ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1906

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ չորրորդ տարի: Հատոր ԿԴ:

Գ. Խմբագրական, Հայկական ճեմարան, Թղթակցութիւնք հայ[ կական ] ճեմ[ արանի ], Բանաստեղծականք, Վիպականք, Գրականք, Գիտականք, Գրախօսականք, Այլեւայլք:

Դ. Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ:

Ե. Երկսիւն: Երբեմն միասիւն:

Է. Բովանդակութիւն  կամ  Ցանկ նիւթոց  ամէն հմրի վերջում:  Բովանդակութիւն նիւթոց 1906 տարւոյ:

Ը. Նկարներ:

 

*  Ամսալուրք  [ կամ ]  Ազգային քրոնիկ  [ կամ ]  Քրոնիկ.

Կ. Պոլսի պատրիարք Տ. Պօղոս-Պետրոս Սապաղեան սրբազանի պատուանշանը; Եգիպտոսի հայ կաթոլիկների եկեղեցական կանոնադրութեան հաստատումը; «ՅառաԽջ» թերթի հրտ. ծանուցումը; «Մշակ»ում «Հայ-կաթօլիկների դրութիւնը Կովկասում» յօդուածը; Մինաս Չէրազի « L’Armռnie » թերթի դադարեցումը Յովհաննէս Լօրիս-Մէլիքովի հետ հակամարտութեան պատճառով. Բ/կզմ 2 Կ. Պոլսի պատրիարք Պօղոս-Պետրոս Սապաղեանի ուղեւորութիւնը; Մակար եպս. Բարխուդարեանի մահը; Բաբկէն վրդ. Կիւլէսէրեանը Մարաշի հոգեւոր առաջնորդ. Ե/կզմ 2 Մելքոն խանը պարսկական Պաշտօնարանի նախագահ; Հայերէն թերթերի մուտքը Պարսկաստան; Արշակ Չոպանեանի մասին ֆրանսիական « L ’A urore » օրաթերթում; Էմիլ Դեզայի բանախօսութիւնը Գրիգոր Աղթամարցու «Այգ»ի շուրջ; Մեծի Տանն Կիլիկիոյ (Սսի) կաթողիկոսութեան ունեցուածքը; Մահացել են` Պետրոս Ազարեանը, Նշան Սէֆէրեանը, Ներիման խանը; Յովհաննէս Մալաքեանի կտակը; Թադեւոս Տէր-Յովհաննիսեանցի կառուցած գրադարանը Նոր Խուղայում; Միրզա Մարտիրոս Դաւթեանի կտակը; Աբրահամ Բարթողի նուէրը; Ոմն ազգասէրի նուէրը Կահիրէի բարեգործական ընկերութեանը. ԺԱ/կզմ 2 Սարգիս Գուիւմճեանի հիմնած դպրոցը; Դերասան Մաքս Մաքսուտեանի յաջողութիւնները; Կ. Պոլսի եկեղեցական ժողովի որոշումը` քահանաների կրկնամուսնութեան վերաբերեալ; « Humanitռ »ի հրտ.; Դերասան Գէորգ Պետրոսեանի մահը; Արեւելահայ դպրոցների ծրագիրը; Բժիշկ Վահրամ Թորգոմեանի տիտղոսը; «Հայ դերասանների Պրոֆեսիոնալ միութիւնը» Կովկասում; Յովհաննէս Կիւմշեանի կտակը; Արիստակէս արքեպս. Սեդրակեանի մահը. ԺԲ/կզմ 2:

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* -  Ազգային վէպերէն  [ կամ ]  Միջին դարու վէպերէն  [ կամ ]  Յաւելուած մը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Է/298-303; Ը/341-7; ԺԱ/509 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Պղնձէ քաղաքը: [ Նաեւ Մկրտիչ Նաղաշի բանստղծթ. —ներում ]; Ֆարմանի Ասմանի: [ Նաեւ Կոստանտին Երզնկացու բանստղծթ.   որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը ]; Հարցմունք աղջկան: [ Նաեւ «Հազար ու մէկ գիշերներ»ից «Թէվէտուտ»ի հատուածի հետ տեքստերի   զուգահեռ համեմատութիւնը ]:

* -  Անտիպ էջեր  / Հրտ. պտրստ. եւ նխբն`  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ/502-6; ԺԲ/546-8 (Աբ):

Բվնդ.  ՆԵՐՍԷՍ ԱԲԵՂԱՅ.  Յայսմ աւուր յիշատակ է անդամալուծին զոր բժշկեաց Քրիստոս  «Այր ոմն անդամալոյծ, աղքատ եւ անտէր, տկար եւ անօգնական, անոք եւ անկարեւոր, լուծեալ եւ խափանեալ յամենայն պիտանի անդամոցն…»; զ ԱՌԱՔԵԼ ՍԻՒՆԵՑԻ. Բանք բաղձականք ի հոգեկան մտաց` խանդաղատմունք սիրոյ` առ ճշմարիտ բաղձալին Քրիստոս. առեալ յԵրգ երգոցէն հոգեպէս իմացմամբ  «Ահա բաղձամ քեզ ցանկալի…»  36 քառեակ, ծայրակապ` Ա-Ք:

* -  Գրական զրոյց. Առանձարի նորավէպերը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Թ/418-24 (Աա; Աբ):

Բվնդ. Վշտի ծիծաղը; Առանձարի Ոգին; Բուրդի վաճառականութիւնը; Հոգուս համար; Նորավէպին նորավէպը; Հոսհոսն ու Ինտելիգենտը; Ի՞նչ պէտք են Պոլիս ու Թիֆլիզ իրարու փոխ տալ; Նոր տարրը մեր գրականութեան մէջ

* -  Դանիէլ Վարուժանի բանաստեղծութիւնը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ե/221-6 (Աա; Բե):

Նաեւ  «Տենչիդ ըզգո~յշ - կը խօսի Մուսան, - այս քընարս է շինուած, տե'ս…»  9 տող;  «Պիտ լօռ ըլլաք դուք, ես հող…»  4 տող;  «Զիրենք մոռցող աշխարհն մոռնալ կը ճըգնին…»  2 տող;  «Օ'ն, հաշիշ բերէք…»  5 տող;  «Խորհուրդին դէմ մենք մինչեւ ե'րբ, ծընրադիր…»  11 տող;  «…Ո'վ շիրիմ, Ճակատս ահա քարիդ դըրած կընկըղմիմ…»  42 տող: Տե'ս «Սարսուռներ» ժողովածուի «Մուսային», «Աւազանին ձուկերուն», «Ձիւնէ դագաղը», «Հաշիշ», «Յաւերժութեան սեմին», «Յավերժութեան սեմին» // ՎԴ. Հ. Ա.. էջ 13-16, 54-6, 19-23, 25-6, 43-51, 43-51:

* -  Դիտողութիւններ Գողթան երգերու վրայ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Գ/105-7 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Տող մը իր պատշաճ տեղը դրուած; Ուրիշ տողի մը ակնարկութիւնը Բուզանդի քով; Ի՞նչ կը նշանակէ խաւարածի; Ի՞նչ կը նշանակէ ի բարձիցն Արգաւանայ; Թուելեաց անուան շուրջը:

* -  Լեզուաբանական  [ կամ ]  Լեզուաբանական  քրոնիկ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/10-2; Ժ/440-2 (Աբ; Աե) Տծ:

Բվնդ. Երկի՞ն թէ երկինք; Մեսրոբեան դպրոցի քերականութիւնը; Սեռական հոլովանիշ մասնիկները; Բառ մը յունարէն; Բառ մը պարսկերէն:

* -  Հայ հանդէսներ: [ Գրծնթ., գրխօս. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան.  (Ագ) Տծ:

Բվնդ. Մուրճ (թիւ 10, 1905): [ Ընդհանուր բվնդ.: Յօդուածներում օտար բառերի գործածութիւնը ]; Հանդէս ամսօրեայ, 1905 (թիւ 10-11): [ Հ. Յակոբոս Տաշեանի «Արշակունի դրամներ» յօդուածը: Եղիշէի վերաբերեալ նոր հրտ. նախապատրաստութիւն ]. Ա/44-6: Հանդէս ամսօրեայ, (թիւ 12, 1905): [ Հ. Ներսէս Ակինեանի «Խոսրովիկ Թարգմանիչ եւ իւր երկասիրութիւնները» ]; Անահիտ, (թիւ 12, 1905): [ Մաքսիմ Գորկու յօդուածը Կովկասում հայկական կոտորածների մասին: Դանիէլ Վարուժան  «Դէմքեր վըտիտ, բիբեր` տենդի վառարան…»  9 տող: Ալֆրէդ դը Վինի թրգմ. Հ. Խորէն Գալֆայեանի  Փարիզ  «Ըստուերներ պալատներու, գմբէթներու, սլաքներու…»  19 տող; Վիկտոր Հիւգոյի թրգմ. Հ. Խորէն Գալֆայեանի  Նապոլէոն  Բ « Ը chaque fois que l’heure sonneգ »  21 տող  = «Ամէն մէկ ժամն որ կը հնչէ մեր ի լուր…»  20 տող ]. Բ/89-92: Հանդէս ամսօրեայ, (թիւ 1, 1906): [ Հ. Յակոբոս Տաշեանի «Մուրատ Փ. ` Յայտնութիւն Յովհաննու, հին հայ թարգմանութիւն»; Հիւբշմանի «Հին հայոց տեղւոյ անունները» գիրքը; Գրիգոր Գովրիկեանի «Կերլա Հայաքաղաքի հռոմէական ամրոցը, հայկական թանգարան» ]. Գ/140-2: Մուրճ (1905, թիւ 11-12): [ Վահրամ Փափազեանի «Խաղ»ը: Լէօի բանավէճը Նիկողայոս Մառի «արքաուն» բառի մեկնաբանութեան շուրջ ]. Դ/188-90: Անահիտ (1906, թիւ 1-2): [ Խաչատուր Աբովեանի «Զանգի»ն ]; Մուրճ (1906, թիւ 1): [ Առանձարի «Երկու պատկեր» վիպակը ]; Հանդէս ամսօրեայ, (թիւ 5, 1906): [ Հ. Գրիգոր Գովրիկեանի «Ռուբենսի «Քրիստոսի խաչէն վար առնուելու» նկարը, Հայաքաղաքի ազգային կաթուղիկէին մէջ» ]. Է/331-2:

* -  Միսայէլ հայ-աղուանից եպիսկոպոսը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Դ/160-6 (Աբ; Աթ) Տծ:

Կենսգրծ. Թ դ. եւ նրա «Երանելւոյն Միսայէլի Հայոց եպիսկոպոսի, Մեծի կողմանցն եւ Քոստիփառնեայ նահանգին, ի սուբ Խաչն Քրիստոսի» ճառը:  Նաեւ  Սրբագրութիւն մը.   էջ 318:

* -  Սմբատ Գունդստապլ  (Նախամարտիկ աշխարհաբարի դատին) /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Զ/244-8 (Աբ) (Հին դէմքեր) Տծ:

* -  Վաստակոց գրքին թարգմանիչը  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Թ/435-9 (Աբ) Տծ:

Գրքի «ներկայ վիճակը պատկանում է» Անատոլ Պերիթացուն` Դ դ., ինչպէս նշում է գրքի առաջաբանում Հ. Ղեւոնդ Ալիշանը: Հայերէն թրգմ. իրականացրել է Մխիթար Հերացին ԺԳ դ.: Գիրք վաստակոց. Թարգմանութիւն նախնեաց յարաբացի լեզուէ / Հրտ. պտրստ. եւ յառաջաբան` Հ. Ղեւոնդ Ալիշան. Վ.: Վանք Մխիթարայ ի Ս. Ղազար, 1877. 263 էջ:

* -  Քննութիւն մը Շիդարի վրայ: [ Առասպելը եւ մեկնութիւնը ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Բ/56-9 (Աբ) Տծ:

 

*  Առածք նախնեաց. Գ/104; Զ/243; Է/293; Ը/375:

Տե'ս Հայրեններ. էջ 963-4:

 

ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Անտեսուած յիշատակարան մը Մեծն Տիգրանայ որդւոյն մասին  /  Հ. Յ. Աստուրեան. Թ/387-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Պատկերացումն Մեծն Տիգրանայ որդւոյն` Կրտսեր Տիգրանի կենաց; Իր ապստամբութիւնքը. իր ձերբակալումը; Կրտսերն Տիգրան ի Հռոմ; [ Ա դ. հռոմեացի մատենագիր ] Ասկոնիոս Պետիանոսի մէկ անտեսուած վկայութիւնը իր փախստեան մասին:

* -  Դէպ ի Զմմառ  /  Հ. Յ. Ա..   Բ/71-4 (Աա; Ազ):

Զմմառեան միաբանութիւնը: Անդրէաս վրդ. Ալեքսանդրեանի գրծնէութ.:

* -  Էջմիածնի հին հռոմէական արձանագրութիւնը  /  Հ. Յ. Աստուրեան. Է/294-7 (Աբ) Տծ:

Կոմոդեայ կայսեր 185 թ. Վաղարշապատի կառուցման շինարարութեանը նուիրուած գրութեան նկրգր., բնագիր տեքստը, հայերէն թրգմ.:

 

*  Բազմավէպ - 1907  վաթսներորդ հինգերորդ տարի: [ Բվնդ. ]. Ա/յաւ.; ԺԱ/կզմ 4:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն. ԺԲ/կզմ 3, 4:

Բվնդ. Բազմավէպ. Վենետիկ. Ա/կզմ 1, 4; ԺԱ/կզմ 4: Հորիզոն. Վառնա. Ա/կզմ 4: Ծաղիկ. Կ. Պոլիս. Ա/կզմ 4: Ազգագրական հանդէս. Թիֆլիս. Բ/կզմ 4: Մշակ. Թիֆլիս. Գ/կզմ 4: Շարժում. Վառնա. Գ/կզմ 4: Լումայ. Թիֆլիս. Գ/կզմ 4: Նոր-դար. Թիֆլիս. Գ/կզմ 4: Արշալոյս. Թիֆլիս. Դ/կզմ 4: Արմենիա. Մարսէլ. ԺԱ/կզմ 4; ԺԲ/կզմ 3: Նոր-հանդէս. Փարիզ. ԺԱ/կզմ 4; Անահաի. Փարիզ. ԺԲ/կզմ 3: Ձայն հայրենեաց. Բոստոն. ԺԲ/կզմ 3: Մուրճ. Թիֆլիս. ԺԲ/կզմ 4: Ազատ բեմ. Կահիրէ. ԺԲ/կզմ 4:

 

*  ԳՈՎ. ԽՈՆ ՌՈՒՍԷԼ. Մեծարգոյ Տէր  «Բոստընի Բրաւնինկեան ընկերութեան Խորհուրդն ու Գործադիր Յանձնաժողովն համախումբ, …խորին եւ անկեղծ ցաւակցութիւնները…Հ. Յակոբոս Վ. Իսավէրտէնցի մահուան համար…» / Ճոն Ռուսէլ Գով.; նխբն`  Նամակի մը առթիւ  եւ հրտ. պտրստ. [ Հ. Աթանաս Տիրոյեան ]. Զ/261-2 (Գ):

Նաեւ Հ. Յակոբոս Իսավէրտէնցի եւ անգլիացի բանաստեղծ Ռոբէրտ Բրաունինգի բարեկամութիւնը:

 

*  ԳՐԱՆԳԷ ԱՆԹՕՆԻԹԱ ԿԼԻԹՍՇԷ ԴԷ ԼԱ =  ANTONIETTA KLITSCHE DE LA GRANGE. Տիբերիսի նաւավարն  Պատմական վէպ. Զ/282-7; Է/332-6; Ը/381-4; Թ/424-9; Ժ/461-71; ԺԱ/516-22; ԺԲ/558-64, 1906; Ա/40-6; Բ/83-6; Գ/124-9; Դ/164-72, 1907 (Բժ) Տծ:

 

*  Գրքերու մասին  [ Մխիթարեան միաբանութեանն առաքուած ]. ԺԲ/կզմ 2:

 

*  G É N É RAL  բառը ի'նչպէս պէտք է թարգմանել. ԺԱ/կզմ 2 (Աե):

 

*  ԴԱՒԹԵԱՆ ՍՄԲԱՏ. Ազգագրական ժողովրդական բանահիւսութիւն. Գաւառի «Շեր»եր  / Հաւաքեց  Սմբատ Դաւթեան. Է/350-2 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. [ Ակնա եղերերգութիւն ]; (Զոքանչը` այրիացած փեսին կուղղէ) «Դիժար հիւընտուկ իմ ես…»  20 տող;  (Մեռնող երիտասարդի մը մայրը) «Ես աս գիշեր դուրս եզայ…»  5 տող;  (Այրիացած հարսը) «Աս օր իս մի' խօսիք, սիրտս քնքուշ է…»  12 տող;  (Մեռնողին մայրը) «Ես ալ կերթամ կիյնիմ ելման գետերը…»  3 տող;  (Այրիացած հարսը` իր կեսրոջ) «Դուն ալ պարծենցար` ըսիր…»  10 տող;  (Մեռնողին մայրը` այրիացած հարսին) «Եկո'ւր երթանք` լեռ ու ձոր ժուռ գանք…»  16 տող;  (Այրիացած հարսը) «Կուզիմ ես ինծի ան մարը…»  12 տող;  (Հարսը` իր կեսրոջ) «Բարսը լեռը ձուն եկեր…»  6 տող;  (Կեսուրը` իր հարսին) «Դուն մի' լար, հա'րսնուկ, դուն մի' լար…»  4 տող;  (Մեռնողին զաւկին ուղղուած) «Բարսը լեռը ձուն եկեր…»  4 տող;  (Մեռնողին մայրը` իր մեռած զաւակին) «Դուն ուր ատ նորաշէն տունն ուր շինեցիր…»  5 տող;  (Մխիթարութեան եկողներ) «Չէ մեռեր քու որդին` չէ' մեռեր…»  7 տող;  (Ուրիշ մը) «Ա'յ իմ սեւ աչեր սիւրմէ…»  5 տող;  (Մեռնողին մայրը) «Ես ա'լ չեմ երթար վարդենուն տակը…»  3 տող;  (Մայրը` իր մեռած զաւկին) «Ա'յ իմ կարկըչուն կաքւուկ…»  10 տող;  (Մօրը` կամ մերձաւորի մը կողմէ) «Տուն է շիներ տանս դիմաց…»  4 տող;  (Աղջիկ մը` իր հայրեանի տան կուղղէ) «Աշխարհն ի'նչ լընի լընի…»  6 տող;  (Դարձեալ որդեկորոյս մայրը) «Թփիկ մըռահնակ էիր…»  4 տող:

Տե'ս Հայրեններ. էջ 682-4:

 

ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ.

* -  Լեւոն Զ արքայ Կիլիկիոյ եւ Յովհաննէս Ա արքայ Քասթիլիոյ  Բանախօսութիւն Էմիլիոյ Տեզայի, ուսուցչապետ Բատուայի համալսարանին մէջ, եւ անդամ հայկական ճեմարանի. ԺԲ/531-9 (Աբ) Տծ:

Նաեւ  Սուլթանի նամակն առ արքայն Քասթիլիոյ: [ Հայերէն եւ իսպաներէն զուգահեռ տեքստեր ]; Նամակ Բաբելոնի սուլթանին խորհրդական եւ պաշտօնեայ` ծովակալէն գրուած, եւ ղրկուած առ Յոհան: [ Հայերէն եւ իսպաներէն զուգահեռ տեքստեր ]:

* -  Քսան եւ հինգ տարի վերջ  / Նխբն`  Վալվօյիա  եւ հրտ. պտրստ. ***. Դ/191-2:

Ֆինլանդիայում հրատարակուող  Վալվօյիա  (Valvoja) պարբերականի 25-ամեայ տարելիցը:

 

*  Եղիշէի պատմութեան նորագիւտ հատակոտորներ  / Հրտ. պտրստ. եւ նխբն`  Հ. Յ [ արութիւն ]  Աստուրեան. Ա/7-9; Բ/59-64; Գ/110-4 (Աբ; Աբ1):

Մարաշում գտնուած մի ձեռագրի պահպանակները` 8 էջ, որ Եղիշէի պատմութիւնից են: Ձեռ. նկրգր.:  Ձեռագրի եւ Միքայէլ Փորթուգալեանի «Եղիշէի պատմութեան քննադատութիւն»ը աշխտթ. մի շարք հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

*  Երկհարիւրամեայ գրականական գործունէութիւն եւ նշանաւոր գործիչներ Վենետկոյ Մխիթարեան միաբանութեան գրեց Հ. Բարսեղ Վ. Սարգիսեան: [ Բվնդ. ]. Ա/կզմ 1-2:

 

*  ԶԱՔԱԳԱՆԻՆԻ ՋՈՒԶԷՊՊԷ =  ZACCAGNINI GIUSEPPE. Հայազգի մանկուհիներուն փառաշուք ձեռագործները =  Telai gloriosi di fanciulle armene  / Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Զ/262-7, արտատպ. « Giornale d’Italia » թերթից:

Կ. Պոլսում` 1500 հոգի 3-12 տարեկան հայ որբուհիները գորգագործական արհեստանոցում: Միլիարդատէր Փիէրփոն Մորգանի սափոր գնելու պատմ.:

 

*  Թերթեր: [ Ընդհանուր բվնդ.  Կռունկ, Անահիտ, Բանասէր. Փարիզ; Շիրակ. Ալեքսանդրիա; Պոլսոյ թերթեր]. Ե/կզմ 2-3 Հայ թերթեր: [ Մտն. ցնկ ]. Ժ/կզմ 2:

 

(*)  ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ՎԱՀՐԱՄ. Դպրոցական առողջապահութիւն. Տե'ս 1905:

 

*  ԻՆՍՈՄ ՄԱՐԻԱ =  INSOM MARIA. Անդրանիկ շուշաններ =  Primi gigli  «Մենաւո'ր բարեկա'մք, որ քաղցրաբոյր, ըսպիտակ…»  =  Ի Solinghi amici, che alla pia isolettaգ » [ 8 քառեակ ] /  Maria  Insom; թրգմ Վ.. ԺԲ/571 (Բե):

 

ԼԷՈԲԱՐՏ ՋԻԱԳՈՄՈ.

* -  Առ Անճելոյ Մայ  Երբ Կիկերոնի «Հասարակապետութեան վրայ» գրքերը գտաւ «Քաջայանդո'ւգն իտալացի, ինչո՞ւ բնա'ւ…» [ Ամէն տունը` 17(5), 16(2), 18(2), 19(3) տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե/226-8 (Բե) Տծ:

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 17-25:

* -  Երգ նահապետներուն կամ մարդկային ազգի նախասկիզբներուն  «Ըզձեզ ալ, ոԽվ դուք մարդկային սերունդին…» [ Ամէն տունը` 24, 38, 16, 18, 17, 14 տող ] Անհունը  «Եղաւ ինձ միշտ սիրելի բլուրս ամայի…» [ 15 տող ] / Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/510-1, 516 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. զ:

* -  Կենիստայ ( Ginestra ) կամ անապատին ծաղիկը  «Հո'ս` ահաւոր, աւերիչ…» [ 87 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ժ/471-4 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 193-207:

* -  Յիշատակներ  «Չըքնաղ աստղեր Սայլին, չէի կարծեր ես…» [ Ամէն տունը` 28(2), 24, 27, 15, 18, 38 տող ] Բրուտոս կրտսեր  «Յորմէհետէ տապալեցաւ հարթյատակ…» [ Ամէն տունը` 16(2), 17(3), 15(2), 19 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/551-2; 574-5 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 37-42, 121-8:

* -  Տանդէի արձանին վրայ, որ կը պատրաստուէր ի Ֆիրէնցէ  «Խաղաղութիւնը թէպէտեւ տաւաղէ…» [ Ամէն տունը` 17, 19(3), 20(3) տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Գ/125-7 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 7-16:

 

*  ԼԸԿՕՆՏ ԴԸ  ԼԻԼ. Երեկոյ զկնի ճակատամարտի  «Որպէս ծով ալետատան ընդդէմ ափանցըն կարծրակուռ…» [ 5 քառեակ ] /  Լըքօնթ Տը Լիլ; թրգմ. * Սփինքս *. Ե/199 (Բե):

 

*  Լոյս տեսաւ: [ Գրծնթ. ]:

Բվնդ. Վարուժան Դանիէլ. Սարսուռներ. Քնարական բանաստեղծութիւնք. Վ.: Ս. Ղազար, 1906. 42 էջ. Գ/կզմ 2; Դ/կզմ 3: Անդրիկեան Հ.   Ներսէս. Բուզանդի Մամիկոնեանները. Վ.: Ս. Ղազար, 1904. 164 էջ. Գ/կզմ 2: Մոլիէր. Կատակերգք / Թրգմ. Մեսրոպ Նուպարեան. Հ. Բ. Իզմիր: Տպ. Մ. Մամուրեան որդի, 1905. 214 էջ; Առանձար. Վշտի ծիծաղ (ժողովածու երկերի). Թիֆլիս: Տպ. «Հերմէս», 1905. 198+2 էջ; Ճաշակ նոր գրականութեան. Հ. Ա. Հրտ. Դաւթեան գործակալութեան. Կ. Պոլիս, 1904. 430 էջ; Երան Ի. Ա. Նոր գրպանի բառարան կամ գրպանիդ ընկերը. Անգլիերենէ հայերէն. Ամերիկահայուն համար պատրաստուած. Հրտ. —ներ` Ի. Ա. Երան, Մ. Գ. Սատօեան. Բոստոն: Տպ. «Հայրենիք», 1905 . 374 էջ; Վերնից Հենրիկոս. Երեխայի կրթութիւնը մինչեւ 6 տարեկան հասակը / Թրգմ. լեհերէնից Ստեփան Լիսիցեան. Թիֆլիս: Տպ. «Հերմէս», 1906. 83+2 էջ; Յակոբեան Յովհ. Գրպանի բառարան (Անգլիերէնէ-Հայերէն). Պօստոն: Տպ. Արարատ հրատարակչական ընկ., 1906. 292 էջ. Ե/կզմ 2: Փաշայեան-Խան Դր. Կ. Ընդարձակ դպրոցական առողջապահութիւն պատկերազարդ. Ուսուցիչների, աշակերտների եւ ծնողների համար. Ալեքսանդրիա (Եգիպտոս), 1906. 679 էջ. Զ/կզմ 3:

 

*  Կը գնենք  [ գրքեր եւ լրագրեր` հաւաքածուներն ամբողջացնելու նպատակով: Գրքերի թուարկում ]. Դ/կզմ 2:

 

*  1906ի Գեղունին: [ Բվնդ.: Վաճառքի գումարի օգտագործման նպատակը ]. Թ, Ժ/կզմ 3:

 

*  Հանգած եկեղեցին: [ Վիպակ ] / Մենախոհք Երեկորինի հեղինակը. Ժ/475-9; ԺԱ/525-7; ԺԲ/572-4 (Բժ): զ

Անաւարտ է:

 

ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ.

* -  Հայք եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն ունեցած են միշտ  /  Հ. Վարդան Հացունի. Դ/152-60 (Աբ) Տծ:

Բանավէճ` Կոնիբեր Ֆրեդերիկ. զ // Բանասէր, սեպտ. 1904, յունիս 1905:

* -  Սրբոց նշխարները  /  Հ. Վ. Հացունի. ԺԲ/543-6, 1906; Ա/6-12, 1907 (Աբ):

Բվնդ. Հրէից մէջ; Առաքելոց օրով; Ընդհանրական եկեղեցւոյ մէջ; Հայոց քով; Փոխել ի հանգիստ զնշխարս; Նշխարաց պահպանութիւնը; Նշխարաց յարգութեան ձեւերն:

 

ՀԻՒԳՈ ՎԻԿՏՈՐ.

* -  Նաբոլէոն Բ  (Արեւելեանք երգք երեկորին. Ե. ) «Հազար եւ ութ հարիւր եւ տասն եւ մի: - Ո'վ ժամք եւ աւուրք…» [ Պոեմ, ամէն տունը` 37, 60, 24, 54, 12, 26 տող ] /  Վիկտոր Հիւկոյ; թրգմ Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Դ/174-9 (Բե):

* -  Պուրկրավներ  [ կամ ]  Պիւրկրավներ. Տե'ս 1904:

 

ՃԵՄԱԿԱՆ. 

* -  Առ բժպ. Սմբատ Մ. Գաբրիելեան  (Նիւ-Եօրք)  Ministre  բառի մասին  /  Ճեմական. ԺԱ/499-502 (Աբ; Աե):

* -  Ո՞րն է աշխարհաբարի հիմնական հոլովումը. «Փունջ»ի խմբագրութեան  /  Ճեմական. ԺԲ/548-50 (Աբ; Աե):

 

*  Մեծ. Թովմաս էֆ. Թէրզեանի ընդունած «Ուլա սանիսի» աստիճանին առթիւ. Թ/կզմ 2-3, արտատպ. «Սէրվէթի Ֆիւնուն» լրագրից:

 

*  ՄՈՃՈՌԵԱՆՑ ՊԵՏՐՈՍ. Աշոտ Ողորմած թագաւոր Հայոց: [ Պատմուածք ] /  Պետրոս Մոճոռեանց. Բ/75-80 (Աա):

 

*  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ Պ. Բարոյականք. Մտային հիւանդութիւնք  / Տօքթ Պ. Յովհաննէսեան. Ը/337-40:

«Մարդկութիւնը տանջող չարիքներուն մէջ հիւանդութիւնն է չարագոյնը, զի ամէն թշուառութիւն հիւանդութեան կը տանի կամ անկէ ծնունդ կառնէ. աղքատութիւն, նեղութիւն, յուսախաբութիւն, բարոյական տագնապ, ձախորդութիւն…»:

 

ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ Հ. Ա [ ԼԵՔՍԻՍ ].

* -  Գիւտեր, նորութիւններ  /  Հ. Ա. Յովսէփեան. Գ/117-20:

Բվնդ. Լուսաւորման նոր եղանակ մը: [ Էլեկտրական լոյսը Փարիզի փողոցում ]; Ելեկտրական Լուացարարը; Անթել հեռագիր Հարաւային Ամերիկայի մէջ; Երկրագործ մեքենայն; Մթնոլորտային Ելեկտրականութիւնը եւ Էտլոնտի դրութիւնը; Գեղարուեստը Մեծն Կոստանդիանոսի ժամանակ; Հայկական Ս. Պատարագի բաժանումները; [ Ալեքսանդրո ] Մանծոնիի նոր հատակոտորները; Աթենաս [ դիցուհին ] ըստ արդի փիլիսոփայից; Հրէական Հանրագիտակը; Հերովդէսի [ Ագրիպաս Բ. ի ] Արձանագրութիւն մը [ Բաալբէքտ մօտ ]; Պատմութիւնը` գիտութի՞ւն է; Ոդիսականի աշխարհագրութիւնը; Իտալական գրականութեան ազդեցութիւնը` գերմանականին վրայ; Հայերը` ԺԶ դարու Իտալացի հեղինակի  Giovanni Botero  մը մէջ; Ինքնաշարժ անիւի ապագան:

* -  Իննեւտասաներորդ դարու անգլիացի մատենագիրներ: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ա. Յովսէփեան.  (Բգ):

Բվնդ. Սկոտ [ Վոլտեր (1771-1832) ]; Քիյտս [ Խոն (1795-1821) ]; Ռոճերս [ Սամուէլ (1763-1855) ]. Ա/25-9: Ուըրտըսուըրթ Ուիլիամ [ (1770-1850) ]; Բրաւնինգ [ Ռոբերտ (1812-զ) ]; Առնոլդ (Մատթիու) [ (1822-զ) ]. Գ/121-5: Փրոքթէր Պրայըն Ուոլլըր [ (1787-1874) ]; Հընթ Ճէյմս Լիկ [ (1784-1859) ]; Սամուէլ Թէյլըր Քոլըրիճ [ (1772-1834) ]; Սաութէյ Ռոբերտ [ (1774-1843) ]; Փէյն (Ճոն Հուարտ) [ (1792-1852) ]; Օ’Շաուկնէսսի Արթուր Ուիլիամ Էտկար [ (1814-1881) ]; Մայերս Փրեդերիկ [ (1843-զ) ]; Սուինպըռն Էլճիռնըն Չարլզ [ (1837-զ) ]. Դ/169-73:

*  ՆԱԶԱՐԵԹԵԱՆ Հ. ԴԱՒԻԹ. Հառաչք առ վաղամեռիկն Հ. Աբրահամ Ապտալեան Խոտրջրեցի  «Ո՞վ է կըտրիճս այս վիթխարի…» [ 19 ութնեակ, քառեակ ] /  Հ. Դ. Նազարեթեան. Ժ/449-50 (Բե):

 

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼ.

* -  Ագահը  «Ժամանակով մի ծերուկ կար…» [ 26 տող ] /  Ա. Նալբանդեան. Ժ/479:

Տե'ս Ագահ «Ժամանակով ծերուկ մի կար…» 30 տող  // Նալբ. Ա. Առակներ. էջ 121-2:

* -  Գործունեայ պատանիներ  «Ձմեռ ատեն` ձիւնը առատ բարդ ի բարդ…» [ 54 տող ] /  Ա. Նալբանդեան. Դ/151:

Տե'ս Նալբ. Ա. Առակներ. էջ 75-7:

* -  Էշուն նաննիկը  «Գարնան ժամանակ…» (առակ) [ 34 տող ] /  Ա. Նալբանդեան. Գ/114:

Տե'ս Նալբ. Ա. Առակներ. էջ 162-3:

* -  Ժայռ եւ կաթիլն  «Քարանձաւին ձեղունն ի վայր…»   [ 54 տող ] /  Ա. Նալբանդեան. Ը/340:

Տե'ս Ժայռ եւ կաթիլններ (Առ մեծարգոյ Ստեփաննոս Քիւրկճեանի նւիրեալ). 50 տող // Նալբ. Ա. Առակներ. էջ 90-2:

 

ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ.

* -  Դիտողութիւն մը` «բարտի»ի վրայ  /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Զ/288 (Աբ):

Մովսէս Խորենացու վկայութիւնը` Հայաստանում սօսի ծառի պաշտամունքի վերաբերեալ: Սօսի եւ բարդի նոյնութեան առաջացումը: Ծառի նկարագիրը: 

* -  Նոր ուղղագրութիւններ Ղազար Փարպեցու սխալ ընթերցումների: [ Գրխօս. ] /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Դ/166-8; Ե/204-10 (Աբ):

Ղազար Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան / Աշխտսր. Գալուստ Տէր-Մկրտչեան; Ստեփան Մալխասեան. Տփխիս: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1904. զ:

* -  Ուղղագրութիւններ Փաւստոս Բուզանդացու պատմութեան  /  Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան. Զ/248-51; Է/311-7; Թ/397-9; Ժ/445-6; ԺԱ/497-9; ԺԲ/539-40, 1906; Ա/4-6; Բ/62-4, 1907 (Աբ):

Նաեւ  Ուղղագրութեան մը առթիւ. 317-8/1906:

Տե'ս նաեւ  368/1907:

 

*  Նամականի  [ կամ ]  Նամակատուփ Բազմավիպի: [ Բաժանորդներին ուղղուած ]. Ա, Բ/կզմ 4:

Բվնդ. Թիֆլիս; Աղեքսանդրապօլ; Նիւ Եօրք; Ֆիլատէլֆիա; Տրապիզոն; Կ. Պոլիս:

 

*  Նոր հայագէտ մը  / ***. Դ/168 (Գ):

Օգոստինեան քհն. Աւրելիանոս Պալմիէրի գրծնէութ. հմռտ:

 

*  Նոր հրատարակութիւնք  [ կամ ]  Լոյս տեսաւ  [ կամ ]  Ստացուած գրքեր: [ Գրքերի թուարկում: Ս. Ղազարի հրտ. գովազդ ]. Գ/կզմ 2; Ե/212; Զ/251; Դ, Թ, Ժ, ԺԱ, ԺԲ/կզմ 4; Ժ/444; ԺԲ/կզմ 3, 4 Նոր ստացուած թերթեր. Ազատ-խօսք. Ալեքսանդրիա; Ալիք, Արգասիք, Կայծ, Հովիւ. Թիֆլիս. Զ/կզմ 4:

 

*  ՆՈՒՐԻԽԱՆ Հ. ՄԻՆԱՍ. Գաղղիա-գերման պատերազմը  /  Հ. Մ. Վ. Նուրիխան; նխբն`  Խ.  [ Հ. Աթանաս Տիրոյեան ]. Թ/406-15 (Բգ; Բա) Տծ:

Բվնդ. Հոհէնձոլլէրն իշխանին Սպանիոյ գահուն թեկնածութիւնը; Յուզումն Գաղղիոյ վարչութեան; Պահանջք Պրուսիոյ; Բուռն վիճաբանութիւնք Գաղղիոյ Օրէնսդիր ժողովոյն մէջ; Թիէր եւ ազատականք հակառակ պատերազմին; Հրատարակութիւնք պատերազմին; Պրուսիա; Գերմանական պետութիւնք եւ պատերազմը; Եւրոպիոյ պետութեանց բռնած դիրքը; Թշնամութեանց սկսիլը; Նապոլէոնի բանակը; Սաարբրուքէնի գաղղիական փոքր յաջողութիւնը:

Տե'ս Ժամանակակից պատմութիւն. Հ. Գ.. Վ.: Ս. Ղազար, 190 էջ:

 

*  ՇԱՄԼԵԱՆ Վ. Վ. Ներածեալ ամերիկացիներ: [ Գրծնթ. ] /  Վ. Վ. Շամլեան. Ե/235-40 (Ագ):

Brandenburg Broughton. Imported Americans. - New-York: Frederick A. Stokes Company. - 303 p., illustrated, with photographs of the author.

 

*  Շրջաբերական.  Հայ ոչ-յեղափոխական ընկերութեանց վարչական ժողովներուն: [ Հասցէի եւ կանոնագրի առաքման խնդրանք ] / Բարիզի Հայ աշխատ. միութեան վարչական ժողով. Դ/կզմ 2:

 

*  Ուղղելիք. Դ/կզմ 3:

Եթովպիայի գանձապետարանի ղեկավար է ընտրուել Յակոբ Պաղտասարեանը: Իբրեւ թէ ամսագրի 1905 թ. հմր. 12ում թոյլ է տրուալ սխալ` նշանակւողի անունը, որը մենք չգտանք:

 

*  Պատասխան Տփղիսէն խմբագրութեանս հասած առանց ստորագրութեան նամակի մը  / Խմբագրութիւն. Զ/կզմ 3-4:

Նամակը եւ երգիծական ոճով պատասխանը` արդէն հրտ. գրքի կլիշէները գնելու առաջարկ:

 

* [ Պարբերականների գովազդ ].

Կռունկ. Փարիզ. Ա/կզմ 3; ԺԲ/564: «Հանդէս ամսօրեայ» ուսումնաթերթը. Վիենա: [ Ընդհանուր բվնդ. ]. Բ, Գ/կզմ 4: Լուսաբեր. Կահիրէ. Ե/կզմ 3: Արշալոյս. Թիֆլիս. Ե/կզմ 4: Հասկեր. Թիֆլիս. Ե, Զ/կզմ 4: Արեւելք  [ քարտեզի նկարագրութիւնը ]. Թ, Ժ/կզմ 4: Նոր-Խուղայի լրաբեր. Նոր-Խուղայ. Ժ/448: Աշխատանք. Թիֆլիս. ԺԱ/522; ԺԲ/552: Անահիտ. Փարիզ; Ձայն հայրենեաց. Բոստոն. ԺԲ/կզմ 3:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Արմենակին յոյսերը  Նորավէպ /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ը/376-81; Թ/429-32; Ժ/457-61; ԺԲ/553-8 (Բժ):

* -  Ընտանեկան յարկը  (Տասը տարուան դէպք մը) 1896-1906 (Մանրավէպ) /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Գ/135-40; Դ/183-8:

* -  Խոյր կաթողիկոսի  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե/210-2 (Աբ; Բե) Տծ:

Նաեւ  Ներսէս Լամբրոնացի «Գլուխ հանուրց զԸնտրեալն օծէր…»  8 տող:

* -  Ծիսական. Պատարագամատոյց եւ զգեստաւորում քահանային: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/442-4; ԺԲ/540-3 (Աբ) Տծ:

Ըստ ՄխիթՄտ ԺԳ դ. (1286-1289 թթ. ) Կոստանդին Բ Կատուկեցի կթղ. շրջանում գրուած ձեռ.:

* -  Հայ Կաթողիկոսութիւն  (Իրաւաբանական-պատմական) [ կամ ]  Հայ Կաթողիկոսին պարտքերը եւ իրաւունքը: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Թ/399-405, 1906; Գ/113-5; Ե/216-8; Է-Ը/314-6, 1907 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Հայ Կաթողիկոսը իշխանութիւն չէ ունեցած բոլոր Հայոց վրայ. Որո՞նք ազատ էին անոր հպատակելէ; Հայ Կաթողիկոսը ուրիշ ազգերու վրայ իշխանութիւն ունեցա՞ծ է; Կաթողիկոսին իշխանութիւնը կղերին վրայ; Պարտքերը; Կաթողիկոսին իրաւունքը; Կաթողիկոսին բնակարանը եւ պաշտօնեաները:

* -  Հայկական երաժշտութիւն: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Է/318-22 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Բանակռիւը հրապարակին վրայ (եռաձայն, հայկական նօթայ, օրկան); Նախնեաց երգեցողութիւնը; Խազերը եւ խազերուն ծագումը:

* -  Հայկական ճարտարապետութիւնը  [ կամ ]  Ճարտարապետական: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԱ/488-97, 1906; Ա/31-5; Ե/205-9; ԺԲ/568-70, 1907; Ե/230-2, 1908 (Աբ) Տծ, գծ., նկ.:

Բվնդ. Հայ եկեղեցւոյ յատակագիծը. Յատակագիծ խաչաձեւ; Յատակագիծ երկարաձեւ; Բոլորաձեւ յատակագիծ Նկ «Բագնայրի եկեղեցին» գծ «Յատակագիծ Ս. Հռիփսիմէ եկեղ. », «Յատակագիծ Էջմիածնայ կաթողիկ. », «Յատակագիծ Ս. Գրիգոր եկեղ. յԱնի», «Յատակագիծ Սօլակայ եկեղեցւոյ», «Յատակագիծ Ս. Առաքեալք եկեղեցւոյ յԱնի», «Յատակագիծ եկղ. Շիրակաւանի», «Յատակագիծ Ակոռիի եկեղեցւոյ», «Հոռոմոսի Վանքին Շողակաթ եկեղեցւոյ», «Ս. Փրկիչ յԱնի»:

Կոզակը ( Abside ) հայ եկեղեցւոյ մէջ; Խմբովին եկեղեցիներ; Կրկնահարկ եկեղեցի Նկ.  «Եկեղ. Ս. Հռիփսիմէ», «Ս. Աստուածածին ի Սեւան», «Խծկօնք. Ս. Կարապետ, Ս. Աստուածածին, Ս. Ստեփանոս, Ս. Սարգիս», «Ալաճաի աւերակ եկեղեցին ի Կիլիկիա» գծ «Տիրամայր եկեղ. յԱնի», «Եկեղեցի Տիկորոյ», «Կաթողիկէ Անիի»:

Ներքնակողմն եկեղեցւոյ Նկ «Աւագ կոզակ կաթողիկէին Անւոյ»:

Նաեւ  Ուղղելիք. ԺԱ/կզմ 3, 1906:

* -  Հայ հանդէսներ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան.  (Ագ) Տծ:

Բվնդ. Լոյս (թիւ 42-44): [ Չորս աւետարանի տօնը: Պրօֆ. Ստշըգովսկու Մլքէ թագուհու աւետարանի ուսմնսր.: Յ. Մկրտիչեւի Շարականների ուսմնսր.: Եղիշէ Դուրեանի Ներսէս Շնորհալու երգերի աշխարհաբար թրգմ.: Յովհաննես Մկրեան. «Ս. Գրոց ընթերցուածները Հայ եկեղեցւոյ մէջ» ]; Արարատ (Հոկտ. ): [ Արսէն Ղլտճեան «Կանոնք Ներսիսի կաթուղիկոսի եւ Ներշապհոյ Մամիկոնէից» ]. Ա/46-8: Արեւելեան մամուլ (թիւ 41-42): [ Ընդհանուր բվնդ. ]; Լոյս (թիւ 45-51): [ «Վարդապետական աստիճանները Հայ եկեղեցւոյ մէջ», «Ճոն Բարսեղ եւ Բարսեղ Մաշկեւորդցի ու Մարկոսի Աւետարանին մեկնութիւնը», «Շարականախօսութիւն», «Եկեղեցական բառեր եւ ասացուածքներ», «Հայ եկեղեցւոյ առաքեալները», «Գանձը ի՞նչ է» ուսմնսր. —ները եւ յօդուածները ]. Բ/92-5: Ծաղիկ (թիւ 17): [ Հրանտ Ասատուրի «Հայ գրագիտուհին մինչեւ «կիթառ»» յօդուածը` Մարիամ Քարաքաշեանի գրական եւ թրգմնական գրծնէութ. վերաբերեալ ]. Գ/142-4: Լոյս (1906, թիւ 3): [ Զառաքեալն, զառաքեալսն, յառաքեալսն բառերի շուրջ ]. Դ/190-1:

* -  Մեռելոց օրը  Գերեզմանական տեսարաններու առջեւ (Նոյեմբեր 2): [ Խոհաիմաստասիրական ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ա/37-41 (Աա):

Այցելութիւն Վենետիկի գերեզմանատուն:

(*) -  Մկրտիչ Նկարագիր իր կեանքն եւ քերթուածներ  [ կամ ]  Մկրտիչ Նկարագիր կամ Նաղաշ. Տե'ս 1905:

* -  Յովհաննէս Երզնկացի  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Զ/256-61; Ը/347-50 (Աբ) (Միջնադարեան բանաստեղծներ) Տծ:

Բվնդ. Յովհ. Երզնկացւոյ վարքը` մէկ քանի նոր տեղեկութիւններով; Յովհ. իբրեւ եկեղեցական բանաստեղծ; Իբրեւ Միջնադարեան բանաստեղծ եւ իր քերթուածները. «Ադամ նըստել դուռն ի Դրախտին…» [ 6 տող. տե'ս 1. ԱՀՂ. Հայոց երգք ռամկ.. էջ զ: 2. «Տաղ Ադամայ ասացեալ ի Պլուզ վարդապետէ» // Սրապեան Արմենուհի. Յովհաննէս Երզնկացի. Ուսումնասիրութիւն եւ բնագրեր. Ե.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրտ., 1958. էջ 228-38, 84 տող ]; «Ադամայ որդիք ամէն ու ծընունդ ի հողէն…» [ 4 տող. տե'ս «Յովհաննու վարդապետի Եզընկացոյ, մականուն Պլուզ կոչեցեալ, ասացեալ բան շահաւէտ եւ օգտակար»` նոյն տեղը. էջ 208-18, 134 տող ]; «Այբն արարած ըզքեզ ասէ…»  8 տող; «Առաջնաճաշակ պըտղոյն…» [ 4 տող. տե'ս «Տաղ ի Յովհաննէս Պլուզ վարդապետէ»` նոյն տեղը. էջ 249-60, 144 տող. ծայրակապ Ա-Ք ]; «Աւրհնեալ Աստուծոյ անունն ու միշտ կենդանւոյն…» [ 4 տող. տե'ս «Նորին Յովհաննէսի վարդապետի Եզնկացւոյ ասացեալ ի խրատ աշխահականաց»` նոյն տեղը. էջ 183-99, 252 տող ]; «Երկուսն ի մէկ տեղ բերած զէտ ընկեր կասեն թէ պահէ…» [ 4 տող. «Յովհաննէսի վարդապետի ասացեալ Պըլզոյ»` նոյն տեղը. էջ 161-2, 20 տող ]; «Յակոբ, զարթի'ր ի քնոյ մեղաց…» [ 4 տող. «Յովհաննու մեծի մականուն Պըլուզ. ասացեալ ի խնդրոյ Յակոբայ մանկտաւագի Եզընգացոյ»` նոյն տեղը. էջ 172-82 ]; «Յամենահրաշ գործս Արարչին որ գոյացան…»  4 տող;  «Յամենայն մեղաց ի զատ ասէ դու կացիր…»  4 տող:

Տե'ս նաեւ 1. Սրապեան Արմենուհի. Յովհաննէս Երզնկացի. Ուսումնասիրութիւն եւ բնագրեր. Ե.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրտ., 1958. 310 էջ: 2. Իմաստաբաններ եւ Յովհաննէս Երզնկացի կամ Պլուզ // Աբեղեան Մանուկ. Երկեր. Հ. Դ.. Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ., 1970. էջ 342-99:

* -  Նախնեաց նոր ծածկանուն մը: [ ՄխիթՄտ հմր 1371 (1647 թ. ) ձեռ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԱ/487 (Աբ; Աե):

 

*  ՌՈՄԱՆՈՍ Փ. Ս ( ROMANO F. S. ). Յաղթանակ անմեղութեան կամ նորալուր եւ զարմանալի արկածք քաջին Տիգրանայ որդւոյ թագաւորին Հայաստանի  «Ո'վ դու Մուսա, որ միշտ կանաչ բաղեղներով…» [ 50 ութնեակ ] / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Ը/362-7 (Բե) Տծ  Էմանուէլ Դեզա:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Կաթողիկեայ հայոց Տիրամօր թալկացմանը նուիրեալ նորակառոյց Մայր Ցաւագին եկեղեցին ի սուրբ Երուսաղէմ: [ Կառուցման պատմ., նկրգր. ] /  Հ. Բարսեղ Վ. Սարգիսեան. ԺԱ/511-6, նկ.:

 

*  ՍԳՌԻՊ ԷԺԷՆ. ՀԽոն է որդիս  «Մարգագետնիս մէջն այս ժըպտուն…» [ 5 ութնեակ ] /  Էօժէն Սգռիպ; թրգմ. « Սփինքս ». Ժ/453 (Բե):

 

ՍԵՆԿԵՒԻՉ ՀԵՆՐԻԿ.

* -  Սրով ու հրով  Պատմական վէպ / Թրգմ Հ. Անանիա Գունտաքճեան. Ա/41-4; Բ/86-9; Գ/127-35 (Բժ):

* -  Վենետկոյ ըրած տպաւորութիւնն Հենրիկոս Սիէնքիէվիչի վրայ  / Թրգմ Վերծանող. Ը/կզմ 2-4:

 

*  Ստացած ենք հետեւեալ գրքերը: [ Գրծնթ. ]. Դ/կզմ 2-3:

Notre-Dame de Bitlis, texte armռnien, publiռ par Frռdռric Macler, Paris, 1906: Առաքելեան Համբարձում. Մի ամիս Արեւելքում. Թիֆլիզ, 1904. 250 էջ: Պրոսպէր Մէրիմէ. Մաթէօ Ֆալկօնէ. Ս. Պետերբուրգ, 1905:

 

*  ՍՓԻՆՔՍ. Հեղուկ դամբան  Վաղամեռիկ եղբօրս յիշատակին «Մինչդեռ ծովուն եզրը կեցած - կէս դիւթուած…» [ 15 տող ] / « Սփինքս ». Է/322 (Բե):

 

*  ՎԱԳՆԵՐ Ռ. Տուայտանքներ  «Երբոր մութը սըփռէ իր քօղն, ոԽվ Արեւ…» [ 4 քառեակ ] /  Ռ. Վակներ; թրգմ. « Սփինքս ». Ժ/453 (Բե):

 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ.

* -  Հօրս բանտը  «Դեռ փոքր էի. եկայ քեզի, մենաւոր…» [ 14 քառեակ ] /  Դանիէլ Վարուժան. Թ/415 (Բե):

Տե'ս Հօրս բանտին մէջ // ՎԴ. Հ. Ա.. 112-4 էջ:

* -  Մամուս աղօթքը  «Լիալուսնին դէմ նըստած…» [ 9 քառեակ ] /  Դանիէլ Վարուժան. Զ/274 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Բ.. 126-7 էջ:

 

*  ՎԻՆԻ ԱԼՖՐԷԴ ԴԸ. Մովսէս ի Նաբաւ  (Ձօնեալ առ Վեր. Հ. Դաւիթ Նազարէթ) «Արեգակն ըզճառագայթս իւր երկայնեալ ձըգէր առ շեղ…»: [ Պոեմ, ամէն տունը` 24, 21, 12, 14, 20, 16, 10 տող ] /  Ալֆրէտ տը Վինի; թրգմ Տիգրան Ելքէնճեան. Բ/83-6 (Բե):

 

*  Տ. «Հայրմեր»ի կրած փոփոխութիւնները  /  Տ.. ԺԲ/568-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Հնագոյն ձեւը; Պատճառք յաւելուածներու:

 

ՏԱՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ.

* -  Խաչակրաց բանակն Երուսաղէմ կը հասնի  Սկզբնաւորութիւն սիրոյ դրուագներու. Առաջին խառնուրդք պատերազմին «Արդէն սիւգն յառաջընթաց` իբրեւ դեսպան հասնելով…» Պատմութիւն պաշարման Երուսաղեմի եւ թաղումն Դուդոնի  «Իսկ անդին ալ Բույիլեոն կը դիտէ բարձըր տեղե…» [ 608 տող ]   (Տասսոյ. Ազատումն Երուսաղեմի. Երգ Գ) / Թրգմ Հ. Ա [ թանաս ]  Տիրոյեան. Ա/29-37; Բ/80-3 (Բե):

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1912. էջ 71-94:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Ազգագրական տեղեկութիւնք հայոց վրայ օտար պատմչաց քով  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Բ/64-6 (Աբ):

Բվնդ. Հայկական բանուածքներ; Հայկական տարազը. ժողովրդական եւ նախարարական; Հերահարդարումն. Ստրաբոնի եւ Փավստոսի համաձայնութիւնը:

Անաւարտ է:

* -  Աշուշայի կնիքը  « Ibirvn Karchdvn » /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ/439-40 (Աբ):

* -  Արշալոյս  «Յանո~ւն Երկրի, խըրոխտ սիրով…» [ 4 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ/405 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 75:

* -  Արտասուք  «Փուշերու մէջ ես, աշխարհ գեղանի…» [ 2 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Գ/109 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 65

* -  Երգ մը` լճակին վրայ  «Ծիրանեգոյն լըճին վըրա…» [ 12 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Զ/274 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 73-4:

* -  Երկու դիւանական թղթեր  [ Ժ դ. սկզբի ]  Յովհան Կաթողիկոսի քով, եւ վաւերականութեան խնդիրը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԱ/483-7 (Աբ) Տծ:

Նիկողայոս [ Կ. Պոլսի ] Պատրիարգի թուղթ առ Յովհաննէս [ Ե Դրասխանակերտցի ] Կաթողիկոս Հայոց; Յովհան Կաթողիկոսի թուղթ առ Կոստանդին [ Պերփեռուժէ ] կայսր:

* -  Եւրոպայի հայ գրականութիւնը: [ Գրծնթ. ] /  Խ.. Ժ/450-3:

Բվնդ. «Շիրակ»ի վերածնունդը; Արշակ Չօպանեանի « Les trouvՌres armռniens »; Անահիտի նորագոյն թիւը; Հայկական նոր թերթ մը. Նոր հանդէս:

* -  Զրահաւորները  «Մըրրիկներու մութ կեդրոն…» [ 50 տող ] Քարայրը  «Գոթական տաճար, ձեռակերտ բնութեան…» [ 7 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ժ/455-6, 461 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 76-7, 78-9:

* -  Թղթակցութիւն հայկական ճեմարանի. «Ակադեմիկեան»ի մասին  /  Խ.. Ժ/474-5 (Աբ; Աե):

Acadռmicien եւ Acadռmique բառերի թրգմ.:

* -  Ժամանակակից հին գիւտեր: [ Գրխօս. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Է/325-30 (Աբ) Տծ:

զ. Խորենացուն Խորենացով պէտք է հասկանալ. Հ. Ա.. Թիֆլիս, 1899. էջ զ:

* -  Որբերու թատրոնը  «Որբանոցն է աղքատիկ, վըտանգի մէջ փակուելու…» [ 65 տող ] Եգիպտական մեհեանը  «Իբրեւ առիւծ մը յոգնած…» [ 10 քառեակ, հնգեակ, վեցեակ, 14, 13 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Դ/179-83 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 66-72:

* -  Կեդրոնացումը լրագրութեան մէջ  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ/385-6 (Աժ):

* -  Հայագէտ ուսուցիչ Էմիլիոյ Տեզայի ընդունած նոր պատիւը  /  Խմբ.. ԺԲ/567-8 (Աժբ) նկ.:

* -  Հայազգի անծանօթ մնացած հեղինակներ  [ կամ ]  Հայերը բիւզանդական գրականութեան մէջ  [ կամ ]  Հայերը Բիւզանդական մատենագրութեան մէջ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան.  (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Հայերը` բիւզանդական գրականութեան մէջ: [ Նաեւ աշխտթ. թուարկում ] Արտավազդ Զմիւռնիացի  աստղաբաշխ. Իր կեանքը [ ԺԳ դ. վերջ եւ ԺԴ դ. սկիզբ ]; Արտավազդ Զմիւռնիացւոյ աստղաբաշխական գործերը: [ Գրծնթ., նաեւ հատուածներ ]. Բ/53-6; Գ/107-9, 1906 Սմբատ Օրէնսգէտ  [«հաւանօրէն Բագրատունի»] դար): [ Պատմական ակնարկ Միքայէլ Արբշիռի, Վարդ Պատրիկի, Վասիլ Արշակունու մասին ]; Սմբատի գրական աշխատութիւնները Դեմետր եւ Գէորգ Թոռնիկեան  (ԺԲ դար): [ Նաեւ Լեւոն Թոռնիկեանի եւ Կոստանտին Մոնոմախի կռիւը ]; Գէորգ Թոռնիկի գրական աշխատութիւնները Իսահակ Հայազգի; Իսահակի գրական աշխատութիւնները; «Սրբոյ հօրն մերոյ Իսահակայ` Հայոց մեծաց` բան նախատական ընդդէմ Հայերուն` որ համախոհ են Եւտիքէսի, Դիոսկորոսի, Տիմոթէոս Կուզի, Պետրոս Թափիչի, Յուլիանոս Աղիկառնացւոյ եւ Անմահուսոյցներուն» [ Գրքի բվնդ. ]; «Սրբոյն Սահակայ բան նախատական ընդդէմ չարափառ եւ հերետիկոս Հայերուն. եւ թէ քանի' հերետիկոսութիւն ունին` լոյսին դէմ կուրացած Հայերը» [ Գրքի բվնդ. ]; «Պատմութիւն` սրբոյն Գրիգորէն մինչեւ հիմա, (գրուած) անոնց մասին` որ իր գահուն յաջորդեցին եւ անոնց մասին` որ յաջորդաբար թագաւորեցին` Հռովմայեցւոց կամ Պարսկաց մէջ, ճանչնալու համար` թէ մինչեւ ե'րբ պահեցին ուղիղ հաւատքը` զոր ընդունեցան Ս. Գրիգորէն եւ Նիկիոյ սուրբ Ժողովէն, եւ թէ ո'ր օրերու մէջ եւ որմէ'ն մոլորեցան, եւ թէ ի'նչպէս քաղաքավարեցան եւ թէ ի'նչ խնդիրներ եղան հաւատքի համար, եւ թէ ի'նչպէս մոլորութեան մէջ մնացին մինչեւ այսօր» [ Գրքի գրծնթ. ] Կոզմաս Ճնճղուկ  [ Միքայէլ Դ կայսեր խոստովանահայրը ] (ԺԱ դար); Ճնճղուկի գրական աշխատութիւնը Վարդան Գէորգ: [ Հայազգի հոգեւորականներ. Կ. Պոլսի պատրիարքներ` Ե դ. սկզբում Արշակը, Ժ դ. առաջին կէսին Վասիլ Արշակունու տոհմից Թէոփիլակտոսը, ԺԳ դ. առաջին կէսին Միքայէլ Գուրգէնը, Կորֆու կղզու եպս. Վ. Գ. ]; Վարդանի երկասիրութիւնը Վասիլ Աշխարհագէտ  [ Թ դ. ]; Վասլի երկասիրութիւնը: [ Գրքի բվնդ.: Հայնրիխ Գելցերի ուսմնսր. ];   Գաբրաս ընտանիքը: [ Պատմական ակնարկ ԺԱ դ. վերջի եւ ԺԲ դ. սկիզբի, Թէոդոր Գաբրաս ]; Գրիգոր Գաբրաս; Միքայէլ Գաբրաս [ ԺԳ դ. ]; Յովհաննէս Գաբրաս Յովհաննէս Աթման [ Փիլիպպոպոլսի վանահայրը ] (ԺԲ դար); Իր գրական աշխատութիւնները; Նամակ Մանուէլ Կոմնենոսի առ Ս. Ներսէս Շնորհալի: [ Դաւանութեան խնդիրը ]; Առաջին վիճաբանութիւն [ Ներսէս Շնորհալու հետ: Հարց եւ պտսխն: Հատուածներ Ն. Շ. ի նամակից ].  «Քրիստոսի մէջ մէկ բնութիւն կըսենք, ո'չ եթէ Եւտիքէոսի պէս շփոթելով, եւ ո'չ եթէ Ապողինարի պէս պակսեցնելով, այլ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի սուրբ հայրապետին պէս, որ Նեստորի դէմ գրած գրքին մէջ կըսէ Մարմնացած Բանին բնութիւնը մէկ է »; Ս. Ներսէս Շնորհալւոյ նամակ առ կայսրն եւ դաւանութեան թուղթ մը; Նամակ Միքայէլ պատրիարգի` ի դիմաց կայսեր; Երկրորդ վիճաբանութիւնը. Թ/385-92; Ժ/433-40; ԺԱ/481-6; ԺԲ/545-50, 1908 Արշակունի գերդաստանը. Վասիլ Ա (867-886); Լեւոն Զ Իմաստասէր (886-912); Կոստանդին Զ Պերփեռուժէն (913-959); Տարօն գաւառի մասին (Պերփ[ եռուժէն ]. Տէր[ ութիւնը ի'նչպէս պէտք է ] Կառ[ ավարել ] ԽԲ). Ա/16-23, 1911:

(*) -  Հայ կայսերք. Տե'ս 1903; 1904; 1905:

* -  Հայ մամուլի նորութիւնները: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ժ/433-4; ԺԱ/481-2; ԺԲ/529-30 (Ագ):

Կ ովկասահայ մամուլը Սահմանադիր ժողովի մասին: Կ. Պոլսի «Ընդարձակ օրացոյց Սուրբ Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց 1906», վիճակագր.: Թիֆլիսում Մինաս Մուրադեանի խմբագրած «Երկիր»ը, Աւետիս Ահարոնեանի քնարը, Լէոյի յօդուածները: Ալեքսանդր Քալանթարի գրծնէութ. «Մշակ»ում:

* -  Վաղարշակ Ե Պարթեւաց թագաւորը նախահայր Մամիկոնեից: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Թ/390-7 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Պարթեւական տարրը հայ ցեղի մէջ; «Մամգուն» անուան մասին եղած չորս տարբեր ստուգաբանութիւնք; Վաղարշ, Պարթեւաց թագաւոր, է նահապետ հայ սպարապետաց; Պատճառ Մամիկոնեանց բարեկամութեան` հայրապետաց` եւ գժտութեան` արքունեաց հետ; Վերականգնումն թատերական պատմութեան գահազուրկ Պարթեւաց:

* -  Տեղեկութիւնք հայրենագիտական նորութեանց վրայ: [ Գրծնթ. ] /  Խ.. ԺԱ/506-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. [ Ֆրանց Նիկոլաուս ] Ֆինքի «Հայոց մատենագրութիւն»; Բիտներ «Թուղթ երկնառաք»; Արշակ Չօպանեան «Երգ Պլուզ վարդապետի»; [ Աւրելիո ] Փալմիէրի «Վրաց դարձը»; Բժպ. Յ[ ակոբ ] Թոփչեան «Յակոբ Մեծքարցի»:

* -  Փոքրիկ նկարիչը  «Հովիտին մէջ, ուր` շնորհագեղ ու ժըպտուն…» [ 78+286 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. ԺԲ/572, 1906; Դ/155-7, 1907 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 101-13:

 

ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

* -  Դիտողութիւնք հայազգի մասնագէտ բժշկապետի մը Աչքի, Ականջի եւ Քթի հիւանդութեանց վրայ  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Գ/115-7 (Գա):

Վիրաբոյժ Անտոն Միմիտեանի գիտական թեզը:

* -  Ընդարձակ դպրոցական առողջապահութիւն Դոկտ. Կ. Յ. Փաշայեան-խանի: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Տիրացուեան. ԺԲ/565-7, 1906; Ժ/463-466, 1908 (Ագ):

 

ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ.

* -  Անուշ ձայնը  «ՈԽրքան ձայներ անուշ եկան ինձ աշխարհիս երեսին…» [ 3 եռեակ ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Գ/120 (Բե):

* -  Անտիպ էջեր. Պատառիկ մը Շապուհ Բագրատունւոյ պատմութենէն  / Հրտ. պտրստ. եւ նխբն`  Խ. [ Հ. Աթանաս Տիրոյեան ]. Ժ/446-7 (Աբ):

* -  Աշխատութեան իրաւունքները: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Բ/49-53 (Աժ):

Իտալացի եպս. Բոնոմէլիի «Աշնանային տերեւներ» ( Foglie autunnli ) գրքի ծնթ.:

* -  Բարոյական ցեցեր: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Զ/241-3; 289-93 (Աժ):

«Հիւսուածքի նման է Ընկերութիւն մ’ ալ, որուն անդամներն իրարու հետ միացած են` արդարութեան եւ իրաւունքի, ճշմարտութեան եւ սիրոյ բարոյական թելերուն անկուածով…»  եւ այն անհրաժեշի է պաշտպանել ամեն տեսակի ոտնձգութիւնից` «բարոյեական ցեցերից»:

Անաւարտ է:

* -  Երկու խօսք եւ հարցմունք մը առ մեծարգոյ Բաբգէն վարդապետ  Կիւլէսերեան  /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Բ/95-6 (Ագ):

Բանավէճ` Կիւլէսերեան Բաբգէն. զ // Լոյս, հմր 50, սիւն 1210 Գ չը չի ոչ  մասնիկների շուրջ:

* -  Զուր ջանքեր: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Ա/1-7 (Աժ):

«Եթէ մէկը կարող ըլլար մարդկային գործերու մեծագոյն մասին պատմութիւնը հաւաքել եւ զետեղել յատուկ տան մը մէջ, ծայրալիր լեցնելով զայն եւ դուռն ալ կնքելով, տունը ապագային աւանդ յանձնելու համար, ես խորհուրդ պիտի տայի` որ այդ կնքուած դրան վրայ մեծամեծ տառերով փորագրել տար յօդուածիս խորագիրը` զուր ջանքեր»:

* -  Թախիծք հոգեհառաչք առ խամրեալն ծաղկափթիթ կենօք Հ. Աբրահամ Ապտալեան ի հրաժեշտի իւրում ի ծնողաց եւ ի հոգեկցորդ մերձաւորաց  «Ձայն` որ ի հնումն երբեմն հընչեաց երկնաբարբառ հրաւիրանօք…» [ 18 քառեակ ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Թ/416-7 (Բե):

* -  Թուագրութիւն կամ ձայնագրական նոր դրութիւն մը  /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Է/կզմ 2-4:

Բվնդ. [ Նպատակը, սղագրութեան հետ ունեցած տարբերութիւնը ]; Ձայնաւորք; Բաղաձայնք; Հրահանգք:

* -  Ինչո՞ւ կը կաղան: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Գ/97-104 (Աժ):

Միութիւնների, ընկերութիւնների, զանազան կազմակերպութիւնների աշխատանքները:

* -  Կարպիսին խաղաքարտը  «Սաստիկ ըզբաղած կերեւէր Կարպիս…» [ 3 քառեակ ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Ը/361:

* -  Կովկասեան գրականութիւնը: [ Գրծնթ. ] /  Խ. [ Հ. Աթանաս Տիրոյեան ]. Ժ/456-7:

Բվնդ. Նորածին թերթեր; Ազգագրական հանդէս; Մուրճ; Ատրպետի նոր գիրքը; Արշակ Աթայեանի «Սալմաստը»:

* -  Հայազգի համալսարանական ընթացաւարտք  /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Ա/24-5:

Յաջողութեան մաղթանք ապագայ բժիշկներ` Անտոն Միմիտեանին, Ռափայէլ Պազարճեանին, Պաղտիկ Յովհաննիսեանին:

* -  Հենրիկոս Գելցէր: [ Հայագէտի մահախօս., ծնւ. 1847 թ. ] /  Խ. [ Հ. Աթանաս Տիրոյեան ]. Թ/405:

* -  Մանկավարժին ակնարկ մը  «Պատուհանէս դուրս կարկառած` կը դիտեմ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Զ/273 (Բե):

* -  Մե՞նք թէ ե՞ս: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Ե/193-9 (Աժ):

* -  Նախատինքը փաստ չէ  /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Է/323-5 (Աբ) Տծ Հ. Ներսեհ Անդրիկեան:

Բանավէճ`  Բարդուղիմէոս եպս. Գէորգեան. զ // Հովիւ, հմր 9, էջ 133:

Բարդուղիմէոս եպս. Գէորգեանի եւ Հ. Ներսեհ Անդրիկեանի մի շարք բառերի ստուգաբանութեան զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Պոլսահայ գրականութիւնը: [ Գրծնթ. ]. Ժ/454-5:

Բվնդ. Լոյսը: [ Ընդհանուր բվնդ. ]; Արեւելեան մամուլը; [ Յարութիւն ] Ալփիար[ ի յօդուածները ]; Ինտրայի «Ներաշխարհ»ը; Աւետարանի նոր թարգմանութիւնը. Ալ. Վ. Սիրունեանէ:

* -  Ս. Գրոց  [ Գ. Մակաբ., Ա, 8 ] տարակուսական բառի մը ընթերցումը. Առ Պ. Ստեփան Տէրտէրեան /  Հ. Ա. Տ.. Բ/74 (Գ):

* -  Վայն առաջին: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Դ/145-51 (Աժ):

* -  Վերայուշք հանդէպ տասնամեայ քնարանի Եանուղեան Աւետիս պատանւոյն կոկոնակերպ խամրելոյն  «Օր մ’ արեւուն բացուին դըռնակ ոսկեշող…» [ 43 քառեակ ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Ը/367-9 (Բե):

 

*  Ցանկ հայ թերթերու: [ Գովազդ. ].

Բվնդ. Ազատ բեմ. Ալեքսանդրիա; Անահիտ. Փարիզ; Արարատ. Էջմիածին; Արաքս. Բոստոն; Արեւելեան մամուլ. Զմիւռնիա; Արեւելք. Կ: Պոլիս; Արծիւ. Բոստոն; Արմէնիա. Մարսէլ; Արշալոյս. Թիֆլիս L’Armռnie. Փարիզ. Բ/կզմ 3: Բանասէր. Փարիզ; Բիւզանդիոն. Կ. Պոլիս; Գիտութիւն. Լոզան; Իրաւունք. Վառնա; Լոյս. Կ. Պոլիս. Գ/կզմ 3:

 

*  Փարիզի հայկական միութիւն. Կանոնադրութիւն Փարիզի հայկական միութեան. Զ/կզմ 2-3:

Բվնդ. Նպատակ; Գործունէութեան միջոցներ; Կազմակերպութիւն; Տնօրէն խորհուրդ; Ընդհանուր ժողով; Օժանդակ մասնախումբեր; Կանոնագրութեան փոփոխութիւն:

 

*  Փաուլ Ֆէթթէր: [ Հայագէտի մահախօս., ծնւ. 1850 թ. ]. ԺԱ/կզմ 3, նկ.:

 

*  Ք. Տեղեկութիւնք հայրենագիտական հրատարակութեանց վրայ  /  Ք.. Ժ/447-8 (Աբ):

«Յոյս» հանդէսում (1906, հմր 6) «Մովսէս Խորենացի՞ թէ Մովսէս Խորին» յօդուածը: «Հանդէս ամսօրեայ» (1906, հմր 8) Հ. Գրիգոր Գալէմքեարեանի «Թուղթ Յովհաննու Ա. Կաթողիկեայց, Գլուխ Ե., հմր 7 եւ 8 առ Հայս» պարբերութիւնը Հայ Աստուածաշնչի մէջ; Հ. Թովմաս Կէտիկեանի` Հոլգըր Պեդերսընի «Հայերէն փոխառեալ բառեր թուրքերէնի մէջ» յօդուածի գրխօս.: «Լոյս» հանդէսում` հոգեւորական գաւազանի նկրգր.: « L’ռcho Armռnien » թերթում Կարապետ Բասմաջեանի « Les Lusignans de Poitou au trՒne de la petite » յօդուածը:

 

*  Օրագիր Իտալիոյ  ( Il giornale d’Italia, 1906 Մարտ 3) / ***. Դ/192:

Տեղեկոյթ Վիկտորիա Աղանուր Բոմբիլիի մասին: