Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

322

Առ թախիծ ողբոց ` որք յիս յորդեցին,

վշտագնեալէր խանդ ` իմ կըրականին,

յորժամ ես կալայ ` ծայր թարապեային,

զայն ծայր զոր նախնիք ` Լինօս կոչեցին:

 

323

Բայց ճշմարտեալէ ` ասացուած ռամկին,

փոխին կիրք մարդոյ ` ընդ փոխել զտեղին,

այն կիրք անցաւորք ` որք յանկարծ բերին,

եւ ոչ որք բնականք ` տարրացեալք սրտին:

 

324

Զայն ծոց փոքրագոյն ` առընթեր նորին,

Օ ' լտիօս Գալօ ' ս ` նախնիք կարդային,

ուր կղզեակ կամ ժայռ ` բացատ ծովեզրին,

Գադէռկօ անուամբ ` յոյնք յորջյորջեցին:

 

325

՚Ի գըլուխ լերին ` բոլորաձեւին,

որ նախ քան զծոցոյ ` ծայր թարապեային,

հողմաղացք էին ` եւ Ֆարօս ինչ հին,

կամ լապտերատեղ ` առաջնորդ նաւին:

 

326

Անցի ես ապա ` ՚ի Թարապեային,

ձուլածք ինչ ծոցոյ ` գեղեցկագունին,

պարագիծ փակեալ ` շրթամբք ցամաքին,

պճղնաւորեալով ` իբր յստորոտին:

 

327

Այն երեսք ծովու ` ահ հայեցուածին,

ոչ գիտեմ զիա՞րդ ` ՚ի քաղցրագունին,

փոխին յանդնդոյ ` յայլ դէմք հեշտալին,

երբ մտեալ փարին ` ընդ գիրկ ցամաքին:

 

328

Արդարացեալէ ` հաճոյք իմ սրտին,

ըզջուր ըզցամաք ` սիրօղ միասին,

հաւանեալ կարծիք ` եւ հանուրց սրտին,

չափաւոր խառնուած ` յոլովից ՚ի մին:

 

329

Բայց այն առաւել ` ինձ զարմանալին,

զի յոր վայր լինիմ ` յայն յաւէտ բերիմ,

ըզմին քան ըզմիւս ` ընտրեմ յօժարիմ,

զհովիտ ընդ ծոցոյ ` ըզծոց ընդ հովտին:

 

330

Շրջապատ ծոցոյս ` մըղոնաչափին,

նաւահանգիստ դիւր ` ձըկամբք բարելին,

խորայատակ ծով ` ծայր հիւսիսային,

ծանծաղ առապար ` ծայր հարաւային:

 

331

Յարեւմտեան կոյս ` հովիտք են կրկին,

յորոց ՚ի միում ` ընթացք ինչ առուին,

որ առաւելեալ ` քան զմին մըղոնին,

գայ յարեւմտից ` մինչ ՚ի ծովեզրին:

 

332

Այլ իւր բընակիչք ` որք ՚ի ծոց ներքին,

կարօտեալ զրկեալ ` յաչաց հիւսիսին,

իսկ որք արտաքոյ ` առ ծովեզերին,

զզուեալք ՚ի խըրոխտ ` բաղխմանէ նորին,

 

333

Խիտ առ խիտ անտառ ` ծառոց ըստուերին,

ձգեալ պատեալ կայր ` յայս ծոց զառաջին,

բայց հընարք եւ գործք ` մարդկային ձեռին,

երկրագործութեամբք ` շինութեամբք լըցին:

 

334

Երկրագործութիւն ` գըլուխ արուեստին,

մօր իմոյ դայեակ ` արգանդի երկրին,

փոխան գգուանաց ` ցուցանէ կացին,

ընդդէմ անտառի ` խափանիչ երկրին:

 

335

Տե ' ս արդ բընակեալ ` յունական ազգին,

փոքունց եւ մեծաց ` փարթամագունին,

ուր եւ նիստ աթոռ ` մետրապօլիտին,

1 փոխեալ յաթոռոյ ` Թէրգօս աւանին:

 

336

Փորձիւ ես տեսի ` զոր յիս ազդեցին,

սակաւ ինչ յառաջ ` ձայնք իմ ողբարկուին,

ըզպէսպէս աղէտս ` բաղձողականին,

ըզվիշտ հոգ մարդոյ ` յոր կարծեօք բերին:

 

337

Մեծութեան ցանկան ` գահի եւ բարձին,

բայց ՚ի ցանկալ անդ ` հոգովք տառապին,

՚ի ըստանալն անդ ` երկիւղիւ մաշին,

իսկ ՚ի զրկիլըն ` անձկութեամբք կիզին:

 

338

Հեշտութիւն մարդոյ ` վերին եւ վերջին,

լըծակից ունի ` զդառնութիւն վերջին,

մերձաւոր յաջորդ ` հեշտութեան ձայնին,

մի միայն վիշտք են ` զեղջ եւ հոգ սրտին:

 

339

Բառնի հեշտութիւն ` մընայ իւր լեղին,

տըպացեալ մընան ` խարանք երեքկին,

այս է ցաւալի ` գործ ըղձականին,

յոր մարդիկ դաւով ` ոչ մըտօք բերին:

 

340

Անկ էր գալ մեդեայ ` դեղադիր դիւթին,

նորոգ ճարտարել ` զիւր սպեղանին,

ոչ ըզհին մարմին ` փոխել նոր մարմին,

այլ ըզթիւ կարծիս ` ՚ի գործ ճշմարտին:

 

341

Որոյ եւ փորձ էր ` յիւր գործ յիւր անձին,

զիւր կրկին կըրից ` աւաղէր ինքնին,

զբարին տեսանեմ ` ընդ բարին հաճիմ,

2 այլ ես ՚ի վատթարն բերիմ նկրտիմ:

 

342

Պարտ էր գալ զարդիս ` դիտել վիճակին,

որք փարթամութեանց ` փառաց յօժարին,

հաճին ընդ բարին ` չափով բերողին,

այլ յանչափ բերեալ ` ՚ի չարն նկրտին:

 

343

Նա որ ել երբեմն ` ՚ի սոյն յայս տեղին,

զիւր տապան դեղոց ` եդ ՚ի պահեստին,

յայնմանէ ծոցոյս ` զանուն առաջին,

3 ծոց Ֆարմագիոյ ` Դեղոյ կոչեցին:

 

344

Սէր Ատտիկոսի ` հովուի քաղաքին,

4 զանուն Թարապեա ` եդ փոխան նըմին,

ըզչարահամբաւ ` զանուն դեղատուին,

յընդդէմ փոխադրեալ ` յանուն առողջին:

1 Սուրբ բնիկ աթոռ է Թէրգոս, որ ՚ի հնումն կոչէր Տե ' րգոն. իբր միօրեայ հեռի ՚ի Կոստանդնուպօլսի յեզր Սեաւ ծովուն. նմին իրի ՚ի գաւազանագիրս յունաց կոչի Եպիսկոպոս Տէրգոնի եւ Նէօխօրիու. որ է Եէնի քեօյ. եւ կրէ մականուն Իբէռդիմօս, այսինք գերապատիւ. այլ քանզի ՚ի Թէրգօս այժմ առհասարակ բնակութիւն է տաճկաց, յայն սակս զաթոռն փոխեցին ՚ի Թարապեա:

2 Զմեդիա դուստր արքային կողքիսիոյ կին Յասոնի ` ոմանք նկարագրեն լինել իբր անձն առաքինի. իսկ այլք իբր վհուկ եւ չարագործ. բայց նոքին իսկ խոստովանին զբնութիւն լինելն բարի. եւ ապա առ կատաղութեան բերեալ յախտս. յայնմանէ Օվիտիոս ՚ի բերանոյ Մեդեայ ասաց զայս բան հռչակաւոր:

3 Ֆարմագեւս ` յոյն, նշանակէ դեղ. այսպէս կոչեցաւ հին անուն տեղւոյս ՚ի Մեդեայ կողքիսացւոց. որ յայսմ վարյի եդ ՚ի պահեստի զտապանակսն դեղոց: Որպէս գրէ Դիոնէս Բիւզանդ առ Ճիլլիոսի Բ 16:

4 Ճիլլիոս յիշէ զփոխիլ Ֆարմագիա անուան ՚ի Թարապեա. այլ ոչ յիշէ զփոխիլն ՚ի Յատտիկոսէ, զպատմեալն » զառ ՚ի Սոկրատայ գիրք Ե. գլ. 25. եւ կարծէ հրամանաւ արքայի փոխեալ: