ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1898

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 հմր, ամսագիր, 56, 60, 48, 52 էջ, յաւ. 12 էջ, ընդհ. 608+12=620 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Յիսներորդ վեցերորդ տարի: Հատոր ԾԶ:

Գ Հայկականք. Գրական, բանասիրական եւ լեզուաբանական, Քննադատական եւ հնախօսական, Տեղագրական եւ պատմական, Ուսումնական, Գրադատական, Կենսագրական Սուրհանդակ բազմավիպի. Հարցմունք եւ պատասխանիք, Հարցմունք անպատասխանի մնացեալք Բաժին արտաքին գիտելեաց. Գեղարուեստ, Պատմական, Բանաստեղծութիւնք Այլեւայլք. Գիտական:

Դ. Թորոսեան Հ. Յովհաննէս, Սարըեան Հ. Ստեփանոս:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Է. Բովանդակութիւն [ ամէն հմրի կզմի 2րդ էջում ]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1898 տարւոյ Բազմավէպ հանդիսի:

Ը. Նկարներ:

 

*  Ա. Ա. Խիկար կամ Աքիաքարոս եւ Գիրք Տովբիթայ  [ հայերէն թրգմ. հատուածներ ] /  Ա. Ա.. Ժ/488-92 (Ագ; Ադ) Տծ:

Տե'ս նաեւ Դ/160, 1899

 

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ Հ. ԵՓՐԵՄ.

* -  Աշխարհագրութեան ծագումն  [ Եգիպտոսում, Իսրայէլում, Յունաստանում ] /  Խուզարկու. ԺԲ/576 (Բա; Բե) Տծ:

Նաեւ  «Հինգ էին վահանին պատուածք, իսկ նա ի բընի անդ…» [ 9 տող ] //  Հոմերոս. Իլիական / Թրգմ. Հ. Արսէն Բագրատունի. Վ.: Ս. Ղազար, 1893. էջ 340:

* -  Սարգիս Վ. Շնորհալի  /  Հ. Եփրեմ  Աբրահամեան. Զ/266-70; Է/327-33; Ը/376-80; Ժ/470-2 (Ագ; Ադ) Տծ:

Ս. Շ. ի կենսգրծ., կաթողիկէ թղթերի մեկնութիւնը եւ աղբիւրները: Ս. Շ. ի եւ Յովհան Ոսկեբերանի մեկնութիւններից որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

*  Ակնարկ մի քաղաքական դիպաց վերայ 1897 տարւոյ. Ա/51-4 (Բա):

 

ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ.

* -  Հայ լեզուի  Չ ջ գ օ  գրերուն արտասանութիւնը  /  Հրաչեայ Յ.  Աճառեան. Ե/220-6 (Աե):

* -  Հայ լեզուի ուսուցման  [ Մէյէի, Կարիէրի եւ Հիւբշմանի, Ֆէթերի, Գէլցերի ]  եղանակը յարեւմուտս  Գաղղիա եւ ի Գերմանիա) /  Հրաչեայ Յ.  Աճառեան. Է/317-21 (Աե):

(*) -  Հայկականք  (քննադատականք եւ բառագիտական). Տե'ս 1897:

* -  Քննութիւն Ասլանբէգի բարբառին  /  Հրաչեայ Յ.  Աճառեան. Ա/31-5; Բ/83-8 (Աե) Տծ:

Բվնդ. Գրերն եւ անոնց արտասանութիւնը; Ձայնական փոփոխութիւններ. Ձայնաւորներու փոփոխութիւնը; Բաղաձայններու փոփոխութիւնը; Քերականական օրէնքներ; Լազէարիւն գէօղիւթինը (Ընէօղա քընէօղա):

Տե'ս Աճառեան Յ. Հրաչեայ. Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան (Հանուած Բազմավիպի ԾԶ հատորէն). Վ.: Ս. Ղազար, 1898. էջ 1-46 (լTUDES DE DIALECTOLOGIE ARMENIENNE): Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

 

*  Ա. Յ. Մասի բաշխումն հայ եկեղեցւոյ մէջ  /  Ա. Յ.. Ժ/495-9 (Սուրհանդակ Բազմավիպի) Տծ:

 

*  Այլեւայլք. Թ/458-9; Ժ/511-2:

Բվնդ. Գլխոյ թեփի հակադեղ; Խառնադեղ բլիթենի (Նասըր); Նշանաւոր [ մարդկանց ] արտասուք; Փարիզու ցուցահանդէսք [ 1798, 1800, 1802, 1806, 1819, 1823, 1827, 1839, 1849, 1855, 1867, 1889 թթ. ]; Ծոֆար երգիչ ծառը [ Աֆրիկայում ]; Ասկլեպեայ տաճարին գիւտը [ Փարոս կղզում ]; Ճանճ եւ զանազան ազգեր: [ Երգիծանք ]; Երկարակեցութիւն Եւրոպայի մէջ: [ Վիճակագր. ]:

 

*  Անդինոէի պեղմունք  Կիմէի  [ Եգիպտոսում ]  թանգարանին մէջ. Ժ/478 (Գա):

 

*  ԱՐ. Ա. ԱԼ. Առաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսած է նամակադրոշմից գործածութիւնը (timbres-poste).   բարձր գին ունեցող նամակադրոշմները որո՞նք են եւ որո՞նց հաւաքածուները աւելի նշանաւոր են  /  Ար. Ա. Ալ.. ԺԱ/546 (Սուրհանդակ Բազմավիպի):

 

*  ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Հայք Գութերայ  /  Խմբգր. Բազմ.;  Ա. Յ.. Ը/387-9; Թ/419-22; ԺԱ/520-3; ԺԲ/561-3, 1898; Ժ/441-5, 1899 (Ազ; Բե) Տծ, նկ., նոտայ:

Հ. Մինաս Բժշկեանի «Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան եւ յայլ կողմանս բնակեալս ի հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին» գիրքը: Գաղթականութեան պատճառը: Լեհաստանում ԺԷ դ. կէսին: Գաղթը Հունգարիա: Սովորութիւնները, տօները եւ ծէսերը:  «Այսօր է տօնը Ծընընդեան, աւետիս…»  34 տող:  Կերակուրները: Ճարտարապետութիւնը:

 

*  ԲԱԲՈՒՐԵԱՆՑ ՀԱՅՐ. Մի ձայն Կովկասից  /  Հայր.  Բաբուրեանց. Գ/151-2; Զ/287-9; Է/351-2 (Աա) Տծ:

Բվնդ.  Հայոց գրադարանների մասին [ Թիֆլիսում ]; Թիֆլիսի «Ժողովրդական գրադարանը» (Թռուցիկ տեսութիւն) [ Նաեւ «զինւորական պատմագիր» Ադամ Բերժէի գրծնէութ. ]; Կովկասի հայոց բարեգ[ ործական ] ընկեր[ ութեան ] գրադարանը [ եւ «Էժանագին գրադարանը» ]:

 

*  Բաժանորդք  [ ցանկը ]  բառարանիս  [ Երեմեան Հ. Սիմոն. Պատկերազարդ բառգիրք գործնական գիտութեանց. Վ.: Ս. Ղազար, 1900. 835 էջ ]. Ժ, ԺԲ/[ յաւ. 4 ]:

 

ԲԱԼԱՍԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐ.

* -  Զառանցանք  (Կէս գիշերին մենաւոր առանձնութեան մէջ անտառում) «ԹռաԽւ արեւը…» [ 95 տող ] /  Գրիգոր  Բալասեանց. Բ/113-4 (Բե):

(*) - Ի մ ճանապարհորդական յիշողութիւններ. Պարսկաստանում  (Տպաւորութիւններ). Տե'ս 1897:

* -  Հատիկ  (Նմանողութիւն) «Պայծառ արեւին ասա' «մնաԽս - բարով»…» [ 36 տող ] /  Գրիգոր  Բալասեանց. Զ/307 (Բե):

* -  Մտքի մշակ. Նուէր մեծ հրապարակախօս Գրիգոր Արծրունու 20-ամեայ փայլուն գործունէութեան անմոռանալի յիշատակին  (Մշակ առաջադիմական լրագրի ներկայ 1898 թ. 25-ամեայ յոբելեանի առիթով) «Դու վեհ գիտութեան լապտերը վառած…» [ 22 քառեակ ]; «Քո մահից յետոյ հինգ տարի անցած…» [ 8 քառեակ ] /  Գրիգոր  Բալասեանց. Ա/23-5 (Ազ) Տծ, նկ.:

 

ԲԱՍՄԱՋԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Հայք անցելոյն մէջ  /  Կ. Յ.  Բասմաջեան. Ե/250-1 (Ազ) Տծ:

Պատասխան` Մասպերոյ. Հայոց նախնիք Հայաստանի մէջ // Revue des Revues, յօդուածի:

* -  Պսակ մը Փրիդրիխ Միւլլերի գերեզմանին վրայ Կենսագրական ակնարկ  [ աւստրիացի լեզուաբանի, հայագէտի (1834-1898) ] /  Կ. Յ.  Բասմաջեան. Ժ/481-7; ԺԱ/533-7 (Բա) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Նպատակ; Նամականի. Թուղթ Ա. Մեծանուն գիտնական /  Կ. Յ. Պասմաճեան; Թուղթ Բ. Միւլլեր պատասխանէ Ա Թղթոյն. Մեծապատիւ տէր /  Փրիդրիխ Միւլլեր; Թուղթ Գ. Կրկին հարցումն /  Կարապետ Յ. Պասմաճեան; Թուղթ Դ. Պատասխանէ Միւլլեր Գ Թղթոյն. Մեծապատիւ տէր /  Փ. Միւլլեր; Թուղթ Ե. Խնդիր Միւլլերի. Մեծապատիւ բարեկամ /  Փրիդրիխոս Միւլլեր; Թուղթ Զ. Առաքումն գրոցն եւ պատասխանի Դ եւ Ե թղթոց /  Կ. Յ. Պասմաճեան; Թուղթ Է. Պատասխանէ Միւլլեր Զ թղթոյն. Մեծապատիւ եւ սիրելի բարեկամ /  Փ. Միւլլեր; Թուղթ Թ. Առթիւ [ Յովհաննէս ] Հանուշի երկասիրութեան. Մեծապատիւ Տէր եւ սիրելի Բարեկամ /  Կ. Յ. Պասմաճեան; Թուղթ Ժ. Նոր հարցումն /  Կ. Յ. Պասմաճեան; Թուղթ ԺԱ. Պատասխանէ Միւլլեր Ժ թղթոյն. Մեծարգոյ տէր եւ սիրելի բարեկամ /  Փ. Միւլլեր; Թուղթ ԺԲ. Կրկին հարցումն առ Միւլլեր /  Կարապետ Յ. Պասմաճեան; Թուղթ ԺԳ. Պատուական տէր եւ սիրելի բարեկամ /  Փ. Միւլլեր:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն առաջիկայ 1898 թուականին  Արեւելեան մամուլ, Հայք, Մշակ, ]. Ա, Բ/կզմ 3:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն Բազմավիպի 1899 տարւոյ բաժանորդագրութիւնը  / Խմբագրութիւն Բազմավիպի. Ժ/յաւ. 5; ԺԲ/յաւ. 7:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն գաղղ. եւ հայ. Գործնական գիտութեանց պատկերազարդ բառարանի Հ. Սիմէոնի Երեմեան: [ Գրծնթ. ]. Թ/կզմ 3; Ժ, ԺԲ/[ յաւ. 2 ], ցանկ:

Նաեւ օգտագործած գրականութեան ցանկը: Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Պատկերազարդ բառգիրք գործնական գիտութեանց. Վ.: Ս. Ղազար, 1900. 835 էջ:

 

*  ԲԻՒԹԱՆԱՑԻ.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Բիւթանացի. Զ/290-6, Տծ :

1. Պալապան Կ. Վ. Նոր այբբենարան. Պատկերազարդ [ Մաս Ա ]. Իզմիր: Մամուրեան, 1898. [ 24 էջ ]: 2. Խաչկոնց Դ[ աւիթ ]. Աշխարհագրութիւն օսմանեան կայսրութեան  տարրական նախակրթարանի բարձր. դասընթացք, Ա. տարի. Կ, Պոլիս: Տպ. Պէրպէրեան Ն. Կ., 1898. [ 80 էջ ]: 3. Մովսէս Խորենացի. Հայոց Պատմութիւն [ Հիմնովին սրբագրուած եւ բարեփոխուած աշխարհաբար Բ տպագրութիւն ] / Աշխարհաբար թրգմ. եւ լուսաբ. Խորէն եպսկ. Ստեփանէ. Ս. Պետերբուրգ: Տպ. Յ. Լիբէրման, 1898 [ 1897 ]. [ ՄԴ, 560 էջ ] Բնագրի, նոր եւ հին   թրգմ. ների մի փոքր հատուածի զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

*  Գրախօսական ակնարկներ  / ***. Զ/296:

4. Բարսեղեան Բարունակ. Դիցաբանութիւն կամ ուսումն դիւցակրօն հաւատալեաց, ի պէտս ազգային վարժարանաց. Կ. Պոլիս: Տպ. Սարըեան (Պաղտատլեան), 1898. [ ԺԱ, 103 էջ ]:

 

*  Բնաբանական նոր սքանչելիք: [ Ամերիկացի Charles E. Templerի օդի հեղուկացումը ]. ԺԲ/586-9 (Գա) հմռտ. արտատպ. «Revue des Revues» թերթից:

 

*  ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ  [ ՍՄԲԱՏ ]. Կատարեալի  այ  վերջաւորութիւնը աշխարհաբարի մէջ  /  Մ. Ս. Գաբրիէլեան, Նիւ Եորք. Բ/82 (Աե) Տծ  Ց [ մբ. ]:

 

*  Գլադստոն  [ Ուիլիամ, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական գործչի մահուան լուրը (1809-1898) ] / ***. Է/340-1 (Ազ) Տծ, նկ.:

 

*  Գրիգոր Աղաթոն  [ Գալֆայեան (1823-) ] Ծագումն եւ կենսագրութիւն  / Ընտանեաց բարեկամ մը. Ը/365-70; ԺԲ/471-576 (Աթ) Տծ, նկ.:

Նաեւ Գ. Ա. Գ. —ի հեղինակած երկագործական աշխտթ. ների թուարկում:

 

*  ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ. Քիլի՞ թէ Չիլէ: /  Ե. Տեզա. ԺԲ/585 (Ագ; Ադ):

Այլալեզու բառերի գրութիւնը եւ արտասանութիւնը հայերէնում:

 

*  ԴԻՒՎԱԼ ՌՈՒԲԷՆՍ. Ասորական բանաստեղծութիւն: [ Ուսմնսր. ] /  Ռուբէնս  Դիւվալ; թրգմ Հ. Ե. Ա [ Հ. Եփրեմ Աբրահամեան ]. Ե/227-32 (Գ) Տծ, արտատպ. «Ասիական ամսաթերթ»ից:

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Ազգային նշանաւոր հանգուցեալք  /  Հ. Սիմոն  Երեմեան. ԺԲ/589-93 (Ազ; Բե) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Աբովեանի մահուան յիսներեակն; «Նեղեալ ի ցաւոց դու գորովասիրտ…»: [ 4 տող ], «Ի լռին ձոր միայնութեան…»: [ 8 տող ] /  Խ. Աբովեան; Հայ ուսանողական միութիւն Փարիզի. Յայտագիր գրական եւ երաժշտական երեկոյթին [ Նուիրուած Խաչատուր Աբովեանին: Ծրագիրը ]; Գալուստ Կոստանդեան; Պրօֆ. Անդրէաս Արծրունի:

* -  Գրախօսական ակնարկներ. ԺԱ/553-4, Տծ:

2. Տաղաւարեան Նազարեթ. Առողջապահութիւն առտնին [ եւ ի պէտս ազգ. երկրորդական վարժարանաց. Յանձնարարեալ յՈւսմ. Խորհր. Ազգ. Կեդր.

Վարչ. Գրեց Տօք. Ն. Տաղաւարեան ]. Կ. Պոլիս: Տպ. Նշան Կ. Պէրպէրեան, 1898. [ 517 էջ ]:

* -  Հանք եւ իրենց ստուգաբանութիւնը  /  Հ. Սիմոն  Երեմեան. Թ/434-5; Ժ/479-81; ԺԱ/524-5; ԺԲ/563-6, 1898; Ա/16-8; Բ/53-4; Գ/102-3; Դ/154-6; Ե/200-2; Զ/257-8; Է/300-2; Թ/409-11; Ժ/449-52; ԺԲ/550-2, 1899; Ա/7-9; Բ/58-60; Գ/103-4; Ե/206-9; Ժ-ԺԱ/441-3, 1900 (Աե) Տծ:

Անաւարտ է:

 

*  ԶԻՉԻ ԵՒԳԻՆԷՈՍ. Նոր ուղեւորութիւն ի Կովկաս. Հնախօսական եւ Ազգաբանական. Հայք  /  Եւգինէոս Զիչի; թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Ե.  Ա [ Հ. Եփրեմ Աբրահամեան ]. Բ/74-9 (Ազ) Տծ, նկ.:

Նկ «Եւգինէոս Զիչի կոմս հունգարացի»:

 

ԷՓՐԻԿԵԱՆ Հ. ՍՈՒՔԻԱՍ.

(*) -  Վանայ ծովակը  [ կամ ]  Վանայ ծովակի կղզիները. Աղթամար. Տե'ս 1896; 1897:

* -  Վասքոյ Կամայ եւ յոբելեան հանդէսք ի Լիզպոնա  /  Հ. Սուքիաս  Էփրիկեան. Է/343-7; Ը/395-9 (Ազ) Տծ, նկ.:

Կենսգրծ. (1469-1524),   տապանագիրը  «Աստ հանգչի մեծ արգոնաւոդն…» Լեւոն ԺԳ պապի մաղթանքը` լտ. եւ հայերէն թրգմ.:

Նկ.  «Վասքոյ Կամայ»:

 

(*)  ԹԷՐԶԵԱՆ ԹՈՎՄԱՍ. Գեղեցկագիտութիւն. Տե'ս 1897:

 

*  Թղթակցութիւնք  [ կամ ]  Շնորհակալիք եւ թղթակցութիւն: [ Բզմվպի թղթակիցներին, նամակագիրներին ]. Ա, …ԺԲ/կզմ 2:

 

ԹՈՐՈՍԵԱՆ Հ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ.

* -  Գրախօսական ակնարկներ. ԺԱ/547-52 (Ագ) Տծ:

1. Բաղդատութիւն Տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին. Սահակ եպիս. Խապայեան [ (Արտատպած 1897 թ. Սեպտ. եւ Հոկտ. «Արարատ»ից) Հրամանաւ Տ. Տ. Մկրտչի Ա. վեհափառ եւ սրբազնագոյն կաթողիկոսի ամենայն հայոց. Վաղարշապատ ]: Տպ. Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. 1898. [ 15 էջ ] Էջմիածնի տպագրի, Երուսաղէմի ձեռագրի եւ յունարէն բնագրի որոշ հատուածների տեքստային զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Եօթնհարիւրամեակ Ս. Ներսիսի Լամբրունեցւոյն մահուան: [ Կենսգրծ. (1153-1198) ] /  Հ. Յովհ.  Թորոսեան. Ժ/461-70 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Կիլիկիոյ եւ Կիպրոսի առնչութիւնք եւ Կ [ ատարինէ ]  Կոռնարոյ թագուհին: [ Կենսգրծ. ԺԵ դ. ] /  Հ. Յովհ.  Թորոսեան. ԺԱ/528-33, 1898; Ա/5-11; Գ/97-102, 1899 (Ազ) Տծ, նկ.:

* -  Յիշատակ Միքայէլ Փորթուգալ [ եան ]  Փաշայի: [ Կենսգրծ. Օսմանեան կայսրութեան նախարարի (1842-1897) ] /  Հ. Յովհ.  Թորոսեան. Ա/10-7, Տծ, նկ.:

Նաեւ  Կոստանդնուպօլիս. 27 Սեպտ. 1894. Սիրելի վարդապետ եւ հայր: [ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանին ուղղուած նամակ ] / Հինաւուրց աշակերտդ  Միքայէլ Փորթուգալ:

 

ԼԷՈԲԱՐՏ ՃԻԱԳՈՄՈ.

* -  Առ Իտալիա  «Հայրենիք իմ, ահա պարիսպք եւ կամարք…» [ Գրաբար, 140 տող ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Թ/432-4 (Բե):

Տե'ս 1. Առ Իտալիա. իտ. եւ հայերէն զուգահեռ տեքստեր, հայերէնը գրաբար 150 տող // Լէոպարդ Յակոբ. Հատընտիր քերթուածք / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1898. էջ 3-15: 2. Առ Իտալիա. աշխարհաբար, 144 տող // Լէոբարտ Ճիագոմոյ. Երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1910. էջ 1-6

* -  Փիլոնի Եբրայեցւոյ բանք երեք չեւ ի լոյս ընծայեալք  /  Յակոբ  Լէոբարտի; թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Ժ/473-8 (Ազ) Տծ թրգմնչի:

Բվնդ. Յաղագս նախախնամութեան; Յաղագս կենդանեաց:

 

*  Լոյս տեսաւ  Լումայ գրական հանդէս: [ Գովազդ ]. Ե/կզմ 2:

 

*  ԽԱԼԱԹԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐ. Մարաբա Մծուրնացի կամ Կեղծ-Ագաթանգեղոս: [ Ուսմնսր. ] / Թրգմ Լիպարիտ Նազարեանց. Բ/60-5; Գ/136-40; Ե/213-20; ԺԲ/577-8, 1898; Զ/274-9; Թ/413-8, 1899 (Ագ; Ադ) Տծ:

Տե'ս Xalatqn Grigor. Armqnskij `pos= v= istorii Armenii Moiseq Xorenskago. Opyt= kritiki istohnikov=. Moskva% Varvary Gatcuk=, 1896. s. 58-105% 1898

 

*  Ծանուցումն: [ Հայկական մատենագիտութիւն աշխտթ. կազմման համար նիւթերի առաքման խնդրանք ]. Ը/կզմ 2:

 

*  Կենդանաբանական  Աբրահամ քահանայ Կ. Պոլսեցի  / Նխբն. Ա/1-6; Բ/66-74; Գ/120-8 ; Բե):

Կենսգրծ. ԺԶ դ. վերջ եւ ԺԷ դ. սկիզբ «Պատմութիւն Անասնոց եւ Գազանաց, Չորքոտանեաց, Սողնոց եւ Թիւնաւորաց, Թռչնոց եւ Մարդկան, Ծովային Ձկանց եւ անասնոց եւ գազանաց, եւ այլ Ժըժմակաց ծովու եւ ցամաքի…» աշխտթ.: Նաեւ  «Միտքս այլ ի յետին երկուսկին…» [ 20 տող ]:

 

*  1898 Բազմավէպ հադիսարան: [ Բվնդ ] Գործակալութիւնք Բազմավիպի: [ Հասցէները ]. Ա, …ԺԲ/կզմ 4:

 

*  Հանդէս հանդիսից  [ Բիւզանդիոն, Լոյս, Հանրագիտակ, Ծաղիկ, Բիւրակն, Մէճմուաի Ախպար. . Կ. Պոլիս; Տարազ, Նոր-դար, Մուրճ, Մշակ. Թիֆլիս; Արմէնիա. Մարսել; Նոր կեանք. Լոնդոն; Արաքս. Ս. Պետերբուրգ; Տիգրիս. Նիւ-Եորք; Արեւելեան մամուլ. Զմիւռնիայ; Շարժում. Վառնա; Revue des Revues. Փարիզ; Վաղուան ձայն. Մանչեստր ] / Տեղեկագիր. (Աա; Աբ; Աե) Տծ խմբ., աղիւսակ, նկ.:

Յարութիւն Յ. Յովհանեանի նախաձեռնութիւնը Հայերէն հոմանիշների բառարանի ստեղծման; Խոջիվանքի գերեզմանատանը Րաֆֆու արձանի կանգնեցումը; Տիգրան Ճիվելեկեանի «Սուրհանդակ» օրաթերթի ստեղծման որոշումը; Իզմիրեան կտակի մրցանակաբաշխութեան արդիւնքները; Արտաշէս Պէրպէրեանի մահը; Յովհաննէս Խուդադեանի կտակը; «Armռnie» խմբագիր Տիրան Մինաս Չէրազի պատուանշանը; Արմենակ Ալէօնի ուսման յաջողութիւնները; Թիֆլիսի վանքի գաւթում կառուցուող թանգարանը; Գաբրիէլ Ծաղիկեանի ստեղծած էլեկտրական գութանը; Վեսթմինստրի դքսին Մխիթարեանների այցելութիւնը եւ մատուցած ընծաները; «Արեւելք» պարբերականի վերստին հրատարակութիւնը; Գաբրիէլ Նորատունկեանի կենսգրծ. հրատարակութիւնր «Հանդէս ամսօրեայ»ում; Կարապետ Գալֆայեանի բեմական յաջողութիւնները; Յովհաննէս Այվազովսկու մէկ ամսուայ կատարած աշխատանքները; Կարծիք Բուլղարիայի «Աշխարհ» թերթի մասին; Հայուհիների ձեռագործների ցուցահանդէսներ Գերմանիայում; Մինաս Չերազի գրական գրծնէութ. երեսնամեակը; Կարծիք «Հանրագիտակ» պարբերականի խմբագիր Ղազար Բոլատի գրծնէութ.; Խաչատուր Աբովեանի մահուան յիսնամեակի նշանաւորումը Թիֆլիսում; Մուրատ-Ռափայէլեան ուսումնարանի որոշ աշակերտների ուսման առաջընթացը. Թ/448-52:  Հայ բանաստեղծութիւնը ամերիկեան գնահատութեամբ; «Մուրճ» ամսագրում յօդուած արեւելահայ եւ արեւմտահայ աշխարհաբար լեզուների վերաբերեալ; Պօղոս Կարապետեանի ազգաշահ գրծնէութ.; Նկարիչ Արշակ Ֆէթվաճեանի յաջողութիւնները; Փարիզում կրթութիւնը աւարտած հայ երիտասարդներ; Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեանի ձեռագրացուցակը; Սեբաստիայում եւ Մալաթիայում որբանոց բացելու ծրագիր; Շիրակի Ղազարապատ գիւղի Ս. Յակոբ եկեղեցում եւ «պապա Ավաեօվ»ի մօտ գտնուող ձեռագիր աւետարանները; Յովհաննէս Կուսիկեանի յօդուածը` «Հիւսիսափայլ»ի, այլ պարբերականների եւ ժողովրդի հետաքրքրութիւնների շուրջ; Չազարի Ս. Նշանի վանքը; Եպս. Սարաճեանը Ամերիկայի հայութեան հոգեւոր առաջնորդ; Տ. Մեսրոպ Յ. Սէթեանի «History of the Armenians in India» գիրքը; Մելքոն Գասպարեան Լոմիձէնի մահը; Կիլիկիայի Ատալիայ քաղաքում հայկական դամբարանի յայտնաբերումը; Վահան Վ. Բաստամեանի «Տարեգրութիւն»ը; Բժիշկ Նուրիջանի մահը; Մակար Չմշկեանի կազմած հայերի վիճակագր. ըստ երկրների, Շանտրի հաշուարկը; Մրցակցութիւն` արեւելահայ եւ արեւմտահայ լրագրութեան առաջնայնութեան; Գալուստ Կոստանդեանի եւ Պետրոս Դուրեանի մահը; Մանչեստրի «Վաղուան ձայն»ը ամսագիրը. Ժ/500-5 նկ «Չազարի Ս. Նշանի վանքը» Գամիր-Արշաւիրի յօդուածը հայոց լեզուի մասին; Արշակ Չոպանեանի յօդուածը հայ գրականութեանը նուիրուած; Գալուստ Կոստանդեանի մահը; Պարսկահայութեան վիճակը; Հայ որբերի թիւը; Կարմիր գիւղի ձեռագիր Յայսմաւուրքը; Պօղոս Նուբար փաշայի ազգօգուտ գրծնէութ.; Դերասան Դրեանցի (Թուրեանի) մահը; Բնագէտ Մանուէլեանի յաջողութիւնները; Երուանդ Օտեանի նախասիրութիւնները; «Հոսհոս» ածականի ստեղծման պատմ.; Հայուհիների ձեռագործների վաճառքը Անգլիայում; Նկարիչ Սարգիս Երկանեանի աշխատանքը; Տիկին եւ օրիորդ Մանթաշեաննների խոստումը; Հայաստանի մասին Հալէպի իտալացի ենթհիւպատոսի հրատարակած գիրքը; Մ. —Ռ. վրժ. գերազանց աւարտած սովորողները; Անդրեաս Արծրունու մահը; Դրուատանքի խօսք առ Վիեննայի Մխիթարեանները; Եր. Տ. Անդրէասեանի յօդուածը նուիրուած Եղիշէ վրդ. Դուրեանին; Հ. Արսէն Ղազիկեանի Հայկական նոր մատենագիտութեան կազմման աշխատանքների ընթացքը; Հ. Սիմոն Երեմեանի «Հանք եւ իրենց ստուգաբանութիւն» յօդուածի շուրջ; Աւետիք Արասխանեանի «Հայկական հանրագիտակ»ը; Րաֆֆու մահմարձանի բացումը; «Մուրճ»ի եւ «Տարազ»ի դտողութիւնը. ԺԱ/540-6:  «Վաղուան ձայն»ի մասին կարծիք; Միքայէլ Մամիկոնեանի պարգեւը; Արշակ Չոպանեանը եւ «Անահիտ»ը; Կ. Պոլսի «Բիւրակն» թերթը; Կեղծ քննադատութիւն;  Յովհաննէս Այվազովսկու ցուցահանդէսը Թէոդոսիայում; «Cercle des Etudiants Armռniens» ակումբը Փարիզում; Հայուհիների նուէրը Անգլիայի թագուհուն; Կ. Պոլսում նպաստամատոյց յանձնաժողովում կուտակուած գումարը; Յովսէփ Գաֆաֆեանի մահը; Յ. Դաղբաշեանի «Փաւստոս Բիւզանդացի եւ իւր խարդախողը» գիրքը; Տիգրան Երկաթի յօդուածը; Ադանայում կաթոլիկ առաջնորդ Թէրզեան եպս. գրծնէութ.; Փարիզի Արեւելեան լեզուների դպրոցը; Պիլէճիկի գիւղերից մէկում երեք ձեռ. մատեան; 68 ձեռ. մատեան Թիֆլիսի եկեղեցու հնութիւնների թանգարանում; Թղթակցութիւն Միացեալ Նահանգներից; Ղազար Բոլատի գրծնէութ.; Ճարտարապետ Լեւոն Կիւրեղեանի մրցանակը. ԺԲ/598-604:

 

*  ՀԱՌՆԱՔԻ Ա. Վերջին նորանոր գիւտեր վերաբերեալք եկեղեցական հին պատմութեա ն / Թրգմ. եւ հրտ. պտրստ. ***. Ը/381-6 (Բա) Տծ խմբ., հմռտ. արտատպ. «Preussische JahrbՖcher»ից:

Բվնդ. Աւետարանք; Անվաւեր գրուածք առաքելոց անուամբ; Վկայաբանութիւնք եւ ջատագովութիւնք; Սուրբ հարք:

 

*  Հասցէք ազգային թերթից. ԺԲ/յաւ. 5-6:

Բվնդ Ամսաթերթք. Արարատ, Աղբիւր, Անահիտ, Արմէնի, Դրօշակ, Հանդէս ամսօրեայ, Միութիւն, Մուրճ, Վաղուան ձայն Կիսամսեայք. Արեւելեան մամուլ, Պատկեր Շաբաթաթերթք. Բիւրակն, Ծաղիկ, Հայելի, Հանրագիտակ, Տարազ, Փունջ, Տիգրիս: Կէսշաբաթաթերթք. Արմէնիա, Մէճմուրայի ախպար, Շարժում, Le courrier des Balkans Օրագիրք. Արեւելք, Բիւզանդիոն, Ճէրիտէի շարգիյէ, Մշակ, Նոր դար Կիսամեայ. Ազգագրական հանդէս, Արաքս, Լումայ:

 

ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ.

* -  Այվազեան Յովհաննէս ծովանկարիչ  /  Հացունի. Ա/17-22 (Ազ) նկ.:

* -  Հայ եկեղեցւոյ պատարագին օրերն եւ տեսակներ  /  Հացունի. Դ/191-6; Ե/242-50 (Սուրհանդակ Բազմավիպի) Տծ:

Բվնդ. Խնդիր Ա. Արդեօք հայկական եկեղեցւոյ պաշտօնեայք յընթացս դարուց` բաց ի տէրունական տօնից` միայն կիւրակէ՞ եւ շաբա՞թ օրերը պարտաւոր էին պատարագել, թէ նաեւ սրբոց տօնից օրերը: Խնդիր Բ Արդեօք ամենայն քահանայք պարտաւո՞ր էին յիշեալ աւուրց մէջ պատարագելու, թէ միայն մի քահանայ: Խնդիր Գ. Թիւ պատարագ մատուցանելու սովորութիւնն, որ այժմ կայ կաթողիկեայ հայոց մէջ, ո՞ր դարէն մուծուած է:

 

*  Հարցաքննութիւնք ուսանողաց Մուրատ-Համալսարանական վարժարանին Պադուայի  / Վարչութիւն Մ. Համալսր. Վարժարանին. Բ/79-82 (Աէ) աղիւսակ:

 

*  Հին պատառիկ մի Մովսիսի Խորենացւոյ: [ Նկրգր. եւ մեկնաբանութիւնը  ]. Դ/165-74 (Աբ) Տծ, նկ.:

 

* Հիւբշման Հ. Armenische Grammatik. Հատոր Ա. Հայկական ստուգաբանութիւնք. Մասն Բ. Ասորական եւ յունական փոխառեալ բառեր եւ բնիկ բառեր հին հայերէնի մէջ. Լայպցիգ. 1897: [ Գրծնթ. ] /  A. Meillet. Գ/117-20 (Ագ):

 

*  Հօրը տարիքը  «Քանի՞ տարուան ես, հայր: - Երեսուն եւ աւելի…» [ 11 տող ] / Թրգմ Հ. Արսէն  Ղազիկեան. Ժ/472 (Բե):

 

*  Ձայն սրտի  [ երկամսեայ հանդէսի հրտ. ծանուցումը ] / ***. Ը/403-4 (Գ) արտատպ. իտալական լրագրից:

 

*  Ձմեռ  «Երբ ձիւն կու գայ խիստ ցուրտ ատեն…» [ 3 ութնեակ ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/162-3 (Բե) (Նուէր մանկանց):

 

ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ.

* -  Ակնարկ մը Լէոփարտիի  [ Ջակոմո. իտալացի բանաստեղծի (1798-1837) ]  կենաց, գործոց եւ լէոփարտեան հանդիսից վրայ ի Ռէքանադի  /  Հ. Արսէն  Ղազիկեան. Թ/427-32 (Բա; Բե) Տծ:

Նաեւ  Յուշք  «Եւ ոչ ասէր սիրտ թէ զհասակս իմ դալար…»  12 տող «Գոգ մենակեաց եւ նըժդեհ…»  3 տող;  «Իսկ ես մենակ առոշոգ…»  4 տող:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/554-5; ԺԲ/580, 583-5:

3. Երեմեան Հ. Սիմոն. Տարւինականութիւն կամ Տեսակաց եւ մարդուս ծագման խնդիրը. Վ.: Ս. Ղազար, 1898. [ 21 էջ ]: 4. [ Գէորգեանց Լեւոն ]. Հարեւանցի հայեացք հայոց հին գրականութեան վրայ. Տետր Ա. Երկասիրեց հանդերձ ծանօթութիւններով Լեւոն Գէորգեանց. Տփղիս: [ Տպ. Մ. Շարաձէի եւ Ընկ. ], 1898. [ 30 էջ ]: 5. A propos des deux sceaux hռtռens par K. J. Basmadjian. արտատպ. «Proceedings of the Society of Biblical Archeology» հանդէսից Տե'ս նաեւ Պալեան Տրդատ վրդ. Նախակիլիկեան-Հաթեան արձանագրութեամբ երկու կնիք [Մալաթիայում գտնուած] / Տ. Վ. Պ. // ՀԱ, 139/1898:

1. Սարգիսեան Հ. Բարսեղ. Ուսումնասիրութիւնք Հին Կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ. Վ.: Ս. Ղազար, 1898. 484 էջ: 3. թ D'anwiev Grigorij . Bratskaq pomo]; թ postradavwim v Turcii armqnam. թ Literaturno-nauhnyj sbornik s original; nymi risunkami I. K. Ajvazovskago, zastavkami V. Q. Suren; qnca, s dvumq otdel; nymi bol; wimi gruppami armqn-pereselencev, s avtografami avtorov i so mno'estvom portretov, vidov, tipov Zakavkaz; q, Tureckoj Armenii i pr. —]2-e [vnov obrabotannoe i dopolnennoe] izdanie. Moskva: [I. N. Kuwnerev i K. ], 1898. [s. a-q, I-LXXXI, 1-16, 1-624, 1-179 : 4. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց` Ս. Սիմոն եւ Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցեաց ի Մաղնիսա / Կազմ. Տրդատ վրդ. Պալեան. Զմիւռնիա: Տպ. Մամուրեան, 1898: 5. Le Fonctionnement de l’Assurance en Turquie, par N. Hatchռrian, Docteur de Droit, Avocat Ո Constantinople. 1898. p. 230:

* -  Քերականական ակնարկներ: [ Աշխարհաբարի զարգացման խնդիրները ] /  Հ. Արսէն  Ղազիկեան. ԺԲ/596-8 (Աե):

 

*  ՄԻՀՐԱՆ. Մենամարտք  /  Միհրան  Ուսանող միջն. վարժարանի մը. Զ/299-302 (Սուրհանդակ Բազմավիպի):

 

Մ-Ն.

* -  Ամերիկա;  Միացեալ Նահանգք  /  Մ-Ն.. Ը/405; Ժ/505; ԺԲ/604 (Բա1):

Հավայեան կղզիների միացումը ԱՄՆին: Ֆիլիպինեան կղզիների խնդիրը; Դաշինք Սալվադորի, Հոնդուրասի եւ Նիկարագուայի հետ; Չիլիի եւ Արգենտինայի հետ խնդիրներ: Գաւառների կառավարիչների եւ Համաժողովի ընտրութիւնը:

* -  Ամերիկա Կեդրոնական եւ Հարաւային  /  Մ-Ն.. Գ/157 (Բա1):

Իրավիճակը Նիկարագուայում, Գուատեմալայում, Մոնտեվիդէոյում, Բոլիւիայում, Բրազիլիայում:

* -  Ամերիկա Հիւսիսային Միացեալ Նահանգք;  Միացեալ Նահանգք Ամերիկոյ եւ Սպանիա;  Միացեալ Նահանգք եւ Սպանիա  /  Մ-Ն.. Գ/156-7; Դ/202-3; Ե/251-4; Զ/308-9; Է/358-9; Ը/404-5; Թ/453-5; ԺԲ/604 (Բա1):

* -  Անգլիա  /  Մ-Ն.. Բ/108; Գ/157-8; Դ/204-5; Ե/254; Զ/309-10; Է/359-60; Ը/406; Թ/455; Ժ/505; ԺԲ/604-5 (Բա1):

Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի պաշտօնեայ Ու. Ռիտլիյի պատերազմի հրահրման յայտարարութիւնը: Մեքենագործների գործադուլը; Թագուհու ելոյթը պետութեան «առաւելագոյն ծախքեր ընելու կայսրութեան պաշտպանութեանը համար»; Անգլիա-Եթովպիական դաշինքը; Իռլանդիայի վերաբերեալ օրէնքի հաստատումը: Պաշտօնարանի նախագահ եւ Արտաքին Գործոց պաշտօնեայի խնդիրը; Լորդերի պալատի մերժումը` զինւորական ծառայութեան պարտադիր լինելու մասին: Վիկտորիա թագուհին Ֆրանսիայում: Ուիլիամ Գլադստոնի կենսգրծ. հմռտ: Ածխագործների գործադուլը: Հարաբերութիւններ Ռուսաստանի հետ: Անգլո-Գերմանական համաձայնագիրը: Անգլիա-Ֆրանսիական խնդիրը:

* -  Անգլիա. Անգլիա-Գալլիական խնդիր  [ գաղութների վերաբերեալ ] /  Մ-Ն.. ԺԲ/604-5 (Բա1):

* -  Անգլիա-Եգիպտական բանակ  /  Մ-Ն.. Բ/108-9; Դ/205; Ե/254-5; Է/360; Ժ/505-6; ԺԱ/555-6 (Բա1):

Յաջողութիւնները Սուդանում: Ճակատամարտ Կահիրէի մօտ: Յաղթանակ Ատբարայում: Խարտումի ճանապարհին: Սուդանի բանակի վերջնական ջախջախումը: Հարաբերութիւնները Ֆրանսիայի հետ:

* -  Անգլիա եւ Գալլիա ի Նիգրիա  (Ափրիկէ) /  Մ-Ն.. Դ/205 (Բա1):

* -  Անգլիա եւ Հարաւային Ափրիկէի ընկերութիւնը  /  Մ-Ն.. Դ/205 (Բա1):

Անգլիայի պետական եւ ռազմական կառավարումը:

* -  Անգլիոյ Հնդկային կալուածք;  Անգլիական Հնդկաստան  /  Մ-Ն.. Գ/158; Դ/205 (Բա1):

Ապստամբութիւն: Ժանտախտի համաճարակը Բոմբէյում: Ապստամբութեան աւարտը:

* -  Արեւելից ծայրը - ի Չինաստան  /  Մ-Ն.. Դ/203-4; Ե/254 (Բա1):

Անգլիայի եւ Ռուսաստանի շահերը: Շանսի գաւառի հանքերի մենաշնորհը բաժին է ընկնում Անգլիային եւ Իտալիային:

* -  Աւստրիա  /  Մ-Ն.. Բ/109; Գ/158; Դ/205-6; Ե/255; Զ/310-1; Է/360; Ը/406; Թ/455; Ժ/506-7; ԺԱ/556; ԺԲ/605-6 (Բա1):

Նաեւ Հունգարիայի բանկային եւ մաքսային ծառայութիւնները: Աւստրիա-Հունգարական յամաձայնութեան քննարկումը եւ փոփոխութիւններ կառավարութիւնում: Ռազմածովային նաւատորմի հզօրացման նախագիծ; Լեզուի վերաբերեալ յայտարարութիւնը: Կայսեր գահակալութեան տարեդարձը: Թագաւորի վերաբերմունքը ազգութեան խնդիրներին; Շքերթը: Աւստրիո-Հունգարական Համաձայնագրի նորոգման խնդիրը: Կայսրուհու սպանութիւնը:

* -  Աւստրիա-Հունգարիա  /  Մ-Ն.. Դ/207 (Բա1):

Հունգարիայի խորհրդարանի որոշումը` օգնելու սովեալներին; Վարչութեան հայտարարութիւնը հակասեմականութեան մասին:

* -  Ափրիկէ Հարաւային-Տրանսվալ  /  Մ-Ն.. Գ/158-9 (Բա1):

Նոր նախագահի կենսգրծ. հմռտ:

* -  Բելճիա  /  Մ-Ն.. Ե/255 (Բա1):

Եւրոպական տերութիւնների առեւտրական խնդիրների համաժողով:

* -  Բուլղարիա  /  Մ-Ն.. Դ/207; Ե/255-6; Զ/310-1; Ը/406 (Բա1):

Համրաբերութիւնները Ավստրիայի եւ Թուրքիայի հետ: Ռուսաստան աքսորուած սպաների վերաբերեալ: Ֆերդինանդ իշխանի այցելութիւնը Ռուսաց կայսրին:

* -  Բրազիլ  /  Մ-Ն.. ԺԲ/604 (Բա1):

Նոր նախագահը:

* -  Գալլիա  /  Մ-Ն.. Բ/109-10; Գ/159; Դ/207-8; Ե/256; Զ/311; Է/361; Ը/406-7; Թ/455; Ժ/507-8; ԺԱ/556-7; ԺԲ/606 (Բա1):

Դրէյֆուսի դատը: Խորհրդարանը տեսակետը Պանամայի խնդրի վերաբերեալ: Էմիլ Զոլայի դատը: Խորհրդարանի նոր ընտրութիւնները: Խորհրդարանում աջերի եւ ձախերի պայքարը:

* -  Գերմանիա  /  Մ-Ն.. Բ/110-1; Գ/159; Դ/208-9; Ե/256; Է/361-2; Ը/407-8; Թ/455-6; Ժ/508; ԺԱ/557-8; ԺԲ/606-7 (Բա1):

Յարաբերութիւնները Չինաստանի հետ; Ռուսական բանակի մուտքը Պորտ Արթուր: Կայսեր ծնունդը; Դիրքորոշում Կրետէի խնդրում: Նաւատորմի հզօրացման որոշում; 1848 թ. յեղափոխութեան տարելիցը: Պրուսիայի երեսփոխանների խորհրդի որոշումը` «հասարակաց բարոյականի» դէմ ներկայացումների արգելումը: Կայսեր գահակալութեան տասներորդ տարեդարձը: Օտո Բիսմարկի մահը: Վիլհելմ Բ կայսեր ճանապարհորդութիւնը Երուսաղեմ: Կայսեր կարծիքը բանակի վերաբերեալ: Կայսեր այցը Կ. Պոլիս:

* -  Դանիմարքա: [ Թագուհու մահը ]  /  Մ-Ն.. ԺԱ/558 (Բա1):

* -  Եգիպտոս: [ Սուդանի պատերազմական ծախսերը ] /  Մ-Ն.. Գ/160 (Բա1):

* -  Եթովպիա  (Աբիսինա): [ Ազատագրումը իտալական տիրապետութիւնից ] /  Մ-Ն.. Դ/209 (Բա1):

* -  Զուիցերի  /  Մ-Ն.. Դ/209; Ը/408 (Բա1):

Երկաթուղիների խնդիրը: Ազգային ժողովի աշխատանքը:

* -  Թուրքիա  /  Մ-Ն.. Դ/211; Ե/256-7; Է/362-3; Ը/408; Թ/456 (Բա1):

Յարաբերութիւնները Ռուսաստանի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի հետ: Բ. Դռան շրջաբերականը Կրետէին վերաբերող մեծ պետութիւններին ուղղուած; Հռոմի պապի պատասխանը; Ֆրանսիայի պահանջը 1895-96 թթ. վնասների փոխհատուցման: Ապաստամբութիւն Եմենում; Ապստամբութիւն Մոնտենեգրոյում եւ թուրքական զօրքի միջամտութիւնը; Ռուսաստանի միջամտութիւնը` հայկական ջարդերի հետեւանքով Կովկասում ապաստանած 40 հազար հայերի հայրենիք վերադարձին: Հարաբերութիւնները Յունաստանի հետ; Մակեդոնիայի ինքնավարութեան մասին դիմումը:

* -  Թուրքիա եւ Կրետէ  /  Մ-Ն.. Ժ/508-9; ԺԱ/558-9 (Բա1):

* -  Իտալիա  /  Մ-Ն.. Բ/111; Գ/160; Դ/209-10; Ե/257; Զ/311-3; Է/363; Ը/408; Ժ/509; ԺԱ/559; ԺԲ/607-8 (Բա1):

Ֆինանսական վիճակի կարգաւորումը: Հացի թանկութեան համար խռովութիւն; Դրէյֆուսի դատի արձագանքները; Զրահանաւերը չինական ծովերում: 1848 թ. յեղափոխութեան տարելիցը: Կավալոտի մահը; Պաշտօնարանի նախագահին քաղաքական պարսաուի ենթարկելը` ֆինանսական խախտումների համար: Աշխարհագրական համաժողով; Խռովութիւն հացի սղութեան պատՃառով: Գործադուլներ Միլանում: Խորհրդարանի գրծնէութ.: Երեք պատգամաւորի դատապարտումը; Խնդիր Կոլումբիայի հետ: Յեղափոխականների պայքարը եւրոպական տերութիւնների դեսպանաժողով հրաւիրելու դէմ: Կրետէին վերաբերող ծրագիրը; Ընդհարում ֆրանսիացիների հետ Կարմիր ծովում:

* -  Իտալիա եւ Ս. Գահ  /  Մ-Ն.. Թ/456-7 (Բա1):

Լեւոն ԺԳի կոնդակը կաթոլիկ միութիւնները արգելելու թագաւորի հրամանի դէմ:

* -  Կրետէ  /  Մ-Ն.. Բ/111-2; Գ/160; Դ/211; Ե/257 (Բա1):

Կ. Պոլսում մեծ պետութիւնների կազմած ինքնավարութեան ծրագիրը: Ռուսաստանի միջամտութիւնը: Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի միջամտութիւնը:

* -  Հոլանտա: [ Նոր թագուհու գահակալութիւնը ] /  Մ-Ն.. Ժ/509 (Բա1):

* -  Ճապոն: [ Չինական նաւահանգստի փոփոխակի գրավումները ] /  Մ-Ն.. Զ/313 (Բա1):

* -  Մոնտենեգրոյ: [ Ռուսաց կայսրի նուէրը ] /  Մ-Ն.. Ե/257 (Բա1):

* -  Յունաստան  /  Մ-Ն.. Բ/112; Գ/160-1; Դ/210; Ե/257-8; Զ/313; Է/363; ԺԲ/608 (Բա1):

Հսկողութիւն եկամուտի վրայ; Պատերազմի պատասխանատւութիւնը: Գիւղացիական խռովութիւն, թուրքերի ռազմական միջամտութիւնը; Պետութեան բողոքը Կ. Պոլսին եւ մի շարք երկրների: Մահափորձ թագաւորի դէմ; Թուրքական բանակի ելքը Թեսալիայից: Թուրքական զօրքի դուրս բերումը եւ Կրետէի խնդիրը: Թագաւորական ընտանիքի ուղեւորութիւնը:

* -  Շուէտ եւ Նորվեգիա: [ Նորվեգիայի պահանջը ] /  Մ-Ն.. Գ/161 (Բա1):

* -  Չինաստան  /  Մ-Ն.. Թ/457; ԺԱ/559; ԺԲ/608 (Բա1):

Յարաբերութիւնները Անգլիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի հետ: Թագաւորի մահը: Անգլիացիների քաղաքականութիւնը:

* -  Պարսկաստան  /  Մ-Ն.. Բ/112; Ժ/509-10 (Բա1):

Հարկերը եւ եւրոպացիների միջամտութիւնը: Խռովութիւններ:

* -  Ռումանիա  /  Մ-Ն.. Գ/161; Դ/210 (Բա1):

Նապոլէոն Գին արձան կանգնեցնելու որոշումը: Առեւտրական պայմանագիր Թուրքիայի հետ:

* -  Ռուսաստան Ռուսիա  /  Մ-Ն.. Բ/112; Գ/161; Ե/258; Ը/409; Թ/457; Ժ/510 (Բա1):

Հայազգի կոմս Տէլիանոֆիզ մահը: ՉԱԵի կառուցման նախագիծը; Վաճառականութիւն: Աւստրիո-Հունգարական պետութեան խորհրդականի եւ մի խումբ սպաների դատավարութիւնը; Զօրավար Դուխովսքոյիզ, Կրոտէքոֆի նշանակումները: Բուխարայի էմիրի այցը; Յարաբերութիւնները Բուլղարիայի եւ Ռումինիայի հետ: Զօրավար Չէռնյէվի մահը: Կայսեր առաջարկութիւնը զինաթափման մասին; Ալեքսանդր Բ արձանի բացման արարողութիւնը:

* -  Սերբիա  /  Մ-Ն.. Բ/112; Գ/162; Ե/258; Է/363-4; Ը/409; Թ/457; ԺԲ/608 (Բա1):

Աւստրիայի ազդեցութեան հզօրանալը: Ռուսաստանի պահանջը; Թագաւորահօր դէմ ամբաստանութիւններ լրագրերում: Խորհրդարանի ընտրութիւնը: Յարաբերութիւնները Ռուսաստանի հետ: Քաղաքավարութեան մասին օրէնք: Ազատական կուսակցութեան խնդիրը:

* -  Սպանիա  /  Մ-Ն.. Գ/162; Դ/210-1; Ե/258; Ժ/510-1; ԺԱ/559; ԺԲ/608 (Բա1):

Զօրավար Վեյլէրի գործը; Ցոյց Բարսելոնայում: Նոր խորհրդարանի կազմը: Դոն Կարլոսի ուղերձը; Վերաբերմունք առ Կուբա: Խորհրդարանում` գաղութներից հրաժարուելու ելոյթ: Պորտորիկոյի, Ֆիլիպինեան կղզիների քաղաքական կացութիւնը: Ոմն պաշտօնեայի հրաժարականը:

* -  Սպանիա եւ Կուբա  /  Մ-Ն.. Բ/112-3 (Բա1):

Կուբային ինքնավարութիւնը; Զօրավար Վեյլէրի գործը:

 

*  ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ Խ [ ԱՉԱՏՐԵԱՆ ]. Գրախօսական ակնարկներ  /  Խ. Յովհաննիսեան. ԺԲ/580-3:

2. [ Եզեան Կարապետ  ~zov G. A. ]  Snoweniq Petra Velikago s armqnskim narodom թ Dokumenty, izvlehennye iz moskovskago glavnago i s. —peterburgskago arxivov ministerstva inostrannyx del;, avstrijskago pridvornago i gosudarstvennago arxiva, korolevsko-bavarskago tajnago gosudarstvennago arxiva i drugix yhre'denij. (Dolo'eno v zasydanii Istoriko-filologiheskago otdyleniq Imperatorskoj Akademii Nauk 8 qnvarq 1897 g. ). Sanktpeterburg: Tipografiq imperatrskoj akademii nauk, 1898. s. I-CXLIX, 1-512 :

* -  Քիլի: [ Չիլիում Անգլիայի եւ Իսպանիայի քաղաքականութիւնը ] /  Մ-Ն.. ԺԱ/559 (Բա1):

 

*  Ներկայ տարւոյս մէջ` ի միջի այլոց հետեւեալ հայկական ընտիր յօդուածները հրատարակուած են օտարազգի թերթերու մէջ. ԺԲ/603-4 (Ա):

Բվնդ. Byzantinische Zeitschrift. Vol. 6, n. 3-4: [ Անանիա Շիրակացի ] Musռon. Tome 16, n. 4: [ Մինաս Չերազի  « Հայկական եկեղեցի» յօդուածը ] Revue de lԱOrient chrռtien. annռe 23. n. 23: Այցելութիւն Էջմիածին» յօդուածը ] Preussische JahrbՖcher, n. 13: [ Հայերի մասին ազգագրական եւ պատմական տեղեկութիւններ ]:

 

*  Նմոյշ մի Սոկրատայ հին թարգմանութեան  (Հանուած երուսաղեմեան ընտիր օրինակէն) / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Բ [ արսեղ ]  Սարգիսեան. Ա/35-41 (Աա; Աբ) Տծ:

 

*  Նորալուր. Բ/114; Ե/259:

Մէյէն Փարիզի «լcole des Hautes-Etudes»ի հայերէնի դասատու: Հրաչեայ Աճառեանի աւարտաճառը Փարիզի «լcole des Hautes-Etudes»ում:

 

*  Նոր ցոյց գորովոյ ս. քահանայապետին Լեւոն ԺԳ ի վերա հայոց. Սիրելի որդւոյ Լուդովիկի Շարմըտան առաքելական նօտարաւագի ի Պարիս. Սիրելի որդի, ողջոյն եւ օրհնութիւն Առաքելական  /  Լեւոն ԺԳ քահանայապետ; նխբն. Ը/394:

 

*  Շադոպռիանի մահուան յոբելեանն  (1768-3 Յուլիս 1848). Թ/453:

 

*  Շնորհակալութիւնք  [ Յրաչեայ Աճառեանին, Միհրան Սվաճեանին, Աւագ Գափթան Համբարեանին, Թումանեան ընտանիքին Մխիթարեան միաբանութեանը մատուցած նուէրների համար ]. Ե/կզմ 2:

 

*  Ոդողոմացի  / Խմբգր. Բազմ.. Թ/423-7 (Ագ; Ադ) Տծ:

Երգ երգոցի մի շարք թրգմ. ներում: Ստուգաբանութիւնը:

 

Ոմն. 1898

(*) -  Աշխարհաբարի եւ գրաբարի խնդիր. Տե'ս 1897:

*  -  Վիրք եւ ուսուցչապետն Ն [ իկողարոս ]  Մար. Զ/297-8 (Ագ):

Թիֆլիսում` հայ-վրացական վէճը: Ակակի Ծերեթելիի մօտեցումը: Քերովբէ Պատկանեանի եւ Բագրաձէի, Սուլխան-Սաբայի Օրբելեանիի, Չուբինովի կարծիքները: Տե'ս նաեւ Մառ Նիկ[ողայոս].  Հայ-վրացական յարաբերութիւնների մասին անցյալում (Պրոֆ Մարրի բանակռիւը իշխ. Ակակի Ծերեթելու հետ) Թարգմանութիւն ծանօթութիւններով Ա. Արասխանեանցի (Արտատպւած «Մուրճ» ամսագրից). Թիֆլիս: Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց, 1898. էջ 48: Մուրճ

 

*  ՈՍԻԱՆ. Պատերազմ Ոսկարայ եւ Դերմիդայ  «Ինչո՞ւ, որդիդ Ալբինայ…» [ 172 տող ] /  Ոսսիան; թրգմ Հ. Արսէն  Ղազիկեան. Ա/49-51 (Բե):

 

ՉԵՐԱԶ ԳԱՍՊԱՐ.

* -  Զղջում  «Մեր զաւակը, չար զաւակը…» [ 19 քառեակ ] /  Գ. Չերազ. Ը/410-1 (Բե):

* -  Սիրամարգ եւ հաւ  «Ճամբուս վրայ ի՞նչ կեցեր ես…» [ 10 քառեակ ] Արջը դատաւոր  «Գարնան առտու մ’ էր…» [ 64 տող ] /  Գ. Չերազ. Զ/314-5 (Բե):

 

*  ՉՐԱՔԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ. Պրոբատիկէ  /  Ա. Ք [ կամ ]  Հ. Ք. Չրաքեան. ԺԱ/566-71, 1898; Է/307-12, Ժ/459-63, 1899 Տծ, աղիւսակ:

Յովհաննէի Աւետարան. Ե, 3-4: Բէթհեզդան թրգմ. —ներում եւ մեկնութիւններում:

Բվնդ. Լատին թարգմանութիւն; Ասորի թարգմանութիւն; Ղփտի թարգմանութիւն; Արաբական թարգմանութիւն; Հայկական թարգմանութիւն; [ Եկեղեցական պաշտամունքի գրքերում` յունական, լտինական, ղպտի, ասորական, հայկական ]:

 

ՉՕՊԱՆԵԱՆ ԱՐՇԱԿ.

* -  Անահիտ.  Հանդէս ամսեայ. Ազգային, գրական, գեղարուեստական;  Ազդ: [ Խնդիրը, նպատակը ] /  Արշակ  Չօպանեան; նխբն. Ը/375-6 (Աա):

* -  Դիտողութիւն մը հայ աշխարհաբար լեզուի վրայ  (Թղթակցութիւն) /  Արշակ  Չօպանեան. Ը/373-4 (Աե):

 

*  Պաշտօնական ծանուցումն  [ Կ. Պոլսի ]  ազգային պատրիարքարանի. Թ/460 (Ա):

Յովհ. Իզմիրեան հիմնադրամի հրաւերը` մասնակցելու Սահակ-Մեսրոպեան գրական մրցոյթին:

 

*  Պատրաստվում է տպագրութեան համար  [ կամ ]  Լոյս տեսան: [ Գրքերի գովազդ ]. Գ, …Ը, Ժ, ԺԱ/կզմ 3:

 

*  ՊԱՐՈՆԵԱՆ Հ. ՍՐԱՊԻՈՆ. Որմիոյ լճին այցելութիւն մը  / Հրտ. պտրստ. եւ նխբն`  Հ. Ա [ թանաս ]  Տիրոյեան.   Է/334-40 (Ազ) Տծ:

Նաեւ Առաքելեան Համբարձում. Թաւրիզ, նոյեմբերի 5ին // Մշակ, հմր 133, 1897 (Նամակ Պարսկաստանից) ակնարկը` Միլանից ինժենէրներ Պալադինի, Ժ. Կաստալտի ուսմնսր.: Տողատակում` Հ. Սրապիոն Պարոնեանի գրծնէութ. Պարսկահայքում:

 

*  Պարունակութիւն ազգային պարբերական թերթից  [ կամ ]  Քաղուած յօդուածոց այլ եւ այլ թերթից: [ Բվնդ. ցանկ ]:

Բվնդ. Աղբիւր. Թիֆլիս. Ա/55-6, Բ/115-6, Գ/163-4, Դ/211-2, Ե/259-60, Զ/316, ԺԱ/559-60; Արարատ. Վաղարշապատ. Ա/55-6, Գ/163-4, Դ/211-2, Ե/259-60, Զ/316, Է/364, Թ/459-60, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Ար[ եւելեան ] մամուլ. Զմիւռնիա. Ա/55-6, Բ/115-6, Գ/163-4, Դ/211-2, Ե/259-60, Զ/316, Է/364, Ը/412, Թ/459-60, Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Լոյս հանդէս. Կ. Պոլիս. Ա/55-6, Բ/115-6, Գ/163-4, Դ/211-2, Ե/259-60 Է/364, Ը/412, Թ/459-60, Ժ/512; Հանդէս ամս[ օրեայ ]. Վիենա. Ա/55-6, Բ/115-6, Գ/163-4, Ե/259-60, Զ/316 Է/364, Թ/459-60, ԺԱ/559-60; Մուրճ. Թիֆլիս. Ա/55-6, Բ/115-6, Գ/163-4, Ե/259-60, Թ/459-60, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Պատկեր. Կ. Պոլիս. Ա/55-6, Բ/115-6, Դ/211-2, Ե/259-60, Է/364 Ը/412, Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Արաքս. Ս. Պետերբուրգ. Բ/115-6; Լումայ. Թիֆլիս. Բ/115-6; Հանրագիտակ. Կ. Պոլիս. Թ/459-60, Ժ/512, ԺԱ/559-60; Արմէնիա. Մարսէլ.    Թ/459-60, Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Բիւզանդիոն. Կ. Պոլիս. Թ/459-60, Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Բիւրակն. Կ. Պոլիս. Թ/459-60, Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; L’Armռnie. Փարիզ. Թ/459-60; Մասիս. Կ. Պոլիս. Թ/459-60; Մշակ. Թիֆլիս. Թ/459-60, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Նոր կեանք. Լոնդոն. Թ/459-60, Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Արեւելք. Կ. Պոլիս. Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Նոր Դար. Թիֆլիս. Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Տարազ. Թիֆլիս. Ժ/512, ԺԱ/559-60, ԺԲ/կզմ 3; Փունջ. Կ. Պոլիս. Ժ/512; Ծաղիկ. Կ. Պոլիս. ԺԱ/559-60;   Մէճմուաի ախպար. Կ. Պոլիս. ԺԱ/559-60; Անահիտ. Փարիզ. ԺԲ/կզմ 3; Հայելի, Շարժում. Վառնա. ԺԲ/կզմ 3; Վաղուան ձայնը. Մանչէստր. ԺԲ/կզմ 3:

 

*  Պիզմարքի գլուխն: [ Գերմանացի մարդաբանների տեղեկութիւնները ]. Թ/444 (Գ):

 

*  Պտոյտ մը  / Ականատես մը. Թ/444-7 (Աէ) Տծ:

Վ. Գեղեցիկ դպրութիւնների ակադեմիայի աւարտական հանդէսը եւ պարգեւատրուածները: Նաեւ  Արքունի հաստատութիւն Գեղեցիկ դպրութեանց, ի Վենետիկ. 4 օգոստ. 1898 Վենետիկ. Գերապայծառ Տէր / Տեսուչ Վենետկոյ Գեղեցիկ դպրութեանց հաստատութեան  Անտոն Տալ-Ցոդդոյ  Առ գերապ. Տէր Տ. Իգնատիոս Վ. Կիւրեղ արքեպ. եւ ընդ. աբբայ Մխիթարեանց  վերը յիշուած հանդէսի հրաւերը հայերէն եւ իտ. զուգահեռ տեքստերով:

 

[ ՌԱԴԻԶՊՈՆ ԼՈՒԻ ].

* -  Երեք հարցումներ  «Կար ատենով ծայր մ'աշխարտի…» [ 10 քառեակ ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Թ/452-3 (Բե):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 96-7:

* -  Մայրիկին երգը  «Սիրեմ ցօղին շիթեր բարդ…» [ 25 տող ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/163 (Բե) (Նուէր մանկանց):

  Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 80-1:

* -  Պարերգ մանկանց  «Երթանք, երթանք, շուտ ի մեծ պար…» [ 14 քառեակ ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ը/411 (Բե):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 82-4:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Գեր. Րիհմանի եւ ասորական գրականութեան նոր գանձերն եւ գիւտեր  Թղթակցութիւն /  Հ. Բ.  Սարգիսեան. Զ/270-4 (Գա):

 

[ ՍԱՐԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ].

* -  Ազդ յոբելեանի  [ Հ. Գարեգին Վ. Զարբհանալեանի յիսնամեայ քահանայութեան: Մտն. հմռտ ցանկ ] /  Խմբ. Ա/48-9:

* -  Գի՞րք թէ գրիչ: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Ս.. ԺԲ/594-6 (Աբ):

 

*  Սուրհանդակ Բազմավիպի  Նոր հարցմունք:

Բվնդ. Դարձեալ Մ. Խորենացի; Աշխարհաբար լեզուի բարդ բառերը. Ա/42; Հայ քրիստոնեայ հոգեւորականներու նախնական տարազն; Վրաց մատենագրութիւնն. Բ/88-9; Հայ գաղթականութիւն յայլեւայլ աշխարհս. Գ/152; Հայ եկեղեցականաց արտաքին տարազն; Մենամարտք. Դ/190; Հայոց եօթնեկի [ շաբաթուայ ] օրերն [ անունները ]; Զհայս յիշատակող օտարազգի մատենագիրք /  Պ. Ն.. Ե/242; Սաղաւարտ քահանայից; «Վեցհազարեակ» կոչման պատճառն. Զ/299; Մասի բաշխումն հայ եկեղեցւոյ մէջ /  Կ. Ա.. Է/356; Թուոց գաղտնիք մը /  Թուասէր. Ը/390; Վեշտասաներորդ դարէն սկսեալ մինչեւ ցարդ որո՞նք ուղեւորած եւ դէպ ի Հիւսիսային բեւեռ; Որո՞նք են աշխարհիս մեծ նաւահանգիստները, ի՞նչ խորութիւն ունին եւ ի՞նչ աստիճանի է իւրաքանչիւրին վաճառականական շարժումն; Առաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսած է նամակադրոշմից (timbres-poste) գործածութիւնն. բարձր գին ունեցող նամակադրոշմները որո՞նք են եւ որո՞նց հաւաքածոյնները աւելի նշանաւոր են. Թ/452; Գրահաշուական հանելուկ մը /  Թուասէր. Ժ/495

 

*  Ստացուած գրքեր  [ հայերէն եւ լտնտռ: Թուարկում ]. Բ, …Դ, Զ, …Է, Թ, …Ժ/կզմ 2:

 

* [ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ Հ. ԴԱՆԻԷԼ ]. Երեկոյթ մը ի Ռէքանադի  [ հայկական որբանոցում ] /  Հ. Դ. Ս.. Գ/140-2 (Ազ) Տծ:

 

*  Վ. Ե.  Թուոց գաղտնիք մը  /  Վ. Ե.. Ժ/500 (Սուրհանդակ Բազմավիպի):

 

(*)  ՎԷԲԵՐ ՍԻՄՈՆ. Եզնըկայ «Եղծ աղանդոց» գրքին գրութեան ժամանակն եւ վաւերականութիւնն. Տե'ս 1897:

 

[ ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ ՆԱԶԱՐԷԹ ].

(*) -  Աշխարհաբարի եւ գրաբարի խնդիր. Տե'ս 1897:

(*) -  Գաւառական բառեր Ուրմիոյ եւ Սալմաստի հայոց. Տե'ս 1897:

* -  Տարրաբանական բառից կազմութիւն հայերէնի մէջ  Դիտողութիւնք Ե. Տեզայի /  Բանասէր. Թ/435-40 (Աե):

Էմիլ Դեզայի  խորհրդածութիւնները` Քաջունի Հ. Մանուէլ. Արուեստաբանութիւն կամ Շտեմարան գիտալեաց, աշխ. յորում կը բովանդակուին մարդկային կենաց ամէն կարեւոր իրաց եւ արուեստից վրայ լիուլի տեղեկութիւններ. Վ.: Ս. Ղազար, 1875; 1897 յետագայում նաեւ 1909. 720 էջ:

 

* [ ՏԱՅԵՑԻ Հ. ԵՍԱՅԻ ]. Ազգագրական հանդէս, 1898. տպ. Թիֆլիս: [ Գրծնթ. ] /  Տայեցի. Ժ/492-5; ԺԱ/525-7 (Ագ):

Բվնդ. Հայ ժողովրդի արհեստագործութիւնը /  ծ [ եդրակ ]  Թառայեանց; Հայ բոշաներ: [ Նաեւ վիճակագր. ] /  կ [ րթանէս ]  Փափազեան; Բանաւոր գրականութիւն, վիճակի երգեր; Սիսեան նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար; Սանահին (Տեղագրութիւն) /  Իս [ ահակ ]  Յարութիւնեան; Կայան բերդ եւ Կայենոյ ձոր /  Գրիգորիս քհն. Երզնկեան; Լօռուայ Հարսանիք /  Գրիգորիս քհն. Երզնկեան; Վարանդա: [ Ազգային, համամարդկային եւ քրիստոնեական տօներ ] / Խմբագիր-Հեղինակ; Հայկական երաժշտութեան մասին /  կ [ րթանէս ]  Փափազեան; Հայ գեղջուկի ալբոմը; Գրախօսութիւնը  Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեանի «Նկարագրութիւն հոգեւորական վարուց Յովասափու որդւոյ թագաւորին Հնդկաց» գրքի  /  Ստ [ եփան ]  Լիսիցեանց:

 

*  Տարօրինակ կերպ իժէ խայթուած աղջըկան մի առողջանալուն  [ Իտալիայում ] / ***. Ը/403 (Գ):

 

ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ.

* -  Լեւոնեան հայկական վարժարան ի Հռովմ  /  Հ. Ա.  Տիրոյեան. Բ/99-108 (Ազ) Տծ:

* -  Նորագիւտ անթել հեռագիր  /  Հ. Ա.  Տիրոյեան. Գ/153-6; Դ/199-202; Զ/302-7; Է/356-8; Ը/400-3 (Գա) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Ի՞նչ բան է Հեռագիրը; Հարիւր տարիէ ի վեր անթել հեռագիրը գոյութիւն ունէր; Մահահրաւէր մենամարտ անթել եւ թելաւոր հեռագրի մէջ; Մահ անթել հեռագրին: Անթել հեռագրի յարութեան յոյս մը; Ընդարձակ տարածութիւն բռնող հեռագրի գործիք մը: Արեւը կը թրթռայ; Այս թրթռումէն յառաջ եկած մեծամեծ օգուտները; Զարմանալի նիւթ մը; Ելեկտրականութեան ալ թրթռացման գիւտը կը գտնուի, եւ այս գիւտին կերպը; Անթել հեռագիրն իրաւցընէ յարութիւն առնելու վրայ է: Ելեկտրականութիւնը թրթռացնելու համար շինուած գործիներ; Մարկոնի կը գործածէ զանոնք իւր հեռագրին համար; Ապստամբ սղոցուկ մը եւ զայն նուաճելու կերպը: Անթել հեռագրին յարութիւն առնելը; Միջոցի մէջ կուղարկուի եւ կ'ընդունուի հեռագիր մը; ԿեցցէԽ Մարկոնի: Արդեօք Մարկոնիի հեռագիրները կրնա՞ն ծովերէ ու լեռներէ անցնիլ: Արդեօք վտանգ կա՞յ որ Մարկոնիի հեռագիրները գողացուին օդին մէջէն` իրենց ընթացքին ժամանակ: Արդեօք Մարկոնիի հեռագիրներն երկրագնտէս դուրս չե՞ն փախչիր: Մարկոնիի հեռագիրը կրնա՞յ արդէօք պայթուցիկ ռմբոյ տեղ կամ իբրեւ դինամիտական զօրութիւն գործածուիլ: Կարելի պիտի լինի՞ արդեօք մինչեւ լուսինը հեռագիր հասցընել; Ուղղամիտ յոյսեր:

* -  Ոթոն Բիզմարք ծն. 1815, Ապրիլ 1. մ. 1898, Յուլիս 30. Գերմանացի հաւատարիմ ծառայ կայսեր Գուլիէլմ Առաջնոյ: [ Գրծնէութ. ]. Թ/440-3 (Ազ):

 

ՏԸԼԱԲՈՐԴ Հ. Վ

* -  Ծննդեան թռչունները  «Մանկիկն Յիսուս խիստ աղքատ էր…» [ 11 ութնեակ ] /  Հ. Տըլաբորդ; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/585-6 (Բե):

Նաեւ բնաբան  «Կը դողայ ցուրտ յարդին վըրայ…»  4 տող  / ( Թէոֆիլ Կօդիէ ):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 12-5:

* -  Կաւէ թռչունը  «Ի Նազարէթ, ծաղկանց քաղաք…» [ 10 եօթնեակ ] /  Հ. Տըլաբորդ; թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. ԺԱ/547 (Բե):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 16-8:

* -  Ողբալի պատմութիւն մը. Ա  «Մա'յր, ի~նչ մաքուր է, իԽնչ սիրուն…» [ 6 հնգեակ ] ի  «Մինակ` մարգին մէջ իրիկուան…» [ 4 հնգեակ ] /  Հ. Վ. Տըլաբորդ. Զ/313-4 (Բե):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 19-21:

 

* [ ՏԸՎՈՒԱԼ ]. Մուրացիկ աղջիկը  «Փոքրիկ աղջիկ մ'է մուրացկան…» [ 3 ութնեակ ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/162 (Բե) (Նուէր մանկանց):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 78-9:

 

*  Տ. Մ. Հայ աշխարհաբար լեզուն ռուսահայաստանում: [ Հրպրկխսթ. ] /  Տ. Մ.. Դ/174-9; Զ/275-80 (Աբ):

Խաչատուր Աբովեանի «Վերք Հայաստանի»ն, Ստեփանոս Նազարեանի «Հիւսիսափայլ»ը, Գրիգոր Արծրունու «Մշակ»ը, նրանց կողմնորոշումը:

 

*  ՓԱՇԱՅԵԱՆ Կ. Յ. Վարչութիւն Թաւրիզու Լսարանական ընկերութեան. Ազնիւ խմբագիր: [ Գրականութիւն առաքելու խնդրանք ] / Նախագահ վարչութեան Դոկտոր  Կ. Յ.  Փաշաեան. Զ/307:

 

*  ՓՈՐԹՈՒԳԱԼԵԱՆ ՄԻՔԱՅԷԼ. Եղիշէի պատմութեան շարադրութեան թուականը  /  Միքայէլ Փորթուգալ Փաշա. Ա/6-10; Բ/57-60 (Ագ, Ադ) Տծ:

 

*  Փրեդերիկ Միւլլէր: [ Աւստրիացի լեզուաբանի, հայագէտի (1834-1898) մահը ] / ***. Է/341-3 (Ազ):

Նաեւ մտն. ցնկ:

 

*  ՔԱՋՈՒՆԻ Հ. ՄԱՆՈՒԷԼ. Պատասխան Ղ [ ազար ]  Բոլատին քննադատութեան  (Արուեստաբանութեան Բ տպագրին մասին) /  Հ. Մ.  Քաջունի. Դ/187-90; Ե/238-42 (Աբ) Տծ:

Բանավէճ` Բիւզանդիոն 400, 401, 402 հմրներում (մարտի 1-3):

 

*  ՖԷՐԱՐԱ ԼՈՒԻՋԻ. Մարինի իտալացի եւ մարմարացումն մարդկային մարմնոյ  /   Լուիջի  Ֆէրրարա. ԺԱ/539-40 (Գա) հմռտ. արտատպ. ֆր. «Հանդէս հանդիսից»:

Եգիպտական մումինաներին կենդանի մարմնի բնական գոյնը եւ առաձգականութիւնը յաղորդելու եղանակը: