Նուագք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՒԱԳՔ, Ա, Մանկունի, Վենետիկ, 1857։

  Յիշատակ հոգւոյ Մանուկ պէյի Աստուածատրեան. Յիշատակ մանկանց եւ աշակերտաց

ԱԶԴ 

Հրաւիրեալք կամ՝ հարկեալք զքերթողական ինչ պարապմունս մեր ի խաղս հնգետասան ամաց՝ հաւաքել ի լոյս, կամ՝ եղեւ մեզ որոշել ի նուագս նուագս, եւ զառաջինս զայս անուանել ՄԱՆԿՈՒՆԻ, զառ ի պէտս եւ ի սակս մանկտւոյ՝ եւ առանձինն երբեմն ինձ աշակերտելոց, յօրինեալս. որոց եւ նուիրեմն առ յիշատակէ ։ Որ եթէ, որ պէս եւ այլքն, եւ զարգացելում ումեք մտօք եւ հասակաւ հաճոյ թուիցին՝ իցէ եւ մեզ հաճոյ, եւ եթէ ոչ՝ եւ այն եւս մեղ ոչ անհաճոյ ։