Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

18
1798 մայիսի 12 - ՄՈՒՐԹՈՒԶԱ ԿՈՒԼԻ ԽԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀՈՎՍԵՓ ԱՐՂՈՒԹՅԱՆԻՆ

յԱժդարխան

Պսակազգեաց սրբազան արքեպիսկոպոս, իմ ամէնողորմ տէր

Յարգմամբ մեծաւ ընկալայ զշնորհանիշ գիր ձերոյ սրբազնութեան ի յանցեալ փօշտսն եւ յայտնի եղեւ այնու առաւելութիւն սիրոյ ձեր առ իս, զօրէն ճշմարիտ բարեկամի, ուստի եւ իմ խոնարհեալ ի շնորհակալութիւնս, ցանկամ վերստին տեսանել զբարերարդ իմ, եւ ընծայել սրտի իմոյ մխիթարութիւն մեծ:

Առաքեցի ահա յայդր ընդ սուրհանդակի զհաւատարիմն մեր Իբրահիմ բէգն, որպէսն մեր լիովին ի դմանէ յայտնի:

Խնդրեմ մեծապէս, որ ինչ ի կողմանէ մերմէ բանք իցէն դմա խօսելիք, այնց ամենայնից օգնական եւ նպաստ լինիլ մեծաւ հետեւողութեամբ, զի ամենայն մեզապատկան բանք բերանոյ դորին գիտասցէ սրբազնութիւն ձեր, որ թարց կարծեաց խօսք իմ են եւ խորհուրդք սրտիս:

Նաեւ խնդրեմ զգիր բարեկամական սիրոյն ձեր անպակաս առնել յինէն՝ հանդերձ տեղւոյդ որպիսութեամբն, զորս մեծ շնորհ համարիմ ի յիս

Մնամ Ձերոյ բարձր սրբազնութեանն
ամենախոնարհ ծառայ՝ ( կնիք )

 

ՄՄ, Կաթող. Դիւան, թղթ. 8, վավ. 42, բնագիր, կնիք՝ արաբատառ: