Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

65. Տիանա քաղաք

Գլխաւոր շինից գաւառիս ի հնումն էր ՏԻԱՆԱ (Τὰ Τυάνα, Tyana) քաղաք. ի հողաբլրի կառուցեալ եւ սա, եւ իբր ձեռակերտ Շամիրամայ համբաւեալ, կամ թէ ոչ նորա ` այլոյ թագաւորի Ասորեստանեայց. եւ ճանաչի ցարդ ի մնացորդաց հին շինուածոցն քայքայելոց, յերի Գիլիսէ-հիսար գեօղաւանի, երիւք եւեթ մղոնօք ի Մ. հարաւոյ Պօռի, նման նմին ի բարգաւաճ եւ բարեբոյս սահմանի, առ նովին Գզըլճէ գետակաւ: Հանգոյն Անտաւալի մի յիջեվանաց էր եւ սա արքունի պողոտային, որ ի Սարդիկեայ Լիւդիոյ տանէր յանցս Կիլիկիոյ եւ ի մայրաքաղաքն Տարսոն. ընդ այն էանց Կրսերն Կիւրոս, որպէս նշանակէ հետեւող նորին Քսենոփոն, Դանա կոչելով զքաղաքն, Δάνα, ընդ այն անցին եւ Մեծն Աղեքսանդր եւ հռոմէական բանակք. ոմանք ի նախնի հեղինակաց գրեն եւ Թոանա, Thoana [1], որպէս թէ շինեալ ի Թոասայ թագաւորէ Տաւրոսի կամ Թրակաց. մականուանեցաւ երբեմն եւ Եւսեբիա տաւրոսական, իբրեւ սրբազան իմն քաղաք, վասն մեծի մեհենի միոյ Արամազդայ ` առ սրբազան աղբերաւ, որ փարսախաւ հեռի ի Հս. Ել. քաղաքին բղխէ ի լճակէ կամ յաւազանէ ուստեք, 100 ՛ ունելով երկայնութեան եւ 50 լայնութեան. հանապազ պղպջալով ջուրցն եւ ոչ երբէք զեղանելով արտաքս, շուրջ պատեալ մեծամեծ հատորօք դրուագեալ վիմաց, յորոց շատք վարեալ են ի կազմութիւն փողրակի ի պէտս ջրաղացից. բայց եւ ագուգայ մի մեծ կրաքարեայ գործեալ էր Հռովմայեցւոց առ ի բերել զջուրն ի քաղաք անդր, եօթն մղոնաւ ի բացուստ ` ի Հս. Ել. որոյ ցարդ կանգուն կան յիսնիւ չափ կամարք. մեծագոյնք եւ բարձրագոյնք ` մերձագոյն ի քաղաքն, ցածագոյնքն ` առ բլրին ` ուր բղխէ աղբիւր անհատահոս ` թափեալ յաւազան 40 կամ 50 Չ. երկայն. Գըզլար կէօլ կոչի այժմ լճակս այս: Սակաւուք հեռի յարեւմտակողմն ի ստորոտս բլրոց ` կայ այլ աղբիւր բղխեալ ի խոռոչէ քարաժեռի ի բոլորակ խորւոջ ` իբր 30' տրամագծաւ, եւ անցեալ ջրոյն ընդ երկրաւ ընդ 40 կամ 50', ելանէ արտաքս եւ գործէ մեծագոյն եւս ջրժողով լճաձեւ, որոյ եւ եզերք ` մասամբ ձեռագործ յարդարեալ են, որպէս թուի ի պէտս ոռոգման ագարակաց: Ոչ սակաւ նշխարք հին շինուածոց են յաւանին եւ շուրջ զնովաւ, կճէից եւ այլ ընտիր քարանց, հիմունք տաճարաց եւ սիւնք սրբատաշք, յորոց զմին միայն դորացի ոճով եօթն Չ. բարձր ` կանգուն եգիտ ճարտարն Դեսիէ. եւ յետ նորա եկեալ Հէմիլդըն անգղիացի յամի 1837 (4 օգոստ. ), ետես եւ զգործարանս բորակի ` զոր յիշէր մերս Ինճիճեան ` երեսուն ամօք յառաջ, եւ ասէին արդ ամի ամի 40, 000 հօխայ գործել: Հարաւակողմն աւանին ճախճախուտ է եւ խոնաւ, բազում առուաց եւ աղբերաց սեաւ եւ սկախառն ջրովք ողողելով զվայրն: Երկու մղոնաւ հեռի ի շինէն են եւ այլ եւս դառնահամ աղբերք, եւ մերձ ի նոյնս ` լճակ կամ ոփ մի ի դիւր վայրի 40 ՛ տրամագծաւ, դառն եւ պղտոր ջրով, պղպջակուտ եւ ցայտուկ, մանաւանդ ի կենդրոնին, ուր եւ ոտնաչափ բարձրութեամբ ի վեր պուղի սիւն ջրոյ ըստուար ոտնաչափ եւ կէս, ուժգին շառաչմամբ, այլ ոչ բնաւ զեղանի արտաքս, եւ ոչ առու արձակէ. ջուրն ծծըմբահոտ է եւ ցուրտ: Սա համարի համբաւեալն ` ի նախնեաց եւ սրբազանեալն Ասմաբէոն աղբիւր (Asmabeon), առ որոյ եզերբ կանգնեալ էր մեհեանն Արամազդայ: Դոյզն ինչ հեռի յաղբերէս ` ամբառնայ ի դաշտին բլրակ մի գաճաքարեայ եւ ալապաստրեայ երակօք, նշանակ հանքային աղբերաց. յոր սակս եւ թուի գործեալ առ նմին գեղեցիկ կճեայ բագին մի եւ խորշ լայն ի վերայն: Են եւ յայլ մերձաւոր բլուրս քարափոր այրք ` երբեմն գերեզմանք, եւ առ քրիստոնէիւք փոխեալք ի մատրունս, յորս բազում խորշք են եւ դարանք: Յառաջին դարս ` Տիանա թեմ մի էր մեծի եպիսկոպոսապետին Կեսարիոյ, այլ ի կէս Դ դարու յերկուս բաժանեալ աշխարհին ` Տիանա առանձինն արքեպիսկոպոսանիստ կարգեցաւ Բ Կապպադովկիոյ. ընդ որ տհաճէր եւ գանգատէր յոյժ Մեծն Բարսեղ, եւ բազում վէճք եղեն ընդ երկոսին նահանգսն վասն թեմիցն բաժանման: Հռչակեցաւ յոյժ քաղաքս վասն ի նմին ծննդեանն եւ քարոզութեան եւ ստապատիր հրաշից ` Ապոլոնիոսի խաբեբայի յԱ դարու, զոր հեթանոսք կամէին հակառակ կանգնել Տեառն մերոյ Յիսուսի, եւ Փիլոստրատ ոմն գրեաց յերկար զվարս նորա եւ զառասպելս. զորս թողեալ առասպելասիրաց ` հաճոյասցին մեզ մի անգամ եւս բանք Ս. Լամբրոնացւոյն ` երկամաւ յառաջ քան զմահն (1196) գրեալք ` զԼեւոնէ Մեծէ, ի յիշելն զնորոգ շինութիւն Լուլուայ ամրոցին, եթէ « ընդարձակեաց նովաւ զՀայաստանեայս ` թագաւորի Լեւոնի ձեռն, եւ նովաւ կարողացաւ Բ Կապադովկիոյ, յորում մայրաքաղաք Տիանայ. արտահանեալ զնորաշէն ամուրն ի փառս Քրիստոսի եւ ի զօրութիւն քրիստոնէից »: Թէ յառաջ թէ յետոյ հաստատեցաւ ի նմին եպիսկոպոսական աթոռն Հայոց ` ոչ գիտեմ հաւաստեաւ, բայց զի էր ի սկզբան ԺԴ դարու Ներսէս եպիսկոպոս Տիանեայ, եւ յետոյ յամի 1341 Գրիգոր եպիսկոպոս ի ժողովին Սսոյ ` առ Մխիթարաւ կաթողիկոսիւ:

Նման ինչ Տիանեայն աւերակաց կարծելի է եւ երիւք մղոնօք չափ յելից հարաւոյ նորին ի գեղջն Գարաճա­էօրէն, զի նշանակէ անունն Սեւ աւերակս. այլ որպիսի՞ս՝ ոչ գիտեմ: Եւ ի սորա ելից հարաւոյ եւ յարեւմտեան ստորոտս Գըրգ-պունար լերին ` կայ գեօղն Պօղազ, որոյ անուն յայտ առնէ զանձուկ փողն, այսինքն զնրբուղի ճանապարհն ` որ ընդ մէջ Տիանեայ եւ Կիլիկեան մտից:

Միջոցն Տիանեայ եւ Առակլեայ ի հիւսիսային ստորոտս Պուլղար լերանց ` սակաւածանօթ է. ի թիկունս նոցին ` յայնկոյս վաղ տեղագրեալ կողմանց արեւմտեան հովտաց Սարոսի, իբր չորիւք մղոնօք հեռի յՈւլու - գըշլայէ ` ի հիւսիսոյ կուսէ նշանակի հանգրուան մի ի լեռնամիջի, Ալան-չիֆտլիկ անուն, յորմէ նոյնքան հեռի ընդ արեւելս ` Քէօթէ? (Köthey) գեօղ. ընդ արեւմուտս ` երեք մղոնաւ յԱլանայ ` Շիզ քէօյ? եւ ի սմանէ նոյնչափ եւս ընդ արեւմուտս ` Չայան գեօղաւան ի վերայ ճանապարհին որ ընդ Առակլի եւ Տիանա, որ եւ սահմանագլուխ համարի առաջնոյն, անջրպետ ունելով զթեւս Պուլղար լերանց ի հարաւոյ ի հիւսիս յառաջելոց, յորոց յահեկէ ջուրքն հոսեն ընդ հիւսիս արեւմտից յԱռակլի, եւ ի ձորակս նոցին են արդ յիշեալ տեղիքդ, եւ որ ի հիւսիսոյ Չայանայ փարսախաւ հեռի Թէքքէ հանգրուան: Ի Չայան ` ուղեւոր ոմն եւրոպացի յամի 1833 համարէր 200 տունս եւ 1000 բնակիչս. յետ 40 ամաց համարէին 2000 ոգիք, յորոց կէս կորեաւ ի սովու կարէ ձմերայնոյ 1873-4 ամին, հանդերձ 10, 000 ոչխարովք եւ արջառօք նոցին, եւ մշակութիւն նուազեաց. բայց հովիտքն եւ բլուրք ` հռչակին յոյժ ծաղկազգեստ լինել եւ խնկահոտ ի գարնայնի [2]:[1]             Թերեւս չիցէ անդէպ կարծել զառաջինն Անահտայ նուիրեալ քաղաքն, ըստ անուանն որպէս կոչի առ Լատինս դիցուհին այն, Diana, եւ յաջմէն ընթեռնլով զնշանագիրսն՝ Անաիտ լսի։

[2]             Տէվիս, 233 ։