ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1904

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 հմր, ամսագիր, 48, 96 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ երկրորդ տարի: Հատոր ԿԲ:

Գ. Խմբագրականք, Բանասիրականք, Բանաստեղծականք, Կենսագրականք, Գրախօսականք, Հանդէս հանդիսից, Կրթական, Աշխարհագրականք, Գեղեցկագիտականք, Այլեւայլք:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն, երբեմն եռասիւն:

Է. Բովանդակութիւն [ որոշ հմրների վերջում կամ կզմ առաջին էջում ]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1904 տարւոյ:

Ը. Նկարներ:

 

*  Ազդ: [ Յօդուածագիրներին` խմբագրի աշխատանքին չմիջամտելու խնդրանք ]. Բ/80:

 

ԱՂԱՆՈՒՐ  [ ԲՈՄԲԻԼԻ ]  ՎԻԿՏՈՐԻԱ.

* -  Արեւուն մէջ  «Արեւուն մէջ կուզենք ազատ համարձակ…» [ 15 տող ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/532 (ԲԵ):

Տե'ս ԱԲՎ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 95-6:

* -  Եսայի  (Կարդալով Գիրքն ու «Լրագիրը») «Կանցնին դուստրերը Սիոնի, սիգապանծ…» [ 74 տող ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/484 (ԲԵ):

Տե'ս ԱԲՎ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 147-50:

* -  Մանրերգ  «Չե՞ս ըզգար Ապրիլը դուն որ կու գայ…» [ 3 եօթնեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/560 (ԲԵ):

Տե'ս ԱԲՎ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 144-5:

* -  Պատշգամէն  «Ո~հ, ո'րքան շուրջն անդորրութիւն…» [ 130 տող ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/545-6 (ԲԵ):

Տե'ս ԱԲՎ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 82-7:

 

*  ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈՅ ԴԷ. Պատերազմը  / Թրգմ Հ. Յարութիւն Աստուրեան. ԺԲ/570-4 (Գ):

 

* [ ԱՆԴԵՐՍԷՆ ՀԱՆՍ ՔՐԻՍՏԻԱՆ ]. Մօրկան մը պատմութիւնը  /  Անտրսէն; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/503-6 (Բե):

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* -  Բիւզանդի Մամիկոնեանները: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Բ/54-60; Դ/149-57; Զ/261-9; Է/310-5; Թ-Ժ/426-43 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Մամիգոնեաց ծագումը; Մամգունի աւանդավէպը; Արտաւազդ Ա; Մամիկոնեաց դերը Դ դարու կուսակցութեանց մէջ; Վաչէ Ա; Պատգամաւորութիւն ի Բիւզանդիոն; Որդունեաց եւ Մանաւազեանց կռիւը; Սանէսանի արշաւանքը; Ցլու գլխուն պատերազմը; Շինութիւնք Խոսրովի; Արշաւանք Պարսից; Վաչէի մահը; Արտաւազդ Բ; Տիրան; Հայրի կոտորածները; Մամիկոնեանք կը քաշուին ասպարեզէն; Արշակ Բ; Վերադարձ Մամիկոնեանց; Աւատապետութիւնը; Արշակ կը փորձէ ջնջել այս դրութիւնը; Յունապարսկական պատերազմ; Հայոց դերն այս մարտին մէջ ըստ Ամմիանու; Նոյնն` ըստ Բուզանդի; Երեսնամեայ պատերազմը; Առաջին ճակատը; Բագոս; Երկրորդ ճակատը; Մերուժան; Վահան; Նոր հրէշ մը; Մազդէականութիւն. Արշակի եւ Վասակի վերջինք; Համազասպուհի; Սամուէլ; Պապ եւ Վրէժխնդիր սերունդը; Ճերմակաձին Մուշեղ; Ձիրաւի ճակատը; Սպարապետն ու թագաւորը; Հայրի դատաստանքը; Երեք զօրութիւնք եւ իրենց անկումը; Ժողով աւագանւոյն; Վարազդատ; Մուշեղի ծրագիրները; Նախանձորդ մը; Մահ Մուշեղի. Յարուցանելու փորձեր; Հակազդեցութիւն ընդդէմ հռոմէականութեան; Գերեդարձ Մանուէլի; Փոփոխ դեսպանագնացութիւնք; Կարնոյ դաշտին ճակատը; Մանուէլ իշխանապետ; Պարսից հովանաւորութիւնը կը խնդրուի; Սուրէն մարզպան կու գայ եւ կը փախչի; Բագրեւանդի կռիւը; Արշակ եւ Վաղարշակ արքայորդիք; Մանուէլի մահը; Յունական եւ Պարսկական Հայաստաններ; Բարձումն երկու թագաւորութեանց; Փորձեր վերականգնութեան; Խառն զօրութիւնք; Մամիկոնեաց դերը հայ մատենագրութեան մէջ; Ս. Մեսրոբ; Իր կեանքը; Գրոց գիւտը; Իր ազդեցութիւնը; Իր մահը; Յաւելուած:

* -  Դիտողութիւն մը  /  Հ. Ն. Ա.. Թ-Ժ/464:

Տե'ս Ը/366-9, 1903:

* -  Հայաստանի առաջին եկեղեցին  /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ե/196-8 (Աբ; Ազ) Տծ:

Ագաթանգեղոսի եւ Փավստոս Բուզանդի վկայութիւնները Էջմիածնի Կաթողիկէի եւ Աշտիշատի եկեղեցիների շուրջ:

* -  Հայերէնի յոքնակիի դրութիւնը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ե/221-4 (Աե) Տծ:

* -  Հանդէս ամսօրեայի հասցէին:  [ Ողջամտութեամբ եւ հարգանքով վերաբերուելու այլոց աշխատանքներին ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Թ-Ժ/477-8, Տծ:

* -  Մամբրէ վերծանող: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Է/298-304; Ը/352-8 (Աբ) Տծ:

* -  Վերջալոյսը  «Դու հիւանդ ես, սիրելի…» [ 60 տող ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Թ-Ժ/402 (Բե):

* -  Վրոյրի  [ Որմզդանայ  կամ Հիւրմիւզեան Հ. Եդուարդ ]  բանաստեղծութիւնը  /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ա/36-41 (Աբ; Բե):

Նաեւ  Վրոյր առ Մենալքաս  «Ի գալ այսր իմում, ոչ ամպոց ինչ գոռ…»  30 տող «Ո' աշուն աշուն…»  6 քառեակ. տե'ս Հիւրմիւզեան Հ. Էդուարդ. Վրոյր առ Մենալքաս. 84 տող; Երգ յաշուն // Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց. Հ. Գ. Վ.: Ս. Ղազար, 1854. էջ 47-9, 143-4:

* -  Քննութիւն մը «Լոյս զուարթ» երգին վրայ  /  Հ. Ն. Անդրիկ; նխբն`  Խմբ [ Հ. Սիմոն Երեմեան ]. Ա/30-3, Տծ:

Զուգահեռ համեմատութիւն բնագիր յունարէն եւ հայերէն տեքստերի, մեկնութիւնը:

*  Ա. Շ. Ծնունդի գիշերուան երազ մը  «Ծնունդի գիշեր էր: Հրեշտակները լուսեղէն նախշուն զգեստ մը հագած…» [ Արձակ պոեմ ] /  Ա. Շ.. Բ/84-6 (Բե):

 

* [ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ]. Մեսրոպեան Հանրամատչելի գրադարան:  [ Նախատեսւում է հրտ. Թիֆլիսում ] /  Հ. Ա.. Ա/48:

 

*  Առողջապահութիւն  Գիտական, բժշկական ու փորձնա-հոգեբանական [ եռամսեայ հանդէսի բվնդ., նպատակը, բաժանորդագրութեան պայմանները ]. ԺԲ/կզմ 3-4:

 

*  ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Պրոֆ. Քարստի նոր երկասիրութեան վրայ ակնարկ մը  /  Հ. Յ. Աստուրեան. Ե/218-21 (Ագ) Տծ:

(Mittelarmenisches Rechtsbuch, Rechtsbuch Sempads aus dem XIII Ihd. unter ZurՖckfՖhrung auf seine Quellen nach sՊmtlichen Codices herausgegeben, Ֆbersetzt und erlՊutert. Venedig, gedrՖckt auf S. t Lazzaro. Strassburg. Verlag von Kfrl J. TrՖbner 1894):  Սմբատ Գունդստաբլի Կիլիկեան Հայոց պետութեան դատաստանագրքի ուսմնսր.:

Տե'ս Բ/70, 1907:

* * Ա. Տ. *  Հայոց Թուականին Թ դարուն հաստատութեան խնդիրը  [ կամ ]  Հայոց Թուականին հաստատութեան ժամանակը  / * Ա. Տ. *. Զ/274-6; Թ-Ժ/444-8 (Աբ) (Թղթակցութիւն):

Բանավէճ`  Խալաթեանց Գրիգոր. Հայոց Թուականի հաստատութեան առիթով // ՀԱ, 97-102/1904:

 

*  ԱՐԼՕ. Ռուսական Սեւ ծովափերում հաստատուած հայ-գաղթականները  /  Արլօ. ԺԲ/574-6 (Ազ) նկ.:

Նաեւ Ալթիպարմագեան եւ Կակոսեան ընտանիքների պատմ. հմռտ:

 

[ ԲԱՅՐՈՆ ՋՈՐՋ ].

* -  Կործանումն Սենեքերիմի  «Որպէս գայլեր կը թափին փարախին վրայ անպաշտպան…» [ 6 քառեակ ] /  Պայրըն; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ը/378 (Բե):

* -  Մեռար, հեռացար…  «Մեռար, հեռացար` փառօք փայլեցար…» [ 3 վեցեակ ] /  Պայրըն; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. ԺԱ/496 (Բե):

* -  Տեսիլն Պաղտասարի  «Արքան գահին վրայ բազմէր…» [ 11 քառեակ ] /  Պայրըն; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Է/295-6 (Բե):

 

*  ԲԱՍՄԱՋԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ. Հայկական ճարտարապետութիւն  /  Կ. Յ. Բասմաջեան. ԺԱ/կզմ 2-3, արտատպ. «Բանասէր» հանդէսից:

Արարատեան (Ուրարտական) թագաւորութեան Մուսասիր քաղաքի տաճարի եւ հունական Պարթենոնի կառոյցների ձեւի ընդհանրութիւնները: Պրոֆ. զՍտշըգովսկու տեսակետը: «Հայարձան»։

 

*  Բացված է բաժանորդագրութիւն.

«Բազմավէպ»ի  1904 տարւոյ. Ա, Բ, Գ/կզմ 1 1904  Բազմավէպ  Ուղղութիւն, Պայմաններ, Արտաքին աշխատակիցներուն. Ա/կզմ 4:  1903  Մուրճ  գրական հասարակական եւ քաղաքական ամսագրի. Ա/կզմ 3 «Գեղունի» 1904. Ա/կզմ 4 1904 բաժանորդագրութիւնք  Առողջապահիկ թերթիկ, Լոյս, «Ազգագրական հենդէս». Ա/կզմ 2; Գ/կզմ 4 «Պատանի» ամսաթերթ. Ա/կզմ 3:

 

*  Բովանդակութիւն ազգային թերթերու. Ը/կզմ 2-3:

Բվնդ. Ծաղիկ. Կ. Պոլիս. Դ/կզմ 3, Ե/կզմ 4: Մասիս. Կ. Պոլիս. Դ/կզմ 3, Ը/կզմ 3: Արեւ[ ելեան ] մամուլ. Զմիւռնիա. Դ/կզմ 3, Ե/կզմ 4: Բիւրակն. Կ. Պոլիս. Դ/կզմ 3-4, Ե/կզմ 4: Ազգագրական հանդէս. Թիֆլիս. Դ/կզմ 4: Մուրճ. Թիֆլիս. Դ/կզմ 4, Ե/կզմ 3-4: Լուսաբեր. Նիկոզիա. Դ/կզմ 4: Արարատ. Էջմիածին. Դ/կզմ 4: Բանբեր Գրականութեան եւ Արուեստի. Ս. Պետերբուրգ. Ը/կզմ 2-3:

 

*  ԲԱՐԱՆՈՎ ԵՒԳԵՆԻ. Փոքրիկ լոյս  (Լեգենդա) /  Եվգ. Բարանօվ; թրգմ. ռուս.  Կ.  Ղազարբէկեան. Թ-Ժ/449-50 (Թղթակցութիւն):

 

*  Բարեգործական Միութիւն Հայոց  =  Union de bienfaisance Armռnienne  Հիմնադիր Անդամք Կարապետ Մութաֆեան, Մկրտիչ Տէր Աթանասեան, Յովհաննէս Պալթաեան Կանոնագրութիւն. Է/կզմ 2-4:

 

* [ ԳԸՌԼԱՆԿԸՃԵԱՆ ԳԵՒՈՐԳ ]. Դիւցազնուհին…  (Իրական կեանքէ) «Ո՞ւր դիպեցար Շաւարշանայ կոյսերուն…» [ 6 քառեակ ] /  Ծիծառն հայրենեաց. ԺԱ/484-5 (Բե):

 

*  Գիշերային հիւրեր  (Թափառականի) / Թրգմ. ռուս Կ. Ղազարբէկեան. ԺԲ/542-4 (Բե):

 

*  Գէորգ Ամիրեան: [ Երգչի յաջողութիւնները Փարիզում ] /  Ա. Կ.. Թ-Ժ/450-1 (Թղթակցութիւն):

 

* [ ԳՅՈԹԷ ՎՈԼՖԳԱՆԳ ]. Իշխանն մայրեաց  «Ո՞վ ձի հեծած այդպէս ուշ կը ճեղքէ հողմն ու խաւար…» [ 8 քառեակ ] /  Գեօտէ; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ը/378 (Բե):

 

*  ԳՈՒԲԻՆՍԿԻՅ Վիպակներ Մի պատկեր իրականութիւնից: [ Պատմուածք ] /  Գուբինսկիյ; թրգմ. ռուս.  Կ.  Ղազարբէկեան. Թ-Ժ/449 (Թղթակցութիւն):

 

*  Դաստիարակութիւն ընտանեաց: [ Ասոյթներ ] /  Թոմազէոյ;  Բ. Գաբդիէ Ուդդինի;  Տոֆէն;  Ռիան;  Գաբրիլէ;  Բրեվոյ-Բարատալ;  Լըկուվէ Կ. Գաբբոնի;  Սմայլ;  Պոդէն;  Պոպպա;  Լալան;  Տիւբանլու;  Գանդու;  Մոնֆա;  Տը Պոնալ;  Լամպրուսքինի; Լամարդին. Գ/137-42; Է/334-5:

 

*  ԴՐՍԵՑԻ. Նոր Ջուղա  /  Դրսեցի. Ե/233-6; Ը/360-9 (Աժա):

Կազմավորումը, կառավարումը, ծաղկումը եւ անկումը: Թադէոս եպս. Բէկնազարեանի գրծնէութ.: Վիճակագր.: Հնդկահայերի օժանդակութիւնը: Գաղութի վերազարթոնքը:

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Գիտակցական գործունէութիւն: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԲ/529-32 (Աժ):

* -  Գործադուլ  (Sciopero) [ Իտալիայում ] /  Խմբ.. Թ-Ժ/կզմ 3:

* -  Գրական զրոյցներ: [ Իտալական արդի գրականութեան շուրջ ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Է/321-6 (Բե):

* -  Ժամանակն է: [ Հրպրկխսթ. կրթութեան խնդրի շուրջ ] /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԱ/481-3 (Աժ):

* -  Լճակը  (L’Estuario) /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԲ/569-70 (Բե):

Բանստղծթ. —ներ նուիրուած Վենետիկին  «Կըղզիք վեհապանծ կանաչ վարսագեղ…»  9 տող  /  Սէրէնա; «Ծովը հընդկական չի ծնաւ երբէք…»  4 տող  /  Մուրանօ; «Քեզ կրեմ սըրտիս մէջ` մեռած Թորչէլլօ…»  4 տող ; «Թողուցէք որ այս աշխարհէս խոյս տամ…»  4 տող   /  Թորչէլլօ; «Երկիր հիւրընկալ, զոր կը պաշտպանէ ծովն ու երկինք…»  6 տող:

* -  Կեղծ ազգասիրութիւն: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ը/337-40 (Աժ):

Պատմական յիշողութիւն: Մտաւորականութեան իրական նպատակը: «Հիւսիսափայլ»ը, «Մշակ»ը, «Հայրենիք»ը: Ի պաշտպանութիւն Լէօին` «Ռուսահայ վիպագրութիւն» յօդուածի ընդդիմախօսներից:

(*) -  «Հայ աշուղներ». Տե'ս 1903

* -  Համեստ մտքեր: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Է/289-94 (Աժ):

Բվնդ. Երախտիք մեր բարեկամներուն [ Անատոլ Ֆրանսին, Ժորժ Բրանտէսին, Միս. Պլաքուէլինզ ]; Ի'նչպէս կը դատեն; Մեռած երջանկութիւն; Գաղթականներու ամէնօրեայ լրագիր; Գաղթականներու ի նպաստ բանախօսութիւն մը:

* -  Հանդէս հանդիսից եւ լրագիր լրագրաց  /  Հ. Ս. Երեմ.:

Բվնդ Արտասահմանի թերթեր. Անահիտ (թիւ 1): [ Արշակ Չօպանեանի` Մատաթիա Գարագաշեանի մահախօս. ]; Լուսաբեր (Պրակ Ա. ): [ Ս. Էջմիածնի հազար վեց հարիւր ամեակը ]; Բանասէր (թիւ 10-11): [ Գրիգոր Բալասեանցի` Վահան Միրաքեանի կենսգրծ.: Սուքիաս Պարոնեանի մահախօս. ] Թրքահայ թերթեր. Մասիս (թիւ 1): [ Գրիգոր Զոհրապի ստեղծագրծ.: Ճարտարապետ Լեւոն Կիւրեղեանի առողջարան կառուցելու մտահոգութիւնը: Յրանտ Գազանճեանը արեւմտահայ մամուլի շուրջ ]; Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ (թիւ 1): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Լռութիւն» վէպը: Լեւ Տոլստոյի պատմուածքները: Հոսհոսական վիպակների առկայութիւնը: Արեւելահայ եւ արեւմտահայ մամուլի մերձեցման խնդիրը ]; Արարատ (թիւ 1): [ Յուսիկ եպս. Տէր-Մովսիսեանի «Հայրապետական աթոռի մասին համառօտ տեսութիւն»ը ]. Դ/190-2 Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Յովհաննէս Յովհաննիսեանի բանստղծթ. —ները «ԱԽխ, ո'չ բընութեան, այլ կեանքի ցրտից…»  4 տող: Մադաթ Պետրոսեանի «Լուսի» վիպակը ]; Արարատ . 2): [ Յակոբ Մանանդեանը` Դաւիթ Հարքացի իմաստասէրի երկերի ուսմնսր. շուրջ: Մանուկ Աբեղեանի «Ժողովրդարան խաղեր»ը ]; Մշակ . 63): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Թաղուած Քրիստոս»ը ] Թրքահայ թերթեր. Ծաղիկ . 9): [ Զապէլ Եսայեանը` աղջիկների կրթութեան շուրջ: Սիպիլի` կնոջ անհատականութիւնը եւ ազատութիւնը ]; Մասիս . 7): [ Մեսրոպ վրդ. «Պատիւը» յօդուածը: Նարդիկ Եաղուպեանի բանստղծթ. —ները «Եթէ ըսես. «թիթեռն եղի'ր գունագեղ…»  4 տող: Տիգրան Ելքէնճեանի բանստղծթ. —ները «Շէկ աւազուտն իբր ըզծով տարածանի անսահման…»  4 տող ] Արտասահմանի թերթեր. Անահիտ . 2-3): [ Գ. Փառնակի սեպագիր արձանագրութիւնների վերլուծութիւնը: Ֆրատ. Մաքլէր Ֆարմանի «Ասմանի»զ վէպի ֆրանսերէն թրգմ. ]; Հայաթերթ . 94): [ Հրպրկխսթիւնը հայ մամուլում ]. Ե/238-40 Թրքահայ թերթեր. Մասիս: [ Դրական հերոսների եւ գաղափարների կերտուածքի անհրաժեշտութիւնը: Օնիկ Չիֆթէ Սարաֆի «Մարգարիտէ համրիչը»: Մաքսիմ Գորկու «Ռադդա»զ վիպակը ]; Ծաղիկ: [ Միքայէլ Շամտանճեանի առաջադիմութեան մասին գաղափարները: Այլալեզու գրականութեան մասին յօդուածները ]; Արեւ[ ելեան ] մամ[ ուլ ]: [ Ռեթէոս Պէրպէրեանի լեզուաբանական յօդուածը: Ազգասիրութեան եւ մարդասիրութեան վերաբերեալ կարծիքներ: Յարութիւն Ալփիարի Քրոնիկը ]; Բիւրակն: [ Արմաշական վրդների յօդուածները ] Ռուսահայ թերթեր. Ազգագրական հանդէս: [ Երուանդ Լալայեանի Բուրչալուի եւ Նախիջեւանի գաւառների մասին «Ղարիբը պարկել ա, անճար կտնքա…»  12 տող;  «Կռունգ, կռունգ, կռման արա…»  17 տող;  «Չոփան, չոբան…»  6 տող ]; Մշակ . 68): [ Ադիս-Աբեբայի հայկական գաղութը: Կովկասահայ եւ Պարսկահայ գիւղերի տնտեսական կացութիւնը: Կ. Պոլսի հայերի տնտեսական եւ գիտական կացութիւնը ] Արտասահմանի թերթեր. Շարժում: [ Եւրոպայի հայ ուսանողներին հայերէն ուսուցանելու միտքը ]. Զ/285-8 Արտասահմանի թերթեր. Գրասէր: [ Հանդէսի հրտ. տեխնիկական դժուարութիւնները: Թղթակցելու հրաւեր ]; Շարժում: [ Ամերիկահայ գաղութի նուէրը Ալիք Պլաքուէլին, վերջինիս պատասխանը, «Բազմավէպ»ի բացատրութիւնը ] Թրքահայ թերթեր. Մասիս . 22): [ Մեկենաս հասկացողութեան տարբեր ընկալումները ]; Բիւզանդիոն . 2348): [ Արշակ Ալպօյաճեանը «Անհետացող» շարքով նշանավոր հայ գործիչների կնսգր. շարքի հրտ., այդ թւում Կարապետ Իւթիւճեանինը: Հայ աշակերտների հայագիտական իմացութիւնների խեղՃութիւնը ]; Բիւրակն . 25): [ Երգիծանք ]. Ը/382-4 Ռուսահայ թերթեր. Բանբեր: [ Լեւոն Շանթի «Եսի մարդը» թատերախաղը: Աւետիս Ահարոնեանի, Վ. զ Փափազեանի, Առանձարի ստեղծագրծ. —ները: Աւետիք Իսահակեանի  «Աշխարհը իրա ճամբով կընթանայ…»  6 տող: Ատոմ Եարճանեանի պոեզիան: Ոնոփրիոս Անոփեանցի բանստղծթ «Հոգ չէ, դիմանանք այդ գոռ փոթորկին…»  4 տող ]; Արարատ: [ Եղիշէ ծ. վրդ. Մուրադեանը խմբագիր ] Արտասահմանի թերթեր. La France littռraire: [ Մինաս Չերազի «La Derniռre Danse» վիպակը ]. Թ-Ժ/478-80:

* -  Հրատարակչական տրտունջ: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե/193-6  (Աժ):

* -  Ղարիպի աստղը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Դ/145-8 (Աժ):

Նաեւ  «Քաղաք մի կայր Ուռումանի…»  4 տող  / Ղարիպ Մինաս; «Andrem, raminghi e poveri…»  4 տող:

* -  Մեռած համակրանք: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Զ/241-4 (Աժ):

* -  Միջազգային գրականութիւն  /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե/230-3 (Բե; Աբ):

Բվնդ. Անդէրսըն եւ իր Հէքիաթները; [ Երուսաղեմի աբեղա ] Ս. Վ. Սամուէլեան[ ի բանստղծթ. —ները ]; «Աշխատութիւնը մոլութեան դեղթափ, բարեկեցութեան պատճառ եւ երջանկութեան գործիքն է…»; Ատանեկրի «Մաթերնիթա», «Սակայն դու որ կը խըմես…»  6 տող:

* -  Չե'ն լքանիր: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Գ/97-101 (Աժ):

* -  Ուխտը  Ողբերգութիւն հայ հեթանոսական դարերէն /  Հ. Ս. Երեմ.. Ը/369-75; Թ-Ժ/465-77; ԺԱ/521-7 (Բե):

* -  Պիտի գործե՞նք: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Բ/49-53 (Աժ):

«Հայկաշէն» բարենորոգութեան ծրագիր:

* -  Վիմամարտ  Ազգավէպ /  Հ. Ս. Երեմ.. Գ/129-32 (Բե):

(*) -  Տագնապը. Տե'ս 1903:

* -  Տիպար վարդապետը  /  Հ. Ս. Երեմ.. Թ-Ժ/385-94 (Աժ) Տծ:

Մեսրոպ Մաշտոցի յոբելեանը: Լէօյի հրտ. կնսգր.: Հայ պատմիչների վկայութիւնները:

* -  Քաջալերուի'նք: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ա/1-4 (Աժ):

 

*  ԶԱՔԱՐԵԱՆ ՊՕՂՈՍ. Ակնարկներ: [ Ռուսերէնից արեւմտահայերէն թրգմ. գրականութիւնը ] /  Պօղոս Զաքարեան. Թ-Ժ/448-9 (Թղթակցութիւն):

 

*  ԹԻՒՐՔԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ. Ուղերձ` մեծն Սահակի եւ Մաշտոց Մեսրոպի 1500 տարվայ յոբելեանը  /  Մկրտիչ Թիւրքեան. Թ-Ժ/453-7:

 

ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ՄԻԽԱՅԻԼ.

* -  Բանաստեղծ  «Զարդով ոսկեղէն փայլի իմ դաշոյնն…» [ Ամէն տունը` 12(3), 8 տող ] /  Լերմոնտով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. ԺԱ/503 (Բե):

* -  Հրեշտակ  «Ի կէս գիշեր, երկնից երես, թռչելով մի հըրեշտակ…» [ 4 քառեակ ] Ամպեր  «Երկնից ամպեր, աստանդական միշտ շարժուն…» [ 2 քառեակ ];  Առագաստ  «Ճերմակ փայլուն առագաստիկն միս մինակ…» [ 3 քառեակ ] /  Լերմոնտով; թրգմ Հ. Ք. Վ. Քուշներեան. Դ/148-9 (Բե) Տծ:

Տե'ս ՔՀՔ Առակք. էջ 387-9:

* -  Փափաք  «Ինչո՞ւ չեմ թռչուն կամ դաշտի ագռաւ…» [ 6 քառեակ ] Պայրըն  «Լացէք ի վրայ սգաւորաց ընդ հոսանքին Բաբելայ…» [ 3 քառեակ ] Պայրըն  «Բաբելոնեան ջըրոց մօտ նըստած լայինք թախծագին…» [ 3 վեցեակ ] Աղօթք  «Կենաց` դըժնեայ մի պահուն…» [ 3 քառեակ ] /  Լերմօնտով; թրգմ Յովհ. Պալեան. Ը/379, 380 (Բե):

 

*  ԼԷՈԲԱՐՏԻ  [ ՋԻԱԳՈՄՈ ].  Գիւղական շաբաթը  «Կը դառնայ օրիորդիկը դաշտէն…» [ 51 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ա/4-5 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 139-41: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

 

(*)  ԼԷՕ. Ռուսահայ վիպագրութիւն. Տե'ս 1903:

 

*  Լոյս տեսած է «Գեղունի»ն  Զարդարուած է 100 գեղատիպ պատկերներով: [ Բվնդ. ցանկ ]. ԺԱ/528:  Կոռիոյի. Ճիոգոնտա. Գ/144 «Հայրենիք» [ ի հրտ. օրացոյց եւ նկ. ]. Ա/կզմ 3 Շքեղ  [ գրքի նկրգր. ]. Գ/144 Հ. Բ [ արսեղ ]  Սարգիսեան. Անանուն ժամանակագրութիւն. Ե/196:

 

(*)  Լուսաբանութիւն. Խազից եւ երգեցողութեան շարականաց. Տե'ս 1900; 1903:

 

(*)  ԿՈՌԻՈՅ Թ. Ճիոգոնտա  Մելոտռամ չորս արարուածով. Տե'ս 1903:

 

*  1904 ամսական Քրոնիկ  Յունուար 8 1. Ա/կզմ 2:

Բվնդ. Զանազան: [ Համաճարակ Խարբերդում: Լեզարեան ճեմարանի շրջանաւարտները: Զէյթունի եւ Մուշի որբանոցները ]; Բարեգործական: [ Յարութիւն Շամխարեանի կտակը: Նախիջեւանից Յովհ. Աճէմեանի կտակը: Բաթումիի հայերի հանգանակութիւնը ]:

 

*  Հայկազեան գիշերօթիկ վարժարան  (Արեւելեան գիշերօթիկ դպրոց) Լօզան, Զուիցերիա: [ Նպատակը, պայմանները, ծրագիրը ]. Գ/կզմ 2-4; Ը/կզմ 3-4:

 

*  ՀԱՅՆԷ  [ ՀԱՅՆՐԻԽ ]. Լորելէ  «Չգիտեմ ինչո՞ւ ես մէկէն…» [ 6 քառեակ ] Եղեւին  (Հետեւողութիւն Լերմոնտովի թարգմանութեան) «Հիւսիսակողմն ամայի` կը բարձրանայ մենաւոր…» [ 2 քառեակ ] /  Հայնէ; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ը/378-9, 381 (Բե):

 

*  ՀԷՔԻՄԵԱՆ ՍՐԱՊԻՈՆ. Տեսութիւն ի Հայկ դիւցազն վէպ  Ընտրութիւն նիւթոյն /  Սրապիոն Հէքիմեան. Թ-Ժ/451-2 (Թղթակցութիւն):

 

*  ՀԻՒԲՇՄԱՆ ՀԱՅՆՐԻԽ.  Հիւբշմանի մէկ նոր գործը  [ կամ ]  Հիւբշմանի Հին Հայկական տեղաց անունները  / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Ն. Անդրիկեան. Թ-Ժ/396-401; ԺԱ/509-14; ԺԲ/546-51 (Աբ) Տծ:

Die altarmenischen Ortsnamen. - Steassburg: Karl. J. TrՖbner, 1904.

Բվնդ. Հայաստան մինչեւ 650 տարին յետ Ք. ի:

Անաւարտ է:

 

*  ՀԻՒԳՈ ՎԻԿՏՈՐ. Պուրկրավներ  [ կամ ]  Պիւրկրավներ.  [ Նաեւ ]  Յառաջաբան  /  Վիգթոր Հիւկոյ; Ազատ թրգմ Կոմիտաս  Պէյ  Մինասեան Յովհ. Մինասեան. ԺԱ/485-96; ԺԲ/561-9, 1904; Զ/275-81; Ը/369-75; ԺԱ/521-5; ԺԲ/569-71, 1906; Բ/90-2; Դ/174-6; Ե/223-5; Է-Ը/343-60, 1907 (Բե):

Անաւարտ է:

 

ՀԻՒՐՄԻՒԶԵԱՆ Հ. ԷԴՈՒԱՐԴ.

* -  Առ եղբօրորդեակն իմ յանդրանիկն իւր որդեակ նախերգ  «Ի ծովեզերս աստ ի Վոսփոր…» [ 11 քառեակ ] /  Հ. Եդ. Հիւրմիւզեան արքեպիս. Շիրակայ. Դ/165 (Բե) Տծ Խմբ.:

* -  Ի նախկին քայլափոխս թոռնեկին մերոյ  «Երգել դարձեալ յաւելից…» [ 26 տող ] Յաչկունս թոռնեկին իմոյ  «Քան ըզմարգարիտ…» [ 6 ութնեակ ] Ի նախկին բարբառ թոռնեկին իմոյ  «Երգէ սոխակ յանտառի…» [ 10 քառեակ ] /  Հ. Եդ. Հիւրմիւզ. Է/294-5, 296-7, 298 (Բե):

 

*  ՀՈՒՐ. Յ. Ս. Համլէդի ներկայացումը ի Գահիրէ  [ Կարապետ Գալֆայեանի կատարմամբ ] /  Յ. Ս. Հուր.. Է/կզմ 4:

 

*  ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ.  Նոր մատենագրութիւն 1512-1904  հիմնովին  բարեփոխեալ, սրբագրեալ, ճոխացեալ, եւն, եւն, եւն: [ Աշխտթ. սկզբունքները ]. Բ/կզմ 2-3:  Շնորհակալիք  [ «Հայկական նոր մատենագիտութեան» համար գիրք առաքելու համար ] / Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/կզմ 3:

 

*  Մատենագրութիւն;  Մատենագիտութիւն: [ Գրքերի թուարկում ]. Ա/կզմ 2; Գ, Զ, Ը, ԺԱ/կզմ 4; Ե/կզմ 2-3; Թ-Ժ/3-4:

 

*  Մեր գործի շարունակութիւնը: [ Ծրագիրը, ուղղութիւնը ] / «Մշակ»  8 1 «Մշակ» [ ի հրտ. վերսկսումը, բաժանորդագրութեան պայմանները ]. Գ/կզմ 2:

 

*  Մ [ կրտիչ ]  Փորթուգալեան. ԺԱ/կզմ 3-4, արտատպ. «Արմէնիա»ից:

Ի պատիւ Մարսելի «Արմէնիա» լրագրի խմբագրի` Ուստրաբնակ ամերիկահայ գաղութի կազմակերպած հանդէսի նկրգր.:

 

*  Մուրատեան բարերարի սանունք  1904-5 Ուսանողական շրջանին: [ Ցանկ ]. ԺԲ/559:

 

*  Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարան. Վենետիկ  / Տեսչութիւն Մ. Ռ. վարժարանի. Է/կզմ 2:

Ընդունելութեան պայմանները, ուսուցանուող գիտութիւնները, ուսման վարձը:

 

*  Յոբելեան Տ. Տ. Իգնատիոս Վ. Կիւրեղ [ եան ]  արքեպիսկոպոս աբբահօր - քահանայական յիսնամեայ: [ Ծանուցում ]. Ա/48:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Կենսագրական ստուերագիր Տեառն Տեառն գեր. Իգնատիոս Վարդ. ի Կիւրեղեան. Արքեպիսկոպոս եւ ընդհանրական աբբայ Վենետկեան Մխիթարեան հարց. Վ.: Ս. Ղազար, 1904. 28 էջ, նկ.:

 

[ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ (ՔԻՒՉՈՒԿ) ].

* -  «Լազարեան ճեմարանի պրօֆ. Գր[ իգոր ] Խալաթեանց նորերումս լոյս ընծայեց…»: [ Գրխօս. ] /  Մ. Շովրեան. Զ/269-74; Է/304-9; Թ-Ժ/394-6 (Աբ) Տծ (Թղթակցութիւն; Մատենախօսութիւն) Տծ:

Բվնդ. [ Առաջաբանը ]; Արշակունեաց մասին (էջ 1-16); Արտաշէս Ա (էջ 36-55); Տիգրան Բ եւ Արտաւազդ Ա (էջ 56-68); Արշամ եւ Աբգար (էջ 69-86); Սանատրուկ Կ (էջ 87-98); Արտաշէս Բ-դի սերունդք - Տիրան Ա, Տիրան Բ, եւ Վաղարշ (էջ 99-111); Խոսրով Առաջին (էջ 112-132); Մեծն Տրդատ (էջ133-153); Մեծն Տրդատ (էջ154-182); Խոսրով Փոքր (էջ 183-204); Տիգրան Բ (էջ 205-226); Արշակ Բ (էջ 227-260); Պապ եւ Վարազդատ (էջ 261-274); Արշակ Գ եւ բաժանումն Հայաստանի Խոսրով Գ եւ Վռամշապուհ (էջ 274-305); Վռամշապուհ. Սահակ Պարթեւ եւ Մ. Մաշտոց (էջ 306-335); Արտաշիր եւ Հայոց Արշակունեաց անկումն (էջ 336-368):

* -  Մատենախօսական թղթակցութիւն  /  Շովրեան Մ.. Ա/44-8, Տծ (Թղթակցութիւնք):

Նիկողայոս Մառի 1902 թ. Երուսաղեմի Ս. Յակոբեանց վանքի ձեռ. ուսմնսր. շուրջ:

 

*  ՆԱԶԱՐԵԹԵԱՆ Հ. ԴԱՒԻԹ. Արման  Առ Թովմաս էֆ. Թէրզեան «Տեսայ երբեմն որ կանցնէր…» [ Ամէն տունը` 22, 40, 52 տող ] /  Հ. Դաւիթ Վ. Նազարեթեան. Ա/33-4 (Բե):

 

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼ.

* -  Դոկտոր փիլիսոփայութեան պարոն Պօղոս Կարամուրզայի դասախօսութիւնը  [ Թիֆլիսում ] /  Առաքել Նալբանդեան. Ա/43-4 (Թղթակցութիւնք):

* -  Տզրուկ եւ օձ  «Պատուհանին վերեւը…» [ 31 տող ] /  Առաքել Նալբանդեան. Բ/63-4:

Տե'ս ՆԱ. Առակներ. էջ 78-9, 30 տող:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Բ/96; Գ, Զ, Թ-Ժ, ԺԱ/կզմ 4; Ե, Ը/կզմ 2:

Բվնդ. Ռոստով; Կ. Պոլիս; Թաւրիզ; Թիֆլիզ; Մոսկուա; Քազալինսկ; Ռոստով; Երուսաղէմ; Դօրպատ; Տօպրիչ; Մարսէյլ; Կարս; Ուորչէսդր մաս; Աստրախան; Նոր Խուղա; Ս. Պետերբուրգ; Պաթում; Բարիզ; Ալեքսանդրիա; Մէթսթոն; Էկատորինոտար; Ժընէվ; Ֆիլիպէ; Շահնազար; Լոզան; Վառնա; Գահիրէ; Իզմիր; Սօչի:

 

*  Նուէր Բազմավէպին  [ Larousseի եօթ հատորը ]. Թ-Ժ/կզմ 4:

 

*  Նուիրուած Բազմավէպ: [ Ռոստովից Յ. Պալեանը` մի շարք գրադարանների, որբանոցների եւ դպրոցի ]. Գ/կզմ 4:

 

*  ՆՈՒՍԷ. Տիկին Տիրուհի Կոստանեանց: [ Կնսգր., գրական եւ թրգմ. գրծնէութ. ] /  Նուսէ. Դ/186-9 (Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  ՇԻԼէՐ  [ ՖՐԻԴՐԻԽ ]. Երգին ոյժը  «Հեղեղ մ անձրեւու վիմուտքին մէջէն…» [ 5 տասնեակ ] /  Շիլլէր; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. - Ը/379 (Բե):

 

*  ՉԵԽՈՎ ԱՆՏՈՆ. Գրաւ մը: [ Պատմուածք ] /  Ա. Չեխով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. ԺԲ/551-5 (Բե):

 

*  ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ. Հ. Մանուէլ Վ. Քաջունի  (1 դեկտ. 1903): [ Մահախօս., ծնվ. 1823 թ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Ա/34-6 (Աթ):

 

ՊԱԼԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ.

* -  Արձագանգ  (Պուշկին) «Թէ խուլ անտառի մէջ մռնչէ գազան…» [ 12 տող ] /  Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Դ/192 (Բե):

* -  Երեք արմաւեանի  (Արեւելեան զրոյց)  Լերմոնտով  «Ի մէջ աւազուտ Արաբիոյ դաշտին…» [ 10 վեցեակ ] Հիւսիսակ  (Պուշկին) «Ինչո՞ւ ահեղ դու հիւսիսակ…» [ 4 քառեակ ] Լերմոնտով  «Երբ որ արտը ոսկեգոյն նըման ալեաց կը ծըփայ…» [ 4 քառեակ ]; Անոյշ մահ  (Փիլիսոփայի ոտանաւորներէն) . Գիւյօ) «Կաթիլ մը ցօղոյ տերեւու մը տակ…» [ 8 քառեակ ] /  Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Է/295-6, 297-8 (Բե):

* -  Կալանաւոր   (Պուշկին) «Խոնաւ բանտին մէջ նստած եմ վանդակին մօտ տըխրագին…» [ 3 քառեակ ] /  Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ե/196 (Բե):

* -  Յարասութիւնք  Սաղմոսաց Դաւիթ մարգարէի. Սաղմոս ԺԷ  «Սուրբ տաճարէդ երկնային…» [ 9 քառեակ ] Գ Սաղմոս  «Տէր, բազմացան նեղիչք իմ…» [ 8 քառեակ ] /  Յովհ [ ա ] ն [ նէս ]  Պալեան. Թ-Ժ/443-4 (Բե):

Տե'ս նաեւ «Կը սիրեմ Քեզ, Տէր, սըրտանց…» 47 քառեակ; «ՏէԽր, այս ի՞նչպէս բազմաթիւ…» 8 քառեակ // ՔՀՔ. Առակք. էջ 487-94, 461-2:

 

* [ Պարբերականների գովազդ ].

Հայաթերթ. Վառնա. Ա/20; Բ/53: Մշակ. Թիֆլիս. Ա/42; Բ/60; Դ/152; Ե/217; Զ, Է/կզմ 4: Արտեմիս. Կահիրէ. Ա/43: Կռունկ. Փարիզ. ԺԲ/կզմ 4: Պարտեզ. Ալեքսանդրիազ; Վիպաթերթ. Վառնա. Գ/144:

 

*  ՊԱՐԾԻՆԻ ԼՈՒԻԽԻ. Ճաբոնէն նամակ առ Corriere della sera  Մինչեւ առասպելք եւ ճշմարտութիւն /  Լուիճի Պարծինի -Թղթակից. Ը/358-60:

Ռուս-Ճապոնական պատերազմում Պորտ-Արթուրի անկումը:

 

*  ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՅԱԿՈԲ. Ի՞նչ գէշ բան է աղքատ ծնանիլը  /  Յակոբ Ս. Պետրոսեան  Ուս. Աշակերտ Մուր. —Ռափ. վարժ. ի. Գ/142-3 (Բե):

 

ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Պէշիկթաշլեանի երգիծական անտիպ քերթուածը.  Առ թագուհի Ատային  «ՈԽվ Թագուհիդ Ատային…» [ 74 տող ] /  Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան. Ե/211-2 (Բե) Տծ:

* -  Սակաւ ինչ բանք զդիւցազներգութենէ Հայկայ յետ առաջին ընթերցման  /  Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան. Ա/41-2 (Աբ):

Հ. Արսէն Բագրատունու «Հայկ դիւցազն» պոեմի շուրջ: Նաեւ `  Երկու խօսք  Պէշիկթաշլեանի անտիպ մէկ գրութեան առթիւ «Հայ մամուլը բաւական ատենէ ի վեր Բագրատունիով կը զբաղի…» /  Հ. Ա. Ղ.  [ Ալիշան  Հ. Ղեւոնդ ]:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Գրական հանդէս: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան  (Ագ) Տծ:

Ազգագրական հանդէս, գիրք IX. 1904: [ Տեղեկութիւններ Նոր-գետիկ կամ Գոշայ վանքի մասին ]: Թումանեան Յովհաննէս. Բանաստեղծութիւններ. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1903. [ 303 էջ ]: Օմար Խայամի քառեակները / Թրգմ. Գ. Փառնակ. Փարիզ: Տպ. Անահիտ, 1904. [ 64 էջ ]: Ստրախով Ն. Հոգեբանութեան հիմնական գաղափարների մասին / Թրգմ. [ ռուսերէնից. խմբ. ] Ս. Տիգրանեան. Վաղարշապատ: [ Տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի ], 1903. [ 100 էջ ]. Դ/184-6: Յովսէփեան Գարեգին վրդ. Խոսրովիկ թարգմանիչ եւ երկասիրութիւնք նորին. Վաղարշապատ, 1903. [ զ էջ ]: Սկսնակ Բանասէր [ Տաղաւարեան Նազարէթ ]. Հայոց հին կրօնները. Պարիս, 1903. [ 56 էջ ]: Յարութիւնեան Իսահակ. 1500 տարի առաջ, Հայոց տառերի գիւտը. Տփղիս, 1904. [ զ էջ ]: Սեդրակեան Արիստակէս եպս. Հայաստանեայց եկեղեցու պատկերյարգութիւնը. Մաս առաջին. Ս. Պետերբուրգ: Տպ. Պուշկինեան, 1904. [ 470 էջ ]: Մելիք-Թանգեան Ն[ երսէս ] Վրդ. Հայոց եկեղեցական իրաւունքը [ Գիրք Ա. Ներածութիւն եւ աղբիւներ; Գիրք Բ. Կազմակերպութիւն եւ կառավարութիւն. Շուշի: Տպ. Ե. Մահտեսի-Յակոբեանց. 807; 277 էջ ]. Զ/282-4:

 

ՊՈՒՇԿԻՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ.

* -  Աղօթք  «Ճգնաւոր հայրեր եւ ըզգաստ կոյսեր…» [ 17 տող ] Լերմօնտով  «Կան խօսքեր, որոնց իմաստ…» [ 5 քառեակ ] Թռչնակ  «Երկնից թռչնակն չի ճանչնար…» [ 4 քառեակ ] /  Պուշկին; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ը/379-80 (Բե):

* -  Ձի  «Ինչո՞ւ, ձի իմ եռանդուն…» [ 26 տող ] /  Պուշկին; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Թ-Ժ/453 (Բե):

 

*  ՍԱՆՏԱԼՃԵԱՆ ՅՈՎՍԷՓ. Գրաբար հայերէնի մէջ լեզուագիտական երեւոյթներ  /  Յովսէփ Վ. Սանտալճեան. ԺԱ/496-502 (Աբ):

Բվնդ. Տառից փոփոխութիւնք; Անկմունք եւ աճելութիւնք տարերաց; Պէսպիսութիւնք հասարակ եւ քերականական ձեւոց:

 

*  ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆՑ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ. Յիշողութիւններ Ներսէս Ե [ Աշտարակեցի Շահազիզեան ]  կաթողիկոսի կեանքից  /  Ստեփաննոս Սամուէլեանց; Երկու խոսք /  Ք. Ս.. Ե/199-211; Զ/246-57; Ը/340-52; Թ-Ժ/402-23 (Աթ) Տծ նաեւ ամսագրի:

  Ծնունդը, մանկութիւնը, պատանին Էջմիածնում: Ուսումնառութիւնը: Դաւիթ-Դանիէլեան հակամարտութեան արդիւնքում` Դանիէլ Ա. Սուրմառեցի կթղ. հրաժարականը: Ներսէս եպս. ձերբակալութիւնը: Պարսից թագաժառանգ Աբաս Միրզայի այցը Էջմիածին: Յովսէփ կթղ. Թիֆլիսում վախճանուելը: Եփրեմ Ա. Ձորագեղցի կթղ. ընտրութիւնը եւ օծումը: Ներսէսի նշանակումը Թիֆլիսի թեմի առաջնորդ: Հարաբերութիւնները Երմոլովի եւ իշխան Բէհբուտեանի հետ: Հանդիպում Պասկեւիչի հետ: Գեներալ Կրասովսկին: Ռուս-Պարսկական պատերազմը: Ներսէս եպս. Բեսարաբիայի առաջնորդ: Կթղ. ընտրուելն ու ռուսաց կայսեր հրաւերքը: Հիւանդութիւնը Ս. Պետերբուրգում: Լազարեան ընտանիքի օգնութիւնը: Խաչատուր Լազարեանի հիւրընկալութիւնը: Հարաբերութիւնները` Սիմէօն Սուլթանշահեանցի, Ստեփան Մատինեանցի, Միքայէլ եպս. Սալլանթեանի, Յովակիմ Լազարեանի, Կարապետ վրդ. Շահնազարեանցի, Յովհաննէս եպս. Շահխաթունեանցի հետ: Գէչրլուի տանուտեր Ղազարը: Ռուսաց գահաժառանգ Ալեքսանդր Երկրորդի այցելութիւնը Էջմիածին: Նոր-Նախիջեւանի քաղաքագլուխ Յարութիւն Խալիպեանց, Հ. Գաբրիէլ Այվազովսկի, Գրիգոր վրդ. Յովբեանց, Սարգիս վրդ. Խալալեան, Գէորգ եպս. Վեհապետեան, բժիշկ Կ. Վասակեանց, իշխան Վասիլ Բէհբուտեան:

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ.

* -  Անծանօթ մնացած ազգային տաղանդաւոր պուէտ մը եւ իր գործերը. Սեպուհ Լազ. Մինասեան  /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Դ/174-84; Ե/224-30; Զ/257-61 (Աթ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. [ Կնսգր. (1825-1887) ]; Թարգմանութիւնք: [ Թուարկում ]; Ինքնագիր վիպագրութիւնները: [ Թուարկում: Գրծնթ. ]; Ինքնագիր թատերգութիւնները: [ Թուարկում: Գրծնթ. ]; Չափով յօրինուած եւ ինքնագիր քերթուածները: [ Գրծնթ. ]; «Վըսեմ հանճարն ունեցաւ թէ զիւր դատի, …»  14 տող,  «Թշուառական, դո'ւ ալ, կանչէ, ի'մ ձեռքէս…»  2 տող «Երդուայ մօր քում, գոչէ եղբայրն, ըզքո դարձ…»  5 տող:  Սեպուհ Մինասեանի որպէս հայ գրագէտի եւ իր գրուածներուն արժանքը; «Արդ ազգիս մէջ սակայն պուէտք պակաս չեն…»  35 տող:

* -  Գրիգոր Սարկաւագապետ գրիչ Զ դարու եւ Խորենացւոյ հետ ունեցած անոր աղերսները: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Գ/119-26; Դ/157-65 (Աբ) Տծ:

Նաեւ Մովսէս Խորենացու պատմ. եւ Գրիգոր Սարկաւագապետի ճառի որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Կոմիտաս Պէյ Մինասեան եւ իր գրականական երկասիրութիւնները: [ (1837-1903) ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Է/326-34 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Պետրոս Սիւնեցի. Աշակետ եւ յարասող Խորենացւոյ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Բ/65-71 (Աբ) Տծ:

 

*  ՍԷՐԱՕ ՄԱԹԻԼՏԷ. «Երկու հոգիներու պատմութիւնը»  Վէպ: [ Պատմուածք ] / [ Փխդր. ]  Հ. Ս [ իմոն ]  Երեմ [ եան ]. Զ/276-82 (Բե):

 

*  ՍԻԼՎԱ ՔԱՐՄԷՆ. Օձերու կղզին: [ Հէքիաթ ] /  Քարմէն Սիլվա; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/540 (Բե):

 

*  ՎԱՐԱԶԴԱՏ. Ձիւն  «Երկընքի կոյս դաշտերէն…» [ 18 տող ] /  Վարդազատ. Բ/53 (Բե):

 

[ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ ].

* -  Բանաստեղծ-Նահապետի շիրմին առջեւ  «Քեզի~ եկայ, իբր ուխտաւոր մը յոգնած…» [ 29 քառեակ ] /  Դանիէլ Չուպուգքեար  Աշակերտ Մուր. —Ռափ. վ. ի. Զ/244-5 (Բե):

Տե'ս Ալիշանի շիրմին առջեւ. 24 քառեակ // ՎԴ. Հ. Ա..   էջ 126-9: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

* -  Եիկիտ Տոնէլ  «Գիշերն հասաւ. դեռ կարաւանը կերթայ…» [ 74 քառեակ: Պոեմ ] /  Դանիէլ Չպուգքեար. Թ-Ժ/423-6 (Բե):

Տե'ս Եիկիտ Տոնէլ. Ռուբէն Զարդարեանին «Գիշերն հասաւ. բայց կարաւանը կերթայ…» // ՎԴ. Հ. Ա..   էջ 229-40: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

 

*  ՎԵՐԱԲԵՒ. Առասպել  «Իմ առաջ տարածւում էր խաղաղ, անդորր, դիւթական ծովը…» [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Վերաբեւ; թրգմ. ռուս Կ. Ղազարբէկեան. ԺԲ/559-60 (Բե):

 

*  ՎԻԼՏ ՕՍԿԱՐ. Փելիքս իշխանը  (Առակ) /  Ոսկար Վիլտ; թրգմ. իտլ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Թ-Ժ/458-64 (Բե):

 

* [ ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ ՆԱԶԱՐԷԹ ]. Պատասխան առ տիար Բ. Խալաթեանց. Ի մասին քննադատութեան Ի սկզբանէ մինչ ցԱրշակունի հարստութիւնն. Հայ պատմութեան ուրուագիծս  [ եւ ]  Տիար Բ. Խալաթեանցի «Արաբացի մատենագիրք Հայաստանի մասին» գրութեան աղբիւրներն  [ կամ ]  Արաբացի պատմագիրք Հայաստանի մասին: [ Ուսմնսր. ]  /  Սկսնակ Բանասէր. Դ/165-74; Ը/381; ԺԲ/540-2 (Աբ) Տծ:

Նաեւ Կարապետ Իւթիւճեանի եւ Բագրատ Խալաթեանցի յօդուածների որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

Բանավեճ` Խալաթեանց Բագրատ. Թղթակցութիւն առ «Հանդիսի» մեծայարգ Խմբագրութիւնն // ՀԱ., 281/1904:

 

ՏԱՐԱԽՉԵԱՆ Մզ.

* -  Խաւարում  ( Նադսոնից ) «Կար մի ժամանակ - մենք աշխարհ մտանք…» [ 56 տող ] Պօէտ  ( Նադսոնից ) «Թո'ղ երգդ հնչէ' հրով ու բոցով…» [ 26 տող ] /  Մ. Տարախչեան. Թ-Ժ/457-8 (Բե):

* -  Հայ որբի գանգատը  (Գերմաներէնից) «Աղի արցունք դառնագին…» [ 10 քառեակ ] /  Մ. Տարախչեան. Բ/64 (Բե):

 

*  ՏԷՐ-ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ ՄԻՍԱՔ. Պատասխան մամուլի անաչառ դատաւորներուն  /  Միսաք Տէր-Միքայէլեան. Բ/94-6 (Գ):

Կարապետ Թումաեանի, ակնավաճառ Ա. Էգնաեանի Հայաստանից Ֆրանսիա որբեր տանելու մասին:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Ամպերու ճամբայն  «Մեծ կայլակներ կերերան…» [ 4 վեցեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Զ/284 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 21:

* -  Անդունդներու թագուհին  «Շուշաններու դաշտ մըն ես…» [ 4 քառեակ, վեցեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ա/20 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 16:

* -  Արցունքի սափորը  . Քաջունիի դամբարանին վրայ): [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Հ. Կ. ՏԷր-Սահակեան. Ա/36:

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 305-6:

* -  Գրական հանդէս: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/77-80:

Բվնդ. Փափազեանց Վրթանէս. Լուր-դա-լուր, քրդական պօէմա. Բագու, 1903. [ 15 էջ ]: Փափազեանց Վրթանէս. Վիշապ, զրոյց. Բագու: [ Տպ. «Արոր». 1903. 15 էջ ]: Փափազեանց Վրթանէս. Խենթը [ (Մի խելոքի յիշատակարանից) եւ ուրիշ պատմւածքներ. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Վարդանեանց, 1903. 56 էջ ]: Փափազեանց Վրթանէս. Ասի [ (Վէպ  պարսկական կեանքից). Թիֆլիս: Տպ. Մ. Վարդանեանց, 1903. 136 էջ. (Ժողովրդի համար Թ. 1) ]: Սօլօվեան Յովակիմ. Հարազատ գծեր, վէպ. Պետերբուրգ. զ: Արսէն Տիրան. Մխօ-շահէն [ Սէֆէրեան ] կենս[ սագրական նօթեր ]. Պոսթըն: [ Տպ. «Ձայն Հայրենեաց», 1903. 55 էջ ]: Յակոբ Կարնեցի. [ Տեղեկագիր վերին հայոց. Յիշատակարան ԺԷ դարու ] Հրատ. Կ. Կոստանեանց. Վաղարշապատ: [ Տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1903. 75 էջ ]: Թամամշեանց Մ. Զրադաշտ. Ս. Պետերբուրգ: [ «Պուշկինեան արագատիպ» տպ., 1903. 40 էջ. (Երեւելի մարդկանց կենսագրութիւններ. Հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի 8 7) ]: Ֆինկ Ֆրանց Նիկոլաուս. Ցուցակ Տփղիսեցի Աբգար Յովհաննիսեանի հայերէն ձեռագրերի. Լայպցիգ: Տպ. Նուպար Քափամաճեան, 1903. 260 էջ:

* -  Դիտողութիւն մը. ԺԲ/544 (Գա) Տծ:

Գրիգոր Խալաթեանցի մօտեցումը Կորիւնի բնագիրներին եւ Հ. Բարսեղ Սարգիսեանի, Հ. Յովհաննէս Թորոսեանի,   Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի տեսակետները:

* -  Եհովայի վայրէջքը  «Գողթան գետերու ալեակներուն վրայ…» [ 5 քառեակ ] Ս. Մեսրոբայ սերունդն  «Ո՞ւր կը դիմեն այս հեծեալներն ամեհի…» [ 6 քառեակ, ութնեակ, վեցեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/496-7 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 27, 28-9

* -  Ծաղիկներու երգը  «Համըր չեն վարդեր. ամպեր կը խօսին…» [ Վեցեակ, 5 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Գ/144 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 19-20:

* -  Հայ գաղթականներ  «Այնտեղ ուր Ցամաքն` աղաչող ծովուն…» [ 6 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ-Ժ/464 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 23:

(*) -  Հայ կայսերք. Տե'ս 1903:

* -  Հայկը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/515-20 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Բագրատ Խալաթեանցի [ Հին Հայոց ժողովրդական վէպերը եւ Մովսէս Խորենացին // ՀԱ, 14-8, 102-5, 146-9, 204-6/1904 ] ուսումնասիրութիւնը; Մեր ենթադրութիւնը; Հայկ պատմական անձ. Հայկ` դիցաբանական էակ մը:

* -  Մեր երկիրը  «Ձըմեռ քեզ համար բեհեզ մ’ է սիրուն…» [ 4 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է/335-6 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 22:

* -  Մէգը  «Ո՞ր մէկ ծովու բեկորն ես դու…» [ 10 եռեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/64 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 17-8:

* -  Ոչինչը  «Ովկիան մ ես դուն առանց ալիքի…» [ 14 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/485 (Բե):

  Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 24-6:

* -  Վոսփորը եւ պօլսահայ գրականութիւնը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/506-6:

«Հայ արհեստագէտը, իբրեւ մարդ, Վոսփորի ափունքներուն վրայ կապրի. իբրեւ գրեգէտ, Գաղղիոյ մէջ…»:

 

*  Տիրան Փափազեան: [ Կենսգրծ. (1850-1904) ] / . ԺԱ/կզմ 4, արտատպ. «Ազատ բեմ»ից:

 

ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

* -  Ալիշանի եղբայրը: [ Սերովբէ Ալիշանի կենսգրծ. (1822-1903) ] /  Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Գ/132-7 (Աթ):

Նաեւ «Սիրով Սերովբիդ սիրտըս ձայն առած…»  6 տող «Կեցի'ր չար կայծակ, կեցի'ր ո՞ւր կիջնաս…»  10 տող «Խաժամուժ աչուի ու ծնօտովըն թուխ…»  3 տող «Լըսե'ց ձեր շըշուկն արդեօք Սերովբէս…»  6 տող. տե'ս Ղեւոնդ Ալիշան. Առ հարազատն իմ // ԱՀՂ. Նուագք. էջ 34-9 «Սիրելի Եղբայր. Այսօր Ձեզ կաղանդ է եւ ամանոր, վասն որոյ վերստին շնորհաւորեմ, նախ եւ միշտ զօրութեամբ Սուրբ Խաչին…» /  Հ. Ղեւոնդ Մ. Ալիշան:

* -  Յարութիւն Սինանեան  [ կամ ]  Յարութիւն Սինանեանի նոր գործերը: [ Ջութակահարի կենսգրծ. (1872-զ) ] /  Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Բ/72-7; Է/336 (Աթ):

 

ՏՕԼՍՏՕՅ ԱԼԵՔՍԷՅ.

* -  Մեղաւորուհին  «Ամբոխն եռայ. ծաղր, խնդութիւն…» [ Ամէն տունը` 21, 28, 13, 50, 32, 32 տող ] /  Ա. Տօլստօյ; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. ԺԲ/532-4 (Բե):

* -  Յովհաննէս Դամասկացի  VIIIրդ գլուխ «Տըխուր հնչիւնն զանգակին…» [ 12 տող ] Մաղթանք  «Ո՞ր վայելքին մեր կենաց…» [ Ամեն տունը` 16, 32, 16(2) տող ] /  Ա. Տօլստօյ; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Թ-Ժ/452-3 (Բե):

 

*  ՓԱՆՍԷ. Մրցանակը: [ Հանդիսութիւն Մ. —Ռ. վրժ. ] /  Փանսէ. Ե/236-7:

 

*  ՓԱՓԱԶԵԱՆ Մ. Մեծարգոյ տէր խմբագիր  /  Մ. Փափազեան. Է/կզմ 4:

Կարապետ Գալֆայեանի բեմական գրծնէութիւնը արժանաւոյն վարձատրելու խնդիր:

 

[ ՓԱՓԱԶԵԱՆ ՎՐԹԱՆԷՍ ].

* -  Դարձեալ երջանիկ չեմ  «Տուէք ինձ թեւեր թըռչնիմ, հեռանամ…» [ 4 քառեակ ] /  Կայծ. Դ/157 (Բե):

Տե'ս զ:

* -  Թռչնակին  «Սիրուն թըռչնակ, անհոգ, կայտառ…» [ 4 քառեակ ] /  Կայծ. Ե/240 (Բե):

Տե'ս զ:

* -  Սրտի փոթորիկ  «Տեսայ մրրկայոյզ ահեղ ովկեանը…» [ 3 քառեակ ] /  Կայծ. Գ/113 (Բե):

Տե'ս զ:

* -  Պատկեր  «Խաղաղ էր օդը գիրշերւայ ժամին…» [ 12 քառեակ ] Հայնէից  «Դի'ր ձեռքըդ կըրծքիս` բարեկա'մ անգին…» [ 2 քառեակ ] Պատանի հասակ  «Պատանի' հասակ, ուրախ ու զըւարթ…» [ 3 քառեակ ]; «Ո'չ ես չեմ ուզում շըքեղ պալատներ…» [ 3 քառեակ ] /  Կայծ. Է/296, 297 (Բե):

Տե'ս զ:

* -  Տարեմուտի գիշերը  «Մենակ, սրտատրոփ, մտախոհ դէմքով…» [ 6 քառեակ ] /  Կայծ. Գ/126 (Բե):

 

*  Քրոնիկ.

Ասատուր Նաւարեանը Ֆրանսիայի Ակադեմիայի ասպետ: Ադիս Աբեբեյի հայերի ընթերցարանը, հանգանակութիւն գրահրտ. համար: Հանգանակութիւն Կ. Պոլսում ազգային հիւանդանոցի համար: «Նոր-Խուղայի լրաբեր» թերթի հրտ.. Ե/կզմ 2 Աբգար Յովհաննիսեանի մահը: Հ. Մկրտիչ Պոտուրեանի կարծիքը Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի կազմած «Յիշատակարանաց հաւաքածոյնները» աշխտթ. մասին: «Յիշատակարանաց հաւաքածոյնները»ի մասին Արիստակէս արքեպս. Սեդրակեանի, Ստեփան Մալխասեանի կարծիքները: Գարեգին Սրուանձտեանի «Թորոս-Աղբար»ի Բ հատորը: Ղեւոնդ Փիրղալէմեանի «Նոտարք Հայոց» հատորը: Ղեւոնդ Ալիշանին Յիշատակարանների հաւաքման աշխատանքներում օգնել են` Հ. Գարեգին Զարբհանալեանը, Սերովբէ Ալիշանը, Յովսէփ Գաթըրճեանը, Մեսրվբ Չէնէսուզեանը, Ներսէս պատրիարք Վարժապետեանը, Մեսրվբ եպս. Սմբատեանցը, Արիստակէս եպս. Սեդրակեանցը, Սուքիաս եպս. Պարզեանը, Ներսէս եպս. Ճնտոյեանը, Սահակ եպս. Լուսարարնը, Սուքիաս վրդ. Պարոնեանը, Գրիգոր Խալաթեանցը, Կարապետ եւ Յովհաննէս Կոստանեանց եղբայրները, Կարապետ Եզեանցը, Ն. զ Քարամեանցը, Միհրան Մոզեանը, Եպիփան Պապոյենցը, Համբարձում Գէորգեանը, Արիստակէս Հիսարլեանը, Միհրան Սըվաճեանը, Կարապետ Յօվհանջանեանցը, Միսաք Շամլեանը, Յզ. Խանճեանը, Մխիթարեան հայրերից` Ներսէս Սարգիսեանը, Մաղաքիա Յովհաննիսեանը, Գրիգոր Ճելալեանը, Քերովբէ Քուշներեանը, Բառնաբաս Եսայեանը, Սրապիոն Պարոնեանը, Մինաս Նուրիխանը, Յուսիկ Մէհրապեանը, Սերովբէ Ապտուլահեանը, Կիւրեղ Եղոյեանը, Դիոնեսիոս Գաղատոսեանը: Յիշատակարանների խմբագրական աշխատանքներին մասնակցել են` Վահան Քիւրքճեանը, Պետրոս Սարաճեանը, Վարդան Հացունին, Իսահակ Սրապեանը, Գեղամ Մշէն, Բառնաբաս Պիլէզիքճեանը, Ստեփան Յովակիմեանը, Մ. Ռափայելեանը եւ վրժ. աշակերտները. Զ/կզմ 2-4 Կ. Պոլսի պատրիարք Պօղոս Սապպաղեանի օրհնութեան հանդէսի նկրգր.  / «Արեւելք» Յովհաննէս Կիւմշեանի կտակը; Երուանդ Նազարէթեանի ուսումնառութեան խնդիրը; Գալուստ Կիւլպէնկեանի նուէրը; Պարսից շահի պատուանշանը Յովհաննէս Խանին; Պօղոս Պաղտատցու գրծնէութ. Ադիս-Աբեբայում  / «Փունջ» Ասլան Սահակեանի կտակը: Մարտիրոս Թօգաթեանի մահը: Եգիպտահայ Տիգրան փաշայի մահը: Եղիշէ եպս. Դուրեանը` Զմիւռնիայի հոգեւոր առաջնորդ: Ղուկաս Պալթազարեանի տիկնոջ` Թագուհու մահը: Մարիամ Խատիշեանի նուէրը: Զարեհ Սվազեանի մահը. Թ-Ժ/կզմ 2-3 Աբիկ Ունճեանի խոստացած նուէրը; Քերովբէ Թօփալեանի խոստացած նուէրը; Յակոբ Տատեանի   խոստացած նուէրը; Պարսկաստանի Սալմաստ գաւառից Ցարիցին գաղթած հայերը; Ուսումնական խորհրդի ատենապետ Վահրամ Թորգոմեանի հրաժարականի մերժումը; Սուլթանի` հայ հոգեւորականներին պատուանշաններ շնորհելը; Գարեգին եպկ. Սաթունեանը Թիֆլիսի հոգեւոր առաջնորդ; Ամուսնութեան խնդիրը կաթողիկոսի իրաուասութեանը հանձնելը  / «Փունջ». ԺԱ/կզմ 2: