ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
<span> </span>

1902

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 հմր, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 584 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական, Բանասիրական, Պատմական, Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ տարի: Հատոր Կ:

Գ. Խմբագրականք, Բանասիրականք, Աշխարհագրականք, Կենսագրականք, Գիտականք, Բանաստեղծականք, Գրախօսականք, Այլեւայլք:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն, երբեմն եռասիւն:

Է.  Բովանդակութիւն [ ամէն հմրի սկզբում կամ վերջում ]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1902 տարւոյ:

Ը. Նկարներ:


* Ազգային երկու նոր բժիշկներ: [ Տիգրան Մակարեան, Յարութիւն Մինասեան ]. Ը/392 (Աթ):


* Ազդ. Ա, Բ/կզմ 3; Գ/կզմ 2, 4; Դ/կզմ 4:

Մխիթարեան միաբանութեան յոբելեանը: «Բազմավէպ»ին եւ «Գեղունի»ին բաժանորդագրուելու հրաւեր: Կարապետ Իւթիւճեանի թրգմ. «Ընտանեկան գաղտնիքներ» վէպի գովազդը: Ամսագրի գործակալութեան հասցէն Ամերիկայում:


ԱՂԱՆՈՒՐ [ ԲՈՄԲԻԼԻ ] ՎԻԿՏՈՐԻԱ.

* - «Երկնքին տակ…» «Երկնքին տակ, որ, ցախերով…» [ 14 տող ] / Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Զ/256 (Բե):

Տե'ս նաեւ Վիկտորիա Աղնաուր Բոմբիլի. «Երկընքին տակ` զոր անորոշ…» // Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 179-80:

* - Զմռսած կոլիբրիի մը «Ո'վ փոքրիկ մեռել, քեզի…» [ 7 ութնեակ ] / Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Ե/242 (Բե):

Տե'ս նաեւ Վիկտորիա Աղնաուր Բոմբիլի. «Ո'վ դու փոքրիկ մեռել, քեզ…» // Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 292-3: զ

* - Փառք «Կրանիտէ առապար լեռ մնէ ահռելի…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] / Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Բ/91 (Բե):

Տե'ս նաեւ Վիկտորիա Աղնաուր Բոմբիլի. «Կրանիդէ լե'ռ մըն դըժնէ, ահաւոր…» // Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 292-3: զ


ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* - Գրական երեկոյթ մը [ նուիրուած Հ. Ղեւոնդ Ալիշանին ] / Հ. Ն. Անդրիկ.. ԺԲ/569:

* - Գրախօսական / Հ. Ն. Ա.. Թ-Ժ/453 (Ագ):

Շահնազարեանց Սիմէօն. Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների կանոնադրութեան նախագիծը. Մոսկուա, 1902. զ էջ:

* - Հայ հեթանոս բանաստեղծութիւնը / Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԲ/542-6:

Նաեւ «Ո' տայր ինձ զծուխ ծխանի…» 6 տող զ:


* ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Գրախօսականք / Հ. Յ. Աւգերեան. Թ-Ժ/459-60 (Ագ):

Դաղբաշեան Յզ. Լիակատար բառարան ռուսերէնից հայերէն Polnyj Russko-Armqnskij Slovar (Պրակ Առաջին). Թիֆլիս: Տպ. Կ. Մարտիրոսեանց, զ: Franz Nikolaus. Lehrbuch der neuostarmenischen litteratursprache = Դասագիրք նոր արեւելեան հայերէնի գրական լեզուի. Օգնութեամբ Ստեփան Քանայեանցի. Վաղարշապատ: Տպ. Ս. Էջմիածնի, 1902. զ:


[ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆ ԱՐՓԻԱՐ ].

* - Գրական դէմքեր / Հերպետ. Ը/378-85, նկ.:

Բվնդ. Եղիա Տէմիրճիպաշեան; Սրբուհի Տիւսաբ; Թովմաս Թերզեան; Հրանտ Ասատուր:

* - Թիւրքիոյ հայոց գրականութիւնը (1880-1900) / Հրպետ. Է/321-8 (Ագ):

Նաեւ հասարակական-քաղաքական կեանքը, եկեղեցին, լրագրութիւնը: Արեւմտահայութեան եւ արեւելահայութեան յարաբերութիւնը միմեանց նկատմամբ:

* - Հինէն-նորէն / Հերպետ. Զ/287-91 (Աբ; Բե):

Բվնդ. Ղարիպի մը մահը: [ Յովսէփ Ճանիկեան ]; «Ղարիպ մեռար, ղարիպ թաղեցին…» 2 տող. Տե'ս Ճանիկեան Յ[ովսէփ]. Հնութիւնք Ակնա. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց. էջ 498 (Թիֆլիսի Հայոց Հրատարակչական Ընկերութիւն 8 89). տեքստային որոշ տարբերութիւններ; «Եկին օտար մարեր ի վըրադ…» 2 տող; «Զի մարդոյս աչք ի մահու խընդրեն զարեւ արեգակն…» 4 տող; Բանաստեղծ երկիր մը: [ Ակն ]; «Բարձր սարերու հովեր…» 16 տող. տե'ս վերոյիշեալ գրքում. էջ 433-4. տեքստային որոշ տարբերութիւններ; «Եղբայրն է քրոջ սրտին երակ, անուշ խօսի ու տայ մուրատ…» 2 տող. տե'ս վերոյիշեալ գրքում. էջ 494-5; «Եղբորորդի` հոգուս որդի…» 2 տող; «Պիւլպիւլն ի վարդի շըքոյն…» 4 տող; «Հոգեկս ես հոգեկս կուզես…» 4 տող; Թափառում սանսկրիտի մէջ: [ Ակն անուան ստուգաբանութիւնը ]; «Վարդավառի»ն շուրջը: [ Նաեւ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի «Հայբուսակ»ից ]; Կորսուած մայրը:


* Բացուած է բաժանորդագրութիւն.

«Մուրճ» գրական, հասարակական եւ քաղաքական ամսագրի (Նոր շրջան, III-րդ տարի). Ա/նախ.: Ներկայ 1902 թւականի «Մշակ» (30-րդ տարի) գրական եւ քաղաքական լրագրի. Ա, Գ/կզմ 4; Գ/142: «Մուրճ» գրական, հասարակական եւ քաղաքական ամսագրի (Նոր շրջան, II-րդ տարի). Բ/կզմ 3; Դ/կզմ 4: «Բազմավէպ»ի 1903 տարւոյ: Բվնդ. Ուղղութիւն; Առաքումը; Գործակալներ: [ Հասցէները ]; Պայմաններ; Արտաքին աշխատակիցներուն. ԺԲ/կզմ 2:


* [ ԲԱՈՒԴՈԹ ՎԻԿՏՈՐ ]. Կիլիկիոյ ծովափը (Ուղեւորի տպաւորութիւններ) / Թրգմ. Հ. Բզ. Շ [ ամանաճ ]. ԺԲ/579-824 Տծ նաեւ թրգմ.:

Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Baudot Victorի «Du Bosphore au Jourdain» գրքից:


* [ ԲԼԱՔԻ ԽՈՆ ՍՏՈՒԱՐԴ ]. Դաստիարակութիւն անձին / Ճօն Ստուարդ Պլաքի; թրգմ. Հ. Ա [ րսէն ] Ղազիկեան. Ե/232-6; Զ/271-9; Է/330-40; Ը/355-60 (Բդ) Տծ:

Բվնդ. Մտաւորական դաստիարակութիւն; Իմացական դաստիարակութիւն; Ֆիզիքական դաստիարակութիւն; Բարոյական դաստիարակութիւն:


* [ ԳԱԶԷԶԵԱՆ Հ. ԱՒԵՏԻՔ ]. Կարին եւ երկրաշարժը / Հ. Ա. Գ.. Դ/174-81 (Ազ; Բե) Տծ, նկ.:

Նաեւ «Այս բարելի քաղաք Կարին…» 4 տող; «Բայց յայտնապէս յայս մեր կողմին…» 12 տող / Յովհաննէս ( Արդար վարժապետ ); «Վերակացուք շինման սորին…»: Նկ. «Կարնոյ երկրաշարժի տեսարաններէն մին», «Կարնոյ լատինաց եկեղեցին, երկրաշարժէն վերջը»:


* Գաւառացու աղջկան երգն «Հըմա, Մամս, հըմա մամս, արի' ի'նչ է էղի…» [ 11 տող ]; «Եաման, մամս, կարգէ զիս…» [ 47 տող ]. Թ-Ժ/481-2 (Բե):


* Գեղունի: [ Հանդէսի բվնդ., հրտ. պարբերականութիւնը ]. Ա/48; Է, ԺԲ/կզմ 3; Թ-Ժ/կզմ 2; ԺԱ/կզմ 4:


* Գթութիւն «Գըթութիւնն եմ, մըտերիմ` Սէր…» [ 10 քառեակ ] / Թրգմ. Հ. Ա [ րսէն ] Ղազիկեան. Դ/196 (Բե):


* Գոյժ տխրունի. Գեր. գեր. Արսէն Վ. Այտընեանի [ մահուան լուրը ]. Ը/377 (Աթ) նկ.:


* ԳՈՒԻՐՕ Ա. Ողորմութիւն «Աշնան վերջին ամիսն եկաւ ահա քուրիկ…» [ 12 քառեակ, 3 հնգեակ ] / Ա. Գուիրօ; թրգմ. Հ. Ա [ րսէն ] Ղազիկեան. Բ/92 (Բե):


ԴԱՆԹԷ ԱԼԻԳԻԷՐԻ.

* - Աստուածային կատակերգութիւն. Քաւարան: [ Արձակ շարադրանք ] / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Թ-Ժ/408-18; ԺԲ/546-52, 1902; Ա/8-17; Բ/82-6; Դ/170-5; Ժ/436-8; ԺԲ/536-41, 1903, Տծ:

* - Կոմսն Ուկոլին «Մենք բաժնըւած էինք արդէն իսկ անկէ…» [ 33 եռեակ, քառեակ ] Դժոխք. ԼԲ-ԼԳ երգ / Թրգմ. Հ. Ա [ րսէն ] Ղազիկեան. Ե/226-8 (Բժ) նկ.:

Տե'ս Տանդէ Ալիկիէրի. Աստուածային կատակերգութիւն. Դժոխք / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ տպգր. Վ.. Ս. Ղազար, 1910. էջ 228-235:


* [ ԴՈՒՒԱԼ ՌՈՒԲԷՆՍ = DUVAL RUBENS ]. Բարդեծան ասորի / Թրգմ. Ե. Ա. Յ.. Բ/68-73 (Ադ; Բե) Տծ նաեւ թրգմ.:

Նաեւ «-Յօրինեաց նա նուագս եւ ի նմա խառնեաց եղանակս երաժշտականս…» 8 տող / Ս. Եփրեմ:

Տե'ս Rubens Duval. La Littռrature syriaque. Paris: Victor Lecoffre, 1900:


* Ե. Մ. Պ. Գրախօսական / Ե. Մ. Պ.. Թ-Ժ/457-9 (Ագ):

Ալիշան Հ. Ղեւոնդ. Հայապատում. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1901-2. 800 էջ:


ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* - Ազգիս Հայրիկն ու Նահապետ: [ Կթղ. Մկրտիչ Խրիմեան եւ Հ. Ղեւոնդ Ալիշան ] / Հ. Ս. Երեմեան. Ե/201-11 (Աժ):

* - Բազմավէպ եւ իր խմբագիրներն [ 1843-1902 թթ. ] / Հ. Ս. Երեմեան. Ե/201-11 (Աժ) նկ.:

Հ. Գաբրիէլ Այվազովսկի, Հ. Ղեւոնդ Ալիշան, Հ. Հմայեակ Պապիկեան, Հ. Գրիգոր Ճէլալեան, Հ. Գարեգին Զարբհանալեան, Հ. Արսէն Սուքրեան: Նկ. «Հ. [ Գաբրիէլ ] Այվազովսկի», «Օգն[ ական ] Հ. [ Մանուէլ ] Քաջունի», «Խմբ. Հ. [ Գրիգոր ] Ճէլալեան», «Օգն[ ական ] Հ. [ Սամուէլ ] Գանթարեան», «Խմբ. Հ. [ Աթանագինէս ] Գաբթանեան», «Խմբ. Հ. [ Յակոբոս ] Իսավէրտենց», «Խմբ. Հ. [ Արիստակէս ] Քասգանտիլեան», «Խմբ. Հ. [ Աթանաս ] Տիրոյեան», «Օգն[ ական ] Հ. [ Բարսէղ ] Սարգիսեան», «Խմբ. Հ. [ Յովհաննէս ] Թորոսեան», «Խմբ. Հ. [ Եսայի ] Տայեցի», «Օգն[ ական ] Հ. [ Վարդան ] Հացունի», «Խմբ. Հ. [ Ստեփան ] Սարըեան», «Օգն[ ական ] Հ. [ Արսէն ] Ղազիկեան», «Հ. [ Հմայեակ ] Պապիկեան», «Հ. Գ[ արեգին ] Զարբհանալեան», «Հ. Ա[ րսէն ] Սուքրեան», «Հ. Ղ[ եւոնդ ] Վ. Ալիշան»:

* - Բառագիտութիւն. [ Գէորգիոս ] Պիսիդէսէն նոր հայ բառեր [ «Վեցօրեայ» պոեմում ] / Հ. Ս. Երեմ.. Է/343-4 (Աե):

* - Գործեցէ'ք առանց ակնկալութեան (Պատմական): [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմեան. Զ/249-56 (Աժ; Բե):

Նաեւ «Արեւելից արեւ նոր ընդ մոլար մառախուղն հարաւ. …» 4 տող / Տե'ս Ի Տրդատ եւ ի վերանորոգումն Հայաստանեայց // Ալիշան Հ. Ղեւոնդ. Նուագք. Հ. Գ. Հայրունի. Վ., 1867. էջ 83:

* - Երեմիա Չէլէպի [ Քէօմիւրճեանի ] Տարեգրական պատմութիւն [ ձեռ. աշխտթ. գրծնթ. ] / Հ. Ս. Երեմ.. Ը/367-9; Թ-Ժ/473-9 Տծ:

Անաւարտ է:

* - Ի՞նչ պէտք է ընել: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմ.. Գ/97-102 (Աժ):

Բվնդ. Կ. Պոլսոյ որբախնամ ժողովը եւ Որբերը; Մահարձա՞ն թէ Բարեգործութիւն; Անժողովուրդ Եկեղեցի՞ թէ Որբանոց; Շռայլ կենցա՞ղ թէ որբախնամութիւն; Մարգոնի [ հեռագրի գիւտը ] եւ մեր գիւտաւորները; Որբանոցի մը թերթը; Տատանեալ հայ լրագրութիւնը եւ լրագրեալ խաղքութիւնը:

* - Լրաբեր: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմ.. Գ/97-102 (Աժ):

Բվնդ. Մեր մտքի կազդուրիչը; Ներկայ աշխարհաբարը; Ուսումնական հանձնաժողովի ըղձացեալ բառարանը [ Կ. Պոլսում ]; Աշխարհաբարի մէջ գրաբար բառեր; Ողբերգուած հանգուցեալ հանճար մը [ Հ. Արսէն Այտնեան ]; Օրհասական հայ թերթը; Այլասերած հայ գաղութ մը [ Եգիպտոսում ]; Պարգեւաբաշխութեան կեղծ աւետաբերները:

* - Հայրունի / Հ. Ս. Երեմ.. ԺԲ/582-4:

Բվնդ. «Գեղունի»ն. Գործիչներու պատկերն; Կարապետ Ադամեան եւ Էդգար Շահին նկարիչներ; Կիլիկիոյ նոր կաթողիկոսը [ Սահակ Խապայեան 1849-1939 ]:

* - Հանդէս հանդիսից եւ լրագիր լրագրաց / Հ. Ս. Երեմ.:

Բվնդ. Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ . 10): [ Ապարանի բնակլիմայական եւ սոցիալական ընդհանուր պատկերը, Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի «Արարատ» աշխտթ., տեղանուան անգլիացի Մորիէի բացատրութիւնը: Կովկասի հայկական մամուլի վիճակագր. ]; Մշակ . 239): [ Եղիշէ վրդ. Մուրատեանի աշխատանքային ծրագրերը: Գրիգոր Չալխուշեանը Ռափայէլ Պատկանեանի մասին: Գաբրիէլ Սունդուկեանի «Պէպօ»ն եւ այլն ]; Արտասահմանի թերթեր. Լոյս: [ Բվնդ. ]; Համալսարան: [ «Գիտութիւն եւ Հայը» յօդուածը: Ֆրանսիացի բժիշկ Ժիւլ Կուրմօնը առողջապահութեան խնդիրների շուրջ ]; Թրքահայ թերթեր. Մասիս . 43-49): [ Բվնդ.: Ստեփան Ասլանեանի (1822-1901) եւ Պօղոս Էնքսէրճեանի (զ-զ) կնսգր. —ները: Գրիգոր Զօհրապի նորավէպերի արժէքը եւ այլն ]; Բիւզանդիոն (1515): [ Սանասարեան վրժ. կրթական մակարդակը: Ուրմիայից հայերի գաղթը Ռուսաստան եւ Ամերիկա: Երզնկայի, Կամախի եւ Դերջանի վանքերը եւ այլն ]. Ա/45-8: Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Պարսկաստանի հայերի վիճակագր., հայ վաճառականները: Չեզարէ Լօմբրօզօիի տեսակետը հանճարեղ մարդիկանց մասին: «Զէյթունը XIX-րդ դարում»: Համբարձում Առաքելեանի «Խաղաղութեան համաշխարհային  X կօնգրէսը», Վիկտոր Հիւգոյի 1848 թ. արտասանած ճառից ]; Տարազ: [ Գրիգոր Արծրունու արձանը կանգնեցնելու առաջարկ ]; Մշակ: [ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանին նուիրուած յօդուածները ]; Արտասահմանի թերթեր. Համալսարան: [ Կթղ. Խրիմեան Հայրիկի խմբագրութեան աշխատանքներն օրհնող կանդակը: «Հայ կղերը եւ գիտութիւնը» եւ այլն ]; Թրքահայ թերթեր. Հանրագիտակ: [ Բվնդ. ]; Մանզումէ: [ Բվնդ. ]; Ծաղիկ: [ Միքայէլ Շամտանճեան խմբագրի առաւելութիւնները ]. Բ/93-6: Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Լեւոն Բաշալեանի «Տէրտէրին ուխտը» վէպը: Լէօի Ստեփան Ոսկանի կնսգր. եւ այլն ]; Լումայ: [ Շիրվանզադէ «Վարդան Ահրումեան» վէպը: Յարութիւն Թումանեանի «Դալի-Մահրասա» քերթուածքը ]; Մշակ: [ Լէօի խմբագրականը նուիրուած  թերթի երեսնամեակին: Համբարձում Առաքելեանի հայերի ներքին կենքը 1901 թ. ներկայացնող յօդուածը: Ստեփանոս Մալխասեանցի Մանուկ Աբեղեանին ակնարկող «Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու պատմութեան մէջ» եւ այլն ]; Արտասահմանի թերթեր. Արտէմիս: [ Բվնդ. երգիծանքով ]; Բանասէր: [ Բվնդ. երգիծանքով ]; Հայ հանդէս: [ Ակնկալիքներ Արփիար Արփիարեանից ]; Est-Ouest: [ Բվնդ. ]; Հայրենիք: [ Բվնդ. ]; Թրքահայ թերթեր. Արեւելեան մամուլ: [ Արեւմտահայութեան վիճակի հակիրճ բնորոշումը ]; Մանզումէ: [ «Առաջնորդ վաճառականաց»: Մինաս Ծալեանի Հայոց Միջագետքում Մարմարճըգ հայկական գիւղի նկրգր. եւ այլն ]; Բիւզանդիոն: [ Յովհաննէս Ալանի Հայոց Միջագետքում  Բիլէջիկ գիւղի տեղագրութիւնը եւ վիճակագր.: Տրդատ եպս. Պալեանի հայկական վանքերի նկրգր.: Շիրվանզադէի «Քաոս» եւ «Եւգինէ» երկերը: Տրապիզոնից ուսուցիչ Մկրտիչ Ռաֆայէլեանի յույն, հայ եւ կաթոլիկ եկեղեցիների համայնքների կրօնական զգացմունքները: Կարինի եւ Մուշի որբախնամ խնդիրները ]. Գ/149-52: Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Ալեքսանդր Ծատուրեանի եւ Ավետիք Իսահակեանի բանստղծթ. —ները: «Բրդի վաճառականութիւնս» երգիծանքը: Կարապետ Կուսիկեանը Ստեփանոս Նազարեանցի գրծնէութ. մասին: Ն. քհն. Նիկողոսեանի Շիրակի գիւղերի նկրգր. ]; Մշակ: [ Լէօն Շամախու եւ նրա երկրաշարժի մասին: Վիկտոր Հիւգոյի կնսգր. ]; Արարատ: [ Խմբագիր Գալուստ Տէր-Մկրտչեանի գրծնէութ. ]; Թրքահայ թերթեր. Մասիս: [ Վզ. Յարութիւնեանի «Ծերուկին խղճահարութիւնը» վէպը: Գրիգոր Զօհրապի յօդուածը: Տիգրան Արփիարեանի յօդուածը: Ռուբէն Որբերեանը Եղիա Տէմիրճիպաշեանի մասին եւ այլն ]; Հանրագիտակ: [ Բվնդ. ]; Արտասահմանի թերթեր. Հանդէս ամսօրեայ: [ Տրանսիլուանիայի հայկական գաղութից Անտոն Մոլնարեանի գրծնէութ.: Վահրամ Թորգոմեանը Նահապետ Ռուսինեանի կենսգրծ.: Հ. Եփրեմ Սէթեանի գրծնէութ. եւ այլն ]; Բանասէր: [ Եւրոպայի հայ ուսանողութիւնը: Քաղկեդոնի ժողովի պատմ. ]; Շարժում: [ «Ազգային ցեցեր» յօդուածը ]. Դ/197-200: Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ . 2): [ Աւետիք Իսահակեանի բանստղծթ.: Ալեքսանդր Ծատուրեանի «Վայ քու օրին, ա'յ ախպէր…» 4 տող. Տե'ս Ալեքսանդր Ծատուրեան. Սեւ վիճակ // Հայ դասականների գրադարան. Ե., 1980. էջ 438: Լէօի Վիկտոր Հիւգոյի կեանքը եւ այլն ]; Արարատ . 1-2): [ Վեհափառ Խրիմեան Հայրիկի կոնդակը` Գալուստ Տէր-Մկրտչեանին խմբագիր նշանակելու: Եզնիկ Կողբացու խրատները: Սահակ վրդ. Ամատունու ժամագրքի կազմութեան պատմ.: Ներքին գործերի նախարարութեան տեղեկագիր վիճակագր. ` եկեղեցիների, հոգեւոր դպրոցների, միութիւնների, եկեղեցականների, եկեղեցու կայքի: Հրաչեայ Աճառեանի հայոց լեզուի արմատները: Ատոմեան նահատակների պատմութ. եւ այլն ]; Մշակ . 69): [ Լրագրի անհրաժեշտութիւնը նաեւ գիւղում: Աւստրիական մամուլի աղմուկը հայազգի Պարսկաստանի դեսպան Նարիման-Խանի շուրջ: Աղքատութիւն եւ բարեգործութիւն ]; Արտասահմանի թերթեր. Արտէմիս . 2): [ Բվնդ. ]; Համալսարան . 3-6): [ ԺԸ դ. ֆրանսիական թատրոնը: Առողջապահական խնդիրներ ]; Հայ հանդէս . 1): [ Լեւոն Բաշալեանի «Մեր առաջադրութիւնը» եւ այլն ]. Զ/292-5: Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ . 4): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Արազ» վէպը: Տիգրան Աբգարեանի Նոր-Խուղայի ազգաբնակչութեան վիճակագր.: «Կրթական գործը Ատրպատականում» ]; Լումայ: [ Պայքար «Մուրճ»ի դէմ ]; Տարազ: [ Պատասխան Ստեփանոս Նազարեանցին «Բազմավէպ»ի 60-ամեակը յիշելու առիթով: Յովհաննէս Թումանեանի «Եւ Աղայեանը շաԽտ աղայանա…» 6 տող. տե'ս զ ]; Մշակ . 84): [ Կարինի երկրաշարժը: Եկեղեցականների կենցաղավարութութիւնը: Համբարձում Առաքելեանի, Լէօի, Աւետիս Ահարոնեանի, Աւետիք Եզեկեանի յօդուածները եւ այլն ]; Արտասահմանի թերթեր. Արտէմիս . 4): [ Կանանց կրթութեան անհրաժեշտութեան հարցը ]; Համալսարան: [ Բվնդ. ]; Est-Ouest . 46): [ «Օտար հեղինակները եւ հայ հեղինակները» յօդուածը ]; Գութան: [ Հանդէսի նիւթականի անբաւարար վիճակը ]; Թրքահայ թերթեր. Արեւելեան մամուլ . 13): [ Գրողների գրական գրծնէութ. քննադատութիւն: Ուղղագրութեան խնդիրը ]; Բիւզանդիոն: [ Բիւզանդ Քէչեանի խմբագրականը մամուլի անկման շուրջ ]. Թ-Ժ/483-8:

* - Մատենագրական: [ Գրծնթ. ] / Հ. Ս. Ե.. Թ-Ժ/406-8 (Աբ):

Բվնդ. Ուէսթ Հօպօքըն. Եռամեայ տեղեկագիր Հայոց Միացեալ Հաստատութեան. 1901: [ Նիւ-Եօքում բնակվող հայերի մասին ]; Աճառեան Հրաչեայ. Ուսումնասիրութիւններ Հայկական բարբառախօսութեան. Վաղարշապատ: Տպ. Էջմիածին, 1901; Թատրոն հանդէս[. Թիֆլիս: Խմբագիր Ալեքսանդր Թարխանեանի գրծնէութ.: Մինաս Բերբերեանի Նար-Դոսին նուիրուած յօդուածը ];

* - Մի' վհատիք: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմեան. Դ/153-9 (Աժ):

«Հայե'ր սթափինք, վհատելու, լքանելու ժամն չէ. չըլլանք երկչոտ, սրտատրոփ երեխաներ. հոս ուհոն ժողովրդեան վրայ բնութեան տարափող պատուհասները, հարուածները, մեր թափառական կացութիւնը, ճակատագրի խոժոռադէմ անգթութիւնը, տակաւին մեր յարատեւակ յամառ բնադրոշմը խանգարելու անզօր են»:

* - Մտքի դատաւորներ: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմ.. Է/297-301 (Աժ):

Լրագրութեան նպատակը, անցած ուղին, ներկան:

* - Յառաջ: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմեան. Ա/1-6 (Աժ):

Լրագրութիւնը հայութեան մտաւոր զարգացման խթանիչ: 

* - Ողբերգու: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմեան. Բ/49-53 (Աժ):

Կարինի երկրաշարժը: Նիւթականի պակասութեան պատճառով որբանոցների փակուելը: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան աթոռի վերականգնումը, Գէորգ եպս. Երիցեանի կթղ. ընտրուելու հրաժարականը: Կ. Պոլսի Ազգային օրացոյցների տպագրութիւնը: Իզմիրլեան հիմնադրամի մրցանակաբաշխութիւնը: Եկեղեցու դիրքորոշումը առ մշակոյթ:

* - Տարամերժեալներուն: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ս. Երեմ.. ԺԱ/489-3 (Աժ):

Գաղթականներին խնամող ընկերութիւն ստեղծելու խնդիր:

* - Տուրկին (Ազգավէպ): [ Պատմական վիպակ ] / Հ. Ս. Երամ.. Ը/385-88; Թ-Ժ/435-43; ԺԱ/524-34: Տուրկին [ Գրքի հրտ. ծանուցումը ]. ԺԲ/կզմ 4, նկ.:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Տուրկին. Ազգավէպ. Վ.: Ս. Ղազար, 1903. 80 էջ, նկ.:


* Թղթակցութիւն. Զ/կզմ 2-3; Է/կզմ 2:

Բվնդ. Ճանապարհորդի թռուցիկ տպաւորութիւններ: [ Թաւրիզի հայերի կենցաղի ընդհանուր նկրգր., կրթութիւնը ] / Ճամփորդ; [ Յովհաննէս Այվազովսկուն նուիրուած պատկերազարդ գրքի հրտ. ] / Գեղարուեստի սիրահար մի հայ:


* ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ՎԱՀՐԱՄ. Ազգային յառաջադիմութիւն. Տօքթ. Պօղոս Քօլօլեան եւ իր նոր հրատարակութիւնը [ նաեւ Փարիզի Բժշկական Ակադեմիայից ստացած պարգեւները ] / Տօքթ. Վահրամ Յ. Թորգոմեան. Բ/87-90, Տծ:


* ԹՈՐՈՍԵԱՆ Հ. ՅՈՎՀ. Գրախօսականք / Հ. Յովհ. Թորոսեան. Թ-Ժ/456-7 (Ագ):

Ֆինկի Ֆրանց Նիկոլաուս. Նեղոսի դոքսապատռի. Կարգադրութիւն Պատրիարքական աթոռոցն, հայերէն եւ յունարէն. Էջմիածին, 1902. զ էջ:

Էմինեան ազգագրական ժողովածու. Հ. Բ. Ժողովրդական վէպ եւ հէքէաթ. Հաւաքեց Ս[ արգիս ] Հայկունի. Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1901. զ էջ:


* Ժամանակագրութիւն:

Գէորգ եպս. Երիցեանի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կթղ. ընտրութիւնը; Կարապետ Բասմաջեանի ելոյթը Փարիզի Ասիական ընկերութիւնում; Բաքուից Գ. Թումանեանցի նուէրը; Հանգանակութիւն Մարսէլում Կարինի աղետեալների համար; Մանչեստրում Մարտիրոս Թոգատեանի վաճառականական վարժարանի բացումը. —Ա/կզմ 2: Օգնութիւն Կիպրոսի որբանոցին; Մաղաքիա արքեպս. Օրմանեանի պատուանշանները. Բ/կզմ 4: Պրովիդանսիզ Հայուհեաց Որբախնամ ընկերութեան հանգանակութիւնը; Լոնդոնի «Պատանի» ամսաթերթի հրատարակութիւնը. Գ/կզմ 2: Կ. Պոլսի ուսուցիչ Գարեգին Ոսկանեանի մանկավարժական գրծնէութ. քսանհինգամեակը; Ն. Թայիրեանցի կտակը; Ա. Ղուկասեանի կտակը; Դպրոց Ատրպատականում Յովհաննէս Լազարեանի յիշատակին; «Նարեկ»ի աշխարհաբար թրգմ.. Դ/կզմ 3: Նպաստ Կ. Պոլսի ազգային հիւանդանոցին; Ազգային դպրոց Ռումինիայում; Կրթասէր խնամակալուհիների ընկերութիւն Թէհրանումը; Վիճակագր. Կ. Պոլսի ազգային դպրոցների; Աթէնքում մատուռի կառուցում; Ո. Թունիբէգեանցի նուէրը Էջմիածնի թանգարանին; Թաւրիզում ոգելից ըմպելիքների դէմ պայքարող հայկական ընկերութիւն; Փարիզի հայոց բարեգործական ընկերութեան երեկոյթը; Արտատպութիւն Մարսէլի «Արմէնիա» լրագրից` Պարսկաստանի եւ Հնդկաստանի հոգեւոր առաջնորդ Սահակ արքեպս. Այվատեանի հանդիպումը Պարսկաստանի զԵպարքոսի հետ; Վենետիկի թագաւորական արուեստի դպրոցի ուս. տարուայ հայ առաջաւոր ուսանողներ Յովհաննէս Ստեփանեանի, Երուանդ Նահապետեանի, Յարութիւն Սիրունեանի պարգեւները. Ե/կզմ 3: Ղազարոս Աղայեանի գրակ. գրծնէութ. քառասունամեակը; Սանասարեան դպրոցի տեղափոխութիւնը; Ստեփան Ոսկանի մահարձանի բացումը; Կ. Պոլսի հայկական դպրոցներում հունարէն ուսուցանելու մտադրութիւն; Թաւրիզում նոր դպրոցի կառուցման ծրագիր; Ռուսական կառավարութեան` եկեղեցական կալուածքների վերադարձման որոշումը; Փարիզում հայ ուսանողների միութեան ակումբը; Գրիգոր Շահինեանի «Քննական Եկեղեցական Պատմութեան» գրքի հրտ. հնարաւորութիւնը; Պարսից թագաժառանգի նուէրը Թաւրիզի ոգելից ըմպելիքների դէմ պայքարող հայկական ընկերութեանը; Հայերէն ձեռագրերը Դամասկոսի Օմեանների թանգարանում; Տիգրան Չուխաջեանի գերեզմանին մահարձան կանգնեցնելու որոշում; Նոր Խուղայում հայկական նոր դպրոցի բացումը; Զմիւռնիայի Ս. Լուսաւորիչ հիւանդանոցի հարիւրամեակի առիթով հանգանակութիւն; Պետերբուրգի Ռուսաց կայսերական Աշխարհագրական ժողովում Համբարձում Առաքելեանի զեկուցումը` Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի յիշատակին եւ Մխիթարեանների գիտական վաստակի. Զ/կզմ 2: Ջութակահար Յովհաննէս Նալբանդեանի համերգները Ս. Պետերբուրգում; Բաղդասար Աբովեանի կտակը; Վառվառէ Բանանեանցի եւ Տիրուհի Պապովեանի նուէրը; Հանգանակութիւն Սամսոնի եկեղեցու վերաշինութեան համար; Հանգանակութիւն Կ. Պոլսի Գումգափուի Աղքատախնամի համար; Մ. —Ռ. աշակերտներ` Արսէն Շապանեանի, Կարապետ Ադամեանի, Էդգար Շահինեանի ստղծգրծ. —ները Փարիզի գեղարուեստի ցուցահանդէսում; Աստուածաշնչի հրտ. Էջմիածնում; Գրիգոր Շապանեանի պարգեւը; Մխիթարեան միաբան Հ. Խորէն Սինանեանը Ֆրանսիայի Աստղագիտական ընկերութեան անդամ. Է/կզմ 2: Բէյրութի Ամերիկեան համալսարանի եւ Թիֆլիսի Ներսիսեան դպրոցի շրջանաւարտների թիվը; Բաքուից Գրիգոր Տիլտարեանի կտակը; Մոսկուայից Ժամհարեան եղբայրների նուէրը; Պարսկահայաստանից Կ. Աւետեաի նուէրը. Թ/կզմ 4: Արեւելեան Հայաստանի վիճակագր.; «Արարատ» ամսագրի խմբագրի փոփոխութիւնը. Ժ/կզմ 4: Հայկական որբանո՞ց: [ Սխալ լուր ] / Est-Ouest; Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ընտրութիւնը / Մասիս; Նուիրատուութիւն մեր վանքի գրչագրաց Մատենադարանին: [ Պարսից հիւպատոս Տիգրան Խան Քէլէքեանի նուէրը` ձեռագիր Սաղմոս եւ Ոսկիփորիկ (նկարագրութ. ) ]. ԺԱ/կզմ 2-3:

(*) [ ԼԻՆՉ ՀԵՆՐԻ ՖԻՆԻՍ ԲԼՈՍ ]. Armenia. Travels and studies (H. F. B. Lynch). Տե'ս 1901:

* Լոյս տեսաւ.

Մլքէի աւետարանի նմանահանութիւնը: Պոյիթոյ «Ներոն»: Դանթէ «Աստուածային կատակերգութիւն». Ա/նխբ.; Դ, Ե/կզմ 4; Զ/270: Գրիգոր Բալասեանի խմբագրութեամբ 1902 թուին լոյս կը տեսնէ Վենետիկի Մխիթարեան տպարանում Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի յիշատակին Զգացմունք ժողովածուն. Բ/կզմ 2; Գ/կզմ 4:


* [ ԽԱԽԱՆԱՇՈՒԻԼԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ]. Օտարահայ մամուլ / Նիւթը տրմդր. Պետր. Զաքարեան. Բ/96 (Հանդէս հանդիսից եւ լրագիր լրագրաց) Տծ խմբ., թրգմ. արտատպ. «Պատմական համբաւաբեր» ռուս. ամսագր.:

Յովսէփ Սանթալջեանի ուրարտական սեպագրերի նկարագրութեան շուրջ:


[ ԽՐԻՄԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ Ա Կթղ. ].

* - Իսահակայ զենումն «Հաւախօսի վերջի պահուն…» [ 334 տող ] / Հայրիկ. ԺԲ/537-41 (Բե):

Նաեւ [ Ներսէս ] Շնորհալի «Որ զփրկական քո օր…» 4 տող զ:

Տե'ս 1. Խ. Մ. Վերջալոյսի ձայներ. Գահիրէ: Տպ. Ե. Թորոսեան, 1901. էջ 14-28: 2. Խ. Մ. Ամբողջական երկեր Խրիմեան Հայրիկի. Ի լոյս ընծայեալ բարերար ձեռնտուութեամբ Պատրիկ Կիւլպէնկեանի. Հրատարակութիւն Հայ կրթական հիմնարկութեան. Նիւ Եորք: Տպ. Կոչնակ, 1929. էջ 803-10:

* - Հայր Ալիշանի յիշատակին / Հայոց Հայրիկ. Ը/349-54:


* Ծանուցում. Դ/կզմ 2; Է/կզմ 3:

Ամսագրին թղթակցելու պայմանները / Խմբ. Բազմ.: Բաժանորդներին ամսագիրը չհասնալու խնդիրը:


* ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ. Քրիստաֆոր Կարա-Մուրզա 1854-1892 թ.: [ Կենսգրծ. ] / Յով. Կարապետեան. Թ-Ժ/418-28 (Աթ):

Նաեւ Խանբէկեան ընտանիքը:


* ԿՈՌՆԷԼ ՊԻԵՌ. Նիկոմիդէս Ողբերգութիւն Պետրոս Գօռնէյլի / Թրգմ. եւ Նախաբան` Հ. Գր [ իգոր ] Վ. Ճէլալ [ եան ]. ԺԲ/571-9, 1902; Ա/18-22; Բ/67-71; Գ/116-9, 1903:


* Հ. Ա. Մուրատ-Ռափ [ այէլեան ] վարժարանական հանդէս [ Վ. ] / Հ. Ա.. Զ/296:

Բվնդ. [ Հանդէսի նկրգր. ]; Մուրատ եւ Ռափայէլի Գերեզմաններուն առջեւ: [ Շրջանաւարտ Արամ Մժիկեանի ելոյթից ]; Մուրատ-Ռափայէլ վարժարանի շրջանաւարտ աշակերտք: [ Ցանկ ]:


* Հայ մամուլը օտար թերթերու մէջ. Գ/135-7 (Գբ) Տծ:

Բվնդ. Rivista Bibliografica Italiana (Պրակ 25 Յունիս 1901): Ս. Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայր. Ճառք, Թուղթք եւ Ընդդիմասացութիւնք. Տպ. Վենետիկ, 1899 / Դեզա Ե [ միլ ]; «Kavkazskij Vestnik» [ ամսագրում 1902 թ. հայ գեղարուեստական  եւ գիտական գրականութեան թրգմ. հրտ. ] / Գ [ րիգոր ] Բալաս [ անեան ]; Luzac’s Oriental List: [ Հ. Հակոբոս Իսաւերտենցի Հին Կտակարանի Պարականոն գրքերի թրգմ.: Սէյսի եւ Յովսէփ Սանտալճեանի Արարատեան թագաւորութեան (Ուրարտուի) սեպագիր արձանագրութիւնների շուրջ ]:


* Հանրապատում (Աա; Աբ; Աե; Բա; Բբ; Բե; Գ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Գրքեր, նորութիւններ, տեղեկութիւններ. Գօգօլ: [ Մահուան յիսնամեայ տարեդարձը ]; Fբnh ths Kiproi [=] Ձայն Կիպրոսի: [ «Ալիշանը եւ նրա մահը» ]; Տ. [ Վահրամ ] Թորգոմեան: [ Ընտրուել է Փարիզի Sociռtռ Franջaise d’llistoire de la Mռdecineի անդամ ]; Bessarione [ պարբերականում Լիբանանի Զմմաց կամ Պզոմմար բլուրի տաճարը ]; Հայկական մատենագրութիւն: [ Բանահիւսութիւն: Աշուղական երգեր: Աբգար թագաւորի դարձը եւ բժշկութիւնը: Գրիգոր Լուսաւորիչ: Ոսկեդարեան եւ վերածննդի գրականութիւնը: Մխիթարեան միաբանութիւնը: Արեւմտահայ եւ Արեւելահայ գրականութիւնը ]; Վտակ: [ Վրթանէս Փափազեանի բացատրութիւնը` որբերին օգնելու նպատակով հրտ. գրքի, տպագրութեան ծախսերի ]; Գրքեր. [ Բվնդ. հմռտ ]. Դեւ [ ստեղծագրծ. Միխայիլ Լերմոնտովի ]; Անաթոլ Ֆրանս. Եպիկուրի պարտէզը / Թրգմ. Ա[ րշակ ] Չ[ ոպանեան ]. Բարիզ: Տպ. Անահիտ, 1901. էջ 32; Տայի միրիկ անդէնը (Թատերաշարք Թովմաս Ֆասուլեաճեանի). Աղեքսանդրիա: Տպ. Արաքս, 1901; Մի' խմիր. Բժշկ. Վահան Արծրունի. բժշկի զրոյցներ 8 1. Թիֆլիս, 1901; Վտակ. Գրական-բանասիրական ժողովածու Գրիգոր Խանշեանի յիշատակին / Խմբ. Վ[ րթանէս ] Փափազեան. Թիֆլիս: Տպ. Կ. Մարտիրոսեանցի, 1901; Մխիթար Պոնտացի. Քերական-Ընթերցարան Պատկերազարդ. Նախակրթական Ա. Բ. տարի. Գրել-կարդալու բնական դրութեամբ (Հրատարակութիւն Պ. Պալենց գրատուն). Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1900; Նոր դպրոց. Պատկերազարդ տարրական ընթացք Ե. Զ պրակ. Հրատարակիչ Սմբ. Դաւթեան. Կ. Պոլիս, 1901; Մեսրոպ Մաշտոց / Կզմ. Ե[ ղիշէ ] Թ[ Թոփչեան ]. Ալեքսանդրապոլ: Տպ. Ա. Մ. Մալխաս, 1901; Բեօրնսօն / Կզմ. Ե[ ղիշէ ] Թոփչեան. Ալեքսանդրապոլ: Տպ. Ստեփանեան, 1901; Աշխարհագրութիւն. Խանճեան Հրանդ. Միջին դասընթացք Աշխարհագրութեան. Կ. Պոլիս: Նշան Պապիկեան, 1901. 240 էջ; Նորութիւններ. Կոյրերու համար գրելու գործիք; Շամախի երկրաշարժը; Տըլարէյ Պօէր զօրավարը: [ Անգլիացիների դէմ Հարաւ-Աֆրիկեան պատերազմը ]; Փայտի զանգուածով (pՉte) յատակ շինել; Ռուսական նոր նաւահանգիստ մը [ Սիբիրում` Դալյան (Դալնի) ]; Լօրտ Մէթուէն[ ի գերուելը Անգլիացիների վարած Հարաւ-Աֆրիկեան պատերազմում ]. Ե/243-8: Նկ. «Գօգօլ», «Թ. Ֆասուլեաճեան», «Կոյրերու գրելու գործիք», «Շամախի երկրաշարժ», «Տըլարէյ»: Մաքսիմ Կորքի: [ Կենսգրծ. (1869-1936) ] / Օսիբ Լուռիէ; Օկիւստ Քոնթ: [ Ֆրանսիացի իմաստասերի կենսգրծ. (1798-1857) ]; Լոյսը կը բժշկէ: [ Շուէդ բժիշկ Ֆինսէնի եւ այլոց հետազօտութիւնները ]; Ճաբոնացւոց լրագիրները. Է/315-20: Նկ. «Մաքսիմ Կորքի»: Գիտելիք, գրքեր, գիւտեր, քերթուածներ. Գիտելիք. Ժուկովսկի [ Վասիլի. ռուս բանաստեղծի կենսգրծ. հմռտ (1783-1852) ]; Իտալիոյ թագաւորն [ Վիկտոր Էմանուէլ Գ ] ի Ռուսաստան; Գաղղիայէն կրօնաւորաց եւ կուսանաց արտաքսումը; Ամենատարեց ծեր մը [ Նիւ-Եօրքում ]; Եթովպիան եւ հայերը; Մեծամեծ մարդկանց տկարութիւնները [ թուլութիւնները ]; Մեծ հանճարներ, Բարձրահասակներ [ Թուարկում ]; Միջահասակներ [ Թուարկում ]; Կարճահասակներ [ Թուարկում ]; Հայ արուեստապետ մը: [ Պետրոս Տէր-Մանուկեանի ճարտարագիտական կրթութեան ընթացքը ]; Եդուարդ եօթերորդի թագադրութիւնը [ Լոնդոնում ]; Ալեքսանդր Տիւմայի (ծննդեան հայիւրամեակը) [ Փարիզում: Կնսգր. որոշ տեղեկութիւններ ]; Պարսից [ Մուզաֆէրէտին ] շահը եւ Ս. Ղազար [ այցելութիւնը: Իտալիայում Պարսից դեսպան հայազգի իշխան Մէլգունը: Երկուստեք նուէրների շնորհում ]; 16 Օգոստոս, 1902. Փարիզ. Արհիապատիւ Տէր: [ Նամակ Մխիթարեան միաբանութեանը ] / դեսպան Պարսկաստանի իշխան Մէլգուն; Գրքեր. Հապուտման: [ Եղիշէ Թոփչեանի գերմանացի գրող Գերհարդ Հաուպտմանի կենսգրծ. ]; Տետր մենագրոց; Սահակ Պարթեւ [ Արամեանց Յովհաննէս. Սահակ Պարթեւի համառօտ կենսագրութիւնը. Ս. Պետերբուրգ: Պուշկինեան տպ., 19զ. 24 էջ ]; Կիպրոսի ազգային Կրթարանի 1902 թ. Տեղեկագիրը; Պագուի Հայոց մարդասիրական ընկերութեան 1901 թ. Տեղեկագիրը; Ռուսճուքի Ս. Մեսրոպեան եւ Ս. Հռիփսիմեանց Ազգային երկսեռ վարժարանաց 1901-1902 թթ. Տեղեկագիրը; Պ. Գր. Բազ. Աղաջանեան[. Բանաստեղծութիւններ. Բագու: Տպ. Գիւլ Բասարեան. 19զ. 32 էջ ]: Գիւտեր. Ոգելից ըմպելիքներու վնասները; Խերմութիւն եւ երկարակեցութիւն; Ձիերու տարիքը հասկընալ; Շոգեկառքի յառաջադիմութիւնը Ամերիկոյ մէջ; Անթել հեռագրութիւն: [ Պատմ. ]; Անթել հեռախօս [ Ամերիկայում ]; Առանց թելի նոր հեռագրութեան կերպ մը [ Անգլիայում ]; Ծովախտութեան դէմ; Ծխախոտը եւ պատառաբոյծները: [ Բույսերի հիւանդութեան դէմ պայքարելը ]; Լոյս` անթել ելեկտրութեամբ [ Անգլիայում ]; 200 հազարամեդր կտրել ժամուան մը մէջ / Հ. Ն [ երսէս ] Տիրաց [ ուեան ]. Թ-Ժ/461-73: Նկ. «Ժուկովսկի», «Իտալիոյ թագաւորը», «Եդուարդ Է թագաւոր», «Ն. Վեհ. շահ Պարսից», «Հապուտման»:


* Հ. [ Ղեւոնդ ] Ալիշան: [ Լոյս է տեսել կնսգր. ]; Բովանդակութիւն. Զ, Է/կզմ 4:


(*) Հռոմայ աւարառութիւնը գոթաց ազգէն 410 տարւոյն մէջ. Տե'ս 1901:


(*) HՆBSCHMANN H. Armeniaca [ կամ ] Հայկականք. Տե'ս 1901:


* ՃԷԼԱԼԵԱՆ Հ. ԳՐԻԳՈՐ. Թօմմազէ'օյ Նիկողայոս Իւր ծննդեան Հարիւրամեկին առթիւ: [ Իտալացի գրողի կենսգրծ. (1802-1874) ] / Հ. Գր. Վ. Ճէլալ.. ԺԱ/520-3:


* Մահազդ. Դ, Զ/կզմ 3:

Ալեքսանդր Երիցեան: Քրիստափոր Կարա-Մուրզա, Պօղոս Պառնասեան: 


* Մատենագրութիւն: [ Մտն. ցնկ ]. Դ, Ե/կզմ 3:


* ՄԱՔՍԻՄ ԴԻՒԿԱՆ. Ցնցմունք Պարիզու (1871) / Թրգմ. Հ. Մ [ ինաս ] Վ. Նուրիխան. ԺԱ/516-20 (Բա): 


* ՄԵՆԱՇԻ ԿՈՒԻՏՈՅ. Վիկտոր Հիւկոյ (Իր ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ): [ Կենսգրծ. (1802-1885) ] / Կուիտոյ Մենաշի; թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/145-8, նկ.:

Նկ. «Վիկտոր Հիւկոյ. Կոթող ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ ի Փարիզ»:


* Մի կարեւոր ազդ / Համակրողներ. ԺԲ/կզմ 3:

Հանգանակութիւն Գրիգոր Բալասեանի բանաստեղծութիւնների հատորեակը հրատարակելու նպատակով:


* Մուրատ եւ Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանաց սանունք 1901-1902 դպրոցական տարւոյն. ԺԲ/570:

Բվնդ. Մուրատեան վարժարան ի Փատուա. Ուսանողք համալսարանականք շրջանաւարտք; Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարան ի Վենետիկ. Ուսանողք շրջանաւարտք արտաքին վարժարաններէ; Շրջանաւարտք Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանի ընթացքին որոնք անցան ուսանողութեան (1902-1903):


* ՄՕՊԱՍԱՆ ԳԻ ԴԸ. Զարդ: [ Նորավէպ ] / Գիւ Դը Մօպասան; թրգմ. Մ. Ռ. Թիմինճեան. Թ-Ժ/400-5:


[ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ (ՔԻՒՉԻՒԿ) ].

* - Մատենագրական / Մ. Շովրեան. Ա/6-15; Գ/119-22; Դ/192-6 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Յօդուած առաջին. Drevnosti. Trudy Imperatorskogo Moskovskogo Arxeologiheskogo Ob]estva, izdannye pod redakciej V. Trutovskogo, sekretarq Ob]estva. Tom XVIII. Moskva 1901. s. 311: [ Նաեւ Խաչատուր Յովհաննիսեանի` Քիշինեւի հայոց առաջնորդարանի ատենադպիր Կարապետ Յովհանջանեանի երեք ձեռ. աւետարանի եւ մէկ խորհրդատետրի նկրգր. ], Drevnosti Vostohnyq (III. II Vyp. II). Trudy Vostohnoj Kommissii Imperatorskogo Moskovskogo Arxeologiheskogo Ob]estva. Izdannye pod redakciej M. Nikol; skago i S. Sluckago. Moskva 1901. s. 198: [ Բվնդ. ցանկ ]; Յօդուած երկրորդ: [ Շտակէլբերգի` Հայոց հեթանոսական կրօնը` հայ մատենագիրների վկայութիւնները, պարսկական աղբիւրները: Հատուածներ Ֆիրդուսու «Շահնամէ»ի բնագրից: Հարեւան ազգերի հաւատալիքները: Պարսկերէնից փոխառեալ որոշ բառեր ]:

Անաւարտ է: Տե'ս Մ. Շովրեան` Յովհաննիսեան Խաչատուր (Քիւչիւկ)` Կ. Բ. Հ. Բ. էջ 210:

* - Ռուսաբարբառ հայ մամուլը: [ Գրծնթ. ] / Մ. Շ.. ԺԱ/496-501 (Գ):

Մառ Նիկողայոս. «Հատուածք Հիպպողիտեայք ըստ մեկնութեան» Երգոց երգոյն որ ի Վարդանայ. Ս. Պետերբուրգ, 1901. 220 էջ: ~zov Karapet A. Nahalo snowenij ~hmiadzinskago Patriarwagoզ prestola s Russkim Pravitel; stvom. Istoriheskoe izelpdovanie po neizdannim dokumentam. Tiflis, 1901% Veselovskij {ri. Armqnskaq poeziq XIX veka i eq proisxo'denie. զ: Վեսելովսկի Իւրի. Հայոց բանաստեղծ Սմբատ Շահազիզեան. Քննադատական ուսումնասիրութիւն. Մոսկուա, 1902. 103 էջ:


*  ՆԱԶԱՐԵԱՆ ՏԻԳՐԱՆ. Տարազ եւ Աղբիւր / Տիգրան Նազարեան. Բ/կզմ 3:

Նիւթական եւ բարոյեական օգնութեան խնդրանք:


* Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Ա, Բ, Ե, Ը, ԺԲ/կզմ 4; Գ, Դ/կզմ 2; Զ/կզմ 3; Թ-Ժ/կզմ 4; ԺԱ/կզմ 3-4:

Բվնդ. Կ. Պոլիս; Զմիւռնիա; Գահիրէ; Դավրէժ; Թրիպոլի; Շուլաւէր; Փարիզ; Թիֆլիս; Ռուսճուք; Երեւան; Պաթում; Ուստր մասզ; Սլավեանքզ; Կալկաթայ; Ճէրուս; Չիկվէլ; Ախլցխա; Ալէշկիոյ; Տրապիզոն; Թէոդոսիա; Բագու; Տոպրիչ; Շահնազար; Վաթըրթաու մաս; Փրօվիտէնս; Լուկանսկ; Նիւ-Եօրք; Ռոստով; Անափա Շվօտ; Եւբատորեայ; Սոֆիա; Հէվրհիլ Մաս; Ռօման; Ալէշկի; Լայպցիկ; Շուլավէր; Մոսկուա; Զմիւռնիա; Աստրախան; Եկատէրինոտար; Մանչեսդր; Խարասու Պազար; Նոր-Խուղա; Սեւաստապոլ; Վորչեսդր; Պոստոն; Սիմֆէրոպոլ; Իզմիր; Տրէզտէն; Նոր Նախիջեւան; Հէվէրհիլ Մաս; Գսիութ; Ալեքսանտրիա; Արմաւիր; Նովոչէրքասք:


* Նամակ «Բազմավէպ»ի առ «Սուրհանդակ». Գ/143-4:

Դրուատանքի եւ ողջոյնի խօսքեր / Արշալոյս, 1901, հմր 172; Մշակ, 1899, հմր 19; հմր 67; Բիւզանդիոն, 1900, հմր 1024; Նոր կեանք, 1901, հմր 6; Մշակ, 1901, հմր 25; L’Armռnie, 1901, հմր 155; Տարազ, 1900, հմր 43; Մուրճ, 1901, հմր 1; հմր 11:


* Նամակներ առ «Բազմավէպ». Ա/կզմ 2-3:

Բվնդ. Դավրէժէն: [ Թաւրիզի Հայուհեաց Բարեգործական Միացեալ Ընկերութեան Վարչութեան գրծնէութ. ծրագիրը ] / Նախագահ` Սրբ. Ամատ.; Կարինէն: [ Երկրաշարժի նկրգր. ] / Ստեփան:


ՆԷԳՐԻ ԱԴԱ.

* - Հեղեղը «… Եւ կելլա, կելլայ: - Մութին մէջ կը դիզուի…» [ 7 քառեակ ] / Ատա Նէկրի; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Ը/392 (Բե):

* - Ձիւն «Դաշտերուն, ճամբաներուն…» [ 5 քառեակ ]; Գթութիւն «Կը կանչեմ ըզքեզ, ով Տէր…» [ 31 տող ] / Ատա Նէկրի; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. ԺԲ/541-2 (Բե):

Տե'ս նաեւ` 1. Նէկրի Ատա. ձեւնաբերք «Ճամբաներուն, դաշտին վրայ…»; Գթութիւն «ՈԽվ Տէր, որ ինձ կը նայիս…» // Նէկրի Ատա. Ճակատագիր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղ. Ղազիկեան. Կ. Պոլիս: Տպ. Օ. Բարսեղեան եւ որդի, 1919. էջ 26-7, 90-1: 2. Նեգրի Ադա. Ձիւնը Nevicata «ԼայնածաւաԽլ այն դաշտերում…» // Նեգրի Ադա. Բանաստեղծութիւններ / Թրգմ. Յակոբ Յակոբեան. Թիֆլիս: Էլեքտրաշարժ տպ. օր. Ն. Աղանեանց, 1909. էջ 39-40:

* - Մեծագոյն անկելանոցին մէջ «Սուրբ Յովսէփ սրահին մէջ, խորը, աջակողմ…» [ 14 քառեակ ] / Ատա Նէկրի; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Բ/91 (Բե):

* - Քեզի, մայր «Ստոյգ է, ուժով եմ: - Հաւատքի եւ հոգւոյ…» [ 10 քառեակ ] / Ատա Նէկրի; թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Թ-Ժ/428 (Բե):


ՆԻԿԻՏԻՆ ԻՒԱՆ. Նուագ 

«Ամեն բանի մէջ կը թաքչի խորհըրդաւոր…» [ 13 տող ]; Քար «Լայն արահետ ճամբուն վերան…» [ 40 տող ]; Երկու շուներ «Մեծակառոյց մի շըքեղ տան…» [ 44 տող ]; Կոյր եւ կաղ «Ժամանակով Բաղդադի մէջ…» [ 36 տող ]; Գործունեայ կատու «Ինքնահաւան մըռլոտ կատուն…» [ 34 տող ]; Կաղամախ եւ ագռաւ «Կաղամախը բարձրաբերձ…» [ 39 տող ]; Ճանճ եւ թութակ «Գազանանոց կար մի խոշոր…» [ 38 տող ] / Նիկիտին; Թրգմ. Ժ [ ռաքել ] Նալպանտեան. Թ-Ժ/471-3 (Բե): 


* Նոր հրատարակութիւնք [ Ս. Ղազարի ]. Թ-Ժ/460:


* Նուէր առ «Բազմավէպ»: [ «Սիւնիք» գործարանի եւ պղնձահանքի կառավարիչ Արշակ Մամուլեանի հանգանակութիւնը ] / Խմբագր. Ա/կզմ 4: Նուիրատուութիւն վանքի մատենադարանին: [ Տիկին Լէյէրտի (Layard) իր հանգուցեալ ամուսնու Հենրի Լէյէրտի երեք ձեռ. մատեանները` Սաղմոս, Աւետարան, Շարական (նկրգր. ) ]. Ը/կզմ 4: Նուիրատուութիւնք [ կամ ] Նուէր: [ «Բազմավէպ»ի եւ «Գեղունի»ի համարներ տարբեր կազմակերպութիւններին. Ռոստովից` Յովհաննէս Պալեան, Զմիւռնիայից` Կարապետ Եքիզլէր, Գրիգոր Խալաթեանց, Ռոստովից` Խնձորեանի, Տ. Փիլիպոսեան ]. Գ/կզմ 2; Դ/կզմ 3:


ՆՈՒՐԻԽԱՆ Հ. ՄԻՆԱՍ.

* - Ռ [ ուդոլֆ ] Վիրխով Ախտաբան, ազատամիտ, աշխարհավար: [ Գերմանացի բժշկի, գիտնականի կենսգրծ. (1821-1902) ] / Հ. Մ. Վ. Նուրիխան. ԺԱ/509-12:

* - Վ. Հ. Ղեւոնդ Ալիշան վարդապետի կարծիքը գրաբա՞ր գրել թէ աշխարհաբար. Նահապետի մահուան տարեդարձին / Հ. Մ. Վ. Նուրիխան; նխբն` Խմբ. [ Հ. Սիմոն Երեմեան ]. ԺԲ/557-63 ; Աբ):


* Ն. Ս. Ա. Մատենագրական: [ Գրծնթ. ] / Ն. Ս. Ա.. Թ-Ժ/405-6 (Աբ):

Աճառեան Հրաչեայ. Թուրքերէն փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ. Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902. 381 էջ:


* ՇԱՄԱՆՃ. Հ. Բ. Գրախօսական / Հ. Բ. Շամանճ.. ԺԲ/568-9 (ԱԳ):

Թուխմանեան Կ. Ս. Առեւտրա-տնտեսական աշխարհ. Իզմիր: Տպ. Մամուրեան, 1902. 332 էջ:


* Շնորհակալութիւնք: [ «Գեղունի» հանդէսի լոյս ընծայմանը օգնելու ]. Ա/կզմ 3:


* ՇՈՒՈՏ. ՏԷՐՈՅԵԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍ. Բալուի անէծքներ եւ օրհնէքներ (Հարազատ գաւառաբարբառով) / Մարտիրոս Տէրոյեան Շուոտ. Թ-Ժ/479-81 (Աբ):


[ ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲէ ].

* - Ալեքսանդր Երիցեան 1841-1902: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Ք. Չրաքեան. Է/301-3 (Աթ) Տծ, նկ.:

* - Գրիգոր Արծրունի 1845-1892: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Ք. Չրաքեան. Գ/138-42 (Աթ) Տծ, նկ.:

* - Ղազարոս Աղայեանց: [ Կենսգրծ. (1840-1911) ] / Հ. Ք. Չրաքեան. Գ/284-7 (Աթ) նկ.:

* - Միքայէլ Նալբանդեանց 1830-1866: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Չրաքեան. Բ/73-8 (Աթ) Տծ, նկ.:

* - Նազար Գորոյեանց 1842-1901: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Ք. Չրաքեան. Դ/188-9 (Աթ) նկ.:

* - Ստեփանոս Նազարեանց 1812-1879: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Չրաքեան. Ա/29-33 (Աթ) Տծ, նկ.:

* - Տէր Գաբրիէլ Պատկանեան 1802-1889: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Չրաքեան. Ը/360-3 (Աթ) Տծ:

* - Քերովբէ Պատկանեան 1833-1889: [ Կենսգրծ. ] / Հ. Ք. Չրաքեան. Դ/186-8 (Աթ) Տծ, նկ.:


* Պարբերական ազգային յօդուածներ 1901 [ Մտն. ցնկ. «Մուրճ», «Արարատ», «Հանդէս ամսօրեայ», «Բիւզանդիոն», «Մշակ», «Արեւելք», «Լումայ», «Բանասէր», «Մասիս» պարբերականների ]. Բ/կզմ 2; Գ/կզմ 3:

Բվնդ. Աշխարհագրականք; Գրախօսականք; Պատմականք; Կենսագրականք; Բանասիրականք; Վիպական եւ Բանաստեղծական:


* Պարբերական ազգային յօդուածներ 1902: [ Մտն. ցնկ. «Մուրճ», «Արարատ», «Հանդէս ամսօրեայ», «Բիւզանդիոն», «Մշակ», «Արեւելք», «Լումայ», «Բանասէր», «Մասիս», «Tհrkische Volksliteratur» պարբերականների ]. Ե/կզմ 2-3:

Բվնդ. Գրախօսականք; Աշխարհագրականք; Պատմականք; Գիտականք; Բանաստեղծականք; Կենսագրականք; Վիպական եւ բանաստեղծական:


* [ Պարբերականների գովազդ ].

Համալսարան. Փարիզ. Գ, Դ/կզմ 4; Է/կզմ 3: Արեւելեան մամուլ. Զմիւռնիայ. Գ, Դ/կզմ 4: Աղբիւր եւ Տարազ. Թիֆլիս. Գ, Դ/կզմ 4: Հանդէս ամսօրեայ. Վիենա. Գ, Դ/կզմ 4: Գութան. Փարիզ. Գ, Դ/կզմ 4; Ե/կզմ 3: Արարատ. Էջմիածին. Դ/կզմ 4: Արտէմիս. Եգիպտոս. Զ, Է/կզմ 3:


(*) ՊՈՅԻԹՈՅ Ա. Ներոն Ողբերգութիւն հինգ արարուածներով. Տե'ս 1901:


* [ ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ ]. Հայ կաթողիկոսութիւն [ կամ ] Ձեռնադրութիւն հայ կաթողիկոսին / Հ. Մ. Պ.. ԺԲ/552-6, 1902; Գ/109-15, 1903 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Կաթողիկոս բառին գործածութիւնը; Կաթողիկոսի ընտրութիւնը:

Ձեռնադրութիւն հայ կաթողիկոսին Իրաւասական, Ծիսական տեսակետիւ: Ձեռնադրելու իրաւասութիւնը որո՞ւ կը պատկանի; Մինչեւ ե՞րբ տեւեց կաթողիկոս ձեռնադրելու համար Կեսարիա երթալը; Հայ կաթողիկոսին Կեսարիոյ մետրոպոլիտէն ձեռնադրելու պատճառը; Կաթողիկոսին դէպ ի Կեսարիա ուղեւորիլը; Կաթողիկոսի ձեռնադրութեան արարողութիւնը; «Ես ի ներքոյ անուանեալս խոստանամ եւ ուխտեմ եւ երդնում յանուն ամենակարողին  Աստուծոյ…»: [ Երդման խօսքը ]:

Անաւարտ է:


* Սահմանագլխէն. ԺԱ/536:

Շնորհակալութիւն Ռուսաց Նիկոլայ Բ ցարին` գաղթական հայերին հիւրընկալելու համար:


[ ՍԱՐԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ].

(*) - Այլասերումն կամ Ինքնածնունդ = HԸtԸrogըnie-GԸnԸration spontanԸe. Տե'ս 1901:

* - Գրախօսականք / Հ. Ս. Սար.. Թ-Ժ/448-52 (Ագ):

Մելեան Մեսրոպ քհն. «Քահանայական խնդրի» շուրջը. Թիֆլիս, 1901. 120 էջ: Bourget Paul. Փիլիսոփային աշակերտը. Հոգեբանական վէպ / Թրգմ. Օնիկ Չիֆթէ-Սարաֆ. Կ. Պոլիս, 1901:

* - Խնդիր չորրորդ. Ծագումն մարդոյ = Origine De L’Homme / Հ. Ս. Սարեան. Թ-Ժ/443-8; ԺԱ/512-6 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Մարդկային հոգւոյ ծագումը; Մարդկային հոգւոյն մասին դժուարութիւններ:

Անաւարտ է:

* - Հայախօս օտար մամուլ: [ Գրծնթ. ] / Հ. Ս. Սար.. Թ-Ժ/482 ; Ադ):

Studia Biblica et ecclesiastica, etc. vol. V., Part I. Life of St. Nino - By Marjory Wardrop and J. O. Wardrop. Oxford, 1900. p. 88.:

* - Հայկական հին սովորութիւն մը: [ Մատաղ ] / Հ. Ս. Սարեան. Դ/189-91, Տծ:

* - Հայոց պատմութեան էջ մը ասորական ձեռագրի մը մէջ (1135-1137): [ Լիոնի գրադարանում, Միքայէլ Մարաշցու ձեռ. ] / Հ. Ս. Սարեան. Է/341-3 (Ադ) Տծ:

* - Տարվինականութիւն Darwinisme / Հ. Ս. Սարեան. Բ/64-8; Գ/107-11; Դ/181-5; Ե/221-6; Զ/279-84; Է/307-14 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Խնդրոյս էութիւնն; Պատմական ակնարկ; Տարվինականութեան կամ բարեշրջութեան նպաստաւոր համարուած իրողութիւններ որո՞նք են; Բարեշրջան տեսութիւնք (thԸorie); Բարեշրջութեան ծայրայեղութիւնները; Չափաւորական կամ Հոգեւորական բարեշրջականութիւն; Հակառակորդք ո'ր եւ է բարեշրջականութեան:


* ՍԻՐՈՒՆ. Հ. Թ. Աշխարհաբար Աւետարան: [ Գրծնթ. ] / Հ. Թ. Սիր.. ԺԲ/556 (Ագ) Տծ:

Նոր կտակարան, գրաբար-աշխարհաբար, հանդերձ մեկնութեամբ. Հատոր Ա. Ս. Մատթէոս. Հրատ. Ա. Վ. Սիրունեան. Կ. Պոլիս, 1902. 164 էջ:


* Վիճակահանութիւն Որբունիի բաժանորդաց; Ցանկ բաժանորդաց եւ մրցանակաց. Ը, Թ-Ժ/կզմ 2-4:


ՏԱՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ.

* - Արկածք Ոլինդեայ եւ Սոփրոնիայ «Բըռնաւորըն մինչ զինուց պատրաստութեան կը զբաղի…» [ 53 ութնեակ ]; Ժողով դիւաց «Մինչդեռ հոս պատերազմի մեքենաներ կազմելու…» Ազատումն Երուսաղեմի (ԵրգԴ. 1-19) [ 19 ութնեակ ] / Տասսոյ; թրգմ. Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան. Գ/102-7; Գ/257-60 (Բե):

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1912. էջ 37-52, 99-105:


[ ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ ].

* - Գողթան երգեր (Բանասիրական տեսակիտիւ) / Հ. Կ. Տէր-Սահակեան. ԺԱ/502-9, 1902; Թ/403-8, 1903 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Գոյութիւն եւ ընդհանուր նկարագիր Գողթան երգերու:

Երգեր բառացի աւանդուած [ Մովսէս Խորենացու պատմ. մէջ ]; Երկու նոր հատակոտոր գողթան արուեստով: [ Խոսրովադուխտի իր եղբօրը` Վահան Գողթնացուն նուիրուած եւ Ղեւոնդեանց նուիրուած համբարձի ]:

* - Գրախօսական / Ե. Կ. Տ.. Թ-Ժ/453-5 (Ագ):

Լէօ. Ստեփանոս Նազարեանց. Հ. Ա. Թիֆլիզ: Տպ. Մարտիրոսեանց, 1902. 224 էջ:

* - Հ. Գրիգորիս Վ. Մէրճանեան (11 Նոյեմբեր 1902): [ Մահախօս., ծնվ. 1830 ] / Հ. Կ. Տ. Ս.. ԺԲ/563-4 (Աթ) նկ.:

* - Հ. Յակոբոս Վ. Իսավէրտենց (28 Օգոստ. 1902): [ Մահախօս., ծնվ. 1835 ] / Հ. Կ. Տէր-Սահակեան. ԺԱ/493-6 (Աթ) նկ.:


* - Պանդուխտ եկեղեցին / Հ. Կ. Տ. Ս.. ԺԱ/534-6:

Իտալիայի Ազոլո քաղաքում Մխիթարեան միաբանութեան կառուցած Ս. Նշան եկեղեցու օծման արարողութիւնը: Նաեւ թրգմ. արտատպ. Հայկական նոր տաճարը // L’Adriatico, 24 Settembre, 1902:

Տե'ս Ե. Կ. Տ., Հ. Կ. Տ. Ս. ` Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ` 129-32/1965:


[ ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ ].

* - Գրախօսականք / Հ. Ն. Տիրացուեան. ԺԲ/564-8 (Ագ):

Բուդուղեան Ա[ րտաշէս ]. Երիտասարդութիւն եւ ծերութիւն. Ս. Պետերբուրգ: «Պուշկինեան Արագատիպ» տպ. 54 էջ: Բուդուղեան Ա[ րտաշէս ]. Առողջ եւ հիւանդ երեխայից Հոգին. Ս. Պետերբուրգ: «Պուշկինեան Արագատիպ» տպ. 54 էջ: Չոպանեան Արշակ. Poըmes ArmԸniens anciens et modernes. Pariz: A. Charles. - p. 104: Տաղաւարեան Նազարէթ. Տիեզերք եւ իր Կազմութիւնը / Թրգմ. Քերովբէ Սարկաւագ Օտապաշեան (Սահակ Վ. Օ. ). Կ. Պոլիս: Տպ. Կ. Պէրպէրեան, 1902. 114 էջ:

* - Սուրբ Մարկոսի զանգակատան կործանումը [ Վ. ում ] / Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Ը/389-92, նկ.:

Բվնդ. Պատմական տեղեկութիւնք; Զանգակատան արկածները; Մեծ հիւանդին հոգեվարքը եւ մահը; Փլատակը եւ վնասները; Դիւցազանի յարութիւնը:


* ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ. Հանրագրութիւն: [ Այլազգիներին միմեանց հետ հաղորդակցուելու համընդհանուր եղանակ ] / Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան. Ե/228-32 (Աե) Տծ:

Տե'ս նաւ Բիւզանդիոն, 1901, հմր 1535:


* Տ. Հ. Ս. Գրախօսութիւն / Հ. Ս. Տ.. Թ-Ժ/455-6 (Ագ):

Խալաթեանց Բագրատ. Մի կարծիք հայոց նախարարութեան ծագման մասին. Պարիս, 1902:


* ՓԱՓԱԶԵԱՆ Վ [ ՐԹԱՆԷՍ ]. Հայ-բոշաներ եւ նրանց ուսումնասիրութեան գործը / Վ. Փափազեան. Դ/165-70 (Ազ) նկ.:

Նաեւ նրանց վերաբերեալ գրականութիւն: Նկ. «Հայ-բոշա նորահարս», «Հայ-բոշա կինը թափառելու ժամանակ», «Հայ-բոշա աշխատելիս», «Հայ-բոշա կինը իր տան առաջ», «Հայ-բոշա հասարակութիւն», «Հայ-բոշա կանայք գետի մէջ շոր են լուանում», «Հայ-բոշան մաղ է գործում»:

Տե'ս նաեւ Փափազեան զՎահրամ. Հայ-բոշաներ (Ազգագրական ուսումնասիրութիւն) Արտատպ. Ազգագրական հանդէսից. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց = Tipografiq M. D. Rotinianca, 1899. 99 էջ:


ՕՍԻԱՆ ՍԿՈՎՏԻԱՑԻ.

* - Ինիստոնայի պատերազմը; Լորայի պատերազմը: [ Պատմուածքներ ] / Թրգմ. Հ. Ա [ րսէն ] Ղազիկեան. Ե/214-21:

Տե'ս Օսսիան. Քերթուածներ. Ա / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ., 1902. էջ 193-204, 205-24:

* - Կոմալա Թատերական քերթուած; Կարոսի պատերազմը: [ Պատմուածք ] / Թրգմ. Հ. Ա [ րսէն ] Ղազիկեան. Գ/112-9:

Տե'ս նախորդ ծնթ.. էջ 159-74, 175-92: 

* - Կոմլաթ եւ Կութոնա Թատերական քերթուած / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Զ/268-70:

Տե'ս նախորդ ծնթ.. էջ 313-26:


(*) - Փինգալ. Տե'ս 1901:


* Քաղուածոյ ցանկ արեւելքի վերաբերեալ օտարազգի յօդուածոց: [ Մտն. ցնկ ]. Բ/92:


ՔՆԱՐ.

* - Առուակն ու սոխակ «Ժայռերն ի վար դըդըչելով մեղմօրօր…» [ 20 քառեակ ] / Քնար. Ը/354-5 (Բե):

* - Երջանկութիւն (Գրական ուրուագծեր) / Քնար. Է/328-30:

- Յուշք «Վարդ մը քաղած կը տանէին…» [ 2 քառեակ ]; Բուրաստան-գերեզման «Մացառապատ եւ ցանկապատ…» [ 3 քառեակ ] / Քնար. Թ-Ժ/488: