Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

570

Հսկայադիտակ` լեառն այն Եուշային,

միշտ պանծայ առ իս` յանուն Հսկային,

բարձրագէտ կանգնի` թէ տարակայիմ,

խոնարհ եւ ըստոր` թէ մերձակայիմ:

 

571

Ոտք իմ վերթեւեալ` յերկնաճեմ դիտին,

քննեաց զամենայն` պանանաց տեղին,

զիմոյս յիշեցի` զգեղ արարատին,

թագաւորելոյն` լերանց երամին:

 

572

Վաթսուն եւ վեց ոտք` շիրիմ հսկային,

սըրունք իւր ոտից` արտաքոյ շիրմին,

՚ի յարքակաղնեաց` փոքրիկ անտառին,

ծածկեալ ընդ հողով` ՚ի բացօթէին:

 

573

Զի ահեղ ոգի` դիակնայս քաջին,

Յեսուայ կարծեցալ` այն է Եուշային,

ոչ տանի լինել` ընդ յարկաւ փայտին,

քակէ զամենայն` զոր շինել կամին:

 

574

Մի ձայնից ռամկին` բերին ՚ի քննին,

այլ գըրոց նախնեաց` ըստ ուղղադատին,

ապողոդորայն` պըլինիոսին,

եւ Դիոնիսեայ` նախնի պատմագրին:

 

575

1 Որք Զամիքոսի` զառն հսկայածնին,

զայս կողմամբք` դընեն ըզտապան շիրմին,

2 հսկան անուանեն` անյաղթ ՚ի մարտին,

յարմար պատմութեանց` սորին Եուշային:

 

576

Ցընորիչ դաբնի` յետ մահուան նորին,

բուսեալ աւանդեն` յիշատակ նըմին,

նոյնպէս եւ դաբնիք` ՚ի սորին շիրմին,

ինքնաբոյս ծաղկեալք ըստ տաճկաց ձայնին:

 

577

Ըզլայնածաւալ` դաշտ Պոնտոս ծովին,

զգելուլ Գալարիլ` զիմոյ նեղուցին,

տեսի ակներեւ` յայս գըլուխ լերին,

մինչեւ ՚ի սահման` գուզդունճուգ շինին:

 

578

Լայնանիստ գոլով` պարոյր սոյն լերին,

պէսպէս իւր կողմանք` պէսպէս անուանին,

Մաճառ պաղչէսի` ծոց աջակողմին,

եւ Ումուր եէրի` ծոց ահեակ կողմին:

 

579

Զորս եւ Արճիրօն` նախնիք կոչէին,

3 մի անուն տալով` ծոցոյ եւ լերին,

այլ այժմ ՚ի մաճառ` անուն փոխեցին,

իւր ծոցոյն թողեալ` զանուն իւր լերին:

 

580

Բովք կըրագործաց` ՚ի յումուր եէրին,

4 զոր Մուդաբօրիս` նախնիք կարդային,

ըզլքեալ շինուած` ՚ի գործ բորակին,

մի նախնեաց կարծեր` այլ ճարտար դօդին:

 

581

Ըզսալայատակ` ճանապարհ դիւրին,

աստի մինչ ՚ի ծայր` Մաճառ պաղչէին,

շինեաց Մուսդաֆայն` երրորդ յիւր կարգին,

՚ի ձըգումն նաւուց` ընդդէմ յորձանին:

 

582

՚ի զառ ՚ի վայրի` Մաճառ պաղչէին,

5 յետկոյս ՚ի վերոյ` նորաշէն բերդին,

մըտի յընդերկրեայ` անձաւ ահագին,

զորմէ գըրեն երգք` Վաղերիոսին:

 

583

՚Ի զառ ՚ի վայր ձոր` լերին եուշային,

՚ի յարեւելեան` կողման հիւսիսին,

տեսի քարաշէն` դուռն ինչ ահագին,

հին եկեղեցւոյ` ըստ ասից տաճկին:

 

584

Տըմպուռտուն գույու` տարակաց նըմին,

քարաշէն ջրհոր` նախնեաց ահագին,

կրկին Այազմայք` ըստ գետոց հոսին,

6 Ապուհայաթ սու` մերձ առ ծովեզրին:

 

585

Յորմէ յիշեցի` զհին եկեղեցին,

Պանդալէոնի` մեծի վըկային,

7 եւ ըզմեծ շինուած` հիւանդանոցին,

հիւանդացելոց` ՚ի յանյոյս ախտին:

 

586

Եւ ըզմեծ տաճար` սուրբ Միքայէլին,

՚ի մէջ Եօրուսին` եւ Արճիրօնին,

առ ափամբք ծովու` սորին նեղուցին,

8 զոր Մօգատիօն` նախնիք կոչէին:

 

587

Որ սիւնակեցոյն` սուրբ Դանիէլին,

օթեւան ընտեալ` իւր ճգնարանին,

որոյ բնակութիւն` պարծանք գաւառին,

բանք իւր փարատիչ` դիւին եւ ախտին:

1 Թէ կամեսցուք միաբանել զասացեալսն Ապողոդորայ, Պլին, Արրիան, եւ Դիոնիսեայ, պարտ է զցնորիլ Դաբնին, զշիրիմ Ամիքոսի, եւ զարքունիս նորա դնել ո ' չ ՚ի միում վայրի, այլ աստ եւ անդ բայց մերձ առ միմեանս. յորմէ Արրիա. յանուն ցնորիչ դաբնւոյ կոչէ զնաւահանգիստ Պէյգօզի. Պլին, յանուն Պէյգօզի: Նոյն Արրի. զծոց Ամիքոսի եւ զնաւահանգիստ ցնորիչ Դաբնւոյ մի եւ նոյն տեղի կացուցանէ. իսկ Դիոնէս. զատուցանէ. ընդ մէջ երկուց եդեալ զՄուգաբօրիս ծոց, եւ զԷդերիգօն սար. մին առնու եդեալ իբրեւ ՚ի միում վայրի, իսկ միւսն ոչ. ոմն զայս ինչ տայ այսմ տեղւոյ եւ ծոցոյ, եւ ոմն այլում. որպէս եւ երեւ աչաց, մանաւանդ ՚ի շրջիլն ՚ի ծովու. ուր մի եւ նոյն վայր ցամաքին ՚ի զանազան տեղիս լեալ երեւի, մանաւանդ ուր են ծոցք եւ սարք:

2 Այժմեան առասպելախառն պատմութիւնք Եուշայի ` ռամկաց, Ուշայի, առեալ երեւին ՚ի պատմութեանց Ամիքոսի, եւ յարմարեալ սմա գէթ ընդհանրապէս հսկայ լինելն նորա, քաջագործութիւնք ՚ի պէսպէս պատերազմունս, կործանումն յարկին ՚ի յուժգին հողմոյ ` զոր շինեցին նախնի թագաւորք օսմանեաց ՚ի վերայ գերեզմանին, եւ ապա ինքնին բուսանել անդէն դաբնի ծառոյն ` որ կայ մինչեւ ցայժմ, այլեւ ժամանակս ` զոր դնէն նախ քան զՄէհէմմէտ, զՅեսուն կարծելով ` զոր կոչեն Եուշա, յարմարի ժամանակաց Ամիքոսի. որ մեռաւ սպանեալ ՚ի Բօլլուքսէ միոյ ՚ի յընկերացն Յասուն: Յորմէհէտէ ՚ի յայտ եկն այսշիրիմ, իբր 350 ամք են ասեն. պահպանութիւն շիրմին յանձնեալ եղեւ ցեղին ՚ի գաւագ գիւղ, որ մինչեւ ցայժմ կոչի Տէտէ օղլուլարը. որոց նախնիք ՚ի հովուել զԽաշինո ` գտին զայս շիրիմ, որոց ՚ի պարգեւ ` կալուած տուան արքունուստ շրջակայ սահմանք լերին, զորս յետագայից վաճառեալ ` սակաւ ինչ ունին այժմ ՚ի ձեռս իւրեանց: Սուլ, օսման շուրջ զգերեզմանաւ շինեաց որմ խոնարհ. եւ առաջի նորին աղօթատեղի իւրեանց, յոր յաճախեն ուխտաւորք նոցա:

3 Արճիրօն, այսինքն է ` արծաթի կոչեցաւ այս տեղի, զի Բազում դրամովք գնեցաւ, ասէ Դիոնէս, այս անուն ՚ի գործ ածէր մինչ ՚ի ժամանակս Ճիլլիոսի որ ՚ի հարաւակողմն Լերինս դնէ զլուսաղբիւր սրբուհւոյն Գաղատինեայ. առ սովաւ դնէ զծոց ինչ ամբարտակօք ամրացուցեալ, զոր փոքր ինչ յառաջ քան զնա քակեցին: ՚ի լեռնէ աստի հատեալ պատմէ, սիւնս ՚ի շինութիւն մզկթին Սիւլէյմանիոյ, զոր ՚ի ժամանակս նորա շինէին:

4 Մուգաբօրիս կոչեցաւ ասէ Դիոնէս, յանուն ուրումն թագաւորին Բիւթանիոյ:

5 Այս նորաշէն բերդ, եւ այլ եւս մարտկոցք ( թապեայք ) աստ եւ անդ ՚ի կրկին կողմանս ծովէզէր, ըստ մեծի մասին շինեցան ՚ի ժամնակս պատերազմի Գ սուլդան, Մուսդաֆայի. ( բաց ՚ի բերդից Գավագ Գալէլերի. ) ոմանք ՚ի ժամնակս սուլդան Համիտի ՚ի 1788. եւ ոմանք ՚ի ժամնակս այժմեան սուլդան Սէլիմի:

6 ՚Ի գլուխ լերին առ Գերեզմանաւ Եուշային, Է ջրհոր Բարեհամ ջրոյ, խոր 18 գիրկ. իսկ առ լերամբ Եուշային, Է Կիւմիշ սույին անուանի: Աստ եւ անդ ՚ի մացառախիտ տեղիս լերին ` երեւին հիմունք հին շինուածոց:

7 Առաջի տաճարիս ( սրբոյն Պանդալէոնի ) ՚ի տեղւոջ անուանեալ Արճիրօն, ասէ Պրոկոպոպիոս կայսրն եւ զհնացեալ տաճար նորին սրբոյ փակեալ նորոգ շինեաց:

8 Մօգատիօն անուանէր ՚ի ժամանակս Պրոկոպիոս, զոր դնէ մերձ ՚ի էէրօն, այսինքն ՚ի Միհեան, այժմ Եօրուս. ուր շինեաց Յուստինիանոս զտաճար սուրբ Միքայէլի: Իգնատիոս պատրիարգ Կոստանդնուպօլսոյ շինեաց զմենաստան Միքայէլին, զոր Լեւոն Գրամ. դնէ ՚ի Էմբորիոն, որ թարգմանի վաճառանոց. այս մենաստան կոչեցաւ Սադիրեան, սակս լինելոյ մօտ ՚ի Մէհեան Սադիրոսի դից: Գտաւ ասեն անդէն ( շարունակօղ Թէոփ, եւ Սիմոն շողոթ ). սեղան վիմափոր մակագրեալ: Սա է սեղան Միքայէլի երկնայն զօարպետի արեւելից. զոր եդ Անդրէաս առաքեալ, աստէն թաղեցաւ նոյն Իգնատիոս. եւ յաւերակաց սորին շինեցաւ վրիանեան պալատ: Սուրիոս զսրբոյն Դանիէլիէ ( որ ՚ի Ե դարուն ) գրէ թէ ՚ի մուտս Պոնտոսի, զաւուրս 7 բնակեցաւ ՚ի տաճար Միքայէլի որ անդէն ապա բնակեցաւ յայլ տաճար ` որ էր ՚ի վերկոյս Էէրոնի ( Եօրուսի ). եւ տեղին ՚ի բնակչաց կոչէր Ֆիլէմբորոս. յետոյ փոխեցաւ այլուր բ նակիչ ՚ի վերայ սեան: