ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1903

12 համար, ամսագիր, 48 էջ, յաւ. 8 էջ, ընդհ. 568+8=576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ առաջներորդ տարի: Հատոր ԿԱ:

Գ. Խմբագրականք, Բանասիրական, Կենսագրականք, Գրախօսականք, Հանրապատում, Հանդէս հանդիսից, Կրթական, Գեղեցկագիտական, Բանաստեղծականք, Աշխարհագրականք, Զանազան:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն:

Զ. Յաւելուած Ը հմր:

Է. Բովանդակութիւն [ ամէն հմրի վերջում ]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1903 տարւոյ:

Ը. Նկարներ:

 

ԱՂԱՆՈՒՐ  [ ԲՈՄԲԻԼԻ ]  ՎԻԿՏՈՐԻԱ.

* -  Զատիկ…  «Ո՞չ արբուցաւ նըմա լեղի դառն ի ջամբ…» [ 4 քառեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ժ/464 (Բե):

Տե'ս Զատիկ Հայկական // Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 266:

* -  Սելլայի հովիտը  (Թիրոլ) «Երջանիկ հովիտ մը կայ…» [ 16 տող ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Ա [ րիստակէս ]  Քասգանտիլեան. Ե-Զ/286-7 (Բե):

Տե'ս նաեւ Սէլլայի հովիտը «Հովիտ մը կայ երջանիկ…» 19 տող // Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 60-1:

* -  Օրիորդիկ  «Ապրիլ էր երբ ըզքեզ ճանչցայ…» [ 10 հնգեակ ] /  Վիկտորիա Աղանուր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/492-3 (Բե):

Տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց. էջ 9-11:

 

*  ԱՂԱՍԱՐԵԱՆ ՀԵՂԻՆԷ. Անարդար տրտունջ  (Նուէր հայոց որբերին) «Աշնան վերջն էր սառն էր քամին…» [ 40 տող ] / Օրիորդիկ  Հեղինէ Աղասարեան. Բ/79 (Բե) (Թղթակցութիւնք):

 

*  Աղէքսանդրապոլ. Գրագիտուհիներ մեր թերթերուն մէջ  /  Հայ տիկին. ԺԲ/558-9 (Թղթակցութիւնք):

 

*  ԱՅԲԵՒՔԷ. 1903 - Նամակ «Բազմավէպ» ամսագրի թիւ 9  «Վենետիկի Մխիթարեանները եւ Բազմավէպ» /  Այբեւքէ. Թ/յաւ.:

Պատասխան` Ճիվէլէկեան Տիգրան. Վենետիկի Մխիթարեանները եւ Բազմավէպ // Սուրհանդակ, հմր 1357:

 

*  « Այս օրերս Վենետկոյ ամեն լրագիրք…»; «Ամենամեծ խնայութիւն կընէր զգեստի…»; «Ս. Մարկոսի զանգակատան ինկնալուն վրայ սաստիկ լացեր էր…»: [ Արտավէպեր ]. Թ/382:

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* -  Բանաստեղծական հրատարակութիւնք: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ա/28-33 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Սիպիլ, Ցոլքեր[. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1902. 91 էջ. Բանստղծթ. —ների ժողովածու ]; Արտաշէս Յարութիւնեան, Լքուած քնար[. Կ. Պոլիս: Տպ. Մ. Սարըեան եւ Ընկ., 1902. 83 էջ. Բանստղծթ. —ների ժողովածու ]; Անակրէոն. «Երանի քեզ, ո'վ ճըպուռ…» [ 18 տող. տե`ս նաեւ Անակրէոն. Ի ճպուռն «Ճըպուռն ասեմ քեզ երջանիկ» 20 տող // Տաղք Անակրէոնի. Հանդերձ ծանօթութեամբք / Թրգմ. ի հէլլէն բնագրէն Թ. Թէրզեան. Կ. Պօլիս: Տպ. Պօղոսի Քիրիշճեան եւ Ընկ., 1871. էջ 53 ]; Զգացում: [ Գրքում` Զգացմունք. Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի յիշատակին / Խմբ. Գրիգոր Բալասեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1902. 96 էջ. Բանստղծթ-ների ժողովածու ]; Վահան Թէքեան, Հոգեր. Ոտանաւորներ, Արձակ քերթուածներ[.   Փարիզ, 1901. 116 էջ ]; «Դու անվիշտ երգ ես խնդրում հայ երգչից…» [ 4 տող. Ծատուրեան Ալեքսանդր. զ ]; Գ[ աբրիէլ ] Սունդուկեանց, Էլի մէկ զոհ [ Կօմեդիա հինգ արարուածով. Երկրորդ տպագրութիւն. Ուղղած. Թիֆլիզ: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1902. 164 էջ ]; Նահապետ Քուչակի դիւանը. [ Սիրոյ երգեր, Խրատական եւ այլաբանական երգեր, Պանդուխտի երգեր. Քննական ուսումնասիրութեամբ մը հրատարակեց Արշակ Չօպանեան. Փարիզ: Տպ. «Անահիտ», 1902. 132 էջ ]

* -  Բանաստեղծական նորութիւններ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Գ/130-1 (Աբ; Ագ; Աթ):

Բվնդ. Տիգրան Տէրոյեանի` «Վազգէն»: [ Երգարան. Հաւաքեց Տիգրան Տէրոյեան (Վազգէն) Նահատակւած յունւար 2, 1898. Պօսթըն: Տպ. «Հայրենիք»ի, 1901. 604 էջ:  Բանստղծթ. —ներ, ժողովրդական եւ աշուղական երգեր ] Նաեւ Տիգրան Տէրոյեանի կնսգր. (1873-զ): Հ. Ղեւոնդ Ալիշանը, Խաչատուր Աբովեանը, Ստեփանոս Նազարեանը, Միքայէլ Նալբանդեանը, Ռափայէլ Պատկանեանը, մասամբ Պետրոս Դուրեանը գրականութեան նոր դպրոցի հիմնադիրներ:

* -  Գ [ րիգոր ]  Արծրունի  (Լէօ): [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Է/329-32 (Աբ):

Լէօ. Գրիգոր Արծրունի. Թիֆլիս, 1902. Հ. Ա. 477 էջ; Հ. Բ. 551 էջ; Հ. Գ. 502 էջ:

* -  31 Դեկտեմբերի  «Միօրինակ կիջնեն` անվերջ ու շիտակ…» [ 8 քառեակ ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/3-4 (Բե):

* -  Ժողովրդական բանասիրութիւն. Փաւստոս Բուզանդ  /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ե-Զ/256-64 (Աբ):

* -  Լեզուաբանական. Քննութիւն մը Սանսքրիտ եւ Գամագիւտ բառերուն վրայ  /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ը/366-9 (Աե) Տծ:

Տե'ս նաեւ 464/1904:

* -  Հրատարակչական նորութիւններ. Զանազանք: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկ.. Ե-Զ/209-10, 213-5, 216 (Աբ):

Բվնդ. [ Տօնապետեան Պետրոս (Պատրիկ) ]. «Արմենիա» Լինչի [ Հեղինակի պատկերով եւ ինքնակենսագրութեամբ. Լօնդօն: Տպ. Հայկական որբանոցի, Չիկվէլ, 1902. 160 էջ ]; Գաբրիէլ Սունդուկեան «Ամուսիններ» [ Կօմեդիա հինգ արարուածով. Երկրորդ տպագրութիւն (փոփոխած). Թիֆլիզ: Տպ. Յովհաննէս Մարտիրոսեանց, 1896. 187 էջ ]; «Բժշկ. Ա[ րտաշէս ] Բուդուղեանի» [ Ուղեղի սիֆիլիսը (Գլխի եւ ողնաշարի). Ս. Պետերբուրգ: «Պուշկինեան արագատիպ», 1902. 85 էջ; Առողջ ու հիւանդ երեխայի ոգին. Ս. Պետերբուրգ: «Պուշկինեան արագատիպ», 1902. 90 էջ ]:

 

*  Անուանք 1903ի Գեղունւոյ բաժանորդաց: [ Ցանկ ]. Ե-Զ/կզմ 3-4:

 

*  Աշխատութեան կեանք մը վաթսուն տարիներու  / ***. Է/332-4:

Հ. Մանուէլ Քաջունու` Մխիթարեան կալուածքների մատակարարի պաշտօնից հեռանալը, նրա գրծնէութ.:

 

ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ Հ. Յ [ ԱՐՈՒԹԻՒՆ ].

* -  Գրախօսականք  /  Հ. Յ. Աստ.. Բ/64-5, 66:

Մանիսաճեան Յզ. Յ. Ընդարձակ պատկերազարդ Աշխարհագրութիւն [ 59 պատկերներով եւ 12 քարտէսներով ]. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1902. [ 174 էջ ]: Դօբրօլիւբով Ն[ իկոլայ ] Ա[ լեքսանդրովիչ ]. Աղեքսանդր Գավացցի քահանան եւ իր քարոզները / Թրգմ. Գէորգ քահ. Մկրտումեանց. Ս. Պետերբուրգ: [ Տպ. «Պուշկինեան արագատիպ» ], 1902. [ 73 էջ ]: Եպիփան Կիպրացի. Ekdesiw prvtoklhsi, u patriarx, u te kai mhtropolit, uզհայերէն եւ յունարէն [ Հրատ. Ֆրանց Նիկողայոս Ֆինկ (Franz Nikolaus Finck) ]. Թիֆլիս: [ Տպ. Մն. Մարտիրոսեանց ], 1902. - [ 120 էջ, մտն. ցնկ ]:

* -  Հրատարակչական նորութիւններ. Զանազանք: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Յ. Աստուր.. Ե-Զ/215-6 (Աբ):

Բվնդ. Պատմութիւն Աղուանից. Հ. Ա [ Ի Մակար եպիսկոպոսէ Բարխուտարեանց. Թիֆլիս: Տպ. Մն. Մարտիրոսեանց, 1900. 192 էջ ]:

 

*  ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Հանրապատում: [ Գրծնթ. ]  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ե-Զ/229-31:

Բվնդ. Ս. Վէպէր եւ Հայկական Եկեղեցին. Die Katholische Kirche in Armenien Von Simon Weber. Freiburg im Breisgau Herdersche verlagshandlung. 1903 (Ուղղափառ Եկեղեցին Հայաստանի մէջ. իւր հիմնարկութիւնը եւ զարգացումն բաժանումէն առաջ. Յօդուած մը քրիստոնէական եկեղեցական եւ յառաջադիմական պատմութեան Սիմոն Վէպէր Վրդ. աստուածաբանութեան, արտ. ուս. ջատագովութեան ի Ֆրայպուրկ (Պրայսկաւ) Տպ. Հէրտէր, 1903)

 

*  «Բազմավէպ»ի  նոր գործակալներ[ Ռ ]. Բ/կզմ 4:

 

*  «Բազմավէպ»  նուիրողներ[ ի ցանկը ]. Դ/կզմ 2; Ե-Զ/կզմ 3:

 

*  ԲԱԼԱՍԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐ. Ռուսահայ նորագոյն բանաստեղծական դէմքեր Մի քանի խօսք էլ ժողովրդական բահիւսութեան մասին  /  Գ. Բալասեանց. Ե-Զ/200-4 (Աբ) Տծ:

Միքայէլ Նալբանդեան, Ռափայէլ Պատկանեան, Սմբատ Շահազիզ: «Հիւսիսափայլ»ի գրծնէութ.: Րաֆֆու յօդուածները: «Սասնա ծռեր» էպօսը: Գարեգին Սրուանձտեանի, Մանուկ Աբեղեանի գրծնէութ.:

 

*  Բացված է բաժանորդագրութիւն.

«Առողջապահիկ թերթիկ»  1903-4 թուականի համար. Է/կզմ 3; Ը, Թ/կզմ 2-3 «Բազմավէպ» ի 1903 տարւոյ. Բ, Գ/կզմ 2-3; Դ, Է, Ը, Թ/կզմ 4; ԺԲ/կզմ 2 Բվնդ. Ուղղութիւն; Առաքումը; Գործակալներ; Պայմաններ; Արտաքին աշխատակիցներուն: «Բազմավէպ»ի  1904 տարւոյ. ԺԱ, ԺԲ/կզմ 1 «Բանբեր գրականութեան եւ արուեստի»  հանդէսի. Դ, Ը, Թ/կզմ 3:  «Մշակ»  քաղաքական եւ գրականական լրագրի (31-դ տարի) առաջիկայ 1903 թուականին. Ա, Գ, Դ, Ե-Զ, Է/կզմ 4; Ը, Թ/կզմ 3: «Մուրճ»  գրական հասարակական եւ քաղաքական ամսագրի. Դ, Է/կզմ 4; Ը, Թ/կզմ 3 «Պատանի» ամսաթերթ բաժանորդագրութիւն. Դ, Ը, Թ/կզմ 3:

 

ԲԷԿ-ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ ԹԱԳՈՒՀԻ.

* -  Դարձեալ երեք մահեր: [ Հոգեհացի արարողութիւնը ] /  Տիկին Թագուհի. Ժ/465-6 (Թղթակցութիւն):

* -  Կարս. Եւրոպական տարազը հայ կանանց մէջ  /  Տիկին Թագուհի Բէկ-Յովսէփեան. ԺԲ/565-7 (Թղթակցութիւն):

* -  Հանրապատում.  Նամակ Կարսից  «Մահ գիտակցաբար` անմահութիւն, անգիտակցաբար - մահ» (Եղիշէ) /  Տիկին Թագուհի. Ե-Զ/227-8:

Ազգօգուտ հատկացումների խնդիրը հարուստների կտակներում:

 

*  ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ՄՄԲԱՏ. Նիւ Եորք. Տասն եւ Դաս բառերն: [ Ստուգաբանութիւն ] /  Մ. Ս. Գաբրիէլեան. ԺԲ/558 (Աե) (Թղթակցութիւնք):

 

*  ԳԱԶԷԶԵԱՆ Հ. Ա [ ՒԵՏԻՔ ]. Ըլըճա  [ գիւղը Բարձր Հայքի Կարին քաղաքի մօտ ]  Նկարագրական եւ պատմական /  Հ. Ա. Գազէզեան. Գ/139-40 (Ազ):

 

*  «Գեղունի»: [ Գրծնթ. ]. Թ/424, արտատպ. «Հայաթերթ»ից «Գեղունի»  1903. Բ, Գ/կզմ 3:

Բվնդ. [ Հրտ. ]; Վիճակահանութեան գրքեր: [ Թուարկում ]; Բաժանորդագրութիւն:

 

(*)  ԴԱՆԹԷ ԱԼԻԳԻԷՐԻ. Աստուածային կատակերգութիւն. Քաւարան. Տե'ս 1902:

 

ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ.

* -  Դժոխքը եւ հայերէն նոր թարգմանութիւնը: [ Գրծնթ. ] /  Ե. Դեզա; թրգմ Հ. Ք [ երովբէ ]  Չրաքեան. Ե-Զ/197-9 (Ագ):

Դանթէ Ալիգիէրի. Աստուածային կատակերգութիւն. Դժոխք / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1902. 356 էջ:

* -  Տանդէ. «Քաւարան», թրգմ. հայերէն արձակ, Բազմավէպ, 1902, էջ 408-418, 546-552. Երգեր Ա-Զ: [ Գրծնթ. Հ. Արսէն Ղազիկեանի թրգմ. ] /  Ե. Դեզա; թրգմ Հ. Ք [ երովբէ ]  Չրաքեան. Թ/438-9 (Ագ) Տծ:

 

*  ԴԵՐԵՆԻԿ.  Նազենիկ  «Սուտ ես խորամանկ ո'վ ունայն աշխարհ…» [ 24 տող ] /  Դերենիկ. Ա/37 (Բե) նկ.:

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Ազգային կայլակներ. Համրը: [ Պատմուածք ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե-Զ/217-21 (Ազգային կայլակներ):

Տե'ս ԵՀՍ. Կայլակներ. էջ 35-51:

* -  Ազդ: [ «Ռուսահայ բաժանորդաց»` հանդէսի ստացման խնդիրների շուրջ ]  /  Խմբ.. Դ/կզմ 2: «Կը յայտնենք «Բազմավէպ»ի բաժանորդաց…» /  Խմբ.. Բ/81:

* -  Անէծք  Մէկ արարուած /  Հ. Ս. Երեմ.. Թ/383-93 (Բե):

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Անէծք. Ազգային ողբերգութիւն. Մէկ արարուած. Վ.: Ս. Ղազար, 1903. 45 էջ

* -  Արձագանգ: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ը/337-42 (Աժ):

Բվնդ. Մեր ցեղին առաքինութիւնը; Նորութեանց անտարբերութիւն; Ձերբակալուած որբեր: [ Կարապետ Թումաեանի որբանոցի համար Փարիզ տեղափոխուած եւ ակնավաճառ Էգնանեանից հափշտակուած ]; Հանրային կարծիքը; Հնչական ձայն մը ուսանողներուն; Պ. Մ. Արամեանցի բարեգործութիւնը; Հայ մշակական թերթը [ Գութան, Փարիզ 1901-1905: Նաեւ  «Ահա տեսանք զվաստակն Հայոց»  10 տող. Տե'ս Հ. Ղեւոնդ Ալիշան. Հայ հայրենիք // Հ. Ղեւոնդ Ալիշան. Նուագք. Հայրունի. Հ. Գ. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1867. էջ 277 ]:

* -  Գաղափարի մարդը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Բ/49-3 (Աժ):

Գրիգոր Արծրունիի մահուան տասնամեակը:

* -  Լռե՞նք դեռ  /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե-Զ/287 (Գ):

Սիմոն Նահապետեանի «Գործիչներու պատկերն» գրքի հրատարակչի շուրջ:

* -  Կարելի՞ է յառաջադիմել…: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ա/1-3 (Աժ):

* -  Կը վարձատրե՞նք: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԲ/521-5 (Աժ):

«Հայը չի վարձատրուիր, բայց հայութիւնը կը սպասէ որ ամեն անհատ իր պարտքը կատարէ…»:

* -  Կրթական օրօր մը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Գ/97-100 (Աժ):

* -  «Հայ աշուղներ»  /  Հ. Ս. Երեմ.. Ը/362-6; Ժ/431-6, 1903; Բ/81-4, 1904 (Աբ) տղտկի բառարան:

Բվնդ. Հայ Աշուղ, «Արի', Աստուած հարցն մերոց…»  4 տող;  Գէորգ Ախվերդեան; Սայաթ Նովայն երգերուն յառաջաբանը; Հայերը քնարասէր; Հայ աշուղը եւ հայկական ամօթխածութիւնը; Ակնարկ մը հայ ընդհանուր բանաստեղծութեան վրայ; Նահապետական, դիւցազնական եւ կրօնական բանաստեղծներ; Գուսաններու երգապետը: Սայաթի քամանչային ոգին; Սազին գեղանկարը; Սրնգին սիրանուագ թրթռումները; Աշուղին Գօզալը; Խան ջիգարը; Բարոյական սազը; Իր սազին արժանիքը:

Ազբար Ադամ. «Սարսարի եմ, խելքս գլխէս տարած ա…» 2 տող; Գիւրջի Նաւէ.  «Այբ` Աստուած քեզ պահի, իԽնչ արմազան ես դուն, եա'րս…»  4 տող «Թահր է տուէլ շուխ բօյըդ` ամբուլ կասեն…»  4 տող;  «ՔանիԽ օջախներ քանդուեց, տէր չի մնաց…»  4 տող; Նիրանի «Պռունկը բարակ վարդի տերեւ լինի…»  5 տող «Չարակամ մարդէն, Նիրան, օգուտ չունիս, հեռու կացի'ր…»  5 տող; Շիրին «Այգեպա'ն, ի՞նչ ես անում, շամբը բուրաստան չի լինիլ…»  8 տող «Բաղդի ու շնորհքի դաւին վերջացաւ…»  2 տող;  «Ես Շիրինն, ես աշըղ, չեմ յուսով կորուստ…»  4 տող «Գիտուն անձերը ծանր բնութեանը իշխող իշխան են ասում…»  7 տող; Քեանհան «Այս մարախի կսկիծը դառն էր քան զամէն բանը…»  8 տող;  «Արեւելքից արեւմուտ ուզում են, որ գան Աշտարա'կ…»  4 տող; «Թէ որ դու անտես առնես Քեանհանին…»  2 տող;  «Սիրաբան կա'ց, սիրաբանիդ սիրաբան եմ, սիրեկա'ն…»  2 տող; Միսկին Բուրջին «Ունիմ յոյս, Յիսո'ւս, քեզանից, խոստացար սուրբ առակին…»  2 տող; Շամչի Մէլքօն «Անգաճ արա', գովքդ ասիմ, Տալաւրէցի շուն, Առաքի'լ…»  3 տող «Ես Շամչի - Մէլքօն իմ…»  7 տող; Քիչիկ Նովա «ՓըչուիԽ էսպէս ժամանակն, յոյս ու հաւատ սէր չը կայ…»  4 տող; Թուրինջ «Թեւերդ նախշուն վարդ, վարդ, վարդ…»  8 տող;  «Իմ ջահէլ ջիւան կեանքս ես կու քանդեմ, բարբաթ կանեմ…»  2 տող; Իվան. «Տէ'ր, քու դատաստանդ լսամ, առաւ սարսափ դողն ինձի…»  2 տող:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմէոն. Հայ աշուղներ // Երեմեան Սիմէոն. Ազգային դէմքեր. Գրագէտ հայեր. Երկրորդ շարք. Վ.: Ս. Ղազար, 1913. 36-84:

* -  «Հայեր ի՞նչ անենք»: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Դ/145-8 (Աժ; Բե):

Նաեւ «Թէ ուզէ Հայը` նա շատ բան կանէ…»  2 տող  / Ռափայէլ Պատկանեան:

* -  Հանդէս հանդիսից եւ լրագիր լրագրաց  /  Հ. Ս. Երեմ.:

Բվնդ Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ (10): [ Աւետիս Ահարոնեանի «Լեռներում» վիպակը: Համբարձում Առաքելեանի «Les rapports des Armռniens avec l’ oc cident au moyen Չge et aprՌs» ճառը եւ այլն ]; Տարազ: [ Կարսի գրաւումը 1877 թ., Յովհաննէս Լազարեան, Լորիս Մելիքով, Յակոբ Ալխազեան, Արշակ Տէր-Ղուկասեան, զ Շոլկովնիկեան ]; Լումայ . 5): [ Յովհաննէս Թումանեանի «Հազարան Բլբուլ»ը: Երուանդ Շահազիզեանի Նոր Նախիջեւանի Հայոց հոգեւոր դատարանը: Սահակ Պարթեւի կնսգր.: Արշակ Չոպանեանի` Նահապետ Քուչակի երգերը: Իսահակ Յարութիւնեանը` Գեւորգ Բարխուդարեանի ստեղծագրծ. —ների ուսմնսր. եւ այլն ]; Մշակ: [ Լեւոն Բաբայեանի Վիլհելմ ֆօն Մասօվի «Կրիմից եւ Կովկասից» գրքի գրխօս.: Հանգանակութիւն` Կարսում նոր եկեղեցի կառուցելու համար: Աւետիս Ահարոնեան «Իտալիայում» ուղեգրութիւնը: «Գեղունի»ի վերաբերեալ կարծիք: Լէօն` գերմանացի ճանապարհորդների մասին, «Իվերիա» թերթի քննադատութիւնը: Մխիթարեանների վանական եւ գրական կեանքը եւ այլն ] Արտասահմանի թերթեր. Քաղաքացի: [ Նկրգր., բվնդ.:  «Եթէ անգործ դռնէ ի դուռ…»  8 տող ]; Հայ հանդէս: [ Նկրգր., բվնդ. ]; Անահիտ: [ Նահապետ Քուչակի գործի պատմական եւ գրական ուսմնսր. ]. Ա/43-8 Թրքահայ թերթեր. Արեւելեան մամուլ: [ Խմբագրականը որբանոցների մասին: Կարապետ Գարագաշեանի գրքերը ]; Մասիս: [ Մկրտիչ Աճէմեանի բանստղծթ. —ները: Կարապետ Գարագաշեանի գրծնէութ. ]; Բիւրակն: [ Բվնդ. ]; Բիւզանդիոն: [ Խմբագրականը: «Բանաստեղծութիւնը մեր մէջ» յօդուածը: Պարսկահայ վաճառականութիւնը: Եկեղեցու եւ եկեղեցականների շուրջ եւ այլն ]; Մանզումէի էֆքեար: [ Եկեղեցու եւ եկեղեցականների շուրջ: Թէոդիկը Եղիա Տէմիրճիպաշեանի մասին: Յովհաննէս Գայսէրեանը թերթի ուղղութեան մասին ]; Արտասահմանի թերթեր. Հայ հանդէս: [ Նպատակը: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ընտրութիւնները: Խմբագրականը` Թուրքիայի հայ պաշտօնեաները ]; Բանասէր: [ Առաջնորդող յօդուածները: Գրիգոր Բալասեանցի յօդուածները ]. Բ/93-6: Ռուսահայ թերթեր. Ազգագրական հանդէս: [ Երուանդ Շահազիզ` Նոր Նախիջեւանի ժողովրդի կենցաղը, հաւատալիքները «Կալանդոս, դոս, դոս…»  7 տող «Թաքեմ (խրտուիլակ) թաքեամ եկել ա…»  6 տող: Արա գեղեցիկի պատմ.: Հրաչեայ եւ Արմենուհի Աճառեանների ազգագրական նիւթերի ժողոուածուն ]; Մշակ: [ Լէօի «Էլի մէկը»: Համբարձում Առաքելեանի արդի գրականութեան պատմ. եւ այլն ] Թրքահայ թերթեր. Ծաղիկ: [ Բվնդ. ]. Գ/141-4 Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Մօրիս Մէտերլինկ «Intռrieur»ի թրգմ. ]; Մշակ: [ Պետրոս Ադամեանին յիշակակին: Լէօն մամուլի մասին ] Արտասահմանի թերթեր. Ձիթենի: [ Մանկական թերթի նպատակը: Հմռտ բվնդ. ցանկ ]; Ժողովուրդ: [ Բվնդ. ]; Բանասէր: [ Պերճ Պռօշեանի վիպակը: Յ. Ազգապետեանի առաջնորդող յօդուածները ]; Անահիտ: [ Արշակ Չօպանեանը` օտար բառեր գործածելու դէմ: Որոշ բառերի ստուգաբանութիւնը ] Թրքահայ թերթեր. Արեւելք: [ Պոլսահայ մամուլի վիճակը: Օտար հեղինակներին թարգմանելու անհրաժեշտութիւնը ]; Մասիս: [ Յիսուներկուերորդ տարելիցը: Կարապետ Իւթիւճեանի աշխատաոճը: Յարութիւն Մրմրեան` Յակոբ Նալեանի կնսգր. ]. Դ/189-92 Ռուսահայ թերթեր. Բանբեր: [ Արփիար Արփիարեանի «Կարմիր ժամուց» ]; Մուրճ: [ Մաքսիմ Գորկու «Կռւարարը»: Աւետիք Իսահակեանի բանստղծթ. —ները «ԷԽյ, ազիզ Արազ, ինձի օրօրի'ր…»  6 տող ] Արտասահմանի թերթեր. Վերածնունդ: [ Հ. Ս. Ե. ի Բզմվպում հրտ. խմբագրականի գրխօսականի շուրջ ]; Անահիտ: [ Օմար Խայամի քառեակները «Ամէն առաւօտ, որ կակաչի դէմքը ցօղը կը կրէ…»:  Անջէլօ դը Կուպէրնաթիս «Հայաստանի համար» ]. Թ/518-20: «Գործ»[, Թաւրիզ: Շաբաթաթերթի ընդհ. բվնդ. ]. ԺԲ/567-8:

* -  Մենք մեր յոյսը: [ Հրպրկխսթ. ]  /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԱ/473-7 (Աժ):

* -  Մերժուած Վանցին: [ Պատմուածք ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Բ/71-5. (Ազգային կայլակներ):

Տե'ս ԵՀՍ. Կայլակներ. էջ 1-15:

* -  Մնաս բարոԽվ օճա'խ: [ Պատմուածք ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Գ/132-6, նկ.:

Տե'ս ԵՀՍ. Կայլակներ. էջ 17-34:

* -  Յուշք եւ իղձք  /  Հ. Ս. Երեմ.. Է/289-94 (Աժ):

Բվնդ. Ամսական քրոնիկը; Հայ ժողովրդական երգեր գաղղ. Chants populaires Armռniens. Traduction franջaise avec une introduction par Archag Tchobanian. Prռface de Paul Adam. Paris: Societe d’ռditions littռraires et artistiques. Librairie Paul Ollendorff, 1903. p. 268 (Bibliothռque Armռnienne); Բիէր Քիարի մէկ գրական առաջարկը: [ Ֆրանսերէն հայոց պատմ. հրտ. ]; Հին պատմագրաց ժողովածուն: [ Արմէնակ Մալխասեանի առաջարկը` «Հայոց գրերի գիւտի 1500-ամեակին» պատմագիրների լիակատար ժողովածու հրտ. ]; Մտքի շողեր: [ Հայ լրագրութիւնը ]; Բարերարութիւնը; Սիրտ բզքտող բօթեր: [ Համաճարակներ ]; Խոնջ գրագէտներու հանգստարան: [ Էջմիածնի մատենադարանը ]:

* -  Նորագոյն վիպասաններէն. Ատրպետ: [ Գրական գրծնէութ. ընդհանուր բնութագիրը ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե-Զ/251-6, նկ.:

Նաեւ  հատուածներ «Շուշան» պոեմից:

* -  Նոր բաժին մըն ալ  /  Խմբ.. Բ/54:

«Մտքի հանդիսարան»ը եւրոպական գրականութեան եւ մտքի լաւագոյն ստղծգրծ. —ների թրգմ. հրտ.: 

* -  «Շքեղ»  [զ]  /  Հ. Ս. Երեմ.. Ը/350-4 (Ագ) Տծ, նկ.:

Նկ «Հինգ սուրբք [ Խծկոնքի եկեղեցիները , «Ս. Փրկիչ», «Անւոյ մզկիթ»:

* -  Ուռն ու կռունկ: [ Հրպրկխսթ. ]  /  Հ. Ս. Երեմ.. Ժ/425-8 (Աժ):

Բվնդ. Պէտք է բախել; Հիանալի է…; Ուսանողները. անրջող բարերարներ եւ հայ մամուլը; ՇոԽւնչ անսպառ:

* -  Ուսանողաց հայկարան: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Ե-Զ/193-6 (Աժ):

* -  Տագնապը  (Ազգավէպ) /  Հ. Ս. Երեմ.. Ժ/459-62; ԺԱ/493-9; ԺԲ/528-36, 1903; Ա/21-30; Բ/86-94, 1904:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Տագնապը (Ազգավէպ). Վ.: Ս. Ղազար, 1904. 173 էջ:

 

ԶԱՔԱՐԵԱՆՑ ՊԵՏՐՈՍ.

* -  Ալէշքիյ. Իւրիյ Վեսելօվսկիյ. Հայ բանաստեղծ Սմբատ Շահազիզ. Կրիտիքական փորձ. Մոսկվա, 1902: [ Գրծնթ. ] /  Պետրոս Զաքարեանց. ԺԲ/561-5, Տծ (Թղթակցութիւնք):

* -  Ռուսահայ բանասիրական քրոնիկ  /  Պ. Զաքարեանց. Բ/77-8. (Թղթակցութիւնք):

Էջմիածնի միաբան եպս. Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեանի «Բիբլիայի հայկական թարգմանութեան պատմութիւն» գիտական թեզի պաշտպանութիւնը:

 

* [ ԷՄԵՐՍՈՆ ՌԱԼՖ ]. Քաղուածք  Րալֆ Ուօլտօ Էմըրսօնէ: [ Ասացուածներ ]. Ժ/463-4:

 

*  ԷՄԻԼ ԼՂ. Նրան երանի  «Աշնան դալկահար տերեւք ընկնում են…» [ 5 քառեակ ] /  Լղ. Էմիլ. ԺԲ/568 (Բե):

 

*  ԹՈՒՄԱԵԱՆ Կ [ ԱՐԱՊԵՏ ]. Պատուարժան խմբագիր «Բազմավէպ հանդէս»ի  Արժանապատիւ հայր /  Կ. Թումաեան. Թ/կզմ 2-4:

  Տե'ս Ը/337-42:

 

*  ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ՄԻԽԱՅԻԼ. Ոստ Պաղեստինու  «Ասա ինձ, ոստ Պաղեստինու…» [ 9 քառեակ ] /  Լերմոնտով; թրգմ Յովհ [ աննէս ]  Պալեան. Ժ/447 (Բե):

 

ԼԷՕ.

* -  Իշխանուհի  [ Մարիամ Դօլուխանեան ]  Թումանեանց: [ Կենսգրծ. (1870-1945) ] /  խ ո ւսահայ. Բ/75-7, նկ. (Թղթակցութիւնք):

* -  Ռուսահայ վիպագրութիւն: [ Ուսմնսր. ] /  Լէօ  (Աբ):

Առաջին շրջան Գրականագէտ Միքայէլ Նալբանդեանը: «Վերք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի» վէպը եւ Խաչատուր Աբովեանը, «Օվսաննա» վէպը: «Հիւսիսափայլ»ը, Միքայէլ Նալբանդեանի «Մեռելահարցուկ» վէպը: Պերճ Պռօշեանը եւ «Սօս եւ Վարդիթեր» վէպը: Գաբրիէլ Տէր-Յովհաննիսեանը եւ «Տէր Սարգիս» վէպը: Պերճ Պռօշեանի լեզուն եւ «Հացի խնդիր»ը, «Ցեցեր»ն ու «Բղդէ»ն, «Սկիզբն երկանց»: Պատմուածքներ «Մեղու Հայաստանի» եւ «Վաճառական» լրագրերում: Ղազարոս Աղայեանի «Արութիւն եւ Մանուէլ»ը, «Երկու քոյր»ը, «Անահիտ»ը. Է/297-308:  Գրիգոր Արծրունին եւ «Մշակ»ը: Րաֆֆու պատմուածքները «Մշակ»ում, հրպրկխսթ., «Փունջ» վիպակների ժողովածուն, «Ով է մեղաւոր» վիպակը, «Զահրումար»ը. Գրիգոր Արծրունու եւ Րաֆֆու բարեկամութիւնը, «Խալալէդդին»ը. Ը/354-62:  Րաֆֆու «Խենթ»ը, «Դաւիթ-Բէկ»ը, «Խաչագողի յիշատակարանը», «Կայծեր»ը, «Ոսկի աքաղաղ»ը, «Խամսայի Մէլիքութիւնները», «Սամուէլ»ը. Թ/393-403:  Ռափայէլ Պատկանեանը եւ «Չախու», «Ես նշանած էի», «Փառասէրը», «Տիկին եւ նաժիշտ» ստեղծագրծ. —ները: Գրիգոր Արծրունու «Այնտեղ եւ Այստեղ», «Էվէլինա» ստեղծագրծ. —ները: Ծերենցի «Երկունք Թ դարու», «Թէոդորոս Ռշտունի» պատմավէպարը. ԺԱ/482-92, 1903 Երկրորդ շրջան. Մուրացանի «Հայ Բողոքականի ընտանիքը», «Իմ կաթօլիկ հարսնացուն», «Տէր Անդրէաս», «Պսակների բողոքը»: Շիրվանզադէի «Նամուս», «Արամբի», «Զուր յոյսեր», «Արսէն Դիմաքսեան». Ա/5-14:  Շիրվանզադէի «Կրակ», «Ցաւագար», «Մելանիա», «Քաօս»: Վրթանէս Փափազեանի «Ենիչէրին», «Խաթ-Սաբա», «Էմմա». Գ/101-13:  Նար-Դոսի «Անա Սարոյեան», «Տանտիրոջս աղջիկը»: Լեւոն Շանթի «Լերան աղջիկը», «Երազ օրեր», «Դարձ», «Վերժին»: Լեւոն Մանուէլեանի «Խորտակուած կեանք»: Շահրիարի  «Խհուդ-քուշան». Է/315-21, 1904:

Տե'ս Լէօ. Երկերի ժողովածու. Հ. Զ. Ե.: «Խորհրդային գրող», 1989. էջ 583-674, 688-98:

 

*  «Լոյս»  [ գրախանութը Թաւրիզում ]. Ը, Թ/կզմ 4:

 

*  Լոյս տեսաւ  [ կամ ]  Նոր լոյս տեսաւ: [ Ս. Ղազարի հրտ. գովազդ ]. Ժ/470; ԺԱ/508; ԺԲ/կզմ 4:

 

*  Լուսաբանութիւն. Խազից եւ երգեցողութեան շարականաց. Տե'ս 1900:

 

*  LOTI PIERRE. Հայոց վանքը եւ եկեղեցին  (Երուսաղեմայ մէջ) /  Թրգմ Հ. Բ. Շամանաճ. Ա/23-7 (Ազ) Տծ, նկ.:

Նկ.  «Երուսաղէմի ընդհանուր տեսարանը», «Ս. Յակովբեանց վանքի արեւմտեան աւագ դուռը», «Ս. Յակովբեայ տաճարի ներքին տեսքը», «Գլխադիր Ս. Յակովբեայ մատուռը», «Ս. Յակովբեայ արտաքին գաւթին մէջ անդաստան եւ եկեղեցւոյն արտաքին տեսքը», «Պատրիարքարանի դահլիճը»:

 

*  ԿԱԼԵՆԿԱ ՌՈՄԷՈՅ. Իտալահայ Վիկտորիա Աղանուր Բոմբիլիի բանաստեղծութիւնները  Բանախօսութիւն` արտասանուած ի Բերուճիա 28 Մայիս 1903 /  Ռոմէոյ Ա. Կալլենկա; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ժ/428-31 (Աբ):

 

*  Կելլէի վեր  «Կելլէի վեԽր բըլուրէն…» [ 14 եռեակ ] . Բ/64 Բե):

 

* [ ԿԼՈՊՇՏՈՔ ՖՐԻԴՐԻԽ ]. Հատուած մը Կլոպշտոկի Մեսիականին  հայերէն թարգմանութենէն «Խոնջք ի ցաւոց միւս աշակերտքըն նընջէին ի հովանիս…» [ 130 տող ] / Թրգմ Հ. Սամուէլ Վ. Գանթարեան; նխբն. Է/294-7 (Բե):

 

*  ԿՈՌԻՈՅ Թ. Ճիոգոնտա  Մելոտռամ չորս արարուածով /  Թ. Կոռիոյ; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/503-8, 1903; Ա/14-20; Բ/61-3, 1904 (Բե):

Տե'ս Կոռիոյ Թ  Ճիոգոնտա. Մելոտռամ չորս արարուածով / Թրգմ. Հ. Ա. Ղազիկեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1903. 60 էջ:

 

(*)  ԿՈՌՆԷԼ ՊԻԵՌ. ՆԻԿՈՄԻԴԷՍ  Ողբերգութիւն Պետրոս Գօռնէյլի. Տե'ս 1902:

 

*  Կրթականք: [ Ասոյթներ ] /  Սդիւարդ Պլաքի;  Սդրաֆֆորէլլոյ;  Տիւբանլու;  Լամպրուսքինի;  Լաբրատ;  Տը Բուազիէ;  Ռոլէն;  ՄոնֆաԹոմազէոյ;  Բարիզ Բրէվոյ-Բարատոլ Տէ Ճերանտոյ;  Ռ. Տը Կիմբ;  Մատ. Գամբան;  Ապրոզոլի;  Սբէնսըր; Պոնկի Պլուտարքոս Տը Մէսդր. Ե-Զ/231-7:

Բվնդ. Դաստիարակութիւն ֆիզիքական; Առողջապահութիւն; Մարմնամարզ; Սրախաղութիւն; Լոգանք:

 

*  1903 ամսական Քրոնիկ  Նոյեմբեր 8 11; Դեկտեմբերի 8 12:

Բվնդ. Բարեգործական: [ Աննա Եսայեանի նուէրը: Չերազի հանգանակութիւնը: Պարսից շահի նուէրը: Յովնանեան եղբայրների նուէրը: Խաչիկ Սարաճեան նուէրը: Գալուստ Կիւլպէնկեանի նուէրը ]; Զանազան: [ Ռուսաց կայսրութեան որոշումը հայոց եկեղեցիների եւ դատական ատեանների վերաբերեալ: Գէորգ եպս. Իւթիւճեանի խնդրանքը: Րաֆֆու մահուան տասնհինգամեայ տարելիցը: Թավրիզի տպարանի բացումը: Քրիստափոր Կարա Մուրզայի հրտ. պատրաստուող երգարանը: Մեռոնի օրհնութիւն Էջմիածնում: Ալիս Սթոն Պլէքուէլի «Անահիտ»ում հրտ. նամակը` հայերի` միմեանց քաղաքական նկատառումներով սպանութիւնների մասին: Մանչեստրից Ֆընտըրգլեանի նուէրը: Արամ Ղազարեանի դպրոցը Պարսկաստանի Թովլա գիւղում: Թաւրիզի հայուհեաց բարեգործական միութեան գրծնէութ. ]; Գրական: [ «Հանդէս Հայագիտութեան» նպատակը: Լուսինեան Գուիտոն (Գալֆայեան Ամբրոսիոս). Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ = Guy de Lusignan. Nouveau dictionnaire illustrռ franջais-armռnien:. Հ. Ա եւ Հ. Բ. Փարիզ: Տպ. Մորիսի հայր եւ որդի, 1900 եւ 1903. 1060 եւ 814 էջ «Թատրոն» հանդէսի հետագայ հրտ.: «Շքեղ»ի երկրորդ պրակը ]; Մահազդ: [ Հ. Սուքիաս Վ. Պարոնեան, Ալեքսանդր Թարխանեան, Լուսանկարիչ Օ. Քիւրքճեան, Բժշկ Խորասանճեան ]. ԺԱ/կզմ 2-3: Զանազան: [ Հայ աղջիկների «պատսպարան» Թիֆլիսում: Երկրաշարժ Պարսկաստանում: Ղալասարի հայերի ուսումնական եւ մշակութային կեանքը: Բանաստեղծ Լեռենցի (Աւետիս Նազարբեկեան) սպանութեան փորձը: Ամերիկուհի Ալիս Ստոն Պլաքուէլի հայանպաստ գրծնէութ.: Ս. Ազնաւորեանի ակումբը Ադիս-Աբեբայում: Ռուսաց կառավարութեան օրէնքը Հայ Եկեղեցու ունեցուածքի վարաբերեալ ]; Գրական: [ Վահան Արծրունու «Առողջապահիկ թերթիկ»ի հրտ.: Սիմոն Գաբամաճեանի «Հայերէն լեզուի պատկերազարդ բառգիրք»ը: Կարապետ Բասմաջեանի Անիի պեղումների շուրջ ]; Մահազդ: [ Կարապետ Պաղտատլեան, Սագունի` Լոնդոնի գործիչների ղեկավարը ]. ԺԲ/կզմ 2-3:

 

*  Հայ աստղաբաշխը. Դ/188:

Հ. Խորէն Սինանեանի օդի բարձրութիւնը չափելու նոր մեթոդը:

 

*  ՀՈՒՍԷ ՀԱՆՐԻ. Մրցանակ առաքինութեանց  [ Ֆրանսիայի Ակադեմիայի նախագահի ճառը ] /  Հանրի Հուսսէ; թրգմ Հ. Մ [ ինաս ]  Վ. Նուրիխան. Գ/102-9 (Գ):

 

ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ.

* -  Ապերախտ է հայը միշտ  «Առած մ անգութ, բայց եւ ճիշդ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Գ/131 (Բե):

* -  Արծրունիի յիշատակին  «ՀայրենիԽ քնար, չըմոռանաս բնաԽւ Արծրունին…» [ 4 քառեակ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Բ/53 (Բե):

* -  Դրախտը մեր երկրին մէջ է  «Դըրախտը մեր երկրին մէջ է անպատճառ…» [ 5 քառեակ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Բ/71 (Բե):

* -  Երիցեան  [ Ալեքսադր ]  եւ Բագրատունի  [ Հ. Արսէն ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Գ/120-7 (Աբ; Բե):

«Ստէպ ստէպ սափրէ զհերսն…» /  Թէոփրաստ; «Պատկերք զոր ճարտարին ոմանք ի խաղ…» /  Սոաւէ; «Տեսա՞ն երբեք ուրեք յարս երկուս նոյն առաքինութիւնք ի բարս այնքան այլ եւ այլ…» /  Պոսիւէ, Դամբանականք, 237-8; «Զի եթէ ինքն իսկ Էակոս կամ Հռադամանթ կամ Մինովս էր դատախազս…» / Ճաշակ Ճարտ.; «Փակիցե՞ս, մե'ծդ Աստուած, զգութս ողորմութեանց քոց` ընդդէմ այսչափ պաղատանաց…» / Փոքր Քառասնորդք; «ԼոԽյս սուրբ, ողջոյն ընդ քեզ, անդրանիԽկ դու երկնից ծընունդ…»  8 տող;  «Նախուստ իսկ մըտրուկ քաջազն երիվարի ելեալ ի դաշտ…»  11 տող  /  Վիրգիլիոս, Մշակականք; «Մայրն անդուստ յայլմէ կուսէ գործէր ողբովք գեր եւ աշխար…»  11 տող  /  Հոմերոս, Իլիական, ԻԲ; «Նաւալիւղն առագաստեալ ընդ այն անդունդս առ Եւբիաւ…»  11 տող  // Գերեզմանք; «Իսկ դու զի՞նչ. արքայ երկրի. այլ յաչըս Տեառն` ո՞վ արքայ…»  6 տող;  «Ո՞վ այն որ գայն, ո՞վ այն որ գայդ…»  2 տող;  «Խոնջ ծարաւի առ ափամբ…»  5 տող;  «Խընդութեան արտօսր…»  6 տող;  «Բայց արքայ զարթնու, զէն, զէն մըռընչէ…»  6 տող;  «Անդ Հայկանոյշ յետ ընթրեացն առեալ ըզքնար իւր փղոսկըրեայ…»  8 տող  // Հայկ դիւցազն, Գ երգ; «Հայկեանց ցըրուեալ ի մայրիոն յայսկոյս յայնկոյս յառաջս առաջս…»  5 տող  / Հայկ դիւզազն, Զ երգ:

* -  Հանրապատում: [ Գրծնթ. ]  / Հ. Ա. Ղազիկեան. Ժ/466-70:

Բվնդ. [ Հենրիկ ] Իբսէնի քերթուածներ. Երիտասարդական քերթուածներ; Քաղաքական եւ հայրենասիրական քերթուածներ; Նկարներու թանգարանին մէջ; Տրամադրութեան քերթուածներ; Բարձունքներուն վրայ; Թէրկէ Վիկէն նաւապետը; Հռոմայ թագաւորին դաստիարակութիւնը; Ֆորեսդի եւ օպէնաւս; Տիդրիշդայն; Փոքրիկ մարտիրոսը; Դաստիարակութեան հետեւանքները:

* -  Մտրողական ուղղութիւն  /  Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե-Զ/285-6 (Գ):

Պատասխան` մամուլում «Ապերախտ է հայը միշտ» ոտանաւորի վերաբերեալ արձագանքներին:

* -  Յաղթանակս  «Մըտիկ ըրէք ինծի երկինք ու երկիր…» [ 12 ութնեակ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Դ/166-7 (Բե):

* -  Պէտք է որ…  «Պէտք է որ մարդ ըսուած էրէն…» [ 12 վեցեակ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Դ/148-9 (Բե):

* -  Պ. Թաթուլ Վանանդացիին  Ոսկեդարեան սխալները;  Գուրգէն էֆ. ին: [ Գուրգէն Յակոբ (Պիպեռճեան) ] Շահնուրի բարեկամին  /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Ե-Զ/264-81 (Աբ; Ագ):

Պատասխան` Մէնէվիշեան Հ. Գաբրիէլ. Ոսկեդարեան հայերէնի խնդիրը / Թաթուլ Վանանդեցի // ՀԱ, 225-34/1903: Վ. Մխիթարեանների, հատկապէս Հ. Արսէն Բագրատունու գրաբար հայերէնի լեզուական հմտութիւնների քննարկումը: Պատասխան` Բ. Ոսկեդար. Բաղդատելին անբաղդատելիին դէմ / Տիլեթանթ // Արեւելք, Կ. Պոլիս, հմր 5225, 5226, 5228, 5229: Հիւրմիւզեանի եւ ոմն Գուրգէնի` Ֆրանսուա Ֆենելոնի. Տելեմաքի թրգմ. շուրջ: Պատասխան` Կիւլէսերեան Բաբկէն եպս. Բանասիրական խնդիր մը / Շահնուրի բարեկամը // Արեւելեան մամուլ, Իզմիր, հմր 15. էջ 350-2:

Ֆրանչէսկո Ֆէնէլոնի ստեղծագրծ. հայերէն թրգմ.  Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի. Արարեալ մեծէ Ֆրանչէսքօ Ֆէնէլօնէ / Թրգմ. Մարգար Զաքարիայի Խօճէնց Երեւանցւոյ Հ. Ա. Նախիջեւան, 1794. 264 էջ; Հ. Բ. Նախիջեւան, 1795. 259 էջ: Ֆենելոնի. Արկածք Տելեմաքա որդւոյն Ոդիսեայ / Թրգմ. Մանուէլ Ջախջախեան. Տպագրեալ սատարութեամբ բանասիրի Պօղոս Աղայի Եուսուֆեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1826. 644 էջ: Տելեմաք. Վիպասանութիւն Ֆենըլոնի արքեպիսկոպոսի Գաղղիացւոյ / Թրգմ. Ամբրոսիոս Գալֆայեան. պատկերազարդ տպագրութիւն. Փարիզ: Տպ. Ա. Պուրտիէ, 1860. 520 էջ:

Տելեմաք. Վիպասանութիւն Ֆենըլոնի արքեպիսկոպոսի Գաղղիացւոյ / Թրգմ. Գ. Ա. Նար Պէյ Լուսինեան. Պատկերազարդ երկրորդ տպագրութիւն. Փարիզ: Տպ. Մօռիս եւ որդի, 1881. 520 էջ:

Ֆենելոնի. Արկածք Տելեմաքայ / Թրգմ. Էդուարդ Հիւրմիւզ. Երրորդ տպագրութիւն. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1882. 714 էջ:

* -  Տպագրապետք Մխիթարեան տպարանին Վենետկոյ  /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Դ/150-8, նկ.:

Հ. Յովհաննէս Զօհրապ, Հ. Խաչատուր Սիւրմէլեան, Հ. Մանուէլ Ջախջախեան, Հ. Սամուէլ Սամսարեան կամ Իսկէնտէրեան, Հ. Յովհաննէս Սորկուճեան, Հ. Գաբրիէլ Այվազովսկի, Եղբ. Անտոն Քաջունի: Աբբահայրեր Ստեփանոս Ագոնցի, Հ. Սուքիաս Սոմալեանի, Հ. Գէորգ Հիւրմիւզեանի, Հ. Իգնատիոս Կիւրեղեանի գրծնէութ.:  Նկ «Տպարան», «Մխիթար Աբբայ, Ստեփանոս Վրդ. Մելգոնեան, Ստեփանոս Արքեպս. Ագոնց, Սուքիաս Արքեպս. Սոմալեան, Գէորգ Արքեպս. Հիւրմիւզ, Իգնատիոս Արքեպս. Կիւրեղեան», «Հ. Մանուէլ Խախջախեան», «Հ. Դաւիթ Ճերմակեան», «Հ. Յովհաննէս Սորկուճեան», «Հ. Ներսէս Սարգիսեան», «Հ. Աթանագինէս Երամեան», «Հ. Գարեգին Զարբհանալեան», «Եղբ. Անտոն Քաջունի», «Հ. Սամուէլ Գանթարեան» 

*  Մահազդ. Դ/կզմ 3:

Խորէն Մխիթարեան, Գր. Շահինեան, Աննա Եզեանց:

 

*  ՄԱՇԹՈՑ վրդ.  Նոր «Գեղունի»ի առթիւ: [ Գրծնթ., բվնդ. ցանկ ] /  Մաշթոց վարդապետ. Ժ/471-2, արտատպ. «Հայրենիք»ից:

 

*  Մատենագրութիւն: [ Նոր հրտ. թուարկում ]. Ա/կզմ 3; Է/կզմ 2-3; Ը/կզմ 2; ԺԱ/կզմ 4:

 

*  Մելքիսեդէք Ա. եպ. Մուրատեան: [ Կենսգրծ. (1832-1903) կարեւորագոյն թուականները ]. Թ/408 (Աթ) նկ.:

 

*  Մտքի հանդիսարան  / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/54-64, արտատպ. «The Monthly Reiew»; «The Empire Reiew»; «Harper’s Magazine»:

Բվնդ. Յիմար գործածութիւն մը դասականներուն; Ոգին ոչ գիրը; Թարգմանութիւնները; Ռուս ժողովրդական երգեր; Պուիլինիները [ Բիլինա ]; Հորովոտիները [ Պարերգ ]; Բիէսսիները [ Միաձայն երգ բալալայկայի նուագի ուղեկցութեամբ ]: Տիեզերական լեզու մը [ անգլերէնը ]; Լեզուի միութիւնը եւ տիեզերական խաղաղութիւնը: Արքայ Լիր; Ռեկանա եւ Կոներիլլա; Ազնիւ եւ անազնիւ տիպարներ; Երրորդ արարուածը; Համլէթ եւ Լիր; Խենթը:

 

*  Յայտարարութիւն  [ «Գեղունի»ի եւ «Բազմավէպ»ի բաժանորդներին ]. Գ/131:

 

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼ.

* -  Գաճաճ եւ սապատողն  «Դու զուրիշները դատելէդ առաջ…» [ 31 տող ] /  Առաքել Նալբանդեան. Դ/149:

Տե'ս ՆԱ. Առակներ. էջ 19-20:

* -  Դրօշակ եւ կապերտ  «Օրին մէկը գոռ մարտէն վերջ…» [ 54 տող ] /  Առաքել Նալբանդեանց. Ժ/439-40:

Տե'ս Դրօշակ. 48 տող // ՆԱ. Առակներ. էջ 74-5:

* -  Ծառ եւ ագռաւ  «Լայն եւ արձակ դաշտերուն խոր…» [ 39 տող ] Սարդ եւ ճանճ  «Սարդը պըպզած բոյնին խորը…» [ 44 տող ] /  Ա. Նալբանդեան. Բ/78-9:

Տե'ս ՆԱ. Առակներ. էջ 30-1, 14-5:

* -  Հարսնաւոր էշ  «Գեղջուկ Պետոն որդին կարգեց…» [ 41 տող ] /  Առաքել Նալբանդեան. ԺԱ/520:

Տե'ս Հարսնիքւոր էշ // ՆԱ. Առակներ. էջ 11-2:

* -  Ճանապարհ  (Նուիրեալ առ Մեծարգոյ Պարոն Եսայի Յարութիւնեան, որ ի Բագու) «Դեռ արեւը տիեզերաց գըմբեթին…» [ 60 տող ] /  Առաքել Նալբանդեանց. ԺԲ/527-8:

Տե'ս Մի պատկեր կեանքի ճանապարհից. 62 տող // ՆԱ. Առակներ. էջ 79-81:

* -  Պսակ  «Գարնան գեղեցիկ օրերից մինը…» [ 44 տող ] /  Առաքել Նալբանդեանց. Ը/342-3:

Տե'ս ՆԱ. Առակներ. էջ 9-10:

* -  Օձ եւ ձուկ  «Պարտէզի մէջ մըշտադալար…» [ 54 տող ] Ամպեր  (Նուիրեալ առ բանասէր ուսանող Ալեքսանդր Բեգզատեանցին, որ ի Բագու) «Ո՞ւր կընթանաք արագ-արագ աԽյ ամպեր…» [ 22 տող ] /  Ա. Նալբանդեան. Գ/115:

Տե'ս ՆԱ. Առակներ. էջ 17-19:

* -  Բագուի մեր ազգութիւնը  /  Առաքել Նալբանդեանց. ԺԲ/554-8 (Թղթակցութիւնք):

Քաղաքի ընդհանուր նկարագիրը: Հայերի մշակութային կեանքը, վիճակագր.:

* -  Հանրապատում. Ե-Զ/225-7, նկ.:

Բվնդ. Գավրիլ Րոմանովիչ Դերժավինը եւ նորա հռչակաւոր Նուագը` Աստուած «Ո~վ էութիւն անպարագիր շարժումն անեղ կենդանի…» [ 104 տող ] / Թրգմ Առաքել Նալբանդեան:

* -  Յոպոպ  «Յոպոպուհին` երբոր արդէն…» [ 41 տող ] /  Առաքել Նալբանդեան. Թ/416:

Տե'ս ՆԱ. Առակներ. էջ 42-3:

 

*  Նամականի: [ Պոլսահայ մամուլում Հ. Արսէն Բագրատունու գրաբարի իմացութեանը քննադատաբար վերաբերուող յօդուածագիրներին ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Թ/կզմ 2; Ժ/կզմ 3-4:

Բվնդ. Լոնտոն; Բագու; Մոսկուա; Նիւ Եորք; Թիֆլիս; Կ. Պոլիս; Տրապիզոն; Քազալինսկ; Ժընէվ; Օտէսա; Էջմիածին; Եալթա; Սամարա:

 

ՆԷԳՐԻ ԱԴԱ.

* -  Կարճ պատմութիւն  «Նա երազ մըն էր կարծես բանաստեղծի…» [ 6 եռեակ ] /  Ատա Նէկրի; թրգմ Հ. Ա [ րիստակէս ]  Քասգանտիլեան. - Ե-Զ/196 (Բե):

Տե'ս նաեւ` Կարճ պատմութիւն «Բանաստեղծի երազ մըն էր ան կարծես…» // ՆԱ. Ճակատագիր. էջ 21:

* -  Ճակատագիր  «Խոժոռադէմ ինձ կերպարանք մ այս գիշեր…» [ 5 հնգեակ ] /  Ատա Նէկրի; թրգմ Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Ը/349 (Բե):

Տե'ս նաեւ` 1. Ճակատագիր «Սնարիս բարձին քով այս գիշեր երեւցաւ…» //ՆԱ. Ճակատագիր. էջ 8-9: 2. Ճակատագիր Fatalita   «Սընարիս մօտ լուռ գիշերին յայտնւեց մի չքնաղ կին…» // ՆԱ. Բանստծղթ.. էջ 14-5:

* -  Փողոցի ստահակ  «Երբ կը տեսնեմ զինքն` որ տըղմուտ ճամբայէն…» [ 36 տող ] /  Ատա Նէկրի; թրգմ Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Բ/67 (Բե):

Տե'ս նաեւ` 1. Փողոցի ստահակ «Երբ կը տեսնեմ զայն` որ ցեխոտ փողոցէն…» 36 տող //ՆԱ. Ճակատագիր. էջ 16-7: 2. Փողոցի տղան Birichino di strada   «Տեսնում եմ յաճախ, ինչպէս մարդաշատ լայն փողոցներով…» 24 տող // ՆԱ. Բանստծղթ.. էջ 34-5:

 

*  ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ Գ. Իշխան  [ Մովսէս ]  Արղութեան Երկայնաբազուկ: [ Գրծնէութ. ]. Ե-Զ/281-5 (Աթ) արտատպ. «Արեւելք»ից:

 

*  Նոր թերթեր: [ Բվնդ. ]. Ե-Զ/288:

Բվնդ. Գեղունի. Վենետիկ; Ազատ բեմ. Ալեքսանդրիա; Հայաթերթ. Վառնա-Ռուշչուկ:

 

*  Նուիրատուութիւն  [ Գարեգին Մեծատուրեանի ]. ԺԱ/կզմ 4:

 

ՆՈՒՐԻԽԱՆ Հ. ՄԻՆԱՍ.

* -  Գերմանական ազդեցութեան վրայ. Խուզարկութիւն մը նկատմամբ եւրոպական ազգաց եւ հայոց  /  Հ. Մ. Վ. Նուրիխան. Ա/4-8 (Աբ):

* -  Լեւոն ԺԳ Հռովմայ սրբազան պապը: [ Մահախօս. (1810-1903) ] /  Հ. Մ. Վ. Նուրիխան. Ը/Ա-Ը (Աթ) նկ.:

* -  Հայաստանի վերջին պատերազմները եւ հայ զօրավարները (1877-1878)  /  Հ. Մ. Վ. Նուրիխան; առջբն  Խմբ. [ Հ. Սիմոն Երեմեան ]. Դ/175-86; Է/322-8 (Աբ; Ազ) նկ.:

Բվնդ Արտահան. Ռուս եւ թուրք ազգերը; Քաղաքական յարաբերութիւնք; Արեւելեան պատերազմներ; Պատերազմի պատճառներ; 1877ի պատերազմը. Եւրոպիոյ դէպքեր; Վերջնագիր. բանակ Եւրոպիոյ եւ բանակ Ասիոյ; Հրամանատարք; Լորիս Մէլիքով զօրավարը ընդհանուր հրամանատար Ասիոյ բանակին; Ահմէտ Մուխթար փաշա ընդհանուր հրամանատար թուրքաց; Տէր-Ղուկասով զօրավար հրամանատար Երեւանայ բանակին; Տէր Ղուկասով կը մտնէ Բայազիտ, կը մտնէ յԻւչքիլիսէ եւ յԱլաշկերտ; Աղեքսանդրապոլի բանակը; Լորիս Մէլիքովի քաղաքագիտութիւնը; Չավչավածէ իշխանը; Ախլցխայի բանակը դէպ ի Արտահան. Արտահանի տկար կողմը; Լորիս Մէլիքով կը սահմանէ եւ կը հրամայէ յարձակումը; Արտահանի առումը; Ի Կ. Պօլիս ունեցած տպաւորութիւնը Դէպ ի Բաթում-թուրքերը կառնուն Սոխում Քալէ. Կարս ռուսերէն կը պաշարուի. Ռիոնի բանակը եւ Օքլոբժիօ զօրավարը; Հասան Թահսին փաշա; Օքչամուրի կռիվը; Չուրուք Սուլի Ալի փաշա; Մուխասթէտի եւ Խուցուպանի կռիւները; Շէլէմէթիէֆ զօրավարը; Ռուսք կը տիրեն Աչքուայի ափանց; Մէլիքոֆ գնդապետը կը տիրէ Կոբուլէդի: Տաճկաց Սոխում Քալէի արշաւանքը; Ծովակալն Հասան փաշա; Կտաւուտի ռմբակոծիլը; Թուրք կը տիրեն Սոխում Քալէի; Կ. Պօլսոյ մէջ ուրախութիւնը; Ֆազլի փաշա կը ղրկուի 10, 000 կամաւորներով; Զիլի կռիւները; Տաճկաց բանակին մէջ հիւանդութիւնք; Սոխումի արշաւանքին ապարդիւն մնալը եւ կատարածը: Ռուսք Արտահանէն վերջը կը չուեն դէպ ի Կարս; Բէնկլի Ահմէտի կռիւը; Մուխթար փաշայի Կարսը թողուլը; Ռուսք Կարսը կը պաշարեն Նկ «Լորիս Մէլիքով», «[ Ահմէտ ] Մուխթար փաշա», «Արտահան», «Օքլոբժիօ զօրավարը»

* -  Պիոս տասներորդ սրբազան պապ Հռովմայ: [ Կենսգրծ. (1835-զ) ]  /  Հ. Մ. Վ. Նուրիխան. Թ/377-82 (Աթ) նկ.:

 

*  ՇԱՄԼԸԵԱՆ Վ. Վ. Հանրապատում. Հայասէր Ուիլեըմ Թոմաս Սթէտ. Մեծ հրապարակագիր մը: [ Կենսգրծ. (1849-1912) ] /  Վ. Վ. Շամլըեան. Ե-Զ/222-5, Տծ, նկ.:

 

*  ՇԱՄԱՆԱՃ. Հ. Բ. Հրատարակչական նորութիւններ  Զանազանք. «Տեղեկագիրք» Զմիւռնիա: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Բ. Շամանաճ.. Ե-Զ/210-1 (Աբ):

 

*  ՇԻԼԷՐ ՖՐԻԴՐԻԽ. Հեկտորի վերջին հրաժեշտը  «Պիտի ձըգե՞ս զիս ու երթա՞ս, Հեկտոր իմ…» [ 28 տող ] /  Շիլլէր; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե-Զ/199 (Բե):

 

* [ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ (ՔԻՒՉԻՒԿ) ]. Մատենագրութիւն: [ Գրծնթ. ] /  Մ. Շովրեան. Ժ/440-7, Տծ:

Մսերեանց Լեւոն. Վանեան (Ուրարտական) բառարանի եւ (անուանական) յանգերի տարերքը Հայոց լեզւում: Աւգոստինոսի Բաջեցւոյ յԵւրոպայ կատարած ճանապարհորդութիւնը: Մառ Նիկողայոս. Բռոսսէ: Մառ Նիկողայոս. Արաբական քաղուած Մարիբասի Ասորական Քրոնիկոնից:

 

*  ՈՒՂՈՒՐԼԵԱՆ ՄԵՍՐՈՊ. Կ. Պոլիս.  Աբրահամ Պետրոս Ա  [ Արծիւեան ]  կաթողիկոս [ ի կենսգրծ. (1679-1749) ]  եւ Մխիթար Աբբայ [ ին` միաբանութիւնների միացման առաջարկը ] /  Մեսրոպ Վ. Ուղուրլեան. ԺԲ/559-61 (Թղթակցութիւնք):

 

ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ.

* -  Խաչատուր Աբովեան 1804-1848: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Ա/33-7 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Սմբատ Շահազիզ: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Դ/167-9 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Ստեփանոս Պալասանեան 1837-1889: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Բ/87-9 (Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  Պարբերական ազգային յօդուածներ 1902: [ Մտն. ցնկ. «Մուրճ», «Բիւզանդիոն», «Հանդէս ամսօրեայ», «Մասիս», «Բանասէր», «Արեւելք», «Արեւելեան մամուլ», «Լումայ», «Մշակ», «Ազգագրական հանդէս», «Հայ հանդէս», «Տարազ», «Արարատ», «Անահիտ», «Քաղաքացի», «Բիւրակն», «Մանզումէի էֆքեար», «Արտեմիս» պարբերականներում ]. Ա, ԺԱ/կզմ 3-4:

Բվնդ. Գրախօսականք; Պատմականք; Կենսագրականք; Աշխարհագրականք; Վիպական եւ Բանաստեղծական; Գիտական; Բանասիրականք:

 

*  Պարբերական ազգային յօդուածներ 1903: [ Մտն. ցնկ. «Մուրճ», «Արարատ», «Բիւզանդիոն», «Արեւելք», «Հանդէս ամսօրեայ», «Մանզումէի էֆքեար», «Բանասէր», «Նոր-դար», «Անահիտ», «Մշակ» պարբերականներում ]. Ե-Զ/կզմ 2-3:

Բվնդ. Գրախօսականք; Գիտականք; Աշխարհագրականք; Պատմականք; Կենսագրականք; Վիպական եւ Բանաստեղծական; Բանասիրականք:

 

* [ Պարբերականների գովազդ ].

Բանանսէր 1903. Փարիզ; Աղբիւր, Տարազ. Թիֆլիս. Բ/կզմ 4: Արտէմիս. Կահիրէ; Անահիտ. Փարիզ. Դ/կզմ 3: Հայաթերթ. Վառնա. Է/328; Թ/393; Ժ, ԺԲ/կզմ 4; ԺԱ/503: Հայրենիք. Բոստոն. Է, Ը/կզմ 2

 

(*) [ ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ ]. Հայ կաթողիկոսութիւն  [ կամ ]  Ձեռնադրութիւն հայ կաթողիկոսին. Տե'ս 1902:

 

*  ՊՈՒՐԺԷ ՓՕԼ. Իվ Կլուէ: [ Պատմուածք ] /  Իվ Կլուէ; թրգմ Կ. Կոթոլ. Դ/158-66:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Մ. Խորենացւոյ պատմագրութեան ուսումնասիրութեան ընթացքը եւ անոր հնութեան նոր ապացոյցները: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Սարգիսեան. ԺԱ/509-17; ԺԲ/541-7 (Աբ) Տծ:

 

*  ՍԵՆԿԵՒԻՉ ՀԵՆՐԻԿ. Ոլիմպոսի բարձունքը  «Գիշեր մըն է գարնանային, անդորր, արծաթի, յասմիկներով բուրումնաւէտ, եղեամով գոհարազարդ…» [ Արձակ պոեմ ] /  Սենկեւիչ; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/525-7 (Բե):

 

*  ՎԱՀՐԻՃ. Խրիմի ափերէն  /  Վահրիճ. Բ/79-82 (Թղթակցութիւնք):

Պատմական ակնարկ: ԺԸ դ. կէսից գերմանացիների հաստատուելը: Թուրքերի եւ թաթարների հեռանալը:

 

*  ՎԱՌՈՒՆԻ. Գրական քրոնիկ: [ Գրծնթ., գրխօս. ] /  Վառունի. Թ/409-16; Ժ/454-9; ԺԱ/500-3:

Բվնդ. [ Իզմիրեան ] Մրցանակի մը հետեւանքները; Նոր եւ հին օրագրութիւնները [ «Բիւզանդիոն» ]; Մեր անմոռանալին: [ Ֆրանսուա Ֆենելոնի «Տելեմաքի արկածներ»ի Հ. Էդուարդ Հիւրմուզեանի եւ ոմն զԳուրգէնի   թրգմ. շուրջ ]: Լէօ. Գրիգոր Արծրունի. Երկրորդ հատոր[. Թիֆլիս, 1902. 551 էջ ]; «Գրիգոր Ջանշեան» Ռուս մամուլի էջերում / Ռուս ամսագրերից եւ օրաթերթերից թարգմանեց Գէորգ Քահ. Մկրտումեանց. Ս. Պետերբուրգ: Պուշկինեան Արագ. Հայկ. տպարան, 1902. 97 էջ: Գին` 95 կոպ.: «Բառգիրք Արարատեան բարբառի» (Մօտ 5000 բառ ու ոճ) / Կազմեց Տիգրան Նաւասարդեանց. Տփխիս: Տպ. Մովս. Վարդանեանցի, 1903. 132 էջ: Գին` 50 կոպ.:

 

ՎԱՐԱԶԴԱՏ.

* -  Մանուշակին  «Գողտրիկ արեւը Մարտին…» [ 17 եռեակ ] /  Վարդազատ. Դ/170 (Բե):

* -  Մշուշը  «Պատեր է չորս կողմըս մըշուշ մայլանդակ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Վարդազատ. Գ/127 (Բե):

* -  Որբին գանգատը  «Դըժխեմ ծոցդ ինկայ ծընած իմ օրէն…» [ 56 տող ] Քրոջս յիշատակին  «Տարի մանցաւ, ոԽհ, այն օրէն…» [ 13 քառեակ ] /  Վարդազատ. Ա/41-2 (Բե):

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Առաւօտն Նաւասարդի…  «Դեռ չէ թառամած Արուսեակն յերկին…» [ 8 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տէր-Սահակեան. Դ/188 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 12-3:

* -  Աստուծոյ երազը  «Յաւէրժութեան, միայնութեան մէջ բացարձակ…» [ 10 վեցեակ ] Արեւելքէն կու գաս  «Մըրմընջեցի ծայրը բըլրան…» [ 5 վեցեակ ] Իմ աստղը  «Այգեստանին մէջ ի'նչ անուշ ես, Կեանք…» [ 6 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ա/17-8, 22, 27 (Բե):

Տե'ս ՏՍհկՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 3-5, 6-7, 8:

* -  Արմայիս  «Ըզքեզ վերջապէս տեսնեմ պիտի, մայր…» [ 7 քառեակ ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ե-Զ/217 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 14-5:

* -  Բանաստեղծական նորութիւններ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակ.. Գ/127-30 (Աբ):

Բվնդ. Իսահակեան` [ Աւետիք ]. Հին-նոր [ Երգ ու վէրքերից (Բանաստեղծութիւններ). Բագու: Տպ. Ն. Յ. Երեվանցեան, 1902. XXIV էջ ]; Թումանեանցի` [ Յարութիւն ]. «Նուագներ». [ Թիֆլիս: Տպ. Ա. Քութաթելաձէ, 1902. 80 էջ ] եւ «Մուսա». [ Պապմական պօէմ. Նւագ 1-2. Թիֆլիս: Տպ. Ա. Քութաթելաձէ, 1902. 80 էջ ]; Միրաքեանի` [ Վահան ]. «Լալուարի որսը» [ Պօէմա (Արտատպ. «Մուրճ» ամսագրից). Թիֆլիզ: Տպ. Վրաց Հրատ. Ընկ. = Tip. Gruz. Izd., 1901. 78 էջ ]; Նազարեանցի [ Էմմանուէլ ]. «Ոտանաւորներ»զ; Ուօթսընի [ Ուիլլիամ ]. «Ծիրանի արեւելքը» / [ Թրգմ. անգլ. Խոսրով. Բարիզ: Տպ. Անահիտ, 1903. 30 էջ ]; Հայորդիի «Ցաւերգք հայրենեաց»զ; «Այդ ցաւերըդ գըլխուդ պըսակ են փըշեայ…»:

(*) -  Գողթան երգեր. Տե'ս 1902:

* -  Գրախօսականք  /  Հ. Կ. Տ.. Բ/65-6:

Լէօ. Ստեփանոս Նազարեանց. Հ. Բ. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1902. [ 406  էջ ]:

* -  Եկբատան. «Տիգրանուհի~ Եկբատանի թագուհի»  «Խաւարին մէջ ուրախանանք…» [ 56 տող ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Գ/101 (Բե) նկ.:

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 9-11:

* -  Հայ կայսերք  /  Հ. Կ. Տէր-Սահակեան.  (Աբ; Ազ) Տծ:

Բվնդ Մօրիկ  (582-601) Վարդան Փիլիկ  [ Է դ. ] Լեւոն Ե. Հայկազն  (813-820). Ե-Զ/237-51; Է/308-15, 1903 Վասիլ Արշակունի  (867-886) Լեւոն Զ. Իմաստասէր  (886-910) Աղեքսանդր Արշակունի  (911-912); Վասիլ առաջնոյ ազգութիւնը. Գ/113-9; Ե/212-7; Ը/375-8; ԺԲ/556-9, 1904 Կոստանդին Է. Պերփեռուժէն  (911-959). Կոստանդինի կենդանագիրը; Պերփեռուժէնի մանկութիւնը; Գիշերային հարձակում պալատին վրայ; Արքունեաց յեղաշրջումը; Ռոմանոս Լեկաբենոս կայսր; Ռոմանոսի եւ իր որդւոյ աքսորը; Պերփեռուժէն միայնակ կայսր; Կոստանդինի մահը Ռոմանոս Լեկաբենոս  (919-948). Քաջերու ընտանիքը; Յաղթուած առիւծը; Ռոմանոսի նկարագիրը; Ռոմանոս Բուլղարական պատերազմի ժամանակ; Նաւատորմիղը պալատին դիմաց; Փոկասի բանակն ի Քաղկեդոն; Ռոմանոսի ճառը` կարմիր կօշիկներու առթիւ; Ռոմանոս կայսր; Կալիգուլա` պատրիարգ; Եկեղեցականք պարելով ժամերգութիւն կընեն; Զուարթութեան դարը; Ռոմանոսի ներքին կառավարութիւնը; Դաւաճանութիւնք` իր կենաց դէմ; Պոնտոսի Հայոց ապստամբութիւնը; Բուլղարք Բիւզանդիոնի մօտ; Հայազգի ծովակալ մը խղդուած; Ռոմանոս կանացի պատմուճան հագուած` դէպ ի թշնամիներ կերթայ; Անհաճո ընծայ մը; Գուրգէն Հայկազնի քաջութիւնքը; Արաբացիք բռնադատուած իրենց հայրենակցաց դէմ կռուելու; Պատերազմներ Մելիտինէի եւ Հայաստանի մէջ; Ռուսք Վոսփորի առջեւ. իրենց նաւատորմիղը փճացած; Միջադէպեր; Դաւադրութիւն Ռոմանոսի դէմ; Դիւանագէտ հայուհի մը; Աքսորանքի գիշերը; Դէպ ի Փռոթի; Ռոմանոսի վանական կեանքը; Հեգնութեամբք իր որդւոց ընդ առաջ կելլայ; Տարօրինակ խոստովանանք մը; Աքսորեալին մահը Ռոմանոս Բ Կրտսեր  (939-963). Կանխահաս ախտաւոր մը; Հնգամեայ ամուսինը; Վեցամեայ կայսրը; Գինեպանի դուստրը թագուհի; Կենդանագիր Կրտսերն Ռոմանոսի; Հայրասպանութիւն; Մայր եւ քոյրեր աքսորի սահմանուած; Գայթակղեցուցիչ մարապետներ. Կրօնաւոր մը` թիկնապահ զօրավոր եղած; Դաւադրութիւն; Պատերազմներ` Կրտսերն Ռոմանոսի ժամանակ. հայ ոճրագործներ. հայ սուրբ մը; Ռոմանոսի մահը Յովհաննէս Չմշկիկ  (969-976). Հայ ասպետը; Իր դեմքը. իր հոգին; Ականատեսի մը նկարագրութիւնը; Հայ կայսեր ծնունդը; Չմշկիկի դպրոցը; Իր անուան ծագումը; Դիւցազներու ցեղը; Չմշկիկի հարսանիքը Վասիլ Բ Բուլղարասպան  (976-1025). Նիկեփոր եւ Թէոփանոյ; Թատրերգական տեսարան մը` պալատին մէջ; Արհաւիրքի գիշեր մը; Նիկեփոր կայսր; Վասիլ Բ. ի անուանական կայսրութիւնը; Հայ թիկնապահներու կռիւը; Հայ զինուորներուն նկարագիրը; Տարօնի իշխաններն եւ Նիկեփոր; Վասիլ Բ. միայնակ գահուն վրայ; Ապստամբութիւն; Հայ սպարապետ մը կայսր հռչակուած; Վիպասանական դեր մը; Լեռնային աւազակը; Խնջոյք եւ պատերազմ; Ռոմանոս Տարօնեցիին պարտութիւնը; Հայ զինուրներու սպանումը; Բիւզանդական բանակը ջախջախուած Յովհաննէս Չմշկիկ  (969-976). Չմշկիկի դերը Պեռփեռուժէնի ժամանակ; Ծերունիի մը քաջութիւնքը; Յաղթանակ եւ սուգ; Արաբ հեծելագունդը` Չմշկիկէն գերի բռնուած; Չմշկիկի դերը Կրտսերն Ռոմանոսի ժամանակ; Ոսկրեղէն բլուրները; Մայրաքաղաք մը անձնատուր; Նիկեփոր` կայսր. Չմշկիկ` Արեւելքի զօրավար; Արիւնէ ջրվէժը; Բնաւորութեանց հակապատկեր մը; Անտիոքայ առումը; Չմշկիկ սուրհանդակաց գլխաւոր; Չմշկիկ` աքսորեալ; Թէոփանոյ եւ Չմշկիկ; Գիշերային տեսակցութիւններ; Չուանէ սանդուխը; Քաղկեդոնի ծովափին վրայ; Դաւադրութիւն; Դաւադրութիւնը յայտնուած; Նիկեփորի հետազօտութիւնք; Տագնապալից իրիկուն մը; Արիւնահեղութեան գիշեր; Չմշկիկ կայսր օծուած; Թէոփանոյի յուսահատութիւնը; Իր աքսորը; Դիւանագիտական ամուսնութիւն; Ճգնաւոր մարգարէն; Եպիսկոպոսներու դաւակցութիւնը; Աղանդաւորներու փոխադրութիւնը; Չմշկիկի ներքին կառավարութիւնը; Փոկասեանց ընտանիքը; Թափառական դաւադիրներ; Մատնիչ եպիսկոպոս մը; Չմշկիկի վսեմութիւնը դէպ ի իւր թշնամիներ; Մեծագոյն ապստամբութիւն մը; Վարդ Փոկաս կայսր; Մենամարտ; Բռնի կրօնաւորը. Բ/78-85; Գ/116-24; Դ/168-73; Ե/214-8; Զ/245-51; Է-Ը/367-79; Թ/408-18; Ժ/459-64, 1905 Յովհաննէս Չմշկիկ  (969-976). Ռուսական պատերազմ; Չմշկիկի յաղթանակները Ռուսաց վրայ; Վարդ Սքլերոս; Դարանած բանակը; Ռուս Գողիաթը; Մենամարտներ; Չմշկիկի արշաւանքը; Փարասթլաւա` երկու օրուան մէջ առնուած; Արքունիքը բոցերու մէջ; Յովհաննուպօլիս; Տրիսթրայի պաշարումը; Մենամարտ Արաբացւոյ եւ Ռուսի; Չմշկիկ` Ռուսաց իշխանը մենամարտի կը կանչէ; Պատերազմ; Յաղթանակ; Արաբական պատերազմ; Հայ կայսրը եւ Հայոց թագաւորը; Չմշկիկ Բաբելոնի մօտ; Երկրորդ արշաւանք; Ասորեստան, Լիբանան, Պաղեստին ընկճուած; Տխուր գուշակութիւնք; Թունաւոր բաժակը; Չմշկիկի մահը Վասիլ Բ Բուլղարասպան  (976-1025). Կրօնաւոր մը` Վարդ Սքլերոսի դէմ ղրկուած; Վրացիներու քաջութիւնը; Երկու սպարապետներու մենամարտը; Վարդի գերութիւնը; Պաղտատու բանտը; Բռնի երկրպագութիւնը; Սասիլ Սենեկապանի մահը; Վարդ Փոկասի ապստամբութիւնը; Երրորդ ապստամբութիւն; Նիկեփոր Փոկաս (Բ) եւ Սենեքերիմ Արծրունի; Տրդատ ճարտարապետ; Յոյն եկեղեցին` Վասիլի ժամանակ; Վասիլ Բուլղարասպանի արտաքին քաղաքականութիւնը; Արեւելքի եւ արեւմուտքի վիճակը; Ողբերգութիւն մը; Բորիսի մահը; Բուլղարական պատերազմի սկզբնաւորութիւնը; Վիպասանական բանտարգելութիւն մը; Գրիգոր եւ Աշոտ Տարօնեցի; Իրենց կռիւները Բուլղարաց դէմ; Աշոտ` դղեակի մը մէջ; Բուլղարաց արքայադուստրը եւ Աշոտ; Մատնութիւն. վրեժ. գիշերային փախուստ. օր մը դիակներու մէջ Սամուէլի ազատումը մահուանէ; 1000 թուականը; Հարկատուութեան եղանակ մը; Նորահնար անգթութիւն; Կոյրերու թափօրը; Սամուէլի մահը; Նուաճումն Բուլղարիոյ Կոստանդին Ը  (1025-1028). Ա/16-24; Ե/200-4; Զ/252-6; Է/304-10; Ը/358-61, 1906:

Տե'ս Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ. Հայ կայսերք Բիւզանդիոնի. Ա. հատոր. Մօրիկ, Վարդան, Լեւոն Ե, Վասիլ Ա, Լեւոն Զ, Աղեքսանդր. Վ.: Ս. Ղազար, 1905. 407 էջ: Բ. հատոր. Պերփեռուժէն, Լեկաբեն, Ռոմանոս Բ Չմշկիկ, Վասիլ Բ, Կոստանդին Ը, Հայ կայսրուհիներ. Վ.: Ս. Ղազար, 1905. 590 էջ: Գրքում մասնակի փոփոխութիւններ:

* -  Հրատարակչական նորութիւններ  Վիպասանականք; Զանազանք: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Կ. Տէր-Սահակեան. Ե-Զ/204-7, 211-3 (Աբ):

Բվնդ. [ Առաքելեան Համբարձում ] Շահրիար. «Ջհուդ-քուշան» [ (Հրէասպանութիւն) Վէպ Պարսկաստանի կեանքից. Արտատպ. «Մուրճ» ամսագրից ]. Թիֆլիզ: [ Տպ. Վրաց Հրատ. Ընկ. = Tip. Gruz. Izd.,  1902. - 323 92 ]; Ա[ րմէն ] Շիտանեան «Թիապարտը». Վառնազ [ Տե'ս նաեւ Շիտանեան  Արմէն.  Թիապարտը.  Վէպ ազգային յեղափոխական կեանքէ. Երկրորդ տպագրութիւն. Տպագրիչ-Հրատարակիչ Վաղինակ Բիւրատ. Կ. Պոլիս, 1912. 495 էջ. (Ժամանակակից մատենաշար թիւ 12) ]; Արգամ Սիմոն [( Զգայնիկ )]. Նորավէպներ [ Հրատարակիչ Գ. Գ. Մազմանեան ]. Րուսչուգ: [ Տպ. Գ. Գ. Մազմանեան, 1903. 100 էջ ]; Ա. Աբեղեան «Թլուատ Դաւիթ». [ Ժողովրդական վէպ. Արտատպուած Ազգային Հանդիսից ]. Թիֆլիս: [ Տպ. Կ. Մարտիրոսեանց, 1902. 73 էջ ]; Բագրատ Խալաթեանց. Հայ ժողովրդական դիւցազնական վէպը. Վիեննա: [ Տպ. Մխիթարեան, 1903. - 73 էջ ]; «Ձէնէօվ-Յովհան աստղ կճանչնէր. …»  5 տող; «Կէս գիշերվանի մէկ էլ տիւս ելաւ, …»  2 տող; «Աքլէօրականչին էր. Ձէնէօվ Յովհան…»  4 տող; Լէօ. Յովսէփ եպիսկոպոս [ գրքում` կաթողիկոս ] Արղութեան [ Չորս պատկերով ]. Թիֆլիզ: [ Տպ. Տ. Մ. Ռօտինեանց ], 1902. [ 228 էջ ]:

* -  Մոգերու աղօթքը  «Ո՞վ ես դու, որ իմ ոտքերուս տակ ծաղիկները ցանեցիր, եւ իմ գլուխս աստղներով պսակեցիր…» [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Հ. Կ. Տէր-Սահակեան. Ժ/453-4 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 301-4:

* -  Նոր Աստուածաշունչը  /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ը/343-9 (Ագ) Տծ:

Էջմիածնի մտադրութիւնը: Նախորդ հրտ. —ները:

 

*  ՏԷՐՏՈՒՐ. Ռօմանի  (Ռումանիա)  ազգային նորաշէն եկեղեցին: [ Հայկական գաղութի վիճակը ] /  Տէրտուր. ԺԲ/553-4 (Թղթակցութիւնք):

 

ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

* -  Արդիւնաւոր բժիշկը  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Բ/86-7:

Վահան Արծրունու «Մի` ծխիր» գիրքը:

* -  Թոքախտի դէմ  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Է/319-21 (Գ):

* -  Հանդէս հանդիսից  /  Հ. Ներսէս Տիրացուեան. Ը/369-76:

Բվնդ. The Harper’s magazine. Այժմեան անգղիացիք; Revue des deux monds. Տիզրայէլի եւ Կլատսդոն; La lettura. Նախնի բժիշկները:

* -  Հանրապատում  /  Հ. Ն. Տիրացուեան, նկ.:

Բվնդ. Փոշիացեալ կաթ[ ի պատրաստումն Ամերիկայում ] Այլեւայլ հեղինակներու` կանանց մտաւոր ընդունակութեանը նկատմամբ` նպաստաւոր եւ աննպաստ պարբերութիւններ  Նպաստաւորք /  Poulain Miss Edg worth Riballier; Glardou Paul Dupuy Latite Melier Klein; Աննպաստք /  Pontenelle Kant Lamenais De Candolle Lombroso Loiseau De Girardin Marion Legouvռ; Յովհաննէս Ժամհարօֆի հիւանդանոցը [ Շուշիում ]; Յովհաննէս Ալթըն եւ տորունը: [ Բոյսի անուան ստուգաբանութիւնը, գործածութիւնը Եւրոպայում, մշակումը: Յովհաննէս Ալթունեանի գրծնէութ. Ֆրանսիայում ]; Պարսից շահը եւ Հայերը; Գինւոյ օգուտը; Լ[ եւ ] Թոլսթոյի նոր վիպասանութիւնը [ «Յարութիւն» ]. Ա/38-41: Պտուղներով ախտաբուժութիւն; Լրագրութիւնը Տաճկաստանի մէջ; Ելեկտրական Սուրհանդակ [ Եւրոպայում ]; Շահին մուտքը ի Թեհրան; Քոլոննա կոմսուհիին Որբանոցը [ հայ երեխաների համար Ֆրանսիայում ]; Բարիզու Արեւելեան Լեզուաց դպրոցին մէջ [ հայերէնի դասընթացի բացումը ]; Նոր հրատարակութիւն մը` Նորատունկեան Գաբրիէլ. Բարձրագոյն դրան օրէնս. Փարիզ: Տպ. Քօթիյյօն, 1902. էջ զ. Բ/89-92: Յայտարարութիւն Մոսկուայի Լազարեան ճեմ. Արեւելեան Լեզուաց: [ Մրցանակի թեմաները ]; Գ. Գափամաճեանի քարտերը: [ Հայ նշանաւոր մարդկանց պատկերներով ինը նկարի նկրգր. ]; Հայկական ցուցահանդէս մը ի Պերլին; Պ. [ Մինաս ] Չերազի [ Լ’Արմենի ] թերթէն քաղուածք: [ Վահրամ Տատեանի նուէրը: Թռչնաբան Ռ. Թարապեանի կոչումը: Հայ գաղթականները Թեհրանում: Կարապետ Գալֆայեանի յաջողութիւնները ]. Ե-Զ/228-9: Ս. Պետըրսպուրկի Երկհարիւրամեակը; Բարիզու հայ ուսանողները; Անիի քարտը [ Գ. Գափամաճեանի հրտ. ]; Հեղուկ օդ; Ինքնաշարժ կառքերու երագութիւնը; Մեծամեծ մարդկանց տկարութիւնները. Է/334-6 Նկ «Մեծն Պետրոս»:  Ռուսահայ կալուածները: [ Եկեղեցիներն ու դպրոցները ]; Հայաստանի գաղղ. ուսումնասիրութիւն մը [ Շարմըթանի ]; Հանգուցեալ Խան Աղեանը; Մեծամեծ մարդկանց տկարութիւնները; Ռուսչուքի «Հայաթերթ»ը; Եգիպտոսի «Արշալոյս»ը. Թ/421-3:

* -  «Հարց պատասխաններ»: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Դ/186-8 (Աբ; Բե) (Հրատարակչական նորութիւն):

  Ս. Օտապաշեանի հրտ.: Հարց-Պատասխաններ. (Լսարան-ընթերցատուն- Բ. Հրատարակութիւն գրական մասնաճիւղին). Գահիրէ, տպագր. Եղիշէ Թորոսեանի, 1903. 96 էջ: Ղ. Մատ. Հ. Ա/1537: Սիմոն Ֆէլէկեանի բանստղծթ «Այն ազգ, որ չ'ունի, ոչ ընթերցարան եւ ոչ լսարան…»  13 տող:

* -  Հրատարակչական նորութիւններ  Զանազանք: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Ե-Զ/207-9 (Աբ):

Բվնդ. [ Արամեան Հմայեակ. Մ. Տ. ] Շւոտի «Քիւրտ Պէկ» [ Գ. Հատորիկ. Անաստուածները. Գծեր հայ-քրդական կեանքէն. Բարիզ, 1903. 130 էջ ]; Թոփչեանի [Եղիշէ] «Մեծն Ներսէսը»զ; Շահ-Մուրատեանի Ա. «Ի՞նչ է կանանց նպատակը»զ; Բուդուղեանի [ Արտաշէս ] «Ուղեղի Սիֆիլիսը»զ; Ունճիեանի [ Յարութիւն ] «Իրաւագիտութիւնը»զ:

* -  Նահապետի յիշատակին նուիրուած գորգին առթիւ  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Գ/144:

Խաչիկ Ա. Սարաճեանի նուէրը «Հայր Ալիշանի յիշատակին»:

* -  Օդային ճանապարհորդութեան խնդիրը  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Գ/136-9 (Գ) նկ.:

Եւրոպական պետութիւնների գրծնէութ.: Բրազիլացի Սանդոս Տիւմոնի յաջողութիւնները:

 

*  Տպագրւում են եւ շուտով լոյս կտեսնեն Ե [ ղիշէ ]  Թոփչեանի  խմբագրած  «Լոյս»  օրացոյցները 1904 թ.. Թ/կզմ 2:

 

*  ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ Վ. Մ. Պատուարժան խմբագրութիւն  /  Վ. Մ. Քիւրքճեան. ԺԲ/կզմ 4:

Կարապետ Թումաեանի Կիպրոսի որբանոց ուղարկուած երեխաների մասին: Տե'ս Ը/337-42:

 

*  Քրոնիկ.

Թիֆլիսից տիկ. Մ. Մակարեանի կտակը; Խրիմեան Հայրիկի` Ջուլֆայում դպրոցի հիմնադրման ծրագիրը; Մկրտիչ Փորթուգալեանի «Արմէնիա» թերթի հրտ. վերսկսումը; Կեսարացի Յովհաննէս Կիւմիւշեանի կտակը; Հայագէտ Կարիէրի կնսգր.; Մարաշի, Անգլիական, Գերմանական որբանոցներում հայ երեխաների թիւը; Նուիրատւութիւն հայ գաղթականներին; Վահան Կիւլպէնկեանի նուէրը; Տրապիզոնում «Սէր» թերթի հրտ. միտք (չի իրականացել); Նիւ-Եօրքից Թավշանճեանի նուէրը; Ղարաքիլիսայից Խ. Աբովեանի կտակը; Կ. Պոլսում «Աշխարհաբար բառարան»ի հրտ. արգելքը; Աւետիս Ահարոնեանի ստեղծագրծ. —ների գերմաներէն թրգմ.;  Նպաստից Յանձնաժողովը: [ Որբանոցների վերաբերեալ որոշում ] / Մասիս Ֆրէզնոյում Սեդրակ Մարալեանի երկրագործական գիւտերը  / Քաղաքացի Փարիզի հայ որբերը  / Շարժում. Ա/կզմ 2-3 Մանչէստրից ոմն հայ վաճառականի եւ Մանիկ Տավուտեանի կտակները; Անդրանիկ Իօաննէսքուի նուէրը; Գրիգոր Սէրէբրէնիկովի կտակը; Սմբատ սարկաւագի Պարսկաստանի վանքերում գտած հայերէն ձեռ. —երը; «Ծաղիկ» թերթի հրտ.; Թիֆլիսից ուսուցիչ Յարոյի ֆր. թրգմ. շարականները; Ամերիկայի առաջնորդ Տ. Յովսէփ եպս. Սարաճեանի գրծնէութ.; Էջմիածնի հրտ. Աստուածաշունչը; Ա. Մ. Ավարեանի նուէրը; Ալեքսանդրապօլի եկեղեցում ձեռագիր աւետարանի այրուելը; Արմաւիրցիների հանգանակութիւնը; Տիգրան Էքիզլէրի նուէրը; Մաննիկ Տավուտեանի նուէրը; Ա. Ղուկասեանի կտակը; Մի խումբ արեւելահայ բանասէրների նախաձեռնութիւնը` հրտ. պատմագիրների լիակատար ժողովածու. Դ/կզմ 2 «Արուսեան» ընկերութեան նպատակը; Արեւմտահայերի բեմական գրծնէութ. ժողովածու կազմելու նպատակով առաջարկուող հարցաթերթիկը. Ե-Զ/կզմ 2 Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կթղ. Սահակ Բ. զ օծման հանդէսը; Տիկին Նատիրեանի նուէրը; Ալէքսանդր Մանթաշեան եւ Ընկ. բարեգործական գրծնէութ.; Բոստոնում հրատարակուող «Երիտասարդ Հայաստան» շաբաթաթերթը; Յոյն Ալէքսանդր Քարաճայի բարեգործութիւնը; Միքայէլ Արամեանի նուէրը. Է/կզմ 2 «Փիւնիկ» շաբաթաթերթը դարձաւ օրաթերթ; Ալեքսանդրիայում «Հայելի» թերթի հրտ.; Լոնդոնի «Պատանի» թերթը; Բուլղարիայում «Վերածնութիւն» շաբաթաթերթի հրտ.; Միլիոնատէր Ա. Ծատուրեանի ինքնասպանութիւնը եւ կտակը; Շուշեցիների հանգանակութիւնը; Տիկին Ռոմխիվայի կտակը; Թագուհի Աւետեանի կտակը. Ը/կզմ 2:

 

ՕՍԻԱՆ  [ ՍԿՈՎՏԻԱՑԻ ].

* -  Բերրաթոն  /  Օսսիան; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԱ/477-82 (Բե) Տծ:

* -  Դարթուլա  /  Օսսիան; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/547-52  (Բե):

Տե'ս նաեւ Օսսիան. Տարթիւլա // Օսսիանա Սկովտիացի քերթողին Գ դարուն քերթուածք / Թրգմ. ի գաղղիականէն Պետրոս Յ. Ատրունի. Կ. Պոլիս: Տպ. Ե. Մ. Տնտեսեան, 1876. էջ 42-52:

* -  Կարրիկտուրայի ազատութիւնը: [ Թատերգութիւն ] /  Օսսիան; թրգմ Հ

 

Արսէն Ղազիկեան. Ժ/447-53 (Բե) :

*  A propos du K é ghouny: [ Գրծնթ.: Բվնդ. ընդհ. բնութագիրը ]. - Ը/376, արտատպ. «L’Arm é nie»ից: