ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1909

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48, 64 էջ, ընդհ. 592 էջ: Բ. Հանդիսարան: Ազգային - Բանասիրական - Գրական - Գիտական - Պատմական - Կենսագրական` պատկերազարդ ամսաթերթ: Հատոր ԿԷ:

Գ. Հայկական ճեմարան, Գրականք, Գիտական, Հայկական գրադարան, Կենսագրականք, Պատմական, Հայկական մամուլ, Գիտական-կենսագրականք, Տաղանդաւոր հայ դէմքեր, Գեղագիտական, Այլեւայլք:

Դ. Պոտուրեան Հ. Մկրտիչ:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Է. Բովանդակութիւն [ ամեն հմրի վերջում ]: Ցանկ 1909 տարւոյ Բազմավէպի:

Ը. Նկարներ:

 

*  ԱԼԻՇԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ. Առժամայն  [ կամ ]  Օրագիր առժամայն: [ Ասոյթներ ]. Գ/110; Դ/161-2; Ե/200-1; Զ/246-8; Է/298-9; Ը/351-2; Թ/399; Ժ/460-1; ԺԱ/518 (Աբ):

Բվնդ. Մտազդեցութիւնք 1841-1842 ցօգոստ.; Ազդմանց մտաց եւ սրտի 1842 Օգոստոս; Հոկտեմբեր; Նոյեմբեր; Դեկտեմբեր; 1843 Յունվար; Փետրուար:

 

*  ԱԼՈՃԵԱՆ Յ [ ԱԿՈԲ ]. Արեւապաշտութիւն եւ կրակապաշտութիւն  [ կամ ]  Կրակապաշտութիւնը ընդհանուր ազգաց եւ Հայոց մէջ: [ Ուսմնսր. ] /  Յ. Ալոճեան. Թ/393-9, 1909; Ա/13-21, 1910 (Աբ) Տծ նաեւ  Խմբ.:

 

ԱԿՈՒԼ.

* -  Առաջին ճերմակ մազը  «Է մըտերիմն, ընդունիլ պէտք եմ սիրով…» [ 5 քառեակ ] /  Ակուլ. ԺԱ/497 (Բե):

* -  Մեր արդի գրականութիւնը  /  Ակուլ. Ը/378-80 (Ագ):

Բվնդ. Հ. Արսէն Ղազիկեան; Թարգմանիչը; «Նոր Մատենագիտութեան» հեղինակ:

 

ԱՀԱՐՈՆ.

* -  Երդիքներուն տակ  «Հիւղակներուն հեծկըլտանքը լըսեցի լուսնին տակ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն. ԺԲ/559 (Բե):

* -  Խաղաղութեան սաղմոսը  «Խաղաղութիւն թող ըլլայ` նորանըշան ոԽվ Սիոն…» [ 15 երկտող ] /  Ահարոն. Ա/47 (Բե):

* -  Հիւծած վանկեր  «Քընքոյշ վանկերն պուրակին մէջ կը հիւծին…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Ալիքները  «ԱլիԽք, ալիԽք ծովուն կապոյտը փըշրի…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] ՏանջաԽնք տանջաԽնք  «Հոգիիս խորը մինչեւ…» [ 22 քառեակ ] /  Ահարոն. Բ/79-80 (Բե):

* -  Վարդի փերթեր  «Վարդերը` ցօղ երազներով կը նընջեն…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Գերեզմանին խաչը  «Խաչ մը դըրի Հօրըս Հողքին վրայ անլոյս…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Կաթիլներ  «Հեկեկանքով` շիթ շիթ եթերը կու լայ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Աղօթէ'…  «Աղօթէ'… ծունկի եկած, վարդարանը ափիդ մէջ, ճակատդ խոհուն եւ աչերդ երազկոտ…» [ 11 տող ] /  Ահարոն. Ե/214-5 (Բե)

* -  Օրերուն մահը  «Սարսըռագին վերջալոյսի մընդմէջէն…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Դաշտին մէջ  «Ոսկի հասկերն ափերուն մէջ յար կը ճըզմէ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Տէրվիշը  «Քալէ', քալէ', ոԽվ տառապանքն իմ, քալէ…» [ 64 տող ] / Ահարոն  Աշակ. Մ-Ռափ. վրժրնի. Գ/113-4 (Բե):

 

*  «Աղբիւր» 25 ամեակ: [ Թիֆլիսում հրտ. մանկական ամսագրի յօբելեանական յանձնաժողովի որոշումը ]. Ա/կզմ 3:

 

*  Ամսական քրոնիկ  [ կամ ]  Լուրեր թերթեր:

Ադանայի քննիչ Յ. Պապիկեանի մահը: Նոր թերթեր` «Հորիզոն», «Դաշինք»: Փաստաբան Թորմաս Թովմասեանի կենսգրծ., ծնվ. 1871 թ.: Սինգապուրում` փաստաբան Տիար Յովհաննիսեանի յաջողութիւնները: Կոմիտասի գրծնէութ.: Անատոլ Ֆրանսի եւ ֆրանսիացի մի խումբ մտաւորականների միջամտութիւնը` Աւետիս Ահարոնեանին բանտից ազատելու. Թ/կզմ 2 Եղիշէ Թօփճեանի մահը: Վարդան Կիրակոսեանի նուէրը: Հայկ Բադիկեանի կատարած քանդակը. ԺԱ/կզմ 2:

 

*  ԱՆԱՆԻԿԵԱՆ Մ [ ԱՐՏԻՐՈՍ ]. Տանդէ Կապրեէլ Րօզէթի: [ Կենսգրծ. (1828-1882) ] /  Մ. Կ. Անանիկեան. ԺԲ/551-5:

Նաեւ  Տանթէի խաւարը ( Dantis Tenebtae ) «ՈԽհ գիտէի՞ր արդեօք` երբ աւազանին առջեւ…»  14 տող;  Սէրը Գահակալ «Դիտեցի զօրութիւններ ցեղակից` զորս սիրտը կը սիրէ…»  13 տող;  Տանթէ ի Վերոնա «Դեռ չեն մոռցեր իր դառնասիրտ պատասխանը…»  45 տող:

 

*  ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ. Անանքէ  (Վէպ) /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ը/337-51; Ժ/450-7 (Աա):

Անաւարտ է:

 

*  ԱՌԱՔԵԼ ՍԻՒՆԵՑԻ. Երգ վասն օտարութեան  ի յԱռաքել վարդապետէ «Աւտարութիւն է խիստ դըժար…» [ 21 քառեակ ] / Առջբն  Առաքել Սիւնեցւոյ նորագիւտ տաղեր  Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան. Ը/359-60 (Բե; Աբ) Տծ:

Մինաս Սըլըեանի ձեռագիր Տաղարանի նկրգր.:

 

ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Հայաստան հարկ կը վճարէ՞ր հռովմայեցւոց  /  Հ. Յ. Աստուրեան. Ա/3-5 (Աբ) Տծ:

* -  Տոքթ. Ն [ ազարէթ ]  Տաղաւարեանի «Ուրուագիծ պատմութեան Հայոց ի սկզբանէ մինչեւ ց'Արշակունի հարստութիւնն» [. Վ.: Ս. Ղազար. 1908. 133 էջ: Գրխօս. ] /  Հ. Յ. Աստուրեան. ԺԲ/572-4 (Ագ) Տծ:

Տե'ս նաեւ Ա/38-41, 1910:

 

*  ԱՏՐՊԵՏ. Ապուղամր  /  Ատրպետ. Ե/209-10 (Աբ; Աե):

Բառի ստուգաբանութիւնը: Տիտղոսի ծագման տարբերակ:

 

*  ԱՐՋՈՒԿԵՆՑ. Բաց նամակ  առ գերյարգելի Տօքթ. Հ. Ներսէս Տ[ իրացուեան ] /  Արջուկենց. Զ/254-6 (Աբ):

Հայաստանի բուսագիրք ( Flora Armeniaca ) եւ հայկական բուսարան ( Herbarium Armeniacum ). Բ/49-59; Գ/97-101, 1909 յօդուածի արձագանքը:

 

ԱՐՍԷՆ-ԵՐԿԱԹ.

* -  Լեւոն Նեվրուզեանի յիշատակին  «Վըրէժ - երգեր հիւսեցին…» [ 5 քառեակ ];  Վայրի քնար. ԸնկեԽր եկո'ւր  «Ընկե'ր եկո'ւր, մէջքիդ կապեմ վեհօրէն…» [ 4 քառեակ ] Ամպերին  «ԱԽյ ջան ամպեր, սեւ ամպեր…» [ 5 քառեակ ] Այգերգ «Արշալոյսին ինձ եկո'ւր…» [ 3 քառեակ ] Խուրին օրօրը  «Լուսնակին հետ գըրկըւած…» [ 4 քառեակ ] Աստղերուն  «Երազիս մէջ գիշերն զանոնք կը գըրկեմ…» [ 3 քառեակ ] ԱԽխ, իԽնչ կ'ըլլար…  «ԱԽխ, իԽնչ կ'ըլլար, բացուէր հոգւոյս Կիրակի…» [ 20 տող ] /  Արսէն-Երկաթ. ԺԲ/552, 559-60 (Բե):

* -  Լուսինին  «ԱԽխ, ի՞նչ կը լինէր ջան լո'ւսին…» [ 5 քառեակ ] Մեր կեանքը  «Եւ գընում ենք մենք անվերջ դարտերով…» [ 5 քառեակ ] /  Արսէն-Երկաթ. ԺԱ/497 (Բե):

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Լատին լեզուն եւ գրականութիւնը նախնեաց քով: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. Բ/59-66; Դ/145-60, 1909; ԺԲ/559-69, 1910 (Աբ) Տծ:

  Բվնդ. Ղ. Փարպեցւոյ թուղթն առ Վահան Մամիկոնեան եւ Ս. Երանոսի Ցոյցք առաքելական քարոզութեանն; Ագաթանգեղոս - Փաւստոս Բիւզանդացի - Լատինագիտաց դպրոց եւ ոսկեդարեան հայերէնի գաղտնիքը: Գրութիւնների բնօրինակը եղել է լտ.: Տե'ս նաեւ 1. Զ/276-9, 1911: 2. Ակինեան Հ. Ներսէս. Իրենէոսի «Ցոյցք»ը լատիներէնէ՞ թարգմանուած է // ՀԱ, 305-10/1911:

* -  Հայկական գրադարան  [ կամ ]  Հայկական մատենադարան: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Յ. Աւգեր.  (Ագ) Տծ:

Բվնդ. Աճէմեան Մկրտիչ.  Թրթռուն յանգեր - Խունկի բուրումներ - Անջատ հատուածներ - Լոյս եւ ստուերք - Գարնան հովեր[.   Կ. Պոլիս: Տպ. Վ. եւ Ն. Տէր-Ներսէսեան, 1908. 322 էջ ]. «Կանուխ լոյս այգուն` պատուհանին մօտ…»  6 տող «Միշտ նոր հաճոյքով…»  7 տող;  «Ժըպիտ ցանուցիր…»  4 տող:  Մինասեան Մ[ իքայէլ ].  Մեր զգացումները. (Պօսթն Ատլանդեան տպ. 380  Atlantic Avenue. 1909. գին` ղրշ. 6 1 / 2 ). Բ/92-3:

Ն[ իկողայոս ] Ադոնց. Հայաստանը Յուստինիանոսի ժամանակ. 1908  N. Adonc. Armeniq v `poxu {stiniana. politiheskoe sostoqnie na osnove naxararskago stroq. - S. Peterburg, 1908. - s XIV 526. Ե/219-22

 

*  Բազմավէպ հանդիսարանի բաժանորդագրութիւնը 1909 տարւոյ: [ Նպատակը, բվնդ., ծախսը, պայմանները, հեղինակներին, գործակալները ]. Ա/կզմ 2-3; Բ/կզմ 2, 3; Գ/կզմ 3; Դ, Ե, Զ, Է, Ը/կզմ 2; Թ/կզմ 4:

 

*  ԲԵՐՇԵՄ ՄԱՔՍ. Արաբական արձանագրութիւններ Հայաստանէն  / Թրգմ Հ Յ [ արութիւն ]  Աստուրեան. Զ/241-5 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Արձանագրութիւնք Մուֆարքինի (Նփրկերտ); Խարբերդ; Ամիդ; Բաբերդ:

 

ԲԺԻԿԵԱՆ Հ. ՂՈՒԿԱՍ.

* -  Հայկական գրադարան: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ղ. Բժիկեան.  (Ագ) Տծ:

Նազարեան Էմմանուէլ. Ընտիր հատուածներ (Քրիսթոմաթի) Արձակ. Բանաստեղծութիւններ. Ա եւ Բ մաս. Ալեքպոլ: Տպ. Գ. Սանոյանի, 1907-1908. 786 էջ. Ա/29-31: [ Հիւգո Վիկտոր ]. Էռնանի. Ֆրանսերէնից թարգմանեց Յ. Տէր-Գէորգեան[.   Բագու: Տպ. «Տրուդ», 1908. 204 էջ ]. Գ/123:

* -  Մեր արդի գրականութիւնը  /  Հ. Ղ. Բժիկեան. Ե/223-7 (Ագ):

Բվնդ. Պոլսոյ գրական շարժումը; Ազդակ; Թովմաս Թէրզեանի մահը; Մերուժան Պարսամեան. Քրիզանթէմ «Հրակետղի մը պէս հսկայ, ոսկեզօծ…»  11 տող;  Իրապաշտ բանաստեղծութիւնը:

 

Բ*. Յ. Յ.

* -  Եգիպտոսի բուրգերը: [ Կառուցման առեղծվածի մեկնաբանումներ ] /  Բ*. Յ. Յ.. Ե/240 (Գ):

* -  Հայկական գրադարան: [ Գրծնթ. ] /  Բ*. Յ. Յ.  (Ագ):

Բվնդ. Հին արեւելքի քաղաքակրթութիւնը (Կ. Դօբրինին) / Թրգմ. Իս. Յարութիւնեան; Յովս. Թադէոսեանզ. 324 էջ. Գ/124-5: Ե[ ղիշէ ] Թոփչեան. Երիտասարդ Թիւրքիան եւ հայերըզ. 1909. զ էջ. Զ/279-80:

 

*  ԲՈԴԼԵՐ ՇԱՌԼ. Ճաթած զանգակը  Հնչեակ «Դառն ու քաԽղցր է գիշերները` լըսել` ձմրան…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Շ. Պօտըլէռ; Թրգմ Աղեքս [ անդր ]  Փանոսեան. Ժ/449 (Բե):

 

*  ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ՍՄԲԱՏ. Կեղակարծ եւ կեղծիք  /  Մ. Սմբատ Գաբրիէլեան. Գ/108-9 (Աբ; Աե):

Տե'ս նաեւ Թ-Ժ/447-9, ԺԲ/543, 1907; Դ/163, Ը/359-60, Թ/392-4, ԺԱ/500-2, 1908:

 

*  Գեղունի: [ 1909 թ. հմրի հասոյթը Կիլիկիայի աղետեալներին հատկացնելու որոշում ]. ԺԱ/528:

 

* [ ՃԸՐՃԸՐԵԱՆ ]  ԳԷՈՐԳ-ՄԵՍՐՈՊ. Նախահայաստանցիներու քաղաքակրթութիւնը. Կրօնքը  /  Գէորգ-Մեսրոպ. ԺԲ/535-8 (Աբ) Տծ:

Նաեւ Մասբերոյի Ուրարտական քաղաքակրթութեան նկրգր. հատուած: Վանի թագաւորութիւնը:

 

*  Գրադարան թատրերգական: [ Մտն. ցնկ Մխիթ. հրտ. —ների ]. Է/336; Ժ/480:

 

* [ ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ ] Ի Գրիգորէ Աղթամարցւոյ  Գովասանութիւն (ի) Յովսէփ վարդապետն  «Գովեալ սուրբ հայր ոմն յարակայ…»  35 տող  / Առջբն  Անտիպ էջեր. ԺԲ/544 (Բե): զ

 

* [ ԳՌՕՍԻ Թ. ] =  GROSSI T. Ծիծեռնակ  «Մէն միայնակ, այս դըղեկին…» /  Grossi T.; Թրգմ Ստեփան Եազըճեան. ԺԲ/556 (Բե) Տծ:

 

*  ԴԱՆԹԷ ԱԼԻԳԻԷՐԻ. Յաղթանակ Քրիստոսի եւ պսակաւորեալ Տիրամօր Կուսի ի յերկինս  «Որպէս թըռչուն ի սաղարդուց մէջ սիրայնոց…» Արք. Երգ. ԻԳ  / Տանդէ; Թրգմ Հ. Դաւիթ Վ. Նազարեթեան. ԺԱ/500-3 (Բե) Տծ:

 

* -  Մատենագրութիւնք Եւագրի Պոնտացւոյ հայերէն հին թարգմանութեան մէջ

 

* [ ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ ]. Մատենագրութիւնք Եւագրի Պոնտացւոյ հայերէն հին թարգմանութեան մէջ  Բանախօսութիւն` Պրոֆ. Ե. Դեզայի /  Հ. Ք [ երովբէ ]  Չրաքեան. ԺԲ/575-6 (Ագ):

Հ. Բարսեղ. Սարգիսեանի հրտ. իտ. Եւագրի գրքի ներածութեան հմռտ բվնդ.:

 

*  ԴՈՒՐԵԱՆ ԵՂԻՇԷ. Թղթակցութիւն  Առ Հ. Կարապետ Տ. Սահակեան /  Եղիշէ եպս. Դուրեան. Դ/161 (Աբ):

«Ա. Մակ[ աբայեցիներ ] ԺԲ գլխուն 20 համարի Սպարտացիները Պարթեւներ կարդալու առաջարկի մասին»:

Տե'ս նաեւ Ա/45-8; Բ/68; Ե/227-8, 1908:

 

* [ ԵԱՏԻԿԵՐԵԱՆ Հ. ՓԻԼԻՊՊՈՍ ]. Ասպետ Փիեդրոյ Կալլոյ մարմնամարզի ուսուցիչ Մ [ ուրատ ] [ ափայէլեան ]  վարժարանին մէջ: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Փ. Ե.. Է/322-6 (Գ) նկ.:

 

*  ԶԱՔԱՐԵԱՆ ՄԱՐԻԱՆԷ; ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ՎԱՀԱՆ. Արձագանգ Տարօնէն Գեր. Ներսէս եպ. Ճնտոյեանի մահուան  /  Մարիանէ Զաքարեան; Վահան Աբրահամեան. Ժ/466-8 (Աա; Աթ1):

 

*  Թ. Եթովպիոյ մէջ: [ Պետութիւնը եւ թագաւորի իշխանութիւնը ] /  Թ.. ԺԲ/585 (Բա) նկ.:

 

*  ԹԷՐԶԵԱՆ ԹՈՎՄԱՍ. Թռիչք  «Եթէ վսեմ անտառի մ’ ըստուերին տակ…» [ 8 քառեակ ] /  Թ. Թէրզեան. Գ/143-4 (Բե) Տծ Հ. Ա. Գ. ի:

Նաեւ  Առ Հ. Ա. Վ. Գ. [ Հ. Աւետիք Գազէզեան ] ին ուղղուած երկտող:

Տե'ս ԹԹ. Երկեր. էջ 48-9:

 

*  ԹԷՔԷԵԱՆ ՎԱՀԱՆ. Փորձառութիւն…  «Ի՞նչպէս կ'ուզես որ սիրեմ, յարգեմ ըզքեզ եւ լըսեմ…» Գայլին հսկումը  «ՁիԽւն… Անդունդները լեցուցեր… եւ լեռներուն…» /  Վահան Թէքէեան. Ժ/449-50 (Բե):

 

*  ԹՕՌՌԷ ՌԻԿԱՐԴՕ ԴԵԼԼԱ =  RICARDO DELLA TORRE Հայ Վէրտին (Տիգրան Չուհաճեան)  / Հրատ. պտրստ. եւ առջբն   Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Գ/136-7 (Աթ) թրգմ. արտատպ. «Լ'Ավվէնիրէ Տ'Իթալիա» լրագրից:

«Ինքը ներդաշնակ մեղեդիներու երկնային խմբագիրը, վարպետ արհեստագէտը` իր յաղթանակներովն պատուեց այժմեան քաղաքակրթութիւնը եւ դեռ աւելի իւր Հայրենիքը»:

 

*  ԻԶՄԻՐԼԵԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍ. Ծանուցումն Խմբագրութիւնս ընդունեցաւ Ամենապատ. Սրբազան Տ. Տ. Մատթէոս Իզմիրլեան Պատրիարքէն` հետեւեալ սրտառուչ հրաւերը ի նպաստ հայ սովելոց` զոր սիրայօժար կը հրատարակենք. Պատուական Մերազնէից որ ի Մայրաքաղաքս եւ ի սփիւռս Թուրքիոյ եւ Արտասահմանի, ողջոյն Տիրաւանդ եւ օրհնութիւն երկնապարգեւ /  Մատթէոս արքեպ. Իզմիրլեան. Բ/ներդ.:

 

*  Իմաստներ: [ Ասացուածքներ ]. Ա/11, 37, 45, 48; Բ/76, 88; Գ/101, 104, 108, 122, 125, 136, 141; Դ/168, 192; Ե/201, 209, 210, 227; Զ/281, 286; Է/294, 317, 321; Ը/351; Թ/388, 419, 420:

 

(*)  ԼԵՄԱՆ-ՀԱՈՒԲՏ Կ. Փ. =  C. F. LEHMANN-HAUPT.  Յաւելուած դոկ. Մաքս ֆան Բերշէմի, «Արաբական արձանագիրք Հայաստանէն եւ Տիարպէքիրէն» =  Materialien zur Պlteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens mit einem Beitrage, Arabische Inschriften aus Arm. und Diyarb. von Max van Berchem. Տե'ս 1908:

 

*  ԼԷՈԲԱՐՏ ՃԻԱԳՈՄՈ. Ալկէտա  «Մըտիկ ըրէ, Մելիսսոյ. ես կ'ուզեմ քեզ…» /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Զ/262 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտ Ճիագոմոյ. Ալկէտա // Լէոբարտ Ճիագոմոյ. Երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. էջ 213-4:

 

*  Լոյս տեսաւ. Բ, Զ, Ը/կզմ 4; է/կզմ 3, 4:

Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի. Կազմեց Հ. Արսէն Ղազիկեան. Առաջին պրակ Ա-Թ:

«Ամսօրեայ տեղեկատու»:

 

*  Լուսանկարչութիւնը աստղաբաշխութեան մէջ  / Թրգմ Որիոն. Բ/87-8 (Գա):

 

*  Խմբագրութիւն բազմավէպ հանդիսարանի  Վենետիկ - Ս. Ղազար 1 յունուար 1909. Ազնուամեծար պարոն: [ Բաժանորդներին ] / Խմբագրութիւն. Ա/ներդ.:

 

ԽՄՊ. Հ. Վ.

* -  Անգղիան` Ամերիկեան տեսութեամբ  /  Հ. Վ. Խ.. Ե/237-9 (Գ):

Բվնդ. Հարստութեան բաժանումը; Անգղիական ռամկապետութիւնը եւ կառավարութիւնը; Խաղաղասէր ժողովուրդ; Գաղղիոյ բնակչած նուազումը: [ Վիճակագր. ]; Ախտերն եւ Ալքոլականութիւն: [ Վիճակագր. ]; Սպանիոյ վերածնունդը:

* -  Գրագիտաց հարստութիւնքն ու պարտքերը  /  Հ. Վ. Խ.. Է/326-30 (Գ):

Բվնդ. Աշուղներ եւ պալատականներ; Թոշակք եւ Բարերարութիւնք; Քոռնէյլ; Ռասին; Վոլթէր; Ռուսսոյ; Շադոպրիանի պարտքերը; Պալզաքի պարտքերը; Լամարդինի պարտքերը:

 

* -  Պատմութիւն եւ առասպելաբանութիւն  /  Հ. Վ. Խ.. Գ/141 (Գ):

 

*  Կազմական կանոնագիր Մուրատ Ռափայէլեան նախկին աշակերտաց միութեան  / ***. Բ/94-6 (Գ):

 

*  Կաղանդչէք: [ Գրծնթ. ]. Ա/48 (Գ):

Աճէմեան Մկրտիչ. Կաղանդչէք. Կ. Պոլիս: Տպ. Տէր-Ներսէսեան, 1908. զէջ:

 

*  Կը խնդրուի  [ բաժանորդներին եւ ընթերցողներին ]. Գ/կզմ 4:

 

*  Կոհակ [, Կ. Պոլիս: Շաբաթաթերթի նկրգր. ]. ԺԱ/524:

 

*  Կոչ. Ը/կզմ 2; Թ/կզմ 4:

«…փութալ օգնութեան ձեռք կարկառել Թիւրքաց Հայաստանի տառապեալ եւ աղէտեալ հայ ժողովրդին…» Ստեղծուած է «Հանգանակիչ մասնաժողով», գանձապահ Առաքել Սարուխանեան:

 

*  Կոչ հայ ժողովրդին  / Հոգաբարձութիւն Սալնապատու որբանոցին. Է333-5 (Գ) նկ.:

«Սալնապատի Ս. Գրիգորի աղջկանց որբանոց»ը Վանում: Կնոջ կրթութեան անհրաժեշտութիւնը:

 

*  Կոչ Մխիթարեան միաբանութեան ի նպաստ արկածելոց Կիլիկիոյ. Ժ/469:

Յաշուէտւութիւն նուիրատւութեան, հանգանակութեան եւ բաշխման:

 

*  1909ի բաժանորդագրութիւն. Ա/48; Ա/կզմ 3-4; Բ/կզմ 2-3; Գ/կզմ 2, 4; Դ/կզմ 4; Զ, Է, Ը, Թ/կզմ 3; Թ, Ժ/կզմ 4; Թ/424; Ժ/կզմ 2-4, 461, 468; ԺԱ/կզմ 2-4; ԺԱ/505; ԺԱ/510; ԺԲ/կզմ 2; ԺԲ/574, 576, 590:

Բվնդ. Յուշարար; Աղբիւր եւ Տարազ; Հանդէս ամսօրեայ; Արեւելեան մամուլ; Զանգ; Մշակ; Գործ; Նոր-դար; Իրաւունք; Ձայն հայրենեաց The Armenian; Ասպարէզ; Հասկեր; Նոր դպրոց; Հովիւ; Մեր ձայնը; Արծիւ; Հրազդան; Մէճմուաի ախպար; Աւել; Նոր Ջուղայի լրաբեր La patrie; Լումայ; Հայրենիք; Լուսաբեր արեւ; Խաթաբալա; Գիտութիւն; Արձագանգ; Խարիսխ; Նոր հոսանք; Ընկեր; Առաւօտ; Կայծ; Կոհակ; Դաշինք; Անահիտ; Հորիզոն; Բիւզանդիոն; Հայ; Աւետաբեր; Հասկեր; Ժամանակ; Կավռօշ; Ախուրեան; Երիտասարդ Հայաստան; Յառաջ; Անդրանիկ; Ազատամարտ; Իրաւունք; Արմէնիա, Ամսօրեայ տեղեկատու, Անահիտ

 

*  1908էն մինչեւ ցարդ մեր տպարանէն լոյս տեսած գրքերն: [ Մտն. ցնկ ]. Դ/կզմ 4:

 

*  Հայկական գրադարան: [ Գրծնթ. ] / ***. Զ/280-1 (Ագ):

Բվնդ. Նազարեանց Էմմանուէլ. Խաչեր. Ալէքսանդրապօլ: Տպ. Գէորգ Ս. Սանոյեան, 1908. 69 էջ; Իմամաթ (Պատմական հետազօտութիւն). Ալէքսանդրապօլ: Տպ. «Շիրակ», 1906. զ էջ; Տէր-Մինասեանց Երուանդ. Կրօնների պատմութիւն. Տպ. Էջմիածին, 1909. 433 էջ:

 

*  Հայոց հին կրօնները  / *. ԺԲ/574:

Նազարէթ Տաղաւարեանի «Հայոց Հին Կրօնները» գրքի վերահրտ.: զ

 

*  Հայոց պատմութիւնը Օգոստոսի, Տիբերի եւ Ներոնի ժամանակ ըստ Տակիտոսի  / ***. Զ/281-3; Թ/389-93 (Աբ):

 

*  Հանգիստ   արհի Ներսէս   գեր. Ճնտոյեանի եպիսկոպոսին Տարօնոյ եւ Վասպուրականի: [ Մահախօս.: Կենսգրծ. ]. Թ/յաւ.:

 

*  ՀԱՄՏԻԼԼԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ. Մայրենի լեզու: [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Կարապետ Յ. Համտիլլեան. Գ/137-8 ; Բե):

 

*  ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ. Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի: [ Մտն. ցնկ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Դ/կզմ 3; Ե/240; Զ, Է, Ը/կզմ 4:

Շնորհակալութիւն` նիւթեր առաքողներին:

 

*  ՃԻՒՍԹԻ ՃԻՒԶԷԲԲԷ. Ճշմարտութիւններ: [ Ասոյթներ ] /  Ճիւզէբբէ Ճիւսթի. ԺԲ/558:

 

*  Մահագոյժ. Ժ/կզմ 3 Յովհաննէս ա. քհ. Մկրեան [ ի մահը ]. ԺԲ/591 (Աթ1) նկ.:

 

* «Մեծաւ շնորհակալութեամբ ստացած ենք հետեւեալ գրքերը`…» [ կամ ]  Ստացուած գրքեր: [ Մտն. ցնկ ]. Դ, Զ, Է, Ը, Թ/կզմ 3; Ժ/կզմ 2:

 

ՄԵՆԱՍԷՐ.

* -  Գրախօսական  /  Մենասէր. ԲԵ/590:

Սիրա. Հայի ճակատագրէն: [ Բանստղծթ. ժողովածու ]: «Հողմեր կու գան ու կը սահին…»  8 տող:

* -  Հայկական մատենադարան: [ Գրծնթ. ] /  Մենասէր. Ե/222 (Ագ):

Բվնդ.  «Գրական-գիտական ժողովածու» / Խմբ. Ե[ ղիշէ ] Թոփչեան (Թիֆլիս 1908). 288 էջ; Նահապետեան Հ. Գ[ աբրիէլ ]. Ուղղագրութիւն ազգային մատենագրաց. զ. 433 էջ

 

*  ՄԷՏԷՌԼԻՆԿ ՄՈՐԻՍ. Մահուան առջեւ…  «Եօթը կոյսերն Օրլամունտի…» [ 4 քառեակ ] /  Մորիս Մէդէրլինք; Թրգմ Աղեքս [ անդր ]  Փանոսեան. Ժ/449 (Բե):

 

*  ՄՈՒՇԵՂ. Կոչ արտասահմանի եւ ամբողջ հայութեան արիւնազանգ Կիլիկիային համար  / Առաջն. Հայոց Ատանայի  Մուշեղ եպս.. Զ/287-8:

«Այս պահուս, երբ Պէլէտիէի սայլակներով Սիհան եւ Ճիհան գետերը թափուած հայերուն անճանաչուած դիակները կը լողան ծովերուն երեսը, անդին Ատանայի մէջ ու լեռներուն անկիւնը տունէ, տեղէ, հարստութիւնէ, սիրելիներէ զրկուած 25-30000 հայ որբեր ու այրիներ մերկ ու պատառ մը հացի կարօտ, սովատանջ մեռնելու դժբախտ հարկին մէջ կը գտնուին: Օգնութի~ւն, օգնութի~ւն, օգնութիԽւն… եթէ չէք ուզեր որ իսպառ բնաջնջուի Կիլիկիան: »

 

*  Մուրատ-Ռափայէլեան նախկին աշակերտաց միութիւ /  **. Ա/47 (Գ):

Բվնդ. Անդամք տնօրէն ժողովոյ: [ Ցուցակ ]; Տարւոյս հոկտ. 19… Ընդհ. Ժողովոյ երկու նիստերուն: [ Մասնակիցների ցուցակ ]:

 

* [ ՄՕՆՌՕԷ Լ. ]  =  MONROE L Ազատութիւն  «Ո՞ւր է փոքրիկ արտոյտի բոյնն…» [ 12 տող ] /  L.  Monroe. Ե/215 (Բե):

 

[ ՄՕՐ ԹՕՈԱՍ ]  =  MOORE THOMAS. Քաղցր քնարն իմ հայրենեաց  «Խաւարի մէջ գտայ ես քեզ, Հայրենիքիս դու քա'ղցր քնար…» [ 4 քառեակ ] /   Thomas Moore; Թրգմ Տ. Ե. Ս.. Ը/369 (Բե):

 

*  Յ. Ա. Լ*. Նորօրինակ հասարակապետութիւն մը Միացեալ Նահանգաց մէջ  /  Յ. Ա. Լ*.. ԺԲ/586-8 (Բա):

Ոմն Վիլլիէմ Ջորջի իր կալուածքում ստեղծած որբանոց-պետութիւնը:

 

*  Յետին ողջոյն առ գերապ. Ներսէս եպիսկոպոս Ճնտոյեան  Ի դիմաց Մուրատ-Ռափայելեան Վարժարանի Աշակերտաց «Գնացէք բարեաւ Գերապայծառ…». Թ/յաւ.:

 

*  ՆԱԶԱՐԵԹԵԱՆ Հ. ԴԱՒԻԹ Մրմունջք շնորհակալեաց  Առ Տիրամայր ամենասուրբ Կոյսն  «Ի գեղգեղանս եռանդնալից սուրբ երգոց…» [ Ամէն տունը` 14(4), 16(3), 24 տող ] /  Հ. Դաւիթ Վ. Նազարեթեան. ԺԱ/504-5 (Բե) Տծ:

 

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼ.

* -  Փիլիսոփայ կոճղ  «Ժամանակով մի կոճղ կար հաստ ու հին…»: [ Առակ, 32 տող ] /  Առաքել Նալբանդեան. Թ/432 (Բե):

Տե'ս զ:

* -  Փոսուրայ  (Առակ) «Գարնան գիշեր մ'էր զովաշունչ…» [ 26 տող ] /  Առաքել Նալբանդեան. ԺԲ/571 (Բե):

Տե'ս զ:

 

*  ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ. Ղազար Փարպեցւոյ մասին  Առ Արշամ:  [ Ուղղագրութիւններ ] /  Հ. Գ. Նահապետեան. Ը/357-9 (Աբ): զ

 

*  ՆԱՀԱՊԵՏ ՔՈՒՉԱԿ. Տաղ (ազնիւ ասա)  «Ծաղիկ այն ծաղկին կ'ասեմ որ օձու բերնիկն էր բուսեր…» [ 18 տող ] / Առջբն  Քուչակեան քերթուած մը  եւ հրատ. պտրստ Հ. Մ. Պ.  [ Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան ]. Թ/400, Տծ (Աբ; Բե):

 

*  Նամականի  [ Ընթերցողներին, հեղինակներին ]. Թ/կզմ 2:

Բվնդ. Մանչէսթր; Բարիզ; Իզմիր:

 

*  Նշանաւոր այցելուք ի Ս. Ղազար. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

 

*  Նոր հանդէս «Արօր» [ ի հրատարակութիւնը Համբարձում Առաքելեանի (Շահրեար) ]. ԺԲ/591, նկ.:

 

*  Նուէրներ. Գ, Զ/կզմ 3:

«Բազմավէպ»ի որոշ կամ տարուայ ամբողջական հաւաքեծու հայկական հաստատութիւններին:

 

*  ՇԱՀՆԱԶԱՐ Վ. Մթնշաղ  (Յ[ ակոբ ] Ճ[ ոլալեան ] Սիրունի): [ Գրծնթ. ] /  Վ. Շահնազար. Ա/31-3 (Ագ):

Սիրունի Յակոբ Ճոլալեան. Մթնշաղ. Քերթուածներ 1906-1907. Կ. Պոլիս: Տպ. Ն. Պերպերեան, 1908. 63 էջ:

 

*  Շիլլէրի 150ամեակը. ԺԲ/580:

 

ՇԻԼԼԷՐ ՖՐԻԴՐԻԽ.

* -  Բաժանումն երկրի  «- Առէ'ք զերկիրն, Զեւսն որոտաց բարձունքից`…» [ 8 քառեակ ] /  Շիլլէր; թրգմ. զ  Զաքարեան. ԲԺ/584 (Բե) նկ.:

* -  Բաղդն եւ իմաստութիւնն  «Զատուած իւր մէկ սիրելիէն…» [ 4 քառեակ ] / Թրգմ Գր. Գ. Դ. Արմունի. Բ/79 (Բե):

 

*  Շրջանաւոր ճանապարհորդութիւն կենդանեաց մէջ  / Ֆր. թրգմ Հ. Ն. Տ [ Հ. Ներսէս Տիրացուեան ]. Թ/425-8; Ժ/470-3 (Գա):

 

*  Ողորմութիւն  [ Ադանայի կարօտեալներին օգնելու կոչ ] / ***. Է/332-3 (Գ) նկ.:

 

*  Ո. Յ. Փ. Ի մահ Պօղոսի Միսքճեան  Խոհք /  Ո. Յ. Փ.. Զ/284-6; Է/330-2; Ը/382-4; Թ/431-2; ԺԱ/527-8:

 

*  ՈՐԻՈՆ. Գաւազանահմայ պատանին  [ ընդերքում ջուր յայտնաբերող ] /  Որիոն. ԺԲ/588-90, նկ.:

 

*  Ուղեւծուծ հայ լրագրութեան: [ Ծաղկաքաղ Կ. Պոլսի «Բիւզանդիոն», «Մանզումէի Էֆքեար», «Արեւելք» եւ Թիֆլիսի «Մշակ», «Գործ» թերթերից ]. Ա37-40 (Ագ):

Մատթէոս Բ Իզմիրլեանի հանդիպումները Կ. Պոլսում, Թիֆլիսում: Հնչակեան եւ ՀՅԴ կուսակցութիւնների գրծնէութ.: Թուրքիայի խորհրդարանի ընտրութիւնները: Սովը եւ սովեալներին օգնելու միջոցառումներ: Ատրպատականի հայերի կոտորածը:

 

*  Ուղղելիք  [ նախորդ հմր. —ների վրիպակների ]. Ժ/կզմ 3:

 

*  ՈՒՆՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Քաղաքական տնտեսութիւն  [ կամ ]  Քաղաքական տնտեսագիտութիւն  /  Յարութիւն Ունճեան. Դ/174-7; Է/317-20, 1909; Բ/88-91; Ը/358-60, 1910; Դ/182-4, 1911 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Նախաբան; Տնտեսական գիտութիւն; Տնտեսագիտական զանազան դպրոցները; Ընկերվարական դպրոցը: Պետական ընկերավարութիւն եւ պետութեան դերը; Ընկերային քրիստոնէութիւն եւ կամ քրիստոնէական ընկերավարութիւն: Համերաշխավարութիւն ( Solidarisme ):

 

*  ՉԻԹՈՒՆԻ  [ ՏԻԳՐԱՆ ].  Վանբուսակ` Ախպէրաց արուն  /  Չիթունի. Զ/256-8 (Աբ):

Բոյսի ուսմնսր.: Բանահիւսութեան մէջ  «Ինչի' կուլաս կուցկուց էրուն…»  10 տող: Անուան ստուգաբանութիւնը:

 

ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ.

* -  Անտիպ էջեր Հ. Ղեւոնդ Վ. Ալիշանի: [ Որոշ նիւթեր հրատարակելու որոշում ] /  Հ. Ք. Չ.. Գ/109-10 (Աբ):

* -  Իսիքիոս Երէց Երուսաղեմացի: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Ե/193-200 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Հատուածներ կաթուղիկեայ թղթոց մեկնութենէն; Ճառ յամենասուրբ Աստուածածինն; Յոբայ մեկնութիւնը; Տեսութիւն Հ. Վ. Բ[ արսեղ ] Սարգիսեանի; Դիտողութիւններ:

* -  1908ի նշանաւոր հանգուցեալք. Մուրացան  1854-1908: [ Կենսգրծ. եւ մտն. ցնկ ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Բ/89-91 (Աթ; Աթ1) Տծ, նկ.:

* -  Վաղուան հացը «Հայր մեր»ի մէջ  [ ըստ արաբ եւ ղպտի եկեղեցիների մեկնաբանութեան ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Է/294-7 (Աբ) Տծ:

 

[ ՊԱՐԶԱՆԵՍ Պ. Պ. ] =  PARZANESE P.  P.

* -  Գոհարիկը  «Ամէն իրիկուն Տիրամօր մատրան…» [ 6 վեցեակ ] /  P.  P.  Parzanese; Թրգմ Ստեփան Եազըճեան. ԺԲ/555 (Բե) (Ժողովրդային բանաստեղծութիւններ):

* -  Խաչը  «Երբ որ ծընայ, ձայն մը հընչեց իմ ականջիս…» [ 6 վեցեակ ] Հրեշտակը  «Երբ որ մայրն իմ զիս իւր բազկաց մէջ առաւ…» [ 5 ութնեակ ] /  P.  P.  Parzanese; Թրգմ. իտ Ստեփան Եազըճեան. ԺԱ/498-9 (Բե) (Ժողովրդային բանաստեղծութիւններ):

 

*  ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ ՍՈՒՐԷՆ. Անոնց մահերը  Ամերիկահայ Տարագիրներուն  նորավէպ  /  Սուրէն Պարթեւեան. Թ/405-8 (Աա):

 

*  ՊԱՐԹԵՒԻԿ. Բազմավէպի սիրոյ եւ մաղթանաց ողջոյնները  (1 յունուար 1909): [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Պարթեւիկ. Ա/1-2:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ

* -  Առաջին քայլ ի գրոց բարբառ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ը/381 (Ագ):

Գործն. Քերականութիւն գրաբար լեզուի. յօրինեց Հ. Թադէոս Թովմաճեան. Բ տպ. Վենետիկ, 1909. 399 էջզ:

* -  Առաքել Սիւնեցւոյ «Վասն տանջանաց դժոխաց»ի մասին  (Առ Մեծ. Հ. Ն. Ակինեան) /  Հ. Մ. Պ.. ԺԱ/524:

* -  Ատանայի որբիկը  - ԱնօթիԽ եմ, կը մրսիմ… /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/468-9 (Աա) նկ.:

* -  Գիւղատնտեսական գործունէութեան երեսնամեակը  [ «Մշակի» խմբ. Ալեքսանդր Քալանթարի ] /  Խմբ.. ԺԲ/582, նկ.:

* -  Թէ տասը փարան ի'նչ կը պատմէ  (Ատանայի Որբիկներուն): [ Հեքիաթ ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/464-6 (Աա):

* -  Ծովային ճամբուս սեւը: [ Պատմուածք ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Թ/423-4 (Աա):

* -  Հայկական օրօր: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ը/381-2 (Ագ):

Berceuse Armռnienne pour Piano, Ո Daniel Varoujan զ

Գառնիկ Գլըճեանի երաժշտութիւնը: Դանիէլ Վարուժանի գնահատանքը «…ԱԽհ ոԽրքան տրտում է երգդ, ոԽրքան ազնիւ եւ գեղեցիկ: Օրհնեա'լ ըլլաս, սիրելի' Գառնիկ…»:

* -  Հայ հորիզոնը: [ Հրպրկխս. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԲ/577-80 (Ագ) նկ.:

Կ. Պոլսի հայերի կեանքը Սահմանադրութեան ընդունումից յետոյ.  «…առաջին օրերուն ամէն ոք ջանաց Կուսակցութեան մը փարիլ. եւ քանինե~ր կային անոնց մէջ աննկարագիր անձինք: …Մամլոյ ազատութիւնը երեւան հանեց ռամիկ գրչակներ, որոնք ծաղրածութեամբ, տեղական ռամիկ ասացուածներով դիւրաւ կրցան անուանարկել այս կամ այն անհատը կամ մարմինը, եւ շատերը ո'րքան ախորժով կը կարդան զանոնք: …Պէտք է ամէն հայ զգայ թէ այսօր ազգը բարոյական եւ նիւթական ճգնաժամի մը մէջ կը գտնուի: ազգ մը իր գոյութիւնը պիտի պահէ ներքին խաղաղութեամբ, գրականութեամբ եւ զարգացմամբ»:

* -  Հայ մամուլը տասնեւհինգ տարուան մէջ  (1894-1910) /  Հ. Մ. Պոտուրեան. (Աբ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. [ 1794-1894 թթ. լոյս տեսած մամուլի վիճակագր. ] Արտասահմանի մամուլը. Բազմավէպ. Թ/385-8:

Արմենիա (1885-1908): [ Մկրտիչ Փորթուգալեանի գրծնէութ. ]; Հանդէս Ամսօրեայ; Հնչակ; Հայք: [ Սմբատ Գաբրիէլեանի գրծնէութ. ]; Տաճկահայ մամուլը. Մասիս: [ Տիգրան Արփիարեանի եւ Ենովք Արմէնի գրծնէութ. ]; Աւետաբեր (1855-1908): [ Հ. Գրիգորիս Գալէմքեարեանի կարծիքը ]; Փունջ (1860-1908): [ Համբարձում եւ Սիմոն Ալաճաճեանների գրծնէութ. ]; Հայրենիք (1870-1896): [ Արփիար Արփիարեանի գրծնէութ. ]. Ժ/442-8: Արեւելեան մամուլ (1871-1908): [ Մատթէոս եւ Հրանտ Մամուրեանների գրծնէութ. ]; Արեւելք (1884-1908); Աւետաբեր տղայոց համար (1872-1908); Բիւրակն (1884-1908); Ծաղիկ (1886-1908); Պատկեր (1890-1899) Ռուսահայ մամուլը. Արարատ (1868-1908); Մշակ (1872-1908): [ Գրիգոր Արծրունու գրծնէութ. ]; Արձագնք (1882-1897); Աղբիւր (1883-1908); Նոր-Դար (1884-1903); Արաքս (1887-1898); Հանդէս գրականական (1888-1896); Մուրճ (1889-1907); Տարազ (1890-1908); Թատրոն (1894-1901); Մէճմուտի Ախպար (1885-1909). ԺԱ/488-96:

Դրօշակ (1891-1908): [ Նաեւ Աւետիք Իսահակեանի  Հայդուկի երգերից «ՀազաԽր բարով, հպարտ սարե'ր…»  4 քառեակ  / Հայ-Գուսան Ահարոնեան Աւետիս  «Խօսի'ր քնար, արար-աշխարհ թէ լռի…»  6 վեցեակ  / Ղարիբ]; Շաւիղ (1894); Համայնք (1894); Ապտակ (1894-1897); Հորիզոն (1894); Գաղափար (1894); Լոյս (1895-1908); Ազգագրական Հանդէս; Հայոց աշխարհ (1895); Արա (1895); Լումայ (1896-1908); Հանրագիտակ (1896-1908). ԺԲ/538-44:

Տե'ս Պոտուրեան Հ. Մկրտիչ. Հայ մամուլը տասնըհինգ տարուան մէջ (1894-1909). զ

* -  Ռուսահայ գրականութիւնը: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/477-80 (Ագ) նկ.:

Բվնդ. Գրքեր: [ Հայ գրողներ / Կզմ. Ղազարոս Աղայան, Աւետիս Ահարոնեան, Յովհաննէս Թումանեան, Վրթանէս Փափազեանզ ]; Խաւախեցիզ[]; Յովհ. Կոստանեանզ; Վրձին տ  . Քալանթար) Մանրանկարները; Թերթեր: [ Արարատ, Մշակ, Հորիզոն, Գիւղատնտես, Հովիւ, Աղբիւր, Տարազ, Լումայ, Նոր Դպրոց ]:

* -  Տաճկահայ մամուլ  Սահմանադրական շրջանի հայ Հանդէսները: [ Հրպրկխս. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Թ/428-30:

Նաեւ «Ձայն Հայրենեաց», «Ազդակ», «Շիրակ», «Կոհակ», «Ամսօրեայ տեղեկատու» պարբերականների գրծնէութ.:

 

*  ՊՕԼԻՏԿՈՎՍԿԱՅԱ-ՄԻԽԱՅԼՈՎԱ Ե. Եղբօր տեղ: [ Վիպակ ] / Թրգմ Աստուածատուր Բէկ-Յովսէփեան. Է/305-9; Թ/408-11; Ժ/457-60; ԺԱ/510-8 (Բգ):

 

*  ՌԱՓԱՅԷԼԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ. Ի սգալի վաղամեռիկ մահ ամենասիրելի դասակցիս վսեմ. Թովմաս էֆէնտիի Թէրզեան  Մահերգ «Դղրդեցաւ քաղաքս ողջոյն, ողբաց երկինք եւ երկիր…» [ 7 քառեակ ] /  Մկրտիչ Ռափայէլեան. Զ/263 (Բե):

 

*  ՌՈՍԷԹԻ ՏԱՆԹԷ ԿԱՊՐԻԷԼ. Կոյսն երանեալ  ( The blessed damosel ) «Կոյսն երանեալ դուրս հակեցաւ…» [ 26 վեցեակ ] /  Տանթէ Կապրիէլ Ռոսէթի; Թրգմ Մ. Յ. Անանիկեան. Դ/166-8 (Բե) ծանօթ. Մ. Յ. Ա.:

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ.

* -  Երեք սուրբ թագաւորներն մատենագրութեան եւ գեղարուեստից մէջ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Է/289-94 (Ագ):

« Die heiligen drei kՓnige in literatur und kunst Մ, von Dr. Hugo Kehrer. - Verlag von E. V. Seemann, Leipzig 1909, (2 BՊnde, in fol. preis M. 30):

Մոգերի երկրպագութիւնը մանուկ Քրիստոսին:

* -  Հնագրական կարեւոր առեղծուած մը եւ անոր լուծման նախափորձը  /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Ժ/433-41 (Աբ) Տծ:

Մլքէ թագուհու Աւետարանի գրուելու ժամանակը եւ թէ ում է հասցէագրուած` Վարագայ Սուրբ Նշան վանքին:

Տե'ս նաեւ Բ/53-62, 1911:

* -  Ս. Ղազարու ձեռագրատան ՃԳ. Աւետարանի առիթով: [ Նկրգր. ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Է/299-300 (Աբ) Տծ:

 

*  Սթեֆէնսըն եւ շոգեկառքի գիւտը  (Ծն. 1781. Մ. 1848): [ Կենսգրծ. ] / Թրգմ Հ. Ներսէս Տ [ իրացուեան ]. Ժ/473-6; ԺԱ/525-7:

 

*  ՍԻՐԱ. Տարսոնի ջարդը  (Գօլէճականի մը յուշագրութիւններէն) /  Սիրա  Հեղինակ «Հայի Ճակատագիրէն»ի. ԺԱ/519-24 (Աա):

 

*  ՎԱՀԷՎԱՆԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ. Վայրի երգեր  «Լեցուր բաժակըդ գինւով…» [ 7 քռեակ ] /  Գարեգին Վահէվանեան. Ժ/450 (Բե):

 

*  Վառարաններու արձանագրութիւնները  / Թրգմ Հ. Գ. Լազարեան. Ա/26-9 (Գա; Բե):

Ժողովրդական բանահիւսութիւնը Եւրոպայում:  Ծանելլի քհն. «Անդորրութի~ւն տան, պաշտելի` հիւրասէր…»  8 տող;  «Կրնան այնչափ զօրել որ ան չըյիշէ…»  4 տող:  « Quid laevius vento? - Flamma. գ » = «Ի՞նչ կայ հովէն թեթեւ - Բոցը…»  4 տող:

 

*  ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ. Վերածնութիւն  «Ա'յսպէս երգեց Վերածնուհին` երբ բացաւ…» [ 68 տող ] /  Դ. Վարուժան; Առջբն`  Դանիէլ Վարուժանը դէպ ի հայրենիք. Թ/418-9 (Բե) նկ.:

Տե'ս ՎԴ. Հ. Ա. էջ 152-4:

 

[ ՎԵՀԱԿՐՕՆ ՀՐԱՆՏ ].

* -  Յաղթանակը  «Խառնակ եւ ամփոփ, տեղ տեղ, քովէ քով…» [ Ամէն տունը` 12(2), 14 տող ] /  Հ. Ալատին. Թ/419 (Բե):

* -  Սեւ ծովին  «Խուլ մռնչիւնդ` կարծես մահի լոկ զանգուած…» [ 56 տող ] /  Հ. Ալատին. Ը/369 (Բե):

 

(*)  ՎԵՐԳԻԼԻՈՍ ՄԱՐՈ ՊՈՒԲԼԻՈՍ. Պոբլիոսի Վիրգիլիոսի Մարոնի «Ենէական». Տե'ս 1908:

 

(*)  ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ  ՆԱԶԱՐԷԹ. Ուրուագիծ պատմութեան Հայոց ի սկզբանէ մինչ ց’Արշակունի Հարստութիւնն. Տե'ս 1908:

 

ՏԱՅԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ.

* -  Ա. Չօպանեան իտալական մամուլին մէջ  /  Հ. Ղ. Տայեան. Թ/420-3 (Ագ):

Բվնդ. «Բարիզ Աքսորուած Հայ բանաստեղծ մը». «Արշակ Չոպանեան. Հեծեծողը»: [ «… հրատարակած է  Mercure de France  Քերթուածներու գիրքը… Հայ բանաստեղծը միշտ կը մնայ անձնանուէր զաւակն իր երկրին եւ իր երգիչ ազգին, եթէ անձուկ ու խիստ արեւմտեան գրական կարգապահութիւնը իր դասական չափերով դիւթէ զինք եւ իր ներդաշնակ ոտանաւորները`` …իր երգը անստգիւտ, վսեմ, ազատ ու նորօրինակ է. անոր ամէն մի տունը ոսկեղէն նետ մըն է` արեւուն դէմ արձկուած» /  Էմիլիոյ Ծանծի ]; Կարծիքներ Ա. Չօպանեանի «Քերթուածներ»ու մասին La Sociռtռ nouvelle  (Պրիւսըլ) «Անուշութիւնն աչուըներուդ կըրնայ բուժել է'ն մահացուն Վէրքերուն…»  19 տող «Եթէ ամէն բան իրօք աշխարհի մէջ ունայն է…»  16 տող  /  Հանրի Տական La Revue  (Փարիզ) «Անվէտվէտ ու անսարսուռ…»  12 տող; Նամակներ /  Էմիլ Վերհարըն Տր. Մաքս Նորտաու Ֆրետերիք Միսթրալ Ա. Մէզիէռ; Մասընէ Ժիւլիէթ Ալֆոնս Տօդէ Ժան Լահօր:

* -  1908ի նշանաւոր հանգուցեալք. Արփիար Արփիարեան: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ղ. Տայեան. Ա/40-4 (Աթ; Աթ1) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Կենսագրական գիծեր; Ազգային գործերու մէջ; Յեղափոխական ոգւոյ ծառայող իր պարբերականք; Վիպասան; Խմբագրապետ եւ Աշխատակից պոլսական եւ այլ թերթերու; Խանքեր Գրաբարի դէմ; «Հողվրտիք»ներ; Քաղուածներ` իր իմաստներէն: [ Ասոյթներ ստեղծագործ. —ներից ]:

* -  1908ի նշանաւոր հանգուցեալք. Էտմոնտոյ տէ Ամիչիս: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ղեւոնդ Տայեան. Ա/40-4, նկ.:

* -  1908ի նշանաւոր հանգուցեալք. Լիւտովիք Հալէվի  [ թատերագրի եւ վիպասանի կենսագործունէութ. ];  Վիկտորիէն Սառտու  [ թատերագրի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Ղ. Տայեան. Գ/133-4, նկ.:

* -  1908ի նշանաւոր հանգուցեալք. Ֆրանսուա Գոբէ  [ բանաստեղծի, թատերագրի եւ վիպասանի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Ղ. Տայեան. Է/320-1, նկ.:

* -  Հայկական գրադարան: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ղ. Տայեան. Գ/123-4; Զ/278 (Ագ):

Բվնդ. «Հայենիք երգարան». Պոսթըն, 1909. 304 էջզ: [ 200ից աւելի ազգային, հայրենասիրական, յեղափոխական եւ սիրոյ երգեր, 61 նոտագրուած ]:

[ Դուրեան Եղիշէ ] «Հովուական սրինգ»զ:

* -  Հայկական մամուլ. «Գիւղատնտես»: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ղ. Տ.. Զ/283-4 (Ագ)

 

*  ՏԱՍՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ. Մենամարտ Տանկրեդեայ եւ Արգանտի  «Արդէն մահն եւ կամ խոհեմ խորհուրդն եւ կամ ահուդող`…» (Ազատումն Երուսաղեմի. Երգ ԹԺ, 1-28) /  Տորկուատոյ Տասսոյ; թրգմ Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան. Ը/364-8 (Բե):

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1912. էջ 585-94:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Ամանակաւոր չափը եւ տոքթ. Ս [ մբատ ]  Մ. Գաբրիելեան  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/481-8 (Աբ) Տծ:

Հայկական տաղաչափութիւն: Ներսէս Շնորհալի  «Այսօր յարաւ ի մեռելոց փեսա'յն անմահ եւ երկնաւոր…»  9 տող Խորենացի  «Երկնէր երկին եւ երկիր…»  9 տող Ժողովրդական երգ  «Հաց նստիս ջուխտակ աղբարով…»  16 տող Կոմիտաս կաթողիկոս  «Անձինք նուիրեալք սիրոյն Քրիստոսի…»  24 տող:

* -  Լամարթինի «Հրեշտակի մը անկումը» քերթուածին արեւելեան ծագումը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Գ/114-9; Դ/168-74 (Աա) Տծ:

«…Հրեշտակի մ' անկումը ուրիշ բան չէ` բայց եթէ անվաւեր գրքի մէկ մասը, Ենովքայ գիրքը` ոտանաւորով եւ արդի մտածութիւններով թարգմանուած» Հիմնւում է Անւաւեր գրքի Վենետիկում հրատարակուած հայկական, յունական եւ եթովպականի գերմաներէն թարգմանուած տարբերակների վրայ: Նաեւ հատուածներ պոեմից:

* -  Հայոց «Վարիս» աստուածութիւնը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԲ/529-35 (Աբ) Տծ:

Ստրաբոնի վկայութիւնը: Մ. Խորենացու վկայութիւնը: Ղեւոնդ Ալիշանի տեսակետը:

* -  Տարօնի հայրապետին  [ Ներսէս եպկ. Ճնտոյեան ] «Զէնքերուդ ներքեւ` փառքով անարատ`…» /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ/յաւ.:

Տե'ս Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ. Տարօնի հայրապետին // Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ. Բանաստեղծութիւններ. Քնարերգութիւններ - Քերթուածներ - Վիպերգեր. Արտավազդ Գ. ի երգերը - Արձակ էջեր. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1965. էջ 133-6:

* -  Փարպեցւոյ թուղթին վավերականութիւնը  /  Վանատուր. Զ/246-6 (Ագ):

Բանավէճ` Աւգերեան Հ. Յարութիւն. Լատին լեզուն եւ գրականութիւնը նախնեաց քով // Բզմվպ, Բ/59-66, 1909:

 

(*)  ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ Հ. ՍԱՀԱԿ. Գերմանական մատենագրութիւն  [ կամ ]  Գերմանական գրականութիւն. Տե'ս 1907; 1908:

 

* [ ՏԻՏԻԷ ԵԴՈՒԱՐԴ ]. Գաղտնիք Վենետկոյ  Պատմ. վէպ / Թրգմ Հ. Մ. Վ. Սահակեան. Զ/268-73; Է/309-14; Ը/370-8 (Բգ) Տծ:

Անաւարտ է:

Տե'ս Տիտիէ Եդուարդ. Գաղտնիք Վենետկոյ / Թրգմ. Հ. Մեսրոպ Վ. Սահակեան. Վենետիկ: Տպ. Ս. Ղազար, 1909. 515 էջ: զ

 

*  ՏԻՐԱԿ. Անիի աւերակներուն ծնունդը  «Վրոյր»ին: [ Պատմուածք ] /  Տիրակ. ԺԲ/556-8 (Աա):

 

ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

* -  Գիտութիւն  [ կամ ]  Գիտական քրոնիկ  /  Հ. Ներսէս Տ.. Ա/18-26; Բ/81-7; Գ/128-30, նկ.:

Բվնդ. Թռչնարուեստը: [ Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում պետութեան եւ հիմնադրամների գործունէութիւնը ]; Օդապարիկներ: [ Ստեղծման պատմութիւնը Եւրոպայում 17րդ դարից սկսած ]; Թռչնագործիներ: [ Օդագնացութեան զարգացումը 19րդ դարավերջից: Նաեւ ֆրանսահայ Նազարեանի Թիֆլիսում իրականացրած փորձերը ]:

* -  Դերասան Վրոյրի  [ Արամ Մաքաշչեան ]  գործունէութեան 25-ամեայ յոբելեանր  /  Հ. Ն. Տ.. Գ/140 (Գ):

* -  Կրօնք, հայրենիք, ազգութիւն: [ Հրապարակախօսութ. ] /  Հ. Ն. Տ.. Գ/138-40 (Գ):

* -  Հայաստանի բուսագիրք ( Flora Armeniaca ) եւ հայկական բուսարան ( Herbarium Armeniacum )  /  Հ. Ներսէս Տ.. Բ/49-59; Գ/97-101 (Աբ) Տծ:

Գիտական ձեռնարկ հրատարակելու մտահղացումը, ծրագիրը, իրականացրած աշխատանքները, բուսարան պատրաստելու ձեւը, օգնութեան խնդրանք:

* -  Հայ գործիչը գնահատենք. Տիգրան Նազարեան  (Աղբիւր ամսագրի հիմնադրութեան 25 ամեակի առթիւ): [ Գործունէութիւնը ] /  Հ. Ներսէս Տ.. Ա/44-5 (Գ) նկ.:

* -  Հայկական գրադարան: [ Գրծնթ. ]  /  Հ. Ն. Տ.. Բ/93-4; Գ/125-6 (Ագ):

Բվնդ. Ամենուն տարեցոյցը: [ Գրական, բանասիրական, գիտական տարեգիր, խմբ. Թէոդիկ (Թէոդոս Լաբճինճեան) ] «Սա համայնագիտարան մըն է համով հոտով նիւթերու խճողուածութեամբ»;  Ոմանց տարեցոյցը: [ Երուանդ Օտեան. 1909 հայ զաւեշտական տարւոյ. Աղեքսանդրիա: Տպ. Գ. Նազարէթեան. 16 էջ ];  Մաղաքիա արք. Օրմանեան եւ կաթողիկոսական ընտրութիւն[. - Թիֆլիզ: Տպ. Օր. Ն. Աղանեանց, 1909. 80 էջ ]; Նորապսակներ: [ «Յուշարար» թերթի գրական յաւելուածը ]; Ի յիշատակ հայ բեմի յիսնամեակի: [ «Յուշարար» թերթի յաւելուածը ]; Ընտանեկան թատրոն: [ «Հասկեր» թերթի մանկավարժական գրադարան ]:

[ Թումանեան Յովհաննէս ]. Տօն եւ ձօն. Թիֆլիս: Տպ. Օր. Ն. Աղանեան, 1909. էջզ; «Ազատութեան մատենադարան» [ մատենաշար: Մատենագիտ. ցանկ ]; Եղիա Տէմիրճիպաշեան [Լեւոն Էսանճանեանի կազմած. Կ. Պօլիս: Տպ. Արշակ Կարօեան. էջզ]

* -  Հայ հանճարը գնահատուած. Պ. Յար [ ութիւն ]  Սինանեան [ ի գործունէութ. ] /  Հ. Ներսէս Տ.. Գ/134-6 (Աթ) նկ.:

* -  Հանգիստ ասպետ Բիէդրոյ Բրօֆ. Կրէճեոյի  (ծն. 20 Յունիս 1847. 29 Հոկտ. 1908): [ Մահախօս. ] /  Հ. Ն. Տ.. Ա/46 (Գ):

* -  Հանգիստ Թովմաս Թերզեանի: [ Մահախօս. ] /  Հ. Ն. Տ.. Գ/143 (Աթ1) նկ.:

* -  Հանդիսարան հայ պարբերական թերթերու: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Տ.. Ա/33-7; (Ագ):

«…մեր ընթերցողներին ծանօթացնել ժամանակակից ամէն մէկ Հանդէսի կեանքը, ուղղութիւնը, օգտակարութիւնը, արժէքը, աշխատակիցները»:

Բվնդ. Հանդէս ամսօրեայ; Գիտութիւն; Լոյս; Արեւելեան մամուլ; Աղբիւր եւ տարազ; Նոր դպրոց; Զանգ; Հասկեր La patrie The Armenien;

* -  Մեծ մարդերու ուղեղները  /  Հ. Ներսէս Տ.. Գ/131 (Գա):

* -  Ջերմութիւն եւ ցրտութիւն  /  Հ. Ներսէս Տ.. Գ/126-8 (Գա):

Տարբեր ժամանակներում, զանազան ժողովուրդների կեանքում կատարուած արժանայիշատակ պատմութիւններ:

* -  Ստացուած նոր թերթեր  /  Հ. Ն. Տ.. Գ/142; Դ/կզմ 3 (Գ):

Բվնդ. Գարուն; Ազդակ; Գիւղատնտես; Զնդան; Ժայռ; Սասուն; Կիլիկիա:

* -  Տաղանդաւոր հայ դէմքեր. Տօքթ. Միհրան Գրիգոր Գասպարեան  Ելեկտրաբան-Բժշկապետ: [ Կենսգրծ. ]  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. ԺԲ/565-7 (Աթ) նկ.:

* -  Տանիմարքայի երկրագործական հարստութիւնը  /  Հ. Ներսէս Տ.. Գ/130-1 (Գա):

* -  Տիկին Սիրանոյշի  գործունէութեան 35-ամեայ յոբելեանր  /  Հ. Ն. Տ.. Գ/140-1 (Գ):

Բաքուի «Ցիրկ» թատրոնի հանդիսութեան նկարագրութիւնը:

* -  Քալապրա-Սիկիլեան երկրաշարժը. Մեսսինայի կործանումը  /  Հ. Ներսէս Տ.. Դ/177-92 (Բա) նկ.:

* -  Ֆիզիքական առողջութիւնը  /  Հ. Ներսէս Տ.. Գ/131-2 (Գա):

 

*  Տրապիզոնի նոր թերթը` Խարիսխ: [ Գրծնթ. ] / ***. Զ/284 (Ագ):

 

*  ՓՌԱԹԻ Ճ. Կեցցէ~ մեր արքայն  «Կեցցէ~ մեր արքայն: Օրհնեալ է միշտ նա…» /  Ճ. Փռաթի; Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. ԺԲ/564 (Բե):

 

*  Քաղաքացի [, ԱՄՆ: Երկշաբաթաթերթի հասցէն ]. ԺԲ/590:

 

ՖԷՍՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Հրատ: [ Մարս մոլորակը ] /  Յարութիւն Ֆէսճեան  Աշակերտ Մ. Ռ. Վարժ. Է/314-7 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Իր լուսանկարները; Լիճեր, ծովեր, երկիրներ, ամպեր, ջրանցքներ, եղանակներ Հրատի մէջ; Կեանքի գոյութիւն; Բրօֆ. Ռիւսսէլին նոր գիրք եւ Բրօֆ. Նիուգըմին հակասական պատասխանը; Բրօֆ. Սքիաբարելլիի վերջերս Հրատի վրայ կատարած ուսումնասիրութիւններն ու անոնց արդիւնքը; Նշանաւոր բնագէտ եւ տարրալոյծներու պատասխանը Հրատի պարունակած մթնոլորտին վրայ:

* -  Մէչնիքոֆ եւ իւր «Ծերութիւնը»: [ Գործունէութ. ] /  Յարութիւն Ֆէսճեան  Աշակերտ Մ. Ռ. Վարժ. Զ/264-7 (Գա) նկ.:

* -  Ուսուցչապետ Յակոբ Չամիչեան: [ Կենսգրծ. ] /  Յարութիւն Ֆէսճեան  Ուս. Բժշկ. ԺԲ/568-71 (Աթ):

 

*  ՖՐԷՄՈ ՓՈԼ. Արծուին հոգեվարքը  Անտիպ մանրամասնութիւններ Նաբոլէոնի մահուան վրայօք / Թրգմ Բ* Յ. Յ.. Գ/120-2 (Բգ) Տծ: