Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

138. Ծով Հայոց. Գաւառք

Վերջինս այս բաժին Ծովային Կիլիկիոյ, որ եւ վերջին համօրէն հայկական աշխարհին Սիսուանայ, բովանդակէ զարեւելեան հիւսիսային խորշ եւ զունջ Միջերկրական մեծի ծովուն. ոլորտք նորին յարեւմտից ի հիւսիսոյ եւ յարեւելից ` են անձուկ ափունք ցամաքի պարսպեալք ի լերանց. յառաջին կողմանէն ` լերինք Մսսայ եւ որք ի նոյն կցորդեալք երկուստեք ` ոչ անանջատք եւ միայարք. ի հիւսիսոյ ` անստոյգ են գնացք լերանցն, եւ սահմանն ընդարձակագոյն ` ընդ մէջ երկրի ձգեալ ընդ կողմն Թլայ. յարեւելից ` մի ըստ միոջէ կանգնին Սեաւ լերինք, Ամանոսեան լերինք եւ Պիերեան լերինք, զորս մարթ է միահամուռ յանուն Ամանոսի կոչել: Մերձաւոր լերինք ոլորտից ծովածոցոյն ` յոլովագոյն մասամբ կրաքարուտ են, պէսպէս զանգուածով, այլայլեալք հրաբղխային ներգործութեամբք, եւ ձեւով յոյժ վայելուչք վկային: Իսկ ի հարաւոյ ` ծովն ինքն սահմանակալ կայ, մուտս բացեալ իբրեւ ընդ մէջ երկուց սեմոց անփակ դրան ` ընդ մէջ նախածանօթ Մեգարսոսեան հրուանդանին եւ ընդ Հռոսիկեան սարի, Rhosicus scopulus, որ յԱրաբացւոց կոչեցաւ Խոզագլուխ, Ռաս-Խանձիր. որք եւ զուգահեռական դիրս ունին, իբրեւ 25 մղոնաւ տարակացք. գրեաթէ նոյնչափ է եւ լայնութիւն Ծոցոյն մինչեւ ի ծագն ` յարեւելեան ափունս. զի ի հարաւոյ արեւմտից ընդ արեւելս հիւսիսի ձգի քսակաձեւ իմն խորշն այն ` իբրեւ 45 մղոն ընդ երկայն: Արեւելեան սահմանահատ լերինքն զատուցանեն զԿիլիկիա եւ զամենայն աշխարհ Փոքուն Ասիոյ ` յաշխարհացն Ասորւոց: Ըստ նշանակեալ չափուցդ երկայնութեանն եւ լայնութեան ` ահա ոչ կարի ընդարձակ ինչ է ծոցս այս, որպիսիս ունի Միջերկրականն ի միջոցս այլեւայլ կողմանց երից մեծ հատուածոց հին երկրագնտի. այլ թերեւս քան զբնաւս անքոյթ՝ շրջապարիսպ հողմարգել լերամբքն, եւ գեղեցիկ եւս քան զբնաւս ` կապուտագոյն ալեօք, գոգաւոր ձեւովն, եւ յաւէտ դարական յիշատակօք վաղեմի ժամանակաց եւ ազգաց, եւ եւս առաւել ` բաղդավճիռ նոցին պատահարօք. քանզի բազում անգամ յանձկութեան ափանցս այսոցիկ ` կատարեցան եւ կնքեցան նսիհք եւ օրհասք ազանց, եւ հուսկ մարթ է ասել զՀայկազանցս, որպէս տեսցի յառաջիկայդ:

Յետ հազարամեայ անցից եւ փոփոխութեանց ` զարդիս գլխաւոր շինատեղի Արեւելեան ծովափանցս ` ի միջավայրս արեւելեան ափանցն ` է Աղեքսանդրեակ քաղաքիկ, յորոց անուն հասարակօրէն կոչի արդ եւ ծոցն, Golfo di Alessandretta. այլ զառաջինն կոչէր Իսսեան ծոց, Ισσικός κόλπος, յանուն Իսսոս քաղաքի ` որ էր յարեւելից հիւսիսոյ փարսախօք ինչ հեռի յափանց ծովուն. պատմահայրն Երոդոտոս կոչէր Միւրիանդրեան ծոց, յանուն բարգաւաճ քաղաքի միոյ մերձ ի Հռոսոս. իսկ ըստ մեզ ` Ծոց Հայոց. զի առ հարստութեամբ Ռուբինեանց սովորութիւն եղեւ, ( որպէս եւ պատշաճն պահանջէր ), արեւմտեան ազգաց եւ վաճառականաց յաճախելոց անդր ` այսպէս կոչել զայն. նա եւ վաղ իսկ ուրեմն ` գրեաթէ հազար ամաւ յառաջ ` Ամմիանոս Մարկելոս պատմիչ թուի նոյնպէս կոչել զայս ` Ծոց Հայոց, Armenicus Sinus. ուրեմն եւ անդստին ի Դ դարէ ` ցայսվայր սփռեալ էին Հայկազունք. եւ ոչ միայն Ծոցն ` այլ եւ համօրէն միջոց ծովեզերաց ` ուր իշխանութիւն Հայոց Ռուբինեանց տարածէր ` կոչեցաւ ի միջին դարս ` Հայոց Ծով, Mare Armeniæ, եւ ի Փռանկաց Mer d’Herminie, կամ Ծովեզերք Հայոց, Riperia Armeniæ լատինարէն, եւ մինչեւ ցվերջ ԺԵ դարու իսկ ` ի դիւանս եւ առ պատմիչս Վենետաց, Le Marine dell’Armenia. վասն որոյ եւ մեզ գրեաթէ հարկ իսկ էր այսպէս ` Հայոց Ծոց անուանել զգոգս այս Մեծի ծովուն, զորոյ ոլորտս կայ մեզ տեղագրել: Բայց որպէս ի հնումն յանուն բարգաւաճ քաղաքին Իսսոսի եւ ի նորումս ` Աղեքսանդրեդդայ, ի միջին ժամանակս անդ ` յանուն մերոյս Այասայ շահաստանի ` կոչէր յաճախ Ծոց Այասայ, Golfo di Layazzo, եւ յեղմամբ Golfo delle Giazze եւ այս ոչ միայն յԺԳ եւ ի ԺԴ դարս ` յորս բարգաւաճէր քաղաքն այն հարուստ հանգիստ նաւաց, այլ եւ անագան յոյժ ` մինչեւ յամս 1621-3 ՝ գտանեմ նոյնպէս գրեալ յԻտալացւոց ոմանց ուղեւորաց:

Գրեաթէ ի միջավայրս արեւմտեան ափանց ծովածոցիս ` են արդ մուտք կամ թափումն Ջահանայ, որ երբեմն աւելի քան քսան մղոնաւ ընդ արեւմուտս էր, անդր քան զՄեգարսոսեան հրուանդան, եւ երբեմն անդրագոյն եւս. եւ մինչ տակաւին արտաքոյ քան զԾոցս էին մուտքն ` երկու հազար եւ աւելի ամօք յառաջ ` գուշակութիւն իմն ասէին լեալ պատգամաց [1], եթէ « Եկեսցէ ժամանակ ` զի լայնախաղաց յորձանք Պիւռամու ` յառաջեալ հասցեն մինչեւ ցսրբազան ափունս Կիպրոսի ». քանզի հանապազ վարէր զհող եւ զխիճ ի լերանց Կատաոնիոյ եւ Կիլիկիոյ. իսկ զարդիս խոտորեալ այսր յարեւելս ` նոյնպէս աւազակոյտ մեծ ամբարձեալ եւ ընդլայնեալ է զծովափունսն, ծածկելով ` ըստ ոմանց՝ զաւերակս Սեռեպօլիս քաղաքաւանի, զոր համարին յարեւելից հրուանդանին լինել. իբրեւ տասն մղոնաւ չափ տարածանի աւազուտն ընդ Հր. Մ. գետաբերանոյն, որ սուղ ինչ պակաս 500 ՛ լայն է, այլ ծանծաղ եւ ոչ որպէս երբեմն նաւարկելի. նաեւ ի սկիզբն ԺԲ դարու մինչեւ ի Մամեստիա ` ասի նաւաց գալ ընդ Ջահան. եւ դիտելով զձեւ ծովափանցն ` գուշակի վեց մղոնաւ չափ յառաջեալ աւազոյ կուտակին քան զսկզբնական ծովեզրն: Առ գետաբերանովն ` երամանան հոյլք ջրասէր հաւուց, եւ ի շամբսն կաղաղանան կինճք: Կարծէ Ստրաբոն թէ եւ Կարմալոս գետ ` զայս օրինակ վարելով հող եւ խիճ ` քանդեալ էր զծովափունս առ Մալլոսիւ. բայց զի անմիաբան է նա յասացուածս իւր, եւ այլ հեռագոյն ուրեք նշանակէ զնոյն կամ զնոյնանուն գետ, ընդ երկբայութեամբ մնայ խնդիրն: Չկան եւ այլ նշանաւոր ինչ ջուրք թափեալք յահեկէ Ջահանայ, այն է յարեւելից. այլ վտակ մի յանկեան ծովածոցոյն, թէ եւ այս կողմն ցամաքի ընդարձակագոյն է քան զայլ ոլորտսն. իսկ յարեւելից կուսէ ` յԱմանոսեան լերանց իջանեն գետակքն Տէլի-չայ, որ է Պինարոս նախնեաց, եւ Մէրքէզ ` որ է Կարսոս: Գլուխ կամ ներքսագոյն գոգ ծովածոցին ի Հս. Ել. ուր վտակն այն թափի եւ ուր համարի եղեալ Իսսոս ` գրեաթէ կայ կշիռ ընդ միջօրէականաւ Ամիսոսի ( Սամսոն ) որ յեզերն Պոնտոսի, եւ գիծ որ ընդ մէջ երկոցուն քաղաքացս ` համարի կարճագոյն բովանդակ Փոքուն Ասիոյ, կամ սեփական կիրճ (isthme) նորին:

Ոլորտք Ծոցոյս Հայոց յիշխանութեան մերոցս յերիս կամ ի չորս գաւառս թուին զատուցեալք. յորոց որոշակի յիշի Ա. Ճկեր ` յարեւելակողմն, բովանդակելով զՊայաս, յոր կցորդել ի դէպ վարկանիմ զ Սեաւ լերինս. արեւմտակողմն պատշաճի կոչիլ ` Բ. Եգիաս, յանուն շահաստանին Այասոյ. իսկ հարաւակողմն Ճկերոյ ` որ է ստորին մասն արեւելեան ոլորտից ` մինչեւ ի սահմանս Անտիոքայ՝ կոչելի է, Գ. Արսուս կամ Հռոսոս, յանուն քաղաքին որ կայ ի Հս. իւրանուն հրուանդանին մեծի: Ըստ Օսմանեան վիճակագրութեան յայլ եւ այլ գաւառս կուսակալութեանն Ատանայի բաշխեալ են մասունք երկրիս. արեւմտակողմն եւ Այաս ` բնիկ Ատանայ գաւառի պատշաճին, միջին մասն եւ Պայաս ` Ազիր գաւառի, հարաւային արեւելեանն ` Պիլան գաւառի: Իսկ մեք ըստ նախակարգեալ ոճոյ մերոյ ` սկսցուք յարեւմտից ուր դադարեցաք զտեղագրութիւնս ` առ Մալլոսիւ եւ Մեգարսոսիւ, եւ պատեալ բոլորեսցուք զհիւսիսեաւ, յանգ հանել յարեւելս Ծոցոյն Հայոց, մինչեւ ի սահմանս Ասորւոց:[1]             Փռանկ թարգմանն Ստրաբոնի Կոսըլէն (Gosselin) այսպէս փոխեալ է զհռչակեալ պատգամս այս՝ յիւր լեզու եւ ի չափս.

               Le Pyrame à la côte ajoutant d'âge en âge

               De Chypre quelque jour atteindra le rivage.