Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

12
1787 (
՞ ) - Ռուզնամայ

50 Դեկտեմբերի 10 եւ համիրայ 25 թալապայ

Թիֆլիս [ ոյ ] Նորաշէն Սուրբ Աստուածածին անուն եկեղեցւոյ քաթում վասն եկեղեցւոյս ժողովեցեալ դրամն, որ էր ԱՃԺԱ (111) 50 հուն Մադրասիս աստղի աւաք տվինք հինգ հարիւրապետ պարոն Յօսէփ Խատին եւ երեք մին կերպ մուրհակ պարտուց գիր յինք առինք ԴՃէ (407) զիւր ծովու եւ երկրի վնասն ի վերոյ իւր տեղէս ի Թիֆլիս տանելէ ապրանաց վերայ եւ ամենայն ստացուածոցն այլն օվ եւ ամենայն ծախն իւր վերայ, որ ամենայնիւ ամբողջ Թիֆլիս հասնելոցն յետ 30 աւուրց՝ ԴՃէ (407) դանայ Մադրասիս Կումպանու սքյ ռուփին Հնդստանայ ռուփի եւ կամ ֆի մին ռուփին տասնեւհինգ շայի Թիֆլիսու ռայիչ փող, որն որ իւրն յաջողակ լինի տեղն տայ նոյն եկեղեցւոյն աւաքէրէց Տէր Առաքել Շմաւօնին կամ յետ նորին ով ոք աւաքէրէց լինին տայ նոցա, այլ եթէ վնաս ինչ պատահիցէ՝ վնասն իւր բոլոր ապարանաց վերայ բաժանում լինի, ԴՃԷ (407) ռուփուն բաժինն մեզ՝ կառաւարիչք Մադրասիս որբոց Մարութ Յօսեփ եւ Յակոբ Յարութիւն եւ Սէթ Տէր Աւետիս Կոնթէն լինի, որպէս եւ իւր տուեցեալ մուրհակ պարտուցին զօրութիւնն, որ թեպէն գրեցի ի ֆ [ ա ] րդ 21 հմր: [ Վերջ ] 

 

ՄՄ, ձեռ. 10756, թ. 9 ա