Երբ հիները կը կարդանք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե՞ՐԲ ԿԱՅ
(Մատենագրական) 

Անցնելէ առաջ այս կտորով մեզի ինքզինքը պարտադրող գրական հարց ին, որ իբր այս՝ պարտաւոր է չզառածիլ լեզուական, մատենագիտական տեսութիւններու, որպէսզի մնայ հաւատարիմ ինքն իրեն գրականութեան պատմութեան բերելիք իր նպաստովը, կը գոհանամ դիտել տալով, որ « Մէ խօսկ ունիմ »ը առնուած է « Սայաթ–Նովա » հատորէն, լոյս տեսած 1935ին, Երեւան, Պետհրատի կողմէ։ « Հայերէն խաղերի լիակատար ժողովածու » ենթագրուած այս հատորը կ՚օգտագործէ ազգային եւ օտար աղբիւրներ [1], հռչակաւոր  երգիչին անձին ու գործին շուրջ, թէեւ շատ համառօտ վերլուծմամբ մը աշուղին տարողութեանը վրայ։ 

* * *

Սայաթ-Նովա վերափառք մը ապրեցաւ այս դարուն սկիզբը։ Ընդարձակ ու յաջող փրոփականտ մը, արեւելահայ մտաւորականութեան կողմէ, Սայաթ-Նովան պարտադրեց ո՛չ միայն արեւելահայ, այլեւ՝ արեւմտահայ հասարակութեան։ «Հայոց Հրատարակչական» միութիւնը տաղարանը ցրուեց լայն խաւերու։ Կազմակերպեց բանախօսութիւններ, երաժշտական հանդէսներ, զանգուածին տանելու համար մեծ բանաստեղծին շունչն ու կրակները։

Չեմ լայննար մէկիկ–մէկիկ յիշելու հատորի զանազան տպագրութիւնները [2] ։ 

Հարցը սակայն գրական է իմ նկատառմանս մէջ։ 

Ինչպէ՞ս արժեւորել այդ հաւաքածոն հայ գրականութեան ընդհանուր կերպարանքին մէջ (հայ մատենագրութիւնը, աւելի ճիշդ տարազով՝ հայ մատենագիտութիւնը իր ըսելիքները ազատ է օգտագործելու)։ Ստոյգը ան է, որ հաւաքածոն դժուար զետեղելի միութիւն մըն է, բազմաթիւ պատճառներով։ Անոր լեզուին շատ բացառիկ, շատ մասնակի (օտար քաղաքի մը մէջ կազմաւորուած աղճատ բարբառ մըն է այդ լեզուին ատաղձը, հեռուէ հեռու տարտամ կապով մը արեւելահայ բարբառին ընդհանրութեանց հետ) հանգամանքը կու գայ առաջին գիծի։ Բաղդատեցէք Քուչակի դիւանը, իբր լեզու, համոզուելու համար Սայաթ–Նովայի պակասաւորութեան: Աւելի վար թուականներէ, Երզնկացի, Պլուզ, Աղթամարցի, լեզուական գետնին վրայ ուղղափառ սրբութիւններ կը թուին։ Լեզուէն դուրս կայ բարեխառնութեան ալ մասնակիութիւնը։ Այդ տաղերէն մենք չենք արտօնուած հասարակութիւն մը վերակազմել։ Փորձեցէք այս  փորձը տաղարանէ մը ժողովուրդ մը գտնելու նոյնիսկ ամէնէն անփառունակ անուններու վրայ։ Դուք գէշ-աղէկ կը վարձատրուիք։ Արեւմտահայ բանաստեղծութեան առաջին կէս դարը կտրող–անցնող « Թրթռումներ »ը (հաւաքածոյ՝ Մ. Աճէմեանի քերթուածներուն, 1911) իր բոլոր անբաւարարութեամբը բան մըն է (այդ Պոլիսէն, իր պզտիկ–թշուառ յոյզերուն, հաճոյքներուն, ցաւերուն ընդմէջէն, հոս–հոս ու պոնոմ ։ Թէեւ Սայաթ–Նովան կու գայ ժամանակէ մը, բայց այդ ժամանակէն միայն մէկ երես կը սեւեռէ. ու ան ալ ի՜նչ անբաւարար չափով մը բարբառային վկայութիւն մը միայն մնալու դժբախտութեամբ մը։ Իր առիթով դժուար՝ դարձեալ, մեր ժողովրդական բանաստեղծութեան, աշուղներու անուններով միայն հասած քերթուածներուն համադրական արժեւորումը։ 

Ունինք երախտաւոր Ախվերդեանի աղջկանը կողմէն, 1903ին, որքան կը յիշեմ լոյս տեսած աշուղական երգերու հաւաքածոն, ուր սեռին բոլոր նուաղումները կը մնան տիրական, խորունկ անվստահութիւն մը ներշնչող՝ այդ բանաստեղծութեան տեսակարար արժէքին։ Կարդացած եմ, այս դարուն սկիզբները, Պոլիս, « Բիւրակն » հանդէսով հրատարակուած երկու հարիւրէ աւելի աշուղներու կենդանագիր–կենսագրութիւնները, իրենց տաղերէն նմոյշներով, նոյն տրտում եզրակացութիւններուն առաջնորդող, գործ՝ Պալեան եպիսկոպոսի։ Կայ « Նահապետ Քուչակի դիւանը », Չօպանեանի յառաջաբանով, ուր խանդավառ գործիչը, իրեն յատուկ խանդով մը խոշորցուցած է այդ քառեակները, դնելու համար զանոնք մօտիկը Արեւելքի մեծ արդիւնքներուն (Խայեամ, Հաֆըզ, Սաատի)։ Կայ դարձեալ նոյն հեղինակէն « Վարդարանը » (La Roseraie d'Armenie), եռահատոր, ուր զետեղուած են կենսագրութիւններ ու նմոյշներ տաղերգուներէ, աշուղներէ։ Troubadours Arméniensը, ինչպէս Chants populairs Arméniensը, միշտ Արշակ Չօպանեանէն՝ սեւեռումներ են անշուշտ։ Այս ամէնուն արդիւնքը քանի մը թաղուած անուններու յարութիւնն է սակայն։ Պլուզ, Երզնկացի, Ֆրիկ, Թլկուրանցի, Գ. Աղթամարցի, Ն. Յովնաթան աւելցած անուններ են մեր մատենագիտութեան, բայց չեն գտած գրականութեան պատկանելու իրաւունքներ, Սայաթ–Նովան (հաւաքածոն), շարքէն ո՛չ աւելի է, ո՛չ պակաս։

Եւ սակայն մեր անգիր բանահիւսութենէն նմոյշներ, 1850էն վերջը հոս ու հոն հաւաքուած (Ճանիկեանի « Վինը », Սրուանձտեանցի հատորները, Գույումճեանի « Անտունիներ »ը, « Բիւրակն »ի, « Լումա »յի, « Ազգագրական հանդէս »ի մէջ հիւրընկալուած ընտրովի  քերթուածները) հարազատ բանաստեղծութեան անթառամ փառքովը պսակաւոր, մեզի կու տան յանդգնութիւն մեր ժողովուրդին ինքնատիպ ստեղծագործութիւնները արժեւորել փորձելու, իր մշակոյթին ընդհանրութեանց հետ, այդ պատառիկներուն ալ վրայ գտնելու՝ ինչ որ ըրած է մեր երգը անձնական, առանձին ու տաք, մեր ոտանաւորը՝ պարզ, խոր, պաղպաջուն ու անմիջական։ Մեր պաշտօնական գրականութիւնը (հինը եւ զոյգ նորերը) մեր կազմակերպեալ իմացականութեան կերպարանքները, երբ կը դաւանինք, ճիգով, գիտակցութեամբ գործադրուած նուաճում, մեր աշուղական եւ ժողովրդական ստեղծագործութիւնները սխալ չըլլար ընդունիլ մեր անգիտակից, որով եւ աւելի խորունկ, աւելի իրաւ հոգիին, իմացականութեան կերպարանքները։ Ու պէտք չկայ մեծ կղերիկոս մը ըլլալու, հաստատելու համար, որ արուեստը կը սնանի անգիտակից մեր եսէն։ Բանականութիւնը այդ անուանումը, բխումը կարգաւորող դեր մը միայն արտօնուած է փառաւորելու։ Ժողովրդական ստեղծագործու թիւնները [3] իրենց բոլոր նուաղումները կը յաջողին գնել, եթէ երբեք քանի մը իրաւ, անտիպ յուզումներ, պատկերներ կը մատուցանեն մեր ընկալչութեան։ Սայաթ-Նովան իբր մեծ բանաստեղծ, ի՞նչ տարրեր խտացուցա՜ծ է իր տաղերէն ներս։ Ի՞նչը կայ մեր ժողովուրդին՝ « Մէ խօսկ ունիմ »ին ներսը, ու հանգիտօրէն՝ տաղարանին ներսը։ Ասոնց պատասխանել յատկանշելն է գրագէտի մը տեղը՝ ժողովուրդի մը հոգեղէն–պատմութեան գրականութեան դաշտին երեսին։

Եւ որովհետեւ Սայաթ–Նովա չի գար կազմակերպուած գործունէութենէ մը, չի պատկանիր շրջանակի մը, ուր յեղաշրջօրէն իր բանաստեղծութիւնը ըլլար ինքնացած, որով իսկ՝ կը զանցէ գրականութեան պատմութեան տուիքները։ Կաթողիկոս մը չէր անիկա, որպէսզի գրաբար միսթիք քերթուածներու կողքին, ըլլայ տեղ տուած աշխարհիկ ալ ոգումներու: Գիրքերու գիտութեան մը անհաղորդ, բայց բնական հանճարով մը պաշտպանուած, անիկա, այս իսկ պայմաններուն կշիռովը կ՚ազատագրէ ինքզինքը ժամանակէն, իր անձնականութեան ծանր խորհուրդը արձակելով ետ, իրմէ վար դարերուն, ուր միջին շրջանին տաղասացները, տաղաչափները, տափակ կամ ինքնատիպ, երգեր են ժամերուն, վանքերուն, աւերակներուն ու տրտմութեան հովիտներուն մէջ, ինչ որ ունէին իւրացում իբրեւ օրերուն սեւէն ու ճերմակէն, ու ինչ որ կը կրէին իրենցմէ աւելի վար շրջաններէն։ Ժողովրդական երգ մը միշտ զերծ է ժամանակէն, բայց դիւրաւ կը մտնէ ծիրին մէջը իր, այսինքն՝ զինքը արտադրող հոգեխառնութեան եւ Սայաթ-Նովա այս տեսութեամբ կ՚ընկղմի անանուն ստեղծագործութեան խորհուրդին մէջ։ Այն ատե՞ն։ Մենք կ՚արտօնուինք « Մէ Խօսկ ունիմ »ը օգտագործել ոչ թէ գրականութեան մը պատմութեան շուրջ վկայութիւն։ Այդ վկայութիւնը եղած են առաւել կամ նուազ հարազատութեամբ մը սրբազան մատենագիրները, բանաստեղծ կամ արձակագիր։ « Անձինք նուիրեալք »ը . դար) պայծառ հոգեխառնութեան մը ընդմէջէն քաղցր ձեւերու, տաքուկ պարզութեան, հզօր զգայնութեան մը համադրական կերպարանքովը կը տպաւորէ զիս, ու կ՚ըսէ մթին ապրումները դարերէն, ուր այս ժողովուրդին հողերը չէին տակաւին նուաստացած ծանրածանր պարտութիւններով, հոգին՝ չէր կործանած անդուլ շարանին դիմաց անլուր անգթութիւններու, ու միտքը՝ կը պահէր որոշ հպարտութիւն։ Արաբներէն անմիջապէս առաջ, քրիստոնէութեամբ փարթամ, երանութեան ոսկեդարուն, Կոմիտաս կաթողիկոս սրբուհիներ օրհնասացելու արարքը արտաքին շեղումի մը կը փոխակերպէր, առողջ ու իրաւ՝ զանգուածին հոգիներէն քաղելով իր յոյզերը, ներշնչումները, գոյներն ու պատկերները։ Այդ շարականը գրական արարք մըն է, կրօնական ըլլալուն չափովը ու քիչիկ մըն ալ աւելիով։ Դարն ու գործը իրար չեն հերքեր։ ԺԱ. դարուն Գրիգոր վանականը պիտի երգէ « Ընկալ քաղցրութեամբ »ը, մռայլ, սրսփուն, ահապատար, դիւային լույսերով բաբախուն, երկինքէն առքին բացուած մեղքի թաղարի մը գարշանքին ընդմէջէն։ Իր ժողովո՞ւրդը, Նարեկացիին այդ աղօթքին, ամբողջ « Աղօթամատեան »ին մէջ։ Խնդրակա՛ն։ Բայց այդ ժողովուրդին այն շնորհները, մասնակի իսկութիւնները, որոնք նշանաւոր մերօրեայ տեսութեան մը համաձայն (շրջափոխութիւն), արեան ծովուն վրայ մարդերուն ոստայն կը զարնեն, այսինքն՝ խորունկ տեսնելու եւ ուժով թռչելու, աշխարհէն չպղծուելու, բայց երկինքին ըղձաւորուելու, չարիքէն հալածուելու, բայց զայն յաղթահարելու ազդմունքներ, բնազդներ, բառին ուժը ու պատկերին բռնութիւնը, առատութիւնը զգալու, ինչպէս երազելու արարքներուն մէջ երեւակայութիւն ` իր բարձրագույն տեսակներով հաղորդականութիւն ու համակրագին խոնարհութիւն, մեղքէն ու վարձքէն հաւասարակշիռ աշխարհահայեացք բոլորը ասոնք Նարեկացիինն են ու մեր ժողովուրդին միջինին նոյն ատեն։ Ու հիմա հանգիտօրէն, կրկնեցէք հարցականը, Սայաթ-Նովայի համար։ Արկածախնդրութի՞ւն այդ տաղին յաջողակ մաuին մէջ գտնել յաւակնիլ մեր ժողովուրդին պարկեշտութիւնը, երբ դուք հազիւ քանի մը փոխաբերութեան կը հանդիպիք « Իլիական »ին, « Ենէական »ին մէջ, ազգային ստեղծումներ ասոնք, որոնց ետին ներելի էր բիւրեղակերպ զգալ երեւակայութեան այդ ստեղծագործ տեսակը։ Արկածախնդրութի՞ւն այդ տաղին ջերմութիւնը տարածել մեր ժողովուրդին հոգեխառնութեան ամէնէն պայծառ ցոլացումին, որուն շնորհիւ մենք ճառագայթներ ենք մեր երկրէն դուրս, տպաւորելով մեր մեծ անհատականութեանց առաքինութիւններով (որ կը թարգմանուի հռովմէական իմաստով) մեր շրջապատը։ Արկածախնդրութի՞ւն՝ այդ տաղին կիրքը գտնել յաւակնիլ մեր ստեղծագործութեան ամէն տեսակներուն վրայ, երբ մեր երգը թռչող մարմինն է մեր աղջիկներուն, մատաղ մայրութիւնն է մեր կիներուն, մեր տաճարները՝ փակեալ, կնքեալ տաղաւարներն են մեր երկինքին, մեր մեծ բանաստեղծները՝ մեր սիրտե՜րը, բառերու վրայ աղաւնակերպ սաւառնող։ Կը կեցնեմ այս թւումը, գրականութիւն ըրած ըլլալու վախի մը մէջ, բայց կը հաւատամք, թէ նոյնիսկ իր թերութեանց գումարովը, իր անկատարութեամբը, իր կտրատ, շնչատ կառոյցովը « Մէ խօսկ ունիմ »ը ու իր ետեւէն ամբողջ տաղարանը Սայաթ-Նովային ինծի կը թելադրէ միշտ իմ ժողովուրդը։

Այս երկար վերլուծումը աւելորդ չեմ նկատեր։ Հոն իմ ճիգն էր մարդ մը գտնել, հոգի մը հասկնալ, արտայայտութիւն մը տարբաղադրել, ժողովուրդի մը մէկ պահը սեւեռել ։ Այս ճիգին մէկ մասը մարդուն գիւտը եւ հոգեխառնութեան վերլուծումը զիս մղեցին խանդավառ եզրակացութիւններու։ Այս ճիգին միւս մասը, արտայայտութիւն եւ գրականութեան պատմութիւն զիս ըրաւ զգոյշ։ Հոս իսկ, ես ինքզինքս կը գտնեմ հաւատարիմ իմ ժողովուրդի ընդհանրութիւններուն։ Հասկնա՜լ մեր կործանումը, այսքան շնորհներու փաստին դիմաց։

« Մէ խօսկ ունիմ »ը մեր մեղքերուն ու շնորհներուն շաղապատեալ դրասանգն է։ 

(ՎԵՐՋ)

 


 [1]        Սայաթ–Նովայի գտիչը կ՚ընդունինք բժիշկ Գ. Ախվերդեանը, որ 1852ին, առաջին անգամ ըլլալով, հրատարակած է Սայաթ–Նովայի հայերէն խաղերը, անոր կցելով սրտառուչ՝ որքան իմաստալից յառաջաբան–ուսումնասիրութիւն մը։ Զարթօնքի սերունդին (արեւելահայ Զարթօնք ին սկզբնական թուականը թէեւ « Վերք Հայաստանի »ին լոյս տեսնելովը կը պայմանաւորուի, բայց Ալամդարեանի, Թաղիադեանցի գրոց բարբառով գրականութեան այնքան ռոմանթիք, Վենետիկին հետ մրցորդ գաղափարաբանութեան դիմաց Ախվերդեանի ձեռնարկը ես կ՚առաջարկեմ սկզբնական թուական մը այդ Զարթօնքին) այս հաւատայեղց աշխատաւորը ո՛չ միայն կորուստէ փրկած է թանկագին հրիտակ մը, այլեւ, առանց անդրադառնալու, Արեւելահայ գրականութեան մէջ հիմն է դրած զօրաւոր հակումի մը։ Քիչ մը աւելի ուշ լոյս տեսնող միւս գլուխ–գործոցը, « Վերք Հայաստանի »ն, բախտորոշ ազդեցութիւն մը ունեցած է այդ գրականութեան զարգացման վրայ անշուշտ, բայց անկիւնի քարը Ալավերդեանի հատորն է։ Կը յիշեմ տեսած ըլլալ՝ 1850ին Մոսկուա տպուած երգարան մը Միանսարեան անունով մարդու մը կողմէ կազմուած, շարական, ժողովրդական երգ, աղօթքներ համախմբող։ « Հիւսիսափայլ »ը արդէն 1859ն է։ Ախվերդեանի հատորը այլապէս շահեկան է իր յառաջաբանութեան քանի մը հիմնական ցուցմունքներովը։ Հոն ոչ միայն գրական հասկացողութիւն, գուրգուրանք՝ մեր անցեալին բոլոր արտայայտութեանց հանդէպ, բանասիրականին մէջ ալ առողջ առաջադրութիւններ կը մնան ուշագրաւ։ Արեւելահայ բանասիրական դպրոցը իր աւելի գործնական, դրապաշտ զարգացումին մէջ` թերեւս առանց գիտնալու՝ ազդեցութեանը տակն էր այդ պատուական գիտունին, որուն սիրտը տաք էր գրական ալ շնորհներով։

[2]        Վերջին հրատարակութիւնը, 1944ին կատարուած Եգիպտոս, Պր. Հ. Շէմսի կողմէ։ Հրատարակիչը կցած է հատորին ուսումնասիրութիւն մը։ Նորութիւն՝ իր յանդգնութիւնը տաղարանէն քսան մը կտորներու արեւմտահայ աշխարհաբարին յեղելու։ Չեմ դատեր կամ դատապարտեր, բայց կը պահեմ կանխող էջերու իմ կասկածանքը։ Տաղաչափուած Սայաթ–Նովա մը թերեւս աւելի չ՚արժեր, քան արձակի վերածուած Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան մը (տեսնել Չօպանեանի հատորը, Մ. Պեշիկթաշլեան եւ իր գործը »)։

[3]        Մեր չտեսութի՞ւնը, խելքէ նիհարութի՞ւնը արդեօք պատճառ, որպէսզի մնանք անընդունակ՝ պահելու չափը մեր անհասկացողութեանց, ինչպէս հիացումներուն մէջ։ Զարթօնքի սերունդը երկու հատուածներուն մէջ ալ խուլ արհամարհանք մը պերեւեթեց (ներեցէք գէշ, բայց արդար այս բառին, որ գիրքերէն վերցուած, բայց գիրքերով երդում ընող մեր Զարթօնքին անդրանիկ գործաւորները նկարող բացատրութիւն մըն է, երբ Ալիշան մը կը ցաւի գրաբարը լքելուն, Նար-Պէյ մը իր քերթուածներուն երեք չորրորդին համար կ՚ընտրէ այդ ոսկեճամուկ գրաբարը, այնքան պերեւեթեալ, սուտ ու մթին, մեր անգիր բանահիւսութեան, մեր հում բարքերուն, մեր ցեղային հարազատութիւնը իր ներսը անթառամ պահող արտայայտութեանց դէմ, իր սնոպութեամբ, 1870ին, 80ին, 90ին պոլսեցիները գաւառացին կը վերածեն խմպլին, խռոյին (ականջը խօսի ուղղափառ պոլսեցի Արշակ Չօպանեանին, որ այս վերջին որակումով հեշտացաւ պատուել մեր ամէնէն իրաւ գրագէտներէն մէկը, Հրանդը, անոր աշխարհին հարազատութիւնը այնքան քինախնդիր անհասկացողութեամբ մը մեղքի ցուցանակին նման անոր ճիտին կախելով)։ Սրուանձտեանցի առաքելութիւնը արժէքի պիտի բարձրանար ոչ անշուշտ պոլսեցիներէն, որոնք այդ վարդապետին անմահ աշխատանքին զուգահեռ այսօր հիմնովին մեռած տաղարաններ կ՚երկնէին (Թէրզեանները, Սէթեանները, Չերազները, Պէրպէրեանները, Աճէմեանները, Նար-Պէյները, Ալիշանները), այլ՝ Թիֆլիսէն, Մոսկուայէն զայն գտնող քաջալերով։ Չշփոթել սակայն ազգագրական, հաւաքչական, պատմա–բանասիրական սա խանդավառ հետաքրքրութիւնները արուեստի զգայարանքի մը հետ ։ Կու տամ օրինակ մը, մեր օրերէն, այս շփոթանքին։ Հայաստանի կառավարութեան ջանքով հրատարակուած շքեղ հատորը, որ կ՚ամփոփէ « Սասունցի Դաւիթ » հեքիաթին բազմաթիւ փոփոխակները, իմ մէջ կ՚արթնցնէ մէկէ աւելի հակադիր տրամադրութիւններ։ Կ՚ըսեմ անմիջապէս, որ մեր, Հայաստանեայց գրականութեան մէջ, դիւցազնաչունչ բանաստեղծութեան վրիպանքը (գրաբար « Հայկ դիւցազն »էն մինչեւ « Լերան աղջիկը », ու մինչեւ « Տանթէականը ») բացարձակ, որքան անվերաքննելի, մեզ նետած է հակադիր հիացումին, այս անգամ գտնելու համար արժէքներ յօրինումի մը մէջ, որ իր նախնականութեան, Spontanéitéին, թարմութեան ու խակութեան նկարագիրները վտանգած է խելքի, կազմակերպական, կառուցողական շնորհի բացարձակ ու նոյնքան անվերաքննելի դատարկութեամբ մը։ Երբ մեր հիացումին կ՚առաջարկեն Դաւիթը, չե՞ն անդրադառնար, թե որքան աղկաղկ, որքան տղայական, յիմարական ըսուելու չափ անյարիր են այդ հերոսին նկարագրին ատաղձները։ Նոյն այդ քաշքշուքը, անկապակցութիւնը անշուշտ կը վիրաւորեն մեր ժողովրդական երգերը, ինչպէս ոտանաւոր յօրինումները։ Կոմիտաս մը այդ թերիները հալեցնելուն համար չէ, որ մեծ արուեստագէտ մը դաւանուեցաւ, այլ՝ այդ երգերուն թաքուն խորհուրդին բացուելու ընդունակութեամբը։ « Սասունցի Դաւիթ »ը սենպոլիստ տրամաներ կրնայ թելադրել։ « Սասունցի Դաւիթ »ը ազատ օգտագործումով մը ընդունակ է շքեղ ֆարսեան տրամաներու ծնունդ տալու։ Այսինքն՝ իրաւ արուեստագէտի մը զգայնութեանը մէջէն այդ հում նիւթը վերածելի է ամէնէն բարձր կառոյցներուն փառքին։ Տարածեցէք վարկածը։ Այդ իրաւ արուեստագէտը կեանքի ամէնէն սովորական պատահարն ալ ընդունակ է այդ փառքին առաջնորդելու։ Դրէք Վակնէր մը, Կոմիտասին տեղ, ու դուք արտօնուած էք սպասելու ամէն ինչ այդ հեքիաթէն։ Ինքն իր կաղապարով, « Սասունցի Դաւիթ »ը անկնիք պատահար մըն է։ Հոն մեր ժողովուրդին մէկ–երկու առաքինութիւնները հազիւ աղօտակի կ՚ըլլան զգալի։ Հոն մեր բարքերէն անկշիռ փշրանքներ միայն կը հաստատուին։ Հոն մեր ժողովուրդին հոգեխառնութեան դարձեալ աղօտ կայծերը միայն տեղ–տեղ կը փայլին, արագ ու վաղաշէջ։ Մնացածը խակ, քիչիկ մը թթու պատմում է։ Ու գործին անխելք նկարագիրը՝ քանի որ պատմումը կը զարգանայ քմայքին թեւերովը արեւելեան հեքիաթներուն անպատասխանատու հետաքրքրականութեամբը միայն պաշտպանուած), որ կը կործանէ անոր ինքնին փափուկ գեղեցկութիւնները։ Ըսած են իրաւունքով, որ « Իլիական »ն ու « Ոդիսական »ը բաւ էին հելլէն ժողովուրդ մը վերակազմելու։ Հանել « Սասունցի Դաւիթ »էն հայ ժողովո՞ւրդ մը։ Կը հրաժարիմ այս անհեթեթութեան հետեւանքներուն մտածելէ։ Ո՛չ մեր պատմութիւնը, ո՛չ մեր լեզուն, ո՛չ մեր արուեստը այդ պատմումէն չունին շահելիք։ Թէ անկէ մեծ իրագործումներ սպասելի են, չեմ առարկեր։ Բայց կը դնեմ պայմանը մեծ արուեստագէտին ։ Սայաթ–Նովայի առիթով պարագան տարբեր է քիչ մը։ Անոր պատմական անձնաւորութիւնը, գործին համեմատաբար մեզամօտ հանգամանքը պատճառներ՝ որպէսզի գրականութեան համադրական աշխատանք մը փորձէ սեւեռումներ։ Առնուազն աշուղական բանաստեղծութիւն անունին տակ մենք այսօր թանձրացումներ կը պահենք։ Խօսեցայ, թէ ի՜նչ կ՚արժէին ստուարագոյն մասը այդ կտորներուն։ Այս տողերը մի վերածէք անխելք արհամարհանքին։ Մեր անցեալէն ամէն փշրանք յարգ մըն է։ Բայց այդ փշրանքները փառքի վերածելուն միամտութիւնն ալ անյարգ աճապարանք։ Նոթի մը սահմանները նեղ են, կը զգամ, այս հարցերը լիուլի բանալու։ Սայաթ-Նովան գրական հարց մըն է ինծի համար։ Ու գրականութիւնը ամէնէն զաղփաղփուն պատրանքներով կ՚ապրի յաճախ։ Զանոնք կործանել՝ երբեմն սրբապղծութի՛ւն, կ՚ընդունիմ։ Երբեմն ալ բարի՛ք՝ ընդունեցէք։