ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1845

[ ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ ].

* - Ազգային եւ ռամկական երգեր. Ողբ անժամ օրհասականի «Յամէն առաւօտ եւ լոյս…» [ 8 քառեակ, 3 եռեակ, եւ վերլուծութիւնը ]. ԺԶ/251-2 (Բթ):

Տե'ս 1. Մէկ եպիսկոպոս մի նոր այգի տնկեր է Եւ դեռ այգին պտուղ տուել չէ. Նա եպիսկոպոսին օրըն մահուն հասեր է. Նա ի հոգեվարին զայս ողբս ասել է = The lamentation of a bishop, who having planted a vineyard, and before it gave fruit, his last day coming, he sings thus: 20 քառեակ // ԱՀՂ. Հայոց երգք ռամկ. էջ 18-25: 2. Մնաց. Աս. Հայկ. միջն. ժող. երգեր. էջ 409-42: 3. ԱՀՂ. Երկեր. էջ 104-6: 4. Ուղղագրական շտկում. 256/1845:

Ռամկական երգեր «Նըստեալ կայր ու լայր կաքւուկն…» [ 36 տող, եւ վերլուծութիւնը ]. Է/109-11 (Բթ):

Տե'ս 1. Ողբ կաքաւու = The elegy of a partrididge // ԱՀՂ. Հայոց երգք ռամկ. էջ 52-5: 2. Մնաց. Աս. Հայկ. միջն. ժող. երգեր. էջ 223-5: 3. ԱՀՂ. Երկեր. էջ 102-4:

Ամսոց բնական նշանները.

* - Ապրիլ «Ի կարմրիկ ու ի կապոյտ…» [ Արձակ եւ չափածոյ (11 քառեակ) բանստղծթ. ներ ]. Է/102-3 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 136-7: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 131-2:

* - Մայիս «Ելեալ ելեալ յայգս այգոյն…» [ Արձակ եւ չափածոյ (12 քառեակ) բանստղծթ. ներ ]. Թ/134-5 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 138-9: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 133-4:

* - Յունիս «Յունիս կայտառ եւ ջերմիկ…» [ Արձակ եւ չափածոյ (11 եռեակ) բանստղծթ. ներ ]. ԺԱ/164-5 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 140-1: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 135-6:

* - Յուլիս «Երկակի դիմօք ցոլակն այն յուլիս…» [ Արձակ եւ չափածոյ (16 եռեակ) բանստղծթ. ներ ]. ԺԳ/198-9 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 141-2: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 136-7:

* - Օգոստոս «Ընդ հովանեաւ վարսագեղին դալարւոյ…» [ Արձակ եւ չափածոյ (7 քառեակ) բանստղծթ. ներ ]. ԺԵ/230 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 143: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 138-9:

* - Սեպտեմբեր «Նուրբ կապուտակն անկեալ թեթեւ ի բեհեզ…» [ Արձակ եւ (8 եռեակ) չափածոյ բանստղծթ. ներ ]. ԺԷ/260-2 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 144: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 139-40:

* - Հոկտեմբեր «Ես մինչ կանխաւ ի գիւղս եկի…» [ Արձակ եւ չափածոյ (8 քառեակ) բանստղծթ. ներ ]. Ի/309 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 145-6: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 140-1:

* - Նոյեմբեր «Թողուն դալարք զբըլրոցըն ծայրի…» [ Արձակ եւ չափածոյ (10 եռեակ) բանստղծթ. ներ ]. ԻԱ/324 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 146-7: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 141-2:

* - Դեկտեմբեր «Ընդ երկտասան ամսամատունս…» [ Արձակ եւ չափածոյ (3 վեցեակ) բանստղծթ. ներ ]. ԻԳ/356-7 (Բժե):

Տե'ս չափածոն 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա.. էջ 148: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Բ.. էջ 143: Տե'ս Ամսոց բնական նշաննները // ԱՀՂ. Երկեր. էջ 114-21:

* - Անցած տարւոյն հունձքը: [ Խորհրդածութիւն մարդու մահուան առեղծուածի շուրջ ]. Ը/125-7 (Ագ):

* - Աստուծոյ նախախնամութիւնը երկրաւոր դժբախտութեանց մէջ. ԺԶ/252-5 (Ագ):

Նաեւ «Ձմռան գիշեր մը սաստիկ... » նորավէպը:

* - Արդար հայրենասիրութիւն: [ Պերճախօսութ. ]. ԻԱ/330-5; ԻԲ/343-6 (Բգ):

* - Ափ յափոյ յորսիկն իմ վերացեալզ «ՈԽվ յիշատակ, յոյր ազդել…» [ 148 տող ]. ԺԸ/286-7 (Բժե):

Տե'ս 1. Ափ յափոյ յորսիկն իմ վրիպեալ «Խուն դէպք երկաԽյնք ի զգացուած…» 144 տող // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Բ.. էջ 158-62: 2. Ափ յափոյ յորսիկն իմ վրիպեալ «Խուն դէպք երկաԽյն ի զգացուած…» 144 տող // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Բ. Բ.. էջ 146-50:

* - Թէ ով է տղոց ամենէն սիրելի, զօրաւոր ու հարկաւոր վարպետը. ԺԱ/165-7 (Դբ; Աբ):

Ընտանէկան դաստիարակութիւն: Պլատոնի իմաստսիր. ից հատուած: Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր. էջ 121-4:

* - Հովիւք Շիրակայ: [ Ներբող ]. Թ/140-3; ԺԱ/172-4; ԺԵ/238-9; ԺԹ/301-3 (Բժե):

Բվնդ. Կենցաղ հովուաց եւ քաղաքայնոց: ... ահա վակն այն ուր լուանամ զձեռս եւ զերեսս իմ զգզաթ սպիտակափայլ գառանցն, եւ ահա ամենայն հօտքս եւ հովիւք մեր դրացիք, եւ ծառք անգամ զմեօք հովանացեալք, եւ թռչնիկք ի վերուստ ճախր առեալ երգովք եւ մանր պարուք... »]; Լսեն երկինք ձայնի առաքինի մանկանց: [ Աւանդութիւն ]; Գարունք Հայոց: [ Նաեւ «Ի տէգն արի շկահեաց Հայկ…» 88 տող ]; Երախտեաց ծառատունկք:

Տե'ս 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ.. էջ 195-214: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ.. էջ 245-64:

* - Մահ Վասակայ եւ նահատակութիւն Ղեւոնդեայ «Ո՞յր ուրուք կեանք շըքեղ եւ մահ երջանիկ…» [ Ամէն տունը` 8, 60, 40, 92, 120, 72, 101, 74 տող ]. ԺԳ/204-7; ԺԴ/222-3 (Բժե):

Տե'ս 1. ԱՀՂ. Դատաստան Վասակայ մատնչի «Ի բարձրաճեմն հասեալ դէտ` ակն արեւուն…» ամէն տունը` 14 քառեակ, 5 ութնեակ, 38 քառեակ, 70 տող; Նահատակութիւն Սրբոց Ղեւոնդեանց «Յանշուք ի ծագս յիշատակաց եւ բնութեան…» ամէն տունը` 16 վեցեակ, 68 տող // Նուագք. Հ. Գ.. էջ 125-45: 2. Դատաստանք Վասակայ մատնչի «Ի բարձրաճեմն հասեալ դէտ` ակն արեւուն…» ամէն տունը` 15 քառեակ, 5 ութնեակ, 22 քառեակ, 28 քառեակ, 70 տող; Նահատակութիւն Սրբոց Ղեւոնդեանց «Յանշուք ի ծագս յիշատակաց եւ բնութեան…» Ամէն տունը` 16 վեցեակ, 68 տող // Նուագք. Հ. Գ. Բ.. էջ 129-49:

3. Ուղղագրական շտկում. 224/1845:

* Այլեւայլ բնաւորութիւն ունեցող տղոց հետ պէտք չէ նոյն ոճով վարուիլ. Է/103-5 (Դբ; Աբ):

 

[ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ ].

* - Խօսակցութիւն [ ուսուցչի եւ աշակերտի ] աշխատանքի բաժանմանը վրայ. Բ/27-9 (Դե):

*- Հայերէնագէտ Եւրոպացիք. Դ/59-62 (Բգ):

Հմռտ` Ջորջ Բայրոնի, Կարլոս Բուրբոնի, Բարթուղիմէոս Բոլոնեացի եպս. ի, Ֆրանցիսկոս Ռիվոլայի, Պօղոս Պիրոմալի, Կղեմէս Գալանոսի, Ժակ Լիլոթի, Մաթիւրին Վէյզիէր Լաքրոզի, Գուլիէլմոս Վիլֆրուայի, Սիմոն Լուռտէի, Յովակիմ Շրոտէրի, Գուլիէլմոս եւ Գէորգ Վիսթոնների, Սէն-Մարթէնի, Լըվայէն դը Ֆլորիվալի, Եւգինէոս Պոռէի, Ժոզէֆ Քափէլէթիի, Պետէրմանի, Նայմանի, Վինդիշմանի աշխատութիւնների շուրջ եւ պետութեան վերաբերմունքը:

* - Նորահնար բառերու վրայ. ԺԷ/267-71 (Բբ1; Բժ):

Հայերէնի բառապաշարը: Աստուածաշնչի թրգմ. սկզբունքը: Բառարան կազմելու սկզբունքները:

Նաեւ Պէտք եւ պիտակութիւն բառից // Սոաւէ [ Փրանկիսկոս. Արուեստ բանական կամ տրամաբանական. Վ.: Ս. Ղազարեան, 1857 ]. էջ 200-2:

* Անզգուշութիւն. ԻԳ/368 (Աե):

* Ապաւէն տղայոց. Բ/21-7 (Դբ; Աբ):

Վ. ի բարեգործական միութեան նախագահի ատենախօսութիւնը տարէկան ժողովում:

* Առիւծ. ԺԲ/178-80 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, սովորութիւնները, որսը: Պատմութիւններ նրա մասին:

* [ Ասոյթներ ].

«Նախատինքը հատադեղ մըն է…» / Մոլիէր. ԻԱ/324:

* Արջ. ԺԵ/226-9 (Գգ) նկ.:

Կամչատկայում, Ամերիկայում, տեսակները: Արջաորսի ձեւերը: Վարժեցնելը:

* Բարոյական.

Լաւ բժիշկ ընտրելու վրայ. ԺԸ/287: Հակակրութիւն [ որոշ նշանաւոր մարդկանց մօտ կենդանիներից ]. ԺԹ/303: Փոխ տալու մարդդ ճանչցիր: [ Երգիծանք ]. ԻԱ/335: Տգիտին խելքին յարմար պատասխան; Դանդաղութիւն; Տժգոհութիւն; Անզգուշութիւն; Գողունի ողորմութիւն. ԻԳ/367-8:

* Բեւեռաձեւ նշանագրեր. Գ/42-6 (Բժդ) նկ.:

Սեպեձեւ արձանագրութիւններ Դաղստանի Թարքի քաղաքում, Հայաստանում` Վանի բերդի վրայ, Աղթամարի քարաժայռերին, Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքի մօտ: Գրոտեֆենդի, Սեն-Մարտէնի, Բիւրնուֆի աշխատանքները: Բագհաստանայի արձանագրութիւնը: Սեպագրերի տեսակները: Ձայնաւոր եւ բաղաձայն գրեր: Հերոդոտոսի վկայութիւնը: Սեպագրերը Հայաստանում եւ Աղվանից աշխարհում: Խորենացու վկայութիւնը:

 

* [ ԲՐՈՍԷ ՄԱՐԻ ]. Յաղագս բնիկ հնչման հայկական տառից / Պրոսէ. ԻԳ/361-7 (Բբ) Տծ:

Այլալեզու բառերը` անունները, եզրերը հայերէն թրգմ.:

 

[ ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ Հ. ԱՄԲՐՈՍԻՈՍ

* - Գաղղիացւոց մատենագրութեանը վրայ ընդհանուր տեղեկութիւն. ԺԹ/299-301 (Բժ):

Ֆրանսերէնի ծագումն ու զարգացումը: Ֆրանցիսկ Ա. ի բարեփոխումները: Ֆոնտենբլոյի գրադարանի ստեղծումը: Կարդինալ Ռիշելյէի բարեփոխումները: ԺԵ դ. ` անկման ժամանակաշրջան: Լիւդովիկոս ԺԶ. ի գահակալութեան շրջանը: Լուսաւորութեան դարը:

* - Գետնախնձորին պատմութիւնը. ԻԴ/372-3 (Դա):

Տարածումը Եւրոպայի երկրներում:

* - Մէքքէ եւ Մէտինէ. ԺԱ/169-72 (Բժգ) նկ.:

Մէքքա քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական պայմանները, ճարտարապետական յուշարձանները: Աբրահամին վերագրուող աւանդութիւններ: Մեդինէ քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, ճարտարապետական յուշարձանները: Մուհամէդի գերեզմանը: Ուխտագնացութիւն:

* - Պղպեղ. ԺԴ/210-1 (Գգ) նկ.:

Բոյսի հայրենիքը, տեսակները, գործածութիւնը:

 

[ ԳԱՄՍԱՐԵԱՆ Հ. ԵՓՐԵՄ ].

* - Այծ. Քաշմիրի այծ. Ժ/148-50 (Գգ) նկ.:

Սովորութիւնները, բարեխառն երկրներում, բազմացումը, արտաքինը, տեսակները:

* - Ձի. Ե/67-71 (Գգ) նկ.:

Սովորութիւնները, տեսակները:

Նաեւ Յոբ «Եթէ դո՞ւ ագուցեր ձիոյ զօրութիւն…» [ ԼԹ, 19-25 ] / Յովբ; Տասո Տորկուատո «Որպէս նըժոյգ յաղթող մարտից ամեհի…» [ 12 տող ] / Թասսոյ:

* - Վենետիկի թերիակէ. ԻԲ/340-2 (Դը):

Պատմիչների վկայութիւնները դեղի պատրաստման մասին: «Թերիակէ շինող» պատւանունը: Պատրաստելու իրաւունքը, արարողութիւնը:

* Գողունի ողորմութիւն: [ Երգիծանք ]. ԻԳ/368 (Աէ):

 

* [ ԳՈՒԻՒՄՃԵԱՆ Հ. ՕԳՍԵՆՏԻՈՍ ]. Կարապ. Բ/19-21 (Գգ; Բժե):

Ժորժ Լուի Բիւֆոնի կարծիքը: Արեւելեան Եւրոպայում բնակւողները: Պամութիւն նրա մասին: Նաեւ «Յարմարաւոր գնային կարգաւ անվեհերք…» [ 6 տող ] / Վիրգիլիոս. Ենէական, Է. 1065:

 

[ ԳՈՒՐԳԵՆԵԱՆ Հ. ՕՔՍԵՆՏԻՈՍ ].

* - Աղէկ ճրագ շինելու քանի մը հարկաւոր գիտելիք. ԺԳ/200-1 (Դը):

* - Բորակ շինելուն կերպը. ԺԲ/181-3 (Դը):

* - Բրինձ [ ի մշակութիւնը ]. ԻԱ/325-6 (Դա):

* - Գաղղիացւոց վրայ համառօտ տեղեկութիւն: [ Պատմական ակնարկ ]. Բ/29-31 (Բժա) նկ.:

* - Գարի [ ի մշակութիւնը ]. ԺԳ/199-200 (Դա):

* - Գնտասեղ շինելուն կերպը. Ժ/152-4 (Դը) Տծ, տղտկ բառարան:

Գիւտը ԺԶ դ. Գերմանիայի Նիւրնբերգ քաղաքում, արտադրութիւնը:

* - Ելեքտրական հեռագիր. ԺԱ/167-8 (Դը):

Անգլիացի Վաթսընի, գերմանացի Էորսթէտի ստեղծած սարքերի նկրգր.: Լոնդոնից-Փարիզ հեռագիր անցկացնելու մտահղացում:

* - Զատկական հաշիւներու վրայ տեղեկութիւն. Է/97-101 (Գը) աղիւսակ:

Հրեական զատիկը: Քրիստոնէական զատիկը: Մեթոնի շրջանը: Գրիգոր ժԳ. պապի ուղղումը: Հին եւ նոր տոմարների տարբերութիւնը:

* - Հանքաբանութիւն: [ Ֆիզիկական եւ քիմիական յատկութիւնները: Հանքաքարով հարուստ երկրամասերը ].

Կապար; Պղինձ: [ Տեսակները, գործածութիւնը ]. ԺԱ/161-2: Անագ. ԺԴ/209: Զինկ; Սնդիկ; Արծաթ: [ Օգտագործման եղանակը ]. ԺԵ/241-2: Ոսկի: [ Ամերիկայի, Բրազիլիայի, Կոլումբիայի, Պերուի արդիւնահանման վիճակագրութիւնը: Արդիւնահանումը Աֆրիկայում: Մաքրելու եղանակը ]. ԺԸ/273-4:

* - Հաճար [ ի մշակութիւնը ]. Ը/116-8. (Դա):

* - Ճարպէ ճրագ շինելուն կերպը. Ե/71-4 (Դը):

* - Մեղրամոմէ ճրագ շինելու վրայ. Ժ/154-7 (Դը):

* - Չինու մեծ պարիսպը. ԺԲ/184-5 (Բժգ) նկ.:

Արտաքին նկրգր., աշխարհագրական դիրքը, նպատակը: 1211 թ. մոնղոլ-թաթարական արշաւանքը:

* - Վարսակ [ ի մշակութիւնը ]. Ի/309-11 (Դա):

* - Փարաւոնի մուկը. Ը/114-6 (Գգ) նկ.:

Հիլոս անուանուող կենդանու արտաքինը, սովորութիւնները: Եգիպտացիների պաշամունքը:

 

* [ ԴԱՍՊԱԶԵԱՆ Հ. ՅՈՎԱԿԻՄ ]. Միջատներու եւ զանազան ճանճերու վրայ. Թ/132-4 (Գգ):

[ Դ. Բ. ].

* - Կալլա եզը. ԻԱ/322-4 (Գգ) նկ.:

Եթովպիական եղջիւրաւոր կենդանի:

* - Յոպոպ. ԻԲ/338-40 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, բնակութեան երկրները, բազմանալը: Թռչունին վերագրուող սնահաւատութիւնը:

* - Վարձատրական ընկերութիւն Մոնթիոնի: [ Ֆրանսիացի մեծահարուստ բարերարի կենսգրծ. (1733-1820) ]. ԺԴ/221-2 (Ագ):

* Դիրք արեգական. Ա/5-8 (Գա; Բժե) Տծ, նկ.:

Երկրագնդի նկրգրը: Նախնական պատկերացումները: Ուսմնսր. ներ: Նաեւ «Անթիւ գընդիցն ի լայնատարրըն կամար…» 20 տող / Ոմն ֆր. բանաստեղծ:

 

[ ԵԱԶԸՃԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ].

* - Բնալուծութեան օգտակարութեանը վրայ [ կենցաղում ]. Ծծումբ. Բ/17-8 (Գե):

* - Ընդերք երկրի. ԺԲ/177-8 (Գբ):

Փոփոխութիւնների երկու տեսակները` ջրի եւ կրակի: Խրի ժայթքումների կամ հրաբուխների առաջացրած փոփոխութիւնները երկրակեղեւի ձեւաւորման գործում:

* - Կենդանեաց շնչառութեանը վրայ տեղեկութիւն. ԻԱ/321-2 (Գդ):

* - Ձգողութիւն աստեղաց. ԺԵ/225-6 (Գա):

* - Շնչառութեան վրայ մէկ քանի գիտելիք. ԻԲ/337-8 (Գդ):

Մարդու եւ կենդանիների թոքի աշխատանքը: Հազ, հառաչանք, յօրանջ, ծիծաղ, հեկեկոց, հեծկլտոց երեւոյթները:

* - Պազալթ. Թ/130-2 (Գզ) նկ.:

Քարի բաղադրութիւնը, կազմութիւնը, աշխարհում յայտնի հանքավայրերը, Շոտլանդիայից արեւմուտք Սթաֆֆա կղզու Ֆինկալի այրի նկրգր.:

* - Ջրաշարժ երկաթի ճանապարհ: [ Անգլիացի ոմն Շիւթլըվորթի գիւտը ]. Ը/114 (Գդ):

* - Քարացած անտառ [ Մեծ Բրիտանիային ափամերձ Պորտլանդ կղզում ]. Ժ/146-7 (Գբ) նկ.:

* - Օդաչափ [ գործիքի կառուցուածքը ]. Ը/113-4 (Գդ):

 

[ ԵՍԱՅԵԱՆ Հ. ԲԱՌՆԱԲԱՍ ].

* - Աստղերուն առերեւոյթ դիրքը. Թ/129 (Գդ):

* - Կրկներեւոյթ. Թ/129-30 (Գդ):

Ֆրանսիացի Մոնժի եւ անգլիացի Վոլասթոնի ուսմնսր. ները:

* - Հայտէր Ալի: [ Հնդկաստանի արքայի կենսգրծ. (1718-1782) ]. ԺԴ/217-8 (Բժա) նկ.:

* - Հին եւ նոր պսակներու ու թագերու վրայ. Զ/91-5 (Բիե) նկ.:

Հեթանոսական սովորութիւնները: Պապական խոյրը եւ Եւրոպայի թագաւորների եւ արքայազն ազնուականների թագերը: Պսակները եւ թագերը միջին դարերում: «Երկաթէ թագի» աւանդազրոյցը: Հայոց հայրապետերի խոյրերը:

* - Ձայն. ԺԳ/193-4 (Գդ):

Ֆիզիկոս Սոսիւռի հետազօտութիւնները: Ձայնի արագութիւնը եւ տարածումը: Պատմութիւն Անգլո-Ամերիկեան պատերազմից:

* - Ճիհանշահ, եւ Աւրէնկզիպ. Թ/139-40 (ԲԺԱ) նկ.:

ԺԶ դ. կէսին Թիմուրեանների հարստութեան պալատական խարդաւանքները եւ գահակալութիւնները:

* - Օդաչափ [ ի կառուցուածքը ]. Ը/113-4 (Գդ):

* Երգ մանկանցն «Որպէս ըզմեզ եւ դու Տէր մեր…» [ 8 տող ]. Բ/27 (Բժե):

* Երկրիս վրայ գլխաւոր տեղերուն երկայն օրերը: [ Աղիւսակ ]. ԺԲ/178 (Գդ; Գժ):

 

[ ԶԱՐԲՀԱՆԱԼԵԱՆ Հ. ԳԱՐԵԳԻՆ

* - Եգիպտոսի բուրգերը: [ Ուսմնսր. ]. Ի/315-9 (Բժգ; Բժե) նկ.:

Նաեւ «ՈԽվ վեհ արձանք Նեղոսի, շըքեղ տաճարք տըրտմութեան…» [ 22 տող ] / Տըլիլ:

* - Հանքային ածուխ [ Անգլիայում ]. ԺԷ/257-60 (Գզ) նկ.:

* - Հին անօթներու վրայ. Ժ/157-9 (Բժդ) նկ.:

Գաղիանոսի, Որատիոսի, Կեսարի, Պլինիոսի, Քսենեֆոնի աշխատութիւններում անօթների պատրաստումը եւ գործածութիւնը: Տիկի գործածութիւնը: Աթենէսի վկայութիւնը: Կորնթոսի պեղումները: Ետրուրական անօթները:

* - Մամուկ. Ի/306-9 (Գգ):

* - Միլանու մայր եկեղեցին: [ Կառուցման պատմ. ]. ԺԵ/235-8 (Բժգ) նկ.:

* - Պալմիրա. ԺԳ/201-4 (Բժգ) նկ.:

Աշխարհագրական դիրքը: Սողոմոն թագաւորի կառուցումները: Պատմական ակնարկ: Պատմա-ճարտարապետական յուշարձանները: Կործանումը: Ճանապարհորդները եւ նրաց ստեղծագործութիւնները:

* - Վեննայի սուրբ Կարոլոս եկեղեցին. ԻԱ/328-9 (Բժգ) նկ.:

Կառուցման նպատակը: Արտաքին նկրգր.:

 

[ Զ. Շ. ].

* - Ալպեան լեռներուն Քրեթինները. ԺԲ/185-6 (Բժգ):

Արտաքինը, կենցաղը: Կենսաբան Սոսիւռի հետազօտութիւնները:

* - Ասպետութեան կարգերուն վրայ. ԺԷ/262-7 (Բիբ) նկ.:

Մովսէս Խորենացու եւ Ագաթանգեղոսի վկայութիւնները: 19-րդ դարում: Եւրոպայի մի շարք երկրներում:

* - Փեթրարքա Ֆրանչիսկոս: [ Իտալացի բանաստեղծի կենսգրծ. (1304-1374) ]. ԻԳ/359-61 (Բժա) նկ.:

 

* [ ԷԴԻՍՈՆ ԹՈՄԱՍ ]. Մրջիւններուն բնութիւնը: [ Ուսմնսր. ] / Էտիսըն; առջբն. Գ/35-9; Դ/53-6 (Գգ):

* ԹԱՒԵՐՆԱ. Մանկիկ եւ գառնեակ «Չըքնաղ գառնիկդ իմ սիրունիկ…» [ 11 քառեակ ] / Թաւերնա; թրգմ. Հ. Ղեւոնդ Ալիշան. Ե/79 (Բժե):

 

[ ԹԵՐՃԻՄԱՆԵԱՆ Հ. ՀԱՄԱԶԱՍՊ ].

* - Ագռաւ. ԺԶ/242-5 (Գգ) նկ.:

Տեսակները, չափերը, սովորութիւնները: Հունական դիցեբանութեան մէջ: Հռոմեացիների եւ շուէդների վերաբերմունքը:

* - Բարոյական դաստիարակութեան մէջ եղած սխալմունքներուն վրայ, եւ թէ ի'նչ կերպով անոնց առաջը առնելու է. Գ/39-40; Դ/56-8 (Դբ; Աբ):

Իմաստասէր Լոքի տեսութիւնը: Բանաստեղծ Յոբնաղը ընտանեկան դաստիարակութեան մասին:

* - Գերմանիայի մէջ հաստատուած քանի մը օրէնքներ ծառայից վիճակն ու բարոյականը շտկելու համար. ԺԷ/261-2 (Դբ):

* - Թէ ո'րչափ տարբերութիւն կ'ընէ ընտանեաց բնաւորութեանը վրայ` ծառաներուն օրինակը. ԺԶ/245-6 (Դբ):

* - Ի՞նչպէս պէտք է կրթել տղաքը աստուածապաշտութեան մէջ. Ժ/150-1 (Դբ; Աբ):

* - Ծառայից բարքը շտկելու համար ընկերութիւններ ու դպրոցներ [ Գերմանիայում ]. ԺԷ/277-9 (Դբ):

* - Ճեմարաններու վրա ընդհանուր տեղեկութիւն: [ Աթէնքի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի ]. ԺԲ/189-91 (Բժբ):

* - Ո'ր առաքինութիւնները պիտի տպաւորէ դաստիարակը տղոց միտքը, եւ ո'ր ախտերէն աւելի պիտի զգուշացընէ զիրենք. ԺԴ/213-4 (Դբ; Աբ):

Բվնդ. Եղբայրասիրութիւն; Արդարութեան սէր; Երախտագիտութիւն; Ճշմարտութեան սէր; Բարեսրտութիւն; Ներել անիրաւութեանց; Չափաւորութիւն; Համեստութիւն; Ժուժկալութիւն:

* - Տղոց սովորական ախտերն ու պակասութիւնները. ԺԵ/230-2 (Դբ; Աբ):

Բվնդ. Հպարտութիւն; Նախանձ; Ծուլութիւն; Գողութիւն; Յամառութիւն; Անուշադրութիւն; Վախկոտութիւն:

* Թէ ի'նչ կերպով Հռոմայ գեղերը պանիր, ու պանիրէն ետքը վազնատ կամ ռիքոթթա [ չորթան ] կը շինեն` ոչխըրի ու այծու կաթէն. ԺԱ/168 (Դգ):

* Թէ մարդու աչքը վարժութեամբ կը սորվի բան տեսնելը. ԻԴ/369-70 (Գդ):

Անգլիացի վիրաբոյժ Չիզելտիի ի ծնէ կոյրի տեսողութեան վերականգնումը:

 

[ ԹՆԿԸՐԵԱՆ Հ. ՏԻՄՈԹԵՈՍ ].

* - Բաժանումն լուսոյ. Թ/145-6 (Գդ):

Իսահակ Նիւտոնի փորձերը` ապակու մէջ լոյսի բեկումը: 1750 թ. Ռոբերտ Սմիթի նիւթական ծախսով Ի. Ն. ի արձանի կանգնեցումը:

* - Բաղադրեալ բծերը հանելու դեղեր [ ի բաղադրութիւններ ]. ԺԹ/297-8 (Դզ):

* - Դրախտահաւ. ԻԳ/354-6 (Գգ) նկ.:

Թռչունի մասին պատկերացումները, արտաքինը, բնակութեան երկրները:

* - Ի՞նչ համեմատութեամբ մարդուս նախնեաց թիւը կաճի. ԺԵ/226 (Գթ) աղիւսակ:

* - Խորշակ [ ը Արաբիայի անապատներում ]. ԻԳ/353-4 (Գժ):

* - Ճարտարութեան, գիտութեան եւ արհեստից վրայ: [ Հրպրկխսթ. ]. Թ/136-8 (Դը):

Պատմական ընթացքը: Յոյների սովորութիւնը: Գիտութեան տեսակները` աստուածային, մարդկային, աշխարհի այլ երեւոյթներին վերաբերող:

* - Մսրացորէն. ԺԹ/293-5 (Դա):

Եգիպտացորէնի հայրենիքը, տարածումը, օգտագործումը, մշակութիւնը, տեսակները:

* - Նափոլէոն [ Բոնապարտի կենսգրծ. (1769-1821) ]. Ը/122-5 (Բժա) Տծ:

Նաեւ Սալվանտի «Նափոլէոն Պոնափառթէ դիւցազն է մերոցս ժամանակաց…» աշխատութիւնից:

* Ժամանակակից դէպք.

Տէր [ Հերոնիմոս ] Մերինոյ քահանայ [ ի կենսգրծ. (1765-1844) ]; Նոր արդեսեան ջրհոր ի Փարիզ; Նորագիւտ քար [ յայտնաբերուած Աւստրիայում ]. Ա/16: Բարերար զինուոր մը: [ Ֆր. պատմուածք ]; Քռիլով ռուս բանաստեղծը: [ Դրուատանքի խօսք նրա յիշատակին ]; Աստուածաշնչի ընկերութիւն: [ Երգիծանք ]. Բ/32: Ամերիկային Եւրոպայի հետ հին կապակցութիւնը: [ Տեսակետ ]; Մարմնոյ այրեցուկին դէմ նոր դեղ [ ի բաղարութիւնը ]; Գազաններու կրթութիւն: [ Վարժեցուած գազանների հետ պատահարներ Լոնդոնում եւ Բարսելոնայում ]. Գ/48: Ճնճղուկի կրթութիւն: [ Անգլիացի ոմն Քիտի փորձը ]; Ճակկըռնաթի կռատան [ ը Հնդկաստանում: Անգլիացիների կողմից վճարուող տուրքը ]; Պժգալի ագահութիւն: [ Կենցաղային ]; Անկուտ կեռաս: [ Գիւղատնտեսական նորարարութիւն ]; Գունաւոր վիմագրութիւն [ Ֆրանսիայում, Փարիզի թագաւորական տպարանում ]. Դ/64: Երկըթէ ճամբաներուն շահը: [ Անգլիայի եւ Բելգիայի երկաթուղու աշխատանքի վիճակագրութիւն ]; Ստըկով խաղ խաղալուն սոսկալի հետեւանքը: [ Գերմանացի ազնվականի պատմ. ]; Հնութեան յարգը չճանչցող յիմար: [ Ալեքսանդր Սեւերոս կայսեր գերեզմանում յայտնաբերուած սափորի պատմ. ]. Ե/80: Ձմերային դիպուած: [ Ֆրանսիական կենցաղից ]; Կռուասիրութիւն [ իտալացի կոմսի ]; Ընկերասիրութիւն [ ֆրանսիացի զինւորի ]; Հասարակաց բարերարութիւն: [ Եւրոպայում «Մսուր» կոչուած մանկական աղքատանոցները ]; Ձանձրալի դրացի: [ Նորավէպ ]. Զ/96: Արհեստական թեւ [ Հոլանդացի քանդակագործ Վան Պետերսոնի ստեղծած ]; Նոր մտածութիւն եւ գիւտ [ Միջերկրական ու Կարմիր ծովերը միմեանց միացնելու ]; Անգղիացւոց հարստութիւնը: [ Ամենահարուստ մարդկանց տարէկան եկամուտը ]. Է/112: Շոգեկառքերու վրայ [ բեռնելու եւ բեռնաթափելու ] նոր կատարելագործութիւն; Մեռելի ուրուական մը: [ Շոտլանդիական կենցաղից ]; Գայլու հետ կռուող կտրիճ; Ողջ ողջ թաղուած մարդ [ Հունգարիայում ]. Ը/128: Թոմ-Թումպ [ Ամերիկացի ] գաճաճ զօրապետը: [ Կենսգրծ., ծնւ. 1831 թ. ]; Ծովուն ջուրը անուշցընելու հնարք [ ոմն Քլարքի պատրաստած սարքի միջոցով ]; Ոստրէի որս [ Ֆրանսիայում ]. Թ/144: Նինուէի աւերակները: [ Ֆրանսիացի հիւպատոս Պոլ Էմիլ Բոտայի ասորէստանեան Դուր-Շաուկին քաղաքում կատարած պեղումների արդիւնքների նկրգրը, որ սխալմամբ Նինուէին են վերագրել: Տե'ս նաեւ Բոտա Պոլ Էմիլ // ՀՍՀ, Հ. Բ. էջ 523 ]; Ճէզայիրի մարախը: [ Աւերածութիւնը ]; Աշխարհքիս վրայ ինչուան հիմա մեռածները [ ըստ աշխարհագրագէտ Տիւփէնի ]. Ժ/160: Փարիզու արքեպիսկոպոսին բարեմաղթութիւնը [ Ֆրանիսայի թագաւորին ծննդեան տարեդարձի օրը ]; Վայրենի մարդիկ: [ Միսսուրի գետեզերքի բնիկների այցելութիւնը Փարիզ ]; Տերեւէ շինած լաթ [ Ֆրանսիայում քիմիական լուծոյթի միջոցով ]. ԺԱ/176: Ռաբբի Հիրշ Տանէմարք զարմանալի [ յիշողութիւն ունեցող ] հրեան; Շոգեկառքերուն արագութիւնը [ Անգլիայում ]; Փենեօնի [ կղզու ] կործանումը [ Ալժիրի մօտակայքի վառոդի պահեստի բռնկման պատճառով ]. ԺԲ/192: Շէնքերու տեղափոխութիւն [ ներ ԱՄՆ-ում եւ Եւրոպայում ]; Նորանշան անձրեւ [ Աւստրիայում, 1833 թ. Ախլցխա քաղաքի մօտ, որի նմուշը պահւում է Ս. Ղազարի թանգարանում ]; Ամերիկայէն Անգղիա [ ծովի միջով ] ելեքտրական հեռագիր [ անցկացնելու մտահղացումը ]; Երկարակեցութիւն [ Ուէլսում, աղիւսակ ]; Մոնթիոնի վարձատրութիւն: [ Հիմնադրամ Ֆրանսիայում ]. ԺԳ/208: Պատուայի տնկաբանական պարտեզին [ 300-ամեայ ] տարէդարձի հանդէսը; Վեննայի մէջ աս տարուան արուեստից [ յախճապակէ ու կաւէ անօթների, մետաղէ գործիքների, ոսկէ ու արծաթէ իրերի, փայտէ կահ-կարասիների, բրդեղէնի, ապակեղէնի, մետաքսաթելի, երաժշտական գործիքների, կաշուէ իրերի, կառքերի ձեւաւորման, շաքարի պատրաստման, շոգեհաստոցների ] հանդէսը; Էնքէի գիսաւորը [ երեւացել է յուլիսի 10-ին ]. ԺԴ/224: Մեծ կմախք նոր տեսակ կենդանւոյ [ գտնուած ԱՄՆ-ի հարաւում ]; [ Վիեննայից-Պրագա ] Կայսերական շոգեկառք [ ի նկրգր. ]; Սատկած շան կատաղութիւնը ճանչնալու հնարք; Եւրոպայի [ Գերմանիայի, Անգլիայի, Իռլանդիայի, Բելգիայի, Հոլանդիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ռուսաստանի, Հունգարիայի, Դանիայի ] երկըթէ ճամբաները; Փայտեղէնները փտութենէ պահելու գիւտ: [ Հոլանդացի ոմն Ռոբերտ Պաննէրի առաջարկութիւնը ]. ԺԵ/240: Լորտ Կրէյ անգղիացի իշխանը: [ հմռտ կնսգր. ]; Փորթլանտի անօթը: [ Կոտրուածը նորոգելը ]; Հռոմայ վիճակագրութիւնը [ սրբազան քահանայապետնեի ապրած տարիների ]; Կարգէ դուրս ժամադրութիւն: [ Գրաւ ԱՄՆ-ում ]; Հռոմայ վիճակագրութիւնը; Յորդ անձրեւներ. ԺԶ/256: Եղբայրասիրութիւն: [ Գերմանական ]; Երկըթէ ճամբաներուն համար նոր [ շոգեշարժիչի ] գիւտ; Պատրաստ պատասխան [ Ֆրանսիայի Բէլվիլ քաղաքի թատրոնում «Գող կաչաղակ» ներկայացմանը ]; Հոլանտայի թագաւորին երախտագիտութիւնը [ Վաթէրլոյի ճակատամարտում ]; [ Անգլիացի ] Կրինի օդապարիկը [ Անգլիայում ]; Վեսուվի բռընկիլը. ԺԷ/272: Գերմանիայի շփոթութիւնները: [ Հակասութիւններ պաշտօնական կրօնի եւ «Գերմանիայի ընդհանուր եկեղեցի» աղանդի միջեւ: Հրեաների որոշումը ]; Ռուանի փոթորիկը. ԺԸ/288: Պիթուէնի [ Լիւդուիգ Վան Բեթովէնի ] արձանին կանգնուիլը; Հրէշ մը [ ծնունդը Ֆրանսիայում ]; Անէծքի պատիժ; Շոգեգործիներու մուխի դէմ հնարք [ Ֆրանսիայում ]; Զարմանալի գող մը. ԺԹ/304: Խորենացւոյն գաղղիարէն [ Լըվայլեան դը Ֆլորիվալի ] թարգմանութիւնը; Մեծ բաղդ: [ Անգլիական կենցաղից ]; Առաքինական կտրճութիւն: [ Իտալական կենցաղից ]; Բարերարութիւն: [ Լիոնի կենցաղից ]. Ի/320: Երեւելի յիշատակներուն գինը: [ Ծովակալ Նելսոնի թիկնոցը, Շեքսպիրի ստորագրութեամբ գիրքը, Շուէդիայի թագաւոր Կարլոս ԺԲ. ի հագուստը, Կանտի կեղծամը, Նապոլէոնի գլխարկներից ]; Արթին Պէյին նոր պատիւը: [ Ֆրանսիայի թագաւորի Պատուոյ լեգէոնի ասպետութեան կարգ շնորհելը ]; Օրագրաց օրագիր [ հրտ. Լոնդոնում ]; Հեքլա հրաբուխին բռնկիլը [ Իսլանդիայում ]; Ուսումնական ճամբորդութիւն դէպ ի Հարաւային բեւեռ [ Անգլիական նաւով ]. ԻԱ/336:

 

* [ ԼԱՖՈՆՏԷՆ ԱԼՖՈՆՍ ]. Սիրամարգ եւ Հերա «Տըրտունջ կալաւ սիրամարգ…» [ 32 տող ] / Լաֆոնթէն. Դ/63 (Բժե; Աե):

Տե'ս նաեւ 1. Սիրամարգ, որ տրտունջ լինի առ Հերայ «Սիրամարգն հաւ առ դիսն Հերա լինի տրտունջ…» 28 տող // Լաֆ. Առակք. Գարագաշ.. էջ 59-60: 2. Սիրամարգը կգանգատի Հերայի «Սիրամարգ օր մը Հերայի կըգանգատի…» 39 տող // Լաֆ. Առակք. Նուպար.. էջ 56-7:

 

* [ ԼՈՄՈՆՈՍՈՎ ՄԻԽԱՅԻԼ ]. Երեկորին խորհրդածութիւն զմեծութենէն Աստուծոյ ի դէպս մեծի Հիւսիսային արշալուսոյ «Տիւ ըզդիմօքն առնու քօղ սեաւ…» [ 8 վեցեակ ]. ԺԹ/292 ( Բժե):

* Խելացի խօսքեր ու զուարճալի դիպուածներ [ կամ ] Զուարճալի դիպուածներ.

Հետաքրքիր / Պլուտարքոս; Սուտ հայրենասէր «Ժուրնէլ իմըս տըպագիր…» [ 8 տող: Նաեւ ոտանաւորը գրելու շարժառիթը ] / Մենաժ; Արդարութիւն եւ խաղաղութիւն: [ Երգիծանք ]; Գիրք կարդալ: [ Երգիծանք ]; Ժամանակ: [ Մանրապատում ]; Շատ ապրելու յոյս: [ Երգիծանք ]; Մ իամտի ձեռքով բան մի տեսներ: [ Երգիծանք Ժորժ Բիւֆոնի կեանքից ]. Գ/47: Միտք հասկընալ; Յանդուգն դատաստան; Աւելորդ թղթագրութիւն; Տգէտ խորհրդական: [ Երգիծանքներ ]. Դ/63: Ըրած կատակիդ պատասխանը յանձն առ; «…մարդը շատ չարիք կըխօսի վրադ…». Ե/79: Պարտքը ինչուան ե՞րբ պարտք է: [ Բառախաղ ]; Մխիթարիչ չարեաց: [ Երգիծանք ]; Խաբել ուզողին խաբուիլը զուարճալի է: [ Առակ ]; Ամէն լռութիւն խոնարհութիւն չէ: [ Մանրապատում ]; Անկեղծ քաղաքավարութիւն: [ Երգիծանք Ֆրանսիայի թագաւորի եւ Բուալոյի մասին ]; Նշան բարեկամութեան: [ Մանրապատում ]. Զ/95: Պարծենկոտին տալու պատասխան: [ Երգիծանք ]; Քսակը ծակ ու ծախքը շատ մարդիկ: [ Լիւդովիկոս ԺԴ. ի կեանքից ]; Իր գիտնալիքը ուրիշէն գիտնալ; Ամեն բանին դիւրինը փնտըռող; Բամբասանք: [ Երգիծանքներ ]; Սպասեցնելէն ետքը անմահութիւն: [ 1783 թ. Անգլիա-ֆրանսիական հաշտութեան գրաւականը ]. Է/111: Բարեկամութիւն; Առանձնութիւն. Ժ/159: Անշնորհք վարձատրութիւն: [ Գերմանական ]; Շողոքորթութիւն: [ Նապոլէոն Բոնապարտի կեանքից ]; Ձանձրալի այցելութիւն; Աւելորդապաշտութիւն: [ Տասներեք թուի վերաբերեալ ]. ԺԱ/175: Տէր ու ծառայ; Ագահութիւն: [ Մանրապատումներ ]; Գովասանք [ Կառլոս Ե. ի ]. ԺԲ/191: Նախատողը կը նախատուի: [ Երգիծանք ]; Տգէտ ճամբորդի դատաստան: [ Գերմանական երգիծանք ]. ԺԶ/255: Միամտութիւններ: [ Մանրապատում ]; Յանցանքը ճանչնալուն օգուտը: [ Առակ ]; Շողոքորթ: [ Յոյն իմաստասէր Բիասի պատասխանը ]. Ի/319:

* Ծառին քոսերը մաքրելու հնարք: [ Լուծոյթի բաղադրութիւնը ]. Զ/86 (Դա):

* Կենդանակամար. Ամսոց անունները եւ նշանները. Զ/81-86 (Գա) նկ.:

Հայկական ամսանունները ԺԳ դ. Յովհաննէս Սարկաւագ վրդ. Յայսմաւուրքում, ստուգաբանութիւնը: Հռոմեական ամսանունները եւ առասպելաբանութիւնը:

* Կենդանակամար կամ Զոդիակոս. Ե/65-7 (Գա) ցուցակ:

Եգիպտացիների, յոյների եւ հռոմեացիների տոմարագիտութիւնից: Սնահաւատութիւնը եւ եկեղեցու հայրերի վերաբերմունքը:

 

[ Հ. Պ. ].

* - Աղբիւր. Ի/305-6 (Գբ):

* - Հիւսիսայգ կամ հիւսիսային արշալոյս. ԺԹ/289-292 (Գգ) նկ.:

Նկրգր.: Մի շարք աստղագէտների եւ ֆիզիկոսների ուսմնսր. ները: Ճանապարհորդների յուշերը:

* - Շարժական կղզիներ [ Մեքսիկայում, Հնդկաստանում, Չինաստանում, Ֆրանսիայում, Պրուսիայում, Շոտլանդիայում, Իռլանդիայում ]. ԺԴ/211-3 (Բժա):

* Ձկներուն բազմութիւնը: [ Բեղմնաւորումը ]. ԺԲ/180-1 (Գգ):

 

[ ՃԱՐԵԱՆ Հ. ԱԲՐԱՀԱՄ ].

* - Թէ ո'րչափ վնասակար են մարդուս կենացը փտտած եւ հոտած մարմինները. Թ/135-6 (Դէ):

Եւրոպացիների ուսմնսր. ները: Իսպանացի Կարչիլլասսո դէ Վեկայի յուշերը:

* - Քանի մը զարմանալի բուսոց վրայ գիտելիք. ԺԹ/292-3 (Գգ):

* Մանիքու կամ սարիկ. ԻԴ/370-1 (Գգ) նկ.:

Պարկաւոր կենդանու արտաքինը, սնունդը, սովորութիւնները, բազմանալը, բնակութեան երկրները:

* Մեծ դիտակն. Ը/114 (Գդ):

Անգլիացի Ռոսի ստեղծած հայելադիտակի կառուցուածքը, աշխատանքը:

* Մետաղներու վրայ: [ Հանքատեսակները, արտադրութիւնը ]. Դ/49-51; ԺԱ/161-2; ԺԴ/209-11; ԺԶ/241-2; ԺԸ/273-4 (Գզ) տղտկ բառարան:

Բվնդ. Երկաթ; Կապար; Պղինձ; Անագ; Զինկ; Սնդիկ; Արծած; Ոսկի:

* Մէվլուտ. ԺԸ/284-6 (Բիբ):

1588 թ. սուլթան Մուրադ Գ. ի հրամանը մարգարէի ծննդեան տօնի հաստատումը: Հանդէսի նկրգր.:

 

* [ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ ]. Յաղագս օգտակարութեանց եւ վնասուց թատերական հանդիսից: [ Ուսմնսր. ]. Ե/74-9; Զ/87-91 (Բբ):

Տես նաեւ ՄՀՊ. Թատրերգութիւնք. Ողբերգութիւնք. Հ. Ա.. Վ.: Ս. Ղազար, 1845. էջ 40+156+157 էջ:

 

* [ Մ. Մ. ]. Հնդկաստանի մէջ կենդանիներ պաշտելու սովորութիւնը. ԺԲ/187-9 (Բիբ):

Կռապաշտութիւն, հոգեփոխութիւն, կենդանապաշտութիւն: Հիմալայեան լեռների ուրուրը: Սպիտակ փղերի դղեակները: 1812 թ. Հնդկաստանի սովը: Բրահմայի ցուլերի բնակարանները:

* Մոքա. ԺԹ/298-9 (Բժգ) նկ.:

Աշխարհագրական դիրքը, եկամուտը, բնակչութիւնը:

* Մրջիւններուն բնութիւնը: [ Պատմ. ներ ]. Դ/53-6 (Գգ):

* Մքլոտած հացին վնասները. Զ/86-7 (Դգ):

* Յայտարարութիւն: [ Պարբերականի երեքամեայ աշխատանքի արդիւնքը ]. ԻԲ/347-52:

* Յառաջաբան. էջ [ 3-4 ]:

Խոհեր նախորդ երեք տարուայ հրատարակութիւնների եւ նոր հատորի լոյս ընծայման շուրջ:

 

* [ Յ. Գ. ]. Թռչնոց բոյնը. ԺԷ/276-7 (Գգ):

 

* [ Յ. Ի. ]. Թարթուֆ. Ժ/151-2 (Դա):

Գործածութիւնը հին Յունաստանում եւ Հռոմում, արդի Եւրոպայում: Յամեմատութիւնը սունկի հետ: Բուսատեսակով հարուստ երկրները:

* [ Յ. Պ. ]. Շերամ. ԺԳ/196-8 (Գգ):

Տեսակները, արտաքինը, թելի պատրաստման եղանակը, սովորութիւնները:

* Պտղատու ծառերուն համար նոր պարարտութիւն. ԻԴ/373 (Դա):

* Ջերմաչափ [ ի ստեղծման պատմ. ]. Գ/33-5 (Գդ) աղիւսակ:

* Ռափայէլեան վարժարանին պարգեւաբաշխութիւնը [ Վ. ում ]. Ի/314-5 (Բզ) ցուցակ:

Նաեւ առաջին, երկրորդ, երրորդ մրցանակներով պարգեւատրուածները:

* Ռնգեղջիւր. Դ/51-3 (Գգ) նկ.:

Բնակութեան երկրները, արտաքինը, սովորութիւնները:

 

* [ ՌՈՒՍՈ ԺԱՆ ԺԱԿ ]. Ի Նոր տարի «Ի կէտն հասեալ ընթացից…» [ 15 քառեակ ] / Յովհ. Մկրտիչ Ռուսոյ. Ա/15 (Բժե):

* Սկիւռ. ԺԷ/275-6 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, սովորութիւնները, տեսակները:

* Սոխի նման բոյսերը փտութենէ պահելու հնարք. ԻԲ/340 (Դա):

* Սփինքս: [ Առասպելները: Գիտնականների ուսմնսր. ները ]. Ը/120-2 (Բժդ) նկ.:

 

[ ՍՕՖԵԱԼԵԱՆ Հ. ՄԱՆՈՒԷԼ ].

* - Առողջութեան գլխաւոր նշանները: [ Ուսմնսր. ]. Ը/119-20 (Դէ):

* - Պատմութիւն գիւտից: [ Ուսմնսր. ]. ԺԴ/214-7; ԺԵ/232-4; ԺԸ/279-80; ԺԹ/295-7; Ի/311-4; ԻԱ/326-8; ԻԳ/357-8, 1845; Ե/74-6; ԺԴ/217-9, 1846 (Դը):

Բվնդ. Քրիստոսի թուականին առջի չորս դարերը: [ Յունաստանում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում քաղաքակունութեան, գիտութեան եւ մշակոյթի զարգացումը: Հռոմեական կենցաղի հմռտ նկրգրը ըստ Վաղերիոս Մաքսիմոս, Սալլուստիոս, Մարտիաղէս, Դիոնեսիոս Հալիկառնացի, Յոբնաղ, Ովրատիոս, Կիկերոն, Սենեկա, Պլինիոս ու Սուետինիոս պատմիչների ]; Հինգերորդ դարէն ինչուան ութերորդ դար: [ Չինաստանի մեծ պարսպից մինչեւ Շոտլանդիա բարբարոս ցեղերի արշաւանքը: Քրիստոնէութեան քարոզութիւնը Հնդկաստանում: Շերամապահութիւնը Կ. Պոլսում, Ֆրանսիայում: Առաջին հիւանդանոցն ու աղքատանոցը Փարիզում: Զանգի գործածութիւնը: Մոսկուայի մեծ զանգը: Երգեհոնի գործածութիւնը եկեղեցում: Սագի փետուրից գրիչներ ]; Իններորդ դարէն ինչուան տասնըմէկերորդ դարը: [ Արաբները զարգացնում են քիմիան, ֆիզիկան, աստղաբաշխութիւնը, բժշկութիւնը: Իտալիայի զարգացումը, առեւտրի աշխուժացումը: Աքուիսկրանա քաղաքի տօնավաճառը: Կառլոս Մեծի նախագիծը` միասնական չափ ու կշռի ընդունման: Առաջին ժամացոյցները: Մեծ Բրիտանիայի զարգացումը ]; Երկոտասան ու երեքտասաներորդ դարերը: [ Արհեստների զարգացումը զարկ տուեց վաճառականութեանը: Խաչակրաց արշաւանքը: Իտալիայում, Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում գիտութեան եւ տեխնիկայի, արուեստների ծաղկումը: Շաքարեղեգի տարածումը: Հայելու գիւտը: Ձեթի արտադրութիւնը Եւրոպայում: Փարիզի առաջին քարէ կամուրջը եւ փողոցների սալահատակումը ]; Չորեքտասաներորդ դար: [ Կողմնացոյցի, վառօդի եւ թղթի գիւտերը: Նաւագնացութեան զարգացումը: Շրջադարձ պատերազմների պատմութեան մէջ: Ակնոցի գիւտը: Գլխարկի գործածութիւնը Ֆրանսիայում: Թղթախաղ ]; Հնգետասաներորդ դար: [ Գուտէնբէրգի գիւտը: Կոլոմբոսի ճամփորդութիւնները: Ադամանդի մշակումը: Գրաւատան ստեղծումը ]; Վեշտասաներորդ դար: [ Կակաոյի ներմուծումը Եւրոպա: Սուրճի օգտագործման պատմ.: Ծխախոտի եւ գետնախնձորի տարածումը Եւրոպայում: Ռումբի եւ ատրճանակի ստեղծումը: Առաջին բուսաբանական այգիները Պադուա, Ֆլորէնցիա, Պիզա, Փարիզ քաղաքներում: Ստորագրելու սովորութիւնը ]; Դար եօթնեւտասաներորդ: [ Առաջին ջերմաչափը, հեռադիտակները: Էլեկտրականութեան յայտնաբերումը: Գալիլեո Գալիլէյի գրծնէութ. հմռտ նկրգր.: Տորիչէլիի եւ Բլէզ Պասկալի գրծնէութ. ները: Բժշկութեան ծաղկումը: Առաջին լրագիրը Վենետիկում: Թէյի գործածութիւնը Եւրոպայում: Վիճակախաղը Ֆրանսիայում ]; Դար ութեւտասաներորդ: [ Ֆրանկլինի շանթարգելը: Ժորժ Բիւֆոնի փորձերը էլեկտրականութեան ստացման: Գալուանիի գրծնէութ.: Խուլ ու համրերի դպրոցներ: Օդապարիկի գիւտը: Լաւուազիէի ուսմնսր. ները: Ծաղիկ հիւանդութեան դէմ պատուաստ: Հեռագրի գիւը: Չափի եւ կշռի միաձեւութիւն: Ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդէս Ֆրանսիայում ]:

* Վիկտորիա թագուհի ըսուած նոր շուշանը. Դ/58-9 (Բժգ) նկ.:

Ոմն Շոմպուրքի Հիւսիսային Ամերիկայում յայտնաբերած ջրաշուշանի պատմ.:

* Տարւոյն վերջի օրը: [ Հրպրկխսթ. ]. ԻԴ/373-4 (Ա):

Նաեւ գերմանացի իմաստասերի` Սթուրմ «ՈԽվ տէր, դու ես Աստուած ժամանակի եւ Աստուած յաւիտենականութեան…» [ Աղօթք ]:

 

[ ՏԼՎԸԼԻԿԵԱՆ Հ. ՄԱՂԱՔԻԱ ].

* - Ալհամրա [ կամ Ալհամպրա պալատը Իսպանիայում ]. ԺԴ/219-21 (Բժգ):

* - Կոկորդիլոս. ԺԳ/194-6 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, տեսակները: Հին եգիպտացիների պաշամունքը: Որսորդութիւնը: Բնագէտ Լասէփէտի կարծիքը:

* - Մեդուսա կամ ծովու մայր. ԺԱ/163-4 (Գգ) նկ.:

* Տորդիկ. Է/101-2 (Գգ) նկ.:

Թռչունի տեսակները, նկրգր., սնունդը:

* Տորկուատոյ Թասսոյ: [ Իտալացի բանաստեղծի կենսգրծ. (1544-1595) ]. ԺԶ/248-51 (Բժա) նկ.:

* Տպագրութեան գիւտը. Ա/8-13 (Դը; Բժե) նկ.:

Չինական տպագրութիւնը: Գուտենբէրգի գիւտի պատմ., նրա արձանի ստեղծման պատմ. ու բացման արարողութիւնը: Նաեւ «Ձեւ երեւեալ չընաշխարհիկ արուեստիս…» 16 տող:

* Ցորենի ու յարդի օրաները կայծակէ պահելու կերպ. Ը/118 (Դա):

* ՓԱՆԱՌ. Երջանիկ «Զո՞ համօրէն ի մարդիկ…» [ 18 տող ] / Փանառ քերթող գաղղիացի. Ը/127 (Բժե):

* Փարիզ. ԺԸ/281-4 (Բժգ) նկ.:

Հիմնադրումը, պատմա-ճարտարապետական կոթողները, ընկերութիւններ, միութիւններ, հաստատութիւններ, քաղաքի եկամուտը:

* Փլորենտիա. Է/106-9 (Բժգ) նկ.:

Քաղաքի պատմ., նկրգր., պատմա-ճարտարապետական կոթողները, քաղաքաշինարար ճարտարապետները, քանդակագործները:

* Քաջ [ ֆրանսիացի Լառոշժաքլէն ] զօրաւարի խօսք: [ Ասոյթ ]. ԺԵ/239 (Աե):

* Օգտակար գիւտեր.

Մետաղէ գրիչներուն վրայի թանաքը դիւրաւ մաքրելու կերպ [ լուծոյթով ]; Պինդ ու դիմացկուն ծեփ կամ շաղախ; Կօշիկ փայլեցընելու սեւաներկ: [ Բաղադրութիւնը ]. Ա/13: Կարագը դեղնագոյն ներկելու կերպ; Կաշիէ ձեռնոցները լուալու կերպ; Ինչո՞ւ համար ցուրտ ատեն ածելիներուն վրայ ինչուան որ շունչ չտաս` դիւրաւ չեն կտրեր. Է/105-6: Նոր կերպով շինած աղիւս; Մելիսսա [ ըմպելիքի բաղադրութիւնը եւ պատրաստման ձեւը ]. Ը/118-9: Հաւկիթը երկայն ատեն [ թարմ ] պահելու [ չինական ] հնարք; Աղէկ տզրուկի [ արտաքին ] նշաններ; Ճարպէ մոմերը մեղրամոմի նմանցընել. ԺԲ/183-4: Ազոխաջուր շինելու ու պահելու կերպը. ԺԵ/234-5: Որեւիցէ պտուղ պահելու կերպ; Խաղողը ինչուան ձմեռ պահելու հնարք [ Իտալիայում ]; Մետաքսեղինաց վրայէն եղի բծերը հանելու կերպ. ԺԶ/247: Պարզ բծերը հանելու համար դեղեր. ԺԸ/280-1: Կանթեղներուն լոյսը շատցընելու դիւրին կերպ: [ Հերշէլի առաջարկը ]; Խուր չծըծող կտաւ շինել [ ու ձեւը ]; Նոր ակռա հանող տղոց ցաւը թեթեւցընելու հնարք [ Եւրոպայում ]. ԻԲ/342:

* Օղիէն առաջ եկած սոսկալի դիպուած մը [ Հունգարիայի գիւղերից մէկում ]. Ա/14-5 (Ագ):

* Օտեսսա. Գ/40-1 (Բժգ) նկ.:

Օդէսա քաղաքի պատմ., նկրգր., բնակչութիւնը:

* Ֆրանքլինին բարոյական առածները. ԺԱ/174-5 (Աե):