ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1912

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Խմբագրական: Բանասիրականք: Մատենագրականք: Պատմականք: Հնագիտական: Գրականք: Գիտականք: Թատերականք: Քերթողականք: Վիպասանականք: Քաղաքականք: Ընկերական խնդիրք: Կենսագրականք: Ազգային թղթակցութիւն: Գրախօսականք: Զանազանք: Այլ եւ այլք

Գ. Անդրիկեան Հ. Ներսէս: Աւգերեան Հ. Յովհաննէս:

Դ. Երկսիւն:

Զ. Ցանկ 1912 տարւոյ Բազմավէպին: Բովանդակութիւն  ամեն համարի վերջում:

 

*  Ազգային արձագանգ  [ հայկական պարբերականներից ]. ԺԲ/575-6 (Գ):

Բվնդ. Լիբանանի խնդիրը: [ Յովհաննէս Գույումճեանը Լիբանանի կառավարիչ ] / Բիւզանդիոն; [ Բժիշկ Մարգար Տատուրեանի մահը ] / Կոչնակ; Հոգեհանգիստ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի յիշատակին [ Թիֆլիսում ] / Մշակ; [ Ալեքսանդր Մանթաշեանի ժառանգների բարեգործութիւնը ] / Մշակ:

 

ԱԼԻՇԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ.

* -  Յերկերիւրեակ ուխտիս Մխիթարայ  «Մեծ է մեզ օրս այս. երկինք ի վերուստ կան ունկընդիր…» /  Հ. Ղ. Մ. Ալիշան. Ժ-ԺԱ/496 (Բե):

* -  յ17 Յունուարի 1869  «Թեւաթափ փիւնիկ իմ թանգուզեալ յաճեան սըրտիս…» Յորդոր անձին  «Աստուծոյ եմ ես ձօնեալ, Աստուածբաժին իմ յաւիտեան…» /  Հ. Ղեւոնդ Մ. Ալիշան. Է-Ը-Թ/392-5 (Բե):

 

*  Այլեւայլք. Է-Ը-Թ/420-1; Ժ-ԺԱ/525-7; ԺԲ/576:

Բվնդ. Նորօրինակ երգչուհին [ Ամերիկայում ] / «Լա Թրիբունա» թերթից; Չարագուշակ 13 թիվը: [ Օրուայ ժամերի յաշիւը Ֆրանսիայում ]; Դաստիարակութեան համար նոր դիտելիք [ Բոստոնում ] / «Լա Նադիւռ» թերթից; Տարօրինակ մրցումն շատակերութեան, Աշխարհիս Առաջին շատակերը: [ Ամերիկայում ] / «Տէյլի թելեկրաֆ» թերթից; Հաշուագէտ ձիեր; Գաղղիոյ հարստութիւնը: [ Պետական պարտքը ]; Արեւ, արեւ [ լաւագոյն հականեխիչ ]; Ալֆրէ տը Միւսսէ եւ ճատրակի խաղը; [ Անգլիայի ] Եդուարդ Է. եւ իրեն արուեստակիցները [ Ռուսաստանի եւ Իտալիայի թագաւորների դիրքորոշումը Սերբիայի Ալեքսանդր թագաւորի եւ թագուհու սպանութեան խնդրում ]:

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

* -  Գաբրիէլ Սունդուկեանց: [ Մահախօս. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Դ/186-8 (Աթ1) նկ.:

* -  Գեղարուեստի Ժ միջազգային ցուցահանդէսը Վենետիկի մէջ. Ե-Զ/284-6 (Բա1):

* -  Գրախօսական  /  Հ. Ն. Անդր.. Բ/95: զ

Sur les Mots Iraniens empruntռs par l’armռnien par M. A. Meillet  յօդուածը:

* -  [ Գրծնթ. ] /  Խմբ.. Բ/95-6: զ

Frռdռric Macler, La Chaire d’ Armռnien Ո l’ռcole spռciale des langues orientales vivantes. - Paris, 1912 զ

* -  Գրիգոր Խալաթեանց: [ Գործունէութիւնը ] /  Խմբ.. Գ/134-5 (Աթ; Աթ1):

* -  Դաւադրութիւն Իտալիոյ վեհափառներուն դէմ Հռոմայ մէջ. Վեհափառները վտանգէ զերծ  /  Խմբ. Բազմ. Բ/84-8 (Բա1) նկ.:

Նաեւ  Միաբանութեան ցաւակցութեան հեռագրերը թագաւորին եւ թագուհուն եւ թագուհու շնորհակալութեան հեռագիրը:

* -  Էմիլիոյ Տեզա: [ Գործունէութիւնը ] /  Հ. Ն. Անդր.. Գ/135-6 (Բզ) Տծ, նկ.:

* -  Ծովի ափին  (Գրուած 1906ի Պոլսոյ ջարդին տպաւորութեան տակ եւ առաջին անգամ հրատարակուած Ատանայի կոտորածին առթիւ) «ԾոԽվ, հոգիս առած ափունքդ եմ հասեր…». Ե-Զ/287 (Բե):

* -  «Հայ էջեր»  Արշակ Չօպանեանի, պատկերազարդ, Պարիզ, 1912 տպ. Կ. Ներսիսեան: [ Գրծնթ. ]. Ե-Զ/273-4 (Աբ) Տծ:

* -  Հ. Ղուկաս Ինճիճեան: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/38-47; Բ/71-8; Գ/97-108; Դ/145-54 (Աա) Տծ:

Մխիթար Սեբաստացու, Հ. Մատթէոս Քարաքաշեանի, Հ. Միքայէլ Չամչեանի, Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեանի, Հ. Ստեփանոս Ագոնցի, Հ. Յովհաննէս Զօհրապի, Հ. Իգնատիոս Փափազեանի, Հ. Սուքիաս Սոմալեանի, Հ. Մինաս Բժշկեանի, Հ. Մանուէլ Խախջախեանի, Հ. Յարութիւն Աւգերեանի, Հ. Եղիա Թովմաճեանի համառօտ կենսագրութիւնը եւ հրատարակութիւնների ցանկը: Արփիար Արփիարեանի վերաբերմունքն առ Հ. Ղ. Ինճիճեան:  «Երկու աչացս լոյս որդւոց իմոց Աղեքսանդր կրօնաւորին եւ Ղուկաս նորընծային, ողջոյն…» / նուաստ աղախին մայր ձեր տիրուհի  չամչենց: Հ ատուածներ արձակ եւ չափածոյ ստեղծագործ. —ներից: Ժամանակի պատմական իրադարձութիւնները: Հատուածներ Հ. Ստեփանոս Ագոնցի նամակներից: Մխիթարեանների նոր միաբանաթիւնը Վիեննայում: Մրցակցութիւն: Տիւզեան գերդաստանի վերաբերմունքը: Տարաձայնութիւններ Հռոմի Հաւատոյ Ծաւալման դպրոցի հետ: Արշարունեաց ընկերութիւնը եւ «Դիտակ Բիւզանդեան», «Եղանակ Բիւզանդեան», «Բազմավէպ» պարբերականների հրատարակութիւնը: «Եղանակ Բիւզանդեան»ի գործունէութիւնը, հատուածներ տարեգրից, դրամական յաշուէտւութիւն «Թէ քանի ուրախութեանց առիթ եղեւ   ծառայիս`…» /  Յակոբ Շահան-Խրպետեան Տիւզեան գերդաստանի անկումը: Տարաձայնութիւն Միաբանութեան հետ: Կ. Պոլսի Պօղոս պատրիարքի հալածանքները կաթոլիկներին:

* -  Մանրանկար Նոր տարւոյ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/1-2 (Աժ):

* -  Մատենագրութիւն: [ Գրծնթ. ]. Ե-Զ/281-2 (ԱԲ; Ագ):

Minas Tchռraz Ի L’orient inռdit Մ, lռgendes et traditions armռniennes, grecques et turques. - Paris: Ernest Leroux, 1912 զ

* -  Ռաֆայէլ Սանցիոյի ի Սեքստեան տիրամայրն  «Եւ Տէր կոչեաց յոչընչէ…» /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Բ/49-50 (Բե):

* -  Պիէռ Կիյառ: [ Մահախօս.: Կ. Պոլսի Մխիթարեան վարժարանի ուսուցիչ ] /  Խմբ.. Դ/188 (Բզ):

* -  Փռալիա  (Իտալական աւանդավէպ): [ Պատմուածք ]. Ե-Զ/275-9 (Բժ):

* -  Քաղաքակրթութեան վրայ: [ Մտորումներ ]. Ե-Զ/280-1 (Գ):

* -  Քննութիւն մը «Լոյս զուարթ» երգին վրայ. Ե-Զ/282-4 (Աբ) Տծ:

Նաեւ հատուածի զուգահեռ համեմատութիւն հունարէն բնագրին:

 

* -  Spira, spera  =  Շնչէ, յուսա: [ Մտորումներ ]. Ե-Զ/279-80 (Գ):

 

*  ԱՌԱՔԷԼ ՍԻՒՆԵՑԻ. Գովեստ Ս. Աստուածածնի  «Այբէն մինչեւ ի քէն գովիս դու յինէն…» /  Ա. Սիւնեցի; հրտ. պտրստ. եւ առջբն  Քերթուածք Առաքել Սիւնեցիոյ  Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան. ԺԲ/572-4 (Բե):

 

(*)  ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Պատմական. Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմայ 190 ն. Ք. մինչեւ 428 յ. Ք.. Տե'ս 1911:

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Գրախօսականք  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Է-Ը-Թ/421-31 (Ագ):

զ Բվնդ Ազգային պատմութիւն, քաղաքական եւ եկեղեցական

1. Աստուրեան (Դոկտ. Հ. Յ. ) Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմա. 190-էն ն. Ք. մինչեւ 428 յ. Ք. (Համառօտ Հայոց պատմութեան այս շրջանիս). Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1912; 2. Միեւնոյն գործը գերմաներէն  Die politischen Beziehungen zwischen Armenien und Rom von 190 v. Chr. - 428 n. Chr. - Venedig, 1911. - 129 p.; 3. Ակինեան . Ներսէս Վ. ) Կիւրիոն կաթողիկոս Վրաց. Պատմութիւն հայ-վրական յարաբերութեանց եօթներորդ դարու մէջ (Քառասնամեայ շրջան Հայոց եկեղեցական պատմութեանէն. 574-610) Պատմական ուսումնասիրութիւն. Վիեննա, 1910; 4 Akulian Aram. Einverleibung Armenischer Territorien durch Byzanz im XI Jahrhundert. Ein Beitrag zur vorseldschukischen periode der Armenischen Geschichte. Inaugural - Dissertation zur Erlangung der DoktorvՖrde. GrՖningen, 1912; 5 Balzer Oswald. Porzadek sadցw i spraw prawa ormiոnskiego z. r. 1604. We Lwowie 1912; 6. Օրմանեան (Մաղաքիա արքեպիսկոպոս, նախկին պատրիարք). Ազգապատում. Հայ ուղղափառ եկեղեցւոյ անցքերը սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը յարակից ազգային պարագաներով. Պրակ 1-2. Կ. Պոլիս, 1912 Կիլիկեան աղէտք. 1. Յակոբ Յ. Թերզեան. Կիլիկիոյ աղէտը (պատկերազարդ) Ականատեսի նկարագրութիւններ, վաւերաթղթեր, պաշտօնական տեղեկագրեր, թղթակցութիւններ, վիճակագրութիւններ, ամենէն կարեւոր պատկերներով. Հ. Ա. Աղետէն առաջ Ատանայի մէջ ու շրջակաները տեղի ունեցած խորհրդաւոր շարժումները. Կ. Պոլիս, 1912. Հ. Բ. Ատանայ եւ Հալէպի նահանգներուն մէջ տեղի ունեցած ջարդերն ու ինքնապաշտպանութիւնները եւ փոխանակուած հեռագիրներէն կարեւորներուն պատճէնները. Կ. Պոլիս, 1912; 2. Մամիկոն Վարժապետեան. Յուշիկք Զէյթունի. պատկերազարդ. Մարզուան, 1912 Քերթուածք, վիպականք. 1. Արսէն-Երկաթ (Շամլեան). Հնչեակներու գիրքը. Ա. Հնչեակներու գիրքը. Բ. Արծաթէ ցոլքեր. Մարզուան, 1912; 2. Արսէն-Երկաթ (Շամլեան). Անծանօթ ստուերներ. Մարզուան, 1912 [ Հատուածներ բանստղծթ. —ներից ]; 3. Վահան Ասլան. Արցունք. Գահիրէ, 1911 [ Հատուածներ բանստղծթ. —ներից ]; 4 Pascal Ohaniantz. Armenische Funken. - Wien, 1912  [ Հատուածներ բանստղծթ. —ներից ]; 5. Յովակիմ Սոլովեան. Սաւառնող ոգին. Վէպ. Թիֆլիս, 1912; 6. Կ. Մ. Ստանիւկովիչ. Դայեակը. պատմուածք / Համառօտելով թրգմ. Սիմակ. Թիֆլիս, 1912: զ

* -  Դասեր Հայոց եւ Հայաստանի հնագոյն պատմութեան  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Է-Ը-Թ/289-314; ԺԲ/529-33 (Աբ; Ադ; Ազ) Տծ, նկ.:

Բվնդ Նախապատմական եւ Ուրարդեան շրջան-Հայաստան ըստ արձանագրաց. Արձանագրութիւնք Հայաստանի-Ուրարդեանք; Հեթեանք; Ասուրա-Բաբելական, Մարա-պարսկային, Եգիպտական արձանագրութիւնք; Վիճակ Հայաստանի եւ թագաւորութիւնք Ուրարդու, Նաիրի, Միննի եւն աշխարհաց Ուրարդեան զարգացումն. Կրօնք; Աստուածք - քուրմք - տաճարք - պաշտօն; Բնակարան. քաղաք - յարկ - բուրաստանք - տարազ; Վարչութիւն. միապետական - ազնուապետութիւն - ռամկավարութիւն; Արուեստք. հովուութիւն - այգեգործ - պղնձագործ - ոստայնանկ - նկարակերտութիւն; Գիտութիւնք. երկրաչափութիւն - ճարտարապետութիւն - աստղաբաշխութիւն - բժշկութիւն; Լեզու - Գրութիւնք - Երգք ժողովրդականք - երաժշտութիւն եւ պարուհիք եւ այլն; Բանակ; Վաճառականութիւն; Ատեան Հայաստան ըստ Ս. Գրոց եւ յոյն հեղինակաց. Ազգագրութիւն Հայոց; Աշխարհագրութիւն Հայաստանի; Հայկական զարգացումն:

* -  Հայ թագուհի մը Պուլկարիոյ գահուն վրայ  Դրուագ մը բիւզանդական միջին դարերու պատմութենէն /  Հ. Յ. Աւգեր.. ԺԲ/546-52 (Ազ):

* -  Մայրամուտի խոհեր  Meminisse juvabit: [ Արձակ պոէմ ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. ԺԲ/564-70, նկ.:

 

*  Բազմավէպ 1913: [ Գովազդ ]. Ժ-ԺԱ/կզմ 2:

 

*  Բարոյականի եւ կարգապահութեան ուսումը անգլիական դպրոցներու մէջ  / Թրգմ Հ. Գ. Լազարեան. Բ/88-90, արտատպ. « Minerva » թերթից:

 

*  Գիտական ակնարկներ եւ ճարտարարուեստ. Է-Ը-Թ/416-9 (Գա):

 

*  Գիտութեան աւետարանը  Գրեց Պ. Տ. Տիրատուրեան: [ Նկարագրութիւնը, ծանօթագրութ. ]. Դ/կզմ 3:

*  Գունաբուժութիւն. Ժ-ԺԱ/518-24 (Գա):

Բվնդ. Գոյներու ազդեցութիւնը մանրէներու վրայ; Կարմրաբուժութիւն; Կապտաբուժութիւն; Ոգեբուժութիւն; Դեղինը եւ կանանչը, Կենդանիները եւ գոյները; Գոյները եւ գաղափարանիշները:

 

* [ ԳՐԵՅ ԹՈՄԱՍ ]  =  GRAY THOMAS. Եղերերգ գրուած` գեղջկական ժամաբակի մը մէջ  «Կոչնակն ահա կը հնչէ մահերգն օրուան ոգեվար…» Տապանագիրը  «Հոս կը հանգչի, իր գըլուխն հողին կուրծքին վըրայ սառ…» /  Thomas Gray; թրգմ. անգլ Եղիա Մէլէքեան. Ե-Զ/266-70 (Բե):

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Գարեգին Սրուանձտեանց: [ Հոգեւորական եւ գրական գործունէութ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Ա/4-11 (Աթ) Տծ:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Գարեգին Սրբ. Սրուանձտեանց // Երեմեան Հ. Սիմոն. Ազգային դէմքեր. Գրագետ հայեր. Առաջին շարք. Երկրորդ տպ.. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1920. էջ 210-60:

* -  Գեր. Եդուարդ Վարդ. Հիւրմիւզեան (1799-1876): [ Գրական գործունէութ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Ժ-ԺԱ/449-67 (Աթ):

Նաեւ հատուածներ բանստղծթ. —ներից:

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. —նը էջ 410-70:

* -  Խրիմեան Հայրիկ: [ Ազգային, հոգեւորական եւ գրական գործունէութ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Գ/136-42; Ե-Զ/214-19 (Աթ):

Նաեւ հատուածներ բանստղծթ. —ներից:

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. —նը էջ 261-310:

* -  Պ. Խաչատուր Միսաքեան: [ Գրական եւ լրագրական գործունէութ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Ե-Զ/219-29; Է-Ը-Թ/314-26 (Աթ):

Նաեւ հատուածներ բանստղծթ. —ներից:

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. —նը էջ 311-85:

* -  Ռ [ էթէոս ]  Պէրպէրեան: [ Գրական գործունէութ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Է-Ը-Թ/326-34 (Աթ):

Նաեւ հատուածներ բանստղծթ. —ներից:

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. —նը էջ 386-409:

 

*  ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Հոմանիշներու շուրջը  Բաց նամակ առ մեծ. Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան /  Յ. Թիրեաքեան. Ե-Զ/262-6 (Աե):

 

* [ ԼԷՕ ԼԵՕՊՕԼԴՕ ]  =  LIOY LEOPOLDO. Մայր ցաւագին  Ծննդեան նորավէպ /  Leopoldo Lioy. Ա/2-4: (Բժ)

 

*  Լոյս տեսաւ: [ Գրքի նկարագրութիւնը ]. Բ, Գ, Է-Ը-Թ, Ժ-ԺԱ/կզմ 4:

 

*  ԼՈՒՑՑԱԴԴԻ ԼՈՒԻՃԻ. Պուտտայականութեան Հոմերոսը. Միթէ պուտտայականութիւնը աւելի վե՞հ է քան քրիստոնէութիւնը  /  Լուիճի Լուցցադդի; թրգմ. եւ առջբն  Հ. Յարութիւն Աւգերեան. Է-Ը-Թ/384-92, նկ.:

*  ԿՈԼՏՈՆԻ ՔԱՐԼՈՅ. Դժուարաբարոյ բարերարը  Թատրերգութիւն երեք արարուածով  /  Թրգմ Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Դ/178-86; Ե-Զ/250-62 (Բե):

* զ ԿՈՍՏԱՆՏԻՆ. Եգիպտական պապիրոսներու եւ խեցիներու արժէքը  / Բրոֆ Յ. Քոսթանթինի; թրգմ Հ. Քերովբէ Չրաքեան. ԺԲ/560-3, 1912; Ա/17-25, 1913 (Բժա) Տծ:

 

*  Կուլիէլմոյ Մարքոնի Հրամատար ասպետի այցելութիւնն ի Ս. Ղազար. ԺԲ/570-2, նկ.:

 

*  Հայ Կարմիր խաչի մարդասիրական կոչը  / Կեդրոնական Գործադիր Ժողովոյ Նախագահ  Եղիշէ արքեպ. Դուրեան;  Ատենադպիր Տօքթ Յ. Արթինեան;  Ատենապետ  Ա. Պ. Շմաւոնեան. Ժ-ԺԱ/կզմ 3; ԺԲ/կզմ 2:

 

*  Հացկերոյթ մը գերագոյն էին տունը  Զատկական վէպ: [ Կարճ պատմուածք ]. Բ/70 (Բժ) թրգմ. արտատպ. « Courrier des Balkans » լրագրից:

 

*  ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ. Զանգակատունը կը կանգնի~  , Մարկոսի): [ Վենետիկում, բացման հանդէսը ] /  Հ. Վարդան Հացունի. Դ/154-62, նկ.:

 

*  Հարիւր առակք Մալայի ազգի  [ հայատառ, թարգմանութիւնը եւ մեկնութիւնը ] Հաւաքեաց Ս. Տէր Մ. Գրիգորեան. Դ/189-92; Ե-Զ/242-9 (Բգ):

 

*  Հ. Բ. Ը. Միութեան 6րդ տարեդարձը Գահիրէի մէջ. Ե-Զ/կզմ 2-զ:

Բվնդ. Տիար Վ[ ահան ] Մալէզեանի ճառըզ կիսատ է

 

*  ՄԱՆԴԷԿԱՑՑԱՅ ՎԻԳՈՅ. Պալքանեան հանգոյցը  քաղաքական-պատմական տեսութիւն. Է-Ը-Թ/409-12 (Բա1):

Բվնդ. Ալպանիա եւ Մակեդոնիա; Ռուսաստանի դէմ; Մակեդոնացի ջոկատ մը Նաբոլիի մէջ; Քահանայապետը դէպի Ալպանիա կ'ուղեւորի; Մէկ պայմանաւ…:

 

*  Մատենագիրներու զարմանալի սխալներ  [ եւրոպական մամուլում եւ գրքերում ]. Է-Ը-Թ/396-9; Ժ-ԺԱ/522-4 (Բգ):

Բվնդ. Հասկաքաղ; Նշանաւոր բանաստեղծներ; Դերասաններու ցրուածութիւններ; Գրագէտներ եւ գիտութիւնք; Զանազան զուարճալիք; Ինչո՞ւ համար Միլոյի Աստղիկը…:

 

ՄԷԼԷՔԵԱՆ ԵՂԻԱ.

* -  Լըռութիւն  «Մի' վրդովէք, ներսըս խաղաղ է այսօր…» Բաղխէ' ալիքդ…  «Բաղխէ' ալիքդ, ոԽվ բաղդ, սրտիս վշտայեղց…» Պատարագ  «ԽորաԽն սիրոյ, որուն առջեւ ծնրադիր…» Սիրոյ վանկեր. ի/82-3 (իՉ):  Յոյսի գաւառը «Ես կը սիրեմ Յոյսի գաւառն հեռաւոր…» /  Եղիա Մէլէքեան. Ա/47-8 (Բե):

Նաեւ  Մեծարգոյ խմբագրութիւն: [ Շնորհաւորանք   «հրապուրիչ եւ ճոխ»  հրատարակութեան ] / Ձերդ  Եղիա Մէլէքեան.

Տե'ս Մէլէքեան Եղիա. Հայի ճակատագրէնզ:

* -  Չարլզ Տիքընս  (Իր ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ) /  Եղիա Մէլէքեան. Դ/175-8:

*  «Մշակի» քառասնամեակ (1872-1912) հայ հասարակութեան. Գ/կզմ 2-4:

Նաեւ յոբելեանական յանձնաժողովի անդամների ցուցակը:

 

ՄՈՃՈՌԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍ.

* -  Երաժշտագէտ Նիկողայոս Տիգրանեան  Կենսագրական ակնարկ նրա քսանուհինգամեայ երաժշտական գործունէութեան առթիւ /  Պետրոս Մոճոռեան. Ժ-ԺԱ/490-4 (Աթ) նկ.:

* -  Նախերգանք  (Մի հատուած Աստղիկ Պօէմայից) «Ինձ մօԽտ էք դարձեալ ուրախ ու պայծառ…» /  Պետրոս Մոճոռեան. Ժ-ԺԱ/495-6 (Բե):

 

*  ՄՈՆՏԻ ՎԻՆՉԵՆՑՈՅ. Գալէոտտոյ Մանֆրեդի իշխան Ֆայենցայի  Ողբերգութիւն հինգ արարուածով / Թրգմ Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Ժ-ԺԱ/499-508; ԺԲ/553-9, 1912; Ա/31-42; Գ/103-12; Դ/159-66 (Բե):

 

*  Ուսուցչապետ կանայք եւ կին գնդապետներ  [ Եւրոպայում եւ Ամերիկայում ]. Է-Ը-Թ/413-6:

 

*  ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ. Իսիքիոսի Յովբայ մեկնութեան գրական արժէքը  /  Հ. Ք. Չրաքեան. Է-Ը-Թ/399-408 (Աբ) Տծ:

 

*  ՉՕՊԱՆԵԱՆ ԱՐՇԱԿ. Սիրելի Հ. Անդրիկեան: [ Շնորհակալութիւն «Հայ էջեր» գրքի գրածանօթութեան համար ] /  Ա. Չօպանեան. Ե-Զ/286:

 

*  ՊԱԶԷՆ ՌԸՆԷ. Տոնասիէն: [ Վէպ ] /  Ռընէ Պազէն  Անդամ ֆրանսական ճեմարանին; թրգմ Հ. Ա. Գոնտաքճեան  [ Հ. Անանիա Ղոնտախճեան ]. Ա/26-38; Բ/59-70; Գ/108-26; Դ/162-75; Ե-Զ/193-214 (Բժ):

 

*[ Պարբերականների գովազդ եւ նկարագրութ. ]. Ա, Բ/կզմ 4; Է-Ը-Թ/կզմ 3:

Հայրենիք; Լուսաբեր-արեւ; Տաճար; Աւետաբեր; Արմէնիա; Ասպարէզ; Հանդէս ամսօրեայ; Հայ գրականութիւն; La patrie; Շեփոր; Կոչնակ; Միտք; Մշակ; Մեր կեանքը; Գիւղատնտես; Բժիշկ; Մարմնամարզ; Շանթ; Կաթուղիկէ արձագանգ; Կայծ:

 

*  Պատերազմի հետեւանք  Ընտանեկան կենաց դրուագ մը: [ Իտալական պատմուածք ]. Գ/143-4:

 

*  ՊԼՕՔՔ ՓԱՈՒԼ. Մխիթարութեան կղզին  Կղզի մը` ուր [ Վիլհելմ Բ. ] կայսրը ոտք կոխած չէ /  Փաուլ Պլօքք. Է-Ը-Թ/380-3, Տծ, թրգմ. արտատպ « Berliner Tageblatt » թերթից:

«Այս Մխիթարեան կրօնաւորները իրենց բարեպաշտ հաւատքէն զատ խնամքով կը մեծարեն ուրիշ սրբութիւն մը, իրենց ժողովուրդը: Իրենց երկրին մեծ անցեալի յուշարձանները կը հաւաքեն: Կենդանի կը պահեն իրենց հայկական գրականութեան գանձերը. իրենց ժողովրդեան պատանիները կը կրթեն Հարց աւանդութեան մէջ, պատրաստելով զիրենք սակայն իբրեւ մարդիկներ` որ արդի գոյութեան կռուին համար զինուած են»:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Հանգիստ Հ. Գրիգոր Վ. Ճէլալեանի ի Ս. Ղազար: [ Մահախօս. ]. Ժ-ԺԱ/527-8 (Աթ; Աթ1) նկ.:

* -  Պաղտասար Դպիր: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Է-Ը-Թ/334-9 (Աբ) Տծ:

Նաեւ  Պաղտասարի Տաղարանիկներու բովանդակած քերթուածները: [ Ցուցակ ]:

 

* [ ՍԷՆԿԵՒԻՉ ՀԵՆՐԻԿ ]. Ջրհեղեղը: [ Վէպ ] /  Հենրիկոս Սիէնքէվիչ; թրգմ Հ. Ա. Գոնտաքճեան  [ Հ. Անանիա Ղոնտախճեան ]. Է-Ը-Թ/339-73; Ժ-ԺԱ/467-90; ԺԱ/539-46, 1912; Ա/25-30; Բ/64-71; Գ/124-34; Դ/173-9; Ե/234-9, 1913 (Բժ):

Անաւարտ է:

Տե'ս Սէնքէվիչ Հենրիկոս. Ջրհեղեղը / Թրգմ. Հ. Անանիա Գոնտաքճեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1913

Հ. Ա. 696 էջ: Հ. Բ. 559 էջ: զ

 

*  Ստացուած գրքեր: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Ա/կզմ 2-3; Գ/կզմ 4; Դ/կզմ 3:

 

*  ՎԱԳՆԷՐ ՊԻՏԷՐ. Խազերու գիտութիւնը  /  Փէթէր Վակնէր; թրգմ Հ. Կ. Տ. Ս [ Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեան ]. Ժ-ԺԱ/509-14; ԺԲ/533-9, 1912; Ա/6-10; Բ/71-6, 1913 (Աբ) Տծ, նկ.:

Prof. Peter Wagner. Neumenkunde, palaeographie des liturgischen Gesanges. - Leipzig; Breitkopf und Haertel, 1912. - s. 500.

Բվնդ. Խազերու ծագումը; Արեւելեան ընթերցանշանները; Ռուսական եւ Հայկական խազերը; Հայկական խազերը:

 

*  Վաղուան դպրոցը: [ Ըստ Ս. Լ. Հիդըրի ]   / Թրգմ Հ. Վ. Խամպէկեան. Գ/144, արտատպ. « Minerva » թերթից:

 

*  Վենետիկի Մխիթարեան տպարան [ ի հնարաւորութիւնների գովազդ ]. Դ/կզմ 4, նկ.:

 

*  Տանդէի բաղդը Իտալիայէն դուրս: [ Գրծնթ. ]. Ժ-ԺԱ/514-8, Տծ:

Մարգոյ Պէսսոյի գիրքը Դանթէի թարգմանութիւնների շուրջ:

 

* [ ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ ]. Թարգմանչաց տօնը Ս. Զենոն Ամարանոցին մէջ  /  Վանատուր. Է-Ը-Թ/374-9 (Աբ):

Բվնդ. Հայրենասիրական եւ գրական դաշտային հանդէս մը; Եկեղեցւոյ մէջ; Մեսրոբեան քայլերգ; Հ. [ Կարապետ ] Տէր-Սահակեանի ճառը; Քերթուած; Հ. [ Քերովբէ ] Չրաքեանի բանախօսութիւնը; Հ. [ Սահակ ] Տէր-Մովսէսեանի ճառը; Լուսավառութիւնք:

 

*  ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ. Մ [ արտիրոս ]  Մնակեան դերասանի յիսնամեակի նուիրուած քայլերգը երաժիշտ Յ [ արութիւն ]  Սինանեանէ  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Դ/կզմ 2:

ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ.

* -  Բանաստեղծական լեզուն եւ հայկական չափին գրաւած տեղը  /  Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան. Ժ-ԺԱ/433-48 (Աբ):

Բվնդ. Բնութեան լեզուն եւ անոր կապը բանաստեղծութեան եւ երաժշտութեան հետ; Տաղաչափութիւն. զանազան չափերու ծնունդը; Բանաստեղծութեան տեսակներ եւ անոնց համապատշաճ չափեր; Պարզ կամ տարրական տողեր; Բարդ կամ զարգացած չափեր; Խառն չափերով քերթուածներ. անոնց նպատակը; Իմաստներու տողանցումներ. անոնց նպատակն եւ արգասիքը; Հայկական չափ; Հայկական չափին կազմութիւնը; Շեշտ. շեշտերու տեսակներ եւ զանազանութիւններ. անոնց գործածութեան կերպերը; Նոր առաջարկուած չափ մը. Հայկական մետասանոտնեան; Բաղդատութիւն հայկական չափին` իտալական մետասանոտնեանին հետ; Բանական եւ ձայնական շեշտերու իրարմէ տարբերութիւնը; Նմանութիւններ երկու վերոյիշեալ չափերուն մէջ; Հակառակ առարկութիւն եւ անոր լուծումը; Եզրակացութիւն:

Նաեւ հատուածներ հայերէն եւ իտալերէն բանստղծթ. —ներից:

* -  Ճաշակ իտալական գրականութեան. Վինչենցոյ Մոնտի. Ժ-ԺԱ/497-8 (Բգ) Քալիֆորնիա կը հրաւիրէ զաշխարհ միջազգային արուեստահանդէսին 1915ին  /  Panama-Pacific International Exposition. —Բ/կզմ 2-4:

 

[ ՔԻԹՍ ՋՕՆ ]  =  KEATS JOHN. Երգ սոխակի մը  «Կը ցաւի սիրտս. եւ թմբիր մը քընաբեր կը լլկէ…» /  John Keats; թրգմ. անգլ Եղիա Մէլէքեան. Ե-Զ/270-2 (Բե):