ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1905

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 հմր, ամսագիր, 48, 96 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ երրորդ տարի: Հատոր ԿԳ:

Գ. Խմբագրականք, Գեղագիտականք, Բանասիրականք, Հայկական ակադեմիա, Թղթակցութիւնք հայկական ակադեմիայի, Կենսագրական, Գրախօսականք, Վիպասանականք, Պատմականք, Կրթականք, Այլեւայլք:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն, երբեմն քառասիւն:

Է.   Բովանդակութիւն [ ամէն հմրի վերջում կամ կզմի առաջին էջում ]:  Բովանդակութիւն նիւթոց 1905 տարւոյ:

Ը. Նկարներ:

 

*  ԱԼԻՇԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ. Առ ժամացոյց սենեկին իմոյ  «Չափ եւ վըկայ իմ մըտաւոր խորհըրդոց…» [ 14 քառեակ ] /  Հ. Ղ. Վ. Ալիշան. Ա/38 (Բե):

 

ԱՂԱՆՈՒՐ  [ ԲՈՄԲԻԼԻ ]  ՎԻԿՏՈՐԻԱ.

* -  Աբենեզեր  «Աբենեզեր ծեր մ’ է տըխուր եւ անուշ…» [ 60 տող ];  Փորձութիւն  «Հեղեղատին բոմբիւնին վրայ շառաչուկ…» [ 24 տող ];  Մեռելին մատանին  «Կրո'ղը զայն արդ ունի ձեռքեր խաչաձեւ…» [ 8 քառեակ ];  Խաղաղութիւն «Կին մը քօղաւոր եւ տագնապափոյթ…» [ 4 վեցեակ ];  Տիկին Լաւրա Ռուսպոլիի հարսնիքին ցայգերգ  «Աղուոր բաներն, որ կուզէի ըսել քեզ…» [ 12 տող ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Դ/173-4 (Բե):

Տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 232-43:

* -  Այգ  «Բիւթանիոյ օր մ’ հոտաւէտ բլուրներէն…» [ 102 տող ] ՈԽվ մեռեալներ   «Կը տընտընան վանդակներուն քով անցորդք…» [ 5 հնգեակ ] Երկդիմին  «-Կը ժըպտի՞ս. ես սըրտիդ մէջ կը կարդամ…» [ 23 տող ] ?  «Ու չըկըրնաԽլ ըսել ինչ որ խորքը այս…» [ 7 քառեակ ] Մեծերու ոգիներ  «Գերեզմանին ոչ սառուցիկ կուճերէն…» [ 4 քառեակ, 4 եռեակ ] Շէլլէյի յուշարձանին  «Ազատ հոգի, կը տեսնե՞ս…» [ 22 տող ] Զատիկ յարութեան  «Քի'չ ատեն, ոԽվ Մահ, զայն անշարժ պահեցիր…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Միսդիք  «Տարին զիս` օ'ր մ’ հեռաւոր…» [ 23 տող ] Տկարութիւն  «Գիտեմ թուփի մը ես ծընունդն ազազուն…» [ 3 ութնեակ ] Հոգեվարք  «Հոս ամայի սենեկին մէջ, ուր աղօտ…» [ 84 տող ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/112-6 (Բե):

Տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 183-209:

* -  Ծնունդ… 1894  «Փառք ի բարձունս, ի մարդիկ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Խերմ  «Կը բացուի դուռն ահա եւ հայրըս աղուոր…» [ 31 տող ] Տխուր ժամեր  «Անձրեւին տակ, հովին դիմաց…» [ Ամէն տունը` 11(3) տող ] Յ. Ծանէլլայի անդրիին  «Կը հընչեն երգեր…» [ 6 վեցեակ ] Թեմբելի գիսաւորը  «ՈԽվ գիսախռիւ եւմենեայ, որ աստղազարդ դաշտերէն…» [ 17 տող ] Կշտամբանք  «Երբ դէպքերուն հետազօտել չի հաճիր…» [ 2 վեցեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ա/4-5 (Բե):

Տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 132-44:

* -  Մխիթարիչը  «Աւասիկ ե'ս, ըսաւ, եկո'ւր հրաշալի…» [ 3 վեցեակ ] Տրասիմեն  «Խուրէն, (հայլի սղոցներու, ձիթենեաց)…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Գարուն  «Ու դեռ կիջնէ վար ըսպասուածը ահա…» [ Ութնեակ, 4 եօթնեակ ]; Ամարանոց  Մէտիչի  «Բոլոր շուքին մէջ` որուն` թե'ւը հովին…» [ 20 քառեակ ] Օրիորդիկը աղուոր…  «Օրիորդի'կը աղուոր, սեւագանգուր մազերով…» [ 3 հնգեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե/200-2 (Բե):

Տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 276-89:

*   -  Սուրբ Մարկոսի ձիերը  «Ճերմակ, անմարդ կը փըռուի…» [ 50 քառեակ ] «Պատուհանիս ներքեւ»  «Պետուհանիս ներքեւ` բացուած` Ապրիլի…» [ Ամէն տունը` 10, 8, 11 տող ] Կրակին քով  «-Հէքեաթ մը, նոր հէքեաթ մը…» [ 11 վեցեակ ] Վաղը  «Կապրիմ, կշընչեմ, կը բաբախեմ. վե'հ զմայլմանց…» [ 3 հնգեակ, քառեակ ] Հիւանդ  «Իրիկունն ահաԽ վերջապէս…» [ 11 վեցեակ ] Մարտ 1896  «Ձայն մ’, որ անշուշտ խորտակուած… [ 9 քառեակ Ծովարկ Մորոզինի զրահաւորին «Ըսպասումի մեծ լռութեան մէջ` հրամանն…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/74-8 (Բե):

Տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 151-78, 180-2:

* -  Օճառի մը փամփուշտին  «Կը սըրանաս երագ վեր…» [ 3 հնգեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան Տիրացում  «Ուրեմն, քեզ ի՞նչ փոյթ, երբ հոգիդ կը ծանրանայ լուծովը…» [ Ամէն տունը` 19, 23 տող ] / Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ. անգղ Մ. Բ. Փափազեան. ԺԲ/565-6 (Բե):

 

ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈՅ ԴԷ.

* -  Այցելութիւն մը առ Ժիւլ Վէռն  /  Տէ Ամիչիս; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե/208-14 (Գ):

* -  Առ մայրն իմ  «Չեղծաներ միշտ ժամանակ` գեղեցկութեան փայլը վեհ…» [ 15 տող ] /  Տէ Ամիչիս; թրգմ Լ.. ԺԱ/513-4 (Բե):

* -  Մուրացիկ երաժշտութիւն  /  Ed. De Amicis  Nel regno del cervino. Զ/241-5 (Բե):

Նաեւ  « Silenzio, silenzio! se bate i Francesi …» = «Լռութիւն, լռութիւն Գաղղիացիք կը պատերազմին…»:

* -  Պատրանք մը: [ Պատմուածք ] /  Էտմոնտոյ տէ Ամիչիսի  Nel mondo del cervino  վերջին գրքէն. Գ/100-5:

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* -  Արեւելեան վկայք: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Զ/251-5; Է-Ը/358-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Նիւթը: [ Քրիստոնեաների հալածանքը Պարսկաստանում Շապուհ Բ. ի շրջանում` Դ դ. երկրորդ կէսին. Մարի եւ Զուիթ ]; Հեղինակը: [ Դ դ. վերջին եւ Ե դ. սկզբի մատենագիր, բժիշկ եւ գիտնական Մարութա, ԺԴ դ. նեստորական պատրիարք, ասորի Մարոս ]; Հայերէն թարգմանութիւնը: [ Տե'ս Ալիշան Հ. Ղեւոնդ. Սոփերք Հայկականք. Հ. Ի. Պատմութիւն վարուց սրբոյն Շմաւոնի եպիսկոպոսի եւ ի վկայսն արեւելից. Վ.: Ս. Ղազար, 1854. 158 էջ: Շմաւոնի, Գոշթազդի եւ հարյուր քրիստոնեաների նահատակութիւնը ]; Վերլուծութիւնը; Ագաթանգեղոս եւ Արեւելեան վկայք; Եղիշէ եւ Արեւելեան վկայք: [ Որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը ]; Գրական արժէքը:

* -  Դիտողութիւն մը Ողիմպիանու առակներուն վրայ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ա/9-13 (Աբ) Տծ:

Նիկողայոս Մառի Վարդանայ առակաց ուսմնսր.: Ողիմպիանու (էջ 173), Գիրք Պիտոյից (էջ 581) եւ Նոննոս «Յաղագս ճային եւ թեւոցն հաւաքման» նոյն առակի երեք տարբեր թրգմ. տեքստերի զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Դիտողութիւն մը` Պատմութիւն Ամասիա քաղաքի, գրութեան վրայ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ժ/441-8 (Աբ) Տծ:

Նաեւ  «Պատմութիւն Ամասիա Քաղաքի, եւ յաղագս Սննդեան եւ Վարուց սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին»  եւ նրա եւ Մովսէս Խորենացու պատմ. որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Եղիշէի ճառական մատենագրութիւնը: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ/487-90 (Աբ) Տծ:

Հ. Գարեգին Զարբհանալեանի եւ Միքայէլ Փորթուգալեանի տեսակետները: «Ճառ ի չարչարանսն»ի եւ Եղիշէի պատմ. որոշ նախադասութիւնների զուգահեռ համեմատութիւնը: Թաբոր լեռան նկրգր «Այլ վասն լերինն գեղեցկութեան եւ վայրացն վայելչութեան…»:

* -  Լեզուաբանական քրոնիկ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ/511-2 (Աբ1):

Բվնդ. Մասնիկի մը լուսաբանութիւնը; Աշխարհաբարի ձեւի մը յերեւան գալու ժամանակը; Ենթաձեւերու ոգին:

* -  Կոստանդին Երզնկացի: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԲ/567-73 (Աբ) (Գրական զրոյց):

Նաեւ  «Ասցի. ես գունահքեար` դու թագաւոր, քեզիկ մեղայ…»  8 տող;  «Թէ չկար սէր յիմ սըրտիս ու ես ունի անհոգութիւն…»  8 տող;  «Չթողու ինք սուլտան, ոչ փատիշահ ի թախթ…»  12 տող;  «Հեզ որոտայ ամբ ցօղաբեր…»  16 տող:  Նաեւ Մկրտիչ Նաղաշ.  «Երազ է եւ սուտ, եղբարք…»  12 տող:

* -  Հայ հանդէսներ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԲ/574-6 (Ագ):

Բվնդ. Լուսաբեր: [ Ընդհանուր բվնդ. ]; Անահիտ (թիւ 10-11): [ Ընդհանուր բվնդ.: Արշակ Չոպանեանի վերլուծումները ]; Շիրակ (թիւ 9): [ Միքայէլ Փորթուգալեանի Եղիշէի «Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի մասին» գիրքը: Ինտրայի (Տիրան Չրաքեանի) բանստղծթ. —ները: Մէլքոն Կիւրճեանի «Նոր լաթ» նորավէպը ]:

* -  Հողվրտիքը  /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ե/224-6 (Ագ):

Արփիարեան Արփիար. Հողվրտիքը // Շիրակ, Ալեքսանդրիա, հմր 1, 1905. էջ 20-35. յօդուածը կարդալուց յետոյ: Ա. Ա. մարդն ու հրապարակագիրը.  «Անիկայ հիմայ մեր նահապետ գրողն է: …ամենէն եփուն գրագէտը: …Շատ տարիներէ ի վեր ինքն է մեր լրագրութեան եւ պարբերականներու հոգին. ու այս հոգին ամէն ժամանակ ապրելու ձիրքն ալ ունի: …Արփիար գիտէ միշտ մարդ մնալ»:

* -  Տեղեկութիւններ Սանդուխտի վկայաբանութեան վրայ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԲ/552-5 (Աբ) Տծ:

Պատմիչների վկայութիւնները: Սանդուխտի վկայաբանութեան եւ Փաւստոս Բուզանդի ու Ագաթանգեղոսի, Սոփերք Հայկականքի եւ Հ. Յակոբ Տաշեանի Ձեռագրաց ցուցակի 1042 էջի որոշ տեքստերի զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

*  Անցուդարձ  / *** Գահիրէ. Զ/282-6:

Բվնդ. Նուպարեան նուիրատուութիւնը: [ Պօղոս Նուբարի գրծնէութ. ]; «Նորավէպ» հալածուած: [ Գրական ժանրը Կ. Պոլսում արգելուած ]; Կրթական նոր հալածանք: [ Հայկական դպրոցը Բուլղարիայում ]; Կարապետ Փանոսեան: [ Մահախօս. (1825-1905) ]:

 

*  ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Պատմական դիտողութիւն մը. Արտաւազդ Ա: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Յ. Աստուրեան. Բ/87-91 (Աբ; Ազ) Տծ:

Բվնդ. Ո'ր ժամանակի մէջ զետեղելու է զինքը; Հայ երգիչք; Յուստինոս[ ի վկայութիւնը ]; Դիտողութիւն մը Մեծն Տիգրանայ գահակալութեան մասին:

 

*  ԱՐՈՒԵՍՏԱՍԷՐ. Սալոն. Հայ արուեստագէտներ  /  Արուեստասէր. Զ/կզմ 4:

Նկարիչներ եւ քանդակագործներ Լեւոն Քիւրքճեանի, Ազ. Տէր-Մարուքեանի, Զաքար Զաքարեանի, Էդգար Շահինի, Արսէն Շապանեանի, զ Պեկեանի ստեղծգրծ. —ների ցուցադրութիւնը Փարիզի « Salon »ում

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն.

Բազմավէպ 1905 բաժանորդագրութիւն. Ա/կզմ 1; Գ/կզմ 4 1906 տարւոյ Բազմավիպիս. ԺԲ/կզմ 1 Բացուած է չորս ամսւոյ բաժանորդագրութիւն «Հասկեր» մանկական պատկերազարդ ամսագրի.  [ Բվնդ. ]; Ամսագրի նպատակն է; Ամսագիրը ունենալու է մանկավարժական բաժին; Չորս ամսւոյ բաժանորդագինն է; Հետեւեալ նիւթեր; Աշխատակցել «Հասկերին»; Բաժանորդ կարելի է գրվել:. Ժ/կզմ 4:

 

* [ ԲԱՅՐՈՆ ՋՈՐՋ ] Յետին տողք Պայռընի Տ  Միսսոլունկի, ի Փետրուարի, 1824  «Ժամ է սըրտիս առնուլ արդ դուլ ու դադար…» [ 10 քառեակ ] / Անտիպ. թրգմ Հ. Ղեւոնդ Վ. Ալիշան. Գ/128 (Բե):

 

*  Բատուայի համալսարանական ուսանողներ Մուրատեան հաստատութեան: [ Թուարկում ]. Ժ/480 (Գ):

 

* [ ԲՈՒԶԱՆԴԱՑԻ ՆՈՐԱՅՐ ]. Քննական ուսումնասիրութիւնք հայ նախնեաց բնագրաց. Թովմա Արծրունի եւ Անանուն Արծրունի երկու այլեւայլ պատմագիրք են: [ Ուսմնսր. ] /  Նորայր. Ե/227-33; Զ/264-71; Է-Ը/328-37; Թ/398-407; Ժ/464-76 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. [ Կ. Պոլսի 1852 թ. եւ Ս. Պետերբուրգի 1887 թ. հրտ. ]; Ծանօթութիւնք: [ Օգտագործած գրականութիւն ]; Պատմական դիպաց եւ անձանց այլազգ յիշատակութիւնք, երբեմն եւ հակասութիւնք; Հայաստան աշխարհի, առաւելապէս Վասպուրականի, տեղեաց պէսպէս անուանք, ուղղագրութիւնք եւ հոլովմունք; Օտար աշխարհներու եւ անձերու անուանց այլակերպ ձեւեր; Ընդհանուր գրութեան կերպի, եւ մասնաւորապէս Հայերէն լեզուի եւ ոճոյ, զանազանութիւն Seconde Biographie de Gagik Ardzrouni:

 

*  Գաղափար մը եւ բարեփոխումները: [ Հրպրկխսթ. ] / ***. Գ/105-10 (Գ):

Հ. Սիմոն Երեմեանի բարեփոխումների «Հայկաշէն» ծրագիրը: Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Եգիպտոսի հայկական գաղութների ընդհանուր վիճակը: 

 

*  Գանգիւն.

Բվնդ Մամուլ. Ծաղիկ: [ Բվնդ. ]; Կռունկ: [ Բվնդ. ]; Հանդէս ամսօրեայ. Թիւ 3: [ Բվնդ. ]; Շիրակ[, Ալեքսանդրիա: Երուանդ Օտեանի եւ Արփիար Արփիարեանի յօդուածները ]; Մուրճ: [ Բվնդ. ] / Ասկէ-Անկէ. Զ/կզմ 2-4, Տծ Բեռն քաղաքում գումարուած Եւրոպայի հայ ուսանողական միութեան ժողովի որոշումը: Դպրոց հիմնելու Ալեքսանդր Մանթաշեանի մտադրութիւնը: Ազգային գործիչների մասին Մկրտիչ Փորթուգալեանի յօդուածը: զ Չերազի Գրիգոր Օտեանի գերեզմանի կառուցումը: Ուէսդ Հօպօքընիզ հայկական գաղութի կեանքից: Պեատիգորսկի հայերի առաջարկութիւնը Լէօի «Անի»ի վերաբերեալ: Հայ եկեղեցապատկան հողերի խնդիրը: Մանչէստրում Ս. Գուիւմճեանի բացած դպրոցը: Պայքար հարբեցողութեան դէմ: Նազարէթ Տաղաւարեանի նուէրը: Նիկողայոս Մառի պեղումները Անիում. Է-Ը/կզմ 2 Թերթեր. Բիւզանդիոն: [ Բվնդ. ]; Ծաղիկ: [ Ընդհանուր բվնդ. ]; Մասիս: [ «Դրամ եւ գրականութիւն» յօդուածի վերլուծութիւնը հմռտ ]; Մուրճ: [ Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի կենսգրծ.: Բվնդ. ] Գրքեր: [ Գրծնթ. ] Մոլիէր. Կատակերգք. Հ. Ա. / Թրգմ.  Մեսրոպ Նուպարեան. —Իզմիր: Տպ. Մ. Մամուրեան որդի, 1905. զ էջ; Աղաւելեանց Բաբկէն. Պատմութիւն Պարսից Խաչատուր Աբեղայ Խուղայեցի (ԺԸ դար). Վաղարշապատ: Ս. Էջմիածին, 1905. զ էջ. Թ/կզմ 2-3 Թերթեր. Մշակ: [ Բաքուի արյունալի դէպքերը ]; Շիրակ: [ Վրթանէս Փափազեանի «Ահազանգ» վիպակը: Արփիար Արփիարեանի հրպրկխսթ.: «Հայկական ճգնաժամ»ը: Հայ գաղթականութեան վիճակը ]; Մուրճ: [ Տիկին Եկ. Բահաթուրի բանստղծթ. —ները «ԱԽխ շիրիմները, ազիզ շիրիմները…»  4 տող: «Նամակներ Թուրքիայից» յօդուածում Սասունի ինքնապաշտպանական մարտերը ]. Ժ/կզմ 2-3:

 

ԳԱՐՏՈՒՉԻ.

* -  Եզը  «Կը սիրեմ քեզ, բարեմիտ եզ, եւ զգացում…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Մահ  (Մաշկախտի համաճարակի մը առթիւ) «Երբ մեր տուներն իջնէ դըժնէ դիցուհին…» [ 6 քառեակ ] /  Գարտուչչի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/528 (Բե):

* -  Յառա~ջ, յառա~ջ  Ա. «Յառա~ջ, յառա`ջ, օ`ն, ո`վ դու նըւագի նըժոյգ շառագոյն…» [ 25 վեցեակ ] Ի մահ Նաբոլէոն Եւգինէոսի  «Աս` անգիտակ խուժդուժ նիզակն ըզգետնեց…» [ 14 քառեակ ] /  Գարտուչչի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/561-5 (Բե):

 

*  ԳԷՈՐԳԵԱՆ ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍ եպս. Խորենացին է Աստուածաշնչի Մնացորդաց գրքերի առաջին հայ թարգմանողը ասորերէն բնագրից: [ Գրխօս. ] /  Բարդուղիմէոս Եպս. Գէորգեան  ( Ճուղուրեանց ). Թ/426-32 (Աբ) Տծ:

Տե'ս Գիրք մնացորդաց ըստ հնագոյն հայ թարգմանութեան, զառաջինն ած ի լոյս ըստ կրկին օրինակաց, հանդերձ Բ. լուսագիր նմանատպութեամբք նոցին` Գրիգոր Խալաթեանց. Մոսկուա, 1899. զ էջ:

 

* [ ԳԸՌԼԱՆԿԸՃԵԱՆ ԳԵՒՈՐԳ ]. Շիրիմներու քով. Նոր Նահատակներու յիշատակին  «Աշնան գաղջ արեւ դեռ փայլի հեռուն…» [ 8 քառեակ ] /  Ծիծառն Հայրենեաց. Ե/239-40 (Բե):

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Արիւնոտ Բագուն!  /  Ե.. Դ/174-6 (Գ) նկ.:

Փետրուարի 7-9ին հայերի ջարդը: ՆԿ «Բագուի ընդհանուր տեսարան», «Բագուի Հայոց Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցին»:

* -  Բանասէր փաշան: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Դ/177-82 (Ագ):

Փորթուգալեան Մկրտիչ. Եղիշէ վարդապետի վասն Վարդանանց եւ Հայոց պատերազմի եւ քննադատութիւնք. Վ.: Ս. Ղազար, 1902. զ էջ:

* -  Բառարաններ  /  Հ. Ս. Երեմ.. Գ/97-100 (Աժ):

Մաղաքիա Օրմանեանի մտահղացման ձախողումը: Նորայր Բուզանդացու նամակը: Արեւելահայ բառարանների պակասը:

* -  Գրական ատեան: [ Գրծնթ. ] /  Խ.. ԺԱ/523-6 (Ագ):

Բվնդ. Անահիտ. Թարգմանութիւնք. Վահան Մալեզեանի քերթուածները; Հանդէս ամսօրեայ (թիւ 8, 9) օգոստոս, սեպտեմբեր: [ Հ. Յակոբ Տաշեան   «Արշակունի դրամներ»: Գրիգոր Խալաթեանց «Արտաշիր եւ Արշակունեաց հարստութեան անկումը Հայաստանում» ]; Հասկեր. Կրթական թերթ մը. (առաջին թիւ, 1) սեպտեմբեր: [ Ծանօթագր.: Բվնդ. ]; Բանասէր. (թիւ 7), յուլիս. Յիշատակարաններ; Արարատ. Կրօնական բովանդակութիւն; Արշալոյս. Ամէնօրեայ «Հանդէս» մը: [ Բվնդ. ]; Արեւելեան մամուլ. (թիւ 40): [ Միսաք Պաղտասարեանը հայ գրականութեան մասին ]; Լոյս. (թիւ 41): [ Թարգմանչաց Տօնին նուիրուած յօդուածը ]; Մուրճ. (թիւ 9): [ Թարգմանական յօդուածները ]; Լուսաբեր (կիսաշաբաթաթերթ):

* -  Գրական նորութիւններ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ա/33-8:

Շէքսպիր. Օթէլլօ / Թրգմ. Գարեգին Յ. Բաբազեան. Գահիրէ, 1904. զ էջ: Պէրպէրեան Ռէթէոս Յ. Խոհք եւ Յուշք. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1904. զ էջ: Մուհամմէդ. Աշխատասիր. Աբրահամ Ամիրխանեանց. Թիֆլիս, 1904. զ էջ (Հանրամատչելի գրադարան Հ[ ամբարձում ] Առաքելեանի): Իբսէն Հէնրիկ. Հասարակութեան նեցուկները / Գերմ. թրգմ. Լեւոն Բաբայեան. Թիֆլիս: Տպ. Հերմէս, 1904. 116 էջ: Շանթ Լեւոն. Երգեր. Հրատարակութիւն Ստեփան Լիսիցեանի եւ ընկ. Թիֆլիս: Տպ. Հերմէս, 1904. զ էջ Guy d’Aaveline. Vers la LumiՌre. Roman լvangռlique. - Paris: Charles Amat լditeur. - 1904:

* -  Դատաստանը ընթերցողի'ն: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Դ/145-9 (Աժ):

Մամուլում` սկսնակ քննադատները եւ կուսակցական ջատագովները:  «Մեր եռանդուն երիտասարդութիւնը երբ կուզէ զինուոր գրուիլ գաղափարական ազատութեան, յանուն իր չըմբռնած ազատութեան կորոտայ, կը գոռայ, եւ կայպանէ գրիչը, որ իր կուսակցութեան դրոշմը չունի, կը պախարակէ գործիչը, որ իր գաղափարին համակիր չէ»:

* -  «Դաւաճանութիւն»: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Է-Ը/352-4 (Ագ):

Իշխան Ա. Սմբատով. Դաւաճանութիւն / Թրգմ. Խալալ Տէր-Գրիգորեանց. Թիֆլիս: Տպ. «Հերմէս», 1904. զ էջ:

* -  Թղթակցութիւնք հայկական ակադեմիայի  /  Խմբ.. ԺԲ/559-60 (Աբ):

Բվնդ. Գերյ. Հ. Թադէոս Թոռնեանի կարծիքը Փարպեցւոյ «սթափութեամբ» բառի նկատմամբ: [ Նաեւ Հ. Թ. Թ. ի նամակը ]; Նորայրի [ Բուզանդացու ] նոր սրբագրութիւն մը [ «սթափութեամբ» բառի ]; Աշխարհաբարի քերականութիւնը:

* -  Ծիծառին վրէժը  (Այլաբանութիւն) /  Հ. Ս. Երեմ.. Է-Ը/289-91:

* -  Հայ միտքը: [ Մտաւորականութեան ասոյթները ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե/193-200; Զ/273-8; Թ/385-92:

Բվնդ. Մամուլ, կրօնք, օրէնք, գիտութիւն, կրթութիւն, վարժարան: [ Ռափայէլ Պատկանեան, Րաֆֆի, Գրիգոր Արծրունի, Յակոբ Պարոնեան, Հ. Ղեւոնդ Ալիշան, Մխիթար Գոշ, Մովսէս Խորենացի, Վարդան Այգեկցի, Եզնիկ Կողբացի, Եղիշէ, Անանիա Շիրակացի, Ներսէս Շնորհալի, Մխիթար Հերացի, Խաչատուր Աբովեան, Հ. Արսէն Բագրատունի, Մխիթար Աբբահայր Սեբաստացի, Գարեգին եպս. Սրուանձտեանց ]; Զուարթութիւն, ձանձրոյթ, հաճոյք, ցաւ, աղօթք: [ Փափայէլ Պատկանեան, Եզնիկ Կողբացի, Գրիգոր Նարեկացի, Բորչալուի գաւառացու, Գարեգին եպս. Սրուանձտեանց ]; Խորամանկութիւն, կեղծաւորութիւն, խաբեութ[ իւն ], փառասիրութ[ իւն ], ծաղր: [ Ռափայէլ Պատկանեան, Գրիգոր Չալխուշեան, Րաֆֆի, Յակոբ Պարոնեան, Մխիթար Գոշ, Մովսէս Խորենացի, Վարդան Այգեկցի, Եզովպոս, Եզնիկ Կողբացի, Խիկար, Մխիթար Աբբահայր Սեբաստացի, Սայեաթ-Նովա ]:

* -  Յոյսե'ր: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ժ/433-7 (Աժ):

Արեւելահայ գրականութեան, լրագրութեան յաջողութիւնները:

Նաեւ  Կայսերական հրվարտակ Առ կառավարիչ Սենատ /  Նիկոլա  [ Բ Ռոմանով Ռուսաց թագաւոր ]:

* -  Պուշկին  [ Ալեքսանդր ]  եւ Լերմօնտով  [ Միխայիլ, ռուս բանաստեղծները ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ժ/476-480 (Աբ) Տծ:

Բանաստեղծական հատուածների մեջբերումները Ալեքսանդր Ծատուրեանի թրգմ.:

* -  Վէպը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ա/1-4 (Աժ):

Գրքի եւ մամուլի նշանակութիւնը:

 

*  ԶԱՔԱՐԵԱՆ ՊՕՂՈՍ. Ակնարկ  [ կամ ]  Ակնարկներ  /  Պօղոս Զաքարեան. Գ/127-8; Է-Ը/379-81 (Գ):

Հայ գրողի, գրականագէտի, հրապարակախօսի կացութիւնը:  Հայաստանի երկրագործութեան ընդհանուր վիճակը:

 

*  ԷՐՊԷՆԻ. Տոժին աղջիկը: [ Պատմուածք ] /  Էրպէնի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան; նխբն`  Խմբ.  [ Հ. Սիմոն Երեմեան ]. Ա/13-9 (Բժ):

 

*  Թերթերու մահազդ: [ «Ազդարար» Թաւրիզ, «Ապագա» Ռուսչուք, «Կռունկ» Փարիզ, «Հորիզոն» Ալեքսանդրիա, «Օրէնք» Ալեքսանդրիա, «Գրասէր» Առլինգտոն ]. ԺԲ/կզմ 3:

 

*  ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ՎԱՀՐԱՄ. Դպրոցական առողջապահութիւն  / Տօքթ Վ. Յ. Թորգոմեան. (Բը; Գա) Տծ:

Բվնդ. Մանկավարժը Առողջապահութեան մէջ; Դպրոցի Հիւանդութիւններ; Ֆիզիքական դաստիարակութիւն; Զբօսանք եւ խաղ. Դ/150-5; Զ/456-63; Է-Ը/307-18, 1905: Դպրոցական երաժշտութիւն. Ե/228-34; Զ/267-73, 1906: Բժիշկը դպրոցին մէջ: [ Նաեւ ] «Կ. Պօլսոյ Ազգ. վարժարաններու մէջ առողջապահական կանոններու ի գործ դրուելուն մասին…» / Տօքթ Դաւիթեան; Մեծապատիւ Տօքթոր Թորգոմեան էֆէնտի Ատենապետ Պատ. Ուսումնական Խորհրդոյ / Տօքթ Պ.  Մատթէոսեան; Մեծ. Տօքթ. Թորգոմեան Ատենապետ Ուսումնական Խորհրդոյ / Մնամ Տօքթ Սիմոնօֆ; Սիրելի պաշտօնակիցներս; Շրջաբերական Առ Թաղական խորհուրդս Մայրաքաղաքիս Վասն Առողջապահիկ Կանոնաց Կիրառման յԱզգ. Վարժարանս / Պատրիարքարան Հայոց; Ուսումնական Խորհուրդ Ազգային Կեդր. Վարչութեան / Ատենադպիր  Գ. Քէրէստէճեան;  Տօքթ Վահրամ Յ. Թորգոմեան. Ե/207-13; Է/323-6; Թ/419-26, 1908:

 

ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ  [ ՄԻԽԱՅԻԼ ].

* -  Հրեշտակ  Հ. Քերովբէ վրդ. Քուշներեանի թարգմանութեան ազդեցութեան ներքեւ գրուած «Կէս գիշերին` երկնից երես կը սաւառնէր մի հրեշտակ…» [ 4 քառեակ ] /  Լերմոնտով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Է-Ը/357 (Բե):

* -  Մարգարէ  «Այն օրէն, երբ ինձ երկնից դատաւոր…» [ 7 քառեակ ] /  Լերմոնտով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Բ/86 (Բե) (Քերթողական ծաղկեփունջ):

* -  Շահատակին շիրիմը  «Անշուք` անզարդ բլրին տակ…» [ 7 քառեակ ] Օդաչու նաւ  «Ի մէջ ծովուն կապուտակ…» [ 18 քառեակ ] /  Լերմոնտով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Դ/149-50 (Բե):

«Շահատակին շիրիմը» եւ «Օդաչու նաւ»ը տպագրուած են երկու անգամ, նաեւ` Է-Ը/355-6:

 

*  ԼԷՈԲԱՐՏ  [ ՋԻԱԳՈՄՈ ].  Գիշերային երգ  Ասիոյ թափառաշրջիկ հովուի մը. «Ի՞նչ կընես, ոԽվ լուսնակ, երկինքն, ըսէ ինձ…» [ 139 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/527-8 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 129-34

 

*  Լոյս տեսան: [ Ս. Ղազարի հրտ. գովազդ ]. ԺԱ, ԺԲ/կզմ 4; ԺԱ/487; ԺԲ/540::  Գրքեր: [ Թուարկում ]. Զ/կզմ 4 Նոր գրքեր: [ Թուարկում` հայերէն եւ լտնտռ ]. ԺԱ, ԺԲ/կզմ 2 Նոր թերթեր. «Սիսուան», «Շիրակ», «Յաւելուած Հայաթերթի», «Արգաւանդ», «Լուսաբեր»: [ Բվնդ., նպատակը, նկրգր., հասցէն ]. Ա/կզմ 2-4 Հ. Ք [ երովբէ ]  Քուշներեան [ ի հեղինակած գքերը ]. ԺԲ/545: Վաճառւում են [ Եղիշէ ] Թոփչեանի խմբագրած պատկերազարդ  «Լոյս»  1905 թ. Գրպանի, Պատի եւ Սեղանի օրացոյցները հետեւեալ բովանդակութեամբ. Դ/կզմ 4

 

*  Կայծակ մը յուշիկ  /  III.. Զ/286-7 (Գ) նկ.:

Հանդիպում Օսմանեան կայսրութեան պետական պաշտօնեայ Միքայէլ   Մամիկոնեանի եւ նրա տիկնոջ Նուարդ Մամիկոնեանի հետ: Նկ «Վսեմ. Մ. էֆ. Մամիկոնեան»:

 

*  Կարապետ էֆ. Փանոսեան: [ «Մանզումէի էֆքեար» օրաթերթի խմբագրի մահախօս. (1826-1905) ]. Ե/կզմ 4, արտատպ. «Արեւելք»ից:

 

*  ԿՐՈՒԿՕՎՍԿԻՅ Մզ. Երջանկութիւն  (Մանրանկար) /  Մ. Կրուկօվսկիյ; թրգմ. ռուս Կ. Ղազարբէկեան. Բ/92-4 (Գ):

 

*  1905 - Բազմավէպ. Ա/48; Ե/240:

Բվնդ. Ուղղութիւն; Պայմաններ; Արտաքին աշխատակիցներուն: [ Թղթակցելու պայմանները ]:

 

*  Հայկական կոտորած  [ Նախիջեւանում ] «Մշակ» կը հաղորդէ. Է-Ը/կզմ 2-3:

 

*  Հայկական մամուլ /  Ասկէ-Անկէ. Դ/191-2:

Բվնդ. Հանրագիտակ: [ Խմբագիր Վահրամ Փափազեան (Լիլա): Բվնդ.: Յօդուածագիրները ]; Լոյս: [ Ուղղութիւնը: Յօդուածագիրները ]; Հանդէս ամսօրեայ. 1905, թիւ 1, 2: [ Հոլգէր Պետերսոնի «Պատմութիւն հայերէն լեզուի». պատմական, լեզուագիտական եւ ստուգաբանական ուսմնսր.: Հ. Թովմաս Կէտիկեանի «Արմատացեալ սխալ»: Հ. Յակոբոս Տաշեանի «Արշակունի դրամներ», ուր մեկնաբանւում է ասպետ Ալեքսանդր Պետրովիչի հաւաքածուն ]; Հորիզոն: [ Ընդհանուր բնութագիրը ]:

 

*  «Հայ հեղինակներ»: [ Գրխօս. ] / *** Գահիրէ. Ե/233-8; Է-Ը/347-52 (Ագ):

Վանցեան Գրիգոր. Հայ հեղինակներ. Թիֆլիս, 1905. 262 էջ:

 

*  ՀԻՒԳՈ  [ ՎԻԿՏՈՐ ]. Կամուրջ  «Աչացս դիմաց կը տարածուէր խոր, անթափանց մի խաւար…» [ 22 տող ] Մանուկ  «ՄանոԽւկ, եթէ ես լինէի արքայ…» [ 2 վեցեակ ] Աղբիւր  «Աղբիւրն ժայռէն` լալագին…» [ 3 քառեակ ] Ամպ  «Ցրուած փոթորկէ, ոԽվ ամպ դու յետին…» [ 3 քառեակ ] /  Հիւգօ; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Բ/86-7 (Բե) (Քերթողական ծաղկեփունջ):

 

*  ՀՕԹՕՐՆ ՆԱԹԱՆԻԷԼ. Երեք բլուրներու ծայրը: [ Հէքիաթ ] /  Նաթանիէլ Հօթօրն; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Դ/165-8 (Գ):

 

*  ՄԱԿԱՐԵԱՆ ԱՐ. Առօրեայ հարցեր  /  Ար. Մակարեան  Մշակ. Բաթում. Ա/47 (Գ):

Բարեգործական ընկերութեան գրծնէութ.: Մշեցի գաղթականի թշուառ վիճակը:

 

*  Մամուլ: [ Բվնդ. հմռտ ]. Է-Ը/կզմ 3-4:

Բվնդ. Անահիտ: [ Հայութեանը համախմբող մշակութային ծրագրի քննարկումը: Ալեքսանդր Մանթաշեանի դպրոց կառուցելու ծրագիրը ]; Հորիզոն: [ «Հայկական միութիւն» նկատմամբ թերահաւատութիւն ]; Ազատ բեմ: [ Երկրագործական դպրոցներ ստեղծելու անհրաժեշտութիւնը ]:

 

*  ՄԱՅԿՈՎ  [ ԱՊՈԼՈՆ ]. Ծիծեռնակք  «Խամրի պարտէզն իմ օրէ օր…» [ 7 քառեակ ] Լեռնավտակ  «Ո՞ւրկէ վըտակ դու լեռնահաս…» [ 24 տող ] /  Մայկով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Է-Ը/356, 357 (Բե):

 

*  ՄԱՆ  [ ԹՈՄԱՍ ]. Բամբասանք  (Երեւակայութիւն): [ Առակ ] /  Մանի; թրգմ. ռուս Կ. Ղազարբէկեան. Է-Ը/360-1 (Գ):

 

*  ՄԱՐԻՆԻ. Մարդկային կեանքը  «Երբ կը ծնանի այս հովտին մէջ ցաւագին…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Մանի; թրգմ Լ.. ԺԱ/513 (Բե) (Իտալական մատենագրութիւն):

 

*  Մատենագրութիւն: [ Հայերէն գրքերի թուարկում ]. Ա, Գ, Ե, Է-Ը, Թ/կզմ 4:

 

ՄՈՒՐ ԹՈՄԱՍ.

* -  Երեկորին զանգակներ  «ՈԽհ զանգակներ, երեկորին սիրո'ւն զանգակք…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Թովմաս Մուր; թրգմ անգլ.. ԺԱ/518 (Բե):

* -  Զանգակք երեկոյեան  «Ի լուր զանգակաց իրիկուան պահուն…» [ 3 քառեակ ] /  Թ. Մուր; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Բ/85-6 (Բե) (Քերթողական ծաղկեփունջ):

 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԻՍԱՀԱԿ.

* -  Աբգար Յովհաննիսեան: [ «Փորձ» ամսագրի, «Արձագագ» թերթի խմբագրի մահախօս. (1849-1904) ] /  Իսահակ Յարութիւնեան. Ե/կզմ 3-4:

* -  Հայ դէմքեր. Կարապետ Եզեանի  [ պետական եւ գրական գրծնէութ. ]  յիսնամեակը: [ Կենսգրծ. (1835-1905) ] /  Իսահակ Յարութիւնեան. Ե/կզմ 2-3, արտատպ. «Ազգագրական հանդէս», Դ գիրք:

 

*  Յիշողութիւնը ի'նչպէս կը գործէ քնոյ մէջ  / Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Գ/140-4; Դ/161-5; Է-Ը/337-47 (Գ) Տծ:

Բվնդ. Յիշողութեան սովորական երեւոյթները քնոյ ժամանակ; Թագուն յիշողութիւնը երազի մէջ; Հոգեվարքներու յիշողութիւնը; Քնաշրջիկներու մոռացումը արթնցած պահուն:

 

ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ Հ. Ա [ ԼԵՔՍԻՍ ].

* -  Անգլիական մատենագիրներ: [ Կենսգրծ.: Ստղծգրծ. թուարկում ] /  Հ. Ա. Յով.. ԺԱ/514-8:

Բվնդ. Շէլլէյ [ Պերսի Բիշի Շէլի (1792-1822) ]; Թոմաս Մուր [ (1779-1852) ]:

* -  Գիւտեր, նորութիւններ  /  Հ. Ա. Յովսեփեան. ԺԱ/519-22 (Գ):

Բվնդ. Եգիպտական արձաններու բովահանք մը: [ Ֆրանսիացի եգիպտագէտ Գաստոն Մասպէրօի 1903 թ. յայտնագործութիւնները ]; Անթափանցելի զրահը [ ստեղծուած Իտալիայում` հրազէնից պաշտպանուելու ]; Փողոցի երաժիշտները: [ Օրէնք Ֆիլադելֆիայում ]; Սեւ ծովու մէջ թաղուած գանձատունը [ Սեւաստոպոլի մօտ ընկղմուած անգլիական նաւում ]; Գաղղիոյ մէջ գտնուած հին թատրոն մը [ Փարիզից քիչ հեռու ]; Ինքնաշարժ անիւի զարգացումը; Հետիոտն քալելու օգուտները; Քանի օրագիր կը հրատարակուի Անգղիա: [ Վիճակագր. ]; Փաստաբաններու վրայ դրուած տարօրինակ օրէնք մը [ Նիւ-Եօրքում ]; Թատերական   եզական   վճարք մը [ Նիւ-Եօրքում ]; Մարի Անթուանէթ յարութիւն առած: [ Հոգեփոխութիւն ]; Անգղիական ժամանակակից հանդէսը ( The contemporary Review ): [ Դանթէի «Աստուածային կատարերգութիւնը» ]; Զուիցերացի հեղինակ մը. Կապրիէլէ Տանունցիօ: [ Անձնական կեանքից ]:

* -  Միջազգային նորութիւններ  /  Հ. Ա. Յովսեփեան, Տծ:

Բվնդ. Նիչէ[ ի իմաստասիրութիւնը ]; Հայ եկեղեցին: [ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցու նկրգր.: Ալեքսանդր Մանթաշեանի կենսգրծ. հմռտ ]; Տղոց շարադրութիւնը: [ Անգլիայի դպրոցներում ուսուցման որոշ մեթոդներ ]; Անգղիական մամուլը. Հեռագրական գործակալութիւնք, Գլխաւոր պարբերական թերթերը. Ա/41-5

Էմիլ Զօլա. Զօլա մտքի ընդարձակութիւն չունի, Զօլայի ընտրած տիպարները, Յոռետեսութիւնը; Յովսէփ Բաւլէթթի: [ Իտալացի գեղագրի, ուսուցչի մահախօս. (1835-1905) ]; Ամերիկացի ուսանողներ, որ իրենք զիրենք [ ուսման եւ ապրելու նիւթականը ] կը հոգան. Բ/94-6:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Ա, Գ, Դ, Է-Ը/կզմ 4; Ե/240; Ժ/480; ԺԱ/կզմ 3:

Սօչի; Նիւ-Եօրք; Փարիզ; Թիֆլիզ; Աստրախան; Կ. Պոլիս; Սութփորթ; Թաւրիզ; Կարս; Ֆիլատէլֆիա; Լուքանսք; Ս. Պետերբուրգ; Ռոստով; Գահիրէ; Լօզան; Աղեքսանդրիա; Ժընէվ; Մանչէսթր; Պուրկազ:

 

*  ՆԵԿՐԱՍՈՎ  [ ՆԻԿՈԼԱՅ ]. Ի լուր աղէտից գոռ պատերազմին…  «Ի լուր աղետից գոռ պատերազմին…» [ 4 քառեակ ] /  Նեկրասով; թրգմ Յովհ. Պալեան. Է-Ը/357 (Բե):

 

ՆԻԿԻՏԻՆ  [ ԻՎԱՆ ].

* -  Բամբասանք  «Ապրէ, որպէս ճգնաւոր…» [ 4 քառեակ ] /  Նիքիթին; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Է-Ը/357 (Բե):

* -  Փլատակք  «Որպէս անյայտ մի շիրիմ…» [ Ամէն տունը` 16(2), 8(2) տող ] /  Նիքիթին; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Թ/407-8 (Բե):

 

ՇԱՄԼԵԱՆ Վ. Վ.

* -  Ամերիկացիք: [ Գրծնթ. ] /  Վ. Վ. Շամլեան. Դ/182-9; Ե/221-24; Է-Ը/318-28:

MՖnsterberg Hugo. Americans. - New Yorh: Mc. Clure, Phillps C. o. - p. 611: Ամերիկայի բնակչութեան վիճակագր:

* -  Իսկական արեւելքը: [ Գրծնթ. ] /  Վ. Վ. Շամլեան. Գ/124-6 (Ագ) (Թղթակցութիւն):

Shoemaker M. M. The Heart of the Orient. - New-York. - p. 416, Illustrated:  Մ. Մ. Շումէյքըրի ճամբորդական տպաւորութիւնները Վրաստանից, Հայաստանից, Պարսկաստանից, Միջին Ասիայից:

* -  Միջազգային նորութիւններ  /  Վ. Վ. Շամլեան. Ա/46:

Բվնդ. Կրթական լուրեր. Կրթական գործը Ամերիկայի մէջ: Օտար տաղանդներու խաղացած դերը Միացեալ-Նահանգաց դաստիարակութեան ծառայութեան մէջ:

* -  Չարքաշ կեանքը: [ Գրծնթ. ] /  Վ. Վ. Շամլեան. Թ/394-7 (Ագ):

Roosevelt Theodore. The Strenuous life. - New-York: The Review of Reviews Company, 1905. - p. 272:

 

ՇԻԼԷՐ  [ ՖՐԻԴՐԻԽ ].

* -  Լեռնական երգ  «Անդնդին չորս դին շաւիղ մ’ օդաճեմ…» [ 6 վեցեակ ] /  Շիլլէր; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Բ/86 (Բե) (Քերթողական ծաղկեփունջ):

* -  Յոյս  «Խօսակցութեան մէջ եւ երազներու…» [ 3 վեցեակ ] /  Շիլլէր; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Զ/288 (Բե):

* -  Օտարական կոյսը  «Ձորի մը մէջ` ամեն տարի…» [ 6 քառեակ ] /  Շիլլէր; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Է-Ը/356 (Բե):

 

ՉԷԽՈՎ ԱՆՏՈՆ.

* -  Երեխայք: [ Պատմուածք ] /  Ա. Չէխով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]. Պալեան. Ա/5-9 (Բժ):

* -  Յովհաննէսը: [ Պատմուածք ] /  Ա. Չէխով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Բ/71-3 (Բժ):

 

ՊԱԼԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ.

* -  Աստուած եւ սատան  «Խըռովեցան ջուրք եւ ցամաք…» [ 27 քառեակ ] /  Յովհ. Պալեան. Թ/393 (Բե):

* -  Յարասութիւնք աւետարանի  Աւետարան ըստ Մատթէոսի Գլ. Ե «Հազար երանի աղքատացն հոգւով…» [ 8 քառեակ ] /  Յովհ. Պալեան. Է-Ը/356 (Բե):

* -  Նորէն արիւն  «Երէկ դեռ զւարթ դըրացի…» [ 7 քառեակ ] /  Յովհ. Պալեան. Ե/226 (Բե):

 

* [ Պարբերականների գովազդ ].

«Մշակ» Թիֆլիս. Բ, Է-Ը, ԺԱ/կզմ 4; Գ/կզմ 3: Հորիզոն; Լուսաբեր. Կահիրէ; «Ազգագրական հանդէս»  Թիֆլիս. Է-Ը/կզմ 4: Մուրճ. Թիֆլիս. ԺԱ/կզմ 4: «Անահիտ» Փարիզ. ԺԱ/կզմ 4:

 

*  ՊԷԳՔԸՐ Կ. Ա. Չոր տերեւները: [ Պատմուածք ] /  Կ. Ա. Պէգքըր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/110-2 (Բե):

 

* [ ՊԷՏՐԱՐԿԱ ՖՐԱՆՉԵՍԿՈ ]. Խրախոյս գիտութեանց  «Որկորը եւ քուն, փետուրներ փափուկ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Փէթրարքա; թրգմ Լ.. ԺԱ/522-3 (Բե):

 

*  PIRANDELLO LUIGI Աղջիկ քեզ կըսեմ, հարսիկ դուն լսէ: [ Քարոզ ] /  Luigi Pirandello; նխբն. Ե/218-21 (Բե):

 

*  Պ. Յ. Պալեան [ ը «Բազմավէպ»ի համարներ է նուիրում մի շարք հաստատութիւնների ]. Ե/կզմ 4:

 

*  ՊՈԼՍԵՑԻ. Վոսփորեան քրոնիկ  /  Պոլսեցի  (Գ):

Իզմիրեան` Գաւառաբարբառների բառարանները քննող յանձնաժողովը: Կ. Պոլսի շաբաթաթերթերը: Արեւմտահայ գրականութեան քննադատութիւն: Վահան Վարդապետ. Անգիր Դպրութիւն եւ Առակք. Հ. Բ. Կ. Պոլիս. էջզ գրքի հրտ.: Ազգային Հիւանդանոցի 1905 թ. Տարեցոյցի հրտ.: Աբրահամ Մուրադեանի գրական վաստակը: «Հայկաշէն» ծրագրի քննարկումը. Ե/239 Տիկին Քէլէկեանի նուէրը Ազգային հիւանդանոցին: Ս. Յակոբի անկելանոցի վիճակը: Կրթական ծրագրի բարեփոխութեան նախագծերի մասին: Բժիշկ Տիգրան Աճէմեանի կրթական ծրագիրի մասին: Գաւառաբարբառների բառարանները քննող յանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքը: Սիմոն Գափամաճեանի Նոր Առձեռն Բառարանի տպագրութիւնը: Թորոս Բարեղամեանի կառուցած Ս. Ներսիսեան վրժ:: Ռէթէոս Պէրպէրեանի ստեղծագրծ. —ների լիակատար ժողովածու հրտ. մտադրութիւնը. Զ/287-8:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Գրիգորիս Աղթամարցի  [ (ԺԵ դ. վերջ-ԺԶ դ. առաջին կէս), կթղ. 1512-1544 թթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/491-500 (Աբ) Տծ (Միջին դարու հայ բանաստեղծութիւնը):

Բվնդ. Վարքը; Կաթողիկոսութեան ամենաճիշդ թուականը; Ծնունդը, կրթութիւնը; «Առ մեծ րաբունապետն ճառըս յարմարի…»  4 տող;  Կաթողիկոսութեան շրջանը; «Թուական Հայոց ինն հարիւր…»  4 տող;  Գր. Աղթամարցին հրատարակուած: [ Նաեւ մտն. ցնկ ]; Նորագոյն քերթուածներ. [ ՄխիթՄտ եւ ՎնՄտ ձեռ. ] «Անեղին տաճար…»  4 տող;   «Աչերդ է թուխ, ընքերդ կամար, դու` գեղեցիկ ես…»  2 տող;   «Արքային փակեալ պարտեզ…»  4 տող;  «Գեղեցիկ պատկեր կարմիր ես հագեր…»  4 տող;   «Գոյ յիս գիտութիւն. բայց խամրացեալ է…»  4 տող;   «Դու ես յադենայ դրախտէն զոր տընկեալ աջն անեղական…»  2 տող;   «Յարեայ շըրջեցայ ի մէջ գիշերոյս…»  8 տող;  «Ուներդ է քաշած քան ըզթափած թուր…»  4 տող;   «Տապանակ կազմեալ անփուտ…»  4 տող;  Երկբայական ու անհարազատ տաղեր:

Տե'ս նաեւ Կոստանեան Կարապետ. Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Շարաձէի, 1898. 126 էջ:

* -  Կոստանդին Երզնկացի  [ (մօտ 1250-1314-28-ի միջեւ) ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Է-Ը/361-7 (Աբ; Բե) Տծ:

Բվնդ. Ոտանաւորաց հաւաքածոյն. «Կ. Երզնկացիին ոտանաւորաց հաւաքածոյն»: [ ՄխիթՄտ հմր 103 ձեռ. նկրգր. ]; Կենսագրական քննութիւն; «Ֆարիաթ կանչեմ հազար…»  8 տող. տե'ս Յաղագս անգիտաց սուտ խօսելոյ զբանս, անպիտան եւ հակառակ կալ իմաստնոց // ԿԵ. Տաղեր. էջ 169;  «Ես քանի հառաչ բերեմ…»  16 տող;  «Բան Կոստանդեայ առ մեր հոգեւոր եղբայրն»  6 տող;  «Զիմ գանկատըս լըսեցէք, յինէ առէք բան մի խըրատ»  3 տող; Ոտանաւորաց բովանդակութիւնը; «Կամարակապ խորանն երկնից առանց սիւնի հաստատեցան…»  3 տող;  «Այսօր եղեւ պայծառ գարուն…»  14 տող;  «Վասն այնոր(իկ) ինք թագաւոր…»  3 տող;  Գարնան վրայ նոր քերթուած մը; Գարուն  «Գարուն լինի ուրախութիւն…»  10 քառեակ. տե'ս Այս գարունս զգալուստն Քրիստոսի պատմէ առակօք «Գարունն լինի ուրախութիւն…» // ԿԵ. Տաղեր. էջ 150-2:

Տե'ս նաեւ 1. Կոստանդին Երզնկացի // Աբեղեան Մանուկ. Երկեր. Հ. Դ. Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ., 1970. էջ 356-99: 2. Սրապեան Արմենուհի. Կոստանդին Երզնկացի. Տաղեր. Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ., 1962. 300 էջ:

* -  Միջին դարու հայ կրօնական բանաստեղծութիւն  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԲ/556-9 (Աբ):

Բվնդ. Տաղարան; Գանձ; Լեզուն հայկ[ ական ] բանաստեղծութեան մէջ:

Անաւարտ է:

* -  Մկրտիչ Նկարագիր իր կեանքն եւ քերթուածներ  [ կամ ]  Մկրտիչ Նկարագիր կամ Նաղաշ  [ (մօտ 1394-մօտ 1470) ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԲ/546-50, 1905; Ա/12-6; Բ/67-71, 1906զ (Աբ) Տծ (Միջնադարեան բանաստեղծներ):

Բվնդ. Մկրտիչ Նկարագիր կամ Նաղաշ` բանաստեղծ; Ծնողք, հայրենիք, դաստիարակութիւն; Մկ. Նաղաշ յԱմիդ. եպիսկոպոսութիւն, առանձնաշնորհութիւնք; Եկեղեցիներու շինութիւն:

Փլորենտիոյ ժողովը եւ իր թուղթը; Մէրտինի 1449ի ժանտախտը, եւ իր գրած յիշատակարանը; Մկ. Նաղաշի մատենագրութիւնը եւ երկու նորագոյն տաղեր; Մկրտիչ Գանձասաց մը` շփոթուած Մկրտիչ Նաղաշի հետ; Փլորենտիոյ ժողովը, Մկրտիչի թուղթը, կարծիքը, Վաղարշապատու 1441ի ժողովը; Մերտինի ժանտախտները, Մկրտչի Յիշատակարանը[. Որ եւ եղեւ մեզ, կը գրէ, գնալ եւ հանդիպել ի Մերտին քաղաք ի սոյն ամի եւ դառն ժամանակի, որ ոչ կարեմ պատմել կամ ընդ գրով արկանել զանցս աղետից եւ զմրուր դառնութեան…  Հատուած ] եւ Տաղը. «Ես Մկրտիչ եպիսկոպոս ծառայ Կուսին…»  8 տող;  Մկր. Նաղաշի մատենագրութիւնը եւ նորագոյն տաղեր: [ Կարապետ Կոստանեանցի հրտ. տասներկու քերթուածքի ցանկը: Այլ հրտ. —ներում քերթուածքի ցանկեր ]; Մկրտիչ Գանձասաց մը շփոթուած Նաղաշի հետ; Մկր. Նաղաշ[. «Ծաղկունքն մարգարէքն էին…»  4 տող, «Ահա հոտըն գայր գարնան…»  4 տող ] եւ Կոստանդին Երզնկացի[. «Ահա հոտըն գար գարնան…»  4 տող ]:

Տե'ս նաեւ 1. Կոստանեան Կարապետ. Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւր տաղերը. Վաղարշապատ: Տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1898. 58 էջ: 2. Մկրտիչ Նաղաշ // Աբեղեան Մանուկ. Երկեր. Հ. Դ. Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ., 1970. էջ 473-83:

* -  Միջին դարու հայ բանաստեղծութիւնը: [ Հրտ. մամուլում եւ առանձին հատորով: Մտնշրի նպատակը ] Յովհաննէս Թլկուրանցի  [ (ԺԴ դ. երկրորդ եւ ԺԵ դ. առաջին կէսերին) ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/448-57 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Վարքը; «Թլկուրանցին զքեզ կաղաչէ…»  4 տող;  Գիրքը: [ զԿոստանեանց Մեծ.   Գ պրակ. Թիֆլիս, 1896. զ էջ գրքի բվնդ. ]; Անհարազատ երգերը; Ուրիշ նորագոյն տաղեր; «Անտանելի Բանն Աստուած, որ ի յերկնից յերկիրս իջաւ…»  4 տող;  «Աչեր ի'նչ ես անցեր յետեւս եւ անդադար ծուռ կու նայիս…»  2 տող;  «Աստուած անեղ անպարագիծ եւ անզըննայ…»  4 տող;  «Աստուած անսկիզբն եւ անսահման անտանելի եւ անթարգման…»  11 տող; «Աստուած գըթած եւ մարդասէր երագ լըսէ իւր ծառային…»  6 տող;  «Ար եկ իմ խուփ սուրաթ փառք եւ պատիւ քո ստեղծողին…»  4 տող;  «Գեղ մի կայր Նարեկ կասեն իւր աթոռն էր վարդապետին…»  16 տող;  «Հազար եուսուֆ է քեզ ծառայ է արեգակըն խուփ սուրաթ…»  2 տող;  «Յանկարծակի մէկ մի տեսայ, որ կու ցողայ գունն երեսէն…»  4 տող;  «Յորժամ կամէր Հայրըն գըթած զազատութիւն ազգի մարդկան…»  2 տող;  «Տեսայ պատկեր մի գեղեցիկ զետ արեգակն, որ լոյս կու տար…»  2 տող;  «Սկըսօղն ըսկիզբըն ըսկիզբան արարիչ Աստուածն յաւիտեան…»  6 տող;  Անհարազատ գանձերը, կրկին Յովհաննէս Թլկուրանցիներ շփոթուած:

Տե'ս նաեւ 1. Յովհաննէս Թլկուրանցի // Աբեղեան Մանուկ. Երկեր. Հ. Դ. Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ., 1970. էջ 483-91: 2. Պիւազեան Էմանուէլ. Յովհաննէս Թլկուրանցի. Տաղեր. Ե.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրտ., 1960. 300 էջ:

* -  Պատկերայարգութիւնը Հայաստանեայց եկեղեցւոյ մէջ  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Դ/155-60 (Աբ) Տծ:

Հակադրուելով Արիստակէս արքեպս. Սեդրակեանին, հենուելով պատմիչների վկայութիւններին, ասում է.  «Պատկերները միշտ պէտք էին յարգուիլ ժողովուրդէն. իրենց արտաքին հրապոյր մէր. եւ գեղարուեստի զգացումը միշտ պիտի յաղթանակէր սրտի մէջ` վարդապետական ոեւէ նախազգուշութեան»:

 

ՊՈՒՇԿԻՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ.

* -  Ամբոխ  «Պուէտ իւր քնարն քաղցրաձայն…» [ 73 տող ] /  Ա. Պուշկին; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Զ/272 (Բե):

* -  Մուսան  «Իմ մանկութեան օրերուս` նա զիս սիրեց կաթոգին…» [ 14 տող ] Ամպ  «Ցրուած փոթորկէ, ոԽվ ամպ դու յետին…» [ 3 քառեակ ] /  Ա. Պուշկին; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Բ/86, 87 (Բե) (Քերթողական ծաղկեփունջ):

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ.

* -  Երկու խօսք Ղ [ ազար ]  Փարպեցւոյ նոր տպագրութեան առթիւ: [ Գրխօս. ]  / Հ. Բ. Սարգիսեան. Բ/52-62; Գ/129-33 (Աբ) Տծ:

Ղազար Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոցեւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան / Հրտ. պտրստ. Ստեփան Մալխասեան եւ Գալուստ Տէր-Մկրտչեան. Տփղիս: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1904. զ էջ:

* -  Երկրորդ  [ 381 թ. Կ. Պոլսի ]  տիրեզերական ժողովն եւ Մ [ ովսէս ]  Խորենացի: [ Ուսմնսր. ]  / Հ. Բ. Սարգիսեան. Ե/202-7; Է-Ը/301-7; Թ/418-26 (Աբ) Տծ:

Բանավէճ` Ակինեան Հ. Ներսէս. Մովսէս Խորենացին եւ Բ. Տիեզերական ժողովը // ՀԱ, 38-46/1904:

 

* [ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԼԵՒՈՆ ]. Ռուսահայք  /  Լ. Ս.. Է-Ը/381-4 (Գ):

«Համիսլամականների» քաղաքականութիւնը եւ ծրագիրը հայերի հարցում: Բաքուի արիւնալի դէպքերի պարզաբանումը, շարունակութիւնը: Նախիջեւանի եւ Շարուր-Դարալագեազի հայերի կոտորածը, աւերն ու թալանը: 

 

*  ՍՕԼՕՎԵԱՆ ՅՈՎԱԿԻՄ. Խրամատի առաջ: [ Պատմուածք ] /  Յովակիմ Սօլօվեան. Ա/20-8; Բ/62-70 (Բժ):

 

[ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ ].

* -  Դաշտերու տղան  «Ուշ ատեն, դո'ւ որ կը թողուս ալ մարմանդ…» [ 9 վեցեակ ] /  Դանիէլ Չպուգքեար  Ուս. Մուր-Ռափ. վարժ. ի. Թ/397-8 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Բ.. էջ 109-10: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

* -  Թողէք մեծնամ  «Սիրտս երազի ծովուն մէջ նո'ր նետեցի…» [ 12 վեցեակ ] Անցնող տարին  «Պառաւցած է: - Ձիուն գիսակներ` ծոծրակին…» [ 6 քառեակ ] /  Դանիէլ Վարուժան. ԺԲ/566-7, 573 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Բ.. էջ 117-9: 14 վեցեակ. տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

* -  Խաչին  «Գողգոթայէն հեւհեւալով մը կելլեմ…» [ 18 քառեակ ] Յիսուսի պաճուճապատանքը  «Կը սըղոցէր հայրն, եւ իր քով, սեմին վրայ…» [ 19 քառեակ ] Նպատակին  «Երկայն ճամբան փոշելից է եւ քարոտ…» [ 7 քառեակ ] / Դանիէլ Վարուժան. ԺԱ/514; 518-9; 523 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Ա.. էջ 306-8, 327-9, 345-6:

* -  Վաղուան բողբոջներ  «Երբ արտին մէջ, երգելով…» [ 76 տող ] /  Դանիէլ Չպուգքեար  Ուս. Մուր-Ռափ. վարժ. ի. Է-Ը/384 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Ա.. էջ 107-9:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Աշխարհաբարի նոր տաղաչափութիւն մը. Ժ/437-41; ԺԱ/500-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Արդի աշխարհաբարն եւ բանաստեղծութիւնը; Գրաբարի ո՞ր չափեր գործածելի են այժմ; Աղեքսանդրեան չափն եւ արդի հայերէնը; «Ու արհաւիրքով լեցուն մեռելները այն ապառաժուտ բլուրներու տակէն…»  7 տող  / Ատոմ Եարճանեան  «Դիւցազնօրէն»; Ոտանաւորի նոր դրութիւն մը; Ամանակեալ տաղաչափութիւն; Իր հիմունքը եւ սկզբունքները; Արհեստն ու Բնականութիւնը; Որո՞նք են Արհեստին տարրերը; Կրկնութիւն եւ Հակադրութիւն; Ի՞նչպէս կը կազմուի տող մը` ամանակեալ տաղաչափութեամբ; Համեմատութիւն Քնարական եւ Ամանակեալ տաղաչափութեանց; Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ իրենց զանազանութիւնքը; Ո՞րն է աւելի յարմար հայերէնի ոգւոյն; Ո՞րն է աւելի ներդաշնակ; Ո՞րն է դիւրագոյն; Ամանակեալ տաղաչափութիւնը   քանի' զանազանութիւններով բաժնուած է Արձակէն:

* -  Գաղափարական աշխարհը  «Դուն որ իրիկուն…» [ 8 քառեակ, հնգեակ, իննեակ, ութնեակ ] Երգը  «Եթէ հոգիդ ըլլայ ամպոտ…» [ 6 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Դ/160-1 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 38-41

* -  Գիտական կարեւոր հրատարակութիւն մը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԲ/555-6 (Ագ):

Թանգարան հին եւ նոր նախնեաց մտնշրով ի յիշատակ Մկրտիչ Էմինի. Ա. Անկանոն գիրք Հին կտակարանաց / Կզմց. Հ. Սարգիս Յովսէփեանց. Վ.: Ս. Ղազար, 1896. 408 էջ: Բ. Անկանոն գիրք Նոր կտակարանաց / Կզմց. Հ. Եսայի Տայեցի. Վ.: Ս. Ղազար, 1898. 491 էջ: Գ. Անկանոն գիրք առաքելականք / Կզմց. Հ. Քերովբէ Չրաքեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1904. 496 էջ:

* -  Երգ առ լապտերն  «Բանտուա'ծ աստղիկ, ադամա'նդ…» [ 3 քառեակ ] /  Արմայիս. ԺԲ/573 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 59:

* -  Խոսրով Բ Հայոց թագաւորին դերը` Պարսից պատմութեան մէջ  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԲ/541-5 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Խոսրով Բ. ի նկարագիրը ըստ Հայ պատմիչներուն; Երրորդ դարու հայ թագաւորներու ցանկը` ըստ նորագոյն քննութեանց; Խոսրով Կոտակ եւ Պարսկական արքունիքը; Զոսիմոսի այս վկայութեան նշանակութիւնը; Հայաստանի քաղաքական դիրքը` Խոսրով Կոտակի ժամանակ:

* -  Խորհրդապաշտ դպրոցը հայ գրականութեան մէջ  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/481-7 (Աժ):

Ռիխարդ Վագների երաժշտութիւնը: Միսաք Մեծարենցի բանստղծթ. —ները: Ատոմ Եարճանեանի «Դիւցազնօրէն» պոեմը: Անգլիայում` Լճաշխարհի ( Lakist ) բանաստեղծները: Էմիլ Վէրհարնի բանստղծթ. —ը:

* -  Կայծակը  «Բիբն է Սատանի. կնայի աշխարհի…» [ 20 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Զ/272-3 (Բե):

Տե'ս Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 44-7:

* -  Կէս գիշեր  «Անդորրութեան մէջ, ուր երկիր կը թուի…» [ 21 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ/423 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 48-51:

* -  Կոյրը  «Արթընցեր են դայլայլիկները զըւարթ…» [ 10 քառեակ ] Վարդենիին զրոյցը  «Հովտի մը մէջ ` մելամաղձիկ Բարութիւն…» [ 6 քառեակ, երկտող ] Սպասումը  «Երկինն է կապոյտ, ոսկի են արտեր…» [ 7 վեցեակ ] Մոռացօնքը «Հըրճուանքներու նըւիրէ…» [ 4 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ժ/457; 458-9; 464; 480 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 52-3, 54-5, 56-7, 58:

(*) -  Հայ կայսերք. Տե'ս 1903; 1904:

* -  Հայրենագիտական դիտողութիւններ  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/512-3; ԺԲ/550-2 (Աբ):

Բվնդ. Փարպեցւոյ «Սթափութեամբ» բառը; Դիոնեսիոս Արիսպագացիէն; Անանիա Շիրակացւոյ «Կարթ ծիրանագոլ»ը; Կորեան հատակոտորիկ մը, որ միայն Ագաթանգեղոսի մէջ կը գտնուի: [ Նաեւ տեքստի մի հատուածի զուգահեռ համեմատութիւնը ]:

* -  Միքատոյ  «Ճաբոնուհին բազմեր է…» [ Ամէն տունը` 8(3), 7(2), 4(6), 20, 6(2), 9, 12, 13 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ա/19-20 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 30-4:

* -  Յաղթուած երկինքը  (Նաւավարի կեանքէն) «Փըրփրած է ծով. դա'շտ մ’ է ձիւնամած…» [ Ամէն տունը` 26, 28, 52, 10 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/510-1 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 60-4:

* -  Ուռկանը  «Ծովափին վրայ կը լըսեմ ձըկնորսներու երգն անոյշ…» [ 10 քառեակ ] Արեւելք  «Խորհըրդաւոր ես, - Խաւարի նըման…» [ 2 քառեակ, իննեակ, հնգեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/70-1 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 35-7:

* -  Սեւանայ լիճ  «Վենետիկի անոյշ լըճակ, որ երկընքի քոյր կը նմանիս…» [ 26 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ե/238-9 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 42-3:

* -  Տոհմային  [ ազգային ]  դաստիարակութիւնը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԲ/529-32 (Աժ):

Հայրենիքից դուրս ստացած կրթութեան ազդեցութիւնը անհատի մտածելակերպի եւ գրծնէութ. վրայ:  «Տոհմային դաստիարակութիւնը` երկու եղանակաւ կարելի է իրագործել. համոզում մը զետեղելով մանուկ մտքերու մէջ, զգացում մը տնկելով` անոնց դալար սրտին վրայ, բայց այնքան կանուխ` եւ այնքան խոր` որ օտար կլիմայք զանոնք ցողնաբեկ չհնձեն»:

* -  Փոտ եւ Ս. Սահակայ տեսիլքը: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ա/28-32; Գ/134-40 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Ցարդ եղած քննութիւնք; Ս. Սահակայ Տեսիլքը` իբր պատմական դէպք; Երկու վկայութիւնք; Յունարէն պատմութիւն հայ եկեղեցւոյ; Պատմական ակնարկութիւնք Ս. Սահակայ տեսիլքին մէջ; Պերփեռուժէն; Փարպեցի յունարէն թարգմանեալ; Մարգարէութիւնք` եղելութեանց հետ համեմատուած; Վասիլ Արշակունի եւ Ստեփան հայրապետ տեսիլքին մէջ; Փոտ` հեղինակ տեսիլքին; Շարադրութեան շարժառիթը, տեղը, թուականը:

 

*  ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.  Մելքոն Տիրացուեան  (Ծն. 1837 - Վխճ. 1904): [ Նկարչի կենսգրծ. ] /  Հ.  Ն. Տիրացուեան. Ա/39-41 (Աթ) Տծ:

 

*  ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ. Հանրագրութիւն կամ համազգային գրութեան նոր ոճ մը  /  Հ. Ա. Տիրոյեան. ԺԲ/533-40 (Աբ):

 

*  ՏՕԼՍՏՕՅ ԱԼԵՔՍԵՅ «Անդնդին մօտ, ուր խոնարհին ուռենիք…» [ 4 քառեակ ] /  Ա. Տօլստօյ; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ե/233 (Բե):

 

*  ՏՕԼՍՏՕՅ ԼԵՒ. Սէր: [ Իմաստասիրութիւն ] /  Լ. Ն. Տօլստօյ; թրգմ Վահան Ազատեան. Է-Ը/292-300 (Բե):

«Իսկական սէրը հնարաւոր է դառնում միմիայն անձնական երջանկութիւնից հրաժարուելու դէպքում: …Սիրոյ մեծութիւնը կոտորակի մեծութիւն է, որի համարիչը - իմ կրքերն են, համակրանք տածել դէպի ուրիշները - դա իմ ուժերից վեր է. իսկ յայտարարը - այն սէրը, որ ես տածում եմ դէպի իմ անձը - կարող է մեծանալ եւ փոքրանալ անվերջ, նայած թէ ես ինչ նշանակութիւն կը տամ իմ անձնական ես-ին: …Սէրը ինքը կեանքն է. բայց ո'չ անգիտակ, չարատանջ ու խորտակւող, այլ բաղդաւոր եւ յաւիտենական կեանք: …Սիրոյ ընձիւղը, երբ նոր է սկսում բուսնել այնքան քնքոյշ է, նոյն իսկ չի կարելի նրան ձեռք տալ ու չը վնասել, բայց նա աւելի ուժեղ ու դիմացկուն է դառնում` երբ աճում, զօրանում է»:

 

*  ՓԷՅՆ. Տո~ւն, քաղցրի'կ տուն  «Թէեւ շըրջինք պալատանց մէջ բերկրաւէտ…» [ 2 վեցեակ ] /  Փէյն; թրգմ. անգլ. ԺԱ/518 (Բե):

 

*  ՓՌԱԹԻ ԽԻՈՎԱՆԻ. Ամէն բան կը վերադառնայ  «-Ի՞նչ կընես, աղջի'կ, առջե'ւը դըրան…» [ 11 տող ] /  Ճիովաննի Փռաթի; թրգմ Լ.. ԺԱ/513 (Բե) (Իտալական մատենագրութիւն):

 

*  Քրոնիկ:

Կարիքներ եւ գործողներ: [ Մամուլի միջոցով հիմնախնդիրներ առաջադրել եւ հասնել դրանց լուծմանը ] / «Մշակ»; Գրասէրը[, Ալեքսանդրիա, 1904-1905: Ծաւալը, բվնդ. ] / «Գրասիրաց ընկերութիւն»; Սինկափուրի հայերի մասին: [ Գաղութի կազմաւորումը: Տիգրան Սարգսեանի, «Ստեփանոս եւ Պօղոս Ընկերութիւն» վաճառատան գրծնէութ.: Յովհաննէս Շիրմազանեան Սարգսեանի մահը: Տիկին Նանաջան Շ. Սարգսեանի նուէրը ] / «Նոր-Ջուղայ»; Հայեր յԱմերիկա: [ Յովհաննէս Թաւշանճեանի պարգեւը ]; Հայեր ի Պարսկաստան: [ Գերմանական որբանոցի հայ երեխաները ]; Հայեր յԱպիսինա: [ Մաթիկ Գէորգովի ասպետական աստիճանը ]; Մարսէյլի: [ Ճարտարապետ Կարապետ Ժամագործեանի գրծնէութ ]; Վսեմ. Պօղոս Նուպարի նուէրը Բարիզի հայ գաղութին / «Արմէնիա»; Տիգրան [ դ’Ապրոյ ] բաշայի կտակը [ ի նպաստ Կահիրէի աղքատների ] / «Ազատ բեմ»; Գեր. Տէր Ղեւոնդ եպս. Շիշմանեան: [ Կենսգրծ. (1846-1904) ] / «Արշալոյս»; Հ[ ամբարձում ] Առաքելեանի Հանրամատչելի Մեսրոպեան Գրադարան [ հրտ. նպատակը ] / Հ. Առաքելեան. Բ/կզմ 2-4 Օգնութիւն Մուշի եւ Կարինի աղքատներին; Վաճառական Սարգիս Գուիւմճեանի բարեգործական մտադրութիւնը; Նկարչ Լեւոն Քիւրքճեանի մրցանակը; Նկարչուհի Արմենուհի Պապայեանի յաջողութիւնները; Երաժիշտ Յարութիւն Սինանեանի պարգեւը; «Լոյս» թերթի ուղղութեան փոփոխութիւնը; Կովկասի բժշկական ընկերութեան նախագահ Ս. զԱնանեանի մահը;  Թաւրիզի Հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութիւնը: [ Գրծնէութ., գործիչները, հասոյթը: Տիգրան Աֆրիկեանի բարեգործութիւնը ] / «Արմէնիա»; Խմբագրի կեանք: [ Բիւզանդ Պօզաճեանի լրագրական գրծնէութ. ] / «Արեւելեան մամուլ». Գ/կզմ 2-3 Եւրոպայի հայ Ուսանողական միութեան որոշումը հայագիտական հրտ. —ների տպագրութեան մասին; Ալեքսանդր Մանթաշեանի մտադրութիւնը առեւտրական վրժ. հիմնելու; Մկրտիչ Փորթուգալեանի յօդուածը չէզոք «ազգասէրների» մասին; Մինաս Չերազը կարգաւորում է Գրիգոր Օտեանի գերեզմանը; Ուէսդ Հօպօքընի հայկական գաղութի գրծնէութ.; Լէօի «Անի» աշխտթ. բաժանորդագրութիւնը; Հայ եկեղեցու կալուածքների խնդիրը; Սարգիս Գուիւմճեանի միջոցներով դպրոցի բացումը Ֆիլիպէում; Գրական պայքար հարբեցողութեան դէմ; Նազարէթ Տաղաւարեանի նուէրը; Նիկողայոս Մառի պեղումները Անիում. Է-Ը/կզմ 2 Բոստոնի «Արծիւ» թերթի ծնթ.; Կարապետ Եզեանի մահը; Արեւելահայ եկեղեցականների ազատ արձակումը; Ալժիրում Համբարձում Առաքելեանի կարդացած զեկուցումները; Իզմիրեան մրցանակաբաշխութեան արդիւնքները; Արեւելեան Հայաստանում հայկական դպրոցների վերաբացումը; Սօֆի Մանիսալեանի դպրոցը Կահիրէում. Թ/կզմ 2 Սասունի եւ Մուշի սովատանջ բնակչութիւնը; Ռուբէն Զարդարեանի խմբագրած «Ռազմիկ» շաբաթաթերթը Ֆիլիպէում; Կատարինէ Լիսիցեանի խմբագրած «Հասկեր» ամսագրը; Գեւորգ Մելիք-Կարագիւոզեանի խմբագրած «Արշալոյս» օրաթերթը; Սողոմոն Ալեքսանդր Պապանասովի կտակը; Ա. Յորդանանեանի Ռէշտում իրականացրած կառուցումը. Ժ/կզմ 3-4 Ալեքսանդր Մանթաշեանի հիմնած դպրոցը; Շուշանիկ Բունիաթեանի նուէրը; Սողոմոն Ալեքսանդր Պապանասովի կտակը;  Հայ-թաթարական (Բաքվի արիւնահեղութիւնների մասին է խօսքը) հարաբերութիւնները; Թիֆլիսի «Արշալոյս» օրաթերթում Մակսիմ Կովալիսկու «Հայերի եւ Վրացիների մասին» յօդուածը; Իւրի Վեսելովսկու զ հրտ. գրքի բվնդ. ցանկ; Նոր Խուղայի Քանանեան դպրոցի բացումը; Մշակի վիճակագր. Կովկասեան դէպքերի կապակցութեամբ; Թիֆլիսի Միջազգային ժողովի նպատակը; «Մշակ» եւ «Արշալոյս» թերթերի համագործակցութիւնը; Սարգիս Գոյումճեանի կառուցած դպրոցը; Հայկական դպրոցի բացում Կրասնովոդսկում. ԺԱ/կզմ 2-3 Յակոբ Պօղոս Խորվաթեանի նուէրը; Եղիսաբէթ եւ Մարիամ Միանսարեանների նուէրը; Կ. Պոլսեցի անանուն բարերարի նուէրը; Տաշքենդի եւ Սամարղանդի հայկական գաղութը; Վասիլուհի Գարակէօզեանի հանգանակութիւնը; Իշխանուհի Արղութեանի կրթական ձեռնարկը; Հայերէնի ուսուցումը Թիֆլիսի վրացական դպրոցներում; Բաքվի կոտորածների ժամանակ հայերին աջակցել է ֆրանսիացի Թիմոնը; Եղիշէի պատմութեան նոր ձեռ. Կիլիկիայում; Պրոֆ. Ստշգովսկու հայ զարդաքանդակների ուսմնսր.; Մաղաքիա արքեպս. Օրմանեանի նոտաների վերաբերեալ առաջարկը; Եթովպացիների արքայի եւ Մաղաքիա արքեպս. Օրմանեանի նամակագրութիւնը. ԺԲ/կզմ 3:

 

*  Օտարահայ մամուլ. Դ/189-91, նկ.:

Բվնդ. Մխիթարեանի մը [ Հ. Խորէն Վ. Սինանեանի  ] հետազօտութիւնք Լուսնթագի վեցերորդ արբանեակի վրայ / « La Difesa »; Հայկ Ս. Կիւտենեան ջութակահար[ ի յաջողութիւնները Եւրոպայում, Մերձաւոր Արեւելքի երկրներում ] / « La libre critique »; Պ. Դաւիթ Դաւթեան ջութակահար[ ի յաջողութիւնները ] /  Le journal  Ի La Vռritռ »:

 

*  ՕՐԵՍՏ ՍԵՄԻՆԻ. Բագուի աղետալի դէպքերը  Բագու, 7 փետր. . Տ. ): [ Հայերի կոտորածը Փետրուարի 7-9ը, ականատեսի գրառումներ ]. Դ/կզմ 2-4, քաղուածաբար արտատպ. «Մշակ» լրագրից:

 

*  Օրինակ: [ Պատմուածք ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/49-52 (Աժ):

 

*  ՖԻԼԻՔԱՅԻԱ. Նախախնամութիւն  «Մօր մը նըման խանդակաթ, որ աչքերով սիրելի…» [ 14 տող ] /  Ֆիլիքայիա.; թրգմ Լ.   ԺԱ/522 (Բե):

 

*  ՖՈՍԿՈԼՈ ՈՒԳՈ. Հօրս մահը  «Գիշեր էր. մահճին վըրայ կը հեւար…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ուկոյ Ֆոսկոլոյ; թրգմ Լ.. ԺԱ/523 (Բե):