Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

53. Խորին Անապատ. Փերճեր կամ Պերճեր վանք

Հպագոյն ի Լեւոնկլայ քան ի Բարձրբերդ կարծեմ զմի ի հռչակաւոր եւ հին վանորէից Կիլիկիոյ ` զկոչեցեալն Խորին Անապատ. զորմէ հաւասարաբար ասէ յիշատակագիր ոմն յամի 1302, գոլ « մերձ ի սահմանս Բարձրբերդոյ եւ Լեւոնկլային ` անառիկ դղեկացն ». զշինութիւն վանացն ` հայր մեր Չամչեան ընծայէ Կոստանդնի թագաւորահօր. մարթ է նորոգող կամ վերականգնող համարել, եթէ ստոյգ իցէ գրեալն ի Յայսմաւուրս ` զԳէորգեայ Մեղրկայ, հաստատել ոչ միայն ի Դրազարկ՝ զհսկումն կիրակամտից ` այլ եւ «’ ի Խորին Անապատն ` որ յաշխարհին Կիլիկեցւոց, ի Սիս ». սակայն Մատթ. Ուռհայեցի եւ հետեւող նորին Պատմիչն մեր ` միայն զԴրազարկ յիշեն եւ ոչ զԽորին. վասն որոյ հաւանելի է յԺԳ դարու շինութիւն եւ պայծառանալ տեղւոյս. յորում՝ ի վերջին ամս Ա Հեթմոյ ` Բասիլ ոմն կամ Վասիլ եւ Աստուածատուր եղբայր նորին ` գրելով Ճառընտիր մի մեծադիր, առաջին առաջնորդ եւ առաջին հիմնարկող սուրբ ուխտիս կոչեն զ Ստեփանոս, եւ մաղթելով վասն հոգւոյ նորա ` ոչ շատ կանուխ ժամանակաւ ցուցանեն վախճանեալ. յետ նորա թուի կեցեալ Բարսեղ, որ « զօրինակս ( գրոցս ) պարգեւեաց, ասէ, եւ ինքն զկնի սակաւ աւուրց փոխեցաւ յաստեացս. եւ էր առաջնորդ աստուածաբնակ ուխտին Խորնին »: Քանզի պակասէ բուն յիշատակարան մատենին, այլ մեծութիւն նորին եւ հակիրճ յիշատակքն յայտ առնեն բովանդակ ամս տեւեալ գրչութեանն. զի յէջ 341 նշանակի մահ Հեթմոյ արքայի (1270, հոկտ. 28) եւ յէջ 367-8 ասի. « Յայսմ վայրի խաղաղութեան կարօտանամք  յաղախնածին Հագարացւոց ( յարձակ ) մանէ ». որ թուի նշանակել զեղեալսն յաւուրս Լեւոնի Բ. այն ժամանակի առաջնորդ ուխտին որ եւ ստացող մատենին ` էր Երիանոս, ընդ որում եւ Պետրոս զուգապէս կոչին Դիտապետք մենաստանիս. առ սոքօք եւ « Յովհաննէս կրօնաւոր եւ փակեալ սուրբ Անապատին Խորնին որ օժանդակ եղեւ օրինակիս, եւ այլ միաբան եղբայրութեանն, որք բարւոք յօժարեցան վերասացելոցս եւ ինձ Բասլի »: Յիշին ընդ սոսին եւ « Աստուածատուր քահանայ որ ի բազում կողմանց ջանայր յօժանդակութիւն ». կամ, « որ բնաւին սպասաւորէր նիւթոց եւ ամենայն պիտոյից ». եւ Բարսեղ քահանայ. « որ յարդար ընչից իւրոց օժանդակեաց ի մատեանս յայս ». Տիրացու եպիսկոպոս ` հօրեղբայր եւ ուսուցիչ գրողին, եւ Առաքել նորին եղբայր. Առաքել կրօնաւոր « որ երբեմն տեսուչ էր այսմ անապատի ». Կոստանդ ծերունի հիւրատես,  Թորոս եւ Գրիգոր` տնտեսք, Վարդ մանուկ պարտիզպան, եւ այլ ոչ սակաւ քահանայք, կրօնաւորք  եւ սարկաւագունք. յորոց ի շար անկանի եւ Հիպա հոգեւոր քոյր գրչին եւ մայր Խաչատրոյ սարկաւագի, եւ այլ կին մի անուն Շնոհաւոր, « որ ի չքաւորութենէ իւրմէ ` մի անասնիկ ունէր ծննդական, եւ զայն ` վասն բարի յուսոյն իւրոյ ` յօգնութիւն ետ գրոցս »: Յայսքան եւ յայսպիսի յիշատակս ոչ յաւելու եւ զսրբութիւնս ուխտին, զոր նախագրեալ յիշատակագիրն 1302 ամի ` ծանուցանէ մեզ, գոլ « ընդ հովանեաւ սուրբ Աստուածածնին եւ սրբոյն Գրիգորի եւ սրբոյ Նշանիս եւ այլ Սրբոցս ». գրողն այն է Թումա Հռոմկլայեցի, որ յետ առման այնր կաթողիկոսական աթոռոյ յԵգիպտացւոց ` եւ կոտորմանն բազմաց, ընդ որս եւ ծնողաց եւ հարազատաց իւրոց, խոյս տուեալ եկեալ այսր ` տրտմութեամբ գրէր զգիրս Թղթոց միաբանութեան Հայոց եւ Յունաց: Յառաջ քան զայն եւ յետ Երիանոսի ` առաջնորդ եկաց ուխտին Կոստանդին Պրօնագործ Կեսարացին, յամի 1286 ամբարձեալ ի գահ կաթողիկոսութեան Հայոց, յաւուր Ճրագալուցի զատկին, յ ’13 ապրիլի, եւ յետ չորից կամ հնգից ամաց (1290) բռնադատեալ հրաժարել. որ եւ յետ մերկանալոյ զքահանայապետական զգեստսն եւ ծալելով դնելոյ ի վերայ արծաթի սեղանոյ, « ետ բերել մազեղէն մի սեաւ եւ յոյժ խոշոր եւ զգեցաւ, եւ ի նոյն մազեղինէն քուսիթայ եդ ի գլուխն, եւ ողջունեալ զամենեսին ել ի տանէ եպիսկոպոսարանին միայն եւ լռիկ ». թերեւս դարձաւ այսր ի մենարան իւր յԱնապատն Խորին, մինչչեւ կարգեալ տեսուչ Սկեւռայ, ուր տեսաք զգործ նորա ( յէջս 107-112 ), եւ ուստի վերստին կոչեցաւ յաթոռ կաթողիկոսութեան, եւ հովուեաց ընդ երկար եւս (1307-23): Առ սովաւ ի ժողովս Սսոյ եւ Ատանայ յամս 1307-16, ընդ միաբանեալսն յիշի առաջնորդ Խորին Անապատի ` Բարսեղ: Յետ սորա յամի 1319 հայր Կոստանդ, որ կոչէ զինքն « անպիտան եւ անիմաստ սպասաւոր բանի ». այլ զի ասէ « յորժամ էի պաշտօնեայ սուրբ ուխտին Խորնին », թուի յետոյ հրաժարեալ. սա յամին յայնմիկ նշանակելոյ ` ասէ կարգաւորեալ զՃաշոց Գունդստապլին, Սմբատայ ` հրամանաւ Պաղտին Մարաջախտի ժառանգողի զնոյն, վերածելով զԾննդեան եւ զԱւետեաց տօնս ` ըստ աւուրց լատինական ամսոց, եւ ըստ սահմանի ժողովոցն եղելոց յաւուրս նախայիշեալդ Կոստանդեայ կաթողիկոսի եւ Օշնի թագաւորի:

Յետ այսոցիկ  մի անգամ եւս գտանեմ զյիշատակ Անապատիս յամի 1325, ընդ յիշատակի այլոյ մենաստանի ի նոյն կողմանս, այն է Փերճեր կամ Պերճեր. ըստ յետնոյս անուանագրէ Խաչատուր սարկաւագ գրիչ աւետարանի միոյ անդ ` յամի 1299, վասն Սարգսի քահանայի եղբօր Պօղոսի կրօնաւորի. յիշէ եւ զ Պօղոս քահանայ « որ աշխատեցաւ յըղորդել սըմա » ( մագաղաթին ), այլ եւ զԴաւիթ եւ զԹորոս, որք թուին միաբանք, եւ զեկեղեցիսն Ս. Սիոն եւ Ս. Նշան: Յետ ամաց քսան եւ վեցից ծանուցանէ այլոյ մատենի գրիչ, այսու օրինակաւ եւ ձեւով, ( եւ փոխանակ պիտակ կոչեցելոյ զինքն սպիտակ գրելով )

 

 

Ի նմին մատենի գտանի այլուր գրեալ եւ այս յիշատակ. « Կոստանդեայ Հեթմընցւոյ Տէր ողորմեա, եւ ամենայն  ուղիղ  հաւատացելոց » [1]: Յիշի եւ յամի 1342 ընդ ժողովականս Սսոյ ` Դաւիթ հայր Փերճերոյ, David Abbas de Perger, գրեալ ի լատինն. եւ զի անծանօթ էր անունդ յառաջագոյն ` Չամչեան հայր մեր վրիպակ կարծելով ` փոխեալ է ի վանք Փրկչին:

Ոչ այս միայն վանք, այլ միւս եւս եւ ի նոյն սահմանս Խորին Անապատի ` շինեալ ասի ի Կոստանդնէ թագաւորահօրէ, Միակեցեր անուանեալ. որոյ առաջնորդ համարի յիշեալ Հայրս մեր ` զ Ստեփաննոս  ի նմին ժողովի Սսոյ. բայց ի լատինն անծանօթ իմն անուն գրի վանացն Quessedan?: Ոչ գտի ի գիրս յիշատակ ինչ զտեղւոյս. որպէս եւ ոչ զ Լիսանկան վանաց, զոր ` նոյնպէս ասէ Չամչեան ` հաստատեալ Թագաւորահօրն, այլ ոչ նշանակի սահմանն, մօ՞տ իցէ եթէ հեռի ի կողմանց Բարձրբերդոյ իսկ ուր յետնոյս առաջնորդ կոչի Կոստանդին ` ի նմին ժողովի, ի լատինն անուն տեղւոյն գրի Lisernat ( Լիսեռնատ ):

 

 

[1]             Առ դիւրութիւն ընթերցուածոյ լուսատիպ յիշատակարանին նախակարգելոյ՝ որ ի հանդիպակայ իջի (152) ընդօրինակեմք զնոյն հանդերձ յաւելուածովն. « Յամի եւթնհարիւր եւ եւթանասուն եւ չորսերորդի թուաբերութեանս Հայոց (1325) ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնի որդւոյ Աւշին թագ՛՛։ եւ ի կաթողիկոսութեանն Կոստանդեայ Լամբրունցւոյ. գրեցաւ երգս այս շարականի ի ձորս Խորին անապատի ի վանքս Փերճեր։ Ընդ հովանեաւ սուրբ Սիոնի եւ սուրբ Նշանացս Քրիստոսի ձեռամբ սպիտակ եւ ձեւով անուամբ քահանայի Կոստ։ Ի խնդրոյ սրբասէր եւ աղաւնատիպ ծերունի հաւրն Թուխանի։ Ի վայելումն դեռաբոյս պատանեկին քեռորդւոյ նորին Պաւղոսի։ Արդ աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշեցէք ի բարին Քրիստոս զվերոյգրեալս այս զծերացեալ կրաւնաւորն Թուխան, եւ զբարեպաշտուհի քոյրն Թանկ, եւ զծնողսն իւր զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, զհայրն իւր Անձրեւ եւ զմայրն իւր եւ զամենայն զարմն իւր։ Ընդ նմին յիշեցէք զհեզն եւ զբարեբոյս միւս քեռորդին իւր Կիրակոս. նաեւ զողորմելի գերիս ծրագրաւղ սմին Կոստ. եւ անմեղադիր լերուք զի կար մեր այսչափ էր. եւ յընտիր աւրինակէ էր » ։