Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

19
1798 թ. մայիսի 13 - ՀՈՎՍԵՓ ԱՐՂՈՒԹՅԱՆԻ ԱԲԱՍ ԽԱՆԻՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս. Պետերբուրգ

Առ բարձրապատիւ Աբազխանն ի Հաշտարխան Գրոյն ընկալնուլն, ողորմած կայսեր ուքազն, որ առ նոր գուբեռնաթն Հաշտարխանու, սակս գնալոյն իւրոյ ի Հայրենիսն մեծաւ պատուով, որոյ եւ զօրինակն ընդ գրոյս առաքիլն մեր առ ինքն: Յորդորմունք՝ չմոռանալ զբարեկամական սէրն մեր, որ առ միմեանս եւ եթէ մէլիք Ջիմշիտին բան ինչ անկանիցի նմա, ոչ անտես առնել զնա, որպէս փոխանակ սիրոյ նոցա, զոր սիրեն զնա: Նոյնպէս յանձնարարութիւն վասն ազգին եւ Սրբոյ Աթոռոյն, որպէս գրեալ եմք քանիցս իւրն եւ այլն:

 

ՄՄ, ձեռ. 2951, թ. 177 ա