ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1901

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար (Յուլիս, Օգոստոս եւ Սեպտեմբեր ամիսներին Յաւելուած), ամսագիր, 36 էջ, յաւ. —ները 16, 8, 4 էջ, ընդհ. 432+64+8+4=508 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Յիսներորդ իններորդ տարի: Հատոր ԾԹ:

Գ. Խմբագրականք, Բանասիրականք, Աշխարհագրականք, Գրախօսականք, Գեղեցկագիտականք, Բանաստեղծականք, Քաղաքական, Գիտականք, Կենսագրականք, Այլեւայլք, Հանդէս հանդիսից:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն կամ եռասիւն:

Զ. Յաւելուած հմր Գ, Է, Ը, ԺԲ:

Է. Բովանդակութիւն  ամէն հմրի սկզբում Բովանդակութիւն նիւթոց 1901 տարւոյ:

Ը Նկարներ:

Թ. Ծանուցում է թէ` Յուլիս, Օգոստոս եւ Սեպտեմբեր ամիսներին հրատարակուելու է երկու անգամ յաւելուածի ձեւով, հրատարակութիւններում:

 

*  Ազգային նոր հրատարակութիւն մը: [ Գրծնթ. ] / ***. էա/յաւ. 7-10; Էբ/յաւ. 8-11 (Ագ; Ազ) Տծ:

Սանտալճեան Յովսէփ վրդ. Ուրարտական սեպագիր արձանագրութիւնք = Les Inscriptions cun é iformes urartiques. Ծ+507 էջ:

 

*  Ազդ. Դ, Ե/կզմ 4; Ժ/336:

Որոշ բաժանորդների` ամսագիրն անվճար ստանալու ցանկութիւնը: «Որբունի»ի չվաճառուած հմրները վերադարձնելու հարց: Օգնութիւն Արեւմտեան Հայաստանի որբերին:

 

(*)  ԱԼԻՇԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ. Արշալոյս քրիստոնէութեան հայոց  [ կամ ]  Արեւելք լուսաւորութեան հայոց  [ կամ ]  Արշալոյս եւ արեւելք լուսաւորութեան հայոց. Տե'ս 1900:

 

*  ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ ԱՐՇԱԿ. Թրքահայ լրագրութիւնը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Արշակ Ա. Ալպօյաճեան. Էա/յաւ. 2-7 (Բթ) Տծ:

«Մեր մէջ լրագրութիւնը իր անցեալ եւ ներկայ վիճակին մէջ երբեք չէ կրցած հասնիլ իր կոչումին արժանի ըլլալու հանգամանքին` թէեւ ունեցած է մեծ ներգործութիւն մը մեր հասարակութեան մէջ» Նաեւ Գէորգ Այվազեանի Կ. Պոլսում հրտ. «Մամուլ»ը 1869-1883 թթ., Զարմայր Կեզիւրեանի Կ. Պոլսում հրտ. «Սուրհանդակ»ը 1899-1908 թթ.:

 

*  Ա.  Հանդէս հանդիսից եւ լրագիր լրագրաց  /  Ա.. Ժ/334-6, Տծ:

Բվնդ. Բանասէր: [ Կարապետ Բասմաջեանի «Մեր հնութիւնները»; Գրիգոր Խալաթեանցի Լազարեան ճեմարանի 1438 թ. Վարդան Վանանդեցու ընդօրինակած աւետարանի վերաբերեալ; Յարութիւն Թիրեաքեան` ստուգաբանական խնդիրներ; Հրաչեայ Աճառեան` մանկական լեզուի ուսմնսր.; Պր. Գ. Լ. Ծիլվանի Մանազկերտ եւ Մանծկետ տեղանունների շուրջ; Սուքիաս վրդ. Պարոնեան` Խորենացու Հայոց պատմութեան եւ Կարիէրի «Աբգարեան Զրոյց»ի շուրջ ]:

 

*  Առաջիկա 1901 թուականին գրական եւ թատերական «Թատրոն» պատկերազարդ հանդէս [ ի ծրագիրը ]. Զ/կզմ 4, նկ. «Հրատարակիչ Թատրոնի Աղ. [ Ալեքսանդր ] Թարխանեան»:

 

*  Արեւային շարժիչ մեքենա  [ Ամերիկայում ]. Ժ/կզմ 3 (Գա):

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Հանդէս մատենագրական: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Յ. Աւգերեան. Գ/139:

3. Չարըգ Արամ. Բանաստեղծութիւններ. [ 1897 Յունիս 12 - 1900 Ապրիլ 15. Տիւբինգեն. Լայպցիք. Բերլին. Լոզան. Փարիզ ]. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1901. [ 273  էջ ]:

 

(*) -  Փառք ի բարձունս երգը եկեղեցւոյ մէջ. Տե'ս 1900:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն. «Բազմավէպ»ի 1901 տարւոյ: [ Բվնդ. ]. Ա/կզմ 4 Շարունակվում է պատկերազարդ Ազգագրական հանդէսի VII եւ VIII գրքերի բաժանորդագրութիւնը. Բ, Զ/կզմ 4, նկ. «Ե[ րուանդ ] Լալայեանց»:  1901 թ. «Աղբիւր» եւ «Տարազ»  [ պարբերականների: Բվնդ. ]. Գ/կզմ 4; Ե/կզմ 3:  ներկայ 1902 թւականի «Մշակ» (30-րդ տարի) գրական եւ քաղաքական լրագրի. ԺԲ/կզմ 4:

 

* [ ԲՐԱՅԸՆԴ ՈՒԻԼԻԱՄ ԳԸԼԸՆ ]. Հայեցողութիւն ի վերայ մահու  «Բնութիւնն ունի բազմադիմի մի բարբառ…» [ 72 տող: Բնագրի վերնագիրը` Thanatopsie ] /  Ուիլեըմ Գըլլըն  Պրայընթ; թրգմ. եւ նխբն`  Փառնակ Ս. Եօթնեղբայրեան. Դ/191-2 (Բե):

Տե'ս նաեւ Մահատեսութիւն «Առ սիրողն իւր եւ զովող կերպարանացն ըզգալեաց…» = Thanatopsis , To him who, in the love of Nature, holdsգե // Քնար ամերիկեան. էջ 80-5:

 

ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ ՏԻԳՐԱՆ.

* -  Մատթէոս Մամուրեանի մահը  «Ալեփա~ռ ճակտին վըրայ խընկաբոյր…» [ 11 քառեակ ] /  Տիգրան Պ.  Գասապեան. Դ/184-5 (Բե):

* -  Որբին թաղումը  «ԱնտերոԽւնջ որբին, գէթ յուղարկաւոր…» [ 20 տող ] /  Տիգրան  Գասապեան. Ըա/յաւ. 11 (Աե):

 

*  «Գեղունի» պատկերազարդ  [ Ս. Ղազարում հրտ հանդէսի ծանուցումը ]. Բ, Գ/կզմ 4:

 

*  ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՐԴԱՆ. Եղերգ ի մահ Յովսէփ Վարդան պէյի  «Թըշուառ պանդուխտ որ ի քընար յոգնատխուր լալագին…» [ 32 տող ] /  Գրիգոր Վարդան. Ըբ/յաւ. 12 (Բե):

 

(*) [ ԴԱՆԹԷ ԱԼԻԳԻԵՐԻ ]. Ճաշակ Տանդէի Աստուածային կատակերգութենէն  Աշխարհաբար. Ծանօթութիւնք. Տե'ս 1899; 1900:

 

[ ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ ].

* -  Ազգային քրոնիկ  /  Հ. Ս.  Երեմեան. Ա/34-7 (Աբ1):

Բվնդ. Խորէն Եպիսկ. Ստեփանէ: [ Մահուան լուրը. 1840-1900 ]; «Օրօրոց անգամ ես չեմ ունեցել…» [ 14 տող ]; Ուսանողները: [ Կրթութիւնը` հայրենիքի զարգացմանը նպաստող ազդակ ]; Կրօնական թերթերը: [ Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնում հրտ. «Արարատ»ը, Մանչեստրում հրտ. «Եկեղեցի Հայաստանեայց»ը ]; Ն. Վ. Պարսից Շահը եւ Պարսկահայք; Կ[ արապետ ] Իւթիւճեանի յոբելեանը:

* -  Գանգիւն  /  Ե.. Էա/յաւ. 1-2; Էբ/յաւ. 1-2:

Վերաբերմունք առ Ստեփան Ոսկանը: «Բիւզանդիոն»ում Բիւզանդ Քէչեանի   խմբագրականը` որբերի խնամակալութեան մասին: Հայ հանրագիտակի եւ Ուսումնական բառարանի կազմման խնդիրը: Հրատարակութիւն Գրիգոր Խանշեանի յիշատակին: Կ. Պոլսում «Օգնութեան սնտուկ» ծերացած ուսուցիչների համար: Իզմիրեան մրցանակաբաշխութեան արդիւնքները: Կարապետ Ոսկեանի մահը:

* -  Գերեզմանը  /  Հ. Ս. Երեմ.. Զ/241-6 (Աժ) նկ.:

Բվնդ. Պ[ ետրոս ] Ադամեան; Տ[ իգրան ] Երկաթ: [ 1870-1899 ]; Մ[ իքայէլ ] Փորթուգալ[ եան 1842-1897 ]; Ծերենց; Վարժարանները «Վարժարաններու հետ լրագրութիւնը մեծ գործ կրնայ կատարել. այդ երկուքը կարող են հասարակութիւնը իր պահանջուած պատւոյն մէջ պահել ու հաստատել»; Ներկան Նկ «Պ. Հ. Ադամեան», «Ադամեան Կորրադոյի տարազով», «Ադամեան Կինի տարազով», «Մ. Փորթուգալ փաշա», «Ծերենց»:

* -  Կ. Պոլսոյ : [ Օգնութիւն որբերին ] /  Խմբ.. Ե/կզմ 2:

* -  Հանդէս Հանդիսից  [ կամ ]  Հանդէս հանդիսից եւ լրագիր լրագրաց  /  Հ. Ս. Երեմ.:

Բվնդ Ռուսահայ թերթեր. Արարատ: [ Անգլիացիների «Քրիստոնէական առաքելութիւն» ընկերութեան փորձը: Արեւելահայութեան վերաբերմունքը «Որբունի»ի հրտ. նպատակին: Եկեղեցականների նիւթական վիճակը: «Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր» ]; Տարազ: [ Միքայէլ Նալբանդեանի կնսգր. (1829-1866): Ստեփանոս Նազարեանցի նամակը Նոր Նախիջեւանի հայերին ] Արտասահմանի թերթեր. Հանդէս ամսօրեայ: [ «Հնագիտական» բաժնում ակնարկ ձեռ. աւետարանների մասին: Մելիք Դաւիթ-Բէկի (Մարտիրոս Սարգսեանի) Արաբկիրի գաւառաբարբառից մի քանի նմուշ: «Գէորգայ Պիսիդեայ վեցօրեայք» ]; Նոր կեանք: [ «Գրական նահատակներն» յօդուածի քննադատութիւնը ]; Bessarione: [ Գզ Աշճեան վրդ. ` Հայ Եկեղեցու նախնի վարդապետութիւնը ]; Հայ Եկեղեցի: [ Գզ. եպս. Իւթիւճեան` կրօնը եւ առաջադիմութիւնը: Եղիշէ եպս. Դուրեան` խաչի նշանակութիւնը: Սզ. Վ. Սամուէլեան` «Ճշմարիտ բարեկամութիւն»: Սրբազան առաքեալք Քրիստոսի: Թորոս Ք. Տ. Իսահակեան` հովուական նամակ Մանչեստրի հայերին ]; Կոչնակ: [ Բվնդ., նկրգր., հասցէն ] Թրքահայ թերթեր. Բիւրակն: [ «Հայ Հռովմէական գրականութիւն» յօդուածի գրխօս.: Լզ. Սրապեան` «Կրտսեր Հարսնուկը» հէքիաթը: Նազարէթ Տաղաւարեանի յօդուածը: Տրդատ եպս. Պալեան` մի քանի աշուղների կնսգր.: Սմբատ Դաւթեանի յայտարարութիւնը` թուրքախօս գաւառների ազգաբնակչութեան համար գրքեր հրատարակելու պատրաստակամութեան մասին ]; Մասիս: [ Կ. Պոլսի ծերանոցը: Գրիգոր Զօհրապը` Յարութիւն Մրմրեանի մասին: Արշակ Ալպոյաճեան` «Վաղուան համար» սերնդի մտաւոր եւ նիւթական անկումը եւ այլն ]. Բ/91-6 Ռուսահայ թերթեր. Տարազ (Թիւ 1, 2, 3): [ Պոլ Պուրժէի «Սիմոնիա» զրոյցը; Սեդրակ Մանդինեանի տեսողութեան վերականգնման մասին; Հրատ մոլորակը; Տիգրան Նազարեանի հիւանդութիւնը; Խուզէպպէ Վերդի օպերաները; Ս. Պետերբուրգում բնակուող հայերի նախաձեռնութիւնը` արեւելահայութեան շրջանում լուսաւորութեան տարածման գործընթացի; Զէյթունի աշխարհագրական դիրքը ]; Մուրճ (Թիւ 1, 1901): [ Լէօի մի պատմուածքը; Մխիթար Աբբահօր կնսգրթ.; Ստեփան Մալխասեանը` նորաստեղծ հայ քննադատութեան մասին; Ալեքսանդր Քալանթար` «Տնտեսական հարցեր» ]; Մշակ (1-26): [ «Մեր ազգը եւ բարքը 1800-1900» յօդուածը; Է. Օժէչկօզ «Թրազէաս» պատմուածքը; Աւետիս Ահարոնեանի պատմուածքը եւ այլն ] Թրքահայ թերթեր. Առաջնորդ վաճառականաց (1, 2, 3, 4): [ Թերթի նպատակը ]; Բիւզանդիոն (1292-1317): [ Օնիկ Չիֆթէ Սարաֆի յօդուածը; Մարկոս Աղաբէգեան` «Քահանայութիւնն ու եպիսկոպոսութիւնը, նախնական եւ Հայ. եկեղեցւոյ մէջ, քրիստոնէութեան առաջին դարերում»; Դաւիթ Խաչկոնցը լեզուաբանութեան մասին ]; Արեւելք (4522-4547): [ Բժշկութիւնը գաւառներում; Հայ եկեղեցու Պատարագամատոյցները եւ ժամագրքերը; «Բաբերդի վարժարաններու շուրջը»; Զուարթնոց եկեղեցու նկրգր. ]; Սուրհանդակ (568-593): [ Բվնդ. ] Արտասահմանի թերթեր. Գութան: [ Բվնդ.: Նպատակը ]; Հայ եկեղեցի: [ Բվնդ. ]. Գ/140-4 Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ (2): [ Լէօի «Հողից կտրուածներ»ը; Յովհաննէս Խան Մասէհեանի թրգմ. Սադիի «Անձրեւի կաթիլը»; Համբարձում Առաքելեանի Բաբիականութեանզ մասին ուսումնասիրութիւնը; Արշակ Շահնազարեան` «Վարոսի յաճախորդները» վիպակը; Բժիշկ Վահան Արծրունու Զօլայի արձակի վերլուծութիւնը եւ «Ամուսնութիւն» յօդուածը; Լէօի «Վրաստանի միացումը Ռուսաստանին» յօդուածը եւ այլն ]; Տարազ (Թիւ 4-9): [ Բվնդ. ցանկը: Երուանդ Շահազիզի յօդուածը Ռափայէլ Պատկանեանի մասին եւ այլն ]; Մշակ (19): [ Դ. Տէր-Զաքարեանը դէմ է մանկահասակների ամուսնութիւններին; Վահան Արծրունու բժշկագիտական գրքոյկները; «Բազմավէպ»ի «Ուր գաղթել» յօդուածի գրխօս.; Լէօի «Հարիւր տարի» Վրաստանի միացումը Ռուսաստանին եւ այլն ]; Արարատ: [ Բվնդ. ցանկ ] Թրքահայ թերթեր. Մասիս (1900 թիւ 39: 1901 թիւ 12): [ Բվնդ. ցանկ: Արշակ Ալպօյաճեան` «Մասիս»ի հիսնամեայ պատմ. ]; Բիւրակ (1-12): [ Բվնդ. ցանկ: Նոր խմբագրի նախասիրութիւնը ]; Բիւզանդիոն (Թիւ 1318-1363): [ Բվնդ. ցանկ: Դաւիթ Խաչկոնցը Գարեգին Զարբհանալեանի մասին ]; Սուրհանդակ (594-639): [ Բվնդ. ցանկ: Նազարէթ Տաղաւարեանը Դարուինականութեան մասին ]; Արեւելք (4548-4593): [ Ոմն յօդուածագրի մտահոգութիւնը Կ. Պոլսի բարքերի, կրթութեան, պատմական հուշարձանների մասին: Բվնդ. ցանկ: Յովհաննէս Գազանճեանի յօդուածը ձեռ. —երի մասին ] Արտասահմանի թերթեր. Գութան (Թիւ 2): [ Բվնդ. ցանկ ]; Համալսարան (1900-1. թիւ 9-10): [ Բվնդ. ցանկ ]; Հանդէս ամսօրեայ (Թիւ 2): [ Բվնդ. ցանկ: Յովսէփ Սանտալճեանի «Նաւրի-Ուրարտուի պատմութիւնը» ]. Ե/235-40 Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ (3): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Անհաւատը»; Բվնդ. ցանկ: Կզ. Կրասիլնիկեանի Դմիտրի Մերեժկօվսկու «Բուդդհա»ի թրգմ «Եւ իԽնչ են տեսնում. իր գահի վըրայ…»  19 տող ]; Տարազ (10-14): [ Բվնդ. ցանկ: Աւետիք Իսահակեանի «Արազի ափին» եւ այլն ]; Մշակ (Թիւ 43-88): [ «Կիրակնօրեայ զրոյց» աղքատին օգնելու խնդիրը: Լուի Մէնառի կնսգր.; Վահան Արծրունին հիպնոսով բուժման շուրջ; Լէօի Յովսէփ Արղութեանի կնսգր. ] Արտասահմանի թերթեր. Հանդէս ամսօրեայ (Թիւ 3, 4): [ Բվնդ. ցանկ: Վահրամ Թորգոմեանի` բժիշկ Միքայէլ Րէստէնի կնսգր. ]; Ժողովուրդին համար: [ Բվնդ. ցանկ: Յօդուածների վերլուծութիւնը ]. Զ/285-8 Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ (Թիւ 4, 5): [ Ստեփան Մալխասեանցի «Հայագիտութիւնը XX դարի սկզբում»; Շիրվանզադէի «Արտիստ»ը եւ այլն ]; Մշակ (Թիւ 89-132): [ Վահան Արծրունու «Ծերութիւնը եւ կռիւ նրա դէմ»; Աւետիս Ահարոնեանի «Իտալիայում ուղեւորի թռուցիկ տպաւորութիւններ»; «Քահանայական խնդրի շուրջը» եւ այլն ] Թրքահայ թերթեր. Բիւզանդիոն (1364-1440): [ Բվնդ. ցանկ: Տիրայր վրդ. «Հայ Հանրագիտակ»ը; «Հնդկաստանի Հօրեղբայրը» վէպը եւ այլն ]; Արեւելք (4670-4673): [ Բվնդ. ցանկ: Խոսրով վրդ. ` Տրապիզոնի նախկին հոգեւոր առաջնորդների կնսգր.; Գալուստ Անդրէասեան եւ այլն ]. Ըա/յաւ. 12-3: Ժամանակ (Թիւ 1): [ Սիմեոն Գ. Հախումեանի խմբագրականը; Վրթանէս Փափազեանի «Երկրի ձայնը» վէպը; զԱպօլոն   Մարկովի «Քլերմօնի ժողով» բանստղծ «Ձեր առաջ զոհած աշխարհի քաջեր…»  28 տող ]; Գութան (թիւ 5): [ Կարագ պատրաստելու եղանակ ]; Համալսարան (թիւ 11-12): [ Այլալեզու բառերին նկատմամբ վերաբերմունք ]; Բանասէր: [ Կարապետ Բասմաջեանի «Մեր հնութիւնները» ուսմնսր.; Գրիգոր Խալաթեանի ուսմնսր. Լազարեան աւետարանին նուիրուած; Յրաչեայ Աճառեանի եւ Ղուկաս Բադրուպանեանի ուսմնսր. —ները լեզուին նուիրուած; Սուքիաս Վ. Պարոնեանը Մովսէս Խորենացու շուրջ ]. Ժ/333-4 Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ (Թիւ 8): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Սեւ օրեր» վէպը; Ալեքսանդր Ծատուրեանի բանստղծթ. —ները; Առանձարի նորավէպի խնդիրները; Պարսկաստանի Սուլդուզ գաւառի հայերի վիճակը; «Կարմիր ճիպոտը» պատմուածքը; Լէօի գրխօս. դպոցական դասագրքերի շուրջ ]; Մշակ: [ Գրիգոր Խանշեանի մահուան տարելիցը; Կ. զ Լեմանի եւ Վ. զ Բելքի Վանայ շրջակայքի պեղումները եւ գտածոները; Փարիզաբնակ հայ նկարիչների կնսգր. հմռտ. Էդգար Շահին, Զաքար Զաքարեան, զ Տիրանեան, Փանոս Թէրլէմէզեան, զ Գէորգեան, զ Գրիգորեան; Աւետիս Ահարոնեանի Վենետիկ քաղաքի նկրգր. ] Թրքահայ թերթեր. Արեւելեան մամուլ: [ Պարսաւանքը եւ նրա հետեւանքը ]; Բիւզանդիոն (Թիւ 1444): [ Եղիայ Տէմիրճիպաշեանը` Սիմոն Չէօմլէքճեանի խմբագրած «Վաճառականաց առաջնորդ» տետրակների մասին; Երզնկայի Ս. Սարգիս եկեղեցու խաչի նկրգր.; Տրդատ եպս. Պալեան` Կարնոյ   Կարմիր վանքի պատմ. ] Արտասահմանի թերթեր. Գութան (թիւ 6): [ Անասնապահութեան եւ հողօգտագործման խնդիրները ]; Համալսարան: [ Նոր ծրագիրը ]; Փիւնիկ: [ Ուղղութիւնը ]. ԺԱ/381-4 Արտասահմանի թերթեր. Բանասէր: [ Կարապետ Բասմաջեանը Ազգային օրէնսդրութեան մասին; Նորայր Բիւզանդացի` Դաւիթ վրդ. Սալաձորեցւոյ «Գովասանք ծաղկանց» տաղի վերլուծութիւնը ]; Հանդէս ամսօրեայ: [ Մխիթարեան միաբանութեան երկհարիւրամեակը ]; Փարոս: [ Յարութիւն Ալփիարը արտասահմանի նորաստեղծ պարբերականների մասին ] Ռուսահայ թերթեր. Տարազ: [ Ստեփանոս Նազարեանցի հրաժարականը խմբագրի պաշտոնից; Հանդէսի անցած տարիների աշխատանքի գնահատանքը ]; Մուրճ (Թիւ 9): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Սեւ օրեր» վէպի աւարտը ]; Լումայ: [ Ռափայէլ Պատկանեանի «Անիի առումը» ողբերգութիւնը եւ այլն ]; Մշակ: [ Սիօնիզմի պատմութիւնը; Հենրի Լինչի «Armenia» գրքի գրխօս. եւ անգլիական լրագրերի արձագանքները; Ռափայէլ Պատկանեանի կենսգրծ.: «Լիր արքա»յի վերլուծութիւնը ]. ԺԲ/430-2:

* -  Հայ բժշկարանք. Մարդակազմութիւն  /  Հ. Ս.  Երեմեան. Բ/68-72; Դ/161-3; Զ/255-7; Ժ/314-6; ԺԲ/393-5 (Աբ) Տծ:

ՄխիթՄտ 1753 թ. ձեռ. նկրգր., որ ընդօրինակել է Հ. Մինաս Բժշկեանի հայրը` բժիշկ Մանուկը Թէոդոսիայում:

* -  Հ. Գարեգին Վ. Զարբհանալեան: [ Մահախօս. (1827-1901) ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Գ/յաւ. Ա-Ը (Աթ1) նկ.:

* -  Մենք մեր թշնամին: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմեան. ԺԱ/337-41 (Աժ):

«Երբ մի քանի դարեր առաջ` շնորհիւ կրօնական երկպառակութեանց ծնունդ առին Լուսաւորչական ու հռովմէական, աբբացի եւ կոլեժցի, անտոնեան ու զըմմառեան համազգի եւ ինչ-ինչ փափուկ խնդիրներով տարանջատ ուրոյն մարմիններ, բնականապէս առանձին բաժանմունք իրարու բարեկամի անոյշ աչքով չնայեցան: …Երկու դար առաջ Կ. Պոլսոյ եւ Երուսաղեմայ պատրիարքարաններու մէջ կատարուած ողբական տռամները, եւ Հռովմէական հասարակութեան զանազան բաժանմունքներու միջեւ ծագած անըմբռնելի վէճերը ու հալածանքները, ամէնն ալ բնատուր կործանիչ նախանձէն մղուած են: …Մեր ազգին իբրեւ արմատական երրորդ թերութիւն` յիշեցինք անձնական շահը»:

* -  Մեր ազգը եւ բարքը 1800-1900: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմեան. Ա/1-6 (Աժ):

* -  Մեր մամուլը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմեան. Գ/97-101 (Աժ):

Թիֆլիսի Հրատարակչական ընկերութեան փակման առիթով:

* -  Մեր ներկան: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Ե/193-8 (Աժ):

Ժնեւի երիտասարդութեան եւ Խաչատուր Մալումեանի գրծնէութ.: Թաւրիզի Հայուհեաց բարեգործական ընկերութիւնը: Լրագրութիւնը: Հ. Գարեգին Զարբհանալեանի, Մատթէոս Մամուրեանի, Սրբուհի Տիւսաբի գրծնէութ. նշանակութիւնը:

* -  Նամակ առ պ. [ Արշակ ]  Չօպանեան  /  Խմբ.. էբ/յաւ. 16 (Ագ):

* -  Նորութիւններ  /  Հ. Ս.  Երեմ.. ԺԲ/385-9 (Աժ):

Բվնդ. Երուսաղեմայ Հայ վանքը; «Եւրոպայի Հայ Ուսանողական միութեան» հրատարակութիւնը; Գամառ Քաթիպայի մահարձանը; «Գրքիդ մէջը պարսաւանք մի' տալ Հային…»զ / Ռափայէլ Պատկանեան; Ըղձացեալ Աստուածաշունչը: [ Տպագրութիւնը Էջմիածնում ]; Հայ Հռովմէականաց օտարամոլութիւնը: [ Մայրէնի լեզուով չխօսել ]; Գ[ րիգոր ]   Ջանշեան ընթերցարան; Կ[ արապետ ] Բասմաջեան եւ «Հայարձան»:

* -  Ո՞ւր գաղթել: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմեան. Բ/49-55 (Աժ):

Նաեւ  «Մասիսի անունն, Նոյայ տապանին…»  քառեակ / զՍտեփան վրդ.:

* -  Ռուսահայ թատրոն  /  Հ. Ս.  Երեմեան. Ժ/289-94 (Աժ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. «Թատրոն» [ Հանդէսը: Ալեքսանդր Թարխանեանի գրծնէութ. ]; Գ[ աբրիէլ ] Սունդուկեան; [ Սրապիոն Հէքիմեան, Ազնիւ Հրաչեայ, Սիրանոյշ, Գէորգ Պետրոսեան ]; Ադամ Սարդարեան[ -Արեւշատեան ]; Էմին Տէր-Գրիգորեան:

 

*  ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ ՎԱՀԱՆ. Յիշատակարան 19րդ դարու: [ Հայ մշակոյթի, դպրութեան, գիտութեան առաջընթացը ] /  Վահան Գ.  Զարդարեան. Ա/47-8:

 

(*)  ԷՓՐԻԿԵԱՆ Հ. ՍՈՒՔԻԱՍ. Բնաշխարհիկ բառարան  [ կամ ]  Նկարագիր բնաշխարհի  [ կամ ]  Տեղագրական. Տե'ս 1899; 1900:

 

(*)  ԹԷՐԶԵԱՆ ԹՈՎՄԱՍ. Գեղեցկագիտութիւն. Տե'ս 1897; 1898; 1899; 1900:

 

*  Ժամանակագրութիւն.

Արեւելագէտների ճամփորդութիւնը Կովկաս; Յովհաննէս Այվազովսկու կտաւները; Պօղոս Նուբարի պատուանշանը; Ոմն պարսիկի նուէրը Էջմիածնին; Կ. Պոլիսի «Առաջնորդ վաճառականաց» թերթի հրտ.; «Երեւանի յայտարարութիւններ» թերթ չի հրտ.; Եկեղեցու կառուցման համար հանգանակութիւն Ֆրէզնօյում; Ալեքսանդր Մանթաշեանի դրամական պարգեւը; Լազարեան ճեմարանի պարգեւը; «Մուրճ»ի նոր խմբագրութիւնը; Մկրտիչ Երեմեանի պատուանշանը; Նոր Աստուածաշունչի հրտ. համար անհրաժեշտ գումարը; Հրաչեայ Աճառեանի արմատական բառարանի աշխատանքները; Ռափայէլ Պատկանեանի արձանի համար հանգանակութիւն; Տիկին Նադիրեանի կտակը; Տիկին Քանանեանցի նուէրը; Տիկին Քէլէկեանի նուէրը. Ա/կզմ 2: Կարապետ Իւթիւճեանի կազմակերպուող յոբելեանը; Երմոնիա Նեվրուզի կտակը; Բարսեղ Սթամպուլուեանի նուէրը; Շամախեցի Մարգարեանի կտակը; Մարթա Շէլիգովայի կտակը; Գարեգին Մեծատուրեանի խմբագրած «Գութան» հանդէսը; Նիւ-Եօրքի Հայուհեաց Որբախնամ ընկերութիւնը; Ամերիկայի զՀարթֆըտի հայ գաղութը; Ռափայէլ Պատկանեանի արձանի հեղինակ Անդրեաս Տէր-Մարուքեանը; Պօղոս Նուբար փաշայի յիշատակարանի նկրգր.; Արարատեան ընկերութեան պատմ.; Յ. Չօլաքլարեանի նուէրը; Կարապետ Բասմաջեանի նամակը Հայաստանում ճանապարհորդութեան մասին. Բ/կզմ 2-3:  Մարկոս Աղաբէգեանի լրագրային գրծնէութ.; Կ. Խուպէսէրեանի նուէրը; Ալեքսանդրիայում Պօղոս Նուբար փաշայի արձանը կանգնեցնելու որոշում; Եսայի արքեպս. Աստուածատուրեանի նուէրը; Բողոքականների մտադրութիւնը շարականների երգարան կազմելու; Շուշիում «Հայոց բարեգործական Ընկերութեան Ազգային Գրադարան Ընթերցարանի» վերաբացումը; Նոր Ջուղայի Հայոց Որբուհեաց ընկերութեան գրծնէութ.; Մաղաքիա Օրմանիանի Ս. Լուսաւորչի վարքի հրտ.; Ներսէս  վրդ. Դանիէլեանի ազգային հեղինակների պատկերազարդ հատընտիրի հրտ.; Բժիշկ Խօրասանճեանի պատուանշանը; Պէրպէրեան վարժարանի 25-ամեակը; Թիֆլիսի վաճառական Գրիգոր Յակոբեան Բայեանդուրեանի նուէրը; «Paris-Nouvelles» հայկական թերթի փակուելու վտանգը; «Որբունի»ից կուտակուած գումարից հատկացում Կիպրոսի որբանոցին. Գ/կզմ 2-3:  Իրանի միապետ Մուզաֆէրէտին Շահի ֆերմանը  հայկական դպրոցների բացման  / Արմէնիա Կարապետ Գալֆայեանի բեմական յաջողութիւնները Բաքւում եւ Թիֆլիսում  / Բիւզանդիոն Նէշվէի գաղութի ժողովը ԱՄՆ-ում  / Հայրենիք Փանոս Թերլեմեզեանի յաջողութիւնները Փարիզում  / Paris-Nouvelles Կ. Պոլսի Ազգային հիւանդանոցում թոքախտի համաճարակ  / Բիւրակ Լազարեան ճեմարանի գրաւոր աշխատանքների մրցոյթ  / Պրոֆ. Վս. Միլլէր «Եւրոպայի Հայ ուսանողական Միութեան» տարեկան համագումարը; Գալուստ Խան Վարդանեանցի պարգեւները. Դ/կզմ 2-3:  Լութֆիկ Յարութիւնեանի կտակը; Նուէր Կ. Պոլսի Ազգային հիւանդանոցին; Արիստ. եպս. Սեդրաքեանի Աստրախանում որբանոց բացելու միտքը; Ֆրէզնօյում գաղութի հոգեւոր առաջնորդների գրծնէութ.; Փարիզի բարեգործական ընկերութեան գրծնէութ.;   Փարիզում «Ժամանակ» հանդէսի հրտ.. Ե/կզմ 2-3:  Կահիրէի «Արշալոյս» թերթում Պօղոս Նուբար փաշայի կնսգր.; Փարիզի «Համալսարան» թերթի աշխատակից Միսաք Պաղտասարեանի նամակը. Զ/կզմ 2:  Բուլղարիայի հայկական դպրոցները; Նիւ Եորքի Հայուհեաց Որբախնամ ընկերութեան օգնութիւնը արեւմտահայ որբերին; Կարապետ Բասմաջեանի «Ասիական ընկերութեան» անդամ ընտրուելը; Եգիպտոսում «Արտէմիս» հանդէսի ստեղծումը; Լոյսպարոն Բութրեանի կտակը; Կ. Պոլսի Պէրպէրեան վրժ. յոբելեանը; Ամերիկայի հոգեւոր հովիւների վարքը; Ատրպատականի հոգեւոր առաջնորդի խնդիրը; Գաբրիէլ Կարախանեանցի նուէրը Գեւորգեան ճեմարանին; Շուշեցի Բ Թունիբէգեանցի կտակը; Լոնդոնի «Նոր կեանք»ի (1898-1902) խմբագրութիւնից Արփիար Արփիարեանի հեռանալը.    Էա/յաւ. 15:  Թէհրանի հայերի նախաձեռնութիւնը տպարան գնելու եւ հրտ. հայերէն, պարսկերէն եւ ֆրանսերէն լրագրեր; Մկրտիչ Սարեանի շիրիմը. Էբ/յաւ. 16:  Արթաքի (Յարութիւն) Ունճեանի Ֆրանսիայի կառավարութեան պարգեւը, կնսգր. հմռտ; Սսի հոգեւոր առաջնորդի խնդիրը  / Արեւելեան մամուլ Բրիւսէլի երաժշտանոցի ուսանող ջութակահար Դաւիթ Դաւթեանը  / Մշակ Կ. Պոլսի Բանկալթիի պողոտայում շէնքի կառուցումը  / Բիւզանդիոն Ամերիկայում երկրագործական քօլէջի շրջանաւարտ Եղիայ Թ. Գզիրեանի ատենախօսութիւնը  / Ձայն հայրենեաց Ալիքսան Արփիարեանի մահը  / Փունջ;  Ամերիկայի Վօքէկըն հայկական գաղութի ժողովը` օրակարգում` գրադարանի եւ որբերի նպաստի խնդիրը  / Հայրենիք Իտալիայի Մարգարիտա թագուհու այցը սբ. Ղազար; Վենետիկի Մ. —Ռ. վրժ. տարեվերջեան հանդէսը. Ըա/յաւ. 14-6:  «Բանասէր»ի 1902 թ.   ծրագիրը; Կահերէի « Փարոս»ի (1897-1898, 1901-1902) վերահրտ. ծանուցում  / Յ[ արութիւն ] Ալփիար Եւրոպայի հայ ուսանողների միութեան նախաձեռնութիւնը; Ս. Պետերբուրգի հայկական գաղութի նախաձեռնութիւնը; Փարիզաբնակ Սամուէլեան եղբայրների նուէրը; Վահան Փորթուգալեանի ուսումնական յաջողութիւնները; Բաքուից Գ. Տէր-Մարգարեանի նուէրը Զանգէզուրի Նորաշէնիկ գիւղին; Երուանդ Օտեանի «Ազատ խօսք»ի հրատարակութիւնը Փարիզում. Ժ/կզմ 2-3:  Իտալիայի թագաւորի այցելութիւնը Վ. եւ հանդիպումը Մխիթարեան Աբբահայր Իգնատիոս Կիւրեղեանին; Սողոմոն սրկ նուէրը; Կ. Պոլսի Ղալաթիոյ Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցու նոր գնուած ձեռագիր աւետարանը; Ժամհարեան եղբայրների եւ Գ. Չիլինկիրեանի նուէրը; Երուսաղէմի Յարութիւն   Սզ պատրիարքի նուէրը; Գէորգ Միրզաբէկեանցի նուէրը; Յոյն Բաւլի Սթէֆանովիչի նուէրը; Արթաքի (Յարութիւն) Ունճեանի ուսումնական յաջողութիւնները; Միհրան Յովհաննէսեանի նուէրը Մխիթարեան միաբանութեանը; Եղիա Տէմիրճիպաշեանի ապաքինումըը; Գարակէօզեանի կտակով Սկիւտարում որբանոցի կառուցում; Անդրէաս Ալեքսանդրեանի Աբբայութեան տիտղոսը; Ռափայէլ Պատկանեանի կիսանդրին. ԺԱ/կզմ 2-3:  «Գեղունի» հանդէսը; Ռափայէլ Պատկանեանի մահարձանի նկարը; Մկրտիչ Երեմեանի լուսանկարները «Գեղունի»ում; Մկրտիչ Պասմաճեանի ուսումնական յաջողութիւնները; Խաչիկ Սարաճեանի նախաձեռնութիւնը` Մխիթար Աբբահօր անունով մի որբի կրթութիւնը հոգալու; Երկրաշարժ Կարինում; Ռէթէոս Պէրպէրեանի հիմնած վրժ. քսանհինգամեակը; Կ. Պոլսում «Ծաղիկ» հանդէսի վերահրտ.; Բագուից Մէլիքեանի եւ Արամեանի Էջմիածնի նոր վեհարանի շինութեան նախաձեռնութիւնը; Ծերանոցը Ս. Պետերբուրգում; Յ. Կիւլպէնկեանի նուէրը; Ռէթէոս Պէրպէրեանի պատուանշանը; Սուքիաս արքեպս. Պարզեանցի նուէրը; Կ. Պոլսի հայերի օգնութիւնը Կարինի երկրաշարժից տուժածներին; Իշխանուհի Աբամելիք Լազարեանի նուէրը; Կահիրէում «Արտէմիս» հանդէսի հրտ.; Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կթղ. ընտրութիւնները; Կ. Պոլսում «Հանրագիտակ» թերթի վերահրտ.. —ԺԲ/կզմ 2-3:

 

* [ ԼԻՆՉ ՀԵՆՐԻ ՖԻՆԻՍ ԲԼՈՍ ]. Armenia. Travels and studies  (H. F. B. Lynch) /  H. F. B. Lynch; թրգմ. եւ Նախաբան  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան. Ժ/316-9; ԺԱ/362-6; ԺԲ/389-92, 1901; Ա/33-8; Բ/78-83; Գ/122-7; Դ/170-4; Ե/236-41; Ը/370-6; Թ-Ժ/428-34, 1902 (Ազ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Վոսփոր եւ ծովեզերք; Տրապիզոն եւ Ախլցխա; Ախալքալաք:

Աղեքսանդրապօլ; Երեւան; Արարատ; Էջմիածին; Կարս; Անի Նկ «[ Արարատ , «Կարս», «Կարսայ բերդն ու եկեղեցին», «Կարս (հին տեսարանը)», «Անիի պարիսպները», «Անիի կործանած աշտարակին բեկորները», «Անիի Մայր եկեղեցին», «Մէջ Մայր եկեղեցւոյ», «Մայր եկեղեցին կողմնակի», «Մայր եկեղեցւոյ կամարամէջի զարդ», «Մայր եկեղեցւոյ պատուհաններու դրուագներ», «Անիի Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցին», «Ժամատուն Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ»:

Տե'ս  1. Lynch H. F. B. Armenia. Travels and studies. With 197 illustrations, reproduced from photographs and sketches by the author, numerous maps and plans, abibliography and a map of Armenia and adjacent countries.

Vol. I. The Russian provinces. London: Longmans, green, and co., 1901. p. 470.

Vol. II. The Turkish provinces. London: Longmans, green, and co., 1901. p. 512: 2. Լինչ Հենրի Ֆինիս Բլոս. Armenia. Travels and studies. Հայաստան. Ուղեւորութիւններ եւ ուսումնասիրութիւններ / Թրգմ. Լեւոն Լարենց.

Հ. Ա. Ռուսական Հայաստան. Կ. Պոլիս: Տպ. Ռ. Սագաեան, 1913. 464 էջ:

Հ. Բ. Տաճկահայաստան. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Ասատուրեան եւ որդիք, 1914. 376 էջ: 3. Linh X. F. B. Armeniq. Pytevye oherki i `t[dy. So 197 il[straciqmi, vosproizvedennymi s fotografiheskix snimkov i risunkov avtora, s mnogohislennymi kartami i planami, bibliografiheskim spiskom i kartoj Armenii i pogranihnyx s ne[ stran. T. I. Russkie provincii. Tiflis& Tip. M. Martirosqnc, 1910. s. 597%

 

*  Լոյս տեսաւ: [ Ս. Ղազարի հրտ. գովազդ ]. Ա/կզմ 4; Ըբ/յաւ. 1 Հ. Ս. Սարեան. Մագնիսական քուն Hypnotisme: [ Գիրքը ստանալու հնարաւորութիւն ]. Զ/կզմ 3; Ըա/յաւ. 16 Նոր հրատարակութիւնք  [ Տիկին Արթուր Փէլհըմի ճանապարհորդութիւնը Հայաստանում ]. Էա/յաւ. 16:

 

*  Կարապետ Իւթիւճեան: [ Կենսգրծ. (1823-զ): Թրգմ. թուարկում ] /  Ա. Յ.. Բ/82-90 (Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  Կարկտարգել թնդանօթք: [ Պատմական ակնարկ ] / Թրգմ Հ. Տ.. ԺԱ/377-9 (Գա):

 

*  Հանգիստ Վ. Հ. Ղեւոնդ Ալիշան աթոռակալ վարդապետի Մխիթարեան ուխտիս 1820-1901. նոյեմբեր 22  / Բազմ. ԺԲ/յաւ. Ա-Դ (Աթ1) նկ.:

Բվնդ. Բօթը; Հիւանդութիւնը; Յուղարկաւորութիւն; Գերեզմանը:

 

*  Հանդէս Հանդիսից  [ խորագրի բվնդ. ]. Բ/90:

 

*  Հանդէս Մխիթարեան յոբելինի: [ 200-ամեակի ծրագիրը ]. Ըա/յաւ. 1-2:

Բվնդ. Առաջին օր: [ Հինգ միջոցառում ]; Երկրորդ օր: [ Եօթ միջոցառում ]:

 

*  ՀԷՊԷԼ. Մանկիկն  (Ճաշակ գերմանական բանաստեղծութեան) «Մայրը կը հանգչէր դագաղի մէջ յետին անգամ մը զարդարուած…»: [ Աձակ բանստղծ. ] /  Հէպպէլ. Ժ/327 (Բե):

 

*  ՀԷՔԻՄԵԱՆ ԿՈՄԻՏԱՍ. Տեղեկութիւն ի վերայ Ամենափրկիչ սուրբ վանուցս - ի Տրապիզոն  /  Կոմիտաս  Հէքիմեան. Զ/273-7 (Ազ) նկ.:

Բվնդ. Գետադարձ Պետրոս կաթողիկոս [ 1019-1058 թթ. ]; Գաղթականութիւն Խօճայ Ստեփանու յարեւելից; Սուրբ Վանուցս Աւագ եկեղեցիէն զատ միւս մատուռներն են: [ Թուարկում ]; Յիշատակութիւնք զանգակատան եւ այլ վայրաց; Բարձումն իշխանութեան Յունաց ի քաղաքէս [ 1462 թ. ]; Առաջին հրովարտակ Սուրբ վանուցս եւ սահմանք անդաստանաց ըստ այնմ; Տէլիքլի թաշի վրայ ճգնաւոր անուանեալն; Գաղթականութիւն ազգայնոց մերոց ի Տրապիզոն; Չորեքին եկեղեցիք քաղաքիս որք են յիշատակ Ստեփաննոսի եւ իւր սերնդոց; [ Հայկական բնակավայրերը Այէ Ֆիլիպէ աղբիւրի եւ Այս Մամ եկեղեցու շրջակայքում ]; Ներկայ դար; Վիճակ Սուրբ եկեղեցեաց ի քաղաքի; Սուրբ վանուցս զօրանոց լինելն յաւուրս մեր; Ազատութիւն Սուրբ վանուցս եւ ձեռնարկութիւն շինութեան նորա; Կորուստ Յիշատակարանի:

 

*  HÜBSCHMANN  H.. Armeniaca  [ կամ ]  Հայկականք  / Թրգմ. եւ առջբն  Թ.. ԺԱ/379-80, 1901; Ե/212-3, 1902 (Աե) Տծ:

Բվնդ. Հայկ. Ուստր. անկլոսաքսոնեան Suhterza; Հայկ. Շէն = Հռոդական. Kto…ua; Հայկական Սկունդ = յուն. sxծlaj; Հայկ. Դեմեսլիկոս = յուն. dom'stixow:

 

*  Հնագիտական. Ըբ/յաւ. 15:

Ծանուցում Լեհման եւ Բելքզ հնէաբանների Վասպուրականում պեղումների մասին :

 

*  Հռոմայ աւարառութիւնը գոթաց ազգէն 410 տարւոյն մէջ. ԺԲ/410-3, 1901; Ա/25-9, 1902 (Բա):

 

*  ՃԻԱԳՈԶԱ ՅՈՎՍԷՓ. Ինչպէս տերեւները  Կատակերգութիւն չորս հանդէսով /   Յովսէփ  Ճիագոզա; թրգմ. եւ Յառաջաբան`  Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Գ/125-37; Դ/186-91; Ե/231-4; Զ/278-83; Է/յաւ. 1, 10-4; Էբ/յաւ. 6-8; Ըա/յաւ. 3-7; Ըբ/յաւ. 2-6; Ժ/328-32; ԺԱ/366-71:

 

*  Մահազդ:

Ռեթէոս Փափազեան, Խորէն եպս. Ստեփանէ, Յովհաննէս Ազնաւորեան, Սարգիս Համամձեան. Ա/կզմ 2: Գերապայծառ Քիւբելեան Տիգրանակերտցի, Յովհաննէս Շաւարշ, Մատթէոս Մամուրեան, Սրբուհի Տիւսաբ. Բ/կզմ 3: Հ. Գարեգին Զարբհանալեան, Ուսուցիչ Մկրտիչ Սարըեան, Երաժշտագէտ Տ. Համբարձում Չերզեան (Պապա Համբարձում), Արքեպս. Եսայի Աստուածատրեանց. Գ/կզմ 3: Հայրապետ Սաւալանեան, Ստեփան Ոսկան. Դ/կզմ 4: Դերասան Ստեփան Էքլեան, Կարապետ Տէտէեան. Զ/կզմ 2: Թովմաս Ֆասուլեաճեան, Արշակ Տէր-Միքելեանց. ԺԱ/կզմ 3: Թիֆլիսի քաղաքագլուխ Գէորգ Եւանգուլեան, Յարութիւն Տատեան, Ստեփան Ասլանեան. ԺԲ/կզմ 3:

 

*  Մատենագրութիւն: [ Հայերէն հրտ. թուարկում ]. Ա, Գ, ԺԱ, ԺԲ/կզմ 3; Դ, Ե/կզմ 4; Ժ/կզմ 3, 4:

 

*  ՄԵՍՐՈՊ. Գ. Տ.. Բարոյական կրթութիւն (Պատմական ակնարկ մը): [ Հրպրկխսթ. ] /  Գ. Տ.  Մեսրոպ.. Էբ/յաւ. 3-5:

 

*  ՄԻՆԱՍԵԱՆ ՍԵՊՈՒՀ. Եղերգ ի մահ վսեմաշուք Վարդան պէյի  «Լուր բօթաբեր հնչեց յանկարծ գիշերով…» [ 5 քառեակ ] /  Սեպուհ  Մինասեան. Ըբ/յաւ. 11-2 (Բե):

 

*  Մկրտիչ Աճէմեան: [ Կենսգրծ. (1838-1917) ] /  Յ. Ա.. Դ/181-4 (Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  ՄՐՄՐԵԱՆ Յ [ ԱՐՈՒԹԻՒՆ ]. Հայ մեծատունները  /  Յ.  Մրմրեան  [ կամ ]  Յ. Գ. Մ.. Գ/115-20; Զ/267-72 (Բթ; Ազ) Տծ:

Անաւարտ է:

Տե'ս Մրմրեան Յարութիւն. Հին օրեր ու այդ օրերուն հայ մեծատունները (1550-1870). Գրեց Յ. Գ. Մ.. Վ.: Ս. Ղազար, 1901. 61 էջ:

 

*  Յայտարարութիւն. Բ/կզմ 3; Գ, ԺԲ/կզմ 4; Էա/յաւ. 16:

Ամսագրի հասցէն: Ընթերցողներին եւ բաժանորդներին` յուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսների հմր. ների մասին տեղեկոյթ: «Գեղունի» պատկերազարդ հանդէսի հրտ.:

 

*  Յ. Ա. Վարդան բաշա  (Յովսէփ Վարդանեան): [ Կենսգրծ. (1813-զ) ] /  Յ. Ա.. Ըբ/յաւ. 6-11 (Աթ) Տծ:

 

*  Յիշատակարան Մխիթարեան յոբելինի ի Վենետիկ: [ Գրքի բվնդ. ]. ԺԱ/կզմ 3:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Բ/96; Գ/144; Դ/192; Ե/240; Էա/յաւ. 15; Ըա/յաւ. 13-4; Ըբ/յաւ. 16; Ժ/կզմ 4; ԺԱ/կզմ 3:

Բվնդ. Կ. Պոլիս; Պաթում; Գահիրէ; Տփղիս; Թէոդոսիա; Ժնեւ; Ատրպատական; Սիմֆէրոպոլ; Ռոստով; Փարիզ; Թաւրիզ; Պոմպայ; Կալկաթա; Զմիւռնիա; Ռուսճուք; Երուսաղէմ; Ֆրէզնօ; Կերասոն; Պուքրէշ; Արմաշ; Սրպիա.; Կարս; Կալկաթա; Իւրովկայ; Չաչաք; Ժընէվ; Տրապիզոն; Թրիպոլի:

 

*  ՆԷԳՐԻ ԱԴԱ. Բռնի կրուիլ  «Խեղճութիւն: - Տան վարձքը չի հատուցուեցաւ…» [ 8 քառեակ ] Զքեզ տեսայ երազիս մէջ  «Զքեզ տեսայ երազիս մէջ: - Ինձ անծանօթ…» [ 8 քառեակ ] /  Ատա Նէկրի; թրգմ Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Ե/226 (Բե):

Տե'ս նաեւ Բռնի կրուիլ «ԴըժբախտութիԽւն: - Տան վարձը մնաց անվըճար…» 32 տող // Նէկրի Ատա. Ճակատագիր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղ. Ղազիկեան. Կ. Պոլիս: Տպ. Օ. Բարսեղեան եւ որդի, 1919. էջ 162-4:

 

*  Նուէր  [ ամսագրի խմբագրութեանը ]. Դ/կզմ 4:

 

*  Նուիրատուութիւնք Մխիթարեան յոբելինի: [ Թուարկում ]. Ե/կզմ 3; Էա/յաւ. 16:

 

ՆՈՒՐԻԽԱՆ Հ. ՄԻՆԱՍ.

* -  Ժամանակակից յիշատակարանք. Իշխան Բիսմարք եւ Անգղիա - Անգղիոյ իշխանուհիք  /  Հ. Մ. Վ.  Նուրիխան. Զ/257-63 (Բա; Բթ):

* -  Ժամանակակից պատմութենէ  /  Հ. Մինաս Վ.  Նուրիխան. Ա/43-7 (Բթ) Տծ Խմբ.:

Բվնդ. Տիեզերական Ցուցահանդէս 1867ի; Ձարն Աղեքսանդր Բ, եւ Սուլթան Ապտուլ Ազիզ ի Բարիզ; Գաղղիոյ եւ Կայսրութեան վիճակը Ցուցահանդէսին ժամանակ:

* -  Ժամանակակից պատմութենէ էջ մը. Խաղաղութեան ժողովք մը  [ Հոլանդիայում ] /  Հ. Մ. Վ.  Նուրիխան. Գ/120-5 (Բա):

 

*  Ն.  Չինական հասարակավարչութիւնը  /  Ն.. Դ/177-80 (Բա):

 

*  Որբերու գանձանակ [ ին Տիգրան Կամսարականի նպաստը ]. Ա/կզմ 3:

 

*  Որբունի  [ հանդէսի հանգանակած գումարը ի տնօրինութեան Մաղաքիայ Օրմանեանի ] /  Խմբ.. Ա/կզմ 3:

 

*  ՌԱՓԱՅԷԼԵԱՆ ՀՐԱՆՏ. Ժամանակակից Կերպարանք մը. Նախագահն Քրիւկէր [ ի Եւրոպա ճամփորդութիւնը ] /  Հրանտ Մ.  Ռափայէլեան  Ուս. Ռափ. վարժ.. Բ/72-8 (Բթ):

 

*  ՌՈՒՍԵԱՆ Հ. ՎՐԹԱՆԷՍ. Տեսութիւն Ս. Եփրեմի կտակի վաւերականութեան: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Վ.  Ռուսեան. Բ/55-60 (Աբ) Տծ:

 

[ ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ ].

* -  Գամառ-Քաթիպա 1833-1892: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. ԺԲ/406-10 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Մկրտիչ Էմին 1815-1890: [ Կենսգրծ. ]. ԺԱ/372-7 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Սուրբ գրոց ուսումն ի Հայս: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Դ/156-60; Ե/208-13 (Աբ) Տծ:

* -  Րաֆֆի 1835-1888: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. ԺԲ/402-6 (Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  Պարբերական ազգային յօդուածներ 1901: [ Մտն. ցնկ. «Մասիս», «Բիւրակն», «Մուրճ», «Արարատ», «Թատրոն», «Ժողովուրդին համար», «Ժամանակ», «Հանդէս ամսօրեայ», «Մշակ», «Բիւզանդիոն», «Արեւելք» պարբերականներում ]. Ժ, ԺԱ/կզմ 4:

Բվնդ. Բանասիրականք; Կենսագրականք; Աշխարհագրականք; Առաջնորդողք; Պատմական; Վէպեր; Գրախօսականք:

 

* [ Պարբերականների գովազդ ].

Հանդէս ամսօրեայ. Վիենա. Ա/43: Բիւրակն. Կ. Պոլիս. Ա/կզմ 3: Մասիս. Կ. Պոլիս. Ա/կզմ 3; Բ/կզմ 4, նկ.; Դ/180: Մշակ. Թիֆլիս. Ա, Գ, Ե, Զ/կզմ 4; Բ/կզմ 3: Մուրճ. Թիֆլիս. Գ/110; Ե-Զ/կզմ 4: Գութան. Փարիզ. Ե/234; Զ/272; Ըա/յաւ. 16: Ժողովուրդին համար. Փարիզ. Զ/288: «Գեղունի» պատկերազարդ թերթը. Վենետիկ. ԺԲ/յաւ.:

 

*  ՊՈՅԻԹՈՅ Ա.  Ներոն  Ողբերգութիւն հինգ արարուածներով / Թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. ԺԲ/417-27, 1901; Ա/38-44; Բ/83-7; Գ/127-34; Դ/160-5, 1902, Տծ թրգմ. —չի:

Տե'ս Պոյիթոյ Ա. Ներոն. Ողբերգութիւն հինգ արարուածով / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1902. 172 էջ (Քերթողական մատենադարան Դ):

 

*  ՌԱՄՕ Ժ. Աստղերուն նայող  «Արմիլլոս կը նայէր վեր` հոն հեռաւոր աստղերուն…» [ 56 տող ] /  Ժ.  Ռամօ; թրգմ Կ. Կոթոլ. Էբ/յաւ. 2-3:

 

*  Սանդիոս-Տիւմոնի ուղղելի օդապարիկը  [ Բրազիլիայում ]. Ժ/կզմ 3 (Գա):

 

ՍԱՆՏԱԼՃԵԱՆ ՅՈՎՍԷՓ.

* -  Ագնի, Վահագն Վիշապաքաղ  /  Յովսէփ  Վ. Սանտալճեան. Ե/213-7 (Աբ; Ադ) Տծ:

* -  Առ Մեծարգոյ Հ. Սիմոն Վ. Երեմեան, Խմբագրապետ Բազմավէպ հանդիսարանի  Մեծարգոյ վարդապետ: [ Զուարթնոց եկեղեցում յայտնաբերուած Արարատեան թագաւորութեան (Ուրարտական) շրջանի արձանագրութեան   նկրգր. եւ թրգմ. ] / Յովսէփ  Վ. Սանտալճեան. Ա/20-4 (Բթ; Աբ) Տծ:

 

[ ՍԱՐԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ].

* -  Այլասերումն կամ Ինքնածնունդ HռtռrogՌnie-Gռnռration spontanռe  /  Հ. Ս.  Սարեան. ԺԱ/342-50; ԺԲ/413-6, 1901; Ա/15-9, 1902 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Արդեօք իրողութիւններն կամ փորձն կը հաստատե՞ն Այլասերումն կամ ինքնածնունդը; Մարդկային մտաց համաձա՞յն է Այլասերումն կամ Ինքնածնունդն:

* -  Աշխարհածնութիւն Cosmogonie  /  Հ. Ս.  Սարեան. Ժ/309-14 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Առաջին ստեղծագործութենէ մինչեւ Աշխարհիս կազմութիւնը; Երկրիս կազմութենէ մինչեւ մարդուս ծագումը; Ընդհանուր տեսութիւն մը վերոյեդեալ երկու Յօդուածներու վրայ:

* -  Հանդէս մատենագրական: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ս.  Սարեան, Տծ:

1. Լուսինեան Գուիտոն. Նոր Բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ [=  Nouveau dictionnaire illustrռ franջais-armռnien ]. Հ. Ա. A-H. Փարիզ: Տպ. Մորիսի, 1900. [ 1060 էջ ]. Գ/137-8: 1. Սեդրակեան Արիստակէս. Քահանայական խնդիր. Համառօտ ակնարկ Արիստակէս եպիսկոպոսի (Սեդրակեան). Մոսկուա: [ Տպ. Օ. Օ. Հերբէկի ], 1900. [ 220  էջ ]: 2. Geistliches und weltliches aus dem tՖrkisch-griechischen orient. Selbsterlebtes und selbstgesehenes von Heinrich Gelzer. Leipzig, 1900. 253 p.: 3. Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիւանդանոցի. Տոմար. Զանազան գիտելիքներ. Վիճակագրական տեղեկութիւններ. Կ. Պօլիս: [ Տպ. Յ. Մատթէոսեան ], 1901. [ 446 էջ ]: 4. Recherches sur la syntaxe comparռe de L’Armռnien, par M. A. Meillet. (Extrait des Mռmoires de la sociռtռ de Linguistique de Paris, t. IX). 33 p.: 5. Տաղաւարեան Ն. Բառացուցակ Ախտանուանց ֆրանսերէնէ ի հայ. Բ. տպգր. Կ. Պօլիս, 1901. 40 էջ: 6. Տէր-Միրաքեան Յ[ ովհաննէս ]. Դեռահասների ազատ ընթերցանութիւնը. [ Ուղեցոյց մասնաճիւղովս պարապողների, դաստիարակների եւ ծնողների ] Արտատպ. «Մուրճ» ամսագրից. [ Թիֆլիս: Մ. Դ. Ռօտինեանց = Tipografiq M. D. Rotinqnca ], 1898. [ 229 էջ ]: 7. Տէր-Գրիգորեանց Էմին. Դամոկլեան սուր. Դրամա (Էտիւդ) երեք արարուածով. Բ. տպգր [ Աւելացրած եւ ուղղած ]. Երեւան: [ Տպ Էմին Տէր-Գրիգորեանց = Tipografiq ~mina Ter-Grigorqnc ], 1900. [ 101 էջ ]: 8. Տաղեր եւ խաղեր. [ Հարուստ ժողովածու կրօնական տաղերի, շարականների, այլ եւ այլ բանահիւսութեանց ժողովրդական երգերի եւ պարերգերի ] / Խմբ. եւ կազմ. Աղէք. Մխիթարեանց. Աղեքսանդրապօլ: [ Տպ. Գէորգ Ս. Սանոյեանց ], 1900. [ 268 էջ ]. Դ/170-4: [1]. Բիւզանդացի Նորայր. Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք` Գիրք Մակաբայեցւոց, Եւթաղ Աղեքսանդրացի, Ագաթանգեղոս եւ Փաւստոս Բիւզանդ. Հանդերձ դիտողութեամբք, տեղեկութեամբք, եւ լուսաբանութեամբք. Տփղիս: [ Տպ. Մնացական Մարտիրոսեանց ], 1900. [ 520 էջ ]. Զ/250-5:

* - Մուրատեան Փրեդերիկոսզ. Ararat und Masis - Studien zur Armenischen Altertumskunde und Litteratur - Von Friedrich Murad. Heidelberg, 1901. p. 104: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ս.  Սարեան. Դ/145-50 (Աբ) Տծ:

 

*  ՍԷԹԵԱՆՑ ՄԵՍՐՈՎԲ. Անցք որ անցին ընդ հինաւուրց մագաղաթեայ աւետարանն Անտովնեան հարց  /  Մեսրովբ  Յ.  Սէթեանց. Ըբ/յաւ. 13-5 (Ա) Տծ:

1285 թ. Հին Ջուղայի վերոգրեալ աւետարանը 1605 թ. Շահ Աբասի տարագրութեանն է ենթարկուել` տարուել Նոր Ջուղայ: 25. 01. 1844 թ. նուիրել են Անտոնեան Միաբանութեանը: Մեսրոպ Թաղիադեանի վկայութիւնը: Գալուստ Շիրմազանեանի օրագրութիւնը:

 

*  ՍԷԿԱԼԱ ԱՆԱՅԻՍ. Գթութիւն  «Կեանքդ է զըւարթ. Աստուած քեզ ստեղծեց որ միշտ ժըպտիս դուն…» [ 8 քառեակ ] / Տիկ.  Անայիս Սէկալա; թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Էա/յաւ. 14 (Բե):

 

*  Վ. Բ. Արեւելցի նկարչի հիասթափութիւնը: [ Նորավէպ ] /  Վ. Բ.. Ըբ/յաւ. 15-6:

 

*  Տ’ԱՆԿԼԸՄՈՆ ԷԴՈՒԱՐԴ. Որբերը  «Դադրեր էին անձրեւ, կարկուտ…» [ 11 քառեակ ] /  Էտուառ  Տ’Անկլըմոն; թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Դ/185 (Բե):

 

*  ՏԷՊՈՐՏ-ՎԱԼՄՈՐ. Տղու մը բարձը  «Սիրուն փոքրիկ բարձ, քընքուշ, ջերմ գըլխուս տակ…» [ 6 քառեակ ] / Տիկ  Տէպորտ-Վալմոր; թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Էա/յաւ. 14 (Բե):

 

[ ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ ].

* -  Լումա, Ա գիրք: [ Գրծնթ. ] /  Ե. Կ. Տ. Ս.. Էբ/յաւ. 11-6 (Բթ) Տծ խմբագրի:

«Նորին կայսերական բարձրութեան Կ. Ռ. ի բանաստեղծութիւններից» թրգմ. Յարութիւն Թումանեանցի; Երուանդ Շահազիզի Գաբրիէլ Այվազովսկու կնսգր. ուսմնսր.; Դ դ. հայ եկեղեցին; «Վարդի իւղը մահադեղ» վիպակը; Երուանդ Շահազիզի «Նոր-Նախիջեւանու Ս. Խաչ վանքը»; Դաւիթ Խաչկոնցի «Հայոց կրօնական բանաստեղծութիւնը»; Արշակ Տէր-Միքէլեանի «Մամուլի ստուեր»:

* -  Հանդէս մատենագրական  /  Ե. Կ. Տ. Ս.. Ա/37-43, Տծ:

Բվնդ. Բանասէր: [ Մէյէի` լծորդութիւնների եւ հոլովումների ծագումը, Կարապետ Բասմաջեանի` Աւետիք պատրիարքի վարքը . Բ, պրակ Բ, էջ 114-6); Ըստ Միհրան Յովհաննէսեանի հնագոյն հայ ձեռ. Երուսաղէմի Աւետարանն է; Սուքիաս Պարոնեանի Ամանոր եւ Վանատուր բառերի բացատրութիւնը, «Մատենախօսութիւն հայկական ըստ օտար լեզուաց» յօդուածը ]; Գամիրք: [ ՀԱ, 1900. Հ. Յակոբոս Տաշեանի ուսմնսր. ]; Առակաց Վարդանայ: [ Տե'ս Տաշեան Հ. Յակոբոս. Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ   ըստ Նիկողայոս Մառի տեղեկատւութիւն եւ քաղուածներ. Վն., 1900. ԺԱ+198 էջ ]:

* -  Քննութիւն երեք աղբերաց Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեան եւ Պ. Մ. Ն [ իկողայոս ]  Մառի մի կարծիքը  /  Ե. Կ. Տ. Ս.. Գ/105-10 (Աբ; Ագ) Տծ:

Բվնդ. «Վարք Որդւոց եւ Թոռանց Ս. Գրիգորի»; «Վարք Սրբոյն Սահակայ եւ Մեսրոբայ»; «Վարք Սրբոյն Ներսիսի»; Աղերս այս երեք գրութեանց; Գրութեանցս ժամանակն եւ հեղինակը; Հերքումն Պ. Մ. Ն. Մառի կարծեաց:

Տե'ս Ե. Կ. Տ. Ս. ` Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեան` 129-32/1965:

 

[ ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ ].

* -  Էտիսոնի զարմանալի նոր գիւտը Ակնոցք մթութեան մէջ տեսնելու համար  /  Հ. Ն.  Տիրացուեան. Զ/283-4 (Գա):

* -  Հայկական գիւտ մը  /  Հ. Ն.  Տիրացուեան. Ըա/յաւ. 10-11 (Գա):

Պօղոս Նուբար փաշայի ստեղծած արօրը Փարիզի 1900 թ. ցուցահանդէսում:

* -  Հանդէս մատենագրական: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն.  Տիրացուեան. Գ/138-9:

2. Էփրիկեան Հ. Սուքիաս. Գրպանի ատլաս. Երկրորդ տպագրութիւն. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1901. [ 102 էջ ]:

* -  Վիրխոֆ ուսուցչապետին յոբելեանը  /  Հ. Ն.  Տիրացուեան. ԺԲ/428-9, նկ.:

Գերմանացի բժիշկ Ռուդոլֆ Վիրխովի 80-ամեակի հանդէսութիւնը Բեռլինում:

 

*  ՕՍԻԱՆ ՍԿՈՎՏԻԱՑԻ. Փինգալ: [ Վէպ ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ժ/294-303; ԺԱ/355-61; ԺԲ/396-402, 1901; Ա/19-25; Բ/53-64, 1902:

Տե'ս Փինգալ // Օսսիան. Քերթուածներ. Ա / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ., 1902. էջ 1-158:

 

*  ՖԼԱՄԱՐԻՈՆ ԳԱՄԻՅԼ. Երկինք եւ երկիր. Կայծակին քմահաճոյքները  /  Գամիյլ  Ֆլամարիոն. Ժ/323-7 (Գա):