Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

132. Պեկիլի. Պռականա բերդ. Փէրշէմպէ. Բերդիկ

Անձուկ ծովեզերեայ սահմանն որ ընդ մէջ գետահովտաց Կալիւկադնոսի եւ Կիւդնոսի, իբրեւ 40 մղոն ունի երկայնութեան յարեւմտից յարեւելս, եւ իբրեւ 25 մղոն լայնութեան ` ի լերանց մինչեւ ի ծովն, յոր արձակէ ոչ սակաւ գետակս եւ վտակս լեռնածինս. որոց գլխաւոր մարթ է ասել զ Լամոս, յոր անուն եւ մասն մի երկրին կոչէր Լամոսեան գաւառ. բայց քանզի բովանդակ այսր տարածութեան չիք անուն պարագրիչ առ ի նախնեաց, պատշաճագոյն համարեցայ զկարգեալն ի վերնագրիս, հաւանելով բանից Պերդրանտոնի փռանկ ուղեւորի յառաջին կէս ԺԵ դարու, զի ասէ այսպէս. « Իշխողն Գարաման ` ունի եւ ծովեզերեայ սահման Ֆարսաց, Farsats, կոչեցեալ, որ ձգի ի Տարսոնէ մինչեւ ի Կոռիկոս, որում Կիպրացիք տիրեն, եւ մինչեւ ի նաւահանգիստն Զաբարի ? Zabari», ( Զեփիւռիոն ?): Յայտ է թէ կամէր ասել եւ գրել Վարշագ, զի եւ ցարդ իսկ այսպէս կոչին լեռնակողմանքդ, Վարշագ կամ Վարսագ տաղը, թերեւս վասն յովազուց գտելոց ի լերինսն, զի յովազ ` վաշագ լսի ի թուրք լեզու. եւ զի գտանի անդ գազանն, վկայէ Հէմիլդըն անգղիացի. առ որ ` ի նոյն կողմանս ճանապարհորդելով ` բերին մորթ մի յովազու նոր սպանելոյ: Այս է մեր պատճառ անուանելոյ այսպէս զվիճակս զայս: Յաւուրս արշաւանաց Լէնկթիմուրի ` ասի [1] Թաթար տոհմիս Վարշագայ տիրանալ կողմանցս. յորոց պէկ մի Օյուզ անուն ` դարանեալ ի լերինս ` յանկարծոյն յարձակելով ի վերայ բանակի Օսմանեանց ` ( յամի 1470-1), գրեաթէ զկէս զօրացն կոտորեաց, եւ զառաջնորդ նոցին զմեծ վզրուկն ( Մուհամմէտ փաշայ ) ի փախուստ դարձոյց:

Ի բազում ձորոց վիճակիս ` արեւմտագոյնն յերի մեծի գետոյն Սելեւկիոյ ( Կալիւկադնոսի ), է ձորակ փոքր գետոյ Թաթլը-սու ( Քաղցր ջուր ) կոչեցելոյ. յորմէ մինչեւ ի Լամոս ` ի հզօրագոյնն գետակաց գաւառիս, ընդ երկարութիւն 15-20 մղոնից ` ոչ նշանակի ի քարտս ա ' յլ գետակ, թէ իցեն եւ թէ ոչ. այլ ի միջոցի աստ ծովափանցն ` են յիշատակաց արժանի հռչակաւոր տեղիք, բարենշանք եւ ի պատմութեան մերազնեայ տերանց երկրին: Յիշեալ գետակն Քաղցրաջուր թափի ի ձկնաշատ խորշ մի ծովուն քարաժեռիւք գոգացելոյ, անցեալ ընդ աւազան, եւ նախ ընդ հովանաւոր ծառաստան. ի վիմուտս է եւ աղբերակն նորին: Ի հիւսիսոյ արեւելից աղբերն ` մնան քառակուսի շինուածոյ միոյ քանդելոյ որմունք երկու: Զայս աղբիւր համարի Լանկլուա զհամբաւեալ հանճարատուրն Նուս (Νου̃ς): Իբրեւ փարսախաւ բացագոյն յարեւմուտս ` ի ծովեզերին է գեօղաւանն Փէրշէմպէ, եւ թուի ի տեղւոջ Պեկիլի կոչեցելոյ առ հինս առապարի ( Ποικίλη πέτρα) [2], թէպէտ այլք այլազգ համարին, եւ ոմն ` զկոչեցեալ տեղին Calo-Coracesium. են անդ աւերակք քաղաքի ոչ փոքու, այլ եւ ոչ կարի հնոյ. զի արձանագիր մի յոյն ի վերայ արեւելեան դրանն ` ծանուցանէ Փլորիանոսի կամ Փլաւիոսի Ուրանիոսի իշխանի Իսաւրիոյ ` առ թագաւորութեամբ Վաղեսի եւ Վաղենտիանոսի եւ Գրատիանու, ի միջոցի 367-75 ամաց, իւրովք ծախուք շինեալ զտեղին ամայացեալ. եւ է այս.

 

ΕΠΙ ΤΗ C ΒΑCΙΛΕΙΑC ΤΩΝ ΔΕCΠΟΤ[Ω]Ν ΗΜΩΝ

ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟ[Υ] ΚΑΙ ΟΥΑΛΕΝΤΟC ΚΑΙ ΓΡΑΤΙΑΝΟΥ

ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥCΤΩΝ

ΦΛ. ΟΥΡΑΝΙΟC Ο ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟC ΑΡΧΩΝ

ΤΗC ΙCΑΥΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑC ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ

[ΚΑΙ] ΕΡΗΜΟΝ ΟΝΤΑ ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΝΟΙΩΝ

ΕΙC ΤΟΥΤΟ ΤΟ CΧΗΜΑ ΗΓΑ[Γ]ΕΝ ΕΚ [ΤΩΝ] ΙΔΙΩΝ

ΑΠΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑCΚΕΥΑCΑ[C]

 

Քաղաքն զետեղեալ է թատերաձեւ յէջս երկուց բլրոց, յորոց միջի մարգճակ ` շամբուտ մինչեւ ի ծով. յաւերակսն երեւին եկեղեցիք, որպիսի եւ այս է ( Թիւ 136 ). կամարադրունք, ջրբեր ագուգայ եօթնեւտասն կամարօք, ջրամբարք, գերեզմանք, եւ այլն. արդ մացառք եւ թուփք պէսպէս ծածկեն զքաղաքամէջն:

 

 

Ոչ հեռի ի կողմանցս, այլ յարեւելեան հիւսիսային լեռնային սահմանս Սելեւկիոյ ` թուի ինձ խնդրելի կարեւոր տեղի մի, շէն մեծ եւ բերդ հզօր, Պռականա անուն, Πρακανὰ. զի Նիկետաս պատմիչ Պռակա կամ Պռական կոչելով, Πρακα̃ν, Սելեւկիոյ քաղաք ասէ զայն [3]. իսկ Կիննամոս ` Իսաւրիոյ քաղաք [4]. եւ յիշի նախ Մանուելի կայսեր ( յանցանելն ի Կիլիկիոյ ընդ Իսաւրիա, յամի 1143, տանելով զդի հօրն ի Կ. Պօլիս ) թափել զտեղիս զայս ի ձեռաց Թուրքաց. որք յետ երկուց ամաց (1145), վերստին կորզեալ յաւար հարին հանդերձ սահմանօքն. այլ յետ երկուց եւս ամաց ի գալ կայսերն Մանուելի ի վերայ նոցա, սուլտանն Իկոնիոնի ( Մասուտ ) հրեշտակ առաքեալ նմա յՍիւլէյման ոմն ` եթող ի նա զՊռականա, եւ խաղաղութեամբ դարձոյց յետս զկայսրն. Թէ յայնժամ Մանուէլ յանձնեաց զտեղին եւ թէ յետոյ, այս յայտ է զի զկնի սակաւ ամաց (1151) Տիգրան ոմն ի Հայոց հաւատարմաց կայսեր ` իշխան էր Պռականայ, եւ ըմբռնեցաւ ի քաջէն Թորոսէ Բ ի մեծի մարտին Մսսայ, եւ տուեալ տուգանս զերծաւ. որ եւ յետ ամաց ի գալ Մանուելի կայսեր ի Կիլիկիա, կոչեցաւ ի նմանէ: Թոռն նորա թուի համանունն Տիգրան, տէր տեղւոյն յաւուրս թագադրութեանն Լեւոնի (1199). բայց տասն ամաւ յառաջ (1188) անկեալ էր տեղին ի ձեռս Թուրքաց, ոչ գիտեմ յորքան ամաց հետէ. եւ կամեցեալ Սիր Պաղտնի գունդստապլի մեծազարմն իշխանի ` կորզել զայն ` յանկարծոյն ի վերայ հասանելով, ոչ յաջողեաց, այլ եւ սպանաւ իսկ անդէն. սակայն փութով լուծաւ վրէժ նորին ի քաջէ. զի « զկնի երկուց ամսոց էառ գողութեամբ [5] զՊռականա ` Լեւոն, եւ եսպան զբերդաւագն զ Տիփլի ամիրա ` որ սպանեալ էր զՊաղտինն, եւ ոգի երկու հարիւր »: Յաւուրս թագաւորութեան Հեթմոյ Ա, ի մեծ արշաւանի Խիյաթէտտին սուլտանի, ի պաշարելն բազմաբիւրօքն զՏարսոն, ի մեռանել նորա ` մինչչեւ հռչակեալ գուժին ` ամիրայք նորա բանագնաց եղեն ընդ Հեթմոյ, « ու ուզեցին զՊռականա, որ սիրով ի տուն երթային. նա թագաւորն երետ, որ ելան ու գնացին » [6]. այլ իբրեւ ծանեան Հայք զնենգ նոցա ` դիպող ժամու ակն կալեալ, յետ երկուց ամաց (1246-7) դարձեալ գաղտնորոգայթ հնարիւք քարագնաց քարամուտ արամբք՝ մտին կալան զբերդն: Ի հնարից աստի քարամտիցն՝ գուշակի բնութիւն կամ կերտուած Պռականայ, լինել ի քարաժայռս կանգնեալ ` ըստ այլոց ծանօթ նշանաւոր բերդից: Հաւանօրէն ընդ երկար մնաց այնուհետեւ տեղին ի ձեռս Հայոց, եւ ի կատարածի իսկ տէրութեանն ` յամի 1374 յիշի բերդաւագն Կոռիկոսի Կոստանդին Պռականացի (Messire Constant de Braganna, ըստ Տարտելի ), զոր համարիմ ոչ ծննդեամբ միայն ի տեղւոյն, այլ եւ տէր նորին. որոյ ըղձալի է քննութիւն, եւ գիւտ հայկական արձանաց յիշատակի:

 

 

Ոչ հեռի ի սահմանացս խնդրելի է եւ Բերդիկն ամրոց, զոր ի դասակարգի բերդորայից եւ բերդատեարց ` անընդմէջ նախ քան զՊռականա եւ յետ Մանաշոյ ` կարգէ Պատմիչն. յելս ԺԲ դարու բերդատէրն էր Միխայլ, յանուանէն գուշակեալ յունազգի կամ յունածէս: Թերեւս այս իցէ կոչեցեալն յԱրաբացի պատմչէ ` Բերին բերդ (Berin), յորոց վերայ եկին մասն մի զօրաց Պիպարսայ ի մեծի արշաւանին, յամի 1274 [7]: Դարձեալ ի սոյն սահմանս խնդրեսցի եւ Սիւիլն, որոց տէր էր Օշին ոմն յելս ԺԲ դարու, եւ կարգի ի ցուցակին ընդ մէջ Պռականայ եւ Կոռիկոսի: Յեկեղեցական վիճակագրութեան միում Զ դարու ` ընդ եպիսկոպոսական թեմս նահանգի Կիլիկեանն Սելեւկիոյ ` նշանակի Սեւիլա (Sevila), յետ Դալիսանտոսի եւ նախ քան զծանօթսն Կելենտրիս եւ Անեմուռ:

 

 

[1]             Համմէր, Օսմանեան պատմութիւն, Գիրք ԺԵ։

[2]             Ստրաբոն (’ ի տեղագրութեան Կիլիկիոյ ), Գիրք ԺԴ, Ե, 5 ։

[3]             Նիկետաս, ի վարս Մանուելի կայսեր, Ա. ա ։

[4]             Յովհ. Կիննամոս, Գիրք Պատմութեանց, Բ, ե. եւ ժա ։

[5]             Ըստ աւանդութեան արքունի Պատմչին Կիլիկեցւոց։

[6]             Եւ այս ըստ Սմբատայ Գունդստապլի պատմչի։

[7]             Տ Ոհսոն, Պատմութիւն Մողոլաց, Գ, 473 ։