Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
56. Կոպիտառա բերդ

Ըստ դասաւորութեան բերդորէից յարքունական Պատմչէն՝ ընդ մէջ Բարձրբերդոյ եւ Մոլեւոնի կարգի Կոպիտառոյ բերդն, որ եւ միշտ այսպէս ի հոլովականն գրեալ, եւ ո տառիւ հաւեալ, ոչ գիտեմ թէ յուղղականն կոչէր եւ Կոպիտառ. զի առ առաջին յիշատակողի սորին ` Մատթէի Ուռհայեցւոյ ` գտանի ա տառիւ. « Կոստանդին որդի Ռուբինայ, որ ունէր զՏորոս լեառն ի յաշխարհին Կոպիտառայ ` ի Մարապայ », եւ այլն: Պատմիչդ փոխանակ բերդի լոկոյ առաջի առնէ մեզ յայդ անուն աշխարհ, եւ ի նմա գաւառ զ Մարապա կամ Մարպա. նոյն եւ այլուր սահմանորդ  ցուցանէ զդա Անաւարզայի. « Յայսմ  ամի ասէ, որ է 1110, զօրաժողով արարին զօրքն Թուրքաց եւ մտին յաշխարհն Անաւարզայ, եւ աւար արարին զամենայն երկիրն եւ զՄարպայ ». զնոյն բան եւ մերս Պատմիչ այսպէս զատուցանէ. « Մտին յաշխարհն Անարզաբոյ, եւ կոտորեցին  զքրիստոնեայս գաւառին Մարպայոյ » ։ Արդ ըստ առաջնոյն ` գոգջիր նոյն իսկ են Կոպիտառա եւ Անարզաբա աշխարհ. իսկ Մարպա կամ Մարապա ` ըստ երկոցուն եւս ` գաւառ մի Անարզաբայ. ապա ի դէպ է ասել, եթէ ի ԺԱ դարու եւ ի սկիզբն իշխանութեան Ռուբինեանց ` ընդարձակ նահանգք եւ սահմանորդք էին սոքա, Անաւարզա ` յարեւելից, Կոպիտառա ` յարեւմտից հիւսիսոյ. եւ սմա նախ տիրեաց Կոստանդին որդին Ռուբենի. իսկ նախահայրս  այս հարստութեանն ` ոչ զայս բերդ, այլ զայլ՝ գրեաթէ զհամանուն ` միով տառիւ զանազանեալ՝ նուաճեալ ունէր, զ Կոսիտառայ կամ Կաւսիտառայ բերդն. եւ հարկ է թէ որիշ տեղիք էին, զի ամենայն յիշողք կալուածոց Ռուբինի՝ Կոսիտառայ բերդ գրեն, ընդ որս եւ Վահրամ,

« Ռուբէն անուն ձայնեալ,

ԶԿոսիտառա ամրոց կալեալ ».

եւ զի ըստ ցուցակութեան բանից նոցին ` արտաքոյ Կիլիկիոյ ` ի հիւսիսակողմանն եւ ի սահմանս Փռիւգիոյ էր այն: Յիշի եւ Կօսիտառցի խաչ: Դարձեալ, Կոպիտառն սուղ վանկիւ գրի ( ո ), միւսն ` յաճախ երկբարբառիւն ( աւ ), ( Կաւսիտառայ ): Թողեալ արդ զսա ի զանխուլ եւ հեռագոյն կողմանս Փռիւգացւոց, մատիցուք ի գրաւոր յիշատակս Կոպիտառայի, զի եւ սորա դիրք եւ այժմեան մնացորդք ` անյայտ են առ ի մէնջ, այլ ըստ նախագրեալս  նշանակի ` ընդմիջասահման երեւի Բարձրբերդոյ եւ Մոլեւոնի, այլ եւ հաւասար ի Գահս Կիլիկիոյ, հիւսիսագոյն քան զնոսա. զի մի ի նախագրաւ  կալուածոց Ռուբինեանց է, որք ի հիւսիսոյ ընդ հարաւ խաղացին  աշխարհակալութեամբ. եւ իտալացի վաճառագիրն  Բեկոլոդդի ` զսահմանս Հայոց  ձգէ յԱյասոյ մինչեւ ի Կոպիտառա. թէպէտ եւ նոյն ինքն ի ճանապարհագրութեան անդ իջեվանաց Կարաւանին ` անընդմէջ կարգէ զերկոսին հանգոյցքս ` զԱյաս եւ զԿոպիտառա, ի ձեռագրի նորին գրեալ կամ ընթերցեալ  Colidara: Յայտ է դարձեալ ի յիշատակէդ ` զի մի ի հին յունական կամ նախնի կիլիկեան բերդորայիցն էր դա, մեծ  եւ ամուր եւ ի դժուարամատոյց վայրի, յոր սակս եւ անաղարտ մնացեալ ցվախճան  պայազատութեան  մերայոցս  եւ անդր եւս. գուցէ եւ արդ ոչ իսպառ խանգարեալ: Զկարեւոր շնորհս սորա յայտ առնէ եւ աշխարհագիրն Վարդան, որ բազում բերդս ասելով լինել ի Կիլիկիա, յիշէ միայն « զբերդն Կոպիտառոյ եւ զԲարձրբերդ մօտ ի Մոնլեւոն »: Առաջին յիշատակ տեղւոյս յետ Կոստանդեայ Ա տէրութեանն, իբրեւ  դարու միով յետոյ լինի, եւ դժխեմ դիպօք. այն է ` արգելմամբն ի նմին մանկահասակ  կաթողիկոսին  Գրիգորի Ե, որ զի անլսող  աւագաց եւ անիմաստութեամբ վարէր, ամբաստանեցաւ  առ Լեւոն ` մինչ չեւ էր սորա թագ կապեալ. եւ հրամանաւ  նորին երթեալ Յովհաննու եպիսկոպոսի Սսոյ ` ի Հռոմկլայն, կալաւ խաբէութեամբ, եբեր եւ եմոյծ ի բերդս յայս (1194). որ եւ նշանակի յայսմ  պատմութեան ` լինել ի քարաժեռի, եւ Քարն Կոպիտառայ կոչի յՈւռպելեանէ. ուստի հրապուրեալ ի հաւատարմաց իւրոց Հռոմկլայեցեաց ` հնարել ելս, զի երիվար մատուցեալ զերծուսցեն  զնա. « որոյ  անկեալ ի բանս նոցա ` մանկաբար, եւ առեալ կտաւ ` կախեցաւ ի գիշերի ` իջանել ի բերդէն, եւ կտաւուն անկն բեկեալ պատառեցաւ. եւ անկեալ ի խոնարհ՝  բարձաւ մեռեալ ». վասն այնորիկ եւ կոչեցաւ Քարավէժ: Ժամանակակից  ոք յիշատակագիր՝ ի պատմելն համառօտիւ զայս դէպս ` Դղեակ Կոպիտառու կոչէ: Կոստանդին ոմն էր իշխան բերդին  յայնմ ժամանակի, զի յիշի յետ սակաւ ամաց ի թագաւորութեան Լեւոնի. որոյ յաջորդք անծանօթ են ինձ մինչեւ ի սկիզբն ԺԴ դարու, յորում ի ժողովի Սսոյ (1307) տէր բերդին հանդիսանայ Օշին: Ոչ միայն իշխանանիստ, այլ եւ եպիսկոպոսանիստ էր Կոպիտառայ բերդն կամ սահմանն, զի հաւանօրէն ի վանս ուրեք վիճակին նստէր եպիսկոպոսն, այլ ոչ յիշի բնաւ ոչ վանք եւ ոչ այլ շէն ի նմին. մի միայն եպիսկոպոս ճանաչի, յիշեալն ի ժողովիդ ` Սիմէոն անուն: Իսկ բերդին յիշատակ անցանէ այսր եւս քան զկէս ԺԵ դարու. զի յաւերել Շահսուարայ զՍիս ` յամի 1467, մի ոմն ի բնակչացն գրէ, « Եւ մեք եկաք ի Կոպիտառոյ բերդն »: Ընդ երկբայութեամբ յիշեցից աստանօր ըստ պարգեւագրի որ յանուն Լեւոնի Գ յամի 1307, ի կարգի քաղաքաց Կիլիկիոյ յետ Սսոյ, Մսսայ, Ատանայ եւ Տարսոնի հուսկ կարգեալ եւ զ Կապեստրան, Capestran, ըստ իտալական հին պատճենի. եւ զի յայս անուն քաղաք կամ տեղի ոչ յիշի այլ ուրեք, գուցէ Կոպիտառ է սխալագրեալ, որ եւ ի մերոյ իսկ ազգայնոյ գտանի ուրեք թիւր գրեալ Կոնիտառոյ բերդ: