Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

364

Ըզվաթիգօլբօս ` զանուն առաջին,

1 ծոցոյ եւ եզեր ` եւ գետոյ սորին,

՚ի Պիւյիւք տէրէ ` ձայն փոխարդեցին,

առ իւր մեծութեան ` ծոցոյն քան հովտին:

 

365

Քաղցրասցին նըկարք ` Ուռպինեան ձեռին,

2 ըզգեղ նըկարել ` Քառասնածառին,

Գըրգ աղաճ ձայնեալ ` ըստ տաճկականին,

լեռնադաշտակ ինչ ` խառնեալ ՚ի դիւրին:

 

366

Ըզմիմեամբք խառնեալ ` տեսի ՚ի դաշտին,

վեշտասան մայրեաց ` սաւառնաթեւին,

երկոտասան քայլ ` ՚ի տրամագըծին,

ծառապատ միջոց ` սենեկաձեւին:

 

367

Տեսի ընդ կամըրջաւ ` հոսանք ինչ առուին,

զեղէգնածին բոյս ` աստ անդ ՚ի ջըրին,

եւ ՚ի նոյն ՚ի ջուր ` զմակաղել եզին,

յարմար համօրէն ` ոդւոյ նըկարչին:

 

368

Այս տսիլ դաշտի ` չըքնաղագունին,

ձգեալ առընթեր ` պիւյիւքտէրէին,

հըրաւէր կարդայ ` եւրոպեանց ազգին,

ըզսոյն ընտրել վայր ` ամարանոցին:

 

369

Որոց յաճախեալ ` բընակք յայս շինի,

՚ի յառաջին ամս ` սուլդան Համիտին,

ըզծովեզերեայս ` հորդեալ ուղղեցին,

ձիավար կառաց ` ճանապարհ դիւրին:

 

370

Քակեալ շինուածոյ ` հիմունք երեւին,

առ նովին ծառովք ` որ ՚ի մէջ դաշտին,

որ հովանոց էր ` ելից արքային,

՚ի հանգիստ անձին ` առ ծովեզերին:

 

371

Տեսցես անդ ապա ` առ ՚ի կողմ ներքին,

3 ըզսալայատակ ` շաւիղ ՚ի դաշտին,

այն էր ճանապարհ ` արքունականին,

ընդ որ անցանէր ` յիւր պարտէզ հովտին:

 

372

Քանզի պարտէզ գոյր ` յայն հովիտ ներքին,

բազմութիւն աղբերց ` հոսեալք ՚ի նըմին,

եւ մինչ ՚ի ֆէնէր ` անտառ խիտ խորին,

պէսպէս կենդանօք ` որսոյ արքային:

 

373

Զայժմեան յիշատակ ` սորին պարտիզին,

այնմ որ ՚ի վաղուց ` եղծեալ գլխովին,

տե ' ս Հիւնքեար սույին ` զաղբիւր ՚ի նըմին,

զարքունին կրեալ ` զանուն տակաւին:

 

374

Զարգաւանդ լերինս ` զանդաստանս սորին,

4 յոյնք Գալօս աղրօս ` վերաձայնէին,

յորմէ եւ տեղոյս ` անուն բընածին,

սովիմբ ծանուցեալ ` ՚ի բարբառ նոցին:

 

375

Իսթենեէ պանծայ ` ՚ի սպիտակին,

սա պանծայ նըմա ` ՚ի կաւ իւր դեղին,

պաշար պատրաստեալ ` գործ ձեռաց բըրտին,

իւր ակնկալուին ` ՚ի ծայր Էյեուպին:

1 Վաթիս ` թրգմանի Խորին, Գօլբոս ` ծոց. մասն ինչ ջրոյն Պիւյիւքտէրէի ` ընդերկրեայ անցիւք գնայ յայլ եւ այլ աղբիւրս:

2 Սոքա կոչին նաեւ Եէտի Գարտաշլար. այն է ` Եօթն եղբարք, սակս միաձոյլ խառնման արմատոց նոցա:

3 Զայս սալայատակ, որպէս եւ զաղբիւր Քէֆէլի քեօյին, նորոգաց հասան քաղայն, որ էր անուանի Գափուտան փաշայ յաւուրս սուլդան Համիտի:

4 Գալօս աղրօս առ յայնս ` Գեղեցիկ, Բարի վայր նշանակէ առ մեզ: