ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1907

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48, 96 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ հինգերորդ տարի: Հատոր ԿԵ:

Գ. Հայկ[ ական ] ճեմարան, Թղթակցութիւնք հայ[ կական ] ճեմ[ արանի ], Բանաստեղծականք, Վիպականք, Թատերականք, Ազգային այժմէութիւնք, Գրախօսականք, Մատենագրականք, Գիտական այլեւայլք:

Դ. Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Է. Բովանդակութիւն [ ամէն հմրի վերջում ]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1907 տարւոյ Բազմավէպի:

Ը. Նկարներ:

 

*  Ազգային գեղարուեստը եւրոպական մամուլին մէջ  / ***. ԺԱ/520:

Բվնդ. «Խեչափառ որսացող կիները» [ Արսէն Շապանեանի վրձնած ]. թրգմ. արտատպ L’illustration  թերթից; Փիքա Վիթթորիոի « L’Arte mondiale alla VII. Esposizione di Venezia Մ  [ գրքում նաեւ Էդգար Շահինի արուեստը ]:

 

*  Ազգային քրոնիկ  [ կամ ]  Քրոնիկ  [ կամ ]  Ազգային կենանքէն  [ նաեւ ]  Առ պատուարժան խմբագրութիւն  «Բազմավէպ» հանդիսարանի:

Բվնդ Եւրոպայի հայերը. Հայազգի նշանաւոր բնագէտ մը [ զ Չամչեանը Բոլոնիայի համալսարանում ]; Հայկական ներկայացումներ Լոնտրայի մէջ; Հայկական գրքեր Եւրոպայի մամուլէն Հայեր ի Կովկաս. Դումայի ընտրութիւնները [ Թիֆլիսում ]; Վաղամեռիկ օրաթերթը [ Թիֆլիսի «Պայքար»ը ]; Ալեքսանդրապօլի օրագիրը [ Ալեքսանդրապոլի «Ախուրեան»ը ]; Ռուսահայոց դպրոցական խնդիրները: [ Համալսարան ընդունուելու հարցը, Նիկողայոս Մառի օգնութիւնը: Սոֆյա եւ Բորիս Արղութեանների դպրոցի կառուցման ծրագիրը: Ենիկօպօլեանի կտակը ]; Կովկասահայոց տնտեսական վիճակը: [ Վիճակագր. ]; Նորագոյն գրքեր: [ Գրիգոր Վանցեանի «Պատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի» ] Պօլսահայք. Եկեղեցական; Գրականք; Սարքել բառը: [ Ստուգաբանութիւն ] Եգիպտահայք. Ազգային բարերարներ: [ Պօղոս Նուբարի, Աբրահամ Բարթողի, Տ. Պ. Կարապետեանի նուիրատւութիւնները ] Պարսկահայք. Պարսկահայոց ապագան Հայեր յԱմերիկա. Տիգրան խան Քէլէկեանի գորգերու եւ կերպասներու ցուցահանդէսը; Հայ Մեքենաներ: [ Արմէն Իգնատոսեանի ստեղծած սարքը ]; Հայ նոր եկեղեցի մը; Հայերէնի դպրոց Հայք յՈվկէանինա. Ողիմպիական յաղթանակ մը [ Ճավայում` հետիոտն ընթացքի` Առաքել Վարդանեանի եւ Կարապետ Յովակիմեանի ]. Գ/կզմ 2-4 Նկարիչ Զաքար Զաքարեանի ցուցահանդէսը / Արտատպ. « Le Temps » լրագրից: Երեկոյթ Փարիզում Կոմիտասի եւ Արշակ Չօպանեանի մասնակցութեամբ եւ արձագանքները մամուլում: Խաչիկ Սոնգոտեանի, Համբարձում Ալաճաճեանի, Տիգրան Ճիվելեկեանի մահը: Սարգիս Խրջեանի կտակը: Թագւոր Յակոբեանի նուէրը: Սուլթանի հրամանը` անձնական եւ ընտանի անասունների տուրքի վերացման. Ե/կզմ 2 Կովկասի փոխարքայ Վորոնցով Դաշկովի նուէրը Հայոց Առաջնորդարանին: Սուլթանի նուէրը Հայ առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցիներին, Յունաց պատրիարքարանին: Գէորգ եպս. Իւթիւճեանի նախագահած Մանչէստրի հանձնաժողովի հանգանակութիւնը: Վարսենիկ Տէր-Զաքարեանցի նուէրը: Նիւթական օգնութիւն Հայաստանի սովեալներին: Նիւ-Եօրքից տիկին Թէլֆէեանի նուէրը դպրոցի կազմակերպմանը: Դերասանուհի Արուսեակ Պէզերճեանի մահը: «Նպաստամատոյց Միութիւն Սեբաստիոյ Ազգային Աղքատախնամ եւ Լուսաբեր կազմակերպութեանց Միացեալ Նահանգաց»: Հայկական ժողովրդական երաժշտութեան Կոմիտասի նոտագրումը: Թագւոր Յակոբեանի նուէրը: Թիֆլիսի Հայուհեանց բարեգործական միութեան գրծնէութ.: Հայոց Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան գրծնէութ.: Աբրահամ փաշա Բարթողի, Ալեքսանդրիայից` Կամսարական եղբայրների, Տ. Խորասանճեանի անդամակցութիւնը Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեանը. Զ/կզմ 2: Կովկաս. Հայ լրագիրներու խափանումը: [ «Փայլակ», «Մշակ», «Մուրճ», «Երկրի ձայն», «Նոր աշխատանք», «Հասկեր», «Յուշարար», «Փնջիկ» ]; Բարերարութիւններ: [ Միրզոյեանց ընկերութիւնը, Արամազդ ընկերութիւնը, Ռուսական Ընդհանուր Զէմստվօն ]; Նոր հրատարակութիւններ: [ Ալէքսանդր Ծատուրեանի «Ռուս բանաստեղծներ»ի   Բ գիրքը, Նիկոլայ Նեկրասովի «Մուսա» բանստղծ. ից  «Ո'չ սըրինգ է թողել նա իմ որրանում…»  12 տող, զ Նիկիտինի «Ձմեռնային գիշեր գիւղում» բանստղծ. ից  «Վառ լուսինն է զուարթ դէմքով…»  32 տող, Յովհաննէս Մալխասեանի «Հօրոտ»ը, Մզ. Կարագաշեանի «Ձայն Ռուսիայից եւ մատնեցին եւ աքսորեցին» գիրքը ] Կ. Պօլիս. Թերթերու վերածնունդ: [ «Ճէրիտիէ», «Շարգիէ», «Սուրհանդակ» ]; Աղէտներ եւ բարերարութիւնք: [ Երկրաշարժ Բիթլիսում, Խաչիկ Ղազարեանի կտակը, Պաղտիկ Սագայեանի նուէրը, Գարակէօզեանի կտակով որբանոցի կառուցումը ]; Նոր հրատարակութիւններ: [ Միսաք Մեծարենցի «Ծիածան»ը ]; Տաճկահայերու գաղթումը [ Ռուսաստան ] Ամերիկա. Ամերիկայի հայ գաղութը: [ Եզնիկ եպս. Ապահունու ընտրութիւնը: Կոմիտասի «Հայ քնար, գեղջուկ երգեր» ժողովածուից  «Հով արէք, սարեր ջան, հով արէք…»  16 տող  = « Souffez une brise, montagnes amies, soufflez une briseգ »  16 տող ]; Նոր հրատարակութիւնք [ Սզ. Մինասեանի «Պատանեկան յոյզեր»ը ] Եգիպտոս. Վսեմ. Պօղոս փաշա Նուպարի ստացած նոր պատիւը: [ Նաեւ Հայկական բարեգործական ընկերութեան գրծնէութ. ]; Նոր հրատարակութիւնք; Պ. Արփիար Արփիարեան վերստին ի լոյս կընծայէ Շիրակը Հնդկահայերը. Բարերարութիւնք: [ Մասեհ Բաբաջեանի կտակը, «Հայ երիտասարդաց միութիւն»ը Կալկաթայում ]. Է-Ը/կզմ 2-4:   Հեղափոխական շարժումներին դիմակայելու ծրագրի մշակմանը, Ռուսական Պետական Դումայի ընտրութիւնները, Նիկողայոս Մառի պեղումներն Անիում, « Histoire des anciens Armռniens Մ  գրքի հրտ. Ժնեւում, Խաչիկ վրդ. Դադեանի հնագիտական գրծնէութ., Համբարձում Առաքելեանը Ռուսաստանի Երրորդ Պետական Դումայի պատգամաւոր, Ռուսաստանի հայ հոգեւորականների որոշումը` գրծնէութ. ծրագիր մշակելու, Մոսկուայի ուսանողների «Հայ հայրենակցութիւն» միութիւնը. ԺԱ/կզմ 2 զՍաղաթիելեանը Պետական Երկրորդ Դումայի պատգամաւոր: Պետական Երկրորդ Դումայի հայազգի այլ պատգամաւորներ` Անտոն Կայետանով Դեմենովիչ, Մելգոն Մուրզաեւ, Աջեմեան: «Հայ համալսարանական ակումբ»ը Ամերիկայում: Հրդեհ Ակնում: Յ. Թաւշանճեանի կտակը: Լեւոն Գ. ի, Կեռան թագուհու եւ զաւակների խմբանկարը Երուսաղեմի ձեռագրերում: Սաքսոնիայի արքայազնի այցը Ս. Ղազար եւ Էջմիածին. ԺԲ/կզմ 2:

 

*  ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԱՆ Տզ. Վրդ.  Մարտինոյ արքեպիսկոպոսական վիճակը  (տեղագրական եւ կենսագրական. շարահար. ) /  Տ. Վ. Աղեքսանդրեան. ԺԱ/501-5; ԺԲ/538-42 (Աբ; Ազ; Աթ):

Հայերը Միջագետքում ԺԷ դ. սկզբից` Գալուստ եպս., Սարգիս եպս., Յովհաննէս Մկրտիչ կապուչին կրօնաւորը, Ուրբանեան դպր. կրթուած Մելքոն արքեպս. Թասպասեանը, Աբրահամ Արծիւեանը: Քաղաքի պատմա-աշխարհագրական դիրքը: Պատմական ակնարկ:

Բվնդ. Մարտիրոս Մարգար Թուխմանեան Ամդեցի (1652-1737); Մելգոն Մարգար Թուխմանեան Ամդեցի (1675-1767); Յովհաննէս Թասպասեան Մարտինցի (1717-1774); Յովսէփ Պալիթեան Հալէպցի (1725-1773); Պետրոս Եղիազարեան Հաճի Պօղոս Անկիւրացի (1729-1787); Յովակիմ Թասպասեան Մարտինցի (1753-1830); Բարաղամ կամ Աբրահամ Գանտիլեան Ալաշկերտցի (1767-1838); Յովսէփ Ֆարրայեան Հալէպցի (1786-1854); Գաբրիէլ Շաշաթեան Հալէպցի (1811-1863); Մելգոն Գ. Նազարեան Մարտինցի (1830-1900); Յուսիկ Կիւլեան Մարտինցի (1844-զ):

 

ԱԼԷԱՐՏԻ ԱԼԷԱՐՏՈ.

* -  Ի՞նչ է սատանն  «Երազ մ’ է Սատան: Մեղքն ու խըղճի խայթ…» [ 4 քառեակ ] /  Ալէարտոյ Ալէարտի; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Գ/129 (Բե):

* -  Հիւանդ մանուկի մը  «Խիստ ուսուցիչ է յաճախ ցաւ…» [ 3 քառեակ ] /  Ալէարտոյ Ալէարտի; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Զ/կզմ 3 (Բե):

 

*  ԱԼՄՈՅ ԾԱՆՈԼԻ. Տիրական բառի արտասովոր առումը հայերէնի մէջ  [ կամ ]  h curia  եւ «Տիրական» բառերը  / Տոքթոր  Ծանոլլի Ալմոյ; թրգմ Հ. Տիմոթէոս Տէր-Կիւլեան. Ե/209-11; Զ/268 (Աբ) Տծ:

 

ԱԿՈՒԼ.

* -  Բաղեղը  «Ժամանակն անյագ իր ճիրաններով…» [ 3 քառեակ ] /  Ակուլ; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Դ/182 (Բե):

* -  Գթութիւն  «Նոյեմբերի երբ քամին…» [ 2 քառեակ ] /  Ակուլ; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Ե/218 (Բե):

* -  Պանդուխտ ամպին  «Սեւ կողերով ո՞ւր կը դիմես մոլար…» [ 4 քառեակ ] /  Ակուլ; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Զ/կզմ 3 (Բե):

 

*  ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈՅ ԴԷ. Ազգ [ ային ]  լեզուի գեղեցկութիւնները  [ կամ ]  Մայրենի լեզուի գեղեցկութիւնները  /  Տէ Ամիչիս; թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Ե/239-40; Է-Ը/366-8 (Բգ):

 

*  ԱՄԻԱՆՈՍ ՄԱՐԿԵԼԻՆՈՍ. Եւթերիոս Հայկազն: [ Հայ զորական եւ քաղաքական գործիչ Դ դ. Յուլիանոս Ուրացողի արքունիքում ] /  Ամմիանոս Մարկելլինոս  Գլ. Ի, Ը; թրգմ. եւ նխբն`  Ս. Տ.. Թ-Ժ/399-401 (Աբ):

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* -  Գեղեցիկը լեզուին մէջ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան.  (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Յառաջաբան; Գեղեցկին տպաւորութիւնը; Գեղեցիկը որոշ ձեւեր ունի՞; Միջավայրի դերը գեղեցիկը զգալուն մէջ; Գեղեցկին քանի մը հիմնական յատկութիւններ. պարզութիւն, փոփոխութիւն, ոգի, արտայայտութիւն, խելք; Լեզուին դիրքը գեղարուեստներուն մէջ; 1903 տարւոյն գրական վէճ մը Հարեւան  եւ  դրացի  բառերը; Ի՞նչ է լեզուն; Ի՞նչ պէտք է որ լեզուն գեղեցիկ ըլլայ; Դարձեալ  դրացի  եւ  հարեւան  բառերուն վրայ. [ Հ. Արսէն ] Բագրատունիի Հոմերոսը եւ Նահապետ Քուչակի ոտանաւորները; Ինչ որ բնական է լեզուին, ինչ որ անհատը կու տայ անոր; Հայերէնի բնական կատարելութիւններն ու թերութիւնները; Իր ամենէն հին յիշատակարանները; Գողթան երգերը. կրօնական, պատմական; Վահագնի երգը; Վրոյրի հատակոտորները; Մեսրոբեան դպրոցն ու իր տեւողութիւնը; Որո՞նք յայտնեցին անոր գործերը; Որո՞նք դասակարգեցին զանոնք; Ի՞նչ բան է թարգմանութիւնն ու 1400 տարիները; Ի՞նչպէս Մեսրոբեան դպրոցը իր թարգմանութեանց մէջ սկզբնագիր է եղած Սիւներու գլուխներ  եղած  ախաւեղագէս խոյակներ; Մեսրոբեան դպրոցի սկզբունքներն իբրեւ թարգմանիչ; Առաջին տպաւորութիւնը զոր կը թողու իրենց գործերու ընթերցումը; Օրինակ մը; Ընդհանուր նկարագրական գիծեր. Ազնիւ լեզուն, օտար տարրեր, նորակազմ բառեր, ընտրական դրութիւնը, ազգային լեզուն; Կոչումն Ընծայութենէն կտոր մը; Նկարագրի տարբերութիւններ մեսրոբեան դպրոցին մէջ; Անոնց դասաւորութիւնը; Ինչ որ անոնք հասարակաց ունին; Ուսկի՞ց կու գան նկարագրի տարբերութիւնները կարողութիւն, զարգացում, ազդեցութիւն, միջավայր; Եզնիկեան նախափորձեր; Ի'նչ լեզուէ թարգմանուած են անոնք; Յովսէփ Պաղնացին եւ Եզնիկ Կողբացին; Նախափորձերու ընդհանուր նկարագիրը; Առանձնական նկարագիրներ Եւսեբիոսի Եկեղեցական պատմութեան, Աֆրաատի, Եփրեմի;  Նոյն նիւթին երեք տարբեր թարգմանութիւններ; Նախափորձերը յունական հարց գործերուն մէջ. Երկու գուցէներ Կոչումն Ընծայութեան, Ոսկեբերան Յովհաննու Մեկնութիւն, Եւագր;  Ո'ւր պէտք է շրջանակել Բարսղի Վեցօրեայքը; Մեսրոպեան դպրոցի երկու տիրող նկարագիրները; Կորիւնի զարգացումը; Պոլսոյ մէջ ունեցած ընկերութիւնը; Եզնիկեան նախափորձերու ազդեցութիւնը; Ինչ որ Սամուէլէն ներշնչուած է; Իր լեզուի նկարագիրը իր խառնուածքին մէջ; Հելլէն եւ հայ միտքը Բարսղի Վեցօրէից մէջ; Մակաբայեցիք; Ագաթանգեղոս; Բիւզանդ. Է-Ը/295-9; Թ-Ժ/385-95; ԺԱ/509-19; ԺԲ/529-36, 1907: Եզնիկեան երկրորդ շրջանը; Երկու Երփմնաւորումներ; Ո՞ւր գերակշիռ է Սահակ Պարթեւի ազդեցութիւնը եւ ո՞ւր Եզնիկին; Պարզութիւնը Աստուածաշունչին մէջ; Եզնիկի ոգին; Ո՞րն է իր զօրաւոր կողմը; Ի՞նչպէս կը մշակէ իր լեզուն; Երկրորդ շրջանի գործերը բաղդատմամբ նախափորձերուն; Գլխաւոր գիծերը իր լեզուի գեղեցկի գաղափարականին; Ի՞նչպէս կը զգացնէ զօրութիւնը; Ի՞նչպէս կը զգացնէ աշխոյժը, կենդանութիւնը; Պատշաճին զգացումը; Իր խօսքերու երաժշտութիւնը; Նկարչութիւնը եւ իր լեզուն; Շատ տեսակ գիտութեանց վրայ կրնայ նոյն լեզուով խօսիլ; Մեսրոբեան դպրոցին քննադատ մը; Հելլենաբան դպրոցի անդամները; Խորենացիի ուսման միջավայրը; Ուսումնական ի՞նչ նկարագիր ունէին Բիւզանդիոն եւ Աղեքսանդրիա; Ի՞նչ հարկի տակ հնարուեցաւ հելլենաբանութիւնը; Ի՞նչ է հելլենաբանութիւնը; Արտայայտութիւնը հելլենաբան գրուածի մը; Ուրկի՞ց կու գան իր աստիճանաւորումները; Եղիշէ եւ իր հելլենաբանութիւնը; Լեզուի երփնաւորումներ Խորենացիի գործերուն մէջ; Դաւիթ Անյաղթի չափազանցութիւնը; Ինչ որ տգեղ կայ հելլենաբանութեան մէջ; Ինչ որ ազնիւ կայ հելլենաբաններու լեզուին մէջ; Եզնիկի հայերէնը իրմէ երեսուն տարի վերջ; [ Ղազար ] Փարպեցի; Վարչութիւնը եւ ընկերութիւնը աստիճան մը կը խոնարհի. ասկէ յառաջ եկած ազդեցութիւնը լեզուին վրայ; Անցման շրջանը; Իր նկարագիրը; Որո՞նք են իր անհարթութեան պատճառները; Ի՞նչպէս կարելի է այս շրջանին մէջ արուեստի մը տիրանալ; Թէոդոր Քռթենաւոր. ուսկէ՞ է իր լեզուի եզականութիւնը; Գրիգոր Նարեկացի. իր լեզուն ամենէն աւելի կը բովանդակէ հայ արուեստները; Բաղդատութիւն մը; Հայերէնը Ժ դարէն վերջ; Կարելի՞ էր ազնիւ լեզու ունենալ; Դատաստան մը; Նոր հայերէնի նախընտրած ձեւերը; Օտար ազդեցութիւնները; Նոր հայերէնը [ Ներսէս ] Շնորհալիի «Օ~ձ մի կայր գունով կապոյտ…»  4 տող, [ Մխիթար ] Հերացիի եւ Սմբատի [ Գունդստաբլ ] քով; Ի՞նչ կատարելութիւններ կու տան անոր Կոստանտին Երզնկացի «Է~ անմիտ, երբ դու չունիս քեզիկ բաժին իրք նաղըտով…»  8 տող եւ Նահապետ Քուչակ «Կանթեղիկ մտիկ արա, ջուրն ու ձէթն ու հուրն իլման…»  4 տող;  Նոր փուլ մը աշխարհաբարի կեանքին մէջ; Մխիթար Աբբայ [ Սեբաստացի ]; Լատինամոլութիւնը; Աշխարհաբարի աստիճանաբար զարգացումը Հին հայերէնի ազդեցութեան տակ; Ռուսահայոց աշխարհաբարը; Նոր գրաբարեանները, Եդուարդ Հիւրմիւզ, Արսէն Բագրատունի; Ազգային նոր լեզուին դերը. Ա/7-11; Բ/79-83; Գ/121-31; Դ/157-62, 1908:

* -  Գրախօսական  «Հայերէն եւ դրացի լեզուները», Պրոֆ. Դոկտ. Պեդերսընի, թարգմանեց Հ. Թովմաս Կէտիկեան, Վիեննա, 1907, էջ 264, գին` ֆր. 5 /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Թ-Ժ/447-9, Տծ:

Տե'ս ԺԲ/543, 1907:

* -  Դիցաբանական դիտողութիւններ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Գ/106-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Մարտ; Զատիկ; Աստղկան նախկին նկարագիրը; Մեհեաններու ներսը:

* -  Լեզուաբանական քրոնիկ Արիւն  բառին պատմութիւնը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/15-8 (Աբ; Աե) Տծ:

* -  Պետրոս Ա թագաւոր Կիպրոսի, Երուսաղեմի եւ Հայոց  [ կամ ]  Թիբատ-Սմբատի վրայ  [ կամ ]  Ա. Պետրոսի վրայ.  Առ Պ. Կ [ արապետ ]  Բասմաջեան  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Զ/255-61; Է-Ը/366; Թ-Ժ/407 (Աբ) (Հին դէմքեր) Տծ:

Տե'ս նաեւ ԺԱ/499-500, 1907:

* -  Մինաս  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Գ/120-4; Դ/150-1; Ե/199-205 (Աբ; Աթ) (Հին դէմքեր) Տծ:

Բվնդ. Դիւրի՞ն է մակդիր մը տալ; Ժամանակը; Դաւրիժեցւոյն ԻԹ գլուխը; Ընկղմած մը; Մինասի նկարչութեան նկարագրականը; Դաւրիժեցւոյն եւ Շարտէնի ճաշակները; Գիծ մը մեր պատմութեան իմաստասիրութենէն; Հայկական ովասիս մը Իրանի վարդաստաններուն մէջ; Թուրք-պարսիկ պատերազմ; Եւրոպացի նկարիչ մը ի Հալէպ; Մինասի բժշկական ծանօթութիւնները; Խոճաներու ընտանիք մը; Զաքարիա Վաղարշապատցւոյն յիշատակարան մը; Խոճա Վաթանի դուստրը; Շահ Սէֆի Խոճա Սաֆրազի կայցելէ; Մինաս Չրաղ խանի դէմքը կը նկարէ; Նկարագիր հայկական հին նկարչութեան; Շարտէնի դատաստանը պարսիկ նկարչութեան վրայ; Հոգեբանութիւն Մինասի նկարներուն; Համբուրգէն դեսպանութիւն մը; Մինաս բազէն ու բազէկիրը կը նկարէ; Մինասի յաղթանակը պարսիկ նկարչութեան վրայ; Ի՞նչ կը յիշուի իր գործերէն; Ի՞նչ ունինք իրմէ:

* -  Սանդուխտի վկայաբանութեան թարգմանիչը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Բ/60-1 (Աբ) Տծ:

* -  Ֆարմանի Ասմանի վէպին  [ հեղինակի ]  առթիւ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Զ/269 (Աբ):

 

*  ԱՇԸԳԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ծ. վրդ. Տատեանց  [ գերդաստանի ]  փառաց սկիզբը  /  Գրիգոր Ծ. Վ. Աշըգեան;  Գովեստ եւ ներբողական  «Սուլթան Սէլիմ արքայն արթուն…» [ 41 քառեակ ]. Է-Ը/292-3 (Աբ; Բե; Աթ) Տծ:

Տղտկում` Մահտեսի Առաքել Տատ Ամիրայի կնսգր. հմռտ (1753-1812):

 

*  Աչքի տեսողութիւնը հին ժողովուրդներու քով. Թ-Ժ/415

 

*  ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Ներոնի ժամանակէն Հռովմէական արձանագրութիւն մը   Խարբերդի մօտ գտնուած. Գ/115-8 (Աբ) Տծ:

Գրիգոր վրդ. Փիլիպոսեանի ընդօրինակութիւնը, գտնելու պատմ., տեքստը` լտնտռ եւ հայերէն: Ժամանակի պատմական իրադարձութիւնները:

 

*  Արդի Ճաբոնը հանդէպ  Վիճակագրութիւն / Թրգմ Հ. Վրթանէս Խանպէկեան. Ե/236-7 (Բա):

Բվնդ. Ցեղաբանական վիճակագրութիւնը: [ Համեմատութիւնը Ֆրանսիային ]; Առողջաբանական վիճակ; Վաճառականութիւն; Դաստիարակութիւն: [ Համեմատութիւնը Ռուսաստանին ]:

 

* [ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ՎԱՀՐԱՄ ]. Անդրադարձութիւններ Ղազար Փարպեցւոյ մասին  /  Արշամ. ԺԱ/500-1 (Աբ; Աե):

 

*  Արտաշիր Բաբական Կարնամակ  Թարգմանեց պահլաւ բնագրէն եւ ծանօթաբանեց Տօքթ.  Յարութիւն  Թիրեաքեան [. Փարիզ: Տպ. Բասմաջեան, 1907. 135 էջ: Գրծնթ. ] / *. Զ/271-3:

 

[ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ].

* -  «Աստուծոյ զօրութեամբն»  առ Հ. Գ. Ն.;  «Որ եւ առ ոյժ կացաձի արանց»  /  Մենասէր. Է-Ը/368 (Աե):

Բանավէճ` Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Նոր ուղղագրութիւններ Ղազար Փարպեցու սխալ ընթերցումների // Բզմվպ, Դ/166-8; Ե/204-10, 1907:

Տե'ս նաեւ Դ/166-8; Ե/204-10, 1907:

* -  Սիամանթո (Ատոմ Եարճանեան) «Հոգեվարքի եւ Յոյսի ջահեր»ու հեղինակը  /  Մենասէր. Թ-Ժ/416-21 (Աժբ) նկ.:

Բվնդ. Սիամանթոյի դիրքը մեր գրականութեան մէջ; Իր անցեալը; Ծաղիկներու արհեստը; Հոգեվարքի եւ Յոյսի ջահեր. իր բանաստեղծութեան նիւթը. իր ոճը. յատկութիւնները. իր թերութիւնները; Նմոյշ նը իր բանաստեղծութենէն. «Հայրենի տուն»:

 

*  Բազմավէպ [ ի միացեալ հմրների հրտ. պատճառը ]. Թ-Ժ/կզմ 3:  Բազմավէպ - 1908  վաթսներորդ վեցերորդ տարի: [ Բվնդ. ]. Ա/յաւ.:

 

*  Բանաստեղծական նոր հրատարակութիւնք: [ Թուարկում ]. Է-Ը/375:

 

*  ԲԱՍՄԱՋԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ. Կիպրոսի Պետրոս Ա-ը Հայոց թագաւոր չէ պսակուած  Առ Հ. Ներսէհ Անդրիկեան /  Կ. Յ. Բասմաջեան. ԺԱ/499-500 (Աբ):

Տե'ս Զ/255-61; Է-Ը/366; Թ-Ժ/407, 1907:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն.

1907 թւի. Զ/կզմ 4:

«Աշխատանք» Թիֆլիս. Ա/կզմ 3, Բ/կզմ 4; «Ազատ բեմ» Կահիրէ. Ա/կզմ 4, Դ/կզմ 2, Ե/կզմ 3; «Ձայն հայրենեաց» Բոստոն. Ա/կզմ 4; «Մուրճ» Թիֆլիս. Ա/կզմ 4, Բ/կզմ 3; «Հանդէս ամսօրեայ» Վիենա. Ա/կզմ 4, Բ/կզմ 4; «Մշակ» Թիֆլիս. Բ/կզմ 4, Գկզմ 4, Դ/կզմ 4, Ե/կզմ 4, Զ/կզմ 4; «Հասկեր» Թիֆլիս. Դ/կզմ 2; «Բանասէր» Փարիզ. Դ/կզմ 2, Ե/կզմ 3; «Ախուրեան» Ալէքսանդրապոլ. Դ/կզմ 3; «Անահիտ» Փարիզ. Ե/կզմ 4:  Արմէնիա  (1906 հոկտեմբեր - 1907 յուլիս). Ա/կզմ 2 1908 տարւոյ Բազմավէպի. ԺԱ, ԺԲ/կզմ 3:

 

*  Բարիզ ծովու նաւահանգիստ.   Թ-Ժ/կզմ 2 (Գա):

 

ԲԺԻԿԵԱՆ Հ. ՂՈՒԿԱՍ.

* -  Ազգային մամուլ  /  Բժիկեան Հ. Ղ.. ԺԲ/571-6 (Ագ):

Բվնդ. Ռուսահայ օրագիրները; Արօր: [ Աւետիս Ահարոնեան «Հայկական հարցը եւ Հաագայի II համաժողովը»; Աւետիք Իսահակեան «Բանտիս յուշերից» ]. Խարիսխ. Կովկասի առաւօտ: [ Աւետիք Իսահակեան «Քուրդ Ամօն»; Աւետիս Ահարոնեան «Ծովը» ]; Տաճկահայ մամուլ; Մշակ: [ Նորից հրատարակուելը: Գրիգոր Արծրունու դէրը ]. Շիրակ: [ Արփիար Արփիարեանի գրծնէութ. ]. Արեւելեան մամուլ: [ Հրանտ Մամուրեանի գրծնէութ. ]. Արեւելք: [ Սմբատ Դաւթեան «Լեզուական հարցը» աշխարհաբարի երկու ճիւղերը ]:

* -  Ամենագեղեցիկ գիրքը  [ / Կզմ. Արմենակ Արամեան. Ալէքսանդրապօլ: Տպ. Շիրակ, 1907. էջզ: Գրխօս. ] /  Բժիկեան Հ. Ղ.. Դ/191, Ե/238 (Ագ):

* -  Աւետիս Իսահակեան [ ի բանաստեղծական արուեստը ] /  Բժիկեան Հ. Ղ.. Ե/222 (Ագ):

* -  Լճամոլ դպրոցը  [ The Lake School of poets ] /  Բժիկեան Հ. Ղ.. Դ/159-64 (Բգ) Տծ:

ԺԹ դ. անգլիացի բանաստեղծներ Ուիլեամ Վորդսուորթի (1770-1850), Թէյլոր Քոլրիջի (1772-1834), Ռոբերտ Սաութինի (1774-1843), Խոն Ուիլսոնի (1785-1854) կենսգրծ.:

* -  Կոլտոնիի երկհարիւրամեակին: [ Կենսգրծ. (1707-1793) ] /  Բժիկեան Հ. Ղ.. Դ/178-81 (Բգ; Բե) Տծ:

Նաեւ  « Don Zanne, ve digoգ » = «Տէր Յովհաննէս, կըսեմ քեզ…»  3 տող:

* -  Հայկական ժամանակակից բանաստեղծութիւնը  /  Բժիկեան Հ. Ղ.. Գ/130-3; Դ/172-3 (Ագ) Տծ:

Բվնդ. Ատոմ Եարճանեանի «Հոգեվարքի եւ Յոյսի Խահեր»ը. «Օրերէ մաշուած սրտիս վրայ, ալ յոյսի լապտերը մարեցաւ, մարեցաւ…»  4 տող;  Ռ. Ալիքեանի [ Որբերեան Ռուբէն ] «Ծփանքներ». Գահիրէ: Տպ. Փափազեան եւ Տիրելիք, 1906. 51 էջ; Վարուժան Դանիէլ. Սարսուռներ. Քնարական բանաստեղծութիւնք. Վ.: Ս. Ղազար, 1906. 42 էջ:

* -  Մեր արդի գրականութիւնը: [ Գրծնթ. ] /  Բժիկեան Հ. Ղ.  (Ագ; Աբ) Տծ, նկ.:

Բվնդ Մասիս: [ Ահարոն Ահարոնեան «Պատկերներ»; Ենովք Արմէն «Վռամ», «Ինկածներ», «Մարդ մը»; «Մեր կին գրողները»; Գրիգոր Խան Շամտանճեան; Ֆրանսիացի, անգլիացի, իտալացի հեղինակների թրգմ. —ները; Արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն լեզուները; Եղիշէ Դուրեան. Երազ մը «Տարւոյն ամիսն էր նոյեմբեր…»  24 տող; Եղիա  Տէմիրճիպաշեան  «Ալեակն ըսաւ նաւակին. Ծովն ինձ ճերմակ փըրփուր…» Ռուբէն Սեւակ  «Երգը յուշքին սըրտիս խորէն…»  6 տող, «Ցորեկն է մեղկ…»  9  տող; Արտաշէս Յարութիւնեան. Հովերու Սոյլը «Ի՞նչ կերգէ…»  15 տող; Միսաք Մեծարենց  «Իրիկուան մէջ խորին…»  18 տող ]. Զ/280-8 Անահիտ: [ Արշակ Չօպանեանը Մկրտիչ Խրիմեանի կենսգրծ.; Մկրտիչ Խրիմեան  «Այլ արդ ո՞ւր մեր քաջահաւատ իշխանք փառաց եւ զօրութեան…»  5 տող; Արշակ Չօպանեանը հայ բանաստեղծութեան մասին; Դանիէլ Վարուժան. Առաջին մեղքը  «Ձորերուն մէջ, սարերուն վրայ կարածէր…»  43 տող; Խորէն Գալֆայեան. Ի Գիշեր լուսնեկի  «Պայծառ լուսին շողա յերկնի…»  18 տող ]. Զ/280-8; Ալեքսանդր Ծատուրեանի «Ռուս բանաստեղծներ»ը; Պօլսեցի քերթող մը: [ Միսաք Մեծարենց  «Ա~հ, այս ցայգուն…»  8 տող «Տենչանքներըս… թըռան գացին երամ երամ…»  2 տող;  «Ես կըմպեմ սեւ հեշտանքը ցաւոտ կեանքի…»  5 տող;  «Լոյսը մարած սենեակիս մէջ…»  3 տող;  «Կընդնըշնարեմ արտեւանները ցըցուկ…»  2 տող «Կը դառնան ժիր կախիլներն իմ ապըրշումէ անրջանքիս…»  12 տող ]; Ռուսահայ վիպասան մը: [ Սօլօվեան Յովակիմ. Խռովարկուներ. Թիֆլիս, 1907. էջզ ]; Մեր արդի գրականութենէ նոր ծաղկաքաղ մը: [ Աւետիս Ահարոնեան, Խաչատուր Աբովեան, Րաֆֆի ]; «Հօրոտ-Մօրոտ»: [ Մալխասեան Յովհաննէս. Գ գիրք. Թիֆլիս, 1907. 172 էջ ]. ԺԱ/524-8 Նկ «Ալեքսանդր Ծատուրեան»: Թիւրքահայ բանաստեղծ մը: [ Միսաք Մեծարենց.  Կապոյտ յածումներ «Կը դառնան ժիր կախիլներն իմ ապըրշումէ անրջանքիս…»  3 քառեակ ]; Ռուսահայ վիպասան մը: [ Սօլօվեան Յովակիմ ]; Բանաստեղծութեանց նոր հաւաքածոյ մը. ԺԲ/556-60:

 

*  ԲՐԱԴԻ ԽԻՈՎԱՆԻ. Սավոյացին  «Այն օրէն վեր` երբ Սավոյիոյ լեռներուն…» [ 12 քառեակ ] /  Ճիովաննի Բրադի; թրգմ Գողթենիկ. Է-Ը/338 (Բե):

 

ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ՍՄԲԱՏ.

* -  «Կարծիք» եւ «կեղծիք» բառերը  / Տօքթ Մ. Սմբատ Գաբրիէլեան. ԺԲ/543 (Ագ):

* -  Հայերէն նորակազմ բառերու վրայ ուսում մը  / Տօքթ Մ. Սմբատ Գաբրիէլեան. Զ/261-5; Է-Ը/299-304 (Աբ):

Բվնդ. Չյօրինել նոր բառ մը երբ նոյն նշանակութեամբ բառ մը արդէն գոյութիւն ունի լեզուի մէջ; Չյօրինել նոր բառ մը երբ կարելի է հին բառ մը նոր երանգով մը, իմաստի նոր եղանակաւորմամբ մը գործածել; Եւրոպական բառերուն ճիշդ համապատասխաններն ըլլալու են նորակերտ հայերէններն; Ուր որ եւրոպական բառը սխալ շինուած է, հայերէն համազօրը անկախօրէն դարբնել; Զգուշանալ չափազանց երկար բառեր յօրինելէ:

Տե'ս Թ-Ժ/447-9, 1907; Դ/163, 1908:

 

ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ Հ. Պ [ ՕՂՈՍ ].

* -  Համառօտ ակնարկ մը արաբական բանաստեղծութեան ծագման վրայ  /  Հ. Պ. Գասպարեան. Թ-Ժ/425-7 (Բգ):

* -  Հարիրի, արաբացի մատենագիր. իր վարքը. իր գրքերը  /  Հ. Պ. Գասպարեան. Գ/138-43; Դ/157-8 (Բգ) Տծ:

Բվնդ. Ակնարկ մը Արաբ մատենագրութեան եւ Հարիրիի դարուն; Հարիրիին կենսագրութիւնը [ 1054-1122 ]; Իմ Մագամաաթը [ Էլ-Հարամիեադ: Բվնդ. ]; Իրեն ուրիշ գրութիւնները: [ Նամակներ, Տուրրադ-էլ-Ղաուաս ֆի աուհամ-էլ-խաուաս (Աշխարհիկ մարդկանց մոլար գաղափարաց մէջ ընկղմած են մարգարիտները): Մուլհաթ-էլ-Իյրապ (քերականական զուարճութիւն) ]; Մետասաներորդ Մագամաթը. Էլ-Սավիեադ (Ապու Զայտ գերեզմանատան մէջ քարոզ կը խօսի); «Դու որ ինքզինքդ խելացի կը կարծես…»  24 քառեակ:

 

*  Գրական նմանութիւն  [ բոլոր ժամանակներում աշխարհի տարբեր ազգերի հեղինակների ] / Թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Բ/81-3 (Բգ):

 

(*)  ԳՐԱՆԳԷ ԱՆԹՕՆԻԹԹԱ ԿԼԻԹՍՇԷ ԴԷ ԼԱ =  ANTONIETTA KLITSCHE DE LA GRANGE. Տիբերիսի նաւավարն  Պատմական վէպ. Տե'ս 1906:

 

*  ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ. Ողբ տարաժամ օրհասականի  «Յամէն առաւօտ եւ լոյս…»  41 տող  /  Գր. Աղթամարցի. Ա/18 (Աբ):

Տե'ս ԺԶ/251, 1845; Գ/131, 1897:

Տե'ս Գրիգորիս Աղթամարցի XVI դ. / Ուսումնասիրութիւն, քննական բնագրեր եւ ծանօթագրութիւններ Մայիս Աւդալբեգեանի. Ե: ՀՍՍՌ ԳԱ հրտ., 1963. էջ 254-82: Տե'ս նաեւ  Մէկ եպիսկոպոս մի նոր այգի տնկեր է Եւ դեռ այգին պտուղ տուել չէ. Նա եպիսկոպոսին օրըն մահուն հասեր է. Նա ի հոգեվարին զայս ողբս ասել է «Յամէն առաւօտ եւ լոյս…» 80 տող // Հայոց երգք ռամկ.. էջ 19-25: զ

 

*  Դաւիթ Անյաղթի մասին: [ Հ. Գաբրիէլ Նահապետեանի «Ուղղագրութիւնք Եղիշէի» յօդուածի շուրջ ]. Է-Ը/383:

Խմբագրութիւն «Բազմավէպ» հանդիսի  / Պրօֆ Գր [ իգոր ]  Խալաթեանց Մեծապատիւ Ուսուցչապետ  /  Խմբ [ Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեան ] Բազմավէպի:

 

ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ.

* -  Ամերիկացի համր եւ կոյր աղջկան մը  [ Հեղինէ Քելլէր ]  բանաստեղծութիւնը  « Se credono ch’io sia tanto infeliceգ Մ  =  «Եթէ կը կարծեն թըշուառ եմ յոյժ…» [ 4 քառեակ ] /  E. Teza. = Ե. Տեզա. Գ/119 (Բե):

* -  Գրիգոր Աղթամարցւոյ «Իմ այգին» քերթուածը  /  Ե. Տեզա; թրգմ Գ.. Ա/19-21 (Աբ; Բե) Տծ  Խմբ [ Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեան ]:

Նաեւ բնագիրը եւ Է. Դ. ի թրգմ Իմ այգին  «Կը փակէր թեւերն, ի ծագել այգուն…»  =  Ի Chiudera, al primo far del giorno, il volo …»  70 տող:

* -  Մխիթար  =  Mkhithar: [ Բառի ստուգաբանութիւնը: Հայերէն եւ իտ. զուգահեռ տեքստեր ] /  Ե. Տեզա. Բ/53-6 (Աբ; Աե) Տծ:

 

* «Դոկտոր Փաշայեան Խան կը խնդրէ…» [ ուղարկել Դպրոցական Առողջապահութեան վերաբերող գիրք ]. Բ/96:

 

*  ԵԱՐՃԱՆԵԱՆ ԱՏՈՄ. Ափ մը մոխիր, հայրենի տուն…  Ակնայ յիշատակին «ԱւաԽղ, ապարանքի մը պէս մեծ էիր եւ շքեղ…» [ 9 քառեակ ] /  Ատոմ Եարճանեան. Թ-Ժ/421 (Բե):

Տե'ս զ:

 

*  ԶԱԳԱԵՎԻՉ Վզ. Թեթեւ մահ: [ Պատմուածք ] / Ռուս. թրգմ Աստուածատուր Բէկ-Յովսէփեան. Թ-Ժ/430-2 (Բժ):

 

*  Է. Ս. Հայկական գեղարուեստը եւրոպական մամուլին մէջ  /  Է. Ս.. Է-Ը/376-8:

Բվնդ. Հայ բանաստեղծութիւնն եւ երաժշտութիւնը: [ Արշակ Չօպանեան եւ Կոմիտաս ] //  Gazette de Lausanne et Journal suisse (8. 137, 12 Juin 1907) «Կերգեմ քեզ օրօր, որ դու լսելով…»  8 տող:

 

ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Ագաթանգեղոսի ձեռագիր մը եւ Հ [ Գաբրիէլ ]  Նահապետեանի ուղղագրութիւնները  /  Յ. Թիրեաքեան. Է-Ը/309-10 (Աբ; Աե) Տծ:

* -  Քրպիկար բառի ստուգաբանութիւնը  Առ Պատ. խմբագրութիւն «Բազմավէպ» Հանդիսի /  Յ. Թիրեաքեան. Ա/22-4 (Աբ; Աե) Տծ:

 

*  ԹՈՐ Տ. Ողջոյն հրաժեշտի առ ծովն  «Երեկոյ մ’ էր ամառուան. ժայռի վըրայ մենաւոր…» [ 16 վեցեակ ] /  Տ. Թոր; թրգմ Հ. Ղ [ եւոնդ ]  Տայեան. Ե/219-21 (Բե):

 

*  Ինչո՞ւ եղան փուշերը: [ Արտավէպ ] / Թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Գ/115:

 

ԼԷՈԲԱՐՏ ՃԻԱԳՈՄՈ.

* -  Գեղեցիկ կնոջ մը կենդանագրին վրայ` քանդակուած նոյնին գերեզմանական յիշատակարանին վրայ  «Ա'յդպէս էիր. արդ գետնին…» [ 59 տող ] Վիկտորիս Ալփիէրիի ինքնագիր կենսագրութիւնը կարդալէ վերջ  «Փակելով քու վարքըդ կուրծքով մը թասուն…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Տօնի օրուան իրիկունը  «Գիշեր պայծառ եւ անուշակ, չըկայ հով…» [ 49 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/542-3, 560 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 171-3, 209, 71-3:

* -  Գունդխաղի մէջ յաղթողի մը  «Քաղցրահընչակ ձայնը եւ դէմքը փառքին…» [ 75 տող ] Առ լուսին  «ՈԽվ շնորհագեղ լուսընկայ, ես կը յիշեմ…» [ 15 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ա/39 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 33-6, 75:

* -  Պաւլինէ քրոջս հարսնիքին  «Հայրենական բոյնին լռութիւնը թողած…» [ 114 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Է-Ը/374-5 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 27-31: 

* -  Մայրամուտ լուսնի  «Զերդ ամայի գիշերով…» [ 66 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Թ-Ժ/451 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 189-91:

* -  Վերջին երգ Սաֆոյի  «Խաղաղ գիշեր, եւ ամօթլեած ճառագայթ…» [ 76 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/519 (Բե) Տծ:

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 55-8:

 

*  ԼԻԷՍԻ ԱՆՏՐԷ. Աշխատանքին օրուան տեւողութիւնը  /  Անտրէ Լիէսի. Թ-Ժ/463-5 () արտատպ. «Էքոնոմիսթ ֆրանսէզ»ից:

Բվնդ. Փորձը; Հետեւանք:

 

*  Լոյս տեսան Ս. Ղազարու մամուլէն: [ Գրծնթ. ]. Թ-Ժ, ԺԱ/կզմ 4; ԺԲ/կզմ 2, 4:

Բվնդ. Ձայնքաղ շարականք որ պաշտին ի հասարակաց ժամանակագրութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ; Նուրիխան Հ. Մինաս Վ. Ժամանակակից պատմութիւն. Մասն Գ. 1868-1878; Հանրագրութիւն (Համազգային գրութեան նոր ոճ մը) Երկասիրեց Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան; Սիենքիեվիչ. Հրով սրով. Պատմական վէպ. Չորս հատոր / Թրգմ. Հ. Անանիա Վ. Գունտաքճեան; Չօպանեան Արշակ. Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի կեանքն ու գործը Լոյս տեսաւ: [ Ս. Ղազարի հրտ. զովազդ ]. Դ/154 Նոր գրքեր  [ կամ ]  Լոյս տեսաւ: [ Թուարկում ]. Ա/կզմ 2; Բ, Գ/կզմ 4 Ալ. Վ. Սիրունեան: [ Աւետարանի նոր թարգմանութիւնը ]. Ա/կզմ 2 Նոր թերթեր: [ Թուարկում ]. Ա/կզմ 2: Վաճառւում է  Լոյս [ օրացոյցը ] «Լոյս»  գրպանի պատկերազարդ օրացոյց. Խմբագրեց Ե[ ղիշէ ] Թոփչեան. Դ/182; Դ/կզմ 3; Զ/276 Ստացուած գրքեր: [ Թուարկում ]. Դ/կզմ 4; Ե, Թ-Ժ, ԺԱ, ԺԲ/կզմ 3; Զ/կզմ 2:

 

*  Լրատու. Բ/69:

Բվնդ. Ամերիկահայերը: [ Հաշտարար դատաւոր Մկրտիչ Գարէնֆիլեան: «Քաղաքացի» թերթի վիճակագր. ]; Եգիպտահայք: [ Հայկական Բարեգործական Միութեան գրծնէութ. ]; Կովկասահայք: [ Նոր դումայի ընտրութիւնները, «Մշակ»ի խմբի գրծնէութ. ]; Եւրոպահայք: [ Հանդէս` Կոմիտասի եւ Արշակ Չօպանեանի մասնակցութեամբ ]; Պօլսահայք: [ Պետրոս Կարապետեանի եւ այլոց նուիրատւութիւնները ]:

 

ՋԱՆՊԷԿԵԱՆ Հ. ՎՐԹԱՆԷՍ.

* -  Կուլիէլմոյ Ֆէրրէրոյ, իտալացի պատմաբան. նմոյշ մ իր  [ «Մեծութիւն եւ անկումն Հռովմայ» ]  գրքէն.   «Հայաստանի աշխարհակալութիւնը եւ Իտալիոյ պարտքերը»  /  Հ. Վրթանէս Խանպէկեան. Դ/182-5 (Բգ):

* -  Հնդիկի մը դատաստանը անգղիական Հնդկաստանի տիրապետութեան, եւ եւրոպական քաղաքակրթութեան վրայ  /  Հ. Վ [ րթանէս ]  Ջանպէկեան. Թ-Ժ/450-1 (Գա):

Հնդիկ Պապ Պհարաթիի յօդուածը « The Light of India » թերթում:

* -  Ճաբոնական նկարագիրը: [ Նաեւ ըստ Լուրջի Պացինի ] /  Հ. Վ. Խ.. Թ-Ժ/449-50 (Գա):

 

*  ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԿԷՉԱՌԵՑԻ Անտիպ էջեր.  Տաղ գարնան Վարդին եւ պուլպուլին զրոյցք եւ պատասխանիք` Խաչատուր Կէչառեցի վարդապետի ասացեալ  «Ի գընալըն վարդին եկեալ պուլպուլին…» [ 26 քառեակ ] / Հրտ. պտրստ. եւ նխբն`  Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան. Թ-Ժ/401-3 (Բե; Աբ):

Նաեւ Ստեփանոս երեց Թոխաթեցու ձեռ. «Տաղարան»ի նկրգր.: Տե'ս Աւդալբէգեան Մայիս. Խաչատուր Կեչառեցի XIII-XIV դդ.. Ե.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրտ., 1958. էջ 134-8:

 

*  Ծըխնելոյզ մաքրող  (Իտալական ժողովրդական եղերերգ) «ԾըխնելոԽյզ մաքրող, ծըխնելոյզ մաքրող…» [ 6 ութնեակ ] / Թրգմ Մենասէր  [ Տիգրան Արփիարեան ]. Է-Ը/360 (Բե):

 

*  Ծովեզերեայ հիւղակը  «Մանկութեան օրերըս կը յիշեմ դեռ…» [ 3 ութնեակ ] / Թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Ե/232 (Բե):

 

*  Կաթողիկոսական յիսնամեայ յոբելեան  [ ՏՏ. Պօղոս-Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան: Նաեւ Կենսգրծ. հմռտ (1836-զ) ]; «Դէպ ո՞ւր կը սլանաս, հոգի'դ արծուեդէմ…» [ 73 տող ]. Զ/241-4 (Աբ; Բե) նկ.:

 

*  ԿԱՊԷԼԼԻ. Գրական առածներ  /  Կապէլլի. Թ-Ժ/435, 473:

 

*  Կարեւոր ազդ  / « Bazmavep ». Զ/կզմ 4:

Միաբանութեան գրադարանի թերթերի, հանդէսների, գրքերի հաւաքածուները հարստացնելու ծրագիր:

 

*  Կարնոյ գիւղերը  Ճանապարհորդի յիշատակներէն; Լուսաւորչայ կամ Մուտուրկու վանք / ***. Թ-Ժ/469-73 (Գա; Ազ) Տծ:

 

* [ ԿԱՐՍՏ ԵՕԶԷՖ ]. Ուրուագիծ հայկական իրաւագիտութեան պատմութեան; Հայկական իրաւագիտութեան ընդհանուր արտաքին զարգացման պատմութիւնը  /  Պրոֆ. Քարստ; թրգմ. եւ գրծնթ Հ. Ա [ Յարութիւն ] Աստուրեան. Բ/70-3; Գ/109-12 (Աբ; Ագ) Տծ:

Անաւարտ է:

Տե'ս Ե/218, 1904:

 

*  Կրօնական երգ հնդկաց ի Ռիգ-վեդայէ  «Էր ի սկզբան Մանկիկն ոսկեայ…» [ Ամէն տունը` 5, 7(3), 8, 11 տող ] / Թրգմ Մկրտիչ Յ. Զօրաբեան. Թ-Ժ/443-4 (Բե):

 

*  ԿՕԶԼՈՎ ԻՒԱՆ. Քառեակներ «Մի' վախենար ազատութիւն տալ արցունքին…»; «Ընդունի'ր սիրով խաչը ծանրատար…» /  Ի. Ի. Կօզլով;  թրգմ Աստուածատուր Բէկ-Յովսէփեան. ԺԲ/570 (Բե):

 

*  Հայաստանի երկրաբանութիւնը գրուած անգղիացի գործաւորէ մը  [ Ֆէլիքս Օսվալդ ]. Ա/35 (Աժբ) արտատպ. « Corriere della Sera »ից:

 

*  Հայկական գեղարուեստը եւրոպական մամուլին մէջ  / *. Թ-Ժ/408-14:

Բվնդ. Մասնագիտական թերթի մը դատաստանը հայ երաժշտութեան մասին; Նուագահանդէս մը Փարիզու մէջ; Հայ երաժշտութիւնը` համեմատած յունական եւ ռուսական երաժշտութեան հետ: [ Henri de Busne Ժողովրդական երաժշտութիւն / Թրգմ. Ասպետ. -Արտատպ. « Mercure Musical  Մ  (15 Mai 1907):  Կոմիտասի մշակած մեղեդիների` Մարգարիտ եւ Շուշանիկ Բաբայեանների կատարումը ]; Հայ վաղամեռիկ երգիչ մը; Յովակիմ Մուղանեան; Կենսագրական ակնարկ /  Ա. Օհանեան; Եւրոպական թերթերու գնահատումը: [ / Ferrari. -   Արտատպ. « L  e Mercure Musical  Մ  15-XII-06 ]:

 

*  ՀԱՅԿ. ԱՐՇԱՐ. Վէրտի եւ Վակնէր  Իտալական եւ գերմանական դպրոցները /  Հայկ. Արշար.. ԺԲ/548-54 (Գա) Տծ:

 

(*)  ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ. Սրբոց նշխարները. Տե'ս 1906:

 

ՀԵՄԸՆՍ.

* -  Գիշեր բարի  «Լմացաւ օրն…» [ 4 վեցնեակ ] /  Հեմընս; թրգմ Հ. Տ. Տ. Կիւլեան. Զ/կզմ 3 (Բե):

* -  Տղուն առաջին վիշտը  «ՈԽհ, դէպ ի ետ կանչեցէք մօտս իմ եղբայր…» [ 28 տող ] /  Հեմընս; թրգմ Հ. Տ. Տ. Կիւլեան. Ե/231 (Բե):

 

*  Հեռախօսի նոր գործածութիւնները  [ Ամերիկայում ] / ***. Թ-Ժ/479 (Գա):

 

(*)  ՀԻՒԳՈ ՎԻԿՏՈՐ. Պուրկրավներ  [ կամ ]  Պիւրկրավներ. Տե'ս 1904; 1906:

 

*  ՀՈՒԴ ԹՈՎՄԱՍ. Մահուան անկողինը  «Գիշերն ամբողջ կը հըսկէինք իր շունչին…» [ 4 քառեակ ] /  Թովմաս Հուդ; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Դ/182 (Բե):

 

*  Ղուկասեան մրցանակաբաշխութիւն  [ Թիֆլիսում. թեմաները, պայմանները ]. Դ, Ե/կզմ 4:

 

*  ՃԵՄԱԿԱՆ. Աշխարհաբարի խնդիրը  /  Ճեմական. Զ/265-7 (Աբ):

Բվնդ. Գրագէտ դասակարգը ի'նչ չափով պէտք է աշխատակցի ժողովրդեան; Իր իրաւունքները; Ի'նչ սկզբունքներու վրայ պէտք է հիմնուի իր գործունէութիւնը:

 

*  Ճիոզուէ Քարտուչչի մեծ բանաստեղծն Իտալիոյ մեռած 16 փետրուար 1907 [, ծնւ. 1835 ] / Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Գ/133-6 (Բգ) նկ.:

Բվնդ. Կենսագրութիւն; Քարտուչչիի արձակ գրութիւնները:

 

*  Մանուշակին իղձը: [ Արտավէպ ] / Թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Գ/118:

 

*  ՄԱՐՄԻԷ Ք.  =  MARMIER X Ճանապարհորդութիւն մ ի Պարսկաստան  / ***. Ե/232-5 (Գա):

Բվնդ. [ Տրապիզոնի պատմութիւնը: Մորից Վագներ. Կարին տանող ճանապարհը R. Curzon. MonastՌres du Levant   գրքում Կարինի պատմա-աշխարհագրական նկարագրութիւնը ]; Հասան Գալէ; Թոփրաք-Գալէ (Վաղարշապատ); Իւչ քիլիսէ [ Ս. Յովհաննէս վանք ]; [ Զարեհաւան, Խոյ քաղաքները: Թավրիզը ճանապարհորդների` Համմէր ( M. de Hammer ), Էնսվորթ ( M. Ainsworth ), Ֆորպ ( M. Forbes ), Ռաուլինսոն ( Rawlinson ), Կրէնդ ( Grant ): Գասպար Սուածեան քհն. տեսակետը: Թոնդրակեցիները: Եզդիների մասին առասպելը ]:

 

*  ՄԻՀՐ.  Թագ եւ նեղել բառերու նշանակութիւնը  Առ Մեծարգոյ Հ. [ Գաբրիէլ ] Նահապետեան Մխիթար բառի ստուգաբանութիւնը  Առ. Մեծապատիւ Ուսուցիչ Ե[ միլ ] Տրզա /  Միհր. Ա/29-30 (Աբ; Աե):

Տե'ս Գ/136, 1907:

 

*  ՄՈՒԹ ՏՀՈՄԱՍ. Կայծոռիկին  «Այս առաւօտ, երբ որ երկիրն ու երկինք…» [ 3 քառեակ ] /  Տհոմաս Մութ; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Զ/կզմ 3:

 

*  MONACO  ATTILIO e GEMMA. Էրզիրում: [ Ճանապարհորդի տպաւորութիւններ ] / ***. Ե/229-31 (Ազ): 

 

*  Յոյսը  «Սըրտի մէջ ա'լ յոյսերը չեն բընակիր…» [ 16 տող ] / Թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Դ/151 (Բե):

 

ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ.

* -  «Բազմավէպի» դիտողութիւնների մասին. Նմանեցուցանել. Զամբիծսն. Զհեշտ պաշտաման  (Ապրիլ. թ. 4, 1907) /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Է-Ը/310-4 (Աբ; Աե):

* -  «Թագ» եւ «նեղել» բառերու նշանակութիւնը  (Բազմ. 1907 Յունուար) Առ Մեծ. Միհր «Առ ոյժ կացաձի արանց»  Առ Մեծ. Ս. Տ. /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Գ/136-8 (Աբ; Աե):

Տե'ս Ա/29, 1907:

* -  Յայտնի ջութակահար Յ [ ովհաննէս ]  Նալբանդեան: [ Կենսգրծ. (1871-1942) ] /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Զ/277-8 (Աժբ) նկ.:

* -  Ուղղագրութիւններ Ագաթանգեղեայ պատմութեան  /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Գ/103-6; Դ/147-50 (Աբ; Աե):

(*) -  Ուղղագրութիւններ Փաւստոս Բուզանդացու պատմութեան. Տե'ս 1906:

* -  Ուղղագրութիւնք Եղիշէի  /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Ե/211-5 (Աբ; Աե) Տծ:

* -  Ուղղագրութիւնք Կորեան պատմութեան եւ վարուց Ս. Մեսրոբայ  /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Ե/195-9 (Աբ; Աե):

Բիւզանդացի Նորայր. Կորիւն վրդ. եւ Նորին թարգմանութիւնք. Թիֆլիզ, 1900:

* -  Ս. Բարսղի Կեսարացւոյ «Յաղագս վեցօրեայ աւուրց արարչութեան» (Ուղղագրութիւններ)  /  Հ. Գ. Նահապետեան. Թ-Ժ/395-9; ԺԱ/494-8; ԺԲ/536-8, 1907; Ա/11-8, 1908 (Աբ):

* -  «Փառական նշամակաց» եւ «զնախճամէջ պարն»  [ կամ ]  Փառական նշամակաց  Առ Յարգ. Հ. Կ[ արապետ ] Տ[ էր ] Սահակեան /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Զ/268-9; Թ-Ժ/403-7 (Աբ; Աե) Տծ:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Գ/կզմ 4:

Բվնդ. Գահիրէ; Նիւ-Եօրք: [ Գր. Եղիկեանի, Լեւոն Շանթի, Շիրվանզադէի մրցանակները ]:

 

*  ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ.  Անտիպ էջեր.  Տաղ ծննդեան. Ի տէր Ներսիսէ Կլայեցւոյ  «Այսօր երեւի անտեսն ի բաղձանց…» [ 36 տող, ծայրակապ` Ա-Ք ] /  Ներսէս Շնորհալի; նխբն. Բ/61-2 (Աբ; Աե):

Նաեւ ՄխիթՄտ 1604 թ. օրինակած ձեռ. Գանձարանի մասին:

 

*  ՇԱՀԻ-ԱՐՄԷՆ. Եւրոպական բառերը հայերէնում  (Դոկտոր Սմբատ Մ. Գաբրիէլեանցի «Հայերէն նորակազմ բառերու վրայ ուսում մը» յօդուածի առիթով) /  Շահի-Արմէն. Թ-Ժ/444-7, 1907; Ա/18-20, 1908 (Աբ):

Տե'ս Զ/261-5; Է-Ը/299-304, 1907:

 

*  ՈՐԻՈՆ. Երեւակի տէրութեան մէջ  /  Որիոն. ԺԲ/554-5 (Գա):

Աստղագէտների ուսմնսր. —ները:

 

* [ ՈՒԳԱՐԹԷ ՄԱՆՈՒԷԼ ] =  UGARTE MANUEL Սպանիական արդի գրականութիւնը  /  Manuel Ugarte;  թրգմ Ասպետ. Թ-Ժ/421-4 (Բգ) հատուածաբար արտատպ. « La Revue »ից  (15  Մայիս ):

Բվնդ. Վիպագրութիւն; Բանաստեղծութիւն; Քննադատութիւն եւ Թատրոն; Շարժման բնադրոշմը:

 

*  Չինաստան ակնոցներու հայրենիքը չէ. Թ-Ժ/կզմ 2-3 (Գա):

 

*  Չիք մահ  «Չմեռանիմք, եւ ոչ է մարթ մեզ մեռանել…» [ 16 տող ] / Թրգմ. անգլ Մկրտիչ Յ. Զօրաբեան. Ե/221 (Բե):

 

*  ՊԱԼՏԸՆՍՓԷՐԿԸՐ ՖԷՐՆԱՆ. Գերմանիան եւ գերմանացիները ֆրանսիական մատենագրութեան մէջ  / Թրգմ Ասպետ. Թ-Ժ/427-9 (Բգ) արտատպ. « BibliothՌque Universelle »ից:

Բվնդ. Վիպական դպրոցի Գերմանիան; Նոր Գերմանիան:

 

*  Պատմական քերականութիւն Արեւելահայ լեզուի գրեց Գր. Վանցեան: [ Գրծնթ. ] / *. Զ/273-6 (Ագ) Տծ:

Վանցեան Գրիգոր. Պատմական քերականութիւն Արեւելահայ լեզուի. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Վարդանեան, 1906. 242 էջ:

Նաեւ  «Ի՞նչ էր արդեօք հայերէնի վիճակը հնումը…»  մի հատուած:

 

* [ Պարբերականների գովազդ ].

«Մշակ» Թիֆլիս. Ա/կզմ 2: «Զարկ» Թիֆլիս. Ա/24: «Անահիտ» Փարիզ. Ա/30; Է-Ը/342: «Հասկեր» Թիֆլիս. Գ/136: «Երկրի ձայնը» Թիֆլիս. Գ/կզմ 4: «Աղբիւր» եւ «Տարազ»: [ Խմբագրութիւնների դիմումը յօդուածագիրներին ]. Գ/143; Դ/192; Ե/240; Է-Ը/330: «Ախուրեան» Ալեքսանդրապոլ. Գ/124; Ե/205; Զ/280: «Կովկասի առաւօտ» Թիֆլիս. ԺԲ/կզմ 2:

 

*  ՊԻՆԴԱՐԵԱՅ Պիւթեան պատճէն վեցերորդ Քսենոկրատեայ Ակրագանդացւոյ կառօք  «Ունկն դիք. զի ահա զաչագեղի Աստղկանն…» [ Արձակ ] = «Մըտիկ ըրէք. զի աչագեղ Աստղիկին…» [ 55 տող ] / Թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Կ. Բ [ ագրատունի ]; թրգմ., հրտ. պտրստ. եւ   նխբն`  Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Թ-Ժ/424-5 (Բե) Տծ:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Աշխարհաբա՞ռ թէ Աշխարհաբար  Առ Մեծ. Պ. Մ[ եսրոպ ] Նուպարեան /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Զ/267-8 (Աբ):

Բանավէճ` Պէրպէրեան Ռեթեոս Յ. զ // Արեւելեան մամուլ, հմր 13; Նուպարեան Մեսրոպ. զ // Արեւելեան մամուլ, հմր 14:

(*) -  Հայ Կաթողիկոսութիւն  (Իրաւաբանական-պատմական) [ կամ ]  Հայ Կաթողիկոսին պարտքերը եւ իրաւունքը. Տե'ս 1906:

(*) -  Հայկական ճարտարապետութիւնը  [ կամ ]  Ճարտարապետական. Տե'ս 1906:

* -  Եգիպտահայ լրագրութեան  քառասնամեայ պատմութիւնը (1865-1905)  (Համառօտ տեսութիւն) /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Բ/73-7 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Արմաւենի; Նեղոս; Փարոս; Փիւնիկ; Արշալոյս; Նոր-օր; Արտէմիս; Ժողովուրդ; Ազատ-խօսք; Փեթակ; Լրաբեր; Ազատ բեմ; Պարտէզ; Գրասէր:

* -  Խրիմեան Հայրիկ  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԲ/562-6, 1907; Ա/55-8; Դ/189-91, 1908 (Աժբ) Տծ:

Բվնդ. Իր Վարքն ու գրական գործերը. Հրաւիրակ Արատեան «Ի նուագ վերջին, ո'վ մանկունք, տանիմ ըզձեզ ի միւս կղզիս…» [ 21 տող, տե'ս զ ] Մեծիմաստ եւ բազմահմուտ մեծահռչակ Հօրդ` դոյզն գովեստից բան շնորհապարտ յաշակերտէ ձօնեալ  «Զոգիդ հանճարաւոր եւ զտարփալիդ հեռաւորաց…»  [ 52 տող, տե'ս Ի/309-10, 1849 ], ազգային գործունէութիւնը; Առաջնորդութիւնը; Պատրիարքութիւնը; Կաթողիկոսութիւնը:

* -  Ռահվայի խաներուն մէջ: [ Պատմուածք ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԱ/506-8 (Բժ):

* -  Տաճկահայ գրականութիւնը  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Բ/92-6 (Ագ):

Բվնդ Պարբերական մամուլը 1906ին  (ընդհանուր ակնարկ): Արեւելք; Բիւզանդիոն; Մանզումէ; Սուրհանդակ; Փունջ; Լոյս; Մասիս; Բիւրակն; Հանրագիտակ; Ծաղիկ; Արեւելեան մամուլ Պոլսոյ տարեցոյցները:

* -  Ֆր [ եդերիկ ]  Մագլեր եւ Ֆարմանի Ասման  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Դ/188-90 (Աբ):

  Macler Frռdռric. Histoire de Pharmani Asman, Traduite de l’armռnien sur le manuscrit conservռ Ո la BibliothՌque nationale. - Pare, 1906 Նախապէս հրտ. է «Անահիտ» ամսագրում: «Ֆարմանի Ասման» վէպի հրտ. համեմատութիւնը ձեռագիր օրինակներին: Արշակ Չօպանեանի կարծիքը:

 

*  Պ. Վահան Թէքէեան: [ Կահիրէի լսարան-ընթերցարանի յանձնախմբի յայտարարութիւնը ]. Ա/48:

 

*  ՊՕԼՕՆՍԿԻ ԵԱԿՈՎ. Քառեակներ  «Որրանից մենք, որպէս մանուկներ…»; «Սակայն սիրոյ մէջ մենք թոյն ենք խմում…»; «Բաղդից յաւիտեան անբաւական ենք…» /  Էակով Պօլօնսկի;  թրգմ Աստուածատուր Բէկ-Յովսէփեան. ԺԲ/570 (Բե):

 

*  ՋՈՆՍԸՆ ՊԸՆ. Լաւ կեանքն է երկարը  «Ծառի մը պէս հաստնալով չէ…» [ 10 տող ] /  Պըն Ճոնսըն; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Զ/կզմ 3:

 

*  Ռուսաստանի վիճակագրութիւնը. ԺԱ/518:

 

*  Ս. Առ Կոլտոնի  «Ինչպէս ճաճանչն երկընքէն, ծընաւ ծիծաղն հանճարէդ…» [ 2 քառեակ ] /  Ս.. Դ/177 (Բե) նկ.:

Նկ «Վենետկեցի երգիծաբան Քառլոյ Կոլտոնի»:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Տեսութիւն հայկական գրոց գիւտին եւ ձայնական փոխադրութեանց վրայ  (մատենագրական-լեզուաբանական): [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Ս.. ԺԱ/481-93 (Աբ):

 

ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ՅՈՎՍԷՓ.

* -  Ճակատագրին  «Ո՞ւր կը տանիս. իրեն ըսի խըռոված…» [ 29 քառեակ ] /  Յովսէփ Սեբաստացի. Թ-Ժ/414-5 (Բե):

* -  Նորածինը  «Նոր է ծընած: Արցունքներու մէջ թաղուած…» [ 12 քառեակ ] /  Յովսէփ Սեբաստացի  Աշկ. Մ. Ռ. Վրժ. ի. Դ/187-8 (Բե):

 

*  CHAUCER W Արեւելք  «Զըւարթուն արտոյտն, օրուան կարապետ…» [ 6 տող ] /  W. Chaucer; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բժիկեան. Զ/կզմ 3:

 

*  Վարձատրութիւններն եւ պատիժները գերմանական դպրոցներուն մէջ  / Թրգմ Հ. Վրթանէս Խանպէկեան. ԺԱ/521-3:

Ըստ Ֆ. Է. Պէնէքէի, Թէոդոր Վայցի, Մասիուսի, Գոմէնիուսի:

Բվնդ. Վարձատրութիւնք; Պատիժք; Բարեկարգութիւն:

 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ.

* -  Մարած օջախը  «Այս տունին մէջ, որուն սեմին վայրահակ…» [ 131 տող ] /  Դանիէլ Վարուժան. Բ/86-7 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Ա.. էջ 94-9:

* -  Օձը  «Լերան կողին, նըման վէրքի մը լայնշի…» [ 22 քառեակ ] /  Դանիէլ Վարուժան. Է-Ը/373-4 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Ա.. էջ 99-102:

 

*  ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ ՆԱԶԱՐԷԹ. Բաց նամակ Առ Տիար Տօքթ. Մ. Սմբատ Գաբրիէլեան ի Նէօ-Եօրք  / Տօքթ Ն. Տաղաւարեան. Թ-Ժ/433-5 (Աբ):

Բանավէճ` տե'ս ԺԲ/558, 1903:

 

*  ՏԱՅԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ. Ռէթէոս Պէրպէրեան  (1848-1907): [ Մահախօս. ]  / Նխբն`  Խմբ. [ Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեան ] Հ. Ղ. Տայեան. Զ/278-80 (Աժբ) նկ.:

 

*  ՏԱՅԵՑԻ Հ. ԵՍԱՅԻ. Հայկական հին լրագրութեան էջ մը  /  Հ. Ե. Տայեցի. Ա/13-5; Բ/57-60 (Աբ) Տծ:

«Հայելի կալկաթեան» Կալկաթա, 1920, խմբ. Յովհաննէս Տէր-Յակոբեան: Պարբերականը մատենագիտական ժողովածուներում: Շաբաթաթերթի նկրգր., լեզուն, ուղղութիւնը: 

 

*  ՏԱՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ.  Փախուստ Երմինէի եւ հովուաց քով ապաւինիլն  Տանկրեդի զինքը փնտռելու կելլէ եւ Արմիդայի որոգայթին մէջ կը բռնուի «Իսկ անդին Երմինիա` առաջնորդուած իւր ձիէն…» [ 394 տող ] Ազատութիւն Երուսաղեմի. Երգ Է /  Տասսոյ; թրգմ Հ. Ա [ թանաս ]  Տիրոյեան. Է-Ը/322-30 (Բե) :

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1912. էջ 203-19:

 

*  ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ Հ. ՍԱՀԱԿ. Գերմանական մատենագրութիւն  [ կամ ]  Գերմանական գրականութիւն  /  Հ. Սահակ Տէր-Մովսէսեան.  (Բգ) Տծ:

Բվնդ. Դիւցազնական բանաստեղծութիւն. Հիլտեբրանտի երգը; Լատին քերթուածը Վալթէր Ակուիտանացւոյն վրայ; Կրօնական բանաստեղծութիւն; Աւատականութիւնը մատենագրութեան մէջ; Դիւցազներգական քերթուածներ; «Նիբելունգեանց» քերթուածը. Դ/152-4; Ե/225-9; Է-Ը/338-42; ԺԲ/544-8, 1907: «Գուդրուն» [ քերթուածը ]; Ասպետական քերթուածներ; Վոլփրամ Էշենբախցի. Ե/233-6; Է/297-9; Թ/427-30; ԺԱ/512-5, 1908: Աղուէսի Քերթուածներ - Կրօնական Քերթուածներ; Քնարերգական Բանաստեղծութիւն; Վարդապետական Քերթուածներ. Ա/16-8; Ե/215-9, 1909 Նաեւ հատուածներ վերոհիշեալ ստեղծագրծ. —ներից:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Ազգային կեանքը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է-Ը/317-21 (Աժբ):

Բվնդ. Ընդհանուր ժողովը; Հակազգային պայքարը; Արհեստակցական միութիւնը; Ազգ. Անահիտ [ պարբերականները ]; Պօլսոյ թերթեր: [ «Մասիս», «Արեւելեան մամուլ» ]; Ռուսահայ թերթեր: [ «Մուրճ» ]; Անի: [ Հայոց Ազգագրական ընկերութեան մտադրութեան եւ Նիկողայոս Մառի գրծնէութ. շուրջ ]:

* -  Ազգային հին բանաստեղծութեանց տաղաչափական գաղտնիքը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Զ/245-54 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. «Հայկական» տաղաչափութիւնը; Ստեղծուա՞ծ է ան թէ գտնուած; Բագրատունիի կարծիքը այս մասին; Հին հայ տաղաչափութեանց գաղտնիքը; Ապացոյցներ, օրինակներ: [ Մովսէս Խորենացի  «Խորհո~ւրդ մեծ եւ սքանչելի որ յա'յսմ աւուր յայտնեցաւ…»  15 տող,  Ներսէս Լամբրոնացի  «Այսօր յարեաւ ի մեռելոց փեսայն անմահ եւ երկնաւոր…»  27 տող,  Ս. Սահակ Պարթեւին ընծայուած  «Որ յանէից գոյացուցեր զքո զարարածս ի սկըզբանէ…»  9 տող,  «Ընդ որում համբուրեցից, ասէ, ըզնա կալարուք…»  12 տող «Ըզքե'զ օրհնեմք Աստուած հարցըն մերոց…»  13 տող:  Հ. Արսէն Բագրատունու տեսակետը: Ստեփանոս Սիւնեցուն ընծայուած  «Երգեսցուք երգ նոր…»  3 վեցեակ,  Կոմիտաս Ա Աղցեցի կթղ.  «Անձինք նըւիրեալք սիրոյն Քրիստոսի…»  9 քառեակ ]; Գրիգոր Մագիստրոսի վկայութիւնը:

* -  Ազգային մամուլը: [ Գրծնթ. ] /  Խմբ.. Թ-Ժ/474-9 (Ագ):

Բվնդ. Նորածին օրագիրներ: [ Թուարկումը ]; Կովկասեան գրականութիւնը; Պօլսական մամուլի կերպարանափոխումները; Հայ օրագիր ի Զմիւռնիա. հայ օրագիր ի Սմրղանտ; Ներկայապէս հրատարակուող հայ թերթերու թիւը; Անոնց դասակարգութիւնը իրենց ուղղութեան եւ ծրագրին համեմատ:

* -  Ակամայ ոճիրը  Գահիրէի լսարանին «Գըմբէթներուդ տակ…»: [ Պոեմ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/49-52; Գ/97-102 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 159-85:

* -  Անձեւացեաց օրինակը  [ Եղիշէի ձեռագիրը ] Առ Մեծապ. Տոքթոր [ Յարութիւն ] Թիրեաքեան [ &ՁԹտքժՁ  լժԼտ շգֆՁը ] /  Ցշլ.. Ժ/28-9 (Ժլ):

*   -  Աշխարհաբարի խնդիրը  /  Խմբ.. Ա/25-8; Դ/185-7 (Աբ):

Բվնդ. Աշխարհաբարի քերականութիւն մը ի'նչ սկզբունքներու վրայ պէտք է հիմնուի; Լեզուի էութիւնը; Երկու կուսակցութիւններ` ի նպաստ Ե. եւ Ի. դարու հայերէններու; Ընկերական բաժանումներու ազդեցութիւնը` լեզուի վրայ; Դասակարգային լեզու:

* -  Աշուշայի կնիքը  « Ibirvn Karchdvn » առ Հանդէս Ամսօրեայ /  Խմբ. Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Զ/276; Է-Ը/304-9; Թ-Ժ/465-9 (Աբ) Տծ, նկ.:

Բանավէճ` Հ. Ներսէս Ակինեան. Աշուշայի կնիքը // ՀԱ, 121-6/1907:

* -  «Առ ոյժ կացաձի արանց»  Առ Մեծարգո Հ. [ Գաբրիէլ ] Նահապետեան: [ Ղազար Փարպեցու 1904 թ. հրտ. շուրջ ] /  Ս. Տ..    Ա/30 (Աբ; Աե):

* -  Արեգակներու քայլերգը  «Կիջնէ Ամանորն, յոյսերո'ւ արքայ…» [ 42 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ա/1-3 (Բե):

  Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ էջ 114-20:

* -  Գաբրիէլ էֆ. Նորատունկեան  « Recueil d’actes internationaux de l’empire ottoman » /  Խմբ.. Ա/47; Բ/88-9 (Ագ):

* -  Գիշեր է…  «Փեսայի մը նման, վարդենեաց ճամբէն…» [ 12 քառեակ ] Առիւծի մենախօսութիւնը անապատի մէջ  «Մագիլներուս տակ, հիմա'կ, եղջերու…» [ 12 քառեակ ] /  Արմայիս. Ե/218, 229 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 81-4:

* -  Գրոց գիւտը  Առ սրբազան Եղիշէ եպս. Դուրեան /  Հ. Կ. Տ.

Սահակեան. Թ-Ժ/439-43 (Աբ):

Բանավէճ` Դուրեան Եղիշէ եպս. // Ծաղիկ, Ա շրջան, հմր 9, էջ 103:

Բվնդ. Գրոց գիւտի հրաշքը; Զրոյցին ծագումը; Քանի' գիր գտած է Ս. Մեսրոբ; Ս. Մեսրոբայ աշխատանքի մեծութիւնը; Ս. Մեսրոբայ յօրինած բառարանը; Ս. Մեսրոբայ բառարանի հետքերը:

* -  Դիտողութիւններ Փարպեցւոյ վերջին տպագրութեան  [ Թիֆլիս, 1907 ]  վրայ  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Դ/185 (Աբ):

* -  « Daltonisme » = «Տալթոնականութիւն» բառի մասին  առ Տոքթ. Տաղ[ աւարեան Նազարէթ ] /  Հ. Կ. Տ. Ս.. - ԺԱ/508 (Աբ; Աե):

Տե'ս Բ/54, 1908:

* -  Եզնիկ Կողբացւոյ մասին  առ Բաբգէն Վ. [ Կիւլէսէրեան ] /  Խմբ.. ԺԱ/493 (Աբ):

Բանավէճ` Կիւլէսէրեան Բաբգէն. Եզնիկ // ՀԱ, 310-6/1907:

* -  Զհեշտ պաշտաման տենչիւ  [ արտահայտութիւնը Ղազար Փարպեցու եւ Ագաթանգեղոսի մօտ ] Առ Հ. Գ[ աբրիէլ ] Նահապետեան /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է-Ը/316 (Աբ):

* -  Ընթերցմունք նախնեաց  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է-Ը/368 (Աբ; Աե):

Բանավէճ` Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Ուղղագրութիւններ Փաւստոս Բուզանդացու պատմութեան / Բզմվպ, 248/1906

* -  Ի մահ Միւզաֆֆէր-Էտտին մեծափառ արքային Պարսից եւ ի գահակալութիւն որդւոյ նորին Մուհամմէտ-Ալի արեգակնափայլ շահնշահի  Երգ սգոյ եւ բերկրութեան «Ինչո՞ւ կը զգենուս գիշերն` ո'վ աշխարհ…» [ 45 քառեակ ] / Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/65-9 (Բե) նկ.:

Նկ «Միւզաֆֆէր-Էտտին, վախճանեալ Շահ Պարսից», «Մուհամմէտ-Ալի-Միրզա նոր արքայ Պարսից», «Որդիք այժմու արքային Պարսից»  Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 121-8:

* -  « Impaludisme »ի թարգմանութիւնը առ Պ [ րն ]  Տ [ աղաւարեան Նազարէթ: Նաեւ Սմբատ Գաբրիէլեանի առաջարկութիւնը ] /  Հ. Կ. Տ. Ս.. Թ-Ժ/479 (Աբ; Աե):

* -  Խորհուրդ մը` արծիւներուն  «Ինչո՞ւ այդքան վեր կը թըռչիս, արծիւ…» [ քառեակ ] /  Արմայիս. ԺԲ/555 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 59:

* -  Հ. Աթանագինէս Վ. Ղափտանեան: [ Մահախօս. (1836-1907) ] /  Խմբ.. Է-Ը/382 (Աթ1) նկ.:

* -  Հայկական երաժշտութիւնն ի Վենետիկ  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է-Ը/369-73 (Աժբ) նկ.:

Բվնդ. Կոմիտաս Վ[ րդ. ] յԻտալիա; Նուագահանդէս եւ բանախօսութիւն Ս. Ղազարու եւ Մուրատ Ռափայէլեան վարժարանի մէջ; Ուղեւորութիւն մը` դէպ ի Հայաստանի լեռները. «Ալագեօզ բարձր սարին…»  9 տող;  Հայկական հարսանիքը. պանդուխտի երգեր. «Սիրտս նման է էն փլած տներ…» 12 տող;  Կրօնական երգեր:

* -  Հայկական նօթաներ: [ Ղազար Փարպեցու վկայութիւնը ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ-Ժ/432 (Աբ):

* -  Մարմնակրթանքի իտալական ընդհանուր մրցանք Վենետկոյ մէջ  Նախագահութեամբ Իտալիոյ թագաւորին (Մայիս 9-12, 1907) /  Խմբ.. Է-Ը/361-6 (Աժբ) նկ.:

Բվնդ. Վենետկոյ կերպարանափոխումը; 4500 մրցակիցներ; Հայկական վաշտը; Իտալիոյ թագաւորը; Ընդհանուր զօրահանդէս; Մեծղի նկար մը; Մ. Ռափայէլեան վարժարանի աշակերտները պսակուած:

* -   Յովհաննէս Չմշկիկ  Տռամ հինգ արարուածով /  Արմայիս Մամիկոնեան. ԺԲ/566-8, 1907; Գ/134-7; Զ/256-9, 1908 (Բե):

Անաւարտ է:

* -  «Շահ» բառին ստուգաբանութիւնը: [ Նաեւ Հայնրիխ Հիւբշմանի կարծիքը ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է-Ը/321 (Աբ) Տծ:

* -  Պուալոյի «Արուեստ քերթողական»ի թարգմանութիւնը  Առ Պ. Ե[ նովք ] Արմէն /  Խմբ.. Զ/269-70 (Աբ):

Յարութիւն Մրմրեան  «Առատն ի տուրըս հանճարոյ բընութիւն…»  8 տող; Հ. Թադեւոս Թովմաճանեան  «Հոյակապն հանճարեղաց բնութիւն ի տուրս յոգնաբեղուն…»  6 տող:

* -  Սոկրատ Սքոլաստիկոս պատմագրի հայերէն ընդարձակ թարգմանութեան նոր ձեռագիր մը  [ կամ ]  Սոկրատի նոր ձեռագրի մասին  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան;  Խմբ.. Է-Ը/289-92, 383 (Աբ) Տծ:

ՄխիթՄտ հմր 1606 ձեռ.: Սոյն ձեռ. եւ Էջմիածնի միաբան Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեանի «Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի» 1897 թ. հրտ.  որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Վեհ. Մկրտիչ Ա. Խրիմեան Հայրիկ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց: [ Մահուան լուրը ] /  Խմբ.. ԺԲ/561, նկ.:

* -  «Փառական նշամակաց» (Ագաթ. էջ 164)  Առ Մեծարգո Հ. Գ[ աբրիէլ ] Նահապետեան /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Զ/270 (Աբ):

Տե'ս Գ/103-6; Դ/147-50, 1907:

* -  Փառքի պատգարակը  «Ուսկի՞ց բարձրանան այս աղաղակներ…» [ 101 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Դ/145-6 (Բե):

  Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 186-9:

* -  Փրինքիփոյի աքսորեալը  «Երկինք մ որուն մէջ կըղզին է դըրախտ…» [ 22 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ե/193-4 (Բե):

  Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 190-3:

(*) -  Փոքրիկ նկարիչը. Տե'ս 1906:

 

*  ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ. Մեծապատիւ տէր  /  Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Բ/կզմ 2-3:

Հայաստանի բնաշխարհը ( La Flora Armena ) աշխատութեան կազմման աշխատանքներին աջակցելու խնդրանք:

 

*  ՓԱԼՄԻԷՐԻ ԱՒՐԵԼԻՈ. Արդի յունաց գերեզմանական բանաստեղծութիւնը  /  Հ. Աւրելիոյ Փալմիէրի; թրգմ Հ. Ղ [ եւոնդ ]  Տայեան. Ա/36-9; Բ/78-80; Թ-Ժ/435-9 (Բգ):

 

* [ ՓԱՇԱՅԵԱՆ-ԽԱՆ ]  Կ. Յարգելի խմբագիր  / Դոկտ Կ. Յ. Փ. Խան =  P. Khan. Դ/կզմ 3:

Դպրոցական առողջապահութեան վերաբերեալ նիւթեր առաքելու խնդրանք:

 

*  ՓԱՓԱԶԵԱՆ ՎԱՀՐԱՄ. Աղքատ պատանի  «Լուռ կը շըրջի, ուղղած ակնարկ մը տըխուր…» [ 6 քառեակ ] /  Վահրամ Փափազեան. Է-Ը/383 (Բե):

 

*  Ք. Ազգային կեանքը  /  Ք.. Թ-Ժ/452-63 (Աժբ):

Բվնդ Տաճկահայք. Գաղթականութեան հոսանքը; Բարերարներ: [ Յովհաննէս Մկրտիչ Աճեմեան, Ալեքսանդր Տէր-Յարութիւնեան, Սրուանձտեանցի կտակը, Երուանդ Գարակէօզեան, Մարաշից Գրգաշարեան ընտանիքը, տիկին Թէլֆէեան, Տէր Արսէն քհն. Մանդակունի, Ամերիկայից օրիորդ Կուլտ, Ադրիանապոլսի հայ վաճառականները ]; Ազգային խնդիրներ [ Կ. Պոլսում ]; Իզմիրեանց մրցանակը: [ Ներկայացուած աշխատանքները եւ մրցանակները ]; Կործանուած յիշատակարան մը: [ Աղթամարի տաճարի գմբեթի կործանումը ] Կովկասահայք. Միութիւն: [ Երրորդ Պետական Դումայի ընտրութիւնները ]; Անիի պեղումները; Բարերարներ: [ Սարգիս եպս. Հասան Խալալեանի կտակը, Խորէն եպս. Ստեփանեի կտակը, վաճառական Իսահակեանի մտադրութիւնը, Ռոստովի կանանց որոշումը, Հայ թատրոնի հիսնամեակի կապակցութեամբ Միքայէլ Խաբար(յան)ի որոշումը ] Ամերիկահայք. Ազգային խնդիրներ: [ Ի The Fresno Morning Republican » թերթի յօդուածը, բանաստեղծուհի Օվսաննա Մալիկեան ]; Բարերարներ: [ Մալաթիայի կրթական ընկերութեան վարժարանը: Հանգանակութիւն Հայաստանի սովեալների համար ]; Աղէտ: [ Հայկական գիւղի հրդեհը ] Եգիպտահայք. Ընկերութիւններ; Նուպարեան վարժարան [ Կահիրեում: Նազարէթ Տաղաւարեանի գրծնէութ., Պօղոս Նուբարի, Շահնազարեանի բարեգործութիւնները ] Եւրոպահայք. Հայ արձանագործ մը: [ Հայկ Բարդիկեան ]; Վարդան Մախոխեանի նկարները` Պեռլինի ցուցահանդէսին մէջ; Բարիզու հայ գաղութը:

 

*  ՖԱԼՔԷԹԹՕ. Հայկական գեղարուեստը եւրոպական մամուլին մէջ  /  Ֆալքէթթօ. Է-Ը/378-82:

Բվնդ Journal de Genըve (12 Juin 8. 159): [ Ժնեւում Հայ ուսանողական ընկերութեան երեկոյթը` մասնակցութեամբ Կոմիտասի, Արշակ Չօպանեանի, երգիչ Արմենակ Շահ-Մուրադեանի, տիկիններ Թադեւոսյանի, Քութայիսեանի, Շարրէյ Շէրիճեանի ];  Domenico Ciampoli [ ն իտ. է թրգմ. Արշակ Չօպանեանի «Հիւանդանոց» բանստղծթ. եւ հրտ. ] La vita letteraria, 22 Marzo; Momento, 44, 13  Փետր. 1907: [ օժյ բանաստեղծութիւնը: Արշակ Չօպանեանի գրծնէութ., թրգմ. եւ հրտ. ժողովածուներում` Յովհաննէս Պլուզ, Գրիգոր Աղթամարցի, Կոստանտին Երզնկացի, Սայեաթ-Նովա, Յովհաննէս Թլկուրանցի, Երեմիա Քէօմիւրճեան, Յովհաննէս Երզնկացի, Նահապետ Քուչակ: Մկրտիչ Խրիմեան կթղի եւ Մխիթարեանների դէրը ]:

 

Ֆրանսիայի մէջ` օտարականաց թիւը: [ Վիճակագր. ]. Թ-Ժ/կզմ 3 (Գա):