Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

22
[1800 թ. հունվարի 11] - ԳԵՈՐԳԻ 12-ՐԴ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՆԱՄԱԿԸ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ 

Սրբազան Մինաս արքեպիսկոպոս եւ համայն միաբանք սրբոյ Աստուածաէջ Աթոռոյդ հոգեւոր հարք իմ.

Ողջունեմ զձեզ սուրբ սիրով եւ շնորհաւորեմ զսուրբ Յարութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ ապա հուշ առնեմ ձեզ այս ինչ աննախանձաբար.

Յայտ իսկ է ձերումդ սրբութեան, որ տերութիւնն մեր ոչ է օտար ի Սրբոյ Աթոռոյդ, այլ ունիմք եւ մեք մասն եւ բոլոր ազգքն հայոց կոչեն զմեզ արքայ ինքեանց, նաեւ գիտեն զմեզ ազգական արքայիցն հայոց:

Արդ, եթէ այդպէս է, ապա ուրեմն պարտիք եւ դուք լսօղ լինիլ սրբոյ Աթոռոյդ օգտակամ բանիցն մերոց եւ տալ հաւանութիւն իսկ:

Զի անցելումն գրեցաք ձեզ ի կողմանէ հայրապետութեան Հովսէփ արքեպիսկոպոսին, որ եւ դուք համահաճութեամբ թուղթ էիք գրեալ առ նա հրաւիրանաց, եւ առ մեզ եւս գրեալ էիք, թուղթն ձեր առաքեցաք առ նա եւ հաւաստեցաք, որ ի սուղ միջոցի գալոյ է:

Բայց լսեմք, թէ ոմանք ի ձենջ յայլ եւ այլ կողմունս ձգտին խոստմամբ կաշառաց, գիտասջիք առ այս, զի թէ զԴանիէլ պատրիարգէն խորհիք, զի նա ըստ բաւականին ունի ստացեալ իշխանութիւն եւ փառաւորութիւն: Գիտեմ ես եւ վկայելոց են ազգն, որ ներկայումս վիճակ Հայրապետութեանն է Յովսէփ արքեպիսկոպոսին եւ նա ունի արժանաւորութիւն իսկ եւ կարողութիւն բարոքապէս կառաւարելոյ զսուրբ Աթոռդ եւ զմիաբանութիւնն ձեր, իսկ եթէ ոք վաղուղեսցէ նախքան զգալ Յովսէփ արքեպիսկոպոսին, եւ դուք կացուցանէք այնպիսոյն Հայրապէտ եւ օծանէք, գիտասջիք այնպէս է լինելոց, որպէս ի ժամանակս Քութուրին, եւ անվերջանալի խռովութիւն եւ երկպառակութիւն յառաջանալոց է, եւորքան ի յիս կարողութիւն գոյ, մինչեւ ի հեղումն արեանս ջանալոց եմ ի վերայ օրինաւոր առաջադրութեանս եւ թէ չիցէր կամքն մեր բարի եւ օրինաւոր, ոչ առաջադրէի, զի ով ոք եւ նստիցի Հայրապէտ, մի եւ նոյն են վասն իմ:

Ողորմութեամբն աստուծոյ յորժամ եկեսցէ Յովսէփ արքեպիսկոպոսն զսուրբ Գեղարդն եւս ընդ նմա առաքեցից, որպէս եւ պատշաճն է, եւ այլ խորհրդաւոր բանսն մեր ի հարազատ եւ ի մտերիմ պաշտօնեայ ազնիւ Գաբրիէլ բեգ Ղօրղանօվէն գիտելոց էք եւ պատուիրեալ եմք դմա, որ փոքր ինչ միջոց, երբեմն յայդր եւ երբեմն Երեւան մնայցէ, այսպէս գիտացեալ ողջ լերուք:

Հարազատ սրբոյ Աթոռոյդ եւ վասն ձեր
բարի կամեցօղ արքայ Վրաց եւ Կախից եւ այլոց Գիօրգի 

 

ՄՄ, ԿԴ, 9/168 հայերեն թարգմ., հաստատված
 
Էջմիածնի 6 միաբանների կնիքներով