Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

59. Վահկայ բերդ

Նշանաւոր եւս տեղի է յահեակ անկեան Ալէուսի եւ յաջում Սարոսի, ի հիւսիսային սպառուած բարձրաւանդակի 1190 Չ. բարձու, եւ ի ստորեւ անջատ քարալերին, Վահկա, Βακὰ, ըստ Յունաց, Ֆէքէ կամ Վաքա ըստ այլազգեաց, ամուր ի բնէ եւ յարուեստէ [1]. խառն բնակութեամբ Աֆշարաց եւ առաւել Հայոց, որոց տունս 100 գրէր Մուրատ Բերիացի յամին 1840, իսկ Պարտիզպանեանն ` 200, յամի 1863. Չիհաչէֆ որ էանց ընդ Վահկայ յամի 1853, ասէ 150 տուն ընդ Հայ եւ ընդ Աֆշար. բայց զարդիս ` ըստ ծանօթութեանց Կիլիկեան ընկերութեան ` 300 տունք են Հայոց: Եւ է սա մի ի սակաւուց անտի տեղեաց Սիսուանայ, զոր վաղագոյն քան զյոլովս նուաճեցին Հայք, եւ մինչեւ ցարդ բնակեն ի նմին. քանզի ամենայն պատմիչք եւ յիշատակագիրք մեր ` վկայեն յառաջ քան զայլ ամենայն կողմանս ` յամի 1097 Կոստանդնի որդւոյ Ռուբինի « նախ առեալ զբերդն Վահկայ, եւ ապա անտի յառաջ յոլովից տիրեալ ». եւ ըստ Վահրամայ `

        « Հռչակաւոր դղեկին տիրեալ,

        Այնմ որ Վահկայն էր կոչեցեալ.

        Յորում՝ եւ տուն ինքեան եդեալ,

        Եւ տէրութիւն անդ հաստատեալ » [2]:

Իբրեւ զարմանասքանչ իմն յիշեն ամենայն պատմիչք մեր զմահ սորին Կոստանդնի ի դղեկին Վահկայ, ըստ դիպաց ինչ, որպէս գրէ եւ Պատմիչն կիլիկեան. « Յառաջ քան զելանելն նորա ի կենցաղոյս ` եղեւ նշան զարմանալի. զի ցոլացեալ հուր ի նմանութիւն կայծակի ` ի Դղեակն Վահկայն, եւ հարեալ զսկտեղն արծաթի ` տարաւ ի միւս այլ կոմղ տանն, ի ներքոյ եօթն ( այլ ) սկտեղին. եւ ասէին գուշակումն մահուանն Կոստանդեայ. եւ ի նոյն ամի մեռաւ բարի խոստովանութեամբ ի Քրիստոս, եւ թաղեցաւ ի սուրբ ուխտն Կաստաղօն »: Ժառանգ նորա եւ յաջորդ Թորոս Ա յաւել ի վայելչութիւն տեղւոյն ` զաւարն եւ զգանձ Մանտալեան իշխանաց Յունաց, ի նուաճելն զնոսա եւ զբերդ նոցին ` ուր զԳագիկն արքայ Բագրատունի սպանեալ էին:

Երկար եւ բուռն պաշարման ժուժկալեաց Վահկա առ եղբարբ սորա Լեւոնիւ ` յարշաւանս Յովհաննու Կոմնենու կայսեր (1137). թէպէտ եւ բազում անգամ հրեշտակս առաքեաց սա ` անձնատուր լինել ` զի մի ' ի մահ մատնիցին վրիժառութեամբ զօրաց իւրոց, այլ Հայոց վստահացեալ յամրութիւն տեղւոյն ` ծաղր առնէին զբանիւք նորա. մանաւանդ Կոստանդին ոմն յաւագացն, այր ուժեղ եւ հսկայ հասակաւ, թշնամանս եւս կսկծալիս դնէր կայսեր ` յունարէն լեզուաւ, եւ յոխորտանօք հրաւէր կարդայր քաջաց ի մենամարտ: Գումարեալ Յունաց ` ընտրեցին զԵւստռատիոս ոմն արի այր, ի մակեդոնական գնդէն. որ եւ խրախուսեալ ի կայսերէ ` մատեաւ յոտս քարաբլրին եւ ձայն ետ Կոստանդեայ. իսկ սա ` « իբրեւ փայլակն յամպոց ոստուցեալ, ասէ Նիկետաս, կամ քօշ վայրի ի պուրակաց, գայր պուղել զԵւստռատ առեալ ասպար սպիտակ հաւասարակողմն նշանաւ խաչի ի կմբին, սուսեր յաջում, յաջ եւ յահեակ ածելով ի վահան Եւստռատեայ ` անհնարին բարկութեամբ կրկնէր կոփէր, եւ համարէր զրաւել ի կենաց. մինչեւ անյոյս լինել կայսեր ի փրկութենէ նորին, այլ եւ ասել յանճողոպրելի մահ մատնեալ: Սակայն զօրքն ` թէպէտ եւ տեսանէին զԵւստռատ անդուլ մղեալ ի Կոստանդեայ, խրախոյս կարդային ` հարկանել վիրաւորել զոսոխն. քանզի ստէպ ամբառնայր նա զբազուկն եւ ամփոփէր առանց հարկանելոյ, ի զարմանս ամենեցուն, որպէս թէ յաներեւոյթ իմն զօրութենէ ընկապճիլ բազկին կամ ուժաթափ լինել: Ապա ամբարձեալ միւսանգամ զսուսերն, եհար ուժգնակի զմեծն զայն զասպար բարբարոսին ( Կոստանդեայ )` զնմանակն Եկտորին, եւ յերկուս ճեղքեաց: Աղաղակ հիացման բարձին Հոռոմք. իսկ Հայոյն անպատսպար տեսեալ զինքն յասպարոյն, եւ զանգիտեալ վտանգել զգլուխն ` ի դաշտավայրի ոգորելով, երագ երագ ի բլուրն ի վեր վերջոտնէր ». եւ այնուհետեւ դադարեաց, ասէ, ի թշնամանելոյ զկայսրն եւ զզօրս նորա: Հարցեալ կայսեր զԵւստռատ թէ ընդէ՞ր բազում անգամ ամբարձեալ զբազուկդ եւ ոչ հարկանէիր զախոյեանն, ասաց. զի կամէր ի մի հարուած եւ զասպարն պատառել եւ զվիրագն. եւ քանզի նա հեռի յանձնէն ունէր զասպարն ` ոչ յաջողէր այդպիսի հարուած: ( Թուի թէ ոչ յաջողեաց նմա եւ զհետ պնդիլ կիսազէն ոսոխին ): Յետ նուաճման բերդին ` կալեալ կայսեր զԿոստանդին ` ետ կապել շղթայիւք եւ առաքել ի Կոստանդնուպօլիս. այն ինչ մեկնեալ նաւուն յափանց, յարձակեցաւ ի գիշերին վիրագն հուժկու ` ի վերայ պահապանացն, եւ զբազումս ի նոցանէ կոտորեալ ` ետ ծառայից իւրոց արձակել զոտնակապս իւր եւ փախեաւ. այլ դաւաճանութեամբ վերստին ըմբռնեալ ` մատնեցաւ ի ձեռս զօրու կայսերն: Ընդ Վահկայի յիշէ այլ ոմն պատմիչ Բիւզանդացի ( Կիննամոս ), նուաճել կայսեր եւ զ Կապնիսկերտ, (Καπνισκέρτι), ամուր բերդ, որ ոչ գիտեմ զի ' նչ տեղի իցէ, թէ չիցէ Կապանն [3]. պատմիչք մեր ոչ զայս ` այլ ա՛յլ տեղիս յիշեն, ( Ամայք, Խալիճ, Ցախուտ ): Ոչ յետ բազում ամաց (1145) որդի գերելոյն Լեւոնի ` բարեբաղդն եւ քաջայաղթ Թորոս Բ ` զերծեալ ի կապանաց ` « հասանէր ի լեռնակողմն Տաւրոսի, ի սահմանս Վահկային եւ իմաստութեամբ փոքր փոքր ձգէր առ ինքն արս յաջողակս եւ օգնութեամբ Աստուծոյ փոքր փոքր տիրեաց հայրենեաց իւրոց. էառ զՎահկայն », եւ մի ըստ միոջէ զայլ ամուր տեղիս. յորոց մի եւ Առիւծ բերդ, զորոյ ոչ գիտելով զդիրս եւ ոչ հեռի ի վայրացս համարելով, յիշել աստանօր արժան համարեցայ: Այս Թորոս հաստատութեամբ նուաճեալ եւ զդաշտակողմն աշխարհին ` ի բարգաւաճ քաղաքանին որոնէր իւր գահ իշխանութեան, հեռանալով ի նախանիստն Վահկայէ. եւ յաջորդ նորա բռնակալող եղբայր իւր Մլեհ ` թուի իսպառ լքեալ զայն եւ բունեալ ի Սիս: Առ սոքօք կեայր Ենովք ոմն Վահկացի գիտնական, որոյ անգոսնեալ զհայրենի աւանդութիւնս ` զՅունացն ընդունէր ծէս, եւ կայր առ նոսա. թէ եւ յառաջագոյն գրեալ էր « նախատինք կարի ընդարձակս Հելլենացւոց ազգին », որպէս հաւաստէ Ն. Լամբրունեցի ` ի թղթին առ համանման նորին Ոսկան կամ Յուսիկ ճգնաւոր: Յայտ է զի յաջորդք Մլեհի ` եղբօրորդիք նորա Ռուբէն Բ եւ Լեւոն ` ի Տարսոն եւ ի Սիս նստէին. եւ յայնմհետէ դղեակն Վահկայ տեղի կալանաց աւագ մարդկան կարգեցաւ. ուր յելս ԺԲ դարու երկիցս արգել Լեւոն զՀեթում զեղբայր Ս. Ներսիսի, առեալ ի նմանէ զԼամբրուն. « եւ նա անդ զգեցաւ զգեստ կրօնաւորութեան. եւ գնաց թագաւորն առ նա ի բանտն ի Վահկայն, եւ խնդրեցին թողութիւն յիրերաց. եւ ազատեաց զնա թագաւորն »: Սոյն ինքն ` այսր « առաքեաց յարգելանս ի Վահկայն », եւ զառաջին կին իւր, լուեալ զնմանէ բանս բամբասանաց: Այսպէս սեւաշուք իմն սքօղեալ տեղւոյն ` ոչ հանդիսանայ յզկնիսն ընդ իշխանական բերդորայս կամ յարքունիս. այլ յիշին յ ԺԳ դարու գրիչք ոմանք Վահկացիք, որպէս Ստեփանոս քահանայ յամի 1280, Թորոս քահանայ ` երէց կամ կրսեր քան զնա. եւ յառաջին կէս ԺԵ դարու Կոստանդին կաթողիկոս Վահկացի, որ կալաւ զաթոռն յամս 1430-8: Յայսմ ժամանակի թուի գրաւեալ քահանայական տոհմի միոյ Վահկացւոյ, ( որ եւ թագաւորական ` ըստ աւանդութեան նոցին ), զսրբութիւնս կաթողիկոսական աթոռոյն, զչորեսին աջս ( Լուսաւորչին, Նիկողայոսի, Սեղբեստրոսի եւ զՊարսամայ ), եւ ժառանգութեամբ աւանդեալ որդւոց յորդիս, վասն որոյ եւ կոչեցան Աջպանեանք, որպէս տեսցի յետոյ ի յիշատակի կաթողիկոսացն Սսոյ: Իսկ ի բնիկ սրբութեանց տեղւոյս ` յիշի ի ԺԴ դարու Ս. Նշանն Վահկայի. ա՛յլ ինչ ոչ գտանի ի գիրս: Բայց Ինճիճեան Հայր մեր աշխարհագիր ի սկզբան դարուս, ասէ. « Զանազան եկեղեցիք են ի սմա. Ս. Հրեշտակապետ, Ս. Թորոս, Ս. Մինաս, եւ Ս. Գէորգ, եւ մենաստան յանուն Սրբոյն Յովհաննու յաւարտ գեղջն. եւ վանք կիսաւեր, որոյ եկեղեցի յանուն Սրբոյ Աստուածածնին, զոր Ներսիսի կաթողիկոսի ասեն շինեալ ». որոց որպէսն այժմիկ ` չէ ինձ ծանօթ: Բայց մի յաւերակացս է անշուշտ զոր տեսին նոյնպէս յամի 1836 երկրաքնին կամ երկաթաքնին Աւստրիացիք: Հուսկ Վահկայի ի գրոց ` է առումն նորին ի Շահսուարայ Զիւլգատրեան ` յամի 1467:[1]             Վկայէ այսմ Նիկետաս Յոյն պատմիչ, ի վարս Յովհ. Պերփեռուժենի. ’Εφ̉ ο υ̉́ περ η μὲν φύσις τὴν πέτραν α̉νέδωκεν, η δὲ τέχνη τείχεσι περιὲβαλε καὶ ε̉κράτυσεν. Nicetas.

[2]             Այսպէս գրէ եւ ընդարձակող ժամանակագրութեան Անեցւոյն. « Որ եւ տիրեաց հռչակաւոր բերդին որ Վահկայ կոչի. յորում զտէրութիւնն իւր հաստատեաց. եւ նովաւ էառ զբազում տեղիս » ։ Իսկ զօրինակ նուաճման բերդին, ոչ եւս յիշեմ՝ ո՛ր պատմիչ, ասէ խաբէութեամբ լինել. ի մեծի տօնի եւ տօնավաճառի տեղւոյն՝ առաքէ Կոստանդին արս ծպտեալս իբրեւ վաճառականս, որք ի խռան հրապարակին մերկացեալ զզէնսն թաքուցեալս՝ դիմեն ի ներքս ի բերդն եւ ի բուռն առնուն։

[3]             Այսպէս համարի եւ Տիւլորիէ, եւ համարձակի ընթեռնուլ Կապնից բերդ, որպէս թէ Կապանաց բերդ։