ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 24 հմր, երկշաբաթաթերթ` ամէն ամսուայ 1-ին եւ 15-ին, 16 էջ, ընդհ. 384 էջ:

Բ. Օրագիր բարոյական, բանասիրական, տնտեսական եւ բնական գիտելեաց: Աշխատասիրութիւն Մխիթարեան Միաբանից: Հատոր տասներորդ:

Գ. Բարոյական. Դաստիարակութիւն ազգային, Դաստիարակութիւն մանկանց, Բարոյական, Նկարագիր: Բանասիրական. Պատմութիւն, Մատենագրութիւն, Աշխարհագրութիւն, Վիճակագրութիւն, Սովորութիւն, Ազգային մատենագրութիւն եւ բանաստեղծութիւն, Ատենաբանութիւնք եւ ճառք, Ազգային հանդէս եւ սուգ:

Տնտեսական. Տնական տնտեսութիւն, Ճարտարութիւն: Բնական. Համառօտ երկրաբանութիւն, Համառօտ երկրագիտութիւն, Սկզբունք բնալուծութեան, Բնաբանութիւն, Բնական պատմութիւն, Բնական աշխարհագրութիւն, Զուարճալիք, Ժամանակակից դէպք:

Դ. Գուրգենեան Հ. Օգսենտիոս:

Ե. Երկսիւն:

Է. Ցանկ նիւթոց [ թ. ]:

Ը. Նկարներ:

 

[ ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ ].

* - Գրիգորիս Լուսաւորիչ / Հրտ. պտրստց եւ նխբն` Հ. Ղեւոնդ Ալիշան.   ԺԳ/201- 3, Տծ (Քնար Հայկական):

  Առ հայրն Հայաստանեայց Գրիգորիոս «Այսաւր ժողովեալ մանկունք, ՀաԽյր պատուական, զքեւ փարիմք սիրով…» 25 տող; Արտասուաւք մաղթեալ «Ձայն բարձեալ յերկինս առ քեզ…» 19 քառեակ:

* - Ճառ ընթերցեալ ի հայկական ճեմարանիս. Տեսութիւն ի Գանձ Լեզուին Հայոց կամ ի Ստեփանեան Բառարան: [ Գրծնթ. ] / Հ. Ղ. Մ..   Զ/86- 95 (Բբ) Տծ:

Նաեւ քաղուած բանստծղ. ներ «Ծով հանդարտիկ ալեակ մեղմիկ…» 34 տող; «Արտուտիկն դընէր վեղար…» 18 տող:

Տե'ս Ստեփանոս Ռոշքա. Գանձ հայոց լեզուի կամ բառարան Ստեփանեան [ ձեռ. ]:

 

* Այլեւայլ ազգաց [ հռոմեացիների, յոյների, ֆրանսիացիների, Ճաւա եւ Ֆիլիպինեան կղզիների բնակիչների, Նոր Գուինեայի ժողովրդի, Օվկիանոսի կղզիների բնակիչների, չինացիների, Նոր Օռլեանի բնակիչների, հնդիկների, անգլիացիների ] բարեւ տալու կերպերը.   Գ/41- 2 (Բիբ):

 

* Անգղիացւոց խաղաղասէր բարքին ու իրենց կառավարութեան կերպին վրայ կարեւոր գիտելիքներ.   ԺԲ/185- 8 (Դժ):

 

* Անտիպատրոսի այրը [ Հունաստանի համանուն կղզում ].   ԻԱ/332- 3 (Գժե) նկ.:

 

* Աշակերտաց ընդունելութեան պայմանները [ Փարիզի Մուրատեան վրժ. ].   Ի/312- 4, ցանկ:

Նաեւ առաջադէմ աշակերտները:

 

* Առագաստաւոր թրաձուկն.   ԺԸ/279- 80 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, սովորութիւնները, որսը, նրա թշնամին:

 

* Առաջարկութիւններ.   Բ/19; Դ/51; Ը/116; ԺԲ/180; ԺԴ/216; ԺԸ/280 ; Բիբ):

Ընթերցողներին. գրելու հայ ազգի զարգացմանը նպաստող գիտութեան ճիւղերիների, լեզուների եւ արուեստների մասին: Հայաստանի բնակավայրերի, բնակչութեան, վանականների, վարդապետական եւ գիտական պատրաստուածութեան մասին տեղեկութիւններ հաղորդելու: Ազգի քաղաքականութեան, գիտութեան եւ արուեստների բնագաւառներում զարգացման հնարաւոր ուղիները: Ազգային հարստութեան աղբիւրները: Որո՞նք են ազգի առաջընթացի խոչընդոտները: Հայ ժողովրդին օգտակար ինչ հանդիսութիւններ կարելի է կազմակերպել:

 

* [ Ասոյթներ ]. «Հիները աշխարհքս մեծ գրքի մը նմանցուցին…».   Ժ/152: «Շատերը կը գանգըտին…».   ԺԹ/297: «Խղճմտանքը մարդուս համար…» / Փասքալ; «Խղճմտանքը մեր հոգւոյն…» / Շաթոպրիան; «ՈԽվ խղճմտանք, խղճմտանք…» / Յ. Յ. Ռուսոյ; «Բարի խղճի ազդեցութիւնը…» / Լիւդովիկոս ԺԶ.   ԻԲ/342:

 

[ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Հ. ԱՐՍԷՆ ].

* - Ի նուէր պերճապսակ հարսանեաց Գրիգոր աղայի Աստուածատրեան ընդ Թերեզոն օրիորդի Քէօչէքեան «Ի ծագեալ արփենւոյն յելից լերանց խընկաբերաց…» [ 3 վեցեակ ] / Հ. Ա. Կ. Բ..   Զ/85 (Բժե):

 

* Բազէ.   ԺԹ/298- 300 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, սովորութիւնները, սնունդ հայթայթելը, տեսակները, բազմանալը:

 

* Բէկուի Չոէ-մատու տաճարը [ Բիրմայում ].   Ե/73- 6 (Բժգ) նկ.:

 

* Գաղղիոյ անկելանոցաց թիւն ու եկամուտը.   Դ/57- 8 (Դժ):

 

* Գոմէշ.   Դ/58- 60 (Գգ) նկ.:

Ժորժ Լուի Բիւֆոնի բնորոշումը: Արտաքինը, տնտեսութեան մէջ օգտագործելը, միսը եւ կաշին: Ամերիկայի, Հնդկաստանի եւ Բարէյուսոյ հրուանդանի տեսակները:

 

* Գործունեայ կեանք.   Ը/113- 6 (Ադ):

 

* Գուլիէլմոս Աշխարհակալ: [ Վիլհելմ Նուաճող. Անգլիայի թագաւորի կենսգրծ. (1027 կամ 1028-1087) ].   Թ/133- 8 (Բժա) նկ.:

 

[ ԳՈՒԳԵՆԵԱՆ Հ. ՕՔՍԵՆՏԻՈՍ ].

* - Համառօտ երկրաբանութիւն.   Ա/13- 4; Գ/45- 7; Ե/76- 9; Է/105- 10; Թ/142- 3; ԺԱ/171- 4; ԺԳ/204- 8 (Գբ):

Բվնդ. Յառաջաբան եւ երկրաբանութեան օգուտները [ Նաեւ «Որ երբեմն երկիր ագուռ եւ այժմ ի ծով փոխաբերեալ…» / Պիւթագոր առ Ովիդիոսի. ի ԺԵ Այլակերպութեանցն, ի Ե. Առասպելին, տողք 262-9]; Երկրաբանութեան պատմութիւնը; Երկրիս ձեւոյն վրայ; Օդոյ վրայ; Խրոյ վրայ; Ցամաքի վրայ; Աշխարհքիս հնութեան վրայ; Առաջին դար, երկրիս ստեղծման առաջին վիճակը; Երկրորդ դար; Անգործարան արարածոց երեւնալը; Երրորդ դար, Գործիաւոր արարածոց երեւնալը; Չորրորդ դար, Ցամաքային կենդանեաց երեւնալը; Հինգերորդ դար, Մարդուս ստեղծուիլը, ջրհեղեղի դիպուածը:

* - Համառօտ երկրագիտութիւն / Հ. Օ. Գուրգ..   ԺԵ/236- 9; ԺԹ/300- 3; ԻԱ/334- 6; ԻԳ էջ 363- 7, ; Ա/13- 6; Ե/78- 80; Թ/141- 3; ԺԳ/205- 7; ԺԸ/284- 5, 1853 (Դա):

Բվնդ. Հողերու կարգերը; Պլուտոնական ժայռք. Հրային ժայռեր; Նեպտունական ժայռք. Նախնական ժայռեր; Անցողական եւ երկրորդական ժայռք; Երրորդական ժայռք; Արդեան հողեր:

* - Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց ի Հ. Արսենէ Կոմիտասայ Բագրատունւոյ Մխիթարեան Վարդապետէ: [ Գրծնթ. ].   ԺԲ/181- 2 (Բբ):

Տե'ս Բագրատունի Հ. Արսէն. Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց.   Վ.: Ս. Ղազար, .   զ էջ:

* - Սիրելի բարեկամ / Հ. Օ. Գուրգենեան.   Այ/12 (Գե):

Նամակ ընթերցողներին քիմիայի վերաբերեալ ուսուցողական յօդուածների հրտ. անհրաժեշտութեան շուրջ:

* - Սկզբունք բնալուծութեան [ քիմիայի ] / Հ. Օ. Գուրգ..   Բ/27- 30; Դ/60- 3; Ը/123- 6; Ժ/157- 9; ԺԲ/188- 91; ԺԴ/220- 3; ԺԶ/252- 5; ԺԸ/281- 4; ԻԲ/349- 51; ԻԴ/379- 80, ; Բ/23- 8; Դ/56- 62; Զ/92- 5; Ը/121- 7; Ժ/154- 8; ԺԲ/186- 91; ԺԴ/221- 3; ԺԶ/249- 51; ԺԸ/286-8; Ի/318- 20; ԻԲ/339- 41; ԻԴ/378- 80, 1853 (Գե) Տծ, աղիւսակ, ցանկ:

Բվնդ. Նախագիտելիք; Օդոյ վրայ; Ածխային կազի վրայ; Խրածին կազի եւ ջրի բաղադրութեան վրայ; Մարմնոց կիզման վրայ; Կազերու բռընկելէն զգուշանալու հնարք. եւ շնչառութեան վրայ տեղեկութիւն; Ծովու ջրին վրայ; Հողային նիւթերու վրայ; Առջի սկզբանց համառօտութիւնը [ ներկայացուած նիւթերի ամփոփում ]; Բնալուծական անուանակոչութեան վրայ. Երկար մարմիններ; Եռակ մարմիններ, Քառակ մարմիններ: Օրէնք բաղկացութեան մարմնոց կամ բնալուծական զուգաչափք:

 

* Եաք կամ եզնաձի.   ԺԱ/168- 71 (Գգ) Տծ, նկ.:

Կենդանու արտաքինը, բնակութեան երկիրը, սովորութիւնը, մարդկանց վերաբերմունքը:

 

* Եպիկտետոսի առածք.   Դ/49- 50; ԺԴ/209- 10 (Աե):

 

* Եւրոպայի ճարտարութեան եւ վաճառականութեան վրայ գիտելիք [ կամ ] Եւրոպայի վաճառականութեան վրայ.   ԻԲ/347- 9; ԻԴ/377- 9 (Դը):

 

Զուարճալիք.

* - Առած.

Առած [ ի նկատմամբ Աստուածաշնչի եւ որոշ նշանաւոր մարդկանց վերաբերմունքը ].   Գ/48: 

* - Արուեստական.

[ Եուղի կանթեղ պատրաստել ].   Է/112: Երկաթէ ճանապարհներ: [ Եւրոպայի երկրների վիճակագր. ].   ԻԲ/352, ցուցակ:

* - Բառակռիւ.

«Քան զամէն թռչուն ես շուտ կը թռչիմ…» 18 տող; «Հիմա ես ձեզի առակ մ’ ալ ըսեմ, Անով ինչ ըլլալս ձեզ իմացընեմ…» 14 տող [ Պտսխնը տե'ս էջ 48 ].   Ա/16: 

* - Բարոյական.

[ Առածներ եւ ասացուածքներ ].   ԺԵ/240:

* - Բնաբանական.

«Երկրիս բոլորտիքը պատող» [ մթնոլորտի ճնշումը ].   Է/112: «Ամենուն յայտնի է, որ…» [ Պետերբուրգում 1740 թ. ձմռանը սարքած «Սառցէ պալատ»ի նկրգրը ].   Թ/144: «Ամէն մարդ փոձով տեսած կրնայ ըլլալ…» [ Լոյսի եւ ձայնի արագութիւնը ].   ԺԱ/176: «Թէ որ ժամացուցիդ մետաղեայ տուփին…» [ Խնդիր ապակու, թելի արեւի ճառագայթների եւ ] լուծումն.   ԻԳ/368:

* - Բնալուծական.

«Մարդիկ կան, որ…» [ Ֆոսֆորը որպէս լամպ օգտագործելու ձեւը ].   Ա/16: «Գաղղիոյ Սալնիս քաղաքին մայր եկեղեցւոյն մէջ…» [ Էլեկտրական հոսանքի օգտագործում ].   Ե/80: «Առ կէս ունկի ժանտաջուր…» [ Մարգարիտը մեծացնելու հնարք ].   ԺԱ/176: «Կէս գաւաթ ջրի մէջ…» [ Ֆոսֆորով եւ ջրով լապտեր պատրաստելու բաղադրատոմս ].   ԺԵ/240: «Ծածկագրական թանաքնեը…» [ Գաղտնագիերը կարդալու միջոց ].   ԻԳ/368:

* - Բուսաբանական.

«Ծաղկանց մեծ մասը…» [ Թոշնած ծաղիկը վերակենդանացնելու միջոցը ].   Է/112: «Ծաղկադարմաններու մեծ զուարճութիւն մըն է…» [ Նոյն արմատով մի քանի տեսակ ծաղիկներ աճեցնելու միջոցը ].   ԺԷ/272:

* - Գիւտ.

«Մուշտակներու ու կենդանեաց…» [ Մորթիներին փայլ հաղորդելու նիւթի բաղադրատոմս ].   ԺԱ/176: «Շատ անգամ կը պատահի…» [ Մարմարեայ, յախճապակեայ կոտրուած անօթները սոսնձելու նիւթի բաղադրատոմս ].   ԺԳ/208:

* - Թուաբանականք.

«Ցուցուած է, որ…» [ 3 թուի վերաբերեալ ].   Գ/48: «Ագահ մարդուն մէկը…» [ Հնարամիտ ծառան ].   Թ/144 գծ.: «Վաճառական մը երկու մարդու ութական…» [ Խնդրը եւ լուծման երկու տարբերակը ].   ԺԱ/176: «Խորի մը ու էշ մը…» [ Խնդիր «Էշի եւ ջորու ճամփորդութիւնը» եւ լուծումը ].   ԺԳ/208: «Թուոց մէջ յիրաւի…» [ 37 թուով խաղ ].   ԺԷ/272, աղիւսակ: «Մարդուն մէկը տասուիրեք աղքատներու կը հանդիպի…» [ Խնդիրներ եւ ] լուծումն[ ներ ].   ԻԳ/368:

* - Խաղ [ թղթով, թանաքով, ջրով ].   ԺԵ/240:

* - Մանրավէպ.

«Լիւդովիկոս ԺԴ մեծ թագաւորը» [ եւ Բուալոյի կեանքից ].   Ա/16: «Հենրիկոս Դ որսի ատեն…».   Է/112: «Գաղղիոյ դեսպանը» [ Վ. ում գանգատներին ի պատասխան ]; «Մէկ Սկովտիացի…» [ Շոտլանդացու եւ իռլանդացու մասին ].   Թ/144: «Պրունսվիքի դուքս մը…» [ եւ անխելք երիտասարդը ].   ԺԵ/240: «Վարպետորդի գողին մէկը…» [ եւ Լիւդովիկոս ԺԴ. ն ].   ԺԷ/272:

* - Չափուց վրա գիտելիք.

«Փարսախ երկարութեան չափ մը է…» [ Ֆրանսիացի, Անգլիացի, Ինսպանիայի, Պորտուգալիայի, Պրուսիայի ].   Ա/16:

* - Պատմական.

«Նափոլէոնի…» [ կեանքի կարեւոր թուականները ].   Է/112: «Կարգէ դուրս թուոց…» [ Իսպանիայի թագուհու կեանքից ].   Թ/144, արտատպ. «Էսփանա»ից:

* - Վիճակագրական.

« Երկրագնդի…» [ բնակչութեան` ծնունդ եւ մահ, ըստ մասնագիտութիւնների ].   ԺԹ/304, աղիւսակ:

* - Տնտեսական.

«Մլուկները ջարդելու համար…» [ Մլակներ ոչնչացնելու նիւթի բաղադրատոմս ].   Գ/48:

* - Տօմարական.

«Աս տարուան…» [ Փետրուար ամիս ].   Գ/48: «Անցեալ յուլիս…» [ Մէկ ամսում երկու անգամ լիալուսնի դէպք ].   ԺԵ/240:

* - Քաղաքական.

«Անցեալ տարուան վերջերը…» [ Խռովութիւնների նիւթական եւ բարոյական վնասները ].   Ե/80:

 

[ ԹԵՐՃԻՄԱՆԵԱՆ Հ. ՀԱՄԱԶԱՍՊ ]. Վիճակագրութիւն [ կամ ] Վիճակագրական տեղեկութիւն: [ Անգլիայի ] / Հ. Հ. Թ..   Ը/116- 20; ԺԷ/257- 61; ԻԴ/369- 73 (Դժ) ցանկ:

Բվնդ. Անգղիոյ երկրին տարածութիւնը, բնակչաց թիւը ու գաղթականութիւնները; Անգղիացւոց հարկատու կամ պաշտպանութեան տակ սեպւած երկիրները; Անգղիոյ պաշտօնէից ու ցամաքային եւ ծովային զօրութեանց վրայ; Անգղիոյ վաճառականութիւնը եւ մեծագործութիւնները:

 

* Ժամանակակից դէպք.

Ինկիլթեռռայի նաւահանգստից մաքսը: [ Վիճակագր. ]; Ինկիլթեռռայի մէջ շոգեկառօք ճամբորդաց թիւը; Նոր մեռածները չթաղելու վրայ ճառ: [ Վ. ում փաստաբան Յ. Քոնսոլոյի ]; Կարգէ դուրս հանճար մը [ մտքով բարդ հաշուարկներ կատարող` Փարիզում ].   Բ/32: Դժբաղդ դիպուած մը [ Նէապոլում ]; Երեւակին վրայ նոր մանեակ մը: [ Հարուարդի աստղագէտների դիտարկումները ]; Անյուշութեան դիպուած մը [ Վն. ի թագաւորական հիւանդանացում ]; Նոր թընել [ Լոնդոնում կառուցուող ]; Ածխահանքի մը բռընկիլը [ Գերմանիայում ].   Դ/64: Գաղղիոյ մէկ տարուան մէջ մտած եւ ելած ստակին հաշիւը: [ Աղիւսակ ]; Մեծանձն առատաձեռնութիւն [ ոմն Հիւկոնէ անունով ֆրանսիացու կատարած ]; Անլուր անգթութիւն [ Գերմանիայի գիւղերից մէկում ]; Նոր տեսակ գողութիւն [ Վ. ում ]; Գաղղիոյ գրոց վաճառականութիւնը.   Զ/96: Ելեքտրական հեռագրաց վրայ նոր կանոնադրութիւն [ Լոմբարդիայի եւ Վ. թագաւորութիւնում ]; Ապակէ շէնքեր [ Անգլիայում ]; Փարիզու մէջ բժշկաց թիւը: [ Վիճակագր. ]; Նոր տեսակ մանելու նիւթ: [ Հարդից թել պատրաստել ]; Նոր տեսակ վիմագրութիւն [ Միլանում ]; Մրցանակ: [ Ֆրանսիայի տէրութեան սահմանած` Վոլտեան սիւնը (pile de Volta) տնտեսութեան, բժշկութեան մեջ կիրառելու հնարաւորութիւն ստեղծողին ].   Ը/128: Սիպիրիայի մէջ ճամփորդութիւն [ Անատոլ Դէմիդով կոմսի ]; Մոլորակ մը [ Նէապոլի աստղագէտների յայտնաբերած ]; Նոր տեսակ նաւակ մը: [ Սուզանաւի փորձարկում Ամերիկայում ]; Նոր հանք ոսկւոյ [ Աւստրիալիայում ]; Ելեքտրական մագնիսութեան նոր գործածութիւն [ Փարիզ-Լիոն երկաթգծում ]; Կարգէ դուրս ուժ [ ոմն պրն. Վիքթորի ]; Երեւոյթ մը: [ 12 տարեկան կորսիկացի տղան ].   Ժ/160: Անգղիայէն գաղթած ժողովրդեան թիւը: [ Վիճակագր. ]; Բնութեան խելքէ դուրս հրաշալիք մը: [ Խեղանդամ տղա Ֆրանսիայում ]; Գաղղիոյ ծերակուտին ծերունի անդամները.   ԺԲ/192: Ծովային ելեքտրական հեռագիր [ Անգլիայից Ամերիկա ]; Հանճարաւոր գիւտ մը: [ Թեմզա գետում խորտակուած նաւը դուրս բերել ]; Շոգեկառօք երթեւեկութիւն [ Անգլիայում ].   ԺԴ/224: Նոր տեսակ շարժիչ մեքենայ մը: [ Շուէդ ճարտարապետի ստեղծած ]; Հանք ոսկւոյ [ Աւստրալիայում ]; Ծովու խորութիւնը [ Բերմուդեան կղզու մօտ ]; Կրիայ մը: [ Նուէր Անգլիայի թագուհուն ]; Մեքենաներու գործածութեան համար նոր տեսակ ձէթ: [ Ֆրանսիացի եւ գերմանացի քիմիկոսների ստեղծած ].   ԺԶ/256: Ճարտար մեքենայ մը: [ Անգլիացի Տէլվարի ժամացոյցը ].   ԺԸ/288: Նինուէի մէջ նոր հնութիւններ: [ Ֆրանսիայի դեսպան Մուսուլի եւ Պ. Բլասի յայտնաբերած ]; Նորահնար թռչնորսութիւն [ Իտալիայում ].   Ի/320: Ելեքտրական հեռագրաց արագութիւնը.   ԻԲ/352: Երկարակեաց մարդիկ [ Ֆրանսիայում ]; Կենդանի մեռեալ մը [ Ֆրանսիայում ].   ԻԴ/381:

 

(*) [ ԼԱՄԱՐԹԻՆ ԱԼՖՈՆՍ ]. Լոնտրայի մէջ առաւօտ մը կամ պահպանողական ու աշխարհակործան ընկերականութիւն.   Տե'ս 1851:

 

* Լիննէոս [ Կարլ, շուէդացի բնախոյզի կենսգրծ. (1707-1778) ].   ԺԹ/295- 7 (Բժա):

 

* Կառք եւ կառարշաւ.   ԻԴ/374- 6 (Բիբ):

Ստեղծման աւանդութիւնը եւ պատմ.: Օլիմպիական խաղերը: Տեսակները:

 

* Կարոլոս Կոլտոնի: [ Իտալացի երգիծաբան, դրամատուրգ, կենսգրծ. (1707-1793) ].   ԺԳ/198- 201 (Բժ) նկ.:

 

* Կարոլոս Մարթէլ: [ Աւսրիացի զօրավարի կենսգրծ. (691-741) ].   ԺԶ/250- 1 (Բժա) նկ.:

 

* Կնճթաւոր կապիկ.   ԺԷ/269- 72 (Գգ) նկ.:

Ֆրանսիացի կենսաբանի Ասիա կատարած ճամբորդութեան պատմ.: Կենդանու նկրգր., սովորութիւնը:

 

* Հանգիստ յաւիտենից տեառն Իգնատիոսի Փափազեան Մխիթարեան վարդապետի արքեպիսկոպոսին Տարօնոյ: [ Մահախօս. (1764-) ].   ԺԴ/217- 9 (Բէ):

 

* Հանդէս տարեկան հարցաքննութեան աշակերտաց Մուրատեան վարժարանին որ ի Փարիզ.   Ի/309- 10 (Բզ):

 

* Հանդէս տարեկան հարցաքննութեան աշակերտելոց Ռափայէլեան վարժարանին.   ԻԱ/324- 6 (Բզ) աղիւսակ, ցանկ:

Նկրգր., նոր ընդունուած աշակերտների ցանկը, առաջադիմութիւնը:

 

* [ ՀԻՒՐՄԻՒԶԵԱՆ Հ. ԳԷՈՐԳ ]. Պետրոս Քոռնեյլ: [ Ֆրանսիացի դրամատուրգ Պիեռ Կոռնելի կենսգրծ. (1606-1684) ].   ԺԶ/247- 50 (Բժ):

 

* Հնդկաստանի կրակապաշտ պարսից վրայ տեղեկութիւն.   Թ/155- 7 (Բիբ):

 

* Հումպոլթ [ Ալեքսանդր, գերմանացի բնախոյզ, աշխահագրագէտ, ճանապարհորդ, կենսգրծ. (1769-1859) ].   Է/101- 3 (Բժա) նկ.: 

 

* [ ՃԱՐԵԱՆ Հ. ԱԲՐԱՀԱՄ ]. Ատենախօսութիւն [ Վ. ի Ռափայէլեան վրժ. տարեվերջեան հանդիսութիւնում ] / Հ. Ա. Ճար..   ԻԱ/327- 31; ԻԳ/357- 62 (Բիգ):

 

* Ճեպընթաց շոգիավար.   Բ/24- 7 (Դը) Տծ, նկ.:

Անգլիացի ոմն Կըրնի կառուցած մեքենան: Մեքենայի առաւելութիւնները շոգեքարշին համեմատած:

 

* Մեդուսայի նաւաբեկութիւնը: [ Նկրգր. ].   Գ/37- 41 (Բժա) նկ.:

 

* [ ՄԷՀԷՐԵԱՆ Հ. ՄԵԼԳՈՆ ]. Խիղճ մտաց: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Մ. Մ..   ԻԲ/337- 42 (Ադ):

 

[ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ ].

* - Աշխարհս խաբեբայներով լցուած է: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Պ. Մ..   Ի/305- 8; ԻԱ/321- 3 (Աա):

* - Աշխարհքիս անիւը դարձեր է: [ Ուսմնսր. ] / Հ. Պ. Մ..   Ա/3- 8; Գ/33- 7; Ե/65- 70; Է/97- 101; Թ/129- 33 (Աա):

 

* - Հին քաղքին նոր օրէնք չըլլար: [ Իմաստասիրական երկխօսութիւն ] / Հ. Պ. Մ..   ԺԱ/161- 6; ԺԳ/193- 8; ԺԵ/225- 30 (Աժե):

 

* Մոնաքոյ կամ Միւնիք.   ԺԸ/275- 7 (Բժգ):

Գերմանական քաղաքի նկրգր., պատմա-ճարտարապետական կոթողները, եկեղեցիները, պատկերասրահը, ուսումնական հաստատութիւնները, պարտեզները:

 

* Յովհաննէս Ռասին [ Ժան, ֆրանսիացի դրամատուրգի կենսգրծ. (1639-1699) ].   Թ/138- 41 (Բժ) Տծ:

 

* Շանթաքար: [ Գիտնականների կարծիքները ].   Է/110- 1 (Գժ):

 

[ ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ Հ. ՎԱՐԴԱՆ ].

* - Ներբող յերանելի երէցն ի ս. Ղեւոնդ / Հ. Վ. Շ..   ԺԴ/210- 216; ԺԵ/230- 4 (Բիգ):

* - Շատախօս մարդ [ ու նկարագիրը ] / Հ. Վ. Շ..   ԺԸ/273- 5 (Ադ):

 

* Պատմական տեղեկութիւն դքսուհւոյն Անկուլեմայ եւ իրեն մահը.   Ա/8- 12 (Բժա) նկ.:

 

* Պատերազմ գորտերու եւ մկանց: [ Պատմուածք ].   Դ/51- 7 (Բժե) Տծ:

 

* Պատկեր հանդիսի հարցաքննութեան երրորդի դասու աշակերտաց Մուրատեան վարժարանին ի 25 յուլիսի .   Ի/315- 9, ցուցակ:

Դասաւանդուող առարկաներից առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կարգերով պարգեւատրուածները:

 

* Պարթելըմի [ Կառարշաւի նկրգրը ].   ԻԴ/376- 7 (Բիբ):

 

* Պարսից Շահին Աբրահամու Մելգումեանց տուած նոր պատուանունը.   ԻԳ/362 (Բզ):

 

* ԿՈՌՆԷԼ ՊԻԵՌ. Պողիկտոս հայկազն. Ողբերգութիւն. Արարուած չորրորդ / Պետրոս Քոռնէյլ..   ԺԷ/262- 9 (Բժե):

Նաեւ ողբերգութեան հմռտ սիւժէն: Տե'ս 1. ԿՊ. Պոլիկտոս Հայկազն (Հայ-Գաղղ. ) / Թրգմ. Հ. Գէորգ Հիւրմիւզեան.   Վ.: Ս. Ղազար, 1858.   157 էջ: 2. Նոյնը հայերէն` 1873.   118 էջ: զ

 

* Պիւֆֆոն.   ԻԲ/343- 4 (Բժա) նկ.:

Ֆրանսիացի բնագէտ Ժորժ Լուի Բիւֆոնի կեսգրծ. (1707-1788):

Նաեւ նրա հեղինակած «Յաղագս մարդոյ» գրքից հատուած:

 

* Պտղոմէոս [ Կլաւդիոս, հին յոյն գիտնական, աստղագէտ, կենսգրծ. (?-168) ].   Զ/81- 4 (Բժգ1):

 

* Վանք սրբոյն Ղազարու ի Վենետիկ. Տաղ գերմանացի Լուդովիկոսի Կարոլոսի Աւգոստեայ արքայի Պաւարիոյ յամի 1841 «Խաղաղութիւն, ոչ ի յերկրէ մրցանակ…» [ 8 քառեակ ].   ԺԸ/278 (Բժե):

 

(*) Տեսաբանութիւն.   Տե'ս 1851:

 

(*) ՏԻՒԲԱՆԼՈՒ. Յաղագս դաստիարակութեան [ կամ ] Դաստիարակութիւն [ կամ ] Դաստիարակութիւն մանկանց / Տիւբանելու.   Տե'ս 1851:

 

* Տնական տնտեսութիւն.   Գ/43- 5; Է/103- 5; ԺԱ/166- 8 (Դգ):

Բվնդ. Ելեւմտի հաշիւ; Խնայութեան կանոն; Հաշուէգիր ծախուց; Բնակարանի ընտրութիւ; Խոհանոց ու իր կարասիները; Խոհանոցի կարգ ու մաքրութիւն; Տան մը հարկաւոր նիւթերը գնելու վրայ:

 

* Փոխումն յԱստեացս յերանաւէտ կեանս տեառն Հ. Մինասայ Բժշկեան վարդապետի Մխիթարեան ուխտիս: [ Մահախօս. (1777-1851) ].   Թ/153- 5 (Բէ):

 

* Քադալոնիա . Պարչելոնա.   ԺԵ/234- 6 (Բժգ) նկ.:

Իսպանիայի վերոյիշեալ գաւառի հմռտ պատմ., բնակչութիւնը, լեզուն, կրօնը, եկեղեցին, գիտութիւնը, ճարտարապետութիւնը:

 

* Քաղուած յայտարարութիւն Մուրատեան վարժարանին որ ի Փարիզ.   Ի/310- 2:

Բվնդ. Բարոյական կանոնք; Ուսումնական կանոնք; Տնտեսական կանոնք:

 

* Քանովա Անտոն.   Բ/19- 24 (Բժա) նկ.:

Իտալացի արձանագործ Անտոնիո Կանովայի կենսգրծ. (1757-1822):

 

* Օշին Սպարապետ, ու իրեն գրած ոտանաւոր մէկ թուղթը: [ Կենսգրծ. (?-1329) եւ բանստղծթ. ].   ԺԲ/184- 5 (Բբ; Բժե):

Թուղթ Օշնի տեառն Կանչոյ գրեալ ոտանաւոր չափմամբ առ Գրիգոր կաթողիկոս Անաւարզեցի. Առ Տէր Գրիգոր այրն Աստուծոյ, եպիսկոպոս Անաւարզոյ գրեցաւ նամակըս հոգալոյ առ ի յՕշնէ տեառըն կանչոյ «Պարծանք իմ ի Քրիստոս, յուսոյ տեղի հոգւոյս նըւաստ…» 39 տող; Մատանի յղարկեաց Տէր Գրիգորի ի հետ թղթին եւ գրեաց այսպէս «Մատանիս այս շնրհաւոր ձեզ ի հրաւէր հասցէ ի տէր…» քառեակ: