ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1915

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 480 էջ:

Բ. Բանասիրականք, Գրականք, Գիտականք, Կենսագրականք, Ազգային արձագանգ, Գրական-բանաստեղծական, Աշխարհագրական-պատմական, Դաստիարակութիւն, Լեզուաբանական, Բժշկական, Այլեւայլք:

Գ. Աւգերեան Հ. Յովհաննէս:

Դ. Երկսիւն, երբեմն միասիւն կամ քառասիւն:

Զ. Բովանդակութիւն  ամեն համարի սկզբում կամ վերջում:

Է. Նկարներ:

 

*  Ազգային արձագանգ  [ Պարբերական մամուլից ] / ***. Ա/28-30; Բ53-6 (Աժբ):

Բվնդ. Ոսկան Էֆ. Մարտիկեան [ Թուրքիայի պետական բարձրաստիճան պաշտոնեայի գործունէութ. ]: Հայկ. Բարեգ. Ընդհ. Միութեան կտակները եւ նուիրատուութիւնները / «Միութիւն»:

 

*  Ազգերու գաղափարանիշներ: [ Պատմութիւններ ]. Զ-ԺԲ/315-9:

Բվնդ. Անգղիոյ «վարդը»; Իռլանտայի «Առուոյտը»; Սկովտիոյ «Ակքանը»:

 

ԱԹՃԵԱՆ Հ. ԼԷՈՆ.

(*) -  Ազգային եկեղեցական բանաստեղծութեան պատմական զարգացումը. Տե'ս 1913; 1914:

* -  Պահլաւունի կաթողիկոսները եւ հայ հոգեւորականութիւնը ԺԱ եւ ԺԲ դարերու մէջ  /  Հ. Լ. Աթճեան. Բ/57-61 (Աբ; Ազ) Տծ:

Բվնդ. Գագիկ աբասեան թագաւոր Կարուց:

Անաւարտ է:

 

ԱՅՏԸՆԵԱՆՑ Հ. ԳՐԻԳՈՐԻՍ.

* -  Ազգային մատենախօսութիւն  /  Հ. Գրս. Այտընեանց. Բ/46-8 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Տպագրուած անծանօթ պատառիկներ Նախնեաց գրուածքներէն; «Սոփերք Հայկականք» [ Հ. Ժ. «Պատմութիւն վարուց Որդւոց եւ թոռանց սրբոյ Լուսաւորչին» ]; Յովհաննէս կաթողիկոսի Պատմութիւնը:

(*) -  Անմոռանալի բայց մոռացուած յուշիկներ  [ կամ ]  Մոռացուած բայց անմոռանալի յուշիկներ. Տե'ս 1914:

 

*  Անգղիական տիեզերակալութեան քերթողը. Ռիւտիարտ Քիբլինկ  (Rudyard Kipling). Գ/87-91:

Բվնդ. Առաջին քայլերը; Տիեզերակալութեան քերթուածները; Զօրանոցի երգերը; Ծովու երգեր, երգեր առ Աստուած; Տղայոց համար:

 

*  Առածք  /  Թ. Ռուզվէլդ; Մեծն Նաբոլէոն; Հ. Սբէնսէր; Վովընարկ; Գարտուչչի; Նիցչէ; Յ. Բասքոլի; Քիլոն; Ճիոպերդի. Գ/77; Ե/138; Զ-ԺԲ/227, 275:

 

(*)  ԱՐՍԷՆ-ԵՐԿԱԹ. Հայր Ղեւոնդ Ալիշան իբրեւ քերթող  Ընթերցումներ. Տե'ս 1914:

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ.

* -  Աբբիանոս: [ Բ դարի յույն մատենագրի «Միհրդատականք» գրքից ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. Գ/94-6; Դ/104-9; Ե/142-6; Զ-ԺԲ/232-41 (Աբ; Ազ) (Հայկական նշխարք) Տծ:

Տիգրան Մեծի պատմութիւնը:

* -  Giuseppe Pitr é  եւ « Folk-Lore»: [ Հոգեբանի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. Զ-ԺԲ/305-7 (Բզ):

* -  Ի'նչպէս Սդանլէյ երկրախոյզ եղաւ  Herny M. Stanley ի ինքնագիր յիշատակարաններէ քաղուած /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ա/10-13 (Բզ):

Բվնդ. «Դիտեցէք ձեր հունտը…»: [ Պատանեկութիւնը ]; Լուսոյ ճառագայթ մը; Իրեն ճամբով; «Կալայ զքեզ Ափրիկէ»; « Bula-Matari »:

* -  Լեզուաբանական փշրանք  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ե/159-60; Զ-ԺԲ/227-31 (Աե):

Բրոֆ A. Meillet  Գաղղիոյ Լեզուագիտական Ընկերութեան Յիշատակագրոց ( Mռmoires de la Sociռtռ de linguistique de Paris, Tome XIX. e fasc. 3e, 1915. էջ 122-3, 124, 178-80) կը հրատարակէ հետեւեալ ուսումնասիրութիւնը. Սլաւոնական  mazat i  եւ հայերէն  մածանիմ առն  բառերը: Լատինական  pluit  եւ հայերէն  հեղում;  (Պարթեւ-հայ փոխառեալ բառեր  նկան );  Բաղաձայն տառեր յունարէնի մէջ  հոտիմ-հոտոտեմ:

* -  Լիվոռնոյի Հայոց բողոքագիրն առ ծիրանաւոր Օրսինի  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ա/30-2 (Աբ) (Հայկական նշխարք):

* -  Կարելի՞ է ապագան նախատեսել  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Գ/68-73:

Բվնդ. Երկբայելի դէպքեր; Հեռազգացութիւն եւ պատմական զուգադիպութիւն; Բանդէոնի բաղդը; Մարգարէական երազներ; Գուշակութիւնք երկրաշարժներու եւ ալեկոծութեանց; Սերպիոյ թագաւորին սպանութիւնը:

 

* -  Michel Br é al: [ Լեզուաբանի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. Զ-ԺԲ/315 (Բզ):

* -  Նկարիչք  [ միջնադարի ]  եւ վկայաբանութիւնք սրբոց  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Դ/118-28 (Աբ) Տծ, նկ.:

* -  Ուղղա-ողնային մզնատապ  (Meningite cerebro-spinale) /  Հ. Յ. Աւգեր.. Բ/61-4 (Գա):

Բվնդ. Համաճարակումն; Պատճառք; Ընթացք հիւանդութեան; Ախտանիշք; Դարման; Զգուշութիւնք:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն «Բազմավէպ»ի 1915  [ կամ ]  1916 տարւոյ: [ Գովազդ ]. Ա, Բ, Զ-ԺԲ/կզմ 4:

 

*  ԴԱՐՔԻԱՆԻ ՆԷԼԼՈ. Կարին եւ իր վաճառականութիւնը  /  Նէլլոյ Դարքիանի; թրգմ Հ. Կ. Ք.. Զ-ԺԲ/293-300 (Բա):

 

*  Դեղին գիրք-ին դիւցազներգութիւնը. Գ/73-4 (Բա1) թրգմ. արտատպ. «Times», «Literary Digest» թերթերից:

Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը բոլոր պատերազմներում:

 

*  ԵՂ. Ա. Տ. Բադակոնիոյ առաքեալը  Քարտ[ ինալ ] Յովհաննէս Գայլիէրոյ[ ի կենսագործունէութ. ] /  ԵՂ. Ա. Տ.. Զ-ԺԲ/311-4 (Բզ):

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Լոյս կանթեղը  (Աւանդութիւն նախնեաց) /  Հ. Ս. Երեմեան. Բ/52-3:

* -  Վիպական գեղեցիկը մեր մէջ  /  Հ. Ս. Երեմեան. Ա/14-9; Բ/39-44 (Աա):

 

*  Երկնային երեւոյթք  Մայիս: [ Աղիւսակ ]. Ե/կզմ 3:

 

*  Թերթեր որոնք խմբագրութեանս կը ղրկուին: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Գ/կզմ 3-4; Դ/կզմ 3:

Բվնդ. Ազատամարտ; Ազգ; Աղբիւր; Աշխատանք. Զմիւռնիա; Աշխատանք. Վան; Ասպարէզ; Արարատ. Էջմիածին; Ararat. London; Արմենիա; Աւետաբեր; Բիւզանդիոն; Դրօշակ; Երիտասարդ Հայաստան; Ժամանակ; Խաթաբալա; Կաթողիկէ արձագանգ; Կոչնակ; Հայ կեանք; Հայրենիք; Հանդէս ամսօրեայ; Հասկեր; Հնչակ; Հովիտ; Հորիզոն; Մարտ; Միութիւն; Մշակ; Յուսաբեր; Պահակ; Տաճար; Տաճար մանկանց; Տարազ; Նոր կեանք:

 

Խ. Հ. Վ.

* -  Երկայն ապրելու եւ առողջ մնալու քանի մը ընտիր պայմաններ  /  Հ. Վ. Խ.. Զ-ԺԲ/276-9 (Գբ):

* -  Կիլիկիոյ արգաւանդութիւնը  [ ըստ Dr. Giuseppe Capraտ ] /  Հ. Վ. Խ.. Ե/141-2 (Ազ):

 

*  X. Քահանայապետական եկեղեցական երգոց դպրանոցի անդրանիկ դիպլոմն  Հռոմէն մեզ կը գրեն հետեւեալը /  X.. Ա/25-8 (Աժբ):

 

* [ ԿԱՊՐԱ ՋՈՒԶԷՊԷ ] =  CAPRA GIUSEPPE. Ատանայի գաւառը. Հինն Կիլիկիա  / Dr Giuseppe Capra  Տոքթ Ճ. Քաբրա; թրգմ Եղ. Գ. Ա.. Զ-ԺԲ/169-95 (Ազ) արտատպ. «Bollettino della Reale SocietՈ Geografica» ամսագրից, նկ.:

 

*  Հետաքրքրական երկնային երեւոյթներ Մարտ ամսոյն. Ա/կզմ 2:

 

*  Հիւսուածներու ջերմացուցիչ արժէքը. Դ/102-4 (Գա) աղիւսակ:

Բվնդ. Հիւսուածային նեարդեր եւ հաստութիւն; Անթափանցութիւն, գոյն եւ ձեւ:

 

*  Հնդկական մեծ գուսաներգութիւն. Մահապհարադա: [ Հատուածներ ] / Թրգմ. եւ առջբն  Հ. Յովհաննէս Աւգերեան. Զ-ԺԲ/241-61, 1915; Ա-Զ/7584, 1916 (Բգ) տողատակի ծանօթ.:

Բվնդ. Մահապհարադա. Գիրք սկզբանց կամ ծագումն (Ատի-Բարվա); (Բարիքշիդի միջադէպը); (Սաքունդալայի միջադէպն):

 

*  Հոգւոյ յարգը: [ Պատմուածք ]. Գ/80-1:

 

* [ ՄԱՆՏԵԳԱԶԱ ՎԻՔՕ ] =  MANTEGAZZA VICO. Մակեդոնիան հետապնդուած հին ժամանակներէ մինչեւ այսօր  /  Vico  Mantegazza. Զ-ԺԲ/224-7 (Բա) թրգմ. արտատպ. « Corriere della Sera » լրագրից:

Բվնդ. Ժողովուրդներու աղցանը; Ցեղական կռիւը; Պուլկար եւ տաճիկ ցեղակցութիւնը:

 

*  Նշանաւոր այցելուք ի Ս. Ղազար. Գ/81-4:

Բվնդ. Հարիւրամեայ տարեդարձ մը; Վերապատուէալ Տեառն Հ. Միքայէլ Վարդապետի ողջոյն սիրոյ ի Տէր: [ Իսպանիայի Կարլոս Դ թագաւորի այցը ] /  Ստեփանոս Ագոնց; [ 1914 թ. այցելուների ցուցակը ]:

 

*  Նորատիպ գրքեր մեր մամուլէն  [ կամ ]  Լոյս տեսաւ: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Ա, Բ, Զ-ԺԲ/կզմ 3; Դ, Ե/կզմ 4:

 

*  Ո. Հ. ՍՐ. Ցեղերու խառնուրդին ազդեցութիւնը Եգիպտոսի մէջ  /  Հ. ՍՐ. Ո.. Զ-ԺԲ/261-2 (Բա) քաղուած «Bollettino della Reale SocietՈ Geografica» 1916 փետրւ. պրակից, տողատակի ծանօթ.:

 

ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ.

* -  Ծաղիկ մը Վիկուրուի շիրմին վրայ: [ Աստուածաբանի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Գ/78-80 (Բզ):

* -  Նանա մեկնիչ եւ իւր մեկնութիւնը Յովհաննու Աւետարանին  /  Հ. Ք. Չրաքեան. Զ-ԺԲ/279-93, 1915; Ա-Զ/2-5, 1916 (Աբ) Տծ::

 

*  Պատերազմներու պատճառներ: [ Կարճ պատմութիւններ ]. Բ/56-7:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Սիմէոն Ապարանեցին եւ կեղծ Սեբէոսի առեղծուածը  Բաց նամակ առ Պր. Գր. Տէր-Պօղոսեան /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Ա/1-9; Բ/34-9 (Աբ) Տծ:

Բանավէճ` Տէր-Պօղոսեան Գրիգոր. Մատիկեան Հ. Աղեքսանդր` Անանունը կամ Կեղծ-Սեբէոս // ՀԱ, 183-…/1914:

 

*  ՍԻՄՈՆԻ ՌԷՆԱԹՕ. Մանտարինը գահին վրայ  (Չինական յեղափոխութիւն) /  Ռէնաթօ Սիմոնի; թրգմ Հ. Մ. Թ.. Զ-ԺԲ/300-5 (Բա):

 

[ ԻՆԱՆՍԵՆ ]  Հ. ԽՈՐԷՆ.

* -  Աստեղագիտութիւն  /  Հ. Խորէն Ս.. Բ/49-52; Գ/91-3 (Ադ; Գա):

Բառը եւ գիտութիւնը Աստուածաշնչում, հայ եւ այլազգի մատենագիրների մօտ: Ըստ ֆրանսիացի Ֆլամարիոնի: Նշանակութիւնը:

* -  Արեւային տիեզերք  /  Հ. Խորէն Ս.. Ե/129-32 (Գա):

* -  Երեւումն նոր գիսաւորի  /  Հ. Խորէն Ս.. Բ/48 (Գա):

(*) -  Ժամանակագրութիւն Ս. Գրոց ըստ Հայկեան շրջանի. Տե'ս 1894:

* -  Նորոգութիւն տումարի  [ կամ ]  Համաձայնութիւն քաղաքական եւ աստեղաբաշխական տարիներու  /  Հ. Խորէն Ս.. Ե/138-41, 1915; Ա-Զ/29-45, 1916 (Գա) աղիւսակ, գծ.:

* -  Նոր սքանչելի~ք մը  Արեւու մէջ բոց մը 14 անգամ Երկրիս տրամագծէն բարձր /  Հ. Խորէն Ս.. Ե/158-9 (Գա) տողատակի ծանօթ.:

* -  Ո՞ւր է շրջապատ տիեզերաց  /  Հ. Խորէն Ս.. Ա/21-5 (Գա) տողատակի ծանօթ.:

 

*  Սննդառութիւն եւ իւր կանոնները. Զ-ԺԲ/307-11 (Գբ):

Բվնդ. Սնունդք եւ աշխատելու կարողութիւն; Սնունդներու համեմատական արժէքը; Սննդառութիւն եւ խնայողութիւն; Պատերազմի սննդառութիւն:

 

*  Սնունդ եւ զօրութիւն. Բ/64:

 

*  Ստացուած գրքեր: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Ա, Բ, Գ/կզմ 3; Ե/կզմ 2; Զ-ԺԲ/կզմ 2-3:

 

*  ՍՓԻՐԱԿՈ ՓՐ. Յատուկ ոճ ուղղափառ կրօնքի ուսուցման  Գործնական թելադրութիւններ կրօնուսոյցներուն, Փր. Սփիրակոյի` Բրակայի հանրային Կիմնազիոնի կրօնագիտութեան ուսուցչապետի / Առջբն թրգմ. —չի. Զ-ԺԲ/212-24 (Բդ):

Բվնդ. [ Գրքից հատուածներ ]. Դասաւանդութեան ընթացքը քրիստոնէականի ուսուցման մէջ; Օրինակներ Քրիստոնէականի Ուսուցման կրթութեան համար:

 

*  ՎԱՅԶՄԱՆ. Սրբավայրին կանթեղը: [ Վիպակ ]  /  Քարտինալ  Վայզման. Զ-ԺԲ/262-275, 1915; Ա-Զ/17-27, 1916 (Բժ):

 

*  Վենետկեան յիշատակներ. Ե/146-58 (Բա) տողատակի մատենագիտ. ցանկ, նկ.:

Բվնդ. Պիոս Զ. ի այցելութիւնն ի Վենետիկ; Ս. Ֆանդինի Եղբայրութիւնը; Վենետկոյ բանաստեղծութիւնը:

 

*  Օդերեւոյթի դիտողութիւնք Վենետկոյ Ս. Ղազարէն  Ապրիլ: [ Աղիւսակ ]. Ե/կզմ 3: