Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

4. 1 Զուբովի արշավանքը եւ հայերը 

1790- ական թվականներին Աղա - Մահմադ խանի հզորացմամբ Իրանի պատմության մեջ սկսվում էր նոր շրջան, որն ավարտվեց Ղաջարական դինաստիայի հաստատմամբ: Այդ ընթացքում, ինչպես հայտնի է, ԱղաՄահմադ խանն ավերիչ արշավանք ձեռնարկեց դեպի Այսրկովկաս [1], գրավեց եւ ավերեց Թիֆլիսը [2]: Չնայած Թիֆլիսում նա մնաց ընդամենը մեկ շաբաթ, սակայն, ինչպես ցույց են տալիս վավերագրերը, Աղա - Մահմադ խանը Թիֆլիսն ավերելուց հետո դեռեւս մտադիր չէր արագորեն թողնելու Այսրկովկասի սահմանները եւ հրամայել էր բանակի համար Մուղանի դաշտում կուտակել պարեն ու զինամթերք: Այդ հրամանը կատարվում էր մեծ ջանասիրությամբ [3]: Առավել հետաքրքիր է այն գործելակերպը, որ պետք է որդեգրեր այդ իրավիճակում Իբրահիմ խանը: Նա փորձեց բանակցություններ սկսել Աղա - Մահմադ խանի հետ եւ, դիմելով Ումա խանի միջնորդությանը, աշխատեց հաշտվել Աղա - Մահմադ խանի հետ՝ պայմանով, որ դեպի Արցախ նոր արշավանք չձեռնարկվի, փոխարենը խոստանալով նրա տրամադրության տակ դնել 5000- անոց իր բանակը [4]: Իբրահիմ խանը միաժամանակ բանագնաց ուղարկեց Հերակլ թագավորի մոտ՝ առաջարկելով Թիֆլիսի ավերմանն ի պատասխան, ձեռնարկել համատեղ արշավանք Գանձակի խանի դեմ՝ նրան պատժելու համար: Իբրահիմ խանի նման գործելակերպը լիովին հասկանալի եւ բացատրելի էր, քանզի Հերակլի պարտությունից հետո Այսրկովկասում Աղա - Մահմադ խանի դեմ ինքը միայնակ էր մնացել, եւ սպասելի էր, որ Աղա - Մահմադ խանը կարող էր կրկին արշավել Արցախ եւ հաղթանակից հետո Ղարաբաղի խանի պաշտոնը կտրվեր Գանձակի խանին, ինչպես եղել էր մինչեւ Նադիր շահի կողմից կատարված անջատումը եւ Ղարաբաղը առանձին վարչական միավոր հռչակելը, եւ կամ Ղարաբաղի խանի պաշտոնում կհաստատվեր Մելիք Մեջլումը, որ հավատարմորեն ուղեկցել էր նրան՝ Այսրկովկասյան պատերազմների ժամանակ՝ ակնկալելով Աղա - Մահմադ խանի միջոցով ետ ստանալ հայրենի կալվածքները [5]:

Հովսեփ Արղությանը Թիֆլիսի վերահաս ավերումը կանխելու համար դեռեւս ամիսներ առաջ Հերակլ 2- րդի խնդրանքով դիմել էր Ի. Գուդովիչին՝ Հերակլին օգնական զորք ուղարկելու առաջարկով, ուստի 1795 թ. դեկտեմբերի 15- ին, այսինքն՝ արշավանքից երեք ամիս անց, Գրիգորիոպոլից Ստեփան Դավթյանին ուղղած նամակում դժգոհում էր, թե՝ « Մեղավորն Կուտովիչն է [6], ողորմելի անբախտ արքային ի մարտի առաքեալ էր առ նա եւ գրեալ՝ օգնել կամ հրաժարիլ, թէպէտ ես շատ խոսեցայ ընդ նմա՝ վասն այսմ, որ երկիրն առանց ձեր օգնութեանն փչանալոց է, այլ հաստ գլուխ նորա ոչ ընկալաւ » [7]: Վավերագրերից պարզվում է, սակայն, որ Ի. Գուդովիչը ոչ  միայն հասկանում էր, այլեւ ինքն իր հերթին զեկուցագրեր էր ներկայացնում արքունիք՝ հուսալով կարգադրություններ ստանալ գործելու համար, թեեւ Կովկասյան գծում եւս դեռեւս անհանգիստ իրավիճակ էր՝ կապված կազակային բնակչության ու զորամասերի անհնազանդության եւ նրանց Կովկասյան գիծ վերաբնակեցնելու խնդիրներով [8]: Նման մի զեկուցագիր էլ Ի. Գուդովիչը գրել էր 1795 թվականի սեպտեմբերի 13- ին՝ դեռեւս չիմանալով, որ Աղա - Մահմադ խանը գտնվում էր արդեն Թիֆլիսում: Այդ զեկուցագրում Պլատոն Զուբովին ներկայացնելով Այսրկովկասում տիրող իրավիճակը, Ի. Գուդովիչը գրում է. « Այժմ երկրորդելով, Ձերդ պայծառափայլությանը պատիվ ունեմ ներկայացնելու իմ կարծիքը, որ այն ձեռնարկումներով, որպիսիք կատարում է Հերակլ թագավորը, հատկապես ներքին անհամաձայնությունների պայմաններում, չի կարող դիմագրավել Աղա - Մահմադ խանին, ապա եւ այնպիսի վեհերոտության պայմաններում, ինչպիսին նկատվում է Վրաստանում, Աղա - Մահմադ խանը կարող է զավթել այն » [9]: Այս նամակից մեկ ամիս անց՝ հոկտեմբերի 15- ին, գրաֆ Ռումյանցեւ - Զադունայսկուն գրած զեկուցագրում Ի. Գուդովիչը պատմելով 1795 թ. ընթացքում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքի մասին, հայտնում է, որ ինքը միայն հոկտեմբերի 1- ին է ստացել կայսրուհու հրամանը՝ զորք ուղարկելու Թիֆլիսը պաշտպանելու համար, սակայն այդ արդեն ուշացած է: Ժամանակին զորք չտրամադրելու փաստը խիստ սասանեց Ռուսաստանի վարկը, եւ Վրաստանում ծավալում ստացան հակառուսական տրամադրությունները: Ռուսական քաղաքականության վարկը փրկելու եւ առաջիկայում Այսրկովկաս արշավանքի ձեռնարկումը արդարացնելու նպատակով ռուսական հրամանատարությունը, եւ մասնավորապես Ի. Գուդովիչը, Թիֆլիսի գրավումը սկսեցին վերագրել ոչ թե ուժերի անհավասարությանը, այլ ներքին դավաճանությանը: Այդ ակնհայտ է մասնավորապես Հովսեփ Արղությանի գրած մի նամակից: 1796 թ. մարտի 13- ին Աստրախանից Ստեփան Դավթյանին ուղղած նամակում նա զայրացած գրում է. « Պօղոսն Սարգսի ( իմա՝ Պավել Սերգեեւիչ Պոտյոմկին - Պ. Չ. ) վաղ ուրեմն պարտ էր գնալ տօրօնի, զի ամենայն անցից պատճառն նա էր. այն որ ի տեղի նորա կայ ( իմա՝ Ի. Գուդովիչ - Պ. Չ. ), այնպէս էր հակեալ ի բանս խռովարարաց. նախ ոչ հաւատայր գրեցեալ աղետիցն արքայի եւ ասէր՝ կռտածն ոչ է գալոյ, սուտ գրէ, զկնի ասէ. Հաւուշտրի եղբայր Յակօբն է բերեալ զնա: Ո՞չ ամաչի, թէ՝ ո՞վ է Հաւուշտրի եղբայր Յակօբն, որոյ կինն եւ որդիքն եւս են գերեցեալք: Գրեցի նմա գալ, որ գրովս ղրկեմ առ յինքն եւ կշտամբեմ. կռտածի բերօղն յիւր ժամանակին յայտնի լինելոց է. ի Ջաւատ խանէն եւ ի Մէլիք Մէջլումէն ( թէպէտ ինքն ոչ գիտէ զայն [10]: Թիֆլիսի գրավումը դավաճանության վերագրելը, ինչպես ակնհայտ է Հ. Արղությանի նամակից, սկիզբ է առել Ռուսաստանում, ռուս հրամանատարության տարածած լուրերից:

Այդ ապացուցում է նաեւ վերջերս միայն հրապարակված մի վավերագիր, որի հեղինակը՝ հույն հոգեւորական Խրիսանֆ Նեոպատրոսցին, Պ. Զուբովին ուղղված նամակում Այսրկովկասում վարելիք քաղաքականության մասին իր ներկայացրած առաջարկությունների մեջ, խորհուրդ տալով այս իսկ հարմար պահին ձեռնամուխ լինելու Այսրկովկասի նվաճմանը, հիշատակում է Մոզդոկի բնակիչ Ստեփան Հավուշտրիի եղբոր դավաճանության մասին մի հորինվածք [11] ՝ ինքը Վրաստանում եւ ընդհանրապես Այսրկովկասում եղած չլինելով [12]: Նա Պ. Զուբովի քաղաքական գործակալն էր եւ որոշակի ատելություն ուներ հայոց նկատմամբ [13], ակնհայտորեն այդ մասին տեղեկացվել է Ռուսաստանում, քանզի Այսրկովկասում ստեղծված որեւէ գրավոր հուշարձանում այդ տարբերակը երբեւէ չի արձանագրվել: Այսրկովկասում հայազգի գործիչներից դատապարտման է արժանացել միայն Մելիք Մեջլումի վարքագիծը՝ Աղա Մահմադ խանի բանակին միանալու համար [14]: Ելնելով Խրիսանֆի նկարագրության մեջ բերված « դավաճանի » կողմից Հերակլին գրած նամակի փաստից եւ նրա հայկական մելիքներից սերված լինելու հաղորդումից, կարելի էր ենթադրել, որ այդ ամենի ներքո նկատի է առնված Մելիք Մեջլումի վարքագիծը՝ ուռճացումներով ու վրիպումներով: Սակայն խնդիրն այն է, որ այդ ամենը վերագրվում է Մոզդոկում իրոք բնակվող իրական անձնավորության եւ նրա եղբորը, որոնք ազգակցական կապեր չունեին հայ մելիքների հետ եւ որոնց անձամբ գիտեր նաեւ Հովսեփ Արղությանը, ուստի եւ ընդվզում էր նման հերյուրանքի դեմ [15]:

Հոկտեմբերի 15- ին գրած վերոհիշյալ իր նամակում Ի. Գուդովիչը առաջարկում էր հաջորդ գարնան սկզբին կազմակերպել խոշոր արշավանք Կասպից ծովի ափերով՝ իր կամ մեկ այլ զորավարի հրամանատարությամբ, որով կարելի կլինի լուծել ավելի արմատական խնդիրներ, քան ձմռան նախօրյակին լեռներով դեպի միայն Վրաստան օգնական զորքի ուղարկումը [16]: Հետաքրքիր է, որ այդ նամակի գրությունից երկու ամիս անց, դեկտեմբերի 15 ին, Հովսեփ Արղությանը եւս առաջարկում էր իրագործել պատասխան արշավանք Կասպից ծովի եզերքով [17]: Մեր խնդրից դուրս համարելով արշավանքի ողջ պատմության շարադրումը, անհրաժեշտ ենք համարում կանգ առնել միայն հայերի ու Հայաստանի խնդիրներին առնչվող հարցերին:

Ռուսական քաղաքականությունն Այսրկովկասում այդ ժամանակահատվածում, ըստ Օ. Պ. Մարկովայի, ուղղված էր ռուս - իրանական եւ ռուս - հնդկական առեւտրական շահերի պաշտպանությանը, Աղա Մահմադ խանին Մերձկասպայան տարածքներից հեռացմանը, Այսրկովկասում Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդմանն ու Վրաստանի գերակայության վերակագնմանը [18]: Օ. Մարկովան Վրաստանի մասին Ռուսաստանի ծրագրերի հարցում հենվում է կայսրուհու կողմից Վալերիան Զուբովին տրված 1796 թ. փետրվարի 19- ի հայտնի կարգադրությունից եւ Պլատոն Զուբովի՝ Հերակլին ուղղած նամակից, որտեղ առաջարկվում է վերացնել Վրաստանում ներքին մասնատումները, որպեսզի վերջինս, օգտվելով Ռուսական զորքերի ուժեղ հովանավորությունից, իր տիրապետությունը տարածի մինչեւ Արաքս եւ Օսմանյան պետության սահմանները [19]: Ակնհայտ է, որ Այսրկովկասում քաղաքական կամ ազգային միավորների խնդիրները մեկուսի չէին կարող լուծվել, նրանց հետագա ճակատագրի խնդիրները սերտորեն միահյուսված էին, ուստի հայ գործիչները պարտավոր էին նույնքան եռանդուն մասնակցություն բերել Այսրկովկասի որեւէ հատվածում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որքանով այն պետք է իր հետեւանքն ունենար բուն Հայաստանի համար:

Այսրկովկասի նկատմամբ իր հավակնությունների բացահայտ դրսեւորում էր Ռուսաստանի կողմից գեներալ Վ. Ա. Զուբովի հրամանատարությամբ 1796 թ. գարնանը ռուսական բանակի առաքումը, որը նպաստավոր հանգամանքների դեպքում պետք է շրջադարձային լիներ Այսրկովկասի ճակատագրում: Հայ գործիչները ոչ միայն չէին կարող լոկ դիտորդի դերում մնալ, այլեւ որոշակի ոգեւորությամբ լծվեցին այդ գործընթացին բարեհաջող ավարտին հասցնելու տասնամյակներով փայփայած իրենց ձգտումները [20]: Ղուկաս Կարնեցին Ռուսաստանում գտնվող Ստեփան Դավթյանին ուղղված նամակում 1796 թ. հոկտեմբերի 17- ին հատուկ պատվիրում էր. « Ամենայն ջանք եւ միջնորդություն գործադրեք մեզ եւ մեր ժողովրդին շուտափույթ ազատելու համար ներկա մեր տառապանքներից, որոնք սպառնում են մեզ անակնկալ ոչնչացումով » [21]: Վ. Զուբովի գլխավորած բանակի հաջողությունն ապահովելու համար Ռուսահայ գործիչներին ու բնակչությանը համախմբելու գործում մեծ է Հովսեփ Արղությանի դերը: Նա ոչ միայն անձամբ էր մասնակցում արշավանքին եւ փորձում իր նպաստը բերել արշավանքի հաջողությանը [22], այլեւ հորդորում կամ պահանջում էր այլեւայլ գործիչների՝ ժամանելու գործող բանակ [23]: Նրանից բացի ռուսական բանակում էին գտնվում Մանուչար Կաճկաճյանցը, որ նշանակվել էր Վ. Զուբովի մոտ թարգման, Ստեփան Դադաշյանը [24], Ավերյան Սերեբրովը, Նիկիտա Գաջանովը [25], մայոր Ախվերդովը [26], Հարություն Արարատյանը, աստրախանցի Սերգեյ Բոգդանովը [27], որ Վ. Զուբովի կողմից ուղարկվել էր Շուշի, եւ շատ ուրիշներ: Հ. Արղությանի հետ Ղզլարից դեպի Դերբենտ՝ ռուսական բանակ են ճանապարհվել նաեւ Աստրախանաբնակ Դերբենտցի ու Շամախեցի շատ կամավորներ, որոնց ընտանիքները գտնվում էին Հ. Արղությանի հոգատարության ներքո [28]: Ուշագրավ է, որ Հովհաննես Լազարյանին 1796 թ. ապրիլի 1- ին Ղզլարից ուղղած նամակում Հ. Արղությանը, հայտնելով, որ « Աւետ Գրիգորիչն ( Սերեբրով ) եկն աստ, պարոն Մանուչար Կաջկաջովն եւս կարգեալ է գրաֆին թարգմանիչ՝ հրամանաւ կայսերուհւոյն, Աստուած տայ, որ սոքա լաւ եւ խաղաղ լինին, օգուտ է ազգին », դժգոհում է, թե « ես ցանկայի ի սրտէ լինիլ այսմ հանդիսի աղայ Մինաս եղբայրն քոյ, որ առաւէլ օգնական լինիլ ազգին ի յամենայն խորհուրդս գրաֆին, կարծեմ գրաֆն եւս կամեցեալ է բերելն զնա, այլ նա զանազան պատճառ է եդեալ չգալոյն » [29]: Նույն օրը Մինաս Լազարյանին եւս նամակ է գրում Հովսեփ Արղությանը եւ ուղղակի կոչ անում մասնակցել արշավանքին. « ես ի սմանէ ( իմա՝ Վ. Զուբովից ) ոչ ինչ խնդիրք չունիմ, միամիտ լինիս, իմ խնդիրքն իմ ազգի ազատութիւնն է :... Երանի լիներ ինձ եւ ազգին իմոյ, որ եթէ դու լինէիր ի մէջ կարգադրութեանս այսմիկ եւ ի խորհուրդս գրաֆին... եթէ տնօրինեսցէ Աստուած գալ քեզ ի յայս հանդէս, հոգի քնեազ Դաւիթն ընդ քեզ բերցես՝ ընդ քեզ ծառայել գրաֆին » [30]:

Մանուչար Կաճկաճյանցի անունը հայագիտության մեջ քիչ է ծանոթ [31]: Ռուսական բանակում մեզ հայտնի է Մ. Կաճկաճյանցին ( ռուսական աղբյուրներում՝ Մաքսիմ Կաչկաչեւ ) վստահված դիվանագիտական երկու առաքելություն: Առաջինը՝ Վալերիան Զուբովի դեմ կազմակերպված դավադրության [32] բացահայտումից եւ Շամախու Մուստաֆա խանի փախուստից հետո նրան կրկին ռուսական հպատակության բերելու նպատակով կատարված առաքելությունն էր Մուստաֆա խանի մոտ, որի ժամանակ ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն՝ Շամախու մոտ գտնվող հայկական վանքում հանդիպելու Հովսեփ Արղությանի հետ [33] որպես ռուսական կողմի ներկայացուցիչ: Այնուհետեւ , ինչպես հետագայում պատմում է Մէլիք Ջիմշիդը 1798 թ, դեկտեմբերի 23- ին Պավել Առաջինին գրած նամակում, « յորժամ ի ծածուկ զիս՝ զՄէլիք Ջիմշիտըս , ընդ անդ եղելոցն պարաւանդել զիս երդմամբ ի յին ( ՞ ) առ ամենայն Ռուսաց աթոռն կապակցութիւն եւ զայնմանէ տեղեկացուցանել նմա: Ուստի ես , ըստ որում ի վաղուց ցանկայի այնմ ուրախութեամբ ընդ առադրեալն նոյն մայօրին, առաջի սրբոյ Աւետարանին եւ կենարար խաչին ի բերանուց ամենիցն որպէս նախագահ ի նմա արարի երդումն եւ ուխտեցի ընդ գալ գրաֆ Զուբովին յաղթազգեաց զօրօքն Ռուսաց ի յեզր Կուր գետոյն ժողովեալ զզօրս իմ եւ ցուցանել ի կողմանէ իմմէ զամենայն զհարկաւոր նպաստս ըստ կարողութեան իմոյ, թէ նպարօք եւ թէ այլօվք, զոր ինչ պիտոյն է: Բայց ի նոյնում իսկ ժամանակի, երբ մեք առ այն պատրաստեալ կայաք, զօրացն Ռուսաց տրեալ հրաման վերադառնալ ի Ռուսաստան » [34]:

Շամախու մոտ գտնվող բանակից Ստեփան Դավթյանին գրած Հովսէփ Արղությանի նամակից պարզվում է, որ այդ առաքելությունը տեղի է ունեցել 1796 թ. սեպտեմբերին ( նամակը գրված է սեպտեմբերի 22- ին ): Ուշագրավ է, որ սեպտեմբերի 13- ին Արցախից Իբրահիմ խանի կողմից Հ. Արղությանին ուղղված նամակով [35] եւ Վ. Զուբովի մոտ պատասխան դեսպանագնացությամբ ուղարկված Մամակուլ - բեկի հետ վերադարձել էր նաեւ մայոր Ավետիք ( Ավերյան ) Սերեբրովը:

Մանուչար Պապէի Կաճկաճյանցի անունը վավերագրերում առաջին անգամ հանդիպում է 1783 թ. Հ. Արղությանի նամակներում: Մինաս Լազարյանին Նոր Նախիջեւանից մարտի 3- ին գրած նամակում հաղորդվում է, թե « այս Մանուչար Պապովիչն գայր առ պայծառափայլ քնեազն ի յերկրէ մերմէ եւ ի դօխտուրէն [36], հարկաւորեցայ եւ զայսքանս գրել եւ զքաղցր որպիսութիւնդ հարցանել եւ սոյն գրաբերս յանձնել ի շնորհս քոյ վեհանձնութեան, մեր երկրի որպիսութիւնն լրիւ ի դմանէ իմանաս » [37]: Կ. Պոլսի ռուսական դեսպանատնից արքունիք ուղարկված զեկուցագրերից մեկում 1785 թ. նոյեմբերի ներքո արձանագրվել է, թե « Ժամանեց... Վրաստանից Տագանռոգի վրայով Հերակլ թագավորի հրետանու պորուտչիկ Մաքսիմ Կաչկաչեւը, որ գնում է Կահիրե իր հարազատներին այցելության » [38]: Վրաց հրետանու պորուտչիկ Մաքսիմ Կաչկաչեւը 1787 թ. մայիսի 10- ին Գ. Ա. Պոտյոմկինին գրած վրացերեն զեկուցագրում [39] նշում է, որ ինքը խնդրել է Հերակլին թույլատրել ճանապարհվելու Եգիպտոս՝ ազգականներին այցելելու նպատակով: Ճանապարհորդությունից առաջ նա Հերակլից ստացել է նամակներ ուղղված Կ. Պոլսի ռուսական դեսպան Յա. Ի. Բուլգակովին եւ Եգիպտոսի մամլյուկ բեկերին: 1786 թ. հունվարին նա արդեն գտնվում էր Եգիպտոսում: Եգիպտոսի բեյերը Մ. Կաճկաճյանին ընդունել են սիրալիր եւ իմանալով Վրաստանի՝ Ռուսաստանի հովանավորության ներքո անցնելու մասին, որոշել են կապեր հաստատել Ռուսաստանի հետ Ալեքսանդրիայի ռուսական դեսպան Տոնուսի միջոցով: 1787 թ. հունվարին Մ. Կաճկաճյանը վերադարձել էր Կ. Պոլիս եւ գտնվում էր Բուլգակովի մոտ: Վերադառնալով Ռուսաստան, նա զեկուցագրեր է ներկայացրել Գ. Պոտյոմկինին՝ նկարագրելով Եգիպտոսում տիրող իրավիճակը: Մ. Կաճկաճյանը կազմել է Եգիպտոսի բեյերի ցանկը՝ նշելով նրանց ազգային ծագումը եւ հատկապես կանգ առել Թուրքիայի դեմ նրանց մղած պայքարի դրվագների վրա: Նա իր հետ բերել է նաեւ Իբրահիմ բեյի եւ Սուլեյման աղայի Հերակլին հասցեագրված նամակները: Գ. Պոտյոմկինին ուղղած զեկուցագրում Մանուչար Կաճկաճյանցն առաջարկում է, որպեսզի Ռուսաստանն օժանդակի Եգիպտոսի Իբրահիմ եւ Մուրադ բեյերին, որի շնորհիվ Եգիպտոսը կազատագրվի Օսմանյան կայսրության լծից եւ, այդպիսով՝

Ա. Օսմանյան կայսրությունը կտրոհվի եւ կթուլանա,

Բ. Անատոլիայում եւ Սիրիայում կուժեղանա քրիստոնյաների դիրքը եւ նրանք կմիավորվեն Թուրքիայի դեմ,

Գ. Հնդկաստանի եւ Արեւմուտքի միջեւ առեւտուրը դուրս կգա Թուրքիայի վերահսկողությունից,

Դ. Եգիպտոսի հաջողությունը կտարածվի Միջագետքում, եւ Թուրքիայից կանջատվեն նաեւ Բաղդադը, Երուսաղեմը եւ ուրիշներ:

Մանուչար Կաճկաճյանցը հատուկ առանձնացնում է Եթովպիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցը եւ պատրաստակամություն հայտնում իր առաջարկի ընդունման դեպքում ճանապարհորդելու Եթովպիա: Ուշագրավ է, որ կայսրուհուն ներկայացված զեկուցագրում Գ. Ա. Պոտյոմկինը ներկայացնելով Մանուչար Կաճկաճյանցին ու նրա գրավոր առաջարկները, խնդրում է կայսրուհու բարեհաճությունը նրա նկատմամբ [40]:

Մանուչար Կաճկաճյանցին այնուհետեւ հանդիպում ենք 1790 թ. հոկտեմբերի 15- ին Բենդերից Ներսես աղա Խաստատյանին գրած Հ. Արղությանի նամակում, որից պարզվում է, որ նա Ներսեսի նամակն ստացել է Բենդեր ժամանած Կաճկաճովի միջոցով [41]:

Պահպանվել են մի շարք այլ վկայություններ եւս, որոնցից պարզվում է, որ նա մասնակցել է 1796 թ. Դերբենտի գրավմանը [42], որտեղից գրել է Մինաս Լազարյանին եւ խնդրել « լինիլ ընդ գրաֆին »: 1797 թ. Ռուսական զորքերի ետ քաշվելու պատճառով Հովսեփ Արղությանի հետ անցել է Թիֆլիս, որտեղից մայիս - հուլիս ամիսներին գրագրություն է ունեցել Թելավում գտնվող վրաց Դարեջան ( Դարիա ) թագուհու հետ [43]: 1798 թ. հունվարի 14 ին Հովսեփ Արղությանին ուղղված նամակում Ղզլարից Մինաս քահանան հաղորդում է « վասն պարոն Մանուչար Կաճկաճովի համար... վճարեաց աշխարհես զկեանս իւր, աստի փոխեցաւ առ Աստուած » [44]: Ստանալով այդ լուրը, Հ. Արղությանը մխիթարական նամակ է հղում Ղզլար՝ Մանուչարի հորը՝ « առ պարոն Պապայն » [45]:

Այսպիսով, հայազգի գործիչները այս արշավանքի ժամանակ եւս հնարավոր միջոցներով ձգտել են իրենց օժանդակությունը բերել ռուսական քաղաքականության հաջողությանը՝ որպես գերխնդիր ունենալով Հայաստանի ազատագրումը թուրք - պարսկական լծից:  

 


 [1]          Գիտական գրականության մեջ հաճախ նշվում է, թե իբր Երեւանն առանց պայքարի ու դիմադրության հանձնվել է ԱղաՄահմադ խանին: Տե՛ս О. П. Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке, с. 288. Хаджи Мурад Ибрагимбейли. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века, с. 53.. Իրականում Երեւանը հանձնվել է 35- օրյա պաշարումից հետո: Տե՛ս Վ. Գրիգորյան. Երեւանի խանությունը 18- րդ դարի վերջում, էջ 161: Թիֆլիսի պաշարումը տեւեց ընդամենը մեկ օր, իսկ Շուշին մնաց անառիկ՝ իր դիրքի եւ պաշտպանների հերոսական դիմադրության շնորհիվ:

[2]          Տե՛ս « Հայկական աղբյուրները Աղա Մուհամմադ խանի Անդրկովկասյան արշավանքների մասին (1795-1797 թթ. . Աշխատ. Ռ. Տ. Տիտանյանի, Երեւան, 1981:

[3]          ЦГВИА, ф. ВУА, д. 299, л. 63-64. Подлинник. “Во время бытности Селим Агасыя в Могане примечано им было, что со всех сторон в великом множестве свозился туда провиант для армии Ага Мугамед хана, достаточные не только для пропитания, но и для наполнения оным магазейнов”.

[4]          ЦГВИА, ф. ВУА, д. 299, л. 63-64. ”Шушинской Ибрагим хан прислал в стан его посланца, ища посредством лезгинского Умма-хана с ним примириться на условиях, состоящих в том, чтоб Ага Мугамед хан на Карабагскую провинцию нападений не чинил. Во взаимство чего он, шушинской хан, объязуется прислать к нему в помочь 5000 человек войска своего”.

[5]          Որքան էլ Մելիք Մեջլումը Աղա - Մահմադ խանի հետ գործակցելու համար, հատկապես Թիֆլիսի ավերումից հետո, արժանացել էր ժողովրդական պարսավանքի, այնուամենայնիվ նրա գործելակերպը թելադրված էր Իբրահիմ խանի կողմից Հայկական իշխանությունները ( մելիքությունները ) վերացնելու քաղաքականությանը դիմագրավելու գործում դաշնակից ունենալու հրամայականով . А. Сейранян, Карабах и Россия. Страницы истории, с. 89):

[6]          Իրականում Ի. Գուդովիչը եւս 1795 թ. մայիսի 7- ի զեկուցագրով հաղորդել էր արքունիք, թե սպասելի է Աղա Մահմադ խանի հարձակումը Արցախի եւ Թիֆլիսի ուղղությամբ, սակայն դեռեւս հայտնի չէ արքունիքի կողմից տրված պատասխանը կամ հանձնարարականը Ի. Գուդովիչին: Ամենայն հավանականությամբ, այն եղել է սպասողական ( տե՛ս Армяно-русские отношения..., IV, c. 410-412):

[7]          Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. 2951, թ. 86 բ:

[8]          Ф. А. Щербина. История Кубанского казачьего войска, т. I, Краснодар, 1990, с. 681-696.

[9]          “Теперь вторительно Вашему Сиятельству честь имею донести мое мнение, что при распоряжениях, какие берет царь Ираклий, произходящих особливо от внутренних несогласий, не устоит против Аги-Мамет-хана, то при таковой робости, какая замечается в Грузии, может Ага-Мамет-хан завладеть оною” (АВПР. ф. 110/3, 1793-1799, д. 455, л. 189, подлинник).

[10] Տե՛ս ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 95 բ:

[11]        "Армянин тот, о котором угодно было Вашей Светлости потребовать от меня подробное описание, находился довольное время прежде в службе Грузинского царя Ираклия и был в великой у него милости. Он имеет и брата, имянуемого Степаном Аустриевым, в службе Ее И. В. в Моздоке, при тамошнем коменданте Дмитрии Васильеве. Собственного же имени брата его, изменника, теперь не помню; но если благоволено будет разведать, то легко можно об этом узнать. Сего Аустриева царь Ираклий по некоторым его изменам, лишив имения, выгнал с бесчестием из своего владения; почему он и бродил долгое время около Кавказских гор и по другим местам до нещастного того времени, в котором Ага-Мегмет-хан завладел Эриваном и Генжою. Тогда помянутый Аустриев, присоединясь к нему, обнаружил уже явным его путеводителем, ибо до того имели они сношение между собою по переписке. Евнух Ага-Мегмет-хан, днем отправляя к царю Ираклию обманчивые письма, ночью же, руководимый сим изменником, продвигался вперед, пока уведомился, что царь Ираклий распустил свое войско по квартирам; а тогда уже без опасности прямо прибыл к Тифлису, и никто не нашелся, кто бы запер даже ворота сего города. Царь Ираклий и Имеретинский владетель Соломон, находившиеся тогда в цитадели Тифлисской, не оказали ни малейшего сопротивления, и, напротив того, войско Имеретинское кинулось на грабеж и, похищая каждый что мог, бежало; после чего и царь Ираклий решился уйти со своею фамилиею. И таким образом Соломон со своим войском удалился в Имеретию, а Ираклий со своею фамилиею к Кавказским горам. Вышереченный армянин Аустриев написал после того письмо к царю Ираклию следующего содержания: "Се, я причиною твоего злоключения, но это еще не довольно: куды не пойдешь, я последую за тобою. Не надейся от меня избавиться". Такие и сим подобные угрозы в письме том изъявлял он ему. Уверяют, что фамилия сего предателя происходит от меликов Армянских. " (Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II, Москва, "Восточная литература" РАН, 1995, с. 286-287).

[12]        Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II, с. 284, 286-287.

[13]        Իմանալով հանդերձ, որ "Хрисанф стал политическим агентом Зубова незадолго до всех этих событий", հրատարակիչները այնուամենայնիվ ենթադրել են, թե նա կարող էր այդ տեղեկությունը ստացած լինել հայ վաճառականներից "... Греческий митрополит, хотя и испытывал определенную неприязнь к армянам, мог в подобных случаях пользоваться информацией, полученной от армянских купцов, с которыми он часто сталкивался за время своих странствий" (Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II, с. 263).

[14]        Հայկական աղբյուրները Աղա Մուհամմադ խանի Անդրկովկասյան արշավանքների մասին (1795-1797 թթ. ), էջ 61:

[15]        Թիֆլիսի գրավումը Աղա Մահմադ խանի կողմից հայազգի մեկ անձի դավաճանությանը վերագրելու հերյուրանքը շարունակվում է գոյատեւել առ այսօր՝ ինչպես Վրաստանի պատմության ակադեմիական, այնպես էլ բուհական ու դպրոցական դասագրքերում, մենագրություններում եւ գիտա - մասայական հրապարակումներում ու հոդվածներում՝ ընդգրկելով հայկական նոր անուններ, կամ միայն արձանագրումներով՝ առանց որոշակի անունների հիշատակության: Այս հորինվածքը հետագայում վրաց պատմագիտության մեջ վերագրվել է հիմնականում Հարություն Արարատյանին, որի քննությունը եւ հերքումը տե՛ս Պ. Չոբանյան, Վրացական ուղեգրությունները եւ նրանց տեղեկությունները հայերի մասին, էջ 143-147: Հ. Արարատյանի մասին հորինվածքի այդ հերքումը այնուհետեւ, առանց առարկության հանդիպելու, արձանագրվել է նաեւ վրաց պատմագիտության մեջ ( տե՛ս lia kiknaZe. giorgi avaliSvilis cxovreba da Semoqmedeba, Tb., 1993, gv. 192-193):

[16]        Сборник Императорского Русского общества, т. 16, СПб, 1875, с. 304-305.

[17]        Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. 2951, թ. 86 բ -87 ա:

[18]        О. П. Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке, с. 292.

[19]        О. П. Маркова. Россия..., с. 29-293.

[20]        Հ. Արղությանը Հովհաննես Լազարյանին գրում էր. « Եկն ի Ղզլար գրաֆ Էվլերիանին Ալեքսանդրիչ ընկալաւ զմեզ յոյժ յարգմամբ եւ խօսեցաւ ընդ մեզ վասն ամենայն հարկաւորութեան աշխարհին մերոյ եւ մելիքացն, որպէս եղբայրն նորին, նոյնպէս եւ ինքն թախանձէ զմեզ լինիլ զհետ իւր ի ճանապարհորդութեան յաղագս յուսադրութեան եւ օգտի ազգին մերոյ, ոչ կարացաք մեք ի բաց ասել եւ խնայել մաշեալ անձինս մեր եւ որպէս եւ կարծեմք, գուցէ ի վախճանի կատարման, յառաջադրութեան Աստուծոյ, լինի օգնութիւն եւ կամ ապահովութիւն մերային ազգի » ( ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 89 ա ):

[21]        С. П. Гасарджян, В. К. Восканян, Материалы по русско-закавказским отношениям конца XVIII века, - ՊԲՀ, 1977, թիվ 1, էջ 241: Մի քանի ամիս անց դադարեցված արշավանքը նկատի ունենալով, Ղուկաս Կարնեցին Շահամիր Շահամիրյանին ուղղած նամակում գրում է. « առ տարաբախտության մերոյ օրհասին մահու ժամանեալ յիշեցելոյ մեծի կայսերուհւոյն, խափանեցաւ գործն օգտակարագոյն աշխարհի, ըստ որում հարազատն նորին նորապսակ յաջորդն դարձ առնել ետ զօրացն զամենայն, ընդ ձեռամբ արկեալսն թողլով հնոց տիրողացն աւերչաց » ( Դիւան հայոց պատմութեան, հ. Ա - Բ, էջ 30-31):

[22]        Ս. Գ. Ղուկասյան, Հովսեփ Արղությանը ռուսական զորքերի 1796 թ. անդրկովկասյան արշավանքի ժամանակ, - ՊԲՀ, 1987, թիվ 3, էջ 83-94:

[23]        ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 89 ա - բ:

[24]        Жизнь Артемия Араратского..., с. 150.

[25]        Дж. С. Фаньян, Подполковник русской военной службы Н. И. Гаджанов (Агаджанян), - Տե՛ս ՊԲՀ, 1980, թիվ 2, էջ 285-489:

[26]        Հրանտ Ավետիսյան, Ռուսական բանակի հայ զորավարները եւ սպայությունը (18- րդ դարի երկրորդ կես - 1914 թվական ), - « Հայ - ռուսական հարաբերությունների պատմության հարցեր » ( նյութերի ժողովածու ), Երեւան, 1998, էջ 89-90:

[27]        АВПР, ф. СРП, оп. 77/7, 1796г., д. 158, л. 160-161.

[28]        ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 111 բ:

[29]        ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 89:

[30]        ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 90 ա: 1796 թ. հուլիսի 3- ին Ղզլարից կրկին Հ. Արղությանը նամակով դիմում է Մինաս Լազարյանին « յորդորակ վասն գալստեան նորին ի զօրսն » ( ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 111 բ ): Երրորդ անգամ Հ. Արղությանը Մինաս Լազարյանին է դիմում 1796 թ. սեպտեմբերի 12- ին Հին Շամախու մոտ գտնվող ռուսական բանակատեղիից. « փութով օր մի յառաջ լինիլ, զքնեազ Դաւիթն յինքն բերել » ( ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 115 ա ):

[31]        Վաղուց ուշադրության առնելով Մ. Կաճկաճյանցի գործունեությունը եւ անծանոթ լինելով նրա մասին հայ մատենագրության մեջ պահպանված վկայություններին, ուսումնասիրողների մոտ նա ընկալվել եւ ներկայացվել է որպես ազգությամբ վրացի գործիչ. տե՛ս В. Г. Мачарадзе, Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетскоэфиопских отношений 80-х годов XVIII века, Тбилиси, 1967: maia guramiSvili. qarTveli mzveravi manuCar kaWkaWiSvili. - qarTuli diplomatia . weliwdeuli. t. 4, Tb., 1997, gv. 208-212.

[32]        Жизнь Артемия Араратского, с. 136-137. Н. Дубровин, Поход графа В. А. Зубова в Персию в 1796 г., - “Военный сборник”, 1874, N 5, с. 18-19.

[33]        Н. Дубровин, նշվ. աշխ., էջ 20.

[34]        АКАК, I, с. 634-635. Г. А. Эзов, Сношения Петра Великого с армянским народом. с. CXII. Армяно-русские отношения, IV, с. 493-494. Մանուչար Կաճկաճյանցիի Շուշի կատարած առաքելությունը արձանագրել է Մ. Ա. Մուրադյանը: Տե՛ս Մուրադյան Մ. Ա. Արեւելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 19- րդ դարի ռուսական պատմագիտական եւ հասարակական մտքի գնահատմամբ, Երեւան, 1985, էջ 37:

[35]        АВПР, СРА, оп. 100/3, 1764-1800, д. 462, л. 48 об.

[36]        Այդ մականունով հայտնի էր Հակոբ Ռայնեգսը:

[37]        ՄՄ, ձեռ. 4496, էջ 137:

[38]        ”Прибыл... из Грузии чрез Таганрок царя Ираклия артилерии порутчик Максим Качкачев, едущий в Каир для свидания с своими родственниками” (АВПР, Сношения Росии с Турцией, 1785, д. 659, л. 38 об. ).

[39]        В. Г. Мачарадзе, Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетско-эфиопских отношений 80-х годов XVIII века, с. 27-35.

[40]        ЗООИД, т. 8, Одесса, 1872, с. 218-219.

[41]        ՄՄ, ձեռ. 2949, թ. 199 բ:

[42]        ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 98 բ. « առ գերազնիւ պարոն Մանուչարն Կաճկաչով ի Դերբենդ՝ 1796 թ. մայիսի 20»:

[43]        e. TayaiSvili, saqarTvelos siZveleni, t. III, Tb., 1910, dok. 276, 350, 351. Մանուչար Կաճկաճյանցին ուղղված Դարեջան թագուհու պատասխան նամակը ( վավ. 276) գրվել է 1797 թ. մայիսի 14- ին: Նույն օրը թագուհին շնորհակալական նամակ է հղել նաեւ Հովսեփ Արղությանին՝ կայսերական ինչ - որ ողորմածության մասին լուրը նրանից իմանալու եւ Արղությանի կողմից հոգատար վերաբերմունքի արժանանալու համար ( նույն տեղում, վավ. 277):

[44]        ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 5, վավ. 5, բնագիր:

[45]        ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 150 ա: Կաճկաճյան տոհմի ներկայացուցիչներին հանդիպում ենք Վրաստանում, Հյուսիսային Կովկասում, Դերբենտում, Բաքվում եւ այլուր: Պահպանվել է 1817 թ. Ղզլարից Հակոբ Գալստյանի նամակը՝ գրված Հայոց կաթողիկոսին, որտեղ հայտնվում է, թե վեց ամիս առաջ ուղարկել է իր քեռորդի Կաճկաճյանների ազգաբանությունն ի հաստատություն, իսկ այժմ էլ ուղարկում է Գեւորգ Խուբովի միջոցով ( ՄՄ, Կաթ. դիվան, թղթ. 31, վավ. 46, 3 էջ, բնագիր, 1817 թ. մայիսի 9): Հաջորդ տարում՝ 1818 թ. հունիսի 20- ին Եփրեմ կաթողիկոսը եւ եկեղեցական խորհուրդը հաստատում են Ալեքսանդր, Հարություն եւ Պողոս Կաճկաճովյանցների ( Կաջկաջյանց ) Սահառունիների տոհմին պատկանելը ( ՄՄ, Կաթ. դիվան, թղթ. 25, վավ. 96): Այս վերջին եւ այլ փաստերը լիովին անհիմն են դարձնում որոշ գիտնականների փորձերը Մանուչար Կաճկաճյանցին ներկայացնելու որպես ազգությամբ վրացի դիվանագետի՝ ելնելով միայն այն փաստից, թե Գ. Ա. Պոտյոմկինին գրած նրա նամակները գրված են վրացերեն լեզվով: Այստեղ մենք գործ ունենք Վրաստանում տարածում գտած մի փաստ - երեւույթի հետ, որի մասին գրել է դեռեւս Սիմեոն Երեւանցի կաթողիկոսը՝ 1778 թ. մայիսին վերոբերյալ իր նամակում՝ դիմելով Թիֆլիսի մելիք Ավետիքին. « Իսկ զի վրացերեն էր գրեալ սա առ սրբազան Վեհըն, վասն որոյ մեղադրեաց, թէ՝ ես Հայոց կաթողիկոս եւ դու՝ Հայ իշխան, այս վրացերէն գիրս ի՞նչ է, որ մեզ գրեալ ես: Գրագի՞ր չգոյր, թէ դու հայերէ՞ն չգիտէիր: Մեզ աստ ո՞վ է վրացերէն կարդացօղ կամ գրագիր, որ դու զքո հայրենին թողեալ՝ օտար լեզուաւ ընդ մեզ խօսիս եւ կամ ի՞նչ դիտմամբ է այս: Ամօթ մեծ է » ( ՄՄ, ձեռ. 4479, թ. 195 ա ):