Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ժ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Դ. ԹԱՏԵՐԱԳԻՐԸ

/257/ Օշականի տաղանդին տիրական մասը ուսումնասիրելէ վերջը վէպին վրայ, կու գամ այդ տաղանդին մէկ ուրիշ կերպարանքը կազմող արդիւնքի մը, որուն վրայ Օշական չունի ժխտական տրամադրութիւն մը (ինչպէս ունեցած է այդ տրամադրութիւնը քննադատ Օշականին վրայ) եւ զոր կը դաւանի իրմէն մնայուն վաստակի մը։ Ատիկա թատերական գործն է Օշականի։

Այդ վաստակին համար տրուելիք հարցերէն կարեւոր թիւ մը հասարակաց է վէպին եւ հետեւաբար անցած վերլուծումէ։ Չեմ զբաղիր բարքերով, տիպարներով, աշխարհով, արուեստի զգայարանքով, հոգեբանութեամբ եւ ուրիշ աւելի մասնաւոր կողմերով, զորս բացած եմ ըստ բաւականին։ Թատրոնը գրականութիւն է անշուշտ։ Բայց գրականութենէն այսինքն՝ ոճի, լեզուի, գրական կառուցման օրէնքներուն բռնութեանց հանդէպ իր պարզած անկախութեամբը կ՚ըլլայ գրական հարազատ սեռ մը։ Իր ինքնութիւնը, ինքնատպութիւնը գրականութիւնը չյիշեցնելն է ամէն բանէ առաջ։

Այսպէս բանաձեւուած ըմբռնումին հետեւանքնե՞րը։

Շատ։ Ու իրարմէ աւելի բարդ։ Ու մեր հրապարակին համար դարձեալ յեղափոխական։

Արդարեւ, 1914ին « Մեհեան »ի մէջ Օշական կը հարթէր « Հին աստուածներ »ը, այդ թատերական գործին մէջ հաստատած ըլլալով գրականը, որուն վրայ աւելնալու էին նոր սկսող սինեմայի ախորժակները, զորս անընդունելի կ՚ընէր աժան բանաստեղծութիւնը հետզհետէ քաշուող սեմպոլիզմին։ Նոյն Սեղբոսեանը « Հին աստուածներ »էն առաջ ստորագրած էր մէկէ աւելի թատերակն եր (իրն է բառը) ու անկէ վերջ ու պատերազմէն ալ վերջ դարձեալ ուրիշներ։ Անշուշտ « Համապատկեր »ին մէջ Օշական պիտի չկրնար ծանրանալ թատերագիր Լեւոն Սեղբոսեանի մը վրայ, եթէ երբեք երկվեցեակի մօտեցող անոր թատերական կառոյցներուն մէջ չունենար հաստատած պարկեշտ յաջողուածք մը՝ « Կայսրը », որ Լեւոն Սեղբոսեանի /258/ ճիգը կը պաշտպանէ տոնքիշոտութիւն մը ըլլալէ։ Ու յետոյ, կայ, առանձին գեղեցկութիւն այդ ճիգը, ինքիր վրայ տեսնուած ու արժեւորուած։ Լեւոն Սեղբոսեան խաբեբայ Շիրվանզատէ մը չէ, բեմին փոխադրող առօրեային տրամադրութիւններն ու տափակութիւնները, ատոնցմով գոյաւոր շահեկանութիւնը օգտագործելու մեղաւոր նպատակներով։ Լեւոն Սեղբոսեան շատ լաւ գիտէր, որ իր « Շղթայուածը » մեր բեմերուն համար անընդունելի գործ մըն էր, բայց չվարանեցաւ գրել։ Ուրեմն « Համապատկեր »ը այդ անունին հետ կը զբաղի, ի թատերականն: Ուրի՞շ։ Մեր ռոմանթիք թատրոնը չի վերլուծուիր, այնքան դուրս է լրջութենէ, տարրական իսկ նկարագրէ իբրեւ արուեստի գործ։ Մեր իրապաշտները թատրոն չտուին մեզի (Չօպանեան չէ համարձակած « Մութ խաւեր »ը հրատարակել)։ Արւեստագէտներէն Մ. Կիւրճեանի « Փրկանք» ը կը մնայ ձեռագիր։ Թլկատինցիի խաղերը, հակառակ իրենց մեծ համբաւին, ուրիշ արժանիքներէ կը մնան վկայութիւն, թատերականէն հեռու եւ զուրկ բեմականը պայմանող նկարագիրներէ։ Սփիւռքը անկարող էր թատրոն մը ապրեցնել, իբր ստեղծագործական ազդակ, ինչպէս նիւթական յարդարանք։

Եւ սակայն իրական է Օշականի թատերական գործը (տեսնել ցանկը աւելի առաջները), ուր բեմն ու արուեստը կերպով մը կը մնան յարգուած ։ Բեմը՝ իբր ընդհանուր, պարտադիր իրականութիւն, ինքիր մէջ, բեմը՝ առանց սինեմայի, տեքորի, մերօրեայ նկարչական միջոցներուն ծանրածանր ու վճռական նպաստներուն, հին օրերու պարզութեամբ։ Արուեստը, որ դարձեալ առանձին իրականութիւն մըն է, սեռէն իսկ բխած, անով շեշտօրէն պայմանաւոր։ Վերը ըսի, թէ « Շղթայուած »ը անմարսելի էր մեր բեմերուն։ Բայց չըսի, թէ որեւէ բեմ պիտի կրնա՞ր մարսել զայն, ինքնիր համար, առանց սինեմայի եւ այլ միջոցներու նպաuտին։ Եւ կամ կարելի՞ էր քիչ մը ներողամիտ ընտրութեամբ հաւաքել թատերասրահ մը լեցնելու բաւող գումար մը մարդոց, մարզել լաւագոյն արուեստագէտներ, պատրաստել խղճամիտ, պատմականօրէն հարազատ զարդարանքը զգեստէ, կահ կարասիէ, տեսարաններէ, հասնելու համար թատերականի իրաւ յուզումին, որ պայմանաւոր է անշուշտ այդ արտարուեստ տարրերով, բայց պարտքին տակն է ինքզինքը ըլլալու անոնցմէ առաջ։ Հելլէնները դերասաններուն դէմքին տակ կոշտ, տգեղ դիմակներ ունէին իրենց աչքերուն առջեւ ու պալատներու մերօրեայ շքեղանքին փոխարէն տախտակներով յարմարցուք խեղճութիւն մը իբրեւ բեմ։ Ու մա՛նաւանդ մեր օրերու խաղին հիմնական թրիւքն ալ իրադարձու/259/թեանց հեւ ի հեւ անձուկը կը պակսէր իրենց։ Բայց կը յուզուէին, վասնզի նիւթը, ապրումները այդ նիւթը թելադրող, յուզումը, որ մեր ճակատագրին շոգեւոր բխումն էր մեր ներսէն, ու զգացումներու ամբողջ ստեղնաշարը իրարու կը բերէին իրենց նպաստը, որպէսզի ստեղծուէր սրբազան պատրանքը բեմական խռովքը։ « Շղթայուած »ը, ներկայացուած մեր օրերու բեմական բոլոր յարմարութիւններով, պիտի չհասնէր իր նպատակին, մարդկային յոյզերը ստեղծելու իր պարտքէն զերծ ոգիով մը յղացուած ըլլալուն։ Մարդիկ գովեցին « Օշին Պայլ »ը, բայց չըսին, թէ թատրո՞ն էր անիկա։

Oշական մէկ անգամ միայն վախեցաւ բեմին վճռական փորձին։ Ու ատիկա իր առաջին խաղն էր, « Նոր–պսակը », ներկայացուած 1922ին, Պոլիս։ Ըսի, թէ միակ դերասանուհի մը բաւ եղաւ խաղը փրկելու, եթէ երբեք խաղի մը կեանքին, տարողութեան համար պայման առնէք իր ստեղծած բեմական խռովքը։ « Նոր–պսակը »ին ներկայացման օրը, հասարակութեան խնդրանքին վրայ հեղինակը անկողինէն որովհետեւ հիւանդ էր հանուեցաւ ու բեմ առաջնորդուեցաւ։ Անշուշտ միամտութիւն է ասով արժէք կշռելը, ինչպէս միամտութիւն է շաբաթ մը վերջը նոյն խաղը պարապ սրահի մը մատուցուելու պարագան դարձեալ իբրեւ փաստ արժեւորելը։ Միջանկեալ ժամանակին մէջ մեր մամուլը կատարած էր իր խաչակրութիւնը խաղը կործանելով, կործանելով, կորածնելով իր սիւնակներուն մէջ ու ստեղծելով թատերասրահին շքեղ… դատարկութիւնը: Ինչ էր « Նոր–պսակը » խաղով մուտք ըրած նորութեան տարողութիւնը։ Ո՞ւր կը նայէին Օշականի ձգտումները։ « Համապատկեր »ը միշտ կ՚ախորժի մտայնութեանց, հոգեբանութեանց հանդէսէն։ Առաջին Մեծ պատերազմին յաջորդ քանի մը տարիներուն, Պոլիս ջանք ըրաւ այնքան անողորմաբար կտրատուած մեր գրական ճիգը վերակազմել, որքան որ թոյլատու էին մեր միջոցները նման առաքելութեան մը։ « Համապատկեր »ին ՍՓԻՒՌՔի հատորը կու տայ այդ Պոլիսին կերպարանքը քիչ մը աւելի հանգամանօրէն։ Հոս կը գոհանամ յայտնելով քանի մը անհրաժեշտ, հիմնական փոփոխութիւններ, բոլորն ալ թատերականին վրայ։

ա) Փոխուած է թատրոն յաճախող հասարակութեան ոչ անշուշտ մտայնութիւնը, բայց ճաշակին, աւելի իրաւ բառով մը՝ ախորաժկին մէջ մուտք ունի նորութիւն մը, ծնունդ՝ եւրոպական նորագոյն դպրոցի մը, որ Առաջին Մեծ պատերազմէն անմիջապէս առաջ բեմը աւլած է կանխողներուն բազմազան յաւակնութիւններէն ու հոն բերած հոգեկան, չեմ գործածեր մեծադղորդ տարազը՝ հո /260/ գեբանական, տագնապը, այս անգամ արդիւնք ոչ թէ իրադարձութեանց, էնթրիկին, չուանին, գաղիացիք կ՚ըսեն ficelle, արեւելահայ բանաձեւով մը էֆէկտ ձգող կացութիւններուն, այլ մարդուն աչքերուն մէջ իր արագ յեղաշրջումը ընծայող խռովքի մը յաճախ՝ զգացում, կիրք, խորունկ սէր, խորունկ ատելութիւն, աւելի դժուար սեւեռելի վիճակներու իրարու վերածում մը։ Բեմը պիտի դադրի դէպքերու եւ արարքներու մրցարան մը ըլլալէ, դառնալու համար հոգեկան բախումի մը աւելի թափանցող հանդէս մը, անոր թաւալումին ընդունարանը։ Մարդիկ, դերակատարները, պիտի խօսին ոչ թրաժիք լեզուն ռոմանթիքներու, ոչ ալ մտածումներով, ցանկութիւններով, ընկերային առաջադրութեանց փրոփականտը ընող լեզուով մը ու պիտի կապեն հանդիսականը բեմին։ Մեր ամենուն մէջ կան տիրական զգացումներ։ Մեր ամենուն մէջ կան ազնիւ խորշեր։ Մեր ամենուն միտքը կ՚ընդառաջէ ծանր հարցերը, որոնք մեր ընկերութիւնը կը պահեն մտագրաւ, լարուած, տառապագին ու մեր հացն ու վայելքը կը խառնեն նուրբ թոյներովը կասկածին, նախանձին, ուրիշներէ մեզի հասած նախատինքին, մեր ներսը կրծող խուլ, խորունկ փառասիրութիւններուն, մեր արիւնը կրակող, դեղնաւորող, ջուրի վերածող պապենական, որով եւ աւելի ահաւոր, անդարման մեղքերուն։ Այդ թատրոնը ահա իր զսպանակները պիտի առնէ այս տառապանքներուն խառնարանէն ու պիտի լարէ անոնցմով իր տրաման։ Ալ ի՞նչ կարիք խոշոր–խոշոր ոճիրներու, սպաննութիւններու, բացագանչական տակնուվրայութեան, մա՛նաւանդ թատերական շարժուձեւերու, որոնք դասական, ռոմանթիք, իրապաշտ, խաղապաշտ էնթրիկին պաշտամունքը միայն ճանչցող Սարտուի, Լապիշի, Սգրիպի թեքնիքները) հանգանակներով կառոյցները կ՚ընեն այնքան բազմամբոխ, յուզումնաբար, բայց այնքան ալ մելոտրամաթիք ։ Պորտօ Ռիչ, Հէրվիօ, Պաթայ, Քերմեքերս, Պրիօ, Ռոմէն Գուլիւս, յիշելու համար քանի մը վարպետներ, հեղինակ են բեմական այս փոփոխութեան ֆրանսական թատրոնին մէջ։ Շանթի թեքնիքը, որ հաղորդ է ուրիշ ալ կրթանքներու (գերմանական սեմպոլիստները, սկսող սինեման, գրական սեմպոլիզմը) վախկոտ փորձ մըն էր մեզի փոխադրող այդ փոխուածը։ Մերինները ճիգը հասկցան իր հակադիր իմաստէն։ Ու այն դպրոցը, որ արեւելահայ բեմին վրայ կերպարանք էր տուեր « Ուրիէլ Ակոսթա »ներուն, « Տրէլպի »ներուն, « Գորրատո »ներուն, 1869ի ամենէն անարգ մելոտրամին, ու ազգային կեանքէն ալ Շիրվանզատէի աւելի քան հաստ ու անկնիք խաղերով հետապնդուած ցեղային նկարագրին, 1920ին արդէն մեռած էր անվերադարձ։ Այդ /261/ թուականին Պոլիսը կը ստեղծէր իր թատրոնը։

ը) Թարգմանութիւնները (ինքնագիր խաղը կը պակսէր եւ կամ կը պատկանէր հեռացած մտայնութիւններու։ Փորձ մը Լեւոն Սեղբոսեանի « Հին աստուածներ »ը բեմ հանելու, սամանուած էր բացարձակ վրիպանքի, ինչպէս այդ վրիպանքը ապրեցաւ, 1922, « Սեւ հողերը » Պետրոս Դուրեանին, կազմակերպուած Հայ Արուեստի տան նախաձեռնութեամբ, հանճարեղ քերթողին մահուան յիսնամեակը փառաւորող հանդիսութեանց իբր անհրաժեշտ միութիւն մը։ Ժողովուրդը, այսինքն՝ այն հասարակութիւնը որ կանոնաւոր կերպով, ամէն շաբթու սորված էր թատրոնը լեցնել, հազիւ կրցաւ հանդուրԺել Ա. արարը « Սեւ հողերը »ին ու ձգեց սրահը… պտըտելու Բերայի փողոցները։ Հասարակութիւն մը, ճաշակ մը առեր էին գոյութիւն) եւրոպական խաղերէ մատուցուեցան մեզի բեմական, պարզ լեզուով մը։ Ու անոնք բոլորն ալ եւրոպական բարձրագոյն այժմէութիւնները կը փոխադրէին մեզի։

գ) Խաղարկութիւնը։ « Համապատկեր »ը չի կրնար զբաղիլ դերասաններով։ Բայց ատոնք են հեղինակը այս ճակատագրական փոփոխութեան։ Հին դպրոցին պոռոտ, ամբողջ պրկում, շարժուձեւ, ոստում կամ թատերականութիւն խաղը, նորին մէջ գտաւ զգաստ ու զուսպ իրաւութիւն մը, բնականութիւն մը։ Դերասանը ամէն բան պիտի ընէր այդ արժանաւորութիւնը պահպանելու ամբողջ գործողութեան ընթացքին ու հանդիսականը բեմին կապելու շարժումէն աւելի լռութեամբ, ձեւերէն աւելի հանդարտութեամբ, աղաղակէն աւելի նայուածքով։ Մէկէն բառը, այսինքն՝ դերասանէն ելած կենդանի յուզումը ստացաւ առաջնակարգ կարեւորութիւն։ Հանդիսականը պիտի խայծուէր դերասանին չափ թատերագիրով, այսինքն՝ առաջինին խաղալու արուեստին չափ երկրորդին բառերով հաղորդելու ընդունակ յուզումով։ Ու այս ամէ՛նը հեռու՝ հաւասարապէս բառական, ինչպէս շարժուձեւային հռետորութենէն։ Այդ ամենը մարդկային իրաւութեամբ մը։ Պարզ բառեր, հերիք է, որ բխին մեր շատ խորքերէն եւ ոչ թէ յօրինուին մեր շրթներուն ետին, կը կրեն ահաւոր խտութեամբ յուզումներ, ու ռումբի մը պէս կը բացուին հանդիսականին ընկալչութեանը վրայ։ Հին դպրոցին (Աբէլեան, Սեւումեան, եւայլն) համբաւեալ դերասանները մնացին անհաղորդ այս նորոգման ճիգին։ Նոր խաղարկութիւնը ինք պատրաստեց իր հասարակութիւնը, ինչպէս դերակատարները:

դ) Հայ կեանքին պատկերացումը, բայց գործադրուած նոր այս թեքնիքով։ Խորհեցէք ու պիտի զգաք տագնապին ամբողջ ծան/262/րութիւնը։ Եւրոպական ամենէն նոր, բարձր բեմերուն նիւթն ու խաղարկութիւնը պոլսական խեղճ ու կրակ թատրոնին վրայ (բացի աւագ երկու դերակատարներէ, մէկը այր, միւսը կին, միւսները հոսկէ-հոնկէ հաւաքուած ողբերգական արարածներ էին, որոնք ժում մը հացի համար բեմ կ՚ելլէին աս ու ան մարդը փոխարինելու) բաւ էին ամենէն յանդուգն հեղինակներն իսկ տապալելու։ Ասիկա նման էր քիչ մը այն ճնշումին, զոր Իզմիրի դպրոցին ռոմանթիք թերթօն-թարգմանութիւնները կը պահէին հայ ինքնաստեղծ վէպին վրայ։ « Թշուառներ »էն վերջ ո՛վ պիտի համարձակէր հայերէն վէպի մը արկածախնդրութեան։ Բայց Արփիարի ջանքերովը երեւան եկաւ իրապաշտ վէպը ու ասիկա յաջողութիւն մըն էր։ Թատերական գրականութիւն մը կը պակսէր մեզի։ Բայց ունէինք թատրոնին հիմնականը, հասարակութիւնը, դերասանները։ Օշական 1921ին յանձնառու եղաւ նոր խաղը բերել այդ խումբին ( Հայ տրամաթիքը Գիտէք, թէ ինչ տենդի մէջ գիրի ինկան « Նոր-պսակը », « Կնքահայրը », « Աքլորամարտ »ը։

Այս ցուցմունքներուն միտք բանի՞ն։ Այն՝ որ Օշականի թատրոնը ընդառաջում մըն է կարեւոր պէտքի մը, կու գայ որոշ հանգանակէ մը, կը հետապնդէ որոշ թեքնիք ու նպատակներ։ Դուք, որ կը կարդաք այս տողերը, դիւրութեամբ ու մտացիր, հազիւ կրնաք մտապատկերել տագնապը հեղինակին, որ պարտքին տակն է գոհացնելու, ամենէն առաջ ա) գրագէտի իր խղճմտանքը, բ) դերասաններու մասնաւոր ճաշակ մը, գ) մարզուած, իր ախորժակները կազմակերպած հասարակութիւն մը ։ Յետոյ, պարտքին տակն էր դարձեալ ուրուականներ հալածելու, ուրուականները հին խաղերուն, նկարներուն։ Գտնել լեզուն, որ գիրքինը չըլլայ, բայց չըլլար Շիրվանզատէի տափակ, իրապաշտ, գաւառիկ, անկնիք բարբառը, ոչ ալ Շանթին մանրուք (haché) բանաստեղծական զանակներու թաթխուած, կեղծին շատ մօտ, անպայման փնտռուած լեզուն։ Արեւմտահայ աշխարհաբարը երբեք չէր կանչուած իր ծոցէն ծնունդ տրամա մը բեմին վրայ դիմացնելու։ Կար տակաւին տագնապը նիւթին։ Ո՛չ արտակարգ յանդգնութիւն։ Ո՛չ ծայրայեղին, ինքնատպութիւն։ Ո՛չ ճիւաղութիւն, ոչ ալ էսնաֆական ընտանութիւնը մեր բեմերուն։ Մենք անկարող էինք եւրոպացի հեղինակներուն նիւթերը բեմ նետել այն պարզագոյն պատճառով, որ մեր կեանքին համար անոնք հազիւ մարսելի, թունդ նորութիւններ էին։ Չեմ ըսեր, որ մեր կեանքը զուրկ էր թատերականէն: Բայց թատերականը, ինչպէս բառն ալ արդէն թաթխուած է իմաստի այդ երանգին մէջ, հոմանիշ է քիչ մը ուռածին, շինծուին։ /263/ Ամբողջ դժուարութիւնը՝ գտնել ՝ նիւթին ու անոր մշակման հասարակաց բարեխառնութիւն մը։ Գտնել՝ շահեկանութիւնը ներսէն, վիճանկերէն, որոնց հետ այնքան վտանգներ կը մնան ընկեր, բեմական իսկ պայմաններու ծնունդ։ Ու այդ շահեկանութիւնը ազատագրել բառէն, ոճէն, մնալով ամենէն բարդ րոպէներուն ալ միշտ մարդկային, իրաւ, առնուազն պարկեշտ, իբր արտայայտութիւն։ Ամէն բեմ իրական կեանքին վրայ բան մը կը բարդէ իր կողմէն։ Այդ բարդումը վերածել նուազագոյնին ու խաղը տանիլ, քալեցնել պարզագոյն միջոցներովը, որոնք մեզի տրամադրելի են խորագոյն մեր զգացումներէն, ապրումներէն։

Աւելորդ է երկար ընդլայնումներու ենթարկել թատերականին ճաշակը Արեւմտահայ գրականութեան մէջ։ Պարկեշտ աշխատաւոր մըն է Լեւոն Սեղբոսեանը, ըրածին հաւատքովը ինքզինքը քաջալերող ու հաւանաբար այցուած այն ամէն դժուարութիւններէն, որոնք անխուսափելի խարակները կը մնան թատերական գրականութեան մը։ Oշական, իր կարգին, նոյնքան պարկեշտ աշխատաւոր մըն է, որ յիշուած դժուարութիւններէն զատ, ունի ճնշումը իր իսկ տաղանդի կերպին։ Հասարակ–տեղիք է խօսիլ թատերական գրականութեան մը աննահանջ պայմանէն, որ միջամտութիւնն է հասարակութեան ։ Խաղ մը հասարակութեամբ միայն կ՚ապրի։ Չեմ կրկներ ինչ որ ըսեր եմ առաջները։ Օշական, իր վէպին ու քննադատական գործին համար ինքնիրեն կրնար արտօնել իր օրէնքները, իր զարտուղի ախորժակները։ Բայց բեմին առջեւ կը մնայ զինաթափ։ Ուրե՞մն։ Այսինքն՝ ո՞ւր գտնել հաշտութեան եզրը տաղանդին ու արտատաղանդ ստիպողութիւններուն, բեմ, հասարակութիւն, խաղարկութիւն, նիւթ, լեզու։

Իր առաջին խաղը խորունկ, տագնապագին երկնքի մը մէջ կը վստակի սակայն դարձեալ իր աստղին, եթէ կը ներուի այս ձեւ բացատրութիւն մը։ Այդ աստղը կեանքն էր։ Ըլլալ կեանքին մէջ, կեանքին հետ ։ Ըսի՞ ձեզի, թէ խաղը կու գայ այդ կեանքէն։ Վիպողի որոշ շնորհներ, երեւակայութեան բնազդ, թեթեւ կառուցում, կեանքին հետ իր կապերը միշտ զգալու խնամք, պաշտպաններ էին իրեն։ Ու մեր բեմին վրայ, այս ամէնը իրագործեցին նորութիւնը խաղը, ուր մեր թատրոնին ախորժած ճարտարանքներուն, հռետորական թիրատ ներուն, աղմկայոյզ ելոյթներուն փոխարէն կը տիրէր կեանքին կերպարանքը, գրեթէ առանց իրադարձութիւններու։ Այդ խաղը չունէր էնթրիկ, խնամուած կառոյց, էֆեկտի ձգտում, խոյանք ու բառական հռետորութիւն, ոճ ու ընկերքը։ Մարդեր հոն կը խօսէին, ինչպէս խօսէին պիտի իրենց խանութներուն, տուներուն մէջ, պարզ, /264/ բնական։ Օշականին միջամտութի՞ւնը։ Ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ խնամքով ընտրութիւնը այդ խօսքերուն, որպէսզի առօրեային տափակութիւնը խնայուէր բեմին։ Ու տակաւին, պզտիկ հսկողութիւն մը, որպէսզի խօսքը չզառածէր, բամբասանքի կամ հայհոյանքի չվերածուելու համար, ինչպէս է այնքան անգամ պարագան այս կարգի խօսքերուն ընթացքին:

Երբ այս պարզագոյն խոստովանութիւնը ուզենք խորհրդաւորել, գեղագիտական տեսութիւններու մթին կամարներուն ներքեւէն, իջնալու համար հանգանակներու փառասիրումին, մենք կունենանք ԺԹ. ու Ի. դարերու մէջ բաւական աղմուկ հանած վարդապետութիւններուն հետ տեսակ մը հանդիպում։ Իպսէն, Զուտերման, Հաուբթման, Պաթայ, մա՛նաւանդ Թակոր անուններ են, որոնց իւրաքանչիւրին հետ կը դրուին մեր օրերու թատերական հանգանակները ծանրօրէն կերպաւորող եղանակներ ։ Ատոնցմէ մէկը իր տիալոկին հրապոյրովը զատուած, պիտի զանցէ գործողութեան (ՈՐ ԹԱՏՐՈՆԻՆ ՀՈԳԻՆ Է) մինչեւ իր օրը ընկալեալ, անվիճելի տիրապետութիւնը ու շահեկանութեան առանցքները պիտի զետեղէ ո՛չ թէ անձերէն դուրս, անոնց շուրջը դարձող դէպքերուն անիւներուն, այլ այդ անձերուն ամենախոր ներսը ամրախարիսխ հաստատուած, հազար ու մէկ ազդեցութիւններու մուրճերովը, արեան ու դաստիարակութեան, միջավայրին ու առհաւական բնազդներուն հակազդեցութիւններովը պաշարուած անխորտակելի յատակին։ Պիտի խօսին մարդիկ, Իպսէնի թատրոնին մէջ, այդ խորքէն ուժաւոր ու պիտի խօսին, ինչպէս կը խօսինք երբեմն, մեզ բուռն կերպով յուզող հարցերու հետ, մէջէն։ Հարցերը, մեր խօսելու ընդունակութիւնը, մեր կիրքերը, մեր հաւատքը կը բաւեն տաքցնելու մեզ, ու այլեւս չենք փնտռեր Լապիշի թատրոնին հեւասպառ հետաքրքրութիւնը։ Իպսէն թատերական գործողութիւնը դուրսէն, դէպքերէն, յաջողած էր ներս, դէպի հոգին ու միտքը առաջնորդել։ Պատուական նորվեկիացիները, իրենց անհուն գիշերներուն բարիքով, գործածութիւնը գտեր էին այդ խօսքերուն թաւալումին առջեւ, երբ մտիկ կ՚ընէին ու կամաց–կամաց կը լարէին դերասաններով մատուցուած հարցերուն, տագնապներուն հանդարտ թափանցումին։ Առանց գործողութեան թատրոն չկայ ։ Շատ բարի։ Բայց գործողութի՞ւնը։ Տեղն էր փոխուած։ Ուրիշ մը պիտի կոտրտէ դարձեալ այդ գործողութեան ընթացիկ կապանքները, կաղապարները, գտնելու համար ուրիշներ, որոնք ըլլան աւելի ծփուն, առաձիգ, արտօնելու համար մեզի իրականութիւնը գանցող սլացքներ։ Հեքիաթ մը, աւանդութիւն մը երբեմն պատրաստ իբր /265/ շրջանակ, պիտի բաւեն ընդունելու համար խորունկ մտածողութեան մը տագնապանքը, զոր արդի կեանքը չէր կրնար չունենալ։ Ու ինչպէս որ դարեր ու դարեր, ժողովուրդը իր իմաստութիւնը, խորհուրդները, աշխարհահայեացքը գիտէր բիւրեղացնել իր խոնարհ հեքիաթներուն ծոցը, նմանապէս մեր օրերու Հաուբթմանն ալ պիտի գտնէ կերպը ստեղծագործութեան տագնապը վստահելու հեքիաթի մը զաղփաղփուն թեւերուն։ « Ջրասոյզ զանգը » քերթուած մըն է, ուր մեր հասկցած գործողութիւնը բանաստեղծական յոյզերու անձրեւներովը կը մատուցուի մեր ընկալչութեան։ Ու ասիկա այսպէս միւս անուններուն համար ալ։ Թակորին մօտ գործողութիւնը ուղղակի գայթակղութիւն կը դառնայ, երբ համբաւաւոր հնդիկը կը կործանէ թատերական ամենէն ամուր օրէնքը մարդերը վարող մէկ ու մեծ կիրքին բռնութիւնը ու, ականջ տալով կեանքի ձայնին, բառին, օրէնքներուն, կը բաշխէ այդ գործողութիւնը իր մարդերուն, որոնք իւրաքանչիւրը բեռ մը ցաւ, կիրք, տագնապ շալկած կը մտնեն բեմ, կեդրոնական անձի մը հետ շփուելու ասիկա՝ սեռերու, կիրքերու, տագնապներու մեհեանի մը նման մեծ, շքեղ, ճակատագրական ու ողբերգական ու կը հիւսեն աւելի ազնիւ, աւելի խոր, թափանցուն կտաւը ցաւէն ու կիրքէն վեր մտասուզումին։ Այս օրինակներուն նպատակը թատերական գործողութեան պարզած զանազան կերպարանքներուն ընտելացումն է ընթերցողին։ Ժան Քոքթօ մը կ՚երթայ աւելի առաջ ու ֆրանսական արմատացած, կրացած վարժութիւնները հերքելով կը յանդգնի խօսքին, ջերմ, սրամիտ, կայծկլտուն խօսքին հմայքին տակ պահել երկու ժամ իր հանդիսականները։ Բան մը փոխուած էր ճաշակներուն մէջ։

Մի նախապաշարուիք սակայն այս մեծ անուններուն հմայքէն, մեծ գրականութիւններուն փառքէն։ Օշական իր ժողովուրդին զաւակն է ու իր ժողովուրդին համեստութիւնը երբեք չի հաներ աչքի հասողութենէն։ Անշուշտ քայլ մըն է, դէպի իրաւ թատրոնը, « Նոր–պսակը », ուր ամէն ինչ կը զարգանայ խօսքին ակօսովը, երբ բռնուի այդ խաղը մօտիկը « Չար ոգի »ին, ուր ամէն ինչ վստահուած է ամբոխայինին, տիպարային այլանդակութեանց, խենթերու եւ վհուկներու աւելի քան grotesque հրապոյրներուն։ Ազնիւ յոյզ է « Մինչեւ ո՞ւր »ը, ուր տրամա, տիպար, խորհուրդ ու յուզում բոլորը կը մնան պայմանաւոր խօսքին իրաւութեամբը, կացութեան իրաւութեամբը, կեանքին կնիքովը, երբ բաղդատուի « Հին աստուածներ »ուն, ուր ամէն ինչ կոպ է ու սինեմա, բռնադիր սեմպոլ եւ աժան մտածում, հատուածական իմաստութիւն եւ գիրքերու պատգամ։ Հարազատ յանդգ/266/նութիւն մը « Երկինքի ճամբով »ը, ուր ահաւոր խորութեամբ դէպքեր, երկու դարաւոր աշխարհահայեացքներ ու արեան հակամարտ դրութիւններ, իրարու մակացու թշնամի մտայնութիւններ կը թաւալին մեր առջեւ, ամենէն խոնարհ կաղապարներու ընդմէջէն ու կը բզկտեն ձեր ընդերքը, այնքան մարդկայինն ու անմարդկայինը, անասունն ու զոհը քով քովի կը քալեն, անողոք, որքան անսրբագրելի, հելլէն թատրոնին մէջ տիրական ճակատագրին նիզակներուն ներքեւէն։ « Պէպո »ն խաղ մըն է անշուշտ, բայց այնքան նախնական, անբաւական, բեմին վրայ բերելու լայն, խորունկ հարցեր։

Ահա Օշականի թատրոնին առաջին տիրական հանգամանքը։ Անիկա գործողութիւն հարցը կը յաւակնի լուծած ըլլալ, իր թատրոնին համար անշուշտ, զայն փոխադրելով անձերէն ներս, ներս մինչեւ խորերը անտեսանելի անդունդներուն, որոնք կը կազմեն մեր ամէն մէկուն հոգին։ Քահանան, որ իր Աստուածը չուրանալու համար յանձն կ՚առնէ մահը ու կ՚աղօթէ իր սպաննողներուն իսկ համար, ո՛չ միայն հայ մըն է, դարաւոր ծորումներով յօրինուած, այլեւ՝ մարդերուն ամենէն մեծերէն մէկը։ Պարզ ու արի, անիկա կ՚օրհնէ իր կինը, զաւակները, դահիճները եւ մահուան երթալէ առաջ երբ կը հրամայէ, որ երգուին մեր եկեղեցիին ամենէն յուզիչ կարգերը թաղման, վսեմէն անդին իրաւութեամբ մը, կը գտնէ իր ցեղին ամենէն ամուր ապրումներուն տրտում լարը։ Հազարներ, հազարներ մեռան, այդ հոգեբանութեան մէջ, հազարաւոր տարիներէ ի վեր։ Օշականի թատրոնը այս գիծէ խորունկ վերբերումներով հարուստ խորհուրդներու հանդէս մըն է։ Ու այս խորհուրդները մեզի հասնելու համար պիտի չընտրեն բեմական միջոցներու, ճարտարութեանց, իրադարձութեանց պատրաստ քլիշէները։ Անոնք պիտի գան մեզի խօսքին, բառին ճամբով։

Oշականի թատրոնին երկրորդ ինքնայատուկ նկարագիրը եղծումն է թատերական ընկալեալ օրէնքներէն շատ շատին։ Գիրքերը կը սորվեցնեն, որ խաղի մը առաջին արարուածին մէջ պարտաւորութիւն կ՚իյնայ հեղինակին իր անձերուն կողմէ, տրամային հիմնանիւթը exposer ընել։ Ըստ տեսութեան, խաղի մը երկրորդ արարը չի կրնար նոր դէմքը ընդունիլ։ Կը հետեւի՝ երրորդին համար պատգամին առաւելակշիռ ծանրութիւնը։ Բայց այդ օրէնքները օրէնքներ ըլլալէ առաջ աս ու ան թատերագիրին վրիպանքը ծածկող յարմարեցումներ են։ Շէյքսփիր կրցաւ արիստոտելեան օրէնքները հիմնովին հակասել ու դառնալ մեծ թատերագիր մը։ Օշական արարուածներուն եւ տեսիլներուն ներքին յարդարանքն ալ ենթարկած է փորձի։ Խաղ մը միշտ չի կրնար մէկ ու հզօր կիրքի մը, տագնապի մը ապա /267/ ցուցումը հետապնդել։ Դասական թատրոնը, ռոմանթիքներուն տրաման, 1850ի հետաքրքրապաշտ կառուցումները չափազանցութեան մէջ չե՞ն, երբ ամէն տեսարանի համար տիրական կը դաւանին յաջորդին պատրաստութիւնը, ամէն արարուածի համար կը պահանջեն յառաջատու զարգացումը, ամէնը երկրաչափական թէօրիներու որոշադրականութեամբը։ Ե՞րբ կեանքը մեզի պիտի տայ այդ երեք ժամ տեւող տագնապանքը, այդպէս շղթայաւոր իրադարձութեանց հանդէս մը ինչպէս, քանի որ կեանքին պայմանն իսկ է իր անհաւասարութիւնը յոյզէ, խտութեան պահերէ, որոնք կան անշուշտ, բայց ոչ թատերագրութեան մէջ դասաւորուած ձեւով։ Այս հիմնական տկարութիւնը, յօրինում ու յարդարանք հոտող, Oշական կը յաւակնի դիմաւորել վիճակային հարազատութեամբ, խորութեամբ։ Տեսարան մը ինքիր մէջ պահ մըն է, ինչպէս արցունք մը պահ մը մեր կեանքէն։ Չէ՞ կարելի այդ պահը սպառել ի խորութեան, ինչպէս կ՚ըսեն, ու ստեղծել թատերական յուզումը, որ այդ արուեստին ամենէն նուիրական նպատակը կը մնայ։ Փոխանակ խաղը կտոր-կտոր կառուցանելու եւ այդ կառուցումին վրայ դնելու տաղանդին ճիգն ու կնիքը, Oշական կը մտածէ կտորներուն առանձին–առանձին տարողութեան։ Անշուշտ, պարզ ողջմտութիւնը կը ղեկավարէ այդ վիճակներուն ընդհանուր գնացքն ալ։ Չենք կրնար սարէն–ձորէն, իրարու հետ անաղերս կացութիւններ մշակել իրենք իրենց համար, թեկուզ բովանդակեն յուզումէ խորունկ տարրեր։ Բեմը սինեմա չէ։ Բեմը ապրում մըն է, որոշ պատրաստութեամբ մեզի մատուցուած։ Օշականի թատրոնը կը հետապնդէ այս տեսիլի մը շրջանակին մէջ պարփակելի ապրումներուն արտահանումը։ Ու ասիկա իր կարգին իր երկրորդ նորութիւնն է։ « Նոր–պսակը » այդ փորձը չկրցաւ անցընել՝ դերասանի անբաւարարութեան պատճառով։ Հոն մօր դերը ստանձնող կինը սանկ ու նանկ կին մըն էր, թէեւ բեմ ելած, բայց տարօրէն սահմանափակ զգայութեամբ խնդալու, հով հանելու աժան խաղարկութեան մը միայն ընդունակ ու մա՛նաւանդ իմացական շքեղ նախնականութեամբը, իր դերը ըմբռնելու իսկ անկարող։ Իբր արեւելահայ, այս կինը կշռոյթէն դուրս էր մեր աշխարհաբարին։ Ուրիշ տեղեր ներկայացումները կատարուած են աւելի խոնարհ ուժերով, որոնց միակ առաքինութիւնը իրենց բարեկամեցողութիւնն էր։ Այնպէս որ, թատերական թեքնիքին մէջ սա նորութիւնը վրիպա՞նք մըն է, կարելի հետեւանքներով հարուստ շեղո՞ւմ մը։

Oշականի թատրոնները գրուած են հասարակութեան մը համար, որ որդեգրած է միջինէն վեր ճաշակ մը, կը զգայ խաղի մը /268/ երկրորդական արժանիքները, գլխաւորները դատելու չափ խելամտում ունենալէ վերջը անշուշտ։ Ըսի գրուած են ։ Կ՚ուզեմ ըսել, որ տեսիլներու վրայ շեշտը դնելէն ախորժ առնող իր թեքնիքը երբեք պիտի չանդրադառնայ տեսիլը լեցնող տեւողութեան ճնշումին, կշիռին։ Իր մարդերը կը խօսին, կը խօսին այնքան տենդոտ, իրաւ, անվերածելի պարզութեամբ ու անփոխադրելի հարազատութեամբ, անհրաժեշտութեամբ, որ կարդացողը չի կրնար ընդհատել ընթերցումը։ Ասոր փորձը տեսայ Փարիզ։ Հաւաքոյթի մը մէջ, Վահրամ Թաթուլ կարդաց « Մինչեւ ո՞ւր »էն տեսարան մը, կը հասկնաք անշուշտ, երկասացութիւնը տանելով մէկ բերանով։ Արդիւնքը խորունկ յուզում մըն էր։ Հաւաքոյթը կազմող հասարակութիւնը չկրցաւ զսպել իր արցունքը։ Արդ, Վահրամ Թաթուլ դերասան մը չէր։ Չէր մա՛նաւանդ դերասանուհի մը։ Զգացուած ընթերցումը կը յուզէ անշուշտ։ Բայց չունի՞նք իրաւունք մտածելու, որ այդ զգացուած ընթերցումը եռապատիկ պիտի յուզէր, եթէ երբեք կարդացուելու տեղ ապրուէր։ Այսպէս դատեցի պատահարը։ Օշականի լեզուն բեմական դաւանիլը ոչինչ կ՚ապացուցանէ։ Դրէք հինգ հարիւր մարդ սրահի մը մէջ, բայց որոնց իմացականութիւնը ըլլայ բաւարար նրբութեամբ մեր լեզուին բառերուն ներքին գեղեցկութիւնն ալ ճաշակելու։ Բացէք այդ մարդոց ջիղերուն վրայ Օշականի բառերուն անձրեւը, պարզ, իրաւ, իրենց ըրածը հասկցող բերաններէ։ Պզտիկ ծփանք մը ձայնի, վարանք մը շեշտի, նուաղում մը թոնի, համաձայն ներքին վիճակին, անշուշտ դուք պիտի ապրիք եռապատիկ ուժգնութեամբ, քան ինչ որ պիտի կրնար տալ ընթերցումը։ Այս նկատողութիւնը անոր համար, վաuնզի Օշականի թատրոնները գրուած են զոյգ ցանկութիւններով։ Անոնք նախ կը գոհացնեն տեսիլներուն հոգեբանական պահանջները։ Ոչ մէկ գնով ու թատրոնը ո՛չ միայն գին մըն է, այլեւ՝ բռնութիւն մը Oշական պիտի չյօժարի ընդհատել տիալոկը, երկարութեան, շեղումի արգելքներէն պարտաւորուած։ Երկրորդաբար, Օշական գիտէ, որ մեր բեմերը չեն ընդունակ տեւողութեան հետ անկախ կեցուածք ունենալու։ Հազիւ նորութիւն մը, ամերիկեան թատերական գործողութեան պայմանեալ երեք ժամը վեցի բարձրացնելու, անշուշտ պահել կրնալու գնով այդ յաւելումը ընդունելի ընելու լարումը, շահեկանութիւնը։ Օշական այս ու ան խումբերուն ձեռքը ինկած իր խաղերը ստիպուած է յարմարցնել բեմին։ Խոշոր զեղչ, բայց տեսարաններու։ « Մինչեւ ո՞ւր »ը իր կէսին էր վերածուած ներկայանալի դառնալու համար։ Բայց Օշական խորունկ համոզում ունի, որ բրիտանական իրաւ խումբէ մը գործադրուած, իր խաղերը /269/ պիտի պարտադրէին իրենք զիրենք։ Ասիկա համոզում մըն է, որ ստուգութիւն չի կրնար ըլլալ։ Ուրեմն Օշականի թատրոնները գրական կառոյցներ են, ընդմէջ տրամային եւ վիպական տիալոկին, երկուքին ալ հաղորդ։ Զանոնք կը կարդանք խորունկ հետաքրքրութեամբ, յուզումով։ Զանոնք կ՚ունկնդրենք նոյն շահագրգռութեամբ ու խռովքով։

Ուրի՞շ։

Շատ բաներ։ Որոնցմէ ոմանք վիպողին հետ դրուեցան սեղանի։ Որոնցմէ ուրիշ մէկ քանիները զուտ թատերական իրենց հանգամանքին պատճառով հոս կը ձգեմ վերլուծման:

ա) Թատերականութիւնը անոր խաղերուն։ Ըսի՞, թէ գրականութեան հետ հազիւ աղերս ունեցող արուեստի սեռ մըն էր թատրոնը։ Թէ լաւագոյն թատերագիրները ոճի մեծ վարպետներ կամ կառուցման մեծ ճարտարապետները չէին, այլ անոնք, որ այդ ձեւ գործի համար ծներ էին յարմարութեամբ։ Յիշեցէք Հիւկոյի վրիպանքը եւ Ա. Տիւմայի կամ Ա. Վիննիի յաղթանակները։ Օշականի խաղերը կը պատկանին գրականութեան ու նմոյշներ են լաւ գրուած, թեւաւոր տիխթունկներուն (բանաստեղծութիւն)։ « Մինչեւ ո՞ւր »ը, « Երկինքի ճամբով »ը, « Ստեփանոս Սիւնեցի »ն, « Սասունցի Դաւիթ »ը գրեթէ բանաստեղծութիւններ են, այնքան բառային աշխոյժը, մոգութիւնը կը պաշտպանէ մարդոց խօսածները, զանոնք ազատելով խօսքին անխուսափելի հետեւակութենէն։ Նուազ գեղեցիկ չէ անշուշտ այդ խօսքը Մ. Պէշիկթաշլեանի, Պ. Դուրեանի ողբերգութեանց մէջ, քանի որ իրաւ քերթողական խառնուածքներէ կը բխի։ Բայց թատրոնը բառերով չի կրնար ապրիլ։ Այդ խօսքը պարտաւոր է շատ մօտիկէն սեղմել մեր ամենէն ներքին անձնաւորութիւնը, հագնիլ անոր կնիքը, անձնանալ, ըլլալու համար միայն այդ մարդուն, այդ կացութեան մէջ կարելի կերպարանքը։ « Արշակ Բ. »ի մէջ Պէշիկթաշլեան Մեծն Ներսէսի բերանը կը դնէ խօսքեր, որոնք տաք են, մեծ չափով մը՝ իրաւ, աւելի նուազ չափով մը՝ եղերական։ Թող անոնք արտասանուին վաւերական խառնուածքով արուեստագէտի մը կողմէն, կը ձգեն տպաւորութիւն [1], բայց չեն պատկանիր թատերականին։ Oշա/270/կան մեղադրուեցաւ, որ իր խաղերը կը վստահէին իրենց բախտը լեզուի, ոճի շնորհներուն։ Ատիկա կարծիքն էր մարդոց, որոնք թատրոնին համար լեզուի կաղապար ունէին « Նամուս »ը, « Պէպո »ն, շատ-շատ « Հին աստուածներ »ը։ Անուրանալի է, որ Օշականի բոլոր խաղերուն մէջ կան գրուած տեսարաններ։ « Երբ մեռնիլ գիտենք »ը, հանուած հինգերորդ դարու մեծ պայքարէն պարսիկ փորձին դէմ մեզ կրակապաշտ ընելու, ունի նման յանդգնութիւն մը, պատերազմի արշալոյսին, դնելու զօրավարին բերանը աւանդութեամբ նուիրագործուած պատմական խօսքը։ Փարպեցի կը յիշատակէ։ Եղիշէ զայն կը յօրինէ։ Կարդացեք կտորը, համոզուելու համար, որ ինչքան քիչ բան կը հասկնայ այդ ոսկեգրիչ պատուական երէցը ո՛չ միայն պատերազմէն, այլեւ՝ զօրավարէն, զօրքէն, մահէն ու երկինքէն։ Օշական սեղմած է տիպարը, որքան որ կը բաւէին ատոր իր ուժերը, սեղմած հասնելու համար այդ Յունիսի ադամութին, իր զօրքին դիմաց իր բոլոր տագնապանքը անոնց փոխադրող հոգեյատակին։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Կռուի մարդ մը, ազնուական նախարար մը, տարիքին լիութիւնը գտնող վերջաբանէն այցուած քրիստոնեայ մը, որուն համար աշխարհիկ վայելքը այլեւս վե/271/րածուած է իրմէն դուրս, ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒ ԲԱՐԻՔԻՆ, հայրենիքին, այսինքն՝ անոր ամենէն անուշ սրբութիւններուն պաշտամունքին, տուն, արտ, զաւակ, ժամ ու ազատութիւն։ Այս վիճակները, այդ մարդուն հոգիին մէջ իրաւ, բայց նոյն ատեն իրաւ էին հոդ խուժող հայրենիքին բոլոր զաւկըներուն։ Ահա Զօրավար Մամիկոնեանին հոգեյատակին մէկ մասը։ Բայց մեր հոգին միամակարդակ քարտէս մը չէ։ Մեր հոգին ունի անթիւ ուրիշ ալ խորշեր։ Օշական կը մտածէր, որ այդ պատուական քրիստոնեային, արիարանց մարտիկին հոգիէն կային մասեր, ուր կիրքը, հզօր ատելութիւնը քառսուն երկու անգամ վէրք ստացած զինուորի մը դէմ, արքայից արքային բանակներուն մէջ, անոր պատերազմները ընելու ատեն, ցոյց տրուած սա ստորին ապերախտութեան արդիւնք անողոք ու ահաւոր ուխտը կործանելու, տապալելու, « զարկելու եւ զարկուելու », ինչպէս կը պատկերէ մեր օրերու երգը, էին հզօր ուրիշ ազդակներ։ Տակաւին, այդ մարդուն մտքին կը պառկէր տեսարանը յաղթուած հայրենիքին, այնքան իրաւ, այնքան ապրուած իր մանուկի աչուըներէն մինչեւ սպարապետութեան դռները, յաղթականին սուրը երկրին բոլոր սրբութիւններուն ընդերքին։ Այս ամէնը աւելի քան իրա՛ւ, ահաւոր, անխուսափելի։ Օշական այս հիմնական ազդակներուն է վստահած այդ պատմական ճառին խմբագրութիւնը եւ ոչ թէ աստուածաբանական գիտելիքներու։ Թող արտասանուին այդ խօսքերը, կարդացածը առնուազն հասկցող ու հասկցածը պարկեշտ ու պարզ հաղորդելու ընդունակ բերանէ մը, տպաւորութիւնը կ՚ըլլայ անդիմադրելի, ինչպէս եղած ըլլալու էր պատերազմին ալ լուսադէմին։ Այսպէս էջ մըն է « Երկինքի ճամբով »էն քահանայի մը խօսքը, որով իր ընկերները այդ մարդը մահուան մէջէն երկինք կը հրաւիրէ։ Նոյն եղանակով Oշական սեղմած է այդ տէրտէրին տիպարը։ Պարզ մարդ մը, հայոց տէր–պապան։ Օշական անոր մէջ չէր կրնար կռիւի կիրք մը արծարծել։ Չէր ալ կրնար մեր պատմութեան վկայաբանական երջանկութիւնը վերանորոգել։ Տէր Ներսէս Երկինքի Ճամբով »ին հերոսը) հինգերորդ դարու սուրբ մը չէ, ոչ ալ տասներորդ դարու եկեղեցական ազդեցիկ բարբարոսները յաճախ յարգեցին մօրուքը, սքեմը ու պատկառ կեցան անոնց անէծքէն տիպար մը։ Անիկա 1915ի հայ քահանան է։ Անիկա շատ լաւ գիտէ, որ իր կարգակիցները, վերերը, ինչպէս պարտաւորուեցան իրենց գերեզմանը իրենց ձեռքերովը փորել ու հողը քաշել իրենց վրայ, ինչպէս պարտուած ոտքերով սեղանին առջեւ սրբազան պատարագը մատուցին ու « առէք կերէք »ին վրայ իրենց արիւնն ու շունչը տուին։ Անիկա գիտէ, որ դէմի բլուրին /272/ ետին մահն է, իր բարբարոսութեան ամբողջ կշիռովը։ Փրկութի՞ւնը: Ոչ երկնայինը, այլ՝ երկրայի՜նը։ Տաճկընալու ձեւին տակ։ Տէր Ներսէս իմաստուն մարդ մը չի կրնար ըլլալ։ Հայուն խելացիները բժիշկ կ՚ըլլան, փաստաբան, նախարար, փաշա, առնուազն… մատնիչ։ Չունի՞ այս մարտիկը ազատելիք բան մը սա տագնապին մէջ։ Կինն ու զաւակները: Բայց գի՞նը այդ ազատումին։ Կը խորհիմ, թէ այս մտածումն իսկ ամօթի կրակ մը պարպած ըլլայ անոր հոգիէն ներս։ Ի՞նչ ըրին մեր տէրտէրները տասը-տասնըհինգ դար. « սուր քո եւ պարանոց մեր » կը գրէր Ե. դարու տէրտէրը ամենազօր արքայից արքային։ Քսաներորդ դարու տէրտէրը աւելի համեստ է։ Ինչ կարիք բուռն, թատերական բառերու։ Կայ այս աշխարհէն անդին իրականը, որուն հաւատքը զինքը զինած է մանկութեան իսկ օրերէն: Հո՛ն, Աստուծոյ կուշտին…։ Ահա առակը։ Կ՚ընդունիմ, որ դժուար է այս վիճակը ապրիլ։ Բայց քանինե՜ր, քանինե՜ր ապրեցան, առանց տէրտէր իսկ ըլլալու։ Մինչեւ հոս Օշական կը սեղմէ իր տիպարը։ Բայց կը զգայ, որ այս ամէնը որքան ալ եղերական, թատերական, շատ դիւրութեամբ կը զառածին դէպի մելոտրամը։ Ու անիկա կ՚արհամարհէ բոլոր մելոտրամները, նոյնիսկ անոնք, որոնց առջեւ թագուհիներ լացած ըլլան։ Տէր Ներսէսը պակաս է մեր օրերու արժանաւոր կիրքերէն մէկով ատիկա երջանկութիւնն իսկ է, մահուան առակը, սրբութիւնը: Ո՞վ է սուրբը, եթէ ոչ ա՛ն՝ որ մահը կ՚ապրի, մահէն անդին ալ ապրիլ ցանկալով մահկանացու իր մարմինին ճամբովը։ Տէր Ներսէս պիտի այցուի իր եկեղեցիին պատմութեան բոլոր մեծ դէմքերէն, պիտի ապաստանի անոնց օգնութեան, պիտի զգայ զանոնք իր մէջը ու պիտի խօսի, այսպէս ուժաւոր իր քահանայ եւ պատուելի ընկերներուն, այնքան տաք, այնքան հզօր, այնքան իրաւ, որ իր բառերը պիտի իջնեն անոնց հոգիին մէջը հասունցող մանանաներու նման։ Խօսքին ո՜ւժը։ Դարձեալ։ Թող արտասանուին այդ խօսքերը դարձեալ բաւարար զգացումով, կ՚ըլլան անդիմադրելի։ Ու ասիկա այսպէս Օշականին բոլոր խաղերուն համար ալ։ Այնպէս որ, այն կարողութիւնը հեռու մեղք մը, տկարութիւն մը ըլլալէ, Օշականի թատրոնին հիմնական ուժերէն մէկը կ՚ըլլայ, յուզող, որքան գեղեցիկ, կախարդական, որքան բեմական։ Ուրկէ՞ սակայն այս նկարագիրը այս բառերուն։ Ապահովաբար գործողութեան այն զգայարանքէն, որուն մասին Վիպողը գլուխին մէջ կատարուեցան բաւարար վերլուծումներ։ Օշականի խաղերը մտքին խօսելով հանդերձ, ունին սիրտին հասնելու գաղտնիքն ալ։ Երբ պահ մը ձգենք արտայայտութիւնը, ծանրանալու համար վիճակներու ագոյցին, /273/ զարգացման, աճման ու նուաղման պրոցեսին, մենք կը տպաւորուինք տեսակ մը յարդարանքէ, որուն ծանօթացումը եղած է քիչ վերը։ Ասիկա՝ տեսիլին դերը արժեւորելն է, անշուշտ ոչ ինքնագլուխ, բայց ինքնաբաւ ձեւով մը։ Ամէն տեսիլ ինքնիր մէջ, ամենէն առաջ եւ ոչ թէ մեզի ծանօթ օրէնսդրութեան պահանջածին նման, նաեւ՝ յաջորդին համար։ Կը տուժէ՞, սա յարդարանքէն, թատերական միութիւնը, որ գործողութեան միութիւնն է (երբ տեղի եւ ժամանակի միութիւնները արդէն թաղուած են Շէյքսփիրի օրերէն իսկ)։ Չեմ կարծեր։ Տեսիլը առանձին իր կեանքովը չի բաժնուիր ամբողջէն, արարէն: Այլ զայն լուսաւորող, անկէ կախեալ անկնիք տախտակ մըն ալ չի մնար։ Ու այսպէս մենք կ՚ունենանք գործողութիւնը Օշականին, ուր մարդերը քիչ ելք ու մուտք կը գործադրեն, բայց դէմ դէմի կը խօսին այնքան, որքան նիւթը կարիք կը պարզէ արտաքնանալու։ Մէկ արարի մէջ, սա կրկնուած խորացումները իրենց կարգին չեն բռնանար, անցածը մոռցնելու, գալիքը հեռացնելու բախտով մը։ Ու որպէսզի ասիկա կատարուի, անհրաժեշտ են խաղի մը երեք-չորս արարները լեցնելու բաւող հզօր կիրք մը, տագնապ մը, տրամա եւ յուզում։ Ամէն մէկ խաղ ուրեմն ունի իր նիւթը, ինքիր խորը, երբեմն հազիւ ուրուացող, երբեմն տրուած առաջին իսկ տեսիլին։ Ունի այդ նիւթը քալեցնելու ծառայող ազդակներ, այսինքն՝ քովնտի նպաստը, որ կը հագնի ձեւը երկրորդական մարդոց, խաղին հետ քիչ կապով, բայց խաղին համար, զայն քալեցնելու տեսակէտէն բարերար։ Եւ որովհետեւ Օշականին մարդերը տարօրէն ամուր ու կենդանի կը բեմեն, կը պատահի անխուսափելին երկրորդական մարդիկ ալ կը ստանան նոյն կարկառը, պայծառութիւնը։ Ասիկա հերոսի ըմբռնումին դասական կաղապարը խանգարելն է անշուշտ։ Բայց Օշական երկրորդական միջոցներ այսինքն՝ թատերագիրներու այնքան յամառօրէն հետապնդած էֆեկտի մանրուքներ, չուան, էնթրիկ, անակնկալ, անծանօթ նամակներ, անսպասելի յայտնութիւն, ճանաչումներ, անկարելի հանդիպումներ, ոճիրին եւ սպաննութեան, լաւ դարձած վտանգին ոստիկանական թրիւքները, մելոտրամին աղբիւրները եւ տակաւին խել մը ճարտարանք, որոնք ընթերցողը կը պատեն հեւի եւ հեւ հետաքրքրութեան մէջ չի գործածեր իր խաղերը զարգացնելու համար։ Անիկա կը դնէ կիրքը, պատահարը, տագնապը, տրաման, մէկ անգամէն։ Ու ինչպէս որ դիտել տրուեցաւ վէպին համար, կը սկսի յաճախ վերջաբանէն, ինչպէս կ՚ընէր հելլէն տրաման, մասնաւոր մարդու մը բերանով խաղին բովանդակութիւնը պատմելով հանդիսականին, սպաննելով ուրեմն մեր օրերու տիրական թրիւքը, /274/ հետաքրքրութիւնը իր սաղմին մէջ, որպէսզի հանդիսականը պարտադրէր թատերական յոյզին, որ անձնաորութեանց ու ճակատագրին բախումովն էր պայմանաւոր։ Պարզ, առանց ելեւէջի, շիտակ իր աղէտին վազող տրաման։ Այս արդիւնքին ապահովումը անշուշտ դիւրին պիտի չըլլար միայն տեսարանային խորացումով։ Կարիք կար հզօր հովի մը, որուն թափը, իր բոլոր ուժգնութեամբը պիտի ըլլար զգալի առաջին իսկ արարուածէն։ Որ կրնար աճիլ, բայց մնալ իր թեմփոյին մէջը։ Անկէ գալիքը՝ խաղին պակսող թեւը, պատրանքը, կրակը։ Այս տարրով է, որ մարդիկ կը մոռնան արտաքին աշխարհը, զոր կ՚ապրին սակայն իրենց աչքերուն դիմաց, բեմին վրայ այնքան հոն պարզուածը իրենցը կը թուի պատկերել։ Այսպէս թեւաւորուած, կիրքով այսպէս ջերմացած, խաղը կը քալէ դէպի հանգոյցներ, որոնք երբեք չեն յօրինուած, չուանուած, հնազանդ հեղինակին ճարտար մատուըներուն։ Յուզո՞ւմը։ Բայց իրաւ մարդեր, իրաւ տագնապի մէջ ե՞րբ չեն յուզեր մեզ։ Օշականի բոլոր խաղերը այդ տարրով կը մնան գերայագ։ Թատերական յուզումը երբ չի բխիր հետաքրքրութենէն, ստիպուած է բխիլ վիճակներուն խորքէն, դժնդակ, տառապալից թրթռումէն։ Ահա թէ ինչու տեսիլը կը դառնայ էական անոր խաղերուն համար, վասնզի հանդիսականին համար դժուար է ջիղերու այդքան պրկում մը երկարատեւ միջոցի մը վրայ արար մը ամբողջ, կամ քանի մը արար հանդուրժել [2] ։ Տրուած ըլլալով Oշա/275/կանի տաղանդին նկարագիրը, որուն ամենէն զօրաւոր մէկ գիծն է հռետորութենէն սարսափը, մենք պարտաւոր ենք մասնաւոր ուշադրութեամբ մը հետաքրքուիլ անոր խաղերը կենսաւորող յուզման տարրերով։ Արուեստի իր ազնուական հասկացողութիւնը անշուշտ պիտի միջամտէր հոս ալ։ Մարդիկ զանգուածը չէին կարդար Oշականը իր անհաղորդութեան պատճառով հարկաւ։ Ու բեմին վրայ Oշական նոր լեզու մը չէ գործածած։ Այն ատեն ուրկէ՞` յուզում ստեղծելու սա անակնկալ փաստերը։ Խաղ մը, երբ տպաւորութիւն կը ձգէ, ընդդէմ խաղարկուներուն, հանդիսականներուն անբաւարարութեան, ապացոյցը կ՚ըլլայ տուած ներքին ուժականութեան մը [3] ։ Երբ խաղի մը կեանքին համար էական կը դաւանիմ յուզումը, մտքէս չանցնիր արժեզրկել ուրիշ կերպարանքներ սեմպոլիզմ, բանաստեղծութիւն, պատմական վերարտադրում, խոր, մարդկային, ամուր, իրաւ, թեզեր, մտածման շողարձակումներ, զգայնութեանց զայրագնումներ, քաղաքակրթութեանց համադրումը փառասիրող կառոյցներ, ընկերային ծանր, հեռահաս ձեռնարկներ, փրոփականտ, քաղաքական վարդապետութիւններ այսինքն՝ մեր /276/ օրերու բոլոր բարդ տագնապները որոնք զանազան բեմերու վրայ աշխարհի զանազան մայրաքաղաքներուն մէջ, խանդավառած են ու կը խանդավառեն զանգուածները։ Օշական համեմատականութիւնը յարգող աշխատաւոր մըն է։ Գիտէ իր ժողովուրդին ընկալչութեան աստիճանը, անոր խեղճ ու պատառ բեմը, աւելի թշուառ բանուորները։ Կրնաք մտածել, որ անոր խաղերը գրուած ըլլան կարդացուելու համար միայն։ Մէջտեղն է իր խոստովանութիւնը։ Իրականութիւնը այն է, որ խաղի մը ներկայանալիութիւնը երբեք չէ առաջնորդած զայն։ Տուած է իր տուրքը իր ըմբռնած թատերական ձեւին: Կը կարդաք անոր խաղերը ու հաճոյք կ՚առնէք։ Ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ, ատ չէ հիմա ինծի համար կարեւորը։ Կը խաղաք անոր խաղերը ու կը յուզուիք։ Ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ։ Դարձեալ ատ չէ էականը։ Օշական արհամարհած է դասական ֆապիւլան, օրէնսդրական անխորտակելի քոտ եր ու գոհացած է, երբ իր խաղը կրցած է օժտել օրայով, որ լուսապսակը չէ սուրբերը զարդարող, այլ՝ կեանքին հովը, ուրուայնութիւնը, մեզմէ դուրս մեր հոսումներուն թեթեւ միգամածը ու մեզմէ ներս մեր ծորումներուն հրաշքը։ Օշականի թատրոնները թատերականին զգայարանքը ապացուցանող կառոյցներ են մեր մէջ, անշուշտ իրեն յատուկ կերպարանքի մը տակ։ Ըսի, թէ տեսիլի հոգեբանական մշակումը իր նորութիւնն էր։ Իր ձեռնարկները վէպ, քննադատութիւն, հեքիաթ, վիպակ երբ անցած են նորոգման այդ կրթանքէն, անսպասելի չէր, որ թատերական իր գործը մնար ուրիշներէ բացուած ակօսներու հե/277/տեւող մը։ Սեպհական թատրոն մը դժուար է ըմբռնել։ Քանի որ հասարակութիւնը թատրոնին երկրորդ տարրն է, աւելի ազդեցիկ ու տիրական։ Բայց Օշական գտած է ինքզինքը ըլլալու եւ հասարակութիւնն ալ հետը ունենալու գաղտնիքը, որ պարզ մէկ սկզբունքն է իր ընդհանուր գրականութեան, ԿԵԱՆՔԻ ԻՐ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻՆ։ Միշտ, ամէն տեղ, ամէն առիթով, կեանքին մէջ, հետ ։ Ու ձեզմէ ամէն մէկը այդ կեանքը թատերական սաստկութեամբ մը ապրած է, կ՚ապրի, պիտի ապրի։ Օշականին սարսափը սովորականէն, հասարակէն, քլիշէէն՝ օգտակար է մա՛նաւանդ թատերական արտայայտութեան համար, որ այնքան դիւրաւ կը զառածի, բնականութեան պատրանքով մը, դէպի հասարակ խօսքը, նոյնիսկ կենդանի խօսքը։ Ինքիր վրայ հաւաքուած, գաղիացիք կ՚ըսեն ramassé, ինքնիր ներսը սեղմուած, գաղիացիք կ՚ըսեն serré, անոր տիալոկը այլապէս կենդանի, բնական, սահուն, կու տայ այդ վիճակներուն կեանքին ո՛չ միայն կնիքը, այլեւ՝ անկէ վերին որոշ զգայութիւնը։ Թող խօսին մայր ու աղջիկ Նոր Պսակը ») անխօսելիքն ու դուք պիտի ըլլաք այդ անխօսելիէն անդին։ Բառերուն ճամբով Օշական մեր ներքին անձնաւորութիւնները կը հանէ ու զանոնք կը բերէ վեր, անցնելու համար բեմին, պատրանքէն անդին։ Թատերականութիւնը այս կարողութիւնն է գերազանցապէս։

բ) Գրականութիւն ։ Տուի վարկածը, որուն համեմատ թատերական իրաւ գործ մը հազիւ թէ կը պատկանի գրականութեան, ինչպէս գրական առաջնակարգ գործ մը ինչպէս ոտանաւոր, պատկերուն լեզու, շքեղ փոխաբերութիւններ, գրական անհերքելի կնիք, ասոր երաշխիքները կրնաք ընդունիլ, օրինակի համար՝ « Հերնան »ին . Հիւկօ այս իսկ հանգամանքներու կշիռով միայն չի կրնար պատկանիլ թատերական գրականութեան։ Օշականի թատրո՞նը։ Անուրանալի է, որ բարձրորակ գրականութեան պատկանող գործեր են Օշականի բոլոր խաղերը։ Առնուազն անոնց լեզուն, ոճը կը պարտադրեն այդ տպաւորութիւնը թուղթէն, ինչպէս բեմէն։ Ռոմանթիքները պիտի չմերժէին այդ բոցաճաճանչ նախադասութիւնները։ Գրական toucheը, որ Օշականի ամենէն խոնարհ ալ ստեղծումները կը զատէ շրջանէն, ասոր կնիքէն, գոյ է անոր խաղերուն ալ վրայ։ Միւս կողմէն այդ խնամքը որչափո՞վ կը պաշտպանուի թատերականէն: Ըսել կ՚ուզեմ՝ այդ գեղեցիկ լեզուն ի՞նչ հարազատութեամբ կը պատշաճի կեանքին յօրինած բախումներուն։ « Մինչեւ ո՞ւր »ին Գ. արարին մէջ երկու կիներ իրարու կը բացուին տասը տարուան տագնապ մը բացատրելու եղերական պէտքէ մը մղուած։ Ատոնցմէ մէկը /278/ հեղինակն է տրամային, քանի որ իր հրապոյրովը առած է անոր ծոցէն չորս զաւկըներուն հայրը։ Երիտասարդութիւնը եսասէր է ու չի մտածեր ուրիշներու ողբին։ Անցած են տասը տարիներ։ Ճակատագիրը որ միշտ բանջար չի քաղեր, ինչպէս կը պատկերէ մեր ժողովուրդը միջամտած է սակայն ու կործանած այս երկու կիներուն կուռքը։ Մարդկային է, որ մահուան մէջ բաւական խորունկ իջնող մը ազատագրուի [4] կեանքին ընթացիկ նկատումներէն ու կենաց ահաւոր առեղծուածին շանթահար, հարցնելու «ո՞ւր»ը, «ինչո՞ւ»ն, Ամերիկացի կինը երեսունին պիտի ապրի, ինչ որ հայուհին ապրեր էր երեսունին, այսինքն՝ մահը։ Ու հոգեբանական վերլուծումը այս տագնապին, երկու կիներու մէջտեղ։ Ըսելիքնե՞ր։ Պէտք կա՞յ ըսելու, թէ որքան շատ ունին անոնք իրարու։ Հայուհին, կենդանի զրկանք եւ անքաւելի թշուառութիւն, իր սիրոյն մէջ նետահար, զաւ/279/կներուն մէջ անոնց հօրը պաշտամունքը արծարծելու կոչում մը միայն ունենալը յայտարարող քրմուհի, այդ օտարուհիէն ինչե՜ր ունի պահանջելի։ Ամերիկուհին, որ օտար արեան, օտար մշակոյթի ազդմունքները պահ մը հաւատացած է չեզոքացնել, սլաք մը վեր զգացման մը մէջ, կ՚ընդունի, որ պարտուած է։ Իր սիրահարը զինքը կը սիրէ անշուշտ։ Բայց չի կրնար մոռնալ իր առջի կինը։ Անոր քունը լեցուն է այդ առջի սիրոյն ամբողջ հովուերգական քաղցրութեամբը ու ատիկա տառապանքն է ամերիկացիին, որ կը հասկնայ իր ճշմարիտ տրաման այն ատեն միայն, երբ կը տեսնէ իր սիրահարը մահուան թաթին ներքեւ։ Տեսարան մըն է այս վիճակին տեւողութիւնը։ Կարդացէք, պիտի յուզուիք։ Հանեցէք բեմ ու դուք պիտի ունենաք ձեր առջեւ մէկը բացառիկ ձեր ապրումներէն, որոնք ձեզի կը դառնան այդ երկու բերաններէն այնքան կենդանի, իրաւ, խորունկ, մարդկային։ Եթէ գրականութիւնը իրաւ ու մարդկային մնալն է, ապա ուրեմն Օշականի թատրոններուն մէջ դուք միշտ ալ պիտի դիմաւորուիք նման վիճակներէ։ Գրականութիւնը ասկէ աւելին ալ է անշուշտ։ Այսինքն՝ այն անբացատրելի հոգեվիճակն է, զոր կը զգաք, երբ կը կարդաք Եղիշէն, Փարպեցին, Փաւստոսը, Շնորհալին, Խորենացին, իրենց բացառիկ կերպով շահեկան էջերուն մէջ, այսինքն՝ ա՛յն հատուածներուն մէջ, որոնք այսօր ալ կը յուզեն ձեզ։ Օշականի թատրոնները մինակ սրահներուն համար չեն յօրինուած, յարդարուած։ Անոնք գրուած են ապագային համար ալ։ Առէք հայ թատրոնի որեւէ էջ։ Բեմի վրայ հանդուրժելի Շիրվանզատէ մը թուղթի վրայ մեզ կը զայրացնէ։ Կը հետեւի, թէ Օշականի թատրոնները արուեստի գործեր են, ազատ որոշ ժամանակի մը, դպրոցի մը, հանգանակի մը կապանքներէն, ու հպատակ գերազանց պարտքին կեանքին ։ Սեղբոսեան մեր մէջ խորհրդապաշտ թեքնիքին սպասարկու թատերագիր մը կը նկատուի։ Իր խաղերուն համար ես չունիմ ծանր վերապահումը, զոր չեմ ծածկեր արեւելահայ թատրոնին անոճ, տափակ, կենդանի, կեանքին մօտ մնալու համար, ասոր հասարակ կերպարանքէն անդին ոչ-թելադրող գրուածքին (écriture) համար։ Բայց ունիմ միւս վերապահումը, այս անգամ ծնունդ Սեղբոսեանի ոճափոյթ խաղին վրայ։ « Հին աստուածներ »ը կը ծփայ ընդմէջ տարտամ խորհրդապաշտութեան եւ բառական բանաստեղծութեան։ Այս խաղին մէջ կան տեսարաններ, որոնք յարդարուած են 1900ի արձակ բանաստեղծութեան ճնշումին տակ։ Խաղը բացող ու Թերզեանի « Սանդուխտ »ին նախերգանքը յիշեցնող առակաձեւ խօսքերը Ճերմակաւորին կը հնչեն 1900ի սնոտիքին ամբողջ /280/ դառնութեամբը։ Ընդերկրեայ պաշտամունքը « Հին աստուածներ »ուն ուրիշ զիջում՝ բառական բանաստեղծութեան։ Այս ցուցմունքներուն տարողութիւնը ա՛ն՝ որ այդ խօսքերը մեզի կը թուին կեղծ, վասնզի չեն պաշտպանուած կեանքով ։ Երկու մարդ, խաղի մը մուտքին, երբ կը խօսին իմացական հարցերու շուրջ, որքան ալ լաւ խօսին, դուրս են կեանքէն։ Որքան ալ իրաւ թուին կենսապաշտ դպրոցին, արեան սպասարկուներու ասպետները, կը տառապին իրենց խօսքերուն անհրաժեշտ թանձրութիւն մը ճարելու հարկին առջեւ, քանի որ կը խօսին… հողին տակը։ Գեղեցիկ բառերը, բուռն խօսքերը չեն մեղաւոր անշուշտ, այս արդիւնքին մէջ, այլ՝ կեանքին իսկ պակասը։ Օշականի թատրոնին մեղադրանքներէն մէկն էր իր լեզուն ։ Արեւելահայ դատողները չէին հանդուրժեր « Նոր-պսակը »ին այն տեսարանները, ուր հերոսները կը գործածեն իբր թէ բարձր ոճը ։ Արդ, Oշականի թատրոնին մէջ տեսարանները տիրական են, արարուածները ստուերի մէջ ձգելու գիտակից ջանքով մը։ Ու լեզուն, ըստ ներքին ուժականութեան, կը տաքնայ ու կ՚ըլլայ զարտուղի, ո՛չ թէ բառերու բախտովը։ Ամէն խաղի մէջ Օշական պիտի դնէ այդ բացառիկ պահերը, որոնք իբր թատերական պահ՝ կը դառնան իրենք իրենց ուշագրաւ։ « Ստեփանոս Սիւնեցի »ն խաղ մըն է, ուր բանաստեղծութիւնը, այսինքն՝ հրապարակին հասկցած բառական ուժը, զարդը, խաղին իսկ ըմբռնումով պիտի ըլլար տիրական։ Բայց կեանքին ծանր ճնշումը այդ բառերը կ՚ազատագրէ։ Խաղը անշուշտ այդ քերթուածին մէջ հիմնովին կը մնայ ենթակայ տեսարանին ։ Վեց լայն տեսարաններ պիտի բաւեն Օշականին համար իր նիւթը մեղքին եւ երկնքին մարտնչումը նուաճելու։ Միջնադարեան այդ հեքիաթէն Օշական հանած է մեր օրերու տրամ մը, այնքան այդ մարդերը կը տառապին իրենց հոգիին խորը, ինչպէս իրենց մարմիններուն երեսին։ Ո՛չ սեմպոլիզմ, ոչ ալ ֆէէրիքը ֆանթասթիքին մէջ հալեցնելու դասական փախուստը կեանքին պարտադրանքներէն։ « Ստեփանոս Սիւնեցի »ին մէջ բառը ազատ է գրական որեւէ կնիքէ։ Յետոյ, Օշականին գրականութեան ընդհանուր այդ նկարագիրը ժամանակ մը եւ շրջան մը հոտելու իր խաղերն ալ կը պահէ իր հասողութեան տակ։ Այդ խաղերը գրուած են Սփիւռքի հոգեբանութեան մը ընդմէջէն լեզուն խորապէս ազդուած է 1915էն ասդին։ Դէպի լաւը կամ վատը չանցնիր մտքէս, այլ՝ այն իրական կերպարանքը, որ մեր գրողները կը զարնէ, երբ կը գրեն իրենց ժողովուրդէն անպաշտպան բայց կը մնան հաւատարիմ իրենց ժողովուրդին ապրումներուն։ Դիտել տուի, որ Օշականի թատերական գործը ստրկօրէն չէր ենթա/281/կայ բեմական պայմաններուն։ Թէ՝ անոնք գրուած էին ամենէն առաջ տեսարանները ոտքի հանող վիճակներուն լրիւ նուաճման փառասիրութեամբ մը։ Թէ՝ միւս կողմէն անոնք բեմը չէին կրնար արհամարհել։ Այդ խաղերը ներկայանալի՞։ Պոլսոյ մէջ փորձը Նոր պսակը ») վճռական էր։ « Մինչեւ ո՞ւր »ը, Երուսաղէմ, պատահական սիրողներու ուժին վստահուած, ստեղծեց որոշ յուզում։ « Սասունցի Դաւիթ » ֆէէրին իր կարգին աշակերտական ուժերու համեստուկ միջոցներովը, լեցուց իր պարտքը, որքան որ կարելի էր ատիկա, բեմական շատ պարզ աղբիւրներէ իսկ իր պակասէն անդարման կերպով վիրաւոր ըլլալուն հակառակ։ « Ստեփանոս Սիւնեցի »ն բանաստեղծականով յագեցած, դարձեալ բեմի մը վրայ, ուր գործածումին միջոցները եւրոպական մեծ ներկայացումներուն, պիտի պարտադրէր ինքզինքը։ Ինչպէս որ իր վէպին համար բանաստեղծականը խորթ, արտաքին մթնոլորտ մը չէր կազմած, նոյն այդ բանաստեղծականը իր խաղերուն կը բերէ այն շատ քաղցր, իրաւ տաքութիւնը, որ բանաստեղծական ապրումին յատկանիշը կը մնայ։ Դուք պիտի հետեւիք, թերեւս որոշ ալ շահագրգռութեամբ, « Պատուի համար » խաղին իրադարձութիւններուն։ Պիտի հաճոյք ալ առնէք « Նամուս »ը լեցնող հաստ ու տափակ տեսարաններուն նկարչագեղ համէն, բայց պիտի տառապիք պակասէն այն իրաւ յուզումին, որ արուեստի վաւերական գործէն կու գայ ձեզի։ Շիրվանզատէի թատրոնը զուրկ է բանաստեղծութենէն։ Սեղբոսեանի թատրոնին բանաստեղծական տարողութեանը վրայ խօսած եմ իր տեղը։ Օշականի թատրոնը մեզ կը փոխադրէ իրականութենէն ու իր տրտմութիւններէն անդին ու ասիկա կարելի է միայն ու միայն այդ բանաստեղծութեան թեւերովը։ Ուրի՞շ։ Այսինքն՝ այն յաւակնութիւննե՜րը, որոնք թատերագիր մը, օրինակի համար Լեւոն Սեղբոսեան, պիտի ուռեցնեն, բեմը լեցնելով նոյն ատեն այս ու այն ձգտումներով, քարոզներով, տեսութիւններով, հայրենասիրութիւն, ընկերային փրոփականտ, գիտական առաջադրութիւններ, դիտելու համար քանի մը բիւրեղացած կերպրանքներ։ Օշականի թատրոնը ձգտումնաւոր յօրինում մը չէ։ Մարդ անոնց մէջ ուղղակի ոչինչ ունի սորվելիք, քանի որ բեմին առջեւ մենք քիչ անգամ կը գործածենք մեր միտքը ու միշտ լայն կը բանանք մեր ջիղերը։ Կե՞անքը։ Բայց մեր գիտցած սորված միակ բանն է անիկա, մեր սուղ օրերուն ժապաւէնին։ Բարոյական դա՞սը։ Անշուշտ։ Ամէն կեանք դաս մըն է։ Մեր բոլոր անասնութիւննե՞րը։ Մեր բոլոր կիրքե՜րը։ Մեր բոլոր յիմարութիւննե՜րը։ Ո՞վ պիտի յաւակնէր ասոնցմէ զերծ ըլլալ։ Բայց ո՞վ պիտի յաւակնէր նոյն ատեն այս եղերական /282/ պսակները (մեր մեղքերուն) սրբագրել աս ու ան գաղափարագրութեան ազդեցութեան տակ։ Մենք յաւիտենական գերիներն ենք անոնց։ Երանի ձեզի, եթէ երբեք ձեր կիրքն ամենէն հզօր կիկլոնին մէջ այցուիք, րոպէ մը գոնէ, ոչ թէ պարկեշտութեան, այլ՝ զգաստութեան յոյզ մը։ Կ՚անցնին կիրքերը, ինչպէս ամէնքս։ Ու երանի մեզի, երբ մեր աչուըներուն առջեւ քանի մը ժամ դարձող տառապանքի հանդէսէ մը դուրս կ՚ելլենք նուազ յաւակնոտ, նուազ անասուն, նուազ ունայնամիտ ու աւելի պարկեշտ, աւելի պարզ՝ բայց աւելի իրա՜ւ։ Այն կիները, որ ԺԷ. դարու կէսերուն, իրենց թուալէթներուն արքայական պերճանքը եւ իրենց տեքոլթէներուն ակնախտիղ մարմարը կը ցուցադրէին այլապէս պերճ, այլապէս ահաւոր ախորժակներով իշխանազուններու զգայարանքներուն, ապահովաբար աւելի իրաւ կիներ չէին, քան մեր օրերու քաղքենուհիները, որոնք իրենց աժան սիրահարութիւնները կը սկսին թատերական ներկայացումներու յուզումներուն ընդմէջէն ու էին իրարու հաւասար բեմին վրայ պարզուող ապրումները իւրացնելու հարցին մէջ, բայց բոլորովին իրարմէ հեռու՝ այդ ապրումները կերպարանող բառերուն հանդէպ։ Մեր օրերուն բա՛ռը, անկշիռ ու աւելորդ նոյնիսկ։ Արեւ Արքային հանդիսականները իրենց պերճանքին մաս կը նկատէին իրենց ականջներուն ալ ընկալչութիւնը։ Այս տողերը գրուած պահուն, աշխարհ մոռցած է գրեթէ թատրոնը։ Շուքերու խաղ մը, սինեման կը տիրապետէ ո՛չ միայն աչքերուն, այլեւ խուլցուցած է մեր ականջները։ Թատրոնը կը մեռնի։ Գրական թատրոն մը արդէն մեռած էր կէս դար առաջ։ Երբ հարցը կը փոխադրենք մեր գրականութեան։ Դժբախտութիւն ու տրտմութիւն է ստիպուած ըլլալ հաստատել, որ մեր նոր զոյգ գրականութեանց մէջ ամենէն տկար սեռը թատերականն է մնացած։ Մնացած՝ վասնզի մեր Թիֆլիսը շատ մոտիկն էր Բաքուին, ըսել կ՚ուզեմ՝ մեր բեմը կը մնար հարկատու նաւթի իշխաններուն ու կը շոյէր այդ մարդոց խուլ ախորժակները։ Մեր Պոլիսը շատ մօտիկն էր Վենետիկին, ըսել կ՚ուզեմ՝ մեր բեմին առաջին աշխատաւորները ներկայացումը կը շփոթէին դպրոցական մարզանքներու հետ։ Չունեցանք թատրոն մը կարելի ընող ո՛չ միայն արուեստագէտները, այլեւ՝ հասարակութիւնը։ Օշականին ճիգը, այս ահաւոր պայմաններուն դէմ հայկական թատրոն մը կերպարանելու, ինքնին սրտառուչ է ու աւելիով կը գնէ իր վրիպանքը, եթէ երբեք ընդունինք այդ խաղերուն մօտ դրական որոշ բարեխառնութիւն մը, որով անոնք դառնան քիչիկ մը վեր մեր հասարակութեան հանդուրժողութենէն։ Շիրվանզատէ, Սեղբոսեան իրենց ձեւերովը ծառայե/283/ցին իրենց… փառքերուն, փառասիրութիւններուն։ Առաջինին հաստ նիւթապաշտութիւնը, երկրորդին անտեղի խորհրդապաշտութիւնը անօգուտ բանի մը կը վերածեն ազգային թատրոնի մը կարելիութեան սրբազան ճիգը։ « Ստեփանոս Սիւնեցի »ն, « Սասունցի Դաւիթ »ը, « Երբ մեռնիլ գիտենք », « Ոսկի ուռնակը », « Աստուած կ՚իջնէ », խաղերը կու գան ազգային խորագոյն ապրումներէն։ Պաշտպանեցէք զանոնք իրաւ խաղարկութեամբ, այսինքն՝ տուէք այդ խաղերուն ներկայացումը իրաւ արուեստագէտներու, գործադրեցէք այդ աշխարհին բեմադրումը (mise en scène) այդ խաղերէն իւրաքանչիւրին ներսը զգալի հայաշխարհի մը տարրերով, այսինքն՝ ստեղծեցէք մեր երկրին ամենէն հիմնական գիծերովը եւ ամենէն հարազատ գոյներովը գոյաւոր տեսարանը, տուէք այդ խաղերը կերպարանող բառերուն իրենց խորունկ կեանքը, արիւնը, կրակը, որպէսզի տող մը, խօսք մը, զեղում մը ըլլան հոգիի իրաւ կտորներ, դուք պիտի ունենայիք ձեր թատրոնը: Այլեւս բառերով խաղալ պիտի նշանակէր մատի փաթթել անոնց գրական նկարագիրը։

գ) Ինքնատպութիւնը, որ դարձեալ գրական տարազ մը չէ, ինչպէս չէր, գործածուած ատեն, անոր վէպին կարգ մը յատկանիշները պատկերելու համար։ Ի՞նչ գտաւ Օշական իբրեւ թատերական վաստակ, երբ մտաւ իր ժողովուրդին թատերական սպասին։ Մարդիկ մոռցեր էին ռոմանթիք խաղերը, բայց այդ մոռացումը կը վսեմացնէին իրապաշտ ու խորհրդապաշտ հանգանակներու սպասարկու ախորժակներու առջեւ իրենց պարզած սրբազան խանդավառութեամբ։ Հեշտանքէ վեր զգայութիւններ կը գրաւէին Շիրվանզատէի խաղերուն հանդիսականները, Պոլիս, երբ գռեհիկ խենթ մը, Գիժ Դանիէլ («Չ ար ոգի ») սազի կտոր մը ձեռքը, ճիտին ճախարակների մանեակ մը, բեմ կը մտնէր, ածելու համար յիմարապատում եղանակ մը։ Ստեղծո՞ւմ, այսքան կ՚ըլլար։ Հեշտանքէ վեր զգայութիւններու ծնունդ կու տար հարսնիք մը Նամուս ») նոյն այդ Շիրվանզատէի խաղերէն մէկուն մէջ, երբ մարդիկ բաժակ կը պարզէին, կէս մը ռուսերէն, կէս մը թաթարերէն բառերով։ Ու աւելի ահաւոր էին թարգմանութիւնները։ Խօսեցայ սարսափելի « Ուրիէլ Ակոստա »յէն, անկարելի « Տրէլպի »էն։ Իմ մտքէն չի հեռանար « Հին աստուածներ » խաղին կայսերական փառքը։ 1910ի Պոլիսը այդ փառքերուն ճարտարապետն էր անշուշտ, այսօր պարզ, այն օրերուն քիչ մը խորհրդաւոր պատճառներով։ 1914ին « Մեհեան » հանդէսին մէջ ես հարթեցի « Հին աստուածներ »ը, անոր մէջ զգալուս սուտը, շինծուն, դեռ հազիւ ուրուացող սինեման, մանաւանդ տառապելով այդ խաղին մէջ տիրական հոգեբանութեան մը /284/ պակասէն։ Բեմը կ՚ապրի հոգիով եւ ոչ թէ բառերով։ Առաջին Մեծ պատերազմը։ 1921ին Պոլիս, ողջ մնացողներ կը ջանան վերստեղծել Արեւմտահայ գրականութեան այնքան անողորմաբար գլխատուած աւանդութիւնը։ Թատրոնը կը կազմէր մեր ցանկութիւններուն ամենէն հզօր միութիւնը։ Բախտը ուզեց, որ բեմ մը կարելի ընող երկու ազդակներ ( իրաւ դերասանը եւ հասկցող հասարակութիւն մը ) այդ կարճ շրջանին վրայ դառնային իրականութիւն։ Թարգմանութիւններ, որոնք Թիֆլիս կամ Վենետիկ չէին հոտեր, մեր մէջ ստեղծեցին առաջին հասարակութիւնը, երեք-չորս հարիւր հոգին, որ իր վարժութիւններուն կարգը անցուց շաբաթը կամ երկու շաբաթը անգամ մը հաւաքուիլ ու մտիկ ընել մեր օրերու տագնապները։ Եւրոպական բեմերու վրայ ամենէն աւելի ժողովրդականութիւն գտած խաղերն էին մեզի մատուցուածները։ Այդ խաղերուն միակ անպատեհութիւնը իրենց պարզած կեանքին մեզի հիմնական օտարութիւնն էր։ Չէ՞ր կարելի, տագնապները յարգելով հոգիներուն, կեանքը առնել մեզմէ։ « Նոր–պսակը » այդ հարցումին պատասխանն էր։ Խօսեցայ գապալէն, որով կործանեցին այդ փորձը։ Անկէ ասդի՞ն։ Մեր տիասփորան: Այսինքն՝ թատերական գրականութեան մը վճռական անկարելիութիւնը, վասնզի յիշուած երկու հիմնական ազդակները դերասան ու հասարակութիւն կորած էին անվերադարձ։ Ու մեր բեմը ինկաւ չարաշահներուն տիրապետութեան ներքեւ։ Ամէն յարմարութենէ զուրկ մարդեր մեր բեմերուն վրայ ո՛չ միայն կործանեցին թատերական զգայարանքը, այլեւ ստեղծեցին ահաւոր ունայնամտութիւնը որեւէ բան ներկայացնելու, հերիք է, որ վարագոյրով ծածկուած տախտակամած մը կենար այդ մարդերուն աչքին։ Թատրոն գրե՜լ։ Բայց որո՞ւն համար, երբ դերասանը խաչագող մը իսկ չէր, հասարակութիւնը՝ Աբիսողոմ աղա մը ըլլալ կրնալու իսկ անատակ։ Եւ սակայն Օշական գրեց 1922էն վերջը « Մինչեւ ո՞ւր »ը, « Երկինքի ճամբով »ը, « Բարերարը », « Երբ մեռնիլ գիտենք », « Ստեփանոս Սիւնեցի », « Աստուած կ՚իջնէ », « Ոսկի ուռնակը », « Աքիլլէսի կրունկը », « Փառք Աստուծոյ » խաղերը պայծառ գիտակցութեամբ ատոնց բեմական կեանքի բախտէն զուրկ մնալու դատապարտութեան։ Գրակա՞ն փառասիրութիւն։ Բայց իր վէպն ալ անիկա երկներ էր նոյն գիտակցութեամբ։ Իր « Համապատկեր »ը, ահագին սպառում՝ իր կործանած մարմնինին, գործադրուած է նոյն հոգեբանութեամբ։ Ինքնատպութի՞ւն։ Այնքան՝ որքան այս բառը կը պատշաճի Օշականի միւս ստեղծագործութեանց։ Ու քիչ մըն ալ աւելի անշուշտ։ Ու ահա այդ աւելին։ Oշականի թատերական գործերը կը զատուին մեր /285/ նոր զոյգ գրականութեանց ընդհանուր աւանդութիւններէն թէ՛ իբր խորք, թէ՛ իբր գործադրութիւն։ Հոս չեմ կրնար թարմացնել այդ խաղերուն յատակը կազմող տագնապները։ Կը գոհանամ դիտել տալով, որ փոքր մաս մը այդ աշխարհէն կը պատկանի մեր անցեալին։ Ստուարագոյնը՝ մեր օրերու կեանքին։ Ինքնատպութիւն չէ անշուշտ մեր անցեալին դիմելը, անկէ հանելու համար տրամաթիք դրուագներ, որոնցմով այնքան հարուստ է արդէն մեր պատմութիւնը եւ զորս կարծած է շահագործել այնքան գրքունակ ձեւով մը մեր ռոմանթիք թատրոնը։ Բայց ինքնատպութիւն՝ այդ անցեալը թաթխելու հեքիաթին ծիրանի ջուրերուն մէջ, պահելով հանդերձ այդ խաղերուն հոգին մեր օրերու հոգիին հետ ամուր հաղորդակցութեան մը մէջ։ « Յայսմաւուրք »ի մէկ էջէն է վերցուած « Ստեփանոս Սիւնեցի »ն։ Զայն կարդացող պարզ մարդերը կը զգային իրենք զիրենք այդ փարթամ կաղապարներուն տակը դասական տողերուն։ Բեմի՞ն վրայ։ Ո՜վ գիտէ [5] ։ « Ոսկի ուռնակը », « Աստուած կ՚իջնէ » ուղղակի հեքիաթէն կու գան։ « Սասունցի Դաւիթ »ը, իր անուան իսկ վկայութեամբը, կը պատկանի հեքիաթին աշխարհին։ Այդ նիւթերը պահել պատմական հարստութեան մը պարկեշտ կնիքին տակ ու նոյն ատեն անոնց մէջ փորձել ամէն ժամանակներու հոգեբանութիւն, ասիկա կը կազմէ Օշականի ինքնատպութեան առաջին փաստը։ Պէտք կա՞յ յիշելու « Հին աստուածներ »ը, որ նոյն եղանակին կը սպասարկէ, բայց կը վստահի իր բախտը, հոգիէն դուրս ՝ թեքնիքին, թէ՛ « Սասունցի Դաւիթ »ը, թէ՛ « Սիւնեցի »ն գրուած են տեսարաններու դրութեամբ, որ մերօրեայ խաղերուն ալ յատակն է յարդարած Օշականի թատերգութեանց մէջ։ Բարքեր, կիրքեր, իրականութեան ծանր ճնշումը տարազներ են, որոնք կրնան գործածուիլ անոնց համար, բայց չեն նուաճեր Օշականի հետապնդած գեղեցկութիւնը։ Յետոյ, հեքիաթին վտա՜նգը՝ իրականութիւնը զգետնելու։ « Սիւնեցի »ին մէջ այդ գերբ/286/նականը երկու անգամ կը միջամտէ ( շարժը Եւ Ալամին մահը ), բայց կը վերածուի բնականին: Ինքնատպութիւն է զգայարանական պզտիկ վէտերով, ծուփերով լեռներ կործանող երկրաշարժ մը պատրաստել ու զարգացնել տրաման, այսինքն՝ մորթուած եպիսկոպոսի գլուխ մը ձեռքէն կախ պտրտող մեղաւորուհիի մը խղճին տագնապը պահել իր տիրական սաստկութեան մէջ, այնքան որ փախչող հովէն իսկ այդ կինը լսէ ձայներ ու սարսուռ։ Խաղին վրայ այդ բարեխառնութիւնը կեցընել՝ մինչեւ որ խռովքը իջնայ, ծաւալի հանդիսականներուն հոգեկան աշխարհը, որմէ վերջ մեզի մատուցուած ֆէէրին կը դառնայ մեր իրականութիւնը։ Սինեմա՜ ։ Եթէ երբեք փաթեթիքը ճարուէր շարժումներուն շատ արագ շրջումքներէն։ Սինեմա չէ այդ տեսարանը, քանի որ լման պատը կը մնայ ծանր յուզումին տակը իրական ոճիրին։ Նոյնն է պարագան Ալամին փոխումին ։ Նոր չէ, որ մեր սպառումին մէջ մենք կը լսենք ձայներ, որ չկան։ Իր մեղքին քաւութեան սպասող կին մը որքան կանխապատրաստ է այդ ձայնին, որով պիտի ներուէր իր ոճիրը եւ իրեն պիտի գնէր անիկա գէթ գերեզմանին հանգիստը: Կու գայ այդ ձայնը մատուռէն։ Կը լսեն բոլորը ու ինքը՝ ոճրագործ կինը։ Յետոյ։ Բայց շատ բնական ձեւով մը՝ մահը, որ պտուղն էր այդ շնորհին։ Ու մեր հոգեբանութեան հետ անհայտ վիճակ մը չէ հաշտութիւնը մեր Աստուծուն հետ։ Մեր ժողովուրդը իր խորագոյն ճշմարտութիւններէն մէկն է դրած հեքիաթին այդ մասին մէջ։ Մեղքը՝ մարդկային։ Բայց երկինքը, այսինքն՝ անոր արժանանալու համար հողի երեսէն մեր բոլոր տառապանքներուն պսակը՝ աւելի մարդկային։ Հեքիաթը, հրաշքը, երկինքը եւ ընդերքը (Տոսթոեւսկիին undergroundը) այսպէս արձակ արուեստով մը բեմական արդիւնքներու համար շահագործելը կը կազմէ Օշականին ձեւի ինքնատպութիւնը։ Ունինք « Հին աստուածներ »ը, մա՛նաւանդ « Շղթայուած »ը։ Թեքնիքը այս խաղերուն եւ Օշականի քնարախաղերուն արտաքին նմանութիւն մը միայն կը մատնէ։ Լեւոն Սեղբոսեան հեքիաթը կը հնարէ։ Ասիկա ազատութիւն մըն է անշուշտ, բայց վտանգաւոր, քանի որ ատով իսկ կը զրկուի պաշտպանութենէ մը, որ տիրական պիտի դառնար այն պարագային մա՛նաւանդ, երբ ներշնչումը, ստեղծագործ ուժը մնային անբաւարար։ Արդ, « Շղթայուածը » ոչ մէկ հոգեբանութեան անդրադարձն է մեր ուղեղին։ Այո՛, աշխատանքը, բանուորին տագնապը, խուժանը։ Բայց ատոնք բառեր են ու չեն փոխուած վիճակի։ Օշական չի կաշկանդեր իր խաղը, ներկայանալիութեան տագնապով մը։ Ու հեղինակը ան կ՚ըլլայ, որ վերլուծական եղանակով անիկա հոգիին կը փոխադրէ տրամային բախտը։ /287/ Թող գայ Նու ճգնաւորը Ս. Սիւնեցի ») ու անիծէ մեղքը իր ձեռքերէն կախ (եպիսկոպոսին գլուխը) կինը։ Որքան ալ ծանր գլէ քալերը այդ ոճրագործին գլխուն, դարձեալ չի կրնար հասնիլ իրականութեան փաստին։ Ու կը պոռայ ճգնաւորը։ Աշխարհին ամենէն ահաւոր անէծքները անբաւական պիտի գային սպառելու այդ ահաւոր կուրծքին տակ մթերուած զայրոյթը։ Ասիկա է ահա բեմական հոգեբանութիւն որակուած մեր օրերու թեքնիքը։ Օշականի խաղերը ինքնատիպ են թէ՛ իբր յղացում, թէ՛ իբր գործողութիւն, կը հասկցուի՝ պատմական, հեքիաթէն գետնին վրայ։ Այդ ինքնատպութիւնը անշուշտ բոլորովին ուրիշ նկարագիր մը չառներ, երբ խաղերը գան մեր օրերէն։ « Երկինքի ճամբով »ին մէջ տեսարանները յղացուած են խորութեան ի խնդիր եւ ոչ թէ տպաւորութիւն ձգող արագ, խոշոր դղրդումներու, բռնի յուզումին հետամուտ մեղապարտ նպատակով մը։ Հոն կը տրուին մէկէ աւելի բարդ հարցեր, հոգեբանութիւններ, ժողովուրդներ։ Ատոնք, իրենք զիրենք արտաքնացնելու համար, Oշականին արուեստին ընդհանուր մթնոլորտէն չէին կրնար հեռացուիլ, մեկուսացուիլ։ Կեանքը միամակարդակ սեւեռում մըն է մեր հին ու նոր գրականութեանց մէջ։ Հազիւ քանի մը գործեր Ներաշխարհ », Տիկին Եսայեանի գործին մեծ մասը), որոնց մէջ այդ կեանքը նուաճելու ճիգը յանդգնէր բազմամակարդակ եղանակին։ Օշականի ամբողջ գործը կու գայ այդ բազմամակարդակ եղանակէն, ոճէն։ Թատրոնի՞ն մէջ։ Երբ կենան թատերագիրը պայմանող ազդակները, մեզի կը ներուի այդ արդիւնքին հետ հաշտեցնել արտայայտութեան ալ տագնապը: Խորութիւնը ո՛չ զգայարանք է, ոչ ալ յաւակնութիւնը։ Ո՛չ ուզողը, ոչ ալ գիտցողը պիտի գտնէր զայն։ Ու խորութիւնը ո՛չ մթին նախադասութիւններով, ոչ ալ ընդարձակ թելադրանքներով կը խորաչափուի։ Անիկա վիճակ է, բարեխառնութիւն, նոր բառով մը՝ ճակատագիր։ Զայն ունենք մեր պապերուն արեան դրութեանց մէջ։ Օշականի խորութիւնը աննպատակ չէր կրնար մնալ իր ամենէն իրաւ տագնապներէն մէկուն՝ թատերականին մէջ։ Անշուշտ այդ խորութիւնը չէր կրնար բեմը արհամարհել (գիտէք, որ բեմը կ՚ապրի հեղինակէն անկախ, իր սեպհական օրէնքներով) ու մա՛նաւանդ մեր բեմը։ Օշական չէ տուած խորութեան հզօր դրուագներ, որոնք եւրոպական արդի խաղերէն ոմանց մէջ մեզ կը յուզեն այնքան անդիմադրելի ձեւով մը։ Հոս զանցումին ազդակը դարձեալ հեղինակէն վեր է ու դուրս։ Երբ ամենազօր փաշայ մը եւ տարագիր հայուհի մը Երկինքի ճամբով ») իրարու դէմ կու գան, իրենց խորագոյն իրականութիւնները, հոգեյատակը /288/ պարզելու, մեր բեմը, մեր ժողովուրդը չեն կրնար հանդուրժել, որ այս մոմենտը վերածուի հոգեբանական ուսումնասիրութեան մը։ Չեն կրնար, վասնզի հայուհին, ինչպէս թուրքը այդ բառերուն ետին կը զգան անհուն իրողութիւններ։ Ու այդ անհուն իրողութիւնները իրենք զիրենք դուրս բերելու համար, ունին–չունին իրենց պարզուկ լեզուն միայն ունին։ Թէ անապատի շրթունքին բարձր կրթութիւն առած հայ կին մը կը զգայ իր ժողովուրդը, իր նուաստացման մէջ, դուրս է կասկածէ։ Բայց այդ զգացումը տառապանքի վերածելու համար, այդ կինը քալած է ճամբաներուն ամենէն անմարդկայինովը, ու ըրած հանդիպումը արարածի մը, որ ըլլար տարբեր հազարաւոր մղոններու երկայնքին իր գտած անասուններուն ընդհանուր տիպարէն։ Մտածե՜լ սիրոյ, գութի, մարդկութեան ու նման տարրական զգացումներու, այդ անապատին մէջ, որքան տարօրինակ կը թուի մեզի այսօր։ Բայց այդ կիները եւ այդ մարդերը եղան։ Բեմը անընդունակ է ահա այդ ապրումները սեւեռելու, այդ կնիկին ու այդ փաշային հոգեյատակներէն։ Կը քալէ խօսակցութիւնը այդ երկուքին մէջտեղ, հայուն մէջ աւելի քան հայ, թուրքին մէջ աւելի քան թուրք։ Ու հայն ու թուրքը, այդ րոպէներուն մարդեր չեն, ինչպէս կը մտածենք, որ ըլլալու են աշխարհի երեսին մարդերը իրարու դիմաց։ Խօսքին դժնդակ տագնապը հոգիներուն ահաւոր օտարութենէն կ՚առնէ իր թոյնը։ Երբ փափկութիւն, մարդկութիւն, գրեթէ սիրոյ մօտիկ վիճակներէ խօսքը կը զարգանայ՝ հասնելու համար հայուն մէջ խորագոյն իրաւութեան ու թուրքին մէջ գերագոյն գազանութեան, հանդիսականը հազիւ թէ կ՚անդրադառնայ կատարուածին ահաւոր խորութեան։ Հոգիները շրջուած էին իրենց անդրագոյն, առհաւական կերպարանքներուն: Ամէն խաղի մէջ Օշական մէկէ աւելի անգամներ կը ստեղծէ այդ պահերէն։ Բեմին համար խորութիւնը ուրեմն Օշականին կողմէ պատրուակ մը չէ, այլ, ինչպէս դիտել տրուեցաւ քիչ վերը, անոր հոգեղէն դրութեան մէկ տիմանսիոնը ։ Ու ասիկա ինքնատպութիւն անուանել չի նշանակեր այդքան իրաւ տագնապ մը գրական տարազի մը մէջ կաղապարի ձգել։ Անոնք, որ Օշականի մօտ գրական որեւէ շնորհք կ՛ուրանան, ամենէն աւելի իրենց փաստերը կը քաղեն անոր թատերական աշխարհէն։ Ըսի, թէ այս ուսումնասիրութիւնը չէր ձեռնարկուած վէճեր բանալու կամ հաշիւներ մաքրելու առաջադրութեամբ։ Բայց միւս կողմէ Օշական պարտքին տակն է ինքզինքը ըլլալու գէթ ներկայ աշխատասիրութեան մէջ։

դ) Կշիռը ։ Այս մտածումով է, որ կը մօտենամ Օշականի թատերական ճիգը կշռելու։ Մեղադրանքները մէկիկ-մէկիկ հերքելը իմ /289/ գործը չէ։ Միւս կողմէն գիտեմ, որ որքան դժուար է հայ գրականութեան յղացքը ազատագրել մեր ժողովուրդին ընկալչութենէն, ինչպէս ճնշումէն։ Բայց շատ աւելի դժնդակ բան է խորհիլ հայ թատրոնին, որ թէեւ մէկ ճիւղը այդ գրականութեան, կը մնայ ենթակայ անասելի թշուառութեանց։ Ի վերջոյ առաջին հանդիպող ունայնամիտը պիտի կրնայ գուցէ սանկ ու նանկ ձեւերով քրոնիկ մը, քերթուած մը, նոյնիսկ վիպակ մը ողջունձեւել, բայց պիտի չկրնայ այդ սեռերուն վրայ տարածել չարաղէտ իր շուքը։ Թատրո՞նը։ Կը բաւէ ունայնամտութիւնը, որպէսզի մենք ատոր փառքին մէջ հաշտեցնենք ուրիշներուն ալ (ունայնամտութիւնը) ու ելլենք սարքենք ներկայացում, առանց արուեստին տարրական իսկ զգայարանքին։ Յետո՞յ։ Աւա՜ղ, այո՛: Յետոյ պիտի զետեղենք տոմսակները՝ մեծապատիւ մուրացկանութիւնն իսկ արուեստի մէջ պահող աներեսութեամբ, պիտի պոռանք մեր դերերը ու… ստեղծենք թատերական գրականութիւնը։ Գրեթէ տարբեր չէ եղած պատմութիւնը հայ թատերական գրականութեան։ Գիտէք, թէ ինչ ողբերգութիւն է մեր ռոմանթիք թատրոնը։ Բայց գրեթէ չէք գիտեր, թէ որքան աւելի թշուառ բան մըն է Մամուրեանի, Թերզեանի, Նար-Պէյի ըմբռնողութիւնը այդ արուեստէն։ Իր բոլոր անբաւարարութեամբը, Սեղբոսեանի թատրոնը քայլ մըն է անշուշտ։ Օշականին ճի՞գը։ Կ՚ընդունիմ, որ քիչ մը աճապարանք կայ բեմին փորձէն չանցնող գործ մը կշռելու արարքին մէջ։ Բայց ի՜նչ արած։

Մեղադրեցին զայն անբարոյութեամբ, որ ընտանի որակում մըն է արդէն Օշականի գրականութեան վրայ։ Ըսի, թէ չեմ պաշտպաներ այդ թատրոնը։ Բայց ստիպուած եմ աւելցնել, որ անբարոյութիւնը սառերէն վեր, դուրս բարեխառնութիւն մըն է ու արուեստի գործի մը համար սեղան իսկ գալու անարժան նկատողութիւն մը, այնքան շատ են այդ տարազէն մեր առած հակազդեցութիւնները: Օշականի թատրոնը չէ փառաբանած պղծութիւնը։ Չէ հերոսացուցած անասնութիւնը։ Չէ լուսապսակած ոճիրը։ Եղած է մարդկային, մարդոց ցաւերուն մատուցումը՝ զանգուածներուն, ունենալով խորագոյն ձգտում։ Աւելի զգոյշ, քան Սեղբոսեանի փրոփականտի զգացումներ թելադրող ճիգը, աւելի ազնիւ, քան Շիրվանզատէի դերասանական յարդարանքը, քուլիսները հոտոտելու լայնօրէն տրամադիր, պատեհապաշտ, գրեթէ առեւտրական ձեռնարկը, Օշականի թատրոնը կը հետամտի անխառն գրական փառասիրութեան մը, արուեստին համար ու անկէ բխած։ Օշական կեանքը միայն ունեցած է իրեն նպատակ, ինչպէս միջոց։ Բոլոր իր խաղերուն ներքին բարեխառնութիւնը /290/ այդ կեանքին աւելի քաղցր կերպարանքներուն երազովը կը սնանի։ Եթէ կը յուզուինք հոն պարզուած թշուառութեանց դիմաց, անշուշտ մեր արցունքներովը հաստատած կ՚ըլլանք կարօ՜տը այդ ներքին երազանքին։ Ի վերջոյ ինչո՞ւ ծանրաբեռնել ինքնին այնքան անժուժելի ողբերգութիւնը ապրելու արարքին, մեր կողմէն, մեր յիմարութիւններով զարդարուն ուրիշ ցաւեր ալ բարդելով անոր։ «Զիարդ է աւուրն չար իւր», ըսեր է գալիլիացի վարդապետը, մտածելով անշուշտ այդ կեանքի ցաւին։ Անբարոյութիւնը Օշականի թատրոնին մէջ հարց իսկ չէ։

Մեղադրեցին այդ թատրոնը թեքնիքին տարօրինակութեանցը համար։ Ըսի, թէ իր խաղերուն կառոյցները կը հպատակէին տեսիլին ճնշումին։ Ասիկա կը տկարացնէ՞ր խաղին գնացքը. մարդիկ, իր քննադատները խոստովանեցան, որ բեմին կապուած էին ։ Բայց բեմին կապելու որքան շատ են միջոցները։ Այս մէկը սինեման պիտի օգտագործէ եւ երեք արարնոց գործողութեան մը համար երկու տասը անգամներ վարագոյր պիտի փոխէ, շահեկանութեան անկանգնելի թուլութիւնը դիմաւորելու համար արտաթատերական թրիւքներով, նուագ, նկարչական էֆէկտներ, անակնկալ եւ ընկերք « Հին աստուածներ »ը այս թեքնիքով Սեղբոսեանին ճարեց իրաւ թատերագիրի մը պատրանքը։ Ան միւսը կախարդներ, գինովներ, խենթեր, կենդանիներ պիտի գործածէ մարդերը խնդացնելու ու անոնց հետաքրքրութիւնը իր խաղին հիւր ունենալու համար։ Երրորդ մը պիտի մտածէ փայլուն բառերով, ազգասիրական ճառերով, հռետորութեամբ այդ բեմին կապել միամիտ հանդիսականը։ Ու ոճի՛րը։ Թո՛յնը։ Դաշո՛յնը։ Ծպտո՛ւմը։ Չարաշուք նամակները։ Կարճ՝ ինչ որ մելոտրամը այնքան հզօր տիրականութեամբ մը կ՛օգտագործէ, որպէսզի հետաքրքրութիւնը մնայ կենդանի եւ Օշականին թեքնիքը հերքումն իսկ է այդ բոլոր վկայեալ միջոցներուն։ Անոր խաղերուն մէջ հանգոյց չունի գոյութիւն, վասնզի քիչ անգամ կեանքը այնքան լաւ չուաններու կը հպատակի։ Բայց այդ կեանքին մէջ որքան առա՜տ՝ պահերը իրաւ յուզումին, արցունքին, կիրքին։ Ընել այնպէս մը, որ այդ պահերը կարելի չափով պարզ միջոցներով իրենք զիրենք ըլլան, կեանքին շատ հարազատ մնալու գերագոյն պարտքով մը պարտաւոր։ Ընել այնպէս մը, որ այդ յուզումները բխին ո՛չ թէ անակնկալէն, շինծուէն, չուանէ, այլ՝ պատերը իրարու կապող անողոք ճակատագրին իսկ մատներէն, ու մեզի բերեն ո՛չ միայն բեմին վրայ պարզուածը, այլեւ՝ զմեզ, այսինքն՝ ստեղծեն անհրաժեշտ պատրանքը կեանքն իսկ ապրելու, մեր հաշւոյն ուրիշները մոռցած ու մեզմով միայն մտահոգ։ /291/ Ընել այնպէս մը, որ այդ կիրքերը դառնան ջերմութիւն, դղրդում, բախում, այնպէս՝ ինչպէս ատոնք մեզի կը տրուի զգալ, կեանքին մէջ, եւ ոչ թէ գան չուանէն, հետաքրքրութենէն, միմիքէն կամ դերասանական տաղանդէն։ Օշականի խաղերը, իրաւ արուեստագէտներուն ձեռքին մէջ թերեւս տան խորունկ խռովքներ [6] ։ Բայց պարզ մարդոց կողմէ ալ կը մնան օգտագործելի։ Անոնց բեմադրումին համար կը բաւէ միայն իրաւ ըսել, իրաւ նայիլ, իրաւ շարժիլ։ Փողոցէն վերցուած մարդն իսկ, իր պատերուն, այդ ամէնը կ՚ընէ առանց դերուսոյցի ու առանց ծանր, նեղող փորձերու։ Ասիկա պաշտպանուիլն է ահա խաղէն։ Այս ամենէն վերջ խօսիլ թեքնիքէ, ասոր օրէնքներէն՝ կը նշանակէ նրբանալ, սոփեստանալ։

Մեղադրեցին այդ թատրոնը ձգտումէ իր պարապութեամբը, թեզ մը չպաշտպանելու իր տկլոր պարզութեանը համար ։ Ու տակաւին ինչե՜ր, ինչե՜ ր։ Ու անտեսեցին հիմնականը, որ թատերասրահին մէջ ստեղծուած ոգին էր, բարեխառնութիւնը, արդիւնք՝ ամենէն պարկեշտ միջոցին, իրաւ կեանքին խորունկ հրայրքին։ Չեմ կրնար այս բոլոր մեղադրանքները, ինչպէս խանդավառութիւնը զարնել կշիռի, քանի որ այդ խաղերուն իրական տարողութիւնը չէ ենթարկուած բեմին վճռական փորձին: Բայց կրնամ պաշտպանել ձգտումին դէմ ո՛չ միայն Օշականի թատրոնը, այլեւ՝ Օշականի ամբողջ ստեղծագործութիւնը։ Ի վերջոյ, ձգտումը ո՛չ նոր բառ մըն է, ոչ ալ ֆեթիշ տարազ մը։ Անոնք, որ օր մը պիտի ունենան պատեհութիւնը, սանկ նուազագոյն յիսուն մը տարի վերջ նժարի դնելու Օշականի թատրոնները, վստահ եմ, որ պիտի տպաւորուին հոն խտացած կեանքին իսկութենէն, ա՛յն սրբազան հոսանուտէն, որով կ՚ապրին արուես/292/տին, ինչպէս կեանքին մեծ սիգլերը ։ Որքան ծիծաղելի պիտի ըլլային ֆրանսիական թատրոնին (ԺԷ. դար) մեծ գործերը, եթէ երբեք ըլլային յատկացուած պաշտպանելու այդ դարուն ամենէն ընթացիկ, ամենէն տիրական նկատուած հարցերը, կրօնական վէճերը, արքունիքին արարողապաշտ նանրութիւնները, ազնուական դասակարգին խծբծանքի մօտեցող խստակիրթ ճաշակները, բոլորը մէկ այսօր փոշիի իսկ բախտէն զուրկ մեռելութիւններ։ ԺԹ. դարուն Տիւմա Որդիի, Իպսէնի թատրոնները, հակառակ թեքնիք լուրջ արժանիքներու, մեզ չեն շահագրգռեր իրենց մեծ մասին մէջ, վասնզի մեկնակէտ ունեցան այդ պատեհապաշտ ձգտումները։ Ի վերջոյ, Եղիշէն, Փարպեցին, Խորենացին, պարզուկ Ղեւոնդ ը . դար) կը խօսին մեր օրերուն, ոչ՝ որովհետեւ մեզմէ կը բխին միայն ու մեր ապրումները այդքան հեռուէն կը նախաձեւեն, այլ՝ որովհետեւ գտած են աւելի ընդարձակ, մնայուն ապրումներուն անմահ ստեղները, իրենց նախնական ուղեղներով, բայց աւարտուն ջղային դրութեամբը։ « Երկինքի ճամբով »ը հայ եւ թուրք բախումէն կը թուի զարգանալ, բայց չէ անով կաշկանդուած։ Հոն կան հզօր թուրքեր, իրենց թրքութեան սանկ տասնի մօտ դարերով կարծրացած։ Բայց կայ նաեւ թուրքը, որ կը կարծէ այդ խեցիներէն ինքզինքը ըլլալ ազատագրած ու կը խօսի արեւմտեան մշակոյթին հաղորդ մտայնութեամբ։ Ինչ որ « Երկինքի ճամբով »ին փաշան կ՚ընէ թէ՛ թուրք, թէ՛ մարդ։ Ատիկա Օշականին հնարաւորութենէն չի գար։ Ատիկա այն աւելին է դուք պիտի ուզէի՞ք արդեօք բարբարոս տարազը, ձգտո՛ւմը, գործածել այդ վիճակին համար որով խաղ մը, արուեստի գործ մը կը ջանայ, պարտի ջանալ կոտրտելու իր նախապայմանները, մուտք ճարելու համար աւելի բարձր ոլորտներէն ներս։ Մարդ կը տարակուսի այդ փաշային իրականութենէն։ Եւ սակայն Օշական զայն առած է Սիւրիոյ եւ Պաղեստինի ամենազօր հրամանատարին անմիջական շրջապատէն։ Ու այդ թատրոնին մէջ սեւեռուած տիպարը աւելի է նոյն ատեն, քան թուրքը։ Ձգտումը, ինչի համար, վարդապետական մտահոգութիւն մը չէ երբեք։ Ձգտումը կեանքի շատ մը կերպեր ընդհանուր երեսի մը վերածել կրնալու պարկեշտ առաջադրութիւն մըն է ու ատով իսկ՝ արուեստին inherent էութիւն մը, ոչ թէ դուրսէն առանձնացուած, մշակուած, բեմի առաջնորդուած հարց մը։ Լման կէս դար մենք չենք կրնար ազատագրել մեր խղճմտանքին դժոխքը թուրքին ժահրէն։ Ու թող մնայ բարի ամէն արուեստագէտ, իր յարմար դատած միջոցովը միշտ արուեստին պարունակէն որ գտած է կերպը այդ ժահրը բիւրեղացնելու։ Օշականին խաղերուն մէջ ձգ/293/տումները կ՚ապրին, փոխարէն բանաձեւ, քարոզ, ճառ ըլլալու, ինչպէս Զօհրապի նորավէպը կը բողոքէ կեանքով եւ ոչ թէ խմբագրական հոտող բառերով։

Օշականի խաղերը հաղորդ են անոր գրականութեան ընդհանուր բարեխառնութեան եւ ատով կը կազմեն մէկ միութիւնը այդ գործին։ Անոնց վրայ Օշականի դատաստա՞նը։ Որքան որ կը ներուի արկածախնդրութեան մը, քանի որ խաղ մը բեմէն չմկրտուած, երեխայ մըն է։ Օշական կ՚երաշխաւորէ, գէթ գրողի իր խղճմտանքին, թափանցումին բարիքներովը, այդ խաղերուն նորութիւնը հրապարակի մը մէջ, ուր մեր գտածը չենք թարմացներ։ Իրաւութիւնը ՝ բոլորին մէջ ալ վաւերագրական տարրերով դարձեալ (պատմեցի անոնց մէկ մասին սաղմնաւորումը)։ Խորութիւնը ՝ որ տեսիլներու դրութեամբ միայն կը ստացուի։ Բեմականութիւնը ՝ քանի որ ամենէն անընդունակ խումբն իսկ անոնց վրայով կը հասնի զանգուածները խռովելու արարքին։ Մարդկայնութիւնը ՝ որ կը ձգտի ազատագրել այդ խաղերը մեր բեմէն խեղճ ու կրակ պայմաններէն ու մուտք ճարել աւելի բարձրորակ հոգեխառնութիւններէ ներս։ Ասոնք, առանց երկբայանքի։

Օշականի թատրոնը բարձր սթանտարտ ով ժողովուրդի մը հաճոյքը պիտի կրնա՞ր կազմել։ Կը խորհիմ, թէ հոս ալ մօտիկն ենք իրականութեան։ Հաւաքեցէք միջինէն վեր կրթութեամբ ու եւրոպական բեմին հաղորդ քանի մը հարիւր մարդեր։ Մարզեցէք իրաւ խումբ մը արուեստագէտներու։ Ճարեցէք միջակ իսկ բեմ մը ու բացէք վարագոյրը։ Ընթերցումի ատեն Օշականի թատրոնին տող մը բան մեր աչքը չի կրնար փախցնել։ Փա՛ստ՝ թէ ներկայացման ատեն, այսպէս ընտրուած հասարակութեան մը համար, այդ թատրոնին ամէն մէկ բառը պիտի ունենար տարողութիւն մը։ Ամենէն քնարականը, « Ս. Սիւնեցի »ն, ու ամենէն բանաստեղծականը՝ « Սասունցի Դաւիթ »ը պիտի հասանէին զանգուածներուն իսկ ընկալչութեան, ընտրեալ այդ հասարակութիւնը լիացնելէ վերջ։

Աշխարհ մը ըսելիք կայ այդ թատրոնին վրայ։ Յետոյ ձեզի կ՛առաջարկեմ, որ անոնց ընթերցումը ընէք վէպերու վայել հոգեխառնութեամբ մը։ Այն ձգողութիւնը, լարումը, առոգիչ տաքութիւնը, որոնցմով ողողուած է Օշականի վէպը, նոյնութեամբ կը մնան ի զօրու անոր թատրոնին ալ վրայ։ Այդ թատրոնը ոմանք թուական նկատեցին, ուրիշներ կործանեցին։ Օշական ինքը կը հաւատայ, որ իր թատրոնը հարազատ զաւակն է իր արեան։

 [1]     Պատմութիւնը կ՚աւանդէ, որ Մեծն Ներսէսի դերը ինք կը խաղար, բանաստեղծը, որուն չպակսեցան խօսքին ու հանդարտ պատկառանքին շնորհները։ Իր բզկտուած կուրծքով Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան ունէր առնուազն տիպարին անհրաժեշտ կերպարանքը, այդ կացութեան մէջ: Հատկտուն, հեւասպառ, տժգոյն ու տառապահար, բեմին վրայ հայոց կաթողիկոս մը եւ ԺԹ. դարու բանաստեղծ մը իրար կը պաշպանէին: Նոյնն է « թշուառներ »ուն . Դուրեան) մէջ դերասանին եւ սիրուհիին տեսարանը, ուր բառ եւ վիճակ տարօրէն հաշտ կը թուին թատերագիրին ։ ՉԷ աւանդուած, թէ Դուրեան խաղցա՞ծ է այդ տեսարանը: Ունինք « Սանդուխտ »ի . Թերզեան) ճաճանչաւէտ լեզուն։ Խօսեցայ, Թէրզեանին առիթով Համապատկեր », Կրտսեր ռոմանթիքներ) Նախերգանք էն, որ Սահմանադրութենէն վերջ (1908) Պոլիս, գործադրուած է, ստեղծելով որոշ խռովք ու խանդավառութիւն։ Անշուշտ բառերը մեզ կը յուզեն ... Վահրամ Փափազեանի մը բերանէն։ Բայց նոյնքան ստոյգ է, որ ոչ-բառը, այսինքն` ոճաւորեալ լռութիւնը միշտ Վահրամ Փափազեանի մը դէմքէն յարդարուած, մեզ կը յուզէ նոյն ուժգնութեամբ: « Հին աստուածներ »ուն մէջ իջէք, իջէք երազները նման փորձ մըն է, օգտագործելու բառերու ներքին կախարդութիւնը: Բոլոր այս օրինակներէն իմ թելադրել ուզածը սակայն ուրիշ հանգամանք մըն է։ Իմ ուզածս իրաւութիւնն է (խօսքին, կացութեան, տիպային ներդաշնակ նուաճումէն ծնած), որուն վրայ աւելնար քիչ վերը ակնարկուած ներզօր մոգութիւնը, անբացատրելի այն իսկութիւնը, որով տող մը հետեւակ, տափակ բան մը ըլլալէ կը դադրի, դառնալու համար հարազատ բանաստեղծութիւն: Տաղաչափութեան եւ իրաւ քերթողութեան ընդմէջ իրական հսկայ անդունդը։ Բեմին վրայ նպաստը՝ բանաստեղծական շնորհներուն: Ահագին ըսուելու չափ կարեւոր։ « Սալոմէ », « Ժիւտիթ », Վալերիի խաղերը նմոյշներ են նման յաջողուածքներէ։ Նոյնիսկ Տրամ ֆիլոզոֆիք ը մեզ կը յուզէ։

[2]     1937ին Օշականին հայրենակիցները բանուորներ բոլորն ալ, հազիւ իրենց կարդացածը հասկցող Փլովտիվի մէջ (Պուլկարիա), հայրենակցական ախորժակով մը կը ձեռնարկեն « Երկինքի Ճամբով »ը բեմադրել։ Այդ տղաքը ոչ աւելի, ոչ պակաս էին բոլոր այն տղոցմէն, որոնք իրենց բարի տրամադրութենէն դուրս ոչինչով արտօնուած են բեմակատարութեան մը: Մեր թատրոնը կործանող այս տնավարի ախորժակը թերեւս ժամանակի կերպարանք մըն է, քանի որ այդ տղոց իմացական ու բեմական ընդունակութիւններէն վեր ուրիշ խումբեր ալ կրթուած, երկրորդական ուսումով մը կամ նոյնիսկ պահանջելի կարգ մը շնորհներով պսակաւոր ուրիշ բան չըրին, եթէ ոչ ներկայացումը օգտագործել պիւտճէի. դրամական նեղութեան հարցերու եւ բեմը վերածեցին ամենէն ստոր շուկային։ Փլովտիվի տղաքը բանուորներ էին, զուրկ բեմին իսկ զգայարանքէն, քանի որ հայերէն ներկայացում մը այդ կողմերուն համար ըմբռնելի իսկ չէր: Ինծի անծանօթ է իրենց խաղարկութիւնը, անծանօթ մա՛նաւանդ խաղին վրայ գործադրուած մկրատումներուն քանակը։ Բայց կը խորհիմ, թէ խաղը իջած ըլլալու էր իր կէսէն պակասին (ինչպէս Երուսաղէմ, « Մինչեւ ո՞ւր »ին ներկայացումը հանդուրժելի ընելու եւ կամ դերասանական տագնապներու պատճառով խաղի մօտաւորապէս կէսը եւ ամենէն հանգամանաւոր, տիրական դերը ստիպուեցայ… մկրատել)։ Ուրեմն այսպէս կիսուած վիճակին մէջ Փլովտիվի տղաքը տուին այդ խաղը։ Արդ, ինծի եկած նամակներէ իմացայ, որ տպաւորութիւնը խաղին եղած էր անժուժելի, վասնզի յուզումի տարրը ո՛չ միայն տեսիլը, տեսիլները, այլեւ արարքները կ՚ողողէ տիրական ուժգնութեամբ մը։ Եղեր էին նուաղումներ։ Եղեր էին թատրոնը ձգելով դուրս նետուելու ստիպուողներ։ Հասարակաց՝ հեծկլտանքը, որ դերակատարներուն ով գիտէ որքան անբաւարար տուրքին հակառակ, բարձրացեր էր սրահէն, դառնալու համար ընդհանուր: Մելոտրա՞մ ։ Օշական ժանտախտի չափ վախ ունէր հռետորութենէն ու անոր բեմական կերպարանքէն՝ մելոտրամէն։ Այս յիշատակը կը խորացնեմ։ « Երկինքի ճամբով »ը կ՚ենթադրեմ իրաւ բեմի մը վրայ, իրաւ դերակատարներու ձեռքը։ Տպաւորութի՞ւնը։ Ձեզի կը ձգեմ խորհրդածել։ Օշական ապագային վրայ չի սակարկեր։ Իր աչքին դէմ « Մինչեւ ո՞ւր »ը յուզեց սրահը, ինչպէս յուզեր էր անոր մէկ տեսարանը Փարիզի հանդիսականները… ընթերցումով։ Արդ, թատրոնը պայմանաւոր է յուզումով եւ ոչ թէ մտածումով, կեանքով եւ ոչ թէ գեղեցիկ ֆրազներով կամ սին բացագանչութիւններով (մեր ռոմանթիք խաղերը դժբախտաբար անով կ՚ապրէին)։

[3]     « Նոր-պսակը »ին ներկայացումին (1922) մատղաշ բեմայարդար Աշոտ Մատաթեանց կանչեր էր զիս փորձի մը։ Դերասանները բացի մէկէն կամ երկուքէն, որոնք տաղանդ ունէին կը բաղկանային հասարակաց տարրերէ, այսինքն՝ սանկ ու նանկ տղաք, որոնք վարժապետ ըլլալու համար անբաւարար իրենց հայերէնը կը ջանային գործածել գիշերները, քանի մը ղրուշի համար, իրենց ցերեկները իրենց խանութներուն սպասին մէջ սպառելէ վերջը։ Արդ, Աշոտ Մատաթեանց, խաղը քանի մը անգամ ուշադրութեամբ կարդալէ վերջը, լուսաւորուած էր յանկարծակի: Հարիւրաւոր խաղեր սորվեցնող որոնց մէջ օտար նոր թատրոնէն ալ գլուխ-գործոցներ այդ երիտասարդը հասկցած էր Օշականը ու անոր նորութիւնը ։ Ամէն մէկ բառի ետին Մատաթեանց կը զգար աշխարհ մը ապրումներ, բոլորն ալ իրեն հարազատ, պոլսական եւ հայ։ Անիկա կը ջանար այդ հասկացողութիւնը փոխադրել դերակատարներուն, որոնք պարզ ու բնական ըլլալէ անդին ուրիշ ոչ մէկ պարտք ունէին։ Մատաթեանց կը խոստովանէր, թէ իր կարդացած հարիւրաւոր խաղերէն եւ ոչ մէկը իրեն արժած էր հզօր, պուկը բռնող այդ զգայութիւնը, որ կ՚առնէր « Նոր-պսակը »էն։ Այս յիշատակը անեքթոտ մը չէ։ Անիկա փաստ մըն է բանի մը, որ ամէն խաղի վրայ ճակատագրական դեր մը ունի։ Ու միշտ մտքէ չհանել թրիւքէ, էնթրիկէ, էֆէկտէ Օշականի գարշանքը։ Ու չհանել մտքէ անոր խորունկ տարփանքը իրաւէն, ապրուածէն, պարզէն, խորէն:

[4]     Ունիմ անձնական զօրաւոր վկայութիւն մը։ 1937ին, Փարիզ, առտու մը « Յառաջ »ին մէջ կը կարդամ « թէյասեղան, ի պատիւ Յ. Օշականի, Արշակ Չօպանեանի նախագահութեամբ »։ Արշակ Չօպանեանին հետ իմ հակառակութիւնը քառորդ դարու հասակ մը ունէր։ Մասնաւորապէս թարմ էր վէրքը իմ ներսը, այդ մարդէն ինծի հասած հարուածէ մը։ Թէյասեղանը կազմակերպողները խելքն էին ունեցած գաղտնի պահելու ու դնելու զիս կատարուած իրողութեան առջեւ։ Բողոքիս վրայ, Շաւարշ Միսաքեան թուղթ մը երկարեց ինծի ու ըսաւ « գրէ, որ կը մերժես թէյասեղանը Չօպանեանի նախագահութեանը համար »։ Քանի մը ամիս առաջ ես անցած էի մահէն, ու զգացած իր հզօրութիւնը, մա՛նաւանդ մեր ոչնչութիւնը, անջնջելի ձեւով մը։ Ի՞նչն էր սա մեր աշխարհին վրայ մեր կիրքերուն մեր ընծայած կշիռը նժարին մէջ տժգոյն նուաստացումին, որ զիս առջեւն էր ձգեր դէպի անծանօթին անդունդները: Յիշեցի պատահարը, նոր գրեր էի « Եկար »ը։ Շաւարշ քաշեց իր ճերմակ թուղթը եւ երկարեց « Զուարթնոց »ի թիւը, ուր լոյս էր տեսած « Եկար »ը։ Մահէն կը դառնայի ։ Ու լայն էր իմ հոգին աստեղային լայնութեամբ։ Մարդոց բոլոր մեղքերը, կիրքերը, քէնն ու մախանքը իմ աստեղայնութեանս մէջ փոսփորի կայլակներուն նման կը բռնկէին, կը լուծուէին ու կը հեռանային, զիս ձգելով տարօրինակ տեսիլներու հանդիսատես: Յետոյ, եղայ ոչ անշուշտ աւելի արդար, այլ՝ աւելի մարդ, թշուառ ու կործանած, երբ զգացի աւելին։ Մեր հակառակութիւննե՞րը: Ո՛չ Չօպանեան պալատներու բարիքովն էր վարձատրուեր այս ժողովուրդէն, ո՛չ ալ Օշական կուշտ հաց մը գտեր էր իր սեղանին։ Թշուառութեան մէջ այնքան եղբայր այս աշխատաւորները ի՞նչ կ՚ուզէին իրարմէ։ Ընդունեցի կարգադրութիւնը: Յուզուած, համեստ, իրաւ, մարդ, որ ճանչցեր էր մահը։ Մահը մեզ կ՚ընէ երբեմն հետամուտ բաները, որոնք մեզի համար անհասկնալի, անըմբըռնելի էին եղեր, դարերով։

[5]     « Ս. Սիւնեցի »ն քնարական տրամա մըն է, գաղիացիներու drame lyriqueը։ Իրագործել տրաման, անկատար պատշաճութեամբ մը, տեքորէ, ինչպէս ներքին հարստութենէ, անշուշտ դուրս է մեր բեմին պայմաններէն։ Օշական երազա՜ծ է օրուան, որ իրական արուեստագէտներու շունչին տակ այդ տրաման պիտի թանձրանար, ինչպէս եղած են եւրոպական թատրոնին նմանօրինակ գործերը Ջրասոյզ զանգը », օրինակի համար), ու մեր վայելումին պիտի բերէր տառապանքը մարդոց, այնքան նման մեր օրերուն տառապանքին, բայց այնքան ալ աննման մեր ախորժակներուն: Հեքիաթէ մը երբեմն շքեղ գեղեցկութիւններ կը յառնեն:

[6]     Ատիկա զգացի մէկ անգամ միայն, Պոլիս, « Նոր-պսակը » խաղին մէջ, ուր եւրոպական կրթութեամբ դերասանուհի մը հագաւ իր դերը, այնքան կատարելութեամբ, որ մենք մոռցանք բեմը։ Ու տակաւին այդ դերասանուհին գրական հասկացողութիւնը, այսինքն՝ մեր լեզուին ներքին հոգեկանութիւնը արտայայտելու շնորհը կը մնար նախնական։ Նոյն այդ խաղին մէջ մայրը վրիպանք մըն էր, վասնզի զայն ներկայացնող սուպրէթը ո՛չ միայն արուեստին հետ որեւէ ընտանութիւն չէր ժառանգած, հակառակ տասնեակ մը տարիներ բեմին վրայ յաղթանակներ շահած ըլլալուն, այլեւ հիմնովին դուրս էր մեր լեզուին հոգիէն (արեւելահայ մըն էր)։ Միւսները եղան իրաւ, ու ատիկա բաւ էր, որպէսզի խաղը քալէր։ Օշականի խաղերուն մէջ դերասանը միշտ կը նպաստաւորուի հեղինակէն, մինչ մենք գիտենք, որ « Գորրատօ » մը փրկելու համար Վահրամ Փափազեան որքան հզօր տաղանդ վատնելու էր ստիպուած: