ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1911

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Խմբագրական, Բանասիրական, Հնախօսական, Լեզուական, Մատենագրական, Պատմական, Նորավէպ, Բանաստեղծական, Բանաստեղծական (արձակ), Ընկերաբանական, Բնաբանական, Ազգագրական, Ընդդիմախօսական, Կենսագրական, Գրական, Թատերական քրոնիկ, Գրախօսականք, Այժմէութիւն, Նամականի:

Գ. Անդրիկեան Հ. Ներսէս:

Դ. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Զ. Ցանկ 1911 տարւոյ Բազմավէպին: Բովանդակութիւն  ամեն համարի վերջում:

Է. Նկարներ:

*  A. E.  Սալոմոն Ռայնախ. Որփէոս  /  A. E.. Ե/233-5 (Ագ):

 

ԱՂԱՆՈՒՐ ԲՈՄԲԻԼԻ ՎԻԿՏՈՐԻԱ.

* -  Ես պիտ' երթամ գիշերին մէջ  «Ես պիտ' երթամ գիշերին մէջ…»/  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Ա. Ղազիկեան. Ա/3, 23 (Բե):

Տե'ս Աղանուր Վիկտորիա. Ես պիտ' երթամ գիշերին մէջ // Աղանուր Վիկտորիա. Նոր երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. էջ 121 (Քերթողական մատենադարան ԺԳ):

* -  Ինքնաշարժ կառքին մէջ  «ՅառաԽջ, յառաԽջ. յաղթանակին ըզգըլխանքն…» Ծնած տունս  (Անճէլիքա քրոջս) «Հեռաւոր տուն վաղեմի…» /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Ա. Ղազիկեան. Ա/3, 23 (Բե):

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. —նը` էջ 149-52:

* -  Նոր երգեր /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Ա. Ղազիկեան. Բ/84-9 (Բե):

Բվնդ 27 Փետր. 1907  (Համաժողով խաղաղութեան) «Մարտը` առտու մը (թէ՞ երազ էր) գըտաւ…» Ամառնային իրիկուն  «Երթալ ճամբէ մը` դաշտերու հանդարտիկ…» Մայր ցաւագին  (Կիսարձան   Մարանի Ատելայիտի) «- Ո'չ, չըհատնի պիտի, ո'չ, զո'ւր են խօսքերն…» Զառանցա՞նք…  «Կանչուած ցընորքն ահաւասիկ կը դառնայ…» «Երբեմըն զիս…»  (Մարիամ քրոջս) «Երբեմըն զիս ժըխորի'ն…» Բոժոժներ  «Դուք գիշերին մէջ ղօղանջող բոժոժներ…» Մարիամ քրոջս տարեդարձին  (Մանկութեան յիշատակներ) «Կը մըտածեմ ես, եւ դարձեալ կը մտածեմ…» Վարժապետին երգը  «Չըքնաղ ասպետ…» Քերթողին երգը  «Զգօն վարժապետ…» Բանտին երգը «Դըժբախտութեան հէք ծաղիկ…» Ընդվզում  «Խրոխտանք իմ, չե՞ս զօրեր ուրեմն ընդունել…» Եկեղեցիի տպաւորութիւնք  «Եկեղեցին մութ էր. առջիս կը բացուէր…» Երբ գերեզման տանի զիս…  «Երբ գերեզման տանի զիս…»:

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. —նը` էջ 123-48:

 

[ ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈՅ ԴԷ ]  =  AMICIS EDMONDO DE. Ձեռագիրներու կարդացողները: [ Պատմուածք ] /  Edmondo de Amicis. Է/293-300 (Բգ):

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

* -  Ազգային սուգ. Հանգիստ նորին վեհափառութեան Մատթէոս Բ. Իզմիրլեան կաթողիկոսին: [ Մահախօս. ]. Ա/4-5 (Աթ; Աթ1) նկ.:

* -  Ազդ  /  Խմբ.. Բ/կզմ 2; Գ/կզմ 4, 144; Դ/կզմ 2, 4:

Իզմիրում բաժանորդագրական գործակալութիւն բացելը: Հեղինակներին` չտպագրուած յօդուածների շուրջ: Անստորագիր եւ կեղծ անունով յօդուածների լոյս ընծայումը: 

* -  Անհատը եւ համայնքը: [ Հրապարակախօսութիւն ]. Ե/193-4 (Աժ) (Կապոյտ քրոնիկ):

* -  Գիրքեր ու թերթեր: [ Գրծնթ. ]. Ա/40-8; Բ/93-6; Գ/143-4; Դ/192; Ե/238-40; Զ/284-8 (Ագ) Տծ:

Բվնդ Jrenaeus, Gegen die HՊretiker. - Leipzig: Hinrichs, 1910 զ [ Կարապետ Տէր-Մկրտիչեանը եւ Երուանդ Տէր-Մինասեանը հրատարակել են Երանոսի (Իրենէոսի) «Ընդդէմ հերձուածոց»ը  ;

Տե'ս Բ/59-66; Դ/145-60, 1909; ԺԲ/559-69, 1910

The Kelekian Collection of Persian and Analogous Potteries. - Paris զ;

Կ. Տէր-Կոստանեանց. Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը. Աղեքսանդրա: Սանոյեանց, 1910զ «Հայոց հին պատմութեան նկատմամբ իր ունեցած աւանդութիւնները շատ գիծերով մտացածին են. բայց մնացած մէկ քանիները պատմական ստոյգ արժէք մ'ունին»;

Byzantinische Zeitschrift 1911  Ա. Պրակ: [ Բիւզանդագիտութեան նուիրուած թերթում Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեանի յօդուածը Ղազար Փարպեցու պատմութեան մէջ Ս. Սահակի տեսիլքի շուրջ ];

Տե'ս նաեւ 28-32; 134-40/1905:

Անահիտ, 1910, թիւ 11-12: [ Թէոֆիլ Կոթիէի «Համաստուածեան սիրատաղ» :

Ստեփան Կանայեանց. Ջոջանց տուն. Վաղարշապատ: Էջմիածին, 1910. էջզ;

Թ. Թօրամանեան. Էջմիածնի տաճարը. Թիֆլիզ: Օր. Ն. Աղանեան, 1910. էջզ;

Բ. Իշխանեան. Հասարակական գաղափարները Ռ. Պատկանեանի եւ Ս. Շահազիզի. Թիֆլիզ: Օր. Ն. Աղանեան, 1910. էջզ;

Արսէն Տէրտէրեան. Վահան Տերեան. Թիֆլիզ: Տպ. Հերմէս, 19  . էջզ «Անոնք վրաս թողուցեր են շունչի մը տպաւորութիւնը անտեսանելի, բայց զգալի` որ կ'արձկուի ծաղիկներէն, վտակներէն, աստղերէն, աչքերէն եւ բոլոր իրերու ոգիներէն: Շունչ մը մեղմ եւ հաճոյական: Տէրտէրեանն ալ քննադատութիւն մը ուզած է գտնել որ գէթ այնքան եթերային ըլլայ որքան այս բանաստեղծութիւնը: »;

Ռընէ Պինոն. Եւրոպա եւ երիտասարդ Թիւրքիա //  Revue des Deux-Mondes, 15 Janvier, 1911  զ: [ Թուրքիայի արդի իրավիճակը: Բարեփոխումների անհրաժեշտութիւն եւ իրականացման յոյս ]:

Երուանդ Ֆրանգեան. Պեսսիմիզմի փիլիսօփան. Երեւան: Տպ. Լոյս, 1911զ;

Երուանդ Ֆրանգեան. Ֆ. Նիցշէ եւ նրա փիլիսօփայութիւն. Թիֆլիս: Տպ. Հերմէս, 1910զ;

Ազգագրական Հանդէս 1910, թիւ :

Բայրըն. Ծովահէնը / Թրգմ. բնագրից Յ. Զ. Միրզայեանց. Թէհրան: Տպ. Փարոս, 1911. զ [ Նաեւ  «Սակայն Կոնրադ ի բընէ…»  64 տող ];

Marinetti F. T. Distruzione. - Milano, 1911. -  զ;

Mռmoires de la Sociռtռ de Linguistique de Paris, Tome XVII. -  զ;

Meillet M. A. Recherches sur la syntaxe comparռe de l’Armռnien. -  զ :

* -  Գրականութիւնը: [ Հրապարակախօսութիւն ]. Բ/49-50 (Աժ) (Կապոյտ քրոնիկ):

«…գրականութիւնը այնքան ջերմապէս պահանջուած, ընդհուպ պիտի բարձրանայ ինքնին ու յայտնուի` ինչպէս պանթէոնի մը ճակատը` շքեղ ու ամբողջացած»:

  * -  Գրախօսական  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Թ/427-9 (Ագ):

Ueberblick ueber die Topographische und politische Geschichte und Kurzer Abrisz der Kirchengeschichte Tauriens Von Bischof Anton Zerr Saratow, 1908. զ:

Ղրիմի հայկական գաղութը:

* -  Էլեկտրա: [ Սոֆոկլէսի ողբերգութիւնը ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ-ԺԲ/530-7 (Բգ) Տծ:

Նաեւ հատուածներ ստեղծագործ. —նից:

* -  Թուրքիոյ մէջ: [ Հրապարակախօսութիւն ]. Զ/241-2 (Աժ) (Կապոյտ քրոնիկ):

  Ազատութեան, Հաւասարութեան, Եղբայրութեան իրական դէմքը:

«Թուրքիոյ մէջ գեղեցիկ Յեղափոխութիւնը դեռ կատարուելու է»:

* -  Իտալիո միութեան յիսնամեակը  [ կամ ]  Իտալական թագաւորութիւն  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ե/214-24; Զ/242-5 (Բա):

Բվնդ. Վիկտոր Էմանուէլի գահակալութիւնը; Իտալիոյ կացութիւնը 1848ի պատերազմէն վերջ; Կամիլլոյ Կավուր; Խրիմի պատերազմը; Պատերազմի համաժողովը; Նապոլէոն եւ Աւստրիոյ դեսպան Հիւբնէր 1 Յունուար 1859; Կավուր Պլոմբիէրի մէջ; Որսինի դաւը; Վիկտոր Էմանուէլի 1859 տարւոյն գահաճառը; Պատերազմ, պատերազմ; Բանակցութիւնք եւ դաշնադրութիւնք Նապոլէոն Գ. ի հետ; Վարանումներ խաղաղութեան եւ պատերազմի մէջ; Աւստրիոյ պատրաստութիւնքը; Վերջնագիր եւ պատերազմը: Պատերազմէն վերջ; Իտալական առաջին խորհրդարանը; Իտալիոյ թագաւոր տիտղոսը; Վիճաբանութիւնք ծերակուտին մէջ; Պարետոյի եւ Կավուրի խօսակցութիւնք; Վիճաբանութիւնք խորհրդարանին մէջ; Բրոֆէրիոյի եւ Կավուրի ճառեր; Հրատարակումն Իտալիոյ թագաւորութեան; Կավուր; Հռոմ հրատարակուած մայրաքաղաք Իտալիոյ:

* -  Լէիլա: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/35-9 (Ագ):

Ֆոկացարո. Լէիլազ

* -  Լէօ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/6-9; Բ/69-75; Գ/107-14; Դ/159-66; Ե/194-204 (Աբ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. [ Արփիար Արփիարեանի նամակի լուսանկարը ]; Գործն ու մարդը; Լէօի հետ; 1886էն մինչեւ Արծրունիի մահը [ «Մշակ»ի էջերում ]; Գաւառի եւ ցրուած գրականութիւն: [ «Նորավէպք Արփիարի», ««Սիրանոյշ» գրիչ Սրբուհի Տիւսաբ», «Սասմայ Ծռերուն», «Մի քանի խօսք մեր վէպերի առիթով», «Թաթախման գիշերը», «Վերջին վէրքերը»: Րաֆֆու ազդեցութիւնը: Աւետիս Ահարոնեանի արուեստի բնորոշ երանգները: «Բարակ մանող», «Ծայրեր», «Դարդամահ», «Արնագին», «Իմ յիշատակարանը»  ]; Տեսակ մը տիրականութիւն; Լրագրական գործունէութիւն 1895-1906; Թիֆլիզ, Մշակ. Արծրունի. «Արծրունիի համար լաւ գործը` գիրքերու ասպարեզին մէջ, այն է որ կեանքի անմիջական, առօրեայ հարցերուն կը հետեւի, զանոնք կը յուզէ ու խնդիրներ կը ստեղծէ. աւելի թանձրացնելով իր միտքը` խօսքի եւ գրականութեան գործունէութեան մէջ լաւն այն է որ մարդկանց աւելի բարօրութիւն կը ստեղծէ, մտաւոր կամ բարոյական: »; Կեանքի հոսանքը յօդուածներու շարքին մէջ: [ «Հին Ուրուական», «Գլադստօն», «Իշխան Իլիա Ճավճաւաձէ եւ Հայերը», «Կիրակնօրեայ զրոյցներ», «Ընթերցողի օրագիրը» ]; Մեծ հատորով գիրքեր: [ «Յովսէփ Կաթողիկոս Արղութեան», «Ստեփանոս Նազարեանց», «Հայ տպագրութեան պատմութիւն», «Գրիգոր Արծրունի», «Ռուսահայոց Գրականութիւնը», «Ս. Մեսրոբ» ]; Մէլիքի աղջիկը` վէպ; Իդէալ մարդը` Գայիանէ:

* -  Խաչատուր Դաւրիժեցի: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ-ԺԲ/481-9 (Աբ) Տծ:

Վիպասանութիւն «Պանդխտութեան կամ ուղեւորութեան Սերենդիպպոյ կղզւոյն թագաւորին երեք որդւոց»: Նամակ առ Մարկոս Անտոնիոս Գրեկոլինոս դքսը պաշտպանութեան խնդրանքով եւ վերջինիս պատասխան գրութիւնը:

Տե'ս նաեւ 1. Ալիշան Հ. Ղեւոնդ. Խաչատուր Դաւրիժեցի, եւ իր թարգմանած վիպասանութիւնն // Ալիշան Հ. Ղեւոնդ. Հայ-Վենետ կամ Յարընչութիւնք Հայոց եւ Վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1896. էջ 222-7:

2 Armeno Peregrinaggio di tre giovanni, figliuoli del re di Serendippo, per opera di Christoforo Armeno, dalla persiana nell’ italiana lingua trapportato. - Venetia, Mich. Tramezzino, 1557; 1577; 1584; 1611; 1622; 1628; 1828 // Par Jacques-Charles Brunet. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Tom 1. - Paris: Firmin Didot Fr è res, fils et C, 1860. - p. 458.

* -  Կանեոյ օդանաւորդը  [ Վենետիկում եւ Ս. Ղազար կղզում ]. Գ/141-3 (Աժբ) նկ.:

* -  Կացութիւնները  [ Թուրքիայում Սահմանադրութեան հաստատումից յետոյ: Ադանայի հայկական ջարդերը ]. Ա/1-3 (Աժ) (Կապոյտ քրոնիկ):

* -  Հայականութիւն: [ Հրապարակախօսութիւն ]. Գ/97-9 (Աժ) (Կապոյտ քրոնիկ):

Ներկայացնելով հրէաների կացութիւնը աշխարհի տարբեր ծագերում գտնում է, որ հայերը ներկայում պէտք է.  «Մեզի համար լեզուն, - ազնուականութիւն մը, - փրկութեան ձեւանշան մը պիտի ըլլայ ազգերուն մէջ եւ պարծանք մը անոնց առջեւ»:

* -  Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւն  Տարեկան տեղեկագիր (1909-1910) /  Խմբ.. Դ/կզմ 3:

* -  Հայու մը  [ գիւղատնտես Գ. Մեծատուրեանի ]  ամենաօգտակար   մէկ գիւտը. Բ/կզմ 2, թրգմ. արտատպ. իսպանական «Իւսթիչիա» թերթից:

* -  Հանգիստ Հ. Նիկողայոս Վ. Չիքի: [ Մահախօս. ] /  Խմբ.. ԺԱ-ԺԲ/558 (Աթ1) նկ.:

* -  Հունգարահայ կեանքէն. Հայ կաթողիկէ պատուիրակութիւն. Ա/14-5 (Աժբ) նկ.:

Դիմում կառավարութեանը` կաթոլիկ եպիսկոպոսութիւն ստեղծելու:

* -  Ճամբու զգայնութիւններ. Իտալիոյ մէջ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Զ/265-74 (Բգ; Բբ):

* -  Նոր շրջան: [ Հրապարակախօսութիւն ]. Դ/145-6 (Աժ) (Կապոյտ քրոնիկ):

Գաղափարների եւ գործունէութեան:

* -  Ուրուագիծ հայ մատենագրութեան  /  Հ. Ն. Անդրիկեան; նախաբան ծանօթագր Խմբ.. Է/301-6; Ը/337-45; Թ/385-401; Ժ/433-43 (Աբ):

Բվնդ Նախաքրիստոնէական շրջան. Երկիրը; Երեւոյթը; Կլիման; Ժողովուրդը; Բարքերը; Լեզուն; Մատենագրական սկզբնաւորութիւններ (Բեւեռագիր, զրոյց); Զարթումն ազգային զգացման; Մեկենաս հարստութիւն մը; Գողթան երգիչներ; Առաջին գրական գործեր (Կրօնական երգեր, պատմական երգեր); Հելլենական ազդեցութիւն; Պարթեւ-պարսկական ազդեցութիւն; Արքունական եւ մեհենական դիւանները; Ցոյցք; Մրմունջք: Քրիստոնէութեան դարձէն մինչեւ երկրին բաժանումը. Երրորդ դարու կիսէն վերջ նոր հոսանքներ երկրին կեանքին մէջ. (Քրիստոնէութիւնը, նախարարական տուներու զօրանալը Պարթեւներու տկարանալովը); Երկու հոսանքներ կռուի մէջ, քրիստոնէութիւն եւ հեթանոսութիւն; Ասորական առաքելութիւն, իր առաջին գրական   գործերը (Լաբուբնեայ` Աբգարու զրոյցը, Սանդուխտի վկայաբանութիւն); Նախարարական տուներու առանձինն մուրհիկներ ու պատմութիւններ; Յունական առաքելութիւն եւ Հայոց պաշտօնական դարձն ի քրիստոնէութիւն: Երեք հոսանքներ հայ մտածութեան մէջ (ասորական-քրիստոնէական դպրոց, յունական-քրիստոնէական դպրոց, հեթանոս ազգային մատենագրութիւն); Իւրաքաանչիւրին կացութիւնը եւ գրական գործերը; Գրական լեզուն; Անջատեալ հելլենականութիւնը Հայերէն լեզուով գրականութեան ընդհանրանալէն, մինչեւ Զենոն կայսեր հենոտիկոնը` կամ ազգային անկախ եկեղեցին. Ազգային ոյժը` կեդրոնացած նուիրապետութեան մէջ; Սահակ Պարթեւ; Մեսրոբ Հացեկացի [ Մաշտոց ]; Հայերէն լեզուով գրականութիւնը; Թարգմանութիւններ ու խմբագրութիւններ հին գործերուն; Նախափորձերը; Սամուէլ. Կորիւն; Եզնիկեան երկրորդ շրջանը; Աբրահամ Զենակացի; Ընդդէմ Աղանդոցը; Վարք Մաշտոցի; Վարդանանց պատերազմը; [ Ղազար ] Փարպեցի; Յովհան Մանդակունի կաթողիկոսը; Յունական եկեղեցին անհասկացողութեան մէջ Հայոց հետ Հելլենաբան դպրոցը. Մեսրոբեան դպրոցին հակառակորդ մը; Մովսէս Խորենացի եւ հելլենաբաններու կեանքը; Իրենց գրական գործունէութեան ժամանակը; Հելլենաբանութիւնը եւ միջավայրը ուր ծնունդ առաւ; Եղիշէի 451 ի Հայոց պատերազմի պատմութիւնը; Դաւիթ Անյաղթի գործերուն սեռը; Խորենացիին թարգմանութիւնները; Իր Հայոց պատմութիւնը; Հելլենաբաններու ազդեցութիւնը Հայ ինքնուրոյն եկեղեցի կազմուելէն մինչեւ Բագրատունեաց հարստութեան անկումը. Ընկերութեան վիճակը; Նոր հասկացողութիւններ արեւելքի եկեղեցիներուն մէջ; Գիրք Թղթոց; Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս; Կոմիտաս Կաթողիկոս; Արաբական արշաւանքն ու Սեբէոս; Թէոդոր Ռշտունի; Նախիջեւանի կրակը; Հելլենաբան գրիչներ ու քերթողներ; Յովհան Իմաստասէր; Ստեփանոս Սիւնեցի; Ղեւոնդ երէց պատմիչը; Հայ ընկերութեան մը վերակազմութիւնը բագրատունի թագաւորութեամբը; Բագրատունի թագաւորութեան պատմիչները; Միակ արուեստի գործը այս ամբողջ շրջանի հայ կեանքին` Նարեկը; Ստեփանոս Ասողիկ; Մեսրոբ Երէց եւ Ուխտանէս պատմիչները Բագրատունի հարստութեան կործանումէն մինչեւ Ռուբինեան հարստութեան անկումը. Կացութիւնը Բագրատունի հարստութեան անկման ատեն ու վերջը; Գրիգոր Մագիստրոս; Արիստակէս Լաստիվարցի; Ռուբինեանց հարստութեան նշանաւոր տուները. Ներսէս Շնորհալի, Յովհաննէս Սարկաւագ Սոփեստէս, Գրիգոր տղայ, Ներսէս Լամբրոնացի; Արեւելեան վարդապետները, Մխիթար Գոշ; ԺԲ-ԺԳ դարերու ժամանակագիրները, Սամուէլ Անեցի, Մխիթար Անեցի, Մատթէոս Ուռհայեցի, Վանական վարդապետ եւ իր աշակերտները` Վարդան վարդապետ, Կիրակոս Գանձակեցի; Աշխարհաբարը կը ծնանի ու կը տիրէ. Մխիթար Հերացի, Սմբատ Գունդստապլ; Վերջ Ռուբինեան հարստութեան Ռուբինեան հարստութեան անկումէն մինչեւ ութեւտասներորդ դար. Ռուբինեան հարստութեան անկումին հետեւանքները; Մատենագիրը որ կը բանայ նոր շրջան մը (Յովհաննէս Երզնկացի); Միջնադարեան երգիչներու դպրոցը, իրենց նկարագրականը; Առաքել Շիրակվանցի Անծանօթ երգիչ  «ԱւաԽղ ըզԼէոնն ասեմ…»  22 տող; Հնագոյն միջնադարեան ժողովրդական երգը; Սոյն դպրոցին հիմնադիրը (Կոստանդին Երզնկացի); ԺԴ դարու երգիչներ (Խաչատուր Կեչառեցի, Ֆրիկ); ԺԵ-ԺԶ դարու երգիչներ (Առաքել Սիւնեցի. զԱդամագրքից «Երկիրս անյայտ էր, անպատրաստ…»  12 տող, Մկրտիչ Նաղաշ, Յովհաննէս Թլկուրանցի. «Արծիւ ես յերագ թռչիս…»  4 տող, Գրիգորիս Աղթամարցի); Սիրոյ երգիչը (Նահապետ Քուչակ); Ուրիշ երգիչներ (Յովնաթան Նաղաշ); Թռչունի եւ ծաղկի երգեր: [ Տատուր, Դաւիթ Սալաձորեցի, Անծանօթ արգիչ  «Նըստեալ կայր ու լայր կաքւուկն…»  34 տող «Ծիլ ծիլ ոսկիէ վարդի թերթերն…»  34 տող ]; Միաբանասիրաց դպրոցը   եւ Լատինաբան հոսանքը; Բարթողիմէոս Բոլոնիացի; Յովհաննէս Քռնեցի; Ի՞նչ է Լատինաբանութիւնը; Ազգայնական հակահոսանքը (Եսայի Նչեցի, Յովհաննէս Որոտնեցի, Գրիգոր Տաթեւացի); Այս շրջանիժամանակագիրներ (Ստեփանոս Որբէլեան, Մաղաքիա Աբեղայ, Մխիթար Այրիվանեցի, Թովմաս Մեծոբեցի); Դարագլուխ կազմող հեղինակ մը (Առաքել Դաւրիժեցի); Իր արբանեակները (Զաքարիա Սարկաւագ, Աբրահամ կրետացի); Ուր կը վերջանայ այս շրջանը:

* -  Պետրոս Սիմէօնեանց: [ Մահախօս.: Կենսգրծ. համառօտ. ]. Գ/կզմ 2:

* -  Սանդուխտ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Է/289-92; Ը/369-74 (Աբ) Տծ:

Կոյսին նուիրուած շարականները: Փավստոս Բուզանդի վկայութիւնը: Մ. Խորենացու վկայութիւնը Սանատրուկի մասին: Լուկիանոս պատմագրի տեղեկութիւնները: Դիոն Կասիոսի եւ Սուիդասի պատմութիւնները: Մարկուարտի մօտեցումը:

Տե'ս նաեւ ԺԲ/552, 1905; Բ/60, 1907:

* -  Տրիպոլիի Իտալ եւ Թուրք պատերազմը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ-ԺԲ/567-75 

(Բա):

* -  Քաղուածոյք ի վերջ տարւոյ: [ Ասացուածքներ ]. ԺԱ-ԺԲ/575-6:

 

*  ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Պատմական. Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմայ 190 ն. Ք. մինչեւ 428 յ. Ք.  /  Հ. Յ. Աստուրեան. Ժ/454-62; ԺԱ-ԺԲ/494-509, 1911; Ա/11-26; Բ/90-5; Գ/126-33; Ե-Զ/229-41, 1912 (Ազ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Երկու խօսք հայ ընթերցողիս; Աղբիւրք եւ մատենագրութիւն; Ներածութիւն Բնիկ հայազգի թագաւորներ կամ Արտաշէսեան հարստութիւն. Տիգրան Բ; Միհրդատայ հետ գործակցութիւնը; Գրաւումները; Տիգրանակերտ; Լուկուլլոսի փափագը Հայոց եւ Պարթեւաց դէմ պատերազմելու; Տիգրանակերտի եւ Արածանիի ճակատը; Տիգրան Բ եւ իր որդիները; Պոմպէոս ի Հայս եւ հաշտութիւն; Հայաստան Հռովմէական աւատ մը; Տիգրան կրտսեր Պոմպէոսի ձեռքէն յափշտակուած, իր արկածները; Տիգրան Բի վերջին օրերը; Հայաստանի նոր դրութիւնը Արտաւազդ Բի ատեն; Կրասոս եւ Անտոնիոս ընդդէմ Պարթեւաց եւ Արտաւազդ; Անտոնիոսի ոճիրը եւ «Բարբարոս»ները; Արտաշէս Բ իր հօր վրէժը կ'առնէ Հռովմայեցիներէն; Տիբերիոս ի Հայաստան; Տիգրան Դ եւ Երատոյ կ'իշխեն Պարթեւաց զօրութեամբ; Վախճան Արտաշէսեան հարստութեան եւ դադրումն ազգային դրամակոխութեան; Պարթեւական, հռովմէական եւ ազգային կուսակցութիւններ; Գերմանիկոս ի Հայս; Արտաւանու եւ Տիբերի կռիւները Հայաստանի համար; Միհրդատ եւ Հռադամիզդ Օտարազգի թագաւորներ կամ անցման շրջան. Հայոց հակումը դէպի Պարթեւ Արշակունիները; Արշակունիք Հայաստանը կը գրաւեն; Ներոնի դիմադրութիւնը; Կորբուղոն Արտաշատը կը կործանէ, Տիգրանակերտը կ'առնու; Հռովմայեցիք կը ստիպուին թողուլ Տիգրանակերտը; Լեգէոններ անձնատուր կ'ըլլան Պարթեւաց եւ Հայոց; Հաշտութիւն; Տրդատ Ա Հռովմ Ներոնէն կը պսակուի; Արշակունիք վերջնականապէս կը հաստատուին ի Հայս; Սանատրուկ Պարթեւ թագաւորներ կամ Արշակունեաց հարստութիւն:

Տե'ս  Die politischen Beziehungen zwischen Armenien und Rom von 190 v. Chr. - 428 n. Chr. - Venedig, 1911. - 129 p. զ

 

*  Աւազանին խորը  «Ծորակին վրայ արմունկըս յեց…» / ***. Ա/39 (Բե):

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Գրախօսական  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Է/334-6 (Ագ):

Oswald Balzer. Sadownictwo ormiոnskie w sredniowiecznym Lwcwie. - Lwow, 1909 ( էջ  188).

-  Statut ormianski w zatwierdzeniu Zygmunta I. z r. 1519. -Lwow, 1910 ( էջ  290).

Լեհաստանի հայկական գաղութը:

(*) -  Դասեր Հայոց եւ Հայաստանի հնագոյն պատմութեան. Տե'ս 1910:

* -  Մեծ հանդէս մը փոքրիկ  [ Լիտոյ Փիքքոլոյի ]  գիւղի մէջ  /  Հ. Յ. Աւգ.. Ժ/462-4 () Տծ  Խմբ., նկ.:

* -  Յունարէ՞ն թէ լատիներէն: [ Երանոսի բնագրի լեզուի շուրջ ] /  Հ. Յ. Աւգ.. Զ/276-9 (Ագ) Տծ:

Բանավէճ` Ակինեան Հ. Ներսէս. Իրենէոսի «Ցոյցք»ը լատիներէնէ՞ թարգմանուած է // ՀԱ, 305-10/1911:

Տե'ս նաեւ Բ/59-66, 1909; Դ/կզմ 2; Ա/40, 1911:

 

*  Ա. Հ. ՄՈՎՍԷՍ. Այցելութիւն մը սարդերու քով  /  Հ. Մովսէս Ա.. Ժ/478-9 (Բէ):

Ֆրանսիացի կենսաբան Ժ. Ֆապրի հետազօտութիւնները:

 

*  ԲԺԻԿԵԱՆ Հ. ՂՈՒԿԱՍ. Արփիար 1850-1908  /  Հ. Ղ. Բժիկեան. Բ/89-93; Դ/146-54 (Աբ; Աթ) Տծ:

Բվնդ. Արփիար գրագէտ; Արփիար վիպագիր; Արփիար հրապարակագիր; Արփիարը եւ աշխարհաբարը; Արփիար քննադատ; Մարդը:

 

*  ԳՅՈԹԷ ՎՈԼՖԳԱՆԳ. Ֆաուստ. Նախաբան երկնից մէջ  «Արեւն ըստ հին սովորութեան կը նուագէ…» /  Վոլֆկանկ Կեթէ; թրգմ Մ. Ա. Մելքոն. Ը/380-4; Թ/430-2 (Բե):

Անաւարտ է:

 

*  ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՄԻՍԱՅԷԼԻ Հայոց եպիսկոպոսի.  Մեծի կողմանցն եւ Քոստիփառնեայ նահանգին ի Սուրբ Խաչն Քրիստոսի  / Նախաբ. ծանօթ [ Խմբ. ]. - Զ/258-65 (Աբ) Տծ:

Տե'ս նաեւ Դ/160, 1906:

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Հ. Արսէն Բագրատունի: [ Գրական գործունէութ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Թ/404-15; Ժ/465-75; ԺԱ-ԺԲ/510-30 (Բե):

«Հայկ դիւցազն» պոեմի սիւժէն: Հատուածներ պոեմից:

Տե'ս 1. Բագրատունի Հ. Արսէն. Հայկ դիւցազն. Վէպ. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1858. 621 էջ:

«Ի Ծնունդ Տեառն»; «Գանգատ Պառնասեայ»; «Յաղթանակ արդարոց»; «Ողջերթ»; «Սրինգն»; «Առ ուծացեալն ի սիրոյ եղբայրութեանն»; «Աղեքսանդրի»; «Միհրան Տիւզ»; «Մահ Սոխակին» ստեղծագործութիւնները եւ հատուածներ:

Տե'ս 2. Երեմեան Հ. Սիմոն. Հ. Արսէն Բագրատունի // Երեմեան Հ. Սիմոն. Ազգային դէմքեր. Գրագետ հայեր. Առաջին շարք. Երկրորդ տպ.. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1920. էջ 72-209:

* -  Ղազարոս Աղայեան գրագէտը: [ Գրական գործունէութիւնը ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Է/306-18 (Բե):

Նաեւ  «Սարի լանջն է մահճակալ…»  11 տող Առաւօտը գիւղում  «Արեգակը դուրս է եկել…»  12 տող Մանկական թոթովանք «Աշխարհիս վրայ մէկը կար միայն…»  19 տող Տորք-Անգեղ «Տորքը չէր նման հասարակ մարդու…» 56 տող:

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. էջ 1-41:

* -  Մ [ ատթէոս ]  Մամուրեան: [ Գրական եւ լրագրական գործունէութ.: Պատմութիւն ձեռագրերի գտնուելու մասին ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Ը/359-67 (Աբ):

Տե'ս նախորդ ծանօթագրութ. էջ 42-71:

 

*  Զանազան ցեղի կենդանիներու աներեւութանալն  [ Մեծ Բրիտանիայում ] / Թրգմ Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Զ/246-53 (Բէ):

 

*  ԶՈԼԱ  ԷՄԻԼ. Սեքստեան մատրան մէջ: [ Պատմուածք ]. Դ/155-9 (Բգ) (Գեղարուեստի էջեր)

 

*  ԸՆԾԱՅՈՒՆԻ. Հեծերգ  «Թաղարին մէջ կը թոշնի…»: [ Ոտանաւոր ] /  Ընծայունի. Բ/կզմ 3 (Բե):

 

*  ԹՈՐՈՍԵԱՆ Հ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ. Այիթալահի հովուական կամ վարդապետական թուղթը  /  Հ. Յ. Թորոսեան. ԺԱ-ԺԲ/559-67 (Աբ) Տծ:

«Ճառ Աթեղահայի Ուռհայի եպիսկոպոսի» հայերէն թրգմ.: Թղթի եւ Եզնիկ Կողբացու երկի որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

*  Լոյս տեսան: [ Գրքեր եւ թերթեր: Մատենագիտ. ցանկ, նկարագրութիւն եւ համառօտ գրծնթ. ]. Ա, Դ/կզմ 4; Բ, Գ, Ը, Թ, ԺԱ-ԺԲ/կզմ 3, 4; Դ/174; Ե, է, Ժ/կզմ 4:

 

* «Կամաց մ'անցիր հոգիէս…» / ***. Ժ/464 (Բե):

 

*  ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ ԼԵՒՈՆ. Իտալական յիսնամեակը  /  Լեւոն Կիւրեղեան. Դ/185-92 (Աժբ) նկ.:

Պատմական ակնարկ 19րդ դարի: Հռոմի եւ Թուրինի Միջազգային ցուցահանդէսների նկարագրութիւնը: 

 

*  Կոչ եւ դիմում ամերիկահայ կանանց  [ կամ ]  Կոչ հայութեան  [ կամ ]  Միացեալ ընկերութիւնք Հայոց  / Միացեալ ընկ. Հայոց. Զ/կզմ 2-4; Է, ԺԱ-ԺԲ/կզմ 2; Ժ/կզմ 2-3, Տծ:

Բվնդ. Կիլիկիոյ շրջանակ; Տնօրէն Ժողովը; Համերաշխութեան ոգի; Միացեալին ուղղութիւն ու նպատակը; Պահանջը; Միացեալի գործը; Կարնոյ շրջանակ: Դպրոցական տարեշրջան 1910-1911: [ Յաշուէտւութիւն` նիւթական, մասնագէտների, աշակերտների ]; Կարնոյ շրջանակ. Տեսչութիւն Կարնի, Քղիի ու Բալուի դաշտերու վարժարանաց: [ Յաշուէտւութիւն ]; Տիգրանակերտի շրջանակ: [ Յաշուէտւութիւն ]; Կիլիկիոյ շրջանակ: [ Յաշուէտւութիւն ]; Դպրոցական տարեշրջան 1910-1911. Տարոնի շրջանակ: [ Յաշուէտւութիւն ]; Աղերդի շրջանակ: [ Յաշուէտւութիւն ]:

 

*  Հայ արուեստագիտուհի մը  [ նկարչուհի Զապէլ Պօյաճեան, կեղծան. Վարդենի ]  Անգղիոյ մէջ  / Թրգմ Հ. Թ. Օտապաշեան. Զ/282-4 (Աժբ) արտատպ. Անգլ. « Madame » թերթից:

 

*  Հայրենակցուհիներ  «Այդ նպատակով է ահա…» / Հայուհիներու Նախաձեռնող Մասնախումբ. Ե/կզմ 3:

Ամերիկահայերի օգնութեան ձեռնարկները հայերնիքում եւ սփիւռքում:

 

*  ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ. Մլքէի Աւետարանին Յ տառը մենագիր կը մնայ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Վարդան Հացունի. Գ/128-37 (Ադ) Տծ:

Բանավէճ`  Սարգիսեան Հ. Բարսեղ. Դիտողութիւնք` դիտողութեանց. «Գիր կամ պահպանակ» հնախօսականին առիթով // Բզմվէպ, 53-62/1911:

Տե'ս նաեւ Ժ/433-41, 1909:

 

*  Հին առածներ. Դ/182; Զ/257:

 

*  ՀՈՄԵՐՈՍ. Իլիական  / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. - Ա/24-31; Դ/175-82 (Բե):

Բվնդ. Առաջին երգ. Սրածութիւն. Քէն «Դիցուհի, քէ'նն երգէ, Պելեան Աքիլլի…»; Վեցերորդ երգ. Հանդիպումն Հեկտորի եւ Անդրոմաքէի եւ խօսակցութիւն «Մինակ մնացին Տրովադացիք ւԱքայեանք…»:

 

*  ՄԵԼՔՈՆ Ե. Յ. « In memoriam   ( Tennyson )  «Լուռ է առաւօտն հանդարտ ու մեղմին…» /  Ե. Յ. Մելքոն. Է/318 (Բե):

 

ՄԷԼԷՔԵԱՆ ԵՂԻԱ.

* -  Ալիքները  «ԱլիքներըԽ, յաւերժական յուզմունքի…» Եթէ մարդիկ…  «Ո՞վ բացատրել պիտի կրնար աշխարհի…» Նորէն յուզուած  «Բաղձանքի ապստամբ կոհակներ կուրծքէս դուրս կը թռչին…» Տեսլականին երգը  «Դարձն է այսօր հաւատքիս, ջախջախուելու այնքան մերձ…» /  Եղիա Մէլէքեան. Ժ/443-7 (Բե):

* -  Գիշերուան խորհուրդներ  «Չքնա~ղ գիշեր, եւ լուսասփիւռ դու գիշեր…» Թափառում  «Այսօր նորէն ըղձանոյշներ դէպի եդեմ զիս կը տանին…» Թաղծութեան վայրկեաններ  «Անապատի մը հանգոյն…» Հիւա~նդ…  «Լուսաբաղձ յոյսերըս, ամենքն ալ պարտասած ալիքներ…» Աշուղը  «Նժդեհութեան ապերախտ ցուպը ձեռքն առած`…» Ամրան գիշեր  «Սիւգեր կու գան սարերէն. գիշերին պահն է աղւոր…» /  Եղիա Մէլէքեան. Զ/254-7 (Բե):

* -  Կիւդնոսի ափերուն վրայ  «ՈղջոԽյն սիրոյ, ոԽվ դու վըտակ դարաւոր…» Լոյսի ծարաւ  «Այսօր ձեզի սիրոյ կոչ մը, պայծաԽռ օրերն իմ մանկութեան…» Սիրերգ  Hazel ին «Հըպիլ կ'ուզեմ շրթունքներուդ սրուակին…» Վիշտը լայն է…  «Վիշտը լայն է հոգիիս մէջ ու ահեղ…» Խորտակուածները  «Անոնց անցքը` ասուպի տեւողութեան պէս տըկար…» Պաղատանք  «Զա'րկ քընարիս թելերուն քու մատներով մոգական…» /  Եղիա Մէլէքեան. Ը/353-8 (Բե) Տծ նաեւ  Խմբ.:

Նաեւ  Մեծարգոյ խմբագրութիւն: [ Շնորհակալական երկտող` բանաստեղ. —ների հրատարակութեան ] / Ձերդ  Եղիա Մէլէքեան.

Տե'ս Մէլէքեան Եղիա. Հայի ճակատագրէնզ:

* -  Պատկերին առջեւ  «Գեղուհիի կիսանդրի մ'է ձիւնաթոյր…» Տարագրութեան ճամբուն վրայ  «Խարակները այլեւըս զիս պիտի փշրեԽն…» Աստղերուն  «Գիշեր ատեն աղմուկները երբոր լռեն…» Մենարանիս մէջ  «Սէրը նորէն կու գայ տանջել զիս այսօր…» /  Եղիա Մէլէքեան. Թ/402-4 (Բե)

* -  Մեծարգո խմբագրութիւն Բազմավէպ հանդէսի, Վենետիկ  /  Եղիա Մէլէքեան. Զ/253-4, Տծ  Խմբ.:

Մտորումներն իր կրթութեան եւ գրական կեանքի շուրջ:

* -  Մըռայլին մէջ  «Միտքով հիւա~նդ. խորհուրդներըս ցրուեր են…» Բանաստեղծը  «Մուսաներու Ուխտին համար…» Սիրոյ ուխտը  «Մտքիս մըռայլը մատուռին մէջ մենաւոր ու տըխուր…» Զարթնումի երգը  «Ահա արեւը կը ճեղքէ պատմուճանը մութ գիշերին…» Տրտմութիւն  «Իրիկուն է. մայրամուտը ոռոգուած է բոցերով…» Սպասում  «Մինչեւ ե՞րբ այսպէս սպասել անդադար…» Երգ` անուրջին  «Սրտիս սէրէն համբոԽյր քեզի, ոԽվ Անուրջ…»; Ճշմարտութիւնը  «Աշխարհի սեւ կեանքին մէջ ճառագայթ մ'է փրկութեան…» Ալեկոծութիւն  «Անիծապարտ ճանապարհ, ուր կը քալեմ գլխիկոր…» Վարանոտ սիրերգ  Վ. ին «Քու կանգնագեղ կերպարանքդ անդրիանդն է բընակերտ…» /  Եղիա Մէլէքեան. ԺԱ-ԺԲ/489-93, 537-42 (Բե):

 

* [ ՄՈՒՍՍԵԹ Ա. ԴԷ ]  =  MUSSET A. DE. Մալիբրանին  «Ինչ որ լալու ենք մենք քու վաղհաս գերեզմանիդ վրայ…» /  A. De   Musset. - Ե/236 (Բե):

 

*  Յուշագիրք Ռուստամի. Մամլուք մեծին Նաբոլէոնի  / Առջբն եւ վերջաբ Խմբ.; թրգմ Հ. Ե. Ա [ Եփրեմ Աբրահամեան ]. Թ/415-27; Ժ/447-53 (Ազ) Տծ:

Բվնդ. Իմ գերդաստանս; Հայրս կը թողու զմեզ. ես կը մնամ հօրս եւ քոյրերուս հետ միասին; Պատերազմ Հայաստանի եւ Պարսկաստանի մէջ; Կ'ապաստանինք ամրոց մը; Գլխերնէս անցած վտանգներն; Մահ Բէգզատէ քրոջս; Կ'երթանք հայրերնիս գտնելու; Ճամբորդութեան միջոց իմիններէս բաժնուիլս, եօթն անգամ կը վաճառուիմ իբրեւ գերի; Վաճառական մը իրեն հետ կը տանի զիս Կ. Պոլիս ու կը վաճառէ Սալա-Պէյին; Գահիրէ հասնիլս; Սալա-Պէյ կը խառնէ զիս իւր Մամլուքներուն մէջ; Կը մեկնինք դէպ ի Մեքքէ; Ի դարձին պաշարուած կը գտնենք Եգիպտոսը Գաղղիացիներէն; Կը հասնինք ի Սէն-Ժան տ'Աքրը, ուր Սալա-Պէյ կը սպաննուի Ճէզզար Փաշայէն; Գահիրէ վերադարձս; Պոնափարտ սպարապետն հաւանութիւն կու տայ Շէյխ-Էլ-Պէքրին զիս իւր ծառայութեան մէջ առնելու; Շէյխին ապարանքն; Կ'ուզեմ ամուսնանալ իւր աղջկան հետ; Պոնափարտ ի Սէն-Ժան տ'Աքրը; Ապուքիր. Սոսկալի տեսարաններ Մամլուքի մը հետ; Շէյխ-Էլ-Պէքրին անժուժկալութիւնը; Եւգինէոս իշխանին կամպանեան գինին; Կը մտնեմ Պոնափարտ սպարապետի ծառայութեան մէջ:

Նապոլէոնի բանակի հայազգի զինուորների ցուցակ:

 

*  [ ՇԵԼԼԻ ՊԵՐՍԻ ] =  SHELLEY PERCY. Արտոյտին  «Ողջո~յն քեզի, Ոգի~ զըւարթ…» /  Percy  Shelley; թրգմ Եղիա Մէլէքեան. Թ/401-2 (Բե):

 

*  ՇԷՐԻՏՃԵԱՆ Կ. Տիար  «Հայկական Ընդհ. Միութեան…»: [ Կենտրոնական գրադարան ստեղծելու անհրաժեշտութիւնը ] / Գրադարանապետ  Կ. Շէրիտճեան. Ե/կզմ 2:

 

ՇԻԼԼԷՐ ՖՐԻԴՐԻԽ.

* -  Հէրօ եւ Լէանդըր  «Կը տեսնէ՞ք սա հնադարեան…» /  Շիլլէր; թրգմ Մ. Ա. Մելքոն. Ե/227-30 (Բե):

* -  Ողբ Կերէսի  «Արդեօք գարունն եկա՞ւ զուարթ…» /  Շիլլէր; թրգմ Մ. Ա. Մելքոն. Ա/13-4 (Բե):

 

(*)  ՈՒՆՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Քաղաքական տնտեսութիւն  [ կամ ]  Քաղաքական տնտեսագիտութիւն. Տե'ս 1909; 1910:

 

ՉԻԹՈՒՆԻ ՏԻԳՐԱՆ

* -  Ժողովրդական վէպերու յիշած ձիերը  Քուռկիկ-Խալալին, Կապոտ-Քուռակ, Ռաշխէ-Բալաք, Բօզէ եւ Կռադ, եւ այլն /  Չիթունի. Զ/279-82 (Աբ):

* -  Ժողովրդական վէպը եւ Տեղական սովորոյթներ: [ Նկարագրութիւն ] /  Չիթունի. Ե/237-8 (Աբ):

 

ՊԱԶԻԼ.

* -  Յովնաթան Նաղաշ: [ Գրխօս.: Ուղղագրութիւններ ] / Տոքթ Պազիլ. Ժ/476-8; 480 (Ագ):

Նաղաշ Յովնաթան Աշուղը. Փարիզ: Տպ. Ներսէսեան, 1910:

* -  Նահապետ Քուչակի դիւանը  / Տոքթ Պազիլ. Ե/230-3 (Ագ):

 

*  ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ. Յովնաթան Նաղաշ. Շօռօթեցի: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Դ/173-4 (Ագ) Տծ:

Նաղաշ Յովնաթան Աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը (ուսումնասիրութիւն Արշակ Չօպանեանի). Փարիզ: Տպ. Ներսէսեան, 1911. 128 էջ: զ

 

*  Ռուսաստանի մեր յաճախորդներին  / Տեսչութիւն Մխիթ. տպարանի. ԺԱ-ԺԲ/կզմ 4:

Փոստի ծառայութիւնների թերացման շուրջ:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Դիտողութիւնք` դիտողութեանց. «Գիր կամ պահպանակ» հնախօսականին առիթով: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Բ/53-62 (Ադ) Տծ:

Մլքէ թագուհուն վերագրուող Աւետարանի շուրջ: 

Տե'ս նաեւ Ժ/433-41, 1909:

 

*  Ստացուած գրքեր: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Ա, Է, ԺԱ-ԺԲ/կզմ 3; Գ, Ը, Թ/կզմ 2-3; Զ/կզմ 4:

 

*  Վենետիկի Մխիթարեան տպարան [ ի հնարաւորութիւնների գովազդ ]. Է/կզմ 4:

 

*  ՎԻԴՐԷԲԻՍԷԼԻ Դ. Գխա'լա  (Պատմուածք) / Տիկին  Դ. Վիդրէբիսէլի; թրգմ Աստուածատուր Բէկ-Յովսէփեան. Ա/31-4 (Բժ) Տծ:

 

* [ ՎՕԼՏԱԻՌԵ ]  =  VOLTAIRE. Գրագէտներուն վիճակը: [ Պատմուածք ] /  Voltaire. (Բգ; Բե):

Նաեւ  «Հոս կը հանգչի, Հիպոկրենի եզերք…»  քառեակ:

 

*  ՏԱՅԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ. Մեր շնորհակալութիւնները  [ Ի La patrie »ի խմբագիր Յովհաննէս Մինասեանին թերթի հաւաքածուներ նուիրելու համար ] /  Հ. Ղ. Տայեան. Բ/կզմ 2:

 

ՏԱՍՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ.

* -  Կոտորած Դանեցւոց եւ մահ Սուենոս զօրագլխին  «Այս պահուս Քրիստոնէից բանակավայրն էր հասած…» Ազատումն Երուսաղեմի. Երգ Ը /  Տ. Տասսոյ; թրգմ Հ. Ա [ թանաս ]  Վ. Տիրոյեան. Ե/204-13 (Բե) նկ.:

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1912. էջ 244-59, :

* -  Երուսաղէմ ազատեալ  Տասներկուերորդ երգ  Կլորինդա եւ Արկանտ կ'այրին Քրիստոնէից աշտարակը. Պատմութիւն Կլորինդայի. Մենամարտ Տանկրէդի եւ Կլորինդայի. Մկրտութիւն եւ մահ Կլորինդայի. Ողբ Տանկրէդի. Երդումն Արկանտի Տանկրէդի Կլորինդայի վրէժը խնդրելու  «Թէեւ գիշեր էր, բայց յոգնած մարտիկներն…» /  Դասսոյ; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Է/319-28 (Բե):

Տե'ս Դասսոյ Դորկուատոյ. Երուսաղէմ ազատեալ / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազարոս Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1911. էջ 343-74:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Արժանապատիւ Հ. Ն. Անդրիկեան  «Մեծ հաճոյքով կարդացի Գիրքեր ու թերթեր յօդուածը…»: [ Երանոսի լատեներէն բնագրի շուրջ ] /  Վանատուր. Դ/կզմ 2:

Տե'ս Ա/40, 1911:

(*) -  Հայազգի անծանօթ մնացած հեղինակներ  [ կամ ]  Հայերը բիւզանդական գրականութեան մէջ  [ կամ ]  Հայերը Բիւզանդական մատենագրութեան մէջ. Տե'ս 1906; 1908:

* -  Հայ ցեղը եւ դասական դիւցազներգութիւնը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է/328-33 (Աբ) Տծ:

Հայերի ծագումն ըստ Վերգիլիոսի, Հոմերոսի, Հերոդոտի, Պլատոնի: Հատուածներ Հոմերոսի Իլիականի հարերէն թրգմ. —ից:

* -  Պայքար մը հայրենիք գաղափարին շուրջ: [ Գրախօսութութիւն ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/75-84 (Ագ) Տծ:

Վարանդեան Միքայէլ. Վերածնւող հայրենիքը. Ա. Հ. Ժնեւ. 400 էջ: զ

  Բ. Հ. Ժնեւ. 400 էջ: զ

Վարանդեան Միքայէլ. Հոսանքներզ

«Բնական հայրենասիրութիւնն է որ ներկայապէս խուլ պայքար մը կը մղէ արուեստական հայրենասիրութեան դէմ, թիւրքահայու բանաստեղծական ոգեւորութիւնը Կովկասցիի «գիտական» եւ ցուրտ ըմբռնումին դէմ»:

Բվնդ. «Հայրենիք»ի երկու ըմբռնումներ; «Ազգասիրութեան» հանգանակ մը` նոր շարադրուած; «Միջազգայնութիւնը» եւ Հայեր. փայփայուած վտանգ մը; «Միջազգայնութեան» ազդեցութիւնը ազգային պատմութեան, ազգային լեզուի վրայ; Հայ հերոսներու դաւանանքը:

* -  «Սաթենկայ երգ»ի բառական եւ քնարերգական իմաստը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ը/345-52 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Շաւարշ Վ Սահակեանի ուսումնասիրութիւնը` «Հանդէս Ամսօրեայ»ի մէջ; Իր հնութիւնը, նորութիւնները; «Սաթենկայ երգ»ի կրած աղաւաղումները` ձեռագրաց ընդօրինակողներէ եւ արդի բանասէրներէ; Նոր ուղղագրութիւն մը. ձեռագրական, լեզուական, պատմական, ազգագրական փաստեր; «Սաթենկայ երգ»ի վիպական արժէքը. երգիչներու գեղարուեստական դիտումները:

* -  Վարդ Հայկազն  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ը/345-52 (Ազ) Տծ:

Բվնդ. Համալսարանի գաղափարը հայ-բիւզանդացի իշխանի մը քով; Հելլէն գիտութեան պաշտող մը` անկման շրջանին; Վարդ Հայկազնի նկարագիրը. վարքը:

 

ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ.

(*) -  Համաշխարհական լեզու. Տե'ս 1910:

* -  Հոմանիշ բառեր  /  Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան. Գ/114-(Աե) Տծ:

Բվնդ. Հոմանիշք եւ նոյնանիշք; Զեղծումն բառագրոց; Սուտ եւ ստոյգ ճոխութիւն լեզուի; Յստակութիւն եւպարզութիւն լեզուի; Աղբիւրք հոմանիշներու ուսումնասիրութեան; Հոմանիշներու զեղծումն Նախնեաց քով; Հոմանիշներու զանազան տեսակներ; Աւելի կամ պակաս մերձաւորութիւնք հոմանիշներու; Ստուգաբանութեան դերը հոմանիշներու հանդէպ; Ածանցներու դերն հոմանիշներու հանդէպ; Վերջին խօսք մ'ալ եւ ոչ-անօգուտ առաջարկ մը:

* -  Սարգիս Խաչատուրեան  [ նկարչի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Ա. Վ. Տիրոյեան. Դ/170-2 (Աթ) 2 թ. ներդ.:

* -  Տորկուատոյ Տասսոյ: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. ԺԱ-ԺԲ/542-58, նկ.:

 

*  Տ. Հանգիստ հոգւոյ հօր Դաւիթ վարդապետի Նազարեթեան  Աթոռակալի Մխիթարեան միաբանութեան: [ Մահախօս.: Կենսգրծ. ] /  Տ.. Բ/51-2 (Աթ; Աթ1):

 

*  ՓԻԼՈՍԵԱՆ ՇԱՊՈՒՀ. Մրջիւններու եւ մեղուներու զգացողութիւնը. Կասդոն Պոնիէ են: [ Ուսմնսր. ] /  Շապուհ Փիլոսեան  Բժշկութեան ուսանող Ժնեի համալս. Բ/63-9; Գ/138-41; Դ/167-70; Ե/224-7 (Բէ):

 

* [ ՔԵԱՌԼԻ ՋԷՅՆ ]  =  CARLYLE JANE. Անապատէն. Առ ծիծառնուկ որ իր տունը մեր տանեաց ներքեւ կը շինէ: [ Արձակ բանաստեղծութ. ] /  Jane Carlyle. ԺԱ-ԺԲ/567:

 

*  ՕՏԱՊԱՇԵԱՆ Հ. Թ. Օր. Պլէքվէլի շուրջ  /  Հ. Թ. Օտապաշեան. ԺԱ-ԺԲ/559, համառօտ արտատպ. «Լուիզվիլ Հերալտ» թերթից:

Ալիս Սթուն Պլէքվէլը` Ամերիկայում «Հայաստանի բարեկամներ» ընկերութեան անդամ: Պետրոս Դուրեանի, Արշակ Չօպանեանի եւ այլոց բանաստեղծութիւնների գրքոյկի անգլերէն թրգմ. եւ հրատարակութիւնը: