Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

104. Շինուածք

Հասեալ ցայս վայր յիշատակաց քաղաքիս, եւ մինչչեւ յառաջեալ յազգայինս, ի դէպ վարկանիմ շուրջ ակն արկանել ի Տարսոն, եւ քննել զոր ի նմայն մնացուածս շինուածոց ` յառաջնոց անտի նորին տիրապետաց, որոց դար ի դարէ նշխարելով ` տակաւին նշմարին եւ յայժմուս հետք եւ հիմունք: Եւ նախ, վասն դրից քաղաքին ` զորմէ վէճ է ` յուշ լիցի. քանզի որպէս ի վերդ նշանակեցաք ` ըստ բանի միոյ ի մերոցս իսկ. զոր եւ Ասողիկն կրկնէ, եթէ Տարսոն « պէս գունակ Բաբելոնի. զի եւ ընդ սորա մէջն անցանէ գետն Կիւդնոս, որպէս Արածանի ընդ մէջն Բաբելոնի ». արդ զի քաղաքն գտանի յաջմէ կամ յարեւմտից միայն գետոյն, թուեցաւ ոմանց յայժմու գիտնոց ` եթէ տեղափոխեալ է գետոյն. բայց այլք անայլայլակ համարին եւ զգետն եւ զքաղաքն. իբրու զի ոչ գետն գլխովին ընդմիջէր զքաղաքն, այլ առուք ինչ նորին, որպէս եւ զարդիս է տեսանել. մանաւանդ զի պարիսպքն եւ ամենայն հին շինուածք ` կան յայնկոյս գետոյն, եւ յահեկէն մեծ ինչ որ երեւի. յիշելի է եւ այս ` զի այժմեան Տարսոն ի մասն մի կամ ի քառորդ հնոյ քաղաքին պարագրի, եւ մեծագոյն մասնն հաւասարեալ է հողոյ կամ ծածկեալ հողակուտով, իբր 152 ոտնաչափ թանձրութեամբ, մինչեւ սեանց իսկ եւ կամարաց հին շինուածոց ` հաւասարել նորոյ յատակին: Հնագոյն ի շինուածսն արժան էր ասել զպարիսպն եթէ չէին բազում անգամ կարկատեալք, հազիւ ի հիմունսն թողլով նշմար ինչ վաղնջական հսկայակերպ ոճով:

 

 

Գլխաւոր եւ եզական մնացուած եւ կարի հին ի Տարսոն ` է անուանեալն ի Թուրքաց Տէօնիւկ-դաշ [1] կամ Տէլիկ-դաշ, եւ համարեալն հասարակօրէն Գերեզման Սարդանապալլու, ի Հր. Ել. կողմն քաղաքին, մերձ ի Տէմիր-գափու ( Երկաթի դուռն ), եւ կայ զարդիս ի պարտիզի ուրեք. շինուած մեծ եւ երկար քառակուսի, իբրեւ 42 Չ. երկայն, 20 Չ. լայն, եւ իբր 8 ՛ բարձր. զանգուած հեղեղաքարի, կրի եւ աւազոյ. յերկոսին ծայրսն կան քառակուսի փոսք իմն ի նմին զանգուածոյ կազմեալք, մին մեծ եւ հողով լցեալ, միւսն փոքր եւ դատարկ, յորում եւ երեք քառակուսի փորածք են, առ որովք երեւին յորմն խորշք կամ գոգք, որպէս թուի տեղիք հաստատութեան մութից ` բարձողաց զձեղուն շինուածոյն, որոյ մի միայն մուտք երեւի ի Հս. Մ. արտաքոյ ` 10 ոտնաչափ լայն. հանդէպ Հս. Ել. կողման շինուածոյն կայ որմն զուգահեռական, եւ անդր քան զայն նոյնպէս զուգահեռական նմին այլ որմն կամարակապ ձեղուամբ ` որ կործանեալ է:

 

 

Զանգուած շինուածոյն խաւ ի խաւէ, մէն իբր կէս Չափ թանձրութեամբ. որոց ի ստորեւն ագուցեալ են բեկորք սպիտակ եւ պաղպաջուն կճոյ, որպէս եւ այլ ուրեք ուրեք, թէ եւ արդ ծածկեալ են: Երեցուն յիշեալ մասանց շինուածոյս ` միանգամայն 115 Չ. լինի երկայնութեան. թանձրութիւն որմոցն 6 1 / 2 Չ. երկայնութիւն մեծի քառակուսի փոսոյն 23 Չ., լայնութիւնն 16 1 / 6. փոքուն երկայնութիւն 18 Չ., լայնութիւն 11. բարձրութիւն նոցին 7, 60: Ոչ կարացին քննողք եւ գիտունք ստուգել զինչութիւն շինուածոյս, այլ յոլովք միաբանին գերեզման ասել, ոմանք Սարդանապալու, այլք Յուլիանու. այլք համարին մեհենատեղի կամ բերդ կամ գերեզման ոչ միոյ ` այլ բազում աւագ որերոյ. եւ հաւանագոյն եւս ` ատրուշան մեծ կամ մեհեան արեգական դից Տարսոնի, խարուկալոյց պաշտամամբք. բայց յամենայն գիտնոց վկայեալ է աննման եւ նորաձեւ իմն լինել շինուածոյն [2] ։

Ագուգայ. հռոմէական շինուած կամարակապ, մերձ յայժմեան շուկայ քաղաքին ընդ երկայնութիւն փողոցի միոյ: Կայ եւ այլ փոքր ագուգայ արտաքոյ քաղաքին ի ձախմէ գետոյն, զոր արդ բերդ անուանեն բնակիչք կողմանս, երկոքին եւս պատեալ զանգուածով խճախառն եւ աւազակուռ: Յայտնեցան ընդ յատակաւ քաղաքին կամարակապ ջրանցք լուալեաց, գլխաւորն 4 Չ. բարձրութեամբ եւ 2 1 / 2 լայն, այլք 1 1 / 2 բարձր եւ կէս Չ. լայն. ամենայնն ի գետ անդր տանելով: Հռոմէական շինուած երեւի եւ Կամուրջն եռակնեայ ` յարեւելից քաղաքին, նորոգեալ անշուշտ յայլեւայլ ժամանակս: Չիք այլ ինչ շինուած հին կանգուն մնացեալ ի Տարսոն, ոչ մեհեանք եւ ոչ կամարք յաղթանակաց. բայց միայն արձանագիրք ի զերծ քարինս ` ագուցեալք ուրեք ուրեք ի նոր շինուածս, պիտանիք հնասիրաց, այլ ոչ կերպարանիչք քաղաքին: Արտաքոյ պարսպաց քաղաքին կան եւ այլ ինչ հետք հռոմէական գործոց. ի հարաւային արեւելեան կողման բլուր մի է Կէօզլիւկ-գալէ անուանեալ, եւ երեւի ի հնումն լինել գերեզմանատեղի մեծ, յորում բրեալ ` գտանին կաւեղէն պատկերք եւ քանդակք հեթանոսականք բազում յոյժ, շատք յունական քան հռոմէական: Յարեւելեան կողս բլրին է Մարզանոց կամ Կռուանոց, զոր յիշէ եւ Ստրաբոն, կիսաբոլոր ձեւով, կոփածոյ քարամբք ի ստորեւն, խճախառն ի վերնակողմն. բայց գրեաթէ մեծաւ մասամբ ի բաց հանեալ եւ ի նոր շինուածս վարեալ են քարինքն: Ի հիւսիսոյ նորին է Ասպարէզն, արդ յագարակ փոխեալ մշակելի. ուր կատարէին առ կայսերօք խաղք, հանդէսք եւ ժողովք. զի Տարսոն էր ժողովատեղի խնամակալ տեսչութեան քաղաքաց Իսաւրիոյ, Կարիոյ եւ Լիկայոնիոյ, հաստատեալ անդստին ի ժամանակէ իշխանութեան Յունաց ` յառաջ քան զտիրել Հռովմայեցւոց, եւ կոչէր ժողովն Κοινόν Κιλικίας, Կիլիկեան Դաշնակցութիւն:

 

 

Ի բիւզանդական շինուածոց՝ նշանաւոր է մերձ ի Կէօզլիւկ գալէ, Խանճի-գափու կոչեցեալ դուռն, ի Հր. Մ. պարսպաց քաղաքին, յորոյ ձախմէ կայ խորշ մեծ տեղի անդրւոյ ի բաց բարձելոյ։ Բիւզանդական է եւ Բերդն Տարսոնի, ի Հս. Ել. հուպ ի քաղաքն, ի հարաւոյ ունելով զդուռն, կրկին պարսպօք պատեալ եւ խրամով. մարթ էր արդեօք գտանել ի նմին եւ հայկական յիշատակս ` եթէ չէր ի ժամանակի եգիպտական մարտից աղարտեալ ի ճայթմանէ վառօդարանի միոյ, եւ յետ այնր քանցեալ ի վիմացն: Գտանին յայլեւայլ կողմանս քաղաքին նշխարք քանդակաց, քարանկար յատակաց հռոմէական եւ բիւզանդական դարուց, այլ արձանագիրք ոչ, կամ դոյզն ինչ: Պատուականագոյն ի մնացուածս հնութեանց համարեցաւ շիրիմ մի սպիտակ կճեայ ` յորում կային դեռ ոսկերք թաղելոյն, եւ առաքեցաւ յԱմերիկացւոց գունցէն ` ի մայրաքաղաք իւրեանց Նոր Եօրք, յամի 1871: Նշանագոյն շինուած թերեւս քան զյոլովս ի յիշեցելոցդ ` իցեն Գետնայարկք կամ Գետնադամբանք Տարսոնի, զորոց ոչ ունելով կարեւոր եւ փափագելի ծանօթութիւն, թողում յառ յապայն ստուգութիւն:

 

 

[1]             Այսպէս անուանեալ ըստ աւանդութեան Թուրքաց ոմանց, վասն հիմն ի վեր շրջելոյ շինուածոյն՝ անիծիւք մարգարէին իւրեանց, ի պատուհաս տանուտեառնն անարգողի զինքն։

[2]             Տիկինն Պելճիոյոզոյ՝ որ ի պանդխտութեան իւրում ի Փոքրն Ասիա, եկն եւ ի Տարսոն եւ ետես զտեղին զայս, յամի 1863, լաւ եւս համարեցաւ տգիտանալ քան քննել. բայց խոստովանի զի զգաց տխրութիւն իմն տարտամ, եւ անստուգութիւն ոչ անհաճոյ։ «On éprouve, en parcourant cette mystérieuse enceinte, une incertitude vague et mélanconique qui vous plonge dans les abîmes du passé sans vous enchaîner ni à une époque, ni à une nation définie; incertitude qui n'est pas sans un charme singulier». Belgiojoso, 403.