Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

 

76

Ոլորտացելոյդ ` Ուռումէլիին,

գեղեցիկ են գեղ ` շըրթանց առ ծովին,

գործ ճախարակեայ ` հիւսան երկնային,

խոնարհեալ յարբումն ` ծովագետ հիւթին:

 

77

Իմ առ քոյդ յառեալ ` շրթունս ըստորին,

գեղապարուրեալ ` մատամբ արարչին,

առպատուեալ տեսի ` քան ըզլանջդ վերին,

եւ քան ըզշրթունս ` Անատօլուին:

 

78

Զի դժկամակեալ ` Անատօլուին,

ընդ փոքրամարմնոյդ լըծակցիլ մասին,

՚ի վարձու կալաւ ` զբըռնութիւն ուղխին,

առ ՚ի քէն տրոհման ` իւր լարաբաժին:

 

79

Արդ ` այս յորձանուտ ` պըտոյտ շրջանին,

ըզկողմամբք քերեալ ` զիւր կաշառատուին,

ըզվերելեակաց ` վանէ թափ զելին:

ըզծովախաղաց ` զերամնաւակին:

 

80

Զքում կողման վանէ ` իբրեւ զօտարին,

իսկ զիւրոյ կողման ` թէ քեզ կուսակցին,

նաեւ միանգամ ` երբ առ քեզ մօտին,

չարակնեալ զինի ` ՚ի ձեռըն ուղխին:

 

81

Այլ գիւտ բընութեան ` գիւտ աստուածայինե,

զսէրն առնու գործի ` յելսըն դժուարին,

սիրով շաղկապէ ` զտարեարս չորեսին,

սիրով եւ զքառեակ ` մասունս աշխարհին:

 

82

Բընութեան է գիւտ ` զոր ՚ի քեզ տեսին,

հոյլք ջըրագիտաց ` ընդ իս ՚ի զընին,

բընութիւն ուսոյց ` ճանապարհ դիւրին,

սիրով ընկերիլ ` ընդ Ասիային:

 

83

Զ զանցաւորաց ` ըզխումբ նաւակին,

՚ի քէն յԱսիա ` անցք թախանձողին,

ոչ թողուս նաւել ` ՚ի յուղիղ գըծին,

այլ խոտոր շաւղօք ` ըստ խորադիտին:

 

84

Առ քեւ տաս քերել ` զընթացս նաւակին,

ընդ ծոց, ընդ բազուկ ` ըստ դըրից քոյին,

Ասիայն տեսեալ ` զայս ընթացք նորին,

առ քեզ գալ կարծէ ` անծանօթ ելին:

 

85

Իսկ դու վերբերես ` ըզնաւն ՚ի տեղին,

յորմէ վայր ձըգի ` դիտեալ կէտ նաւին,

յայնժամ արձակես ` յեզր Ասիային,

զոր նոյն իսկ յորձանք ` վարէ անդ ինքնին:

 

86

Զորոց տեսեալ իմ ` զանցք ճանապարհին,

զնախնոյն յիշէի ` զանցք դստեր յովին, ա

ըզվարել կովու ` ընդ ծով նեղուցին,

՚ի յեւրոպայէ ` յեզր Ասիային:

 

87

Այսպէս ըզյորձանս ` բաժանման գործին,

միութեան առնուս ` գործի քեզ դիւրին,

սիրով լըծակցեալ ` ընդ անջատ մասին,

ըզքեզ Եւրոպայժ ` ընդ Ասիային:

 

88

Յորմէ քո շրթունք ` որ առ ծովեզրին,

գերագոյն պանծայ ` աչաց բընակչին,

բերէ զայն տեսիլ ` ծովահանդիսին,

զոր չիք տեսանել ` ՚ի լանջակողմին:

 

89

Որով որ ՚ի քեզ ` շինուածոցըն գին,

բազմաց ցանկալի ` բազմօք թանկագին,

զի հոյլք նաւակաց ` քերեալք առ նըմին,

փոխեն հանապազ ` զտեսութիւն նորին:

 

90

՚Ի ցընծալ յելից ` աչագեղ հարսին,

յառաւօտեան ժամ ` յիւր առագաստին,

համակ քաղցրանաս ` ՚ի յարեգդիմին,

զուարթ նըշուլիւք ` մօր լուսաբերին:

 

91

Այն ոսկեվառեալ ` հերք վարսաւորին,

թաղանթապատեալ ` յերանգ բոսորին,

այն ինչ զեզերտիւքդ ` սըփռեալ ըսքօղին,

զիս ՚ի հանդիպոյ ` տանին յադենին:

 

92

Յայնժամ քաղցրանան ` յարաեւանունս իմ,

ոսկեքօղ գըգուանք ` նինջ արշալուսին,

այլ իմ թօթափեալ ` թողում յանկողին,

առ ՚ի քոյդ տեսլեան ` հանդիպել զընին:

 

93

Յայնժամ գիրգ արիւն ` ըզմայլականին,

զիմովք քնքշելով ` զարակօք սըրտին,

առնու զիս յայն կեանս ` կիսակենցաղին,

որ մէջ է երկուց ` արթուն թըմրողին:

 

94

Բայց արդ յանձկալւոյն ` հնչիւն քերթողին,

զստուերագրական ` հարից զձայն թելին,

անցից խաղացից ` նաւուք պատմողին,

ըզգիւղօրէիւքդ ` որ առ ծովեզրին:

 

ա Տե ' ս ՚ի թղթահամարն 2: