ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 24 հմր, երկշաբաթաթերթ` ամէն ամսուայ 1-ին եւ 15-ին, 16 էջ, ընդհ. 389 էջ:

Բ. Օրագիր բարոյական, բանասիրական, տնտեսական եւ բնական գիտելեաց: Աշխատասիրութիւն Մխիթարեան Միաբանից: Հատոր իններորդ:

Բ. Բարոյական. Աշխարհադիտակ, Յաղագս մարդկային պարտուց, Դաստիարակութիւն, Նկարագիր, Պատմութիւն: Բանասիրական տեղեկութիւն. Ազգային, Ազգային մատենագրութիւն, Լուր եւ տես Հայաստանի, Ծաղկաքաղ հայկական, Բանաստեղծութիւն, Քնար հայկական, Աշխարհագրութիւն, Հնախօսութիւն: Տնտեսական գիտութիւն. Քաղաքական տնտեսութիւն, Առտնին տնտեսութիւն, Առողջութեան կանոններ: Բնական գիտութիւն. Բնական պատմութիւն, Երկրաբանութիւն, Բնաբանութիւն, Ուսումնական նորալուրք, Աստեղաբաշխութիւն, Առակք, Գիտելիք, Հայախօս առածք, Հանելուկք:

Դ. Ալիշան Հ. Ղեւոնդ:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Զ. Յայտարարութիւն:

Է. Ցանկ նիւթոց [ 1851 թ. ]: Ցանկ եռահատոր Բազմավիպիս (1849, 1850, 1851) [ վերնագրերը ] ըստ կարգի այբուբենից:

Ը. Նկարներ:

 

(*) Ազգային կամ հայախօս առածք.   Տե'ս 1850:

 

(*) Ազգային տպագրութեան սկզբնաւորութեանը եւ յառաջանալուն պատմւոթիւնը.   Տե'ս 1850:

 

* Ազդարարութիւն: [ Դեկտեմբերի 26-ի լուսնի խաւարման մասին, որ օրացոյցում պատահաբար չի հրատարակուել ].   Ը/128 (Զլբ) աղիւսակ:

 

[ ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ ].

(*) - Ազգային վիպասանութիւն.   Տե'ս 1850:

* - Առաձար սեպուհ Ամատունի հայոց գնդին հեծելապետ «Ձիաւորեալ երթային Հայք ի հանդէս…» [ 84 տող ] / Հ. Ղ. Մ..   Ի/312- 4 (Բժե):

Տե'ս 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ..   էջ 102-5: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ..   էջ 104-7: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

* - Արշակունիք / Հ. Ղ. Մ..   Դ/51- 6 (Բգ):

Դինաստիայի ծագումը, Պարթեւ անուան ստուգաբանութիւնը, Հռոմեացի պատմիչի վկայութիւնը, Արշակի արշաւանքները, Բահլ քաղաքը, Վաղարշակը Հայոց գահին, արշաւանքները, լեզուն, թագաւորական ընտանիքի օրէնքները, սերունդները:

* - Երկհազարյակն Արշակունեաց [ հարստութեան տարէլիցը տօնելու անհրաժեշտութիւնը ].   Ա/3- 6 (Բա):

* - Ի վերափոխումն կուսամօր Աստուածածնի «Հընչմունք հրաշից րաժըշտական նըւագաց…» [ 15 վեցեակ ] / Հ. Ղ. Մ..   ԺԸ/278- 80 (Բժե):

Տե'ս 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Դ..   էջ 229-32: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Դ. Բ..   էջ 236-9:

* - Յաղագս Մովսիսի Խորենացւոյ Դ անուանել գրոցն պատմութեան: [ Ուսմնսր. ] / Հ. Ղ. Մ..   Ե/69- 75 (Բբ):

Եզրակացնում է` ունեցել է նաեւ չորրորդ գիրք կամ դրուագ, որը մեզ չի հասել:

Նաեւ Մովսէս Խորենացի. Յաղագս մահուան Տրդատայ թագաւորի Հզօրի Քաջի եւ Առաքինոյ: Հատուած «Հայոց պատմութիւն»ից:

* - Յովհաննէս վարդապետ Երզնկացի.   ԺԴ/213- 9 (Բա1) (Լուր եւ տես Հայաստանի):

Կենսգրծ. (1250-1326): Նույնացնում է Պլուզ եւ  Ծործորեցի անուանումները` համարելով, որ «երկրորդ…, երրորդ մականունն է»:

* - Աղբիւր ու ջերմուկ [ Ֆրանսիայում, Շուէցարիայում, Իսլանդիայում, Հայաստանում` Կարին քաղաքի մօտ, Գերմանիայում, Ամերիկայում ].   ԺԶ/253- 6 (Գբ):

* - Շիլլեռ [ Եօհան Քրիստոֆ Ֆրիդրիխ, գերմանացի բանաստեղծի կենսգրծ. (1759-1805) ].   Ա/9- 12 (Բժա) նկ.:

Նաեւ Լեհաստանում Յոզեֆ Դիոնիս Մինասեանը Շ. ի բանստղծ. ները թրգմ. է լեհերէն: Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր.   էջ 200-3:

 

[ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ ].

* - Ալփոնսոսի Լամարթինեայ ի կիսանդրին իւր քերթուած առ կոմսն Տ'Օռսէ / Հ. Գ. Այվ. Տեսուչ ուսմանց ի Մուր. վարժ..   Բ/19- 21 (Բժե):

«Յորժամ ի քրայդ կաւեայ պըղինձ շառաչուն…» [ 8 վեցեակ ]: Բանստղծթ. գրութեան պատմ.:

 

* Ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան Մուրատեան վարժարանին.   ԺԷ/263- 9 (Բա):

Տարեվերջեան հանդիսութեանը արտասանած ճառ, ուր դրուատւում է նաեւ Օսմանեան տէրութեան բարերարութիւնը եւ հոուանաւորութիւնը: Նաեւ Պատասխանի Րիզա Պէյի գործակալի Օսմանեան պետութեան ի Փարիզ:

* - Հանդէս պարգեւաբաշխութեան Մուրատեան վարժարանին որ ի Փարիզ / Հ. Գ. Այվ..   ԺԷ/257- 63 (Աբ).

Վրժ. հինգ տարուայ անցած ուղին: Հաստատութեան մասին ֆրանսիական լրագրերում լոյս տեսած յօդուածների արտատպ. ները:

 

* Այցելութիւն Փրանկիսկոսի Յովսեփայ կայսեր Աւստրիոյ ի Մխիթարեան վանս սրբոյն Ղազարու.   Ը/119- 20 (Բա):

 

* Անգղիացւոց տպագրութեանն արագութեանը օրինակ մը.   Բ/32 (Զլ):

 

* Անհամբեր մարդ / *.   ԺԲ/178- 80 (Ադ):

 

* Առու եւ Հովիւ «Առուակը ձայն ձըգեր կու լար…» [ 44 տող ].   Ա/16 (Աե):

 

* [ Ասոյթներ ].

« Որեւիցէ մարդու իր ձախորդութեանց վրա խօսք մի բանար…»; «Քացախը քանի թունտ…»; «Քօռի ի'նչ վէճն այ…».   ԺԱ/176: «Իր հակառակորդներուն յարգը կոտրողն…» / Լամարդին.   ԺԹ/305:

 

* Արեւելք եւ Արեւմուտք: [ Իմաստասիրական դրամա ].   Ը/113- 9; ԺԱ/161- 7 (Աժգ):

 

* Ափիոն.   Գ/43- 6 (Զիբ):

Տեսակները, հայրենիքը, ազդեցութիւնը:

 

* ԲԱՄՊՈՒՔՃԵԱՆ ԱՆՏՈՆ. Բանք մարտկի Գաղղիացւոյ ի թողուլ անդ զնորն Կուինէա, ուր պանդխտէր երկայն ժամանակս յետ պատերազմացն Անգղիացւոց ընդ Ամերիկացիս «Նստել յափունքըս բացական տարադէպ…» [ 8 քառեակ ] / Անտոն Բամպուքճեան յաշակ. Ռաֆ. վարժ..   Զ/87- 9 (Բժե):

 

* Գուլիէլմոս Թէլ: [ Պատմուածք ].   Բ/22- 6 (Բժա) նկ.:

Նկ. [ «Բնանկար» ], «Գուլիէլմոս Թէլին Պաւմկարթնէրն ազատելը»:

 

* Գրատուններու վրայ տեղեկութիւն: [ Ուսմնսր. ].   ԺԱ/169- 73; ԺԹ/301- 3; ԻԱ/331- 4; ԻԲ/344- 8 (Բժա):

Բվնդ. Հրեայք; Եգիպտոս; Պերգամոն; Յունաստան; Նախնի քրիստոնէից գրատունները; Արեւելեան կայսերաց Կոստանդնուպօլսոյ գրատունները; Իտալիա; Սպանիա; Փորթուգալ; Պելճիա եւ ստորին նահանգք; Գերմանիա; Զուիցերի; Մեծ Բրիտանիա; Շուետ եւ Նորվեկիա; Տանիմարքա; Լեհաստան; Ռուսաստան; Ճենք; Ճեափոն; Արեւելեան Հնդիկք; Օսմանեան պետութիւն; Մարոք; Ամերիկա:

 

* Երկիր [ մոլորակի ձեւը ].   ԺԵ/237- 40 (Գա):

 

[ ԶԱՐԲՀԱՆԱԼԵԱՆ Հ. ԳԱՐԵԳԻՆ ].

(*) - Յաղագս թարգմանութեան աստուածաշունչ տառից ի հայ լեզու.   Տե'ս 1850:

* - Ներբողական Յերջանիկ նախահայր ուխտիս ի մեծն եւ ի լուսանորոգ Մխիթար «ԲաԽբէ, եւ զիա'րդ դժուարալուր բան յաստուածեղէն գրոցն ուսեալ, եւ ստիպիմ առաջի առնել մեծարգոյ ժողովոյս ի սերկեանս աւուր, ոԽ աստուածարեալ վարդապետք…» / Հ. Գ. Զ..   Թ/129- 38; ԺԳ/193- 200 (Բա):

 

* [ ԹՆԿԸՐԵԱՆ Հ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ ]. Յօրինումն հարստութեանց / Հ. Տ. Թնկ..   Բ/26- 7; Դ/60- 1; Զ/89- 92; Թ/139- 40; ԺԳ/201- 4; ԺԸ/284- 5, Ի/318- 20; ԻԲ/348- 52; ԻԴ/373- 6 (Դե):

Բվնդ. Սահման եւ վախճան քաղաքական տնտնեսութեան; Հարստութեանց վրայ: [ Բնական` հողը եւ ընդերքը եւ «ընկերական» ]; Օգտակարութիւն, Արժէք; Գնոյ վրայ; Հաստումն եւ ճարտարութիւն; Աննխթական բերքեր: [ Բժշկութիւն, արուեստ ]; Գլխաւոր գործիք ճարտարութեան; Աշխատանքի վրայ; Ընչից վրայ:

 

* [ ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ]. Մեծոգի առաքինութիւն Գուրգէնի: [ «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» գրքից ] / Թոմա Արծրունի.   Զ/87 (Բլթ):

 

* Իմաստուն Աղուէս «Օր մը ձին, շուն, եզն ու իշուկ…» [ 44 տող ].   Բ/19 (Աե):

 

* [ ԼԱՄԱՐԹԻՆ ԱԼՖՈՆՍ ]. Լոնտրայի մէջ առաւօտ մը կամ պահպանողական ու աշխարհակործան ընկերականութիւն: [ Ուսմնսր. ] / Ա. Տըլամարթին; թրգմ. ֆր. Կարապետ Ս. Իւթիւճեան.   ԻԱ/326- 31; ԻԳ/358- 64, 1851; Ե/70- 3; Ը/120- 3, 1852 (Բժա):

 

* Լըկուվէ Գաղղիացւոյն Իտալացւոց վրայ ըրած դատաստանը.   Բ/32 (Զժթ):

Նշանաւոր մտածողներ եւ ստեղծագործողներ` Պետրարկան, Դանթէն, Միքէլանջէլոն, Ռաֆայէլը, Մաքիաւելին, Բոկաչոն, Նապոլէոնը իտալացիներ են:

 

* Խեցաչեչ [ ֆր. madripore կենդանիները հարաւային օվկիանոսի կղզիներում ].   ԺԳ/205- 8 (Գգ1):

 

* 1850 տարւոյն մէջ եւ անկէ ետեւ եղած աստեղաբաշխական, բնաբանական եւ ուրիշ գլխաւոր գիւտերը.   ԺԲ/191; ԺԸ/289- 90; Ի/320- 2 (Գժա) աղիւսակ:

Հայնտ եւ Դէ Կասպարիս աստղագէտների ուսմնսր.:

 

* Հանդէս հարցաքննութեան ուսմանց Մխիթարեան դպրոցին ի Բերա Կոստանդնուպօլսի: [ Նկրգր., հրաւիրուածները ].   ԺԲ/180- 2 (Բա):

 

* Հանելուկ.

«Զերդ խաչափար ոտուի ունի…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 96 ].   Բ/32: «Թէպէտ անթեւ է ւ անփետուր, …» [ Պտսխնը տես էջ 128 ].   Զ/96: «Ես որ յերրորդ աւուր ծընայ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 204 ].   ԺԲ/192: «Ի մի երկրի ծընանելով…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 240 ].   ԺԳ/204:

 

(*) ՀԱՆՆԸՔԷՆ Ա. Առողջութիւն հասարակաց.   Տե'ս 1850:

 

* Հին ատենէն մնացած նաւ մը [ Հայֆա քաղաքի նաւահանգստում յայտնաբերուած ].   ԺԴ/223- 4 (Զիա):

 

* Հովհաննէս Մկրտիչ Մասիյլեոն: [ Ֆրանսիացի քարոզչի կենսգրծ. (1663-1742) ].   ԺԶ/244- 51 (Բժա):

 

* Հռովմայեցւոց աշխարհակալութիւնները. Ստրաբոն, Պլինիոս, եւ նոյն դարուն յիշատակաց արժանի մարդիկը. Իպպաղոս եւ Շրջանաւութիւն [ ի ծովն Կարմիր գիրքը ] Արրիանոսի: [ Ուսմնսր. ].   Ժ/153- 7 (Բժգ1):

 

* Հնգետասաներորդ դարեդարձ նահատակութեան սրբոց Վարդանանց եւ անոնց ընկերակից նոր յայտնուած.   ԺԵ/225- 30 (Բա):

Հին ձեռ. մատեանի պահպանակներ` Ճաշոցի պատառիկ. Վարդանանց քաջագործութեան եւ նահատակութեան վկայութիւնը:

 

* Հսկա թռչուն մը: [ Ձուերը Մադագասկար կղզուց ].   Զ/96 (Զլա):

 

* Ձգձգող բնութիւն: [ Ծոյլ մարդու նկարագիրը ] / *.   Դ/50- 1 (Ադ):

 

[ ՃԱՐԵԱՆ Հ. ԱԲՐԱՀԱՄ ].

* - Ատենախօսութիւն-Կարեւորագոյն ի գիտութիւնս մարդոյ` մարդն / Հ. Ա. Ճար..   ԺԹ/292- 301 (Բա):

Նիւթի վերնագիրը Փոփ իմաստասէրի ասոյթն է: Բվնդ. ` մարդու ինքնաճանաչողութիւնը Աստծու միջոցով:

 

* - Արշակունիք. Վաղարշակ [ ը Հայոց գահին: Ուսմնսր. ] / Հ. Ա. Ճար..   ԺԱ/167- 9 (Բգ):

 

* - Գիտութեանց օգուտը եւ վնասը: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ա. Ճար..   ԺԶ/241- 4 (Աժգ):

 

* - Թէ գիտութիւններն վնասակար չեն կրօնքի: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ա. Ճար..   Ե/65- 9 (Աժգ):

 

* Ճոն Էլվզ ագահ: [ Ոմն անգլիացու կնսգր. (1699-1789) ].   ԺԲ/185- 90 (Բժա):

 

* Մանկիկ առ Յիսուս «Դալարազգեստ ի մարմանդի…» [ 17 քառեակ ].   Ի/322 (Բժե):

 

(*) Մարդուս զանազան կլիմաներու տակ ունեցած յատկութիւնները.   Տե'ս 1850:

 

* Մեռելոց վրայ ընելու քանի մը կարեւոր զգուշութիւններ.   Ե/75- 8 (Դէ):

Պատմիչների վկայութիւնները որոշ ժողովուրդների սովորութիւններից: Եւրոպայի արդի օրէնքը:

 

[ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ ].

* - Խօսք հասկընալը վերցուեր է աշխարհքէս / Հ. Պ. Մ..   Գ/33- 6 (Աժգ):

* - Հոգ մի' ըներ այն խելացի տղայ է, իր բանը գիտէ: [ Պատմուածք ] / Հ. Պ. Մ..   Ի/307- 12 (Աբ):

* - Որչափ մարդիկ այնքան կարծիք: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Պ. Մ..   Զ/81- 6 (Աժգ):

 

* Յակովբ Տըլիլ.   Է/103- 10 (Բժա; Բժե) Տծ:

ԺԸ դ. ֆրանսիացի բանաստեղծ, աբբա Ժակ Դըլիլի կենսգրծ. (1738-1813):

Նաեւ նրա Անմահութիւն հոգւոյ «Ուստի՞ սըրտիս զանդոհականս կըրել կիրմ…» 215 տող:

Տե'ս նաեւ Delille Jacques 1738-1813 // Adam Antoine; Lerminier Georges; Morot-Sir լdouard. Littռrature franջaise. Tome second. XIX e et XX e siՌcle / Larousse. - Canada, 1972. - p. 8:

 

* Նոր ածխահանք ի Մեծ Հայս [ Կարին քաղաքից 50 մղոն հեռու ].   ԺԳ/208 (Գբ):

 

* Նոր գիսաւոր.   ԻԳ/370 (Գժա):

Պրագայի աստղադիտարանից Կարոլոս Եէլինէքի դիտարկումները:

 

* Նոր գտնուած հնութիւն մը: [ Արձան Գոլիցիայի Զպրուց գետի հատակից ].   Թ/138- 9 (Բժդ):

 

* Շարժումն.   Զ/92- 6 (Գդ):

Անաւարտ է:

 

* [ ՇԻԼԷՐ ՖՐԻԴՐԻԽ ]. Շրջագայութիւն «Լերինդ իմում ողջոյն տամ ծիրանածայր պճնելոյ…» [ 198 տող ] / Շիլլեռ; թրգմ. գերմ. Ալիշան Հ. Ղեւոնդ.   Գ/36- 40 (Բժե):

 

* Ողբ ի վերայ վաղամեռիկ որդւոյ «Ո'վ գեղեցիկ եւ նազելի…» [ 20 քառեակ ].   Ժ/152- 3 (Բթ):

 

* Ռափայէլեան վարժարանին Դ դասուն առաջին տարեկան ուսմանց հարցաքննութիւն եւ պարգեւաբաշխութիւն: [ Նկրգր. ].   ԺԹ/291- 2 (Աբ):

 

[ ՊԱՊԻԿԵԱՆ Հ. ՀՄԱՅԵԱԿ ].

* - Արուսեակ [ Վեներա ] / Հ. Հ. Պ..   Բ/27- 32; Դ/62- 3 (Գա) աղիւսակ:

Ուղեծիրը, չափերը, հեռաւորութիւնը Արեւից եւ Երկրից: Եօհան Կեպլերի ուսմնսր.: Ս. Հեղինէ կղզում Էդմունդ Հալէյի դիտարկման եզրակացութիւնը: Կարծիքներ մակերեւույթի մասին:

* - 1850 տարւոյն մէջ եւ անկէ ետեւ եղած աստեղաբաշխական, բնաբնական եւ ուրիշ գլխաւոր գիւտերը / Հ. Հ. Պ..   Ը/125- 8 (Գժա) աղիւսակ:

 

* Պատկեր Հանդիսի հարցաքննութեան աշակերտաց Մուրատեան վարժարանին ի 24 յուլիսի 1851.   ԺԷ/270- 4 (Բա):

Դասաւանդուող առարկաներից առաջին, երկրորդ, գովելիք մրցանակներով պարգեւատրուածները:

 

* ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ. Երգ մօր ի վերայ մանկան ննջելոյ «Հանգիր մանուկս աչօք վըճիտ…» [ 54 տող ] / Մկրտիչ Պէշիքթաշլեան Յաշակ. Մուրատ. վարժ.   Գ/48 (Բժե):

Տե'ս ՊՄ. Պարագայական երգեր. ժողով.   Վ.: Ս. Ղազար, 1956.   էջ 32: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

 

* ՄԱՄՊՐԷ ԵԴՄՈՆՏ. Սէր «Եթէ ես ամպ էի…» [ 10 քառեակ ] / Եդմոնտ Մամպրէ.   Թ/139 (Բժե):

 

* [ Վ. ի Ռափայելեան վարժարանի աշակերտների ուս. տարուայ առաջադիմութեան. աղիւսակ ].   ԺԹ/306:

 

* Տաղ Յովհաննու Կարապետին «Ի յանապատէ լերանց ձայն աւետաւոր հընչեաց…» [ 37 տող ].   ԻԲ/343- 4 (Բթ):

 

* Տեսաբանութիւն.   Ժ/158- 60; ԺԴ/219- 23; ԺԸ/286- 9; ԻԲ/353- 4; ԻԴ/376- 8, 1851; Բ/30- 1; Ը/126- 7; ԺԱ/174- 5; ԺԸ/284- 7, 1852 (Գդ). 

Լոյս եւ ստուեր, Արեւի ճառագայթները, լոյսի բեկումը, աչքի կառուցուածքը, Կարճատես եւ հեռատես աչքեր, խոշորացոյց, լոյսի յատկութիւնները:

 

(*) ՏԷՐ-ՂԱԶԱՐԵԱՆՑ ԱՐՇԱՐՈՒՆԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ վրդ. Ստորագրութիւն Կովկասեան գաւառաց.   Տե'ս 1850:

 

* ՏԻՒԲԱՆԼՈՒ. Յաղագս դաստիարակութեան [ կամ ] Դաստիարակութիւն [ կամ ] Դաստիարակութիւն մանկանց / Տիւբանելու.   Է/97- 103; Ժ/145- 51; ԺԴ/209- 13; ԻԲ/339- 43, 1851; Բ/15- 9; Ժ/145- 52; ԺԲ/177- 80; ԺԶ/241- 7; ԺԹ/289- 94; ԻԳ/353- 7, 1852; ԺԶ/241- 4; ԺԸ/273- 7; ԻԳ/343- 57, 1853; Բ/17- 20; Դ/49- 54; Ը/113- 6; ԺԱ/161- 4; ԺԴ/209- 13; ԺԶ/241- 5; ԺԸ/273- 6; Ի/309-15; ԻԲ/341- 5, 1854; Գ/37- 9; Զ/81- 4; ԺԱ/161- 4; ԺԴ/209- 11; ԺԷ/257- 9; ԺԹ/289- 91; ԻԱ/322- 5, 1855 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Նախաշաւիղ; Դաստիարակութիւնը գործ է իշխանութեան եւ մեծարանաց; Դաստիարակութիւնը գործ է զարգացման եւ յառաջադիմութեան; Դաստիարակութիւնը գօրծ է զօրութեան; Դաստիարակութիւնը գործ է քաղաքավարութեան; Մարդկային դաստիարակութեան այլ եւ այլ կերպերը; Առջի գրքին համառօտութիւնն ու վերջաբանը; Տղայն, իր յատկութիւնները, իր պակասութիւնները, անոնաց ճարը; Տղայ. Իմ փորձերս; Երես առած տղայ; Հպարտութեամբ աւրուած տղայ; Տղայ. իրեն առաջին դաստիարակութեանը վրայօք քանի մը խրատ; Տղայոց արժանեացը ընծայուած մեծարանքը; Չորս հարկաւոր դաստիարակութեան միջոցներ կան. Կրօնք, ուսումն, բարեկրթութիւն, նիւթական խնամք; Կրօնք; Զգուշանալու է որ դաստիարակութիւնը ուսման զոհ չըլլայ; Բնական խնամք: Աղեկ օդ, Սնունդ, Կանոնաւոր կեանք, Մարմնոյ կրթութիւն ու խաղ, Մաքրութիւն, Օդոյն բարեխառնութիւնը, Բժշկական խնամքներ; Դաստիարակութեան այլ եւ այլ միջոցներուն ու բարոյական բարեկրթութեան իրարու վրայ ազդեցութիւնը. Կրօնքի գերագոյն ու տիրական ազդեցութիւնը:

 

* Տնտեսական գիտելիք.

Կաթը առանց կտրելու շատ օր պահելու հնարք; Կաթը կտրելու վտանգէն ազատ ըլլալու հնարք; Կտրած կաթը աղէկցընելու հնարք; Կաթը ինչպէս պէտք է պահել, որ գէշ համ չունենայ.   ԺԲ/192: Հաւկիթը մոխրով երկար ատեն թարմ պահելու հնարք; Հաւկիթը ձեթով երկար ատեն թարմ պահելու հնարք; Հաւկիթը կրով տարիով թարմ պահելու հնարք.   ԺԴ/224:

 

* ՓԱՌՆԻ. Նախախնամութիւն այցելու «ԱւաԽղ չըւառ մահացուին…» [ 80 տող ] / Փառնի.   ԺԲ/191- 2 (Բժե):

 

(*) [ ՓԷԼԻՔՈ ՍԻԼՎԻՈ ]. Յաղագս մարդկային պարտուց.   Տե'ս 1849; 1850:

 

* ՓԷՌԷԿՈ. Ամառուան ամպեր «Ամառուան տաք օրերուն էր…» [ 51 տող ] / Փէռէկոյ.   ԺԴ/224 (Զժա):

 

* Օդերեւութաբանութիւն.   Ե/78- 80; Թ էջ 141- 4; ԺԲ/190 (Գէ) աղիւսակ:

Բվնդ. Նախագիտելիք; Բարեխառնութիւն. Խերմաչափ: [ Ռէօմիւրի, Հարիւրամասնի, Գ. Դ. Ֆարէնայթի ]: Ծաւալումն ջերմութեան; Մարմնոց ջերմութեան ընդունակութիւնը; Արեւուն ազդեցութիւնը; Օրական միջին բարեխառնութիւն; Տարեկան ընթացք բարեխառնութեան; Եղանակք; Ազդեցութիւն լայնութեան ի վերայ բարեխառնութեան; Մթնոլորտին վերնագոյն խաւերուն բարեխառնութիւնը:

 

* Ֆէյի պզտի պարբերութիւն ունեցող գիսաւորին դարձը.   Դ/64 (Զա):

Աստղագէտներ Լըվէռիէի եւ Օդոյ Շգրուվէի դիտարկումների արդյունքները:

 

* Ֆրանքլին առ պատանիս կրպակաւորս «Աղէկ գիտցիր որ ժամանակը ստակ է…».   Ը/125 (Աե):