Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

124. Մանաւղատ. Ալարա. Լեւկոթէա. Անաքսիոն

Ընդ մէջ աւերակաց  Սիդէի ` ի Մ. Հս. նորին, եւ աւերակաց  Ասպենդոսի ` յելից նորին, եւ Եւրիմեդոն գետոյ, ի տափարակ բլրի ուրեք կան աւերակք այլոյ քաղաքի, Դաշ-շէհիր ( Քարէքաղաք ) կոչեցեալ ի Թուրքաց, այլ չեն քննեալ: Երկժամաւ ճանապարհի կամ աւելի ` յարեւելակողմն ` ծովեզերքն  ծածկեալ են մացառօք եւ ճահճօք, վնասաբեր գործելով ամարանի զբնակութիւն, վասն որոյ եւ ամայի մնան. բայց գտանին բազում հին շինուածոց մնացորդք ի նոսին, մանաւանդ ի բարձրաւանդակ տեղիս. որպիսի են եւ դիրք Տօլպազար գեղջ, կարծեմ ի ձորահովտին Մէնուկատայ:

 

 

Մի է սա ի հզօրագոյն գետոց Պամփիւլիոյ եւ Պիսիդիոյ, եւ նաւարկելի իսկ ի ստորին մասին, իբր 35 Չ. լայնութեամբ եւ 4 Չ. խոր. երկու կամ երկու եւ կէս փարսախաւ յելից աւերակացն Սիդէի թափի ի ծով. պայծառ են ջուրքն եւ կարկաջունք. ի հնումն կոչէր Մելաս: Երեւին մնացորդք հին շինուածոց յափունս նորին, եւ աշտարակ կործանեալ յանցսն ` սակաւ մղոնօք ի վերոյ բերանոյն. անդ է եւ աւանն Մէնուկատ պազար կամ Մանուղադ յաջմէ ջրոյն, եւ բաժտուն. եւ ի հարաւոյ կուսէ յարմկան գետոյն բերդ մի հին ` անկանոն ձեւով, Մէնուկատ-գալէսի, հզօր պարսպօք պատեալ եւ զանազանաձեւ  աշտարակօք. յորում բնակեն սակաւաթիւ Թուրքք իբրու պահապանք. ի տախտակ մի վիմեղէն ի հիւսիսակողման պարսպին ` գրեալ է արաբերէն առած այսպիսի. « Մի՛ պարծիր ընդ շքեղ երեւոյթ. անցի եւ ես ընդ փորձ պատրանացդ. աշխարհս բաց եւ համարձակ է առ ամենայն դաս մարդկան »: Այլ ինձ փափագելի էր հայկական ինչ արձան գտանել անդ կամ յիշատակ. քանզի մի է եւ սա յանուանէ նշանակելոց արեւմտագոյն բերդորէից հնազանդելոց  Լեւոնի, յորոյ ի սկզբան թագաւորութեան բերդատէրն էր յոյն իշխանն Միխայլ, որ եւ տէր Ալարոյ. պատմիչ մեր գրէ զանուն տեղւոյս Մանաւվղատ [1]: Անդրագոյն քան զաւանս Մանաւղատայ ելանեն ընդ գետն նաւք կիպրացիք, զի երկու Չ. խոր է ջուրն եւ աւելի քան զ ’60 լայն: Ի վերին հովիտս գետոյն նշանակի քաղաքաւան մի Մարլա անուն, յարեւմտակողմն  Սողլա լճի եւ ի հարաւոյ Սիտի - շէհր քաղաքի: Յահեկէն ( յարեւելից ) ընդունի Մանաւղատ վտակ մի կամ հեղեղատ իջեալ ընդ ձոր անձուկ, յորոյ վերայ եւ կամուրջ կարկատեալ հին կոփածոյ քարամբք, եւ կոչի Քէսիկ քէօփրիւ ( Կտրած - կամուրջ ): Սակաւուք հեռի ի Մելասայ գայ Նեվրիդ?  սու, որոյ ստորին սահմանք ճախնայինք են, վերնակողմանքն լեռնային. նոյնպէս եւ որ յելից նորին սակաւուք հեռի եւ զուգընթաց Գարփուզ-ըրմագ, առ որով ի բլրի մերձ ի ծով գիւղն Չավուշ-քէօյ: Յելից սորա գեղեցիկ հովիտ մի շրջափակ բոլորշի բլրօք. յորոյ յարեւելից անցեալ ընդ  ձորակ քարափն ` գայ գետակն Ալարոյ իջեալ ի թիկանց Կէօք-տաղ լերին, եւ թափի ի ծով սակաւ մղոնօք ի բացեայ ի բերանոյ առաջնոյն, ունելով ի վերայ կամուրջ փայտաշէն. հուպ նմին եւ յաջմէն ` Գարագայա գիւղ, իսկ յահեկէ ` գեօղաւանն Ալարա ( Ալլար գրեալ  յԵւրոպացի ուղեւորաց ). առ որով աւերակ քառակուսի հին շինուածոյ. ի հանդիպոյ ( յաջմէ գետոյն ) ի սեպացեալ քարաբլրի, ի միջի կանաչագեղ պուրակաց ամբառնայ բարձրահայեաց բերդն Ալարա-գալէսի կոչեցեալ յայժմուս, եւ Ալարոյ բերդ յարքունի պատմչէ մերմէ. որում, որպէս սուղ մի յառաջ ասացաք ` տիրէր իշխանն Մանաւղատայ ` Միխայլ, մի ի լիճ պարոնայց Լեւոնի թագաւորի. այլ եւ նա եւ տեղին ` մի զայն նուագ յիշին ի պատմութեան մերում. իսկ արտաքնոցն ` բնաւ անծանօթ թուին հին յիշատակքն. Թուրքք ասեն Ալայէտտին սուլտանի շինեալ զբերդս, թերեւս ընդ Ալայայ զուգելով: Գեղեցիկ եւ բարեբեր յոյժ են սահմանք Ալարոյ, ուր եւ արմաւենիք աճեն. եւ հարուստ անդաստանք բամբակի, ծխախոտոյ, կնջըթի եւ մայիզոյ, ձիթենիք, կաղնիք, դափնիք, դափնեվարդ, եւ այլն. ի պուրակսն ղօղին եւ կինճք: Ի գեղջաւանի աստ ագաւ փռանկ կոմսն Բուրդալէս (Pourtalès) յ ’19 հոկտ. 1845: Մերձ է յաւանն եւ ի ծովն աւերակ բերդ Եըլան գալէսի ( Օձաբերդ ), այլ ոչ գիտեմ որի՞շ եթէ նոյն իցէ ընդ Ալարոյ բերդի: Յարեւելից սորին է գիւղն Ինճիր-քէօյ ( Թզոյ ­ գիւղ ): Յերի մտից գետոյն Ալարոյ ` յելից կուսէ ` բազուկ մի է մացառուտ երկրի երկայնեալ ի ծով, Գարա-պուռուն կոչեցեալ ի Թուրքաց, իսկ ի հնումն Հրուանդան Լեւկոթէայ, Promontorium Leucotheum, Լեւկոլլա, Leucolla, ըստ Պլինեայ, ուր տաճար մի էր նուիրեալ Լեւկոթէայ դիցուհւոյ ծովայնոյ, որ ըստ առասպելաց Յունաց նոյն ինքն է Ինով դուստր Կադմեայ եւ Հարմոնիայ, ի մոլեգնութենէ առն իւրոյ Աթամասայ պակուցեալ ` ծովավէժ լինելով, ընկալեալ ի դից զմակադրականդ անուն Լեւկօթէա, որ նշանակէ Սպիտակափառ: Յերի հրուանդանին ` զատ յայլոց խարակաց կայ տափարակ փոքրիկ կղզեակ մի, իբրեւ 270 Չ. երկայն, քանի մի ոտնաչափ եւեթ ի վերոյ մակաւասար ջուրցն, որք եւ ծածկեն զայն ի մրրկի, ըստ ասելոյ մերձաբնակացն. երեւին ի նմա փորածոյ բնակարանք, եւ ուրեք որմունք եւս: Մերձ էր ի սա յարեւմտից կողմանէ Կիբիւռա, ծովեզերեայ վիճակն Փոքրիկ Կիբիւռացւոց. ή Κιβυρατω̃ν παραλία τω̃ν μικρω̃ν, քանզի էր եւ Մեծ Կիբիւռա ի մէջերկրեայս. եւ առ երի նմին յարեւմտից կուսէ տաճար մի Արտեմեայ կամ Անահտայ. զարդիս տեղի վիճակին համարի ի խաղս վտակի միոյ Տալամոն չայ կոչեցեալ, առ որով Հործում գիւղ (Horzoom): Ի միջին ժամանակս Բիւզանդացւոց ` ընդարձակեալ անուանն ` թեմ մի կամ մեծ գաւառ մի համարեցան Կիւբիռակա ն կոչմամբ կողմանքս այսոքիկ Պամփիւլիոյ, հանդերձ հիւսիսային սահմանորդօք, Cibyratica ըստ Լատինաց:

 

 

Յարեւելից Լեւկոթէայ հրուանդանին երկու փարսախաւ կամ աւելի ` կայ միւս եւս հրուանդան, որ կարծի կոչեցեալն ի հնումն Պտլոմայիս, Πτολεμα ϊ ς. յորում ընդ այլ հետս շինուածոց երեւեցան եւ կիկլոպեան կառուցմունք. երկուստեք կային ձեռագործ նաւակայք, այլ արդ ամբարտակքն քակտեալք նշմարին ի ներքոյ ջրոյն, եւ արգելուն զմերձենալ նաւուց: Ոմանք համարին ի մէջերկրեայս լինել զՊտլոմայիս, իսկ ի ծովափունքս զանուանեալսն յասպարիզաչափութեան ` Աւգէ, Augae եւ Աւնեսիս, Aunesis. բայց անստոյգք մնան այսոքիկ. զի արդ չկան գեօղք կամ անուանեալ ինչ տեղիք ի ծովեզերքս ` յայսկոյս Ալարոյ, բայց Եիւրիւկ քէօյ, եւ Աֆշարլար յեզր Գարկա-չայ ( Ագռաւագետ ) խորաձոր վտակի ` որ ընդ մէջ Ալարայ եւ Ալայայ: Սակաւուք անդրագոյն քան զայս ընդ արեւելս ` նշանակի (’ ի Չիհաչէֆէ ) եւ այլ վտակ ծովամուտ ` Էրճին (Ergin) անուն, որ թուի յայլմէ հեղինակէ նշանակեալն  Քէրտիզ. եւ յեզեր նորին գտանի վայելուչ շինուած մի վաղեմի: Ի սորա եւս ելից սակաւուք ի բացեայ թափի ի ծով Ճին չայ. առ որով ի ձուաձեւ հովտի ուրեմն ի վերայ բարձանց նշմարին մնացուածք վաղեմի շինուածոց: Բազում մանր խորշք են ի ծովեզերքս եւ նաւակայք. մի ի յետնոցս կոչի Այի-Նիքոլա ( Ս. Նիկողոս ), որպէս կոչէին եւ Իտալացիք ի Միջին դարս, San Nicolò. եւ յայտ է թէ կարեւոր տեղի կամ հանգիստ նաւաց վաճառականաց էր յայնժամ: Առ սոքօք թուի ` յարեւմտից Ալարոյ ` եւ Ամաքսիա, ’Αμαξία, Hamaxia, կամ Անաքսիոն, Anaxium, փոքր քաղաք  ծովեզերեայ ` բարւոք նաւահանգստիւ, ուստի հանէին փայտ ի կազմութիւն նաւաց, հատեալ ի մերձակայ մայրեաց: Գտանին պղնձեայ դրամք քաղաքիս ` վերտառութեամբ, ΑΜΑΧΙΩΝ, եւ պատկերաւ երիտասարդ գլխոյ եւ գաւազանաձեւ եռանկիւնւոյ: Բազում գեօղս, բերդս եւ եկեղեցիս աւերակս եւ ամայիս ետես Պոֆորդ յայսմ կողման ծովեզերացս, ընդ մէջ Ալարոյ եւ Ալայայ, եւ ոչ կարի հինս, եւ զարմանայր ընդ այնքան արագարագ անշքանալ նոցին [2]: Սանուտոյ ի ծովեզրագրութեանն ` ի Սադալիոյ ցԳանտելոր ( Ալայա ), 70 մղոն գրէ, եւ յերկոցուն միջի զժայռն Ս. Փոկաս անուն, (Scolium Sancti Fochæ). իսկ ի տեղացոյց տախտակի իւրում ` փոխանակ Փոկաս անուն ժայռի ` նշանակէ երկուս տեղիս, Ս. Գրիգոր եւ Ս. Նիկողոս, որ է անշուշտ վերոյիշեալն:

 

 

[1]             Տպագրող տարեգրութեան Սմբատայ Գունդստապլի սխալ ընթերցեալ է շ փոխան ղ տառի, եւ հրատարակեալ Մանովշատ ։

[2]             As we approached Alaya, we passed several villages, castles and churches, though all ruined and deserted, they are comparatively of recent construction, and afford a striking picture of the rapid impoverishment of this part of the Turkish empire. - Beaufort, 160.