Նուագք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆԱԽԵՐԳԱՆ 

Որք զունայնութիւն ծանուցեալ
Դիւրածախի կենցաղույս,
Որ պատիր գեղոյն սարտուցեալ
Կառուցէք զայս յերկնի յոյս .
Հարեալ զհեշտականս առաթուր
Զերկրիս բաժակ մեղրաթոյն,
Յամբիծ հողի , սիրտ իմաքուր 
Սիրեք զսլացքս սիրոյն,
Որ ի վայրաքարշ կրիցս ազատ 
Աղաւնաթեւ թըռչանօք
Ըզհոգեխաղացն յանապատ
Ընտրե իւր կայս լուռ ու անոք
Անձկաւ հեզամռունչ հեզասուգ
Յանմարդաձայնն ամայւոջ
Ճարակել զներքինըն պասուք
Յերկնածորան ի խոխոջ .
Օ՜ն, վերացարուք յաշխարհէ:
Թեթեւաբեռն հոգիք դուք,
Ուր դեգերելոցն հաղթ՝ լարէ
Իշխանն օդոյս մահաշուք.
Երթա՜յք յանըզբազ մենաստան
Յաստուածատունկ անդ ի դրախտ,
Ուր համօրէն բոյսք անծորան ,
Որ համօրէն ինչ անախտ
Անդ ներակըրթեալ ի հանդէս
Յար ընդ երկին թեւակոխ,
Ի պանդըխտավայի ի հովտէս
Շարժել ի վեր քայլափոխ ,
Ըզյաւիտենից թեւածուն 
Յառանձնութեանց լըռութիւնս
Գըտջիք զՀոգին ի թիկունս.
Որով վերամբարձ յանկարծուց 
Սիրտ՝ յանձկալին կայանս,
Ըզծանրադանդաղ մարմնոյն լուծ
Թօթափելով է խոյանս,
Երթեալ հանգիցէ ի սըրբում
Սրսկապանին սիրայնոյ ,
Որոյ հրաշալիքն անպատում,
Ի գիրկ, ի խորս Աստուծոյ։
Անդ, զի ա հոգի եւ առ սէր
Ոչ ինչ է ծանր առ ի գործ,
Մաղթեսջիք եւ վասն իմ առ Տէր,
Որ արկի զհով սիրտս ի փորձ ,
Մի զլանալ վարձ ցուրտ բաժակիս՝
Զոր ջառուսցէ ինքն Յիսուս.
Եւ առ ցամաք սիրտս ի շիրմիս
Սա մաղթիցէ զարտասուս