Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

 

136

Խայրատտին ձայնեալ ` մերձակայ տեղին,

ցուցանէ թիւրպէ ` կամ զշիրիմ նորին,

գմբեթաւորեալ ` առ ծովեզերին,

եւ կրկնավավ տառք ` ՚ի զարդ ճակատին:

137

՚ի Միտիլլի էր ` բուն ծընունդ սորին,

նախ Խըտըր կոչէր ` ապա խայրատտին,

որ Պառպառօսսա ` կոչի առ լատին,

ա եւ Էնօպառպօս ` առ յունաց ազգին:

138

Կրկին սիւնք կճեալք ` անդ կանգնեալ կային,

զարդ գերեզմանի ` նոյն Խայրատտինին,

յորմէ զՊէշիքդաշ ` զաւան կից նըմինե,

բ Տիբլօգիօնա ` անուամբ կոչէին:

139

Այլ անունն նախկին ` անուն Յասոնին,

որ ՚ի նաւարկել ` ել ՚ի յայս տեղին,

գ ըզլեառն մօտակայ ` Ագռա ձայնէին,

Բէդռա Դէրմաստիս ` զըստորոտ նորին:

140

Զորս ` ՚ի Պէշիք դաշ ` անուն փոխեցին,

զաւան եւ ըզլեառն ` բընակիչք նոցին,

օրօրոցաձեւ ` գոլով դիրք վիմին,

դ կարծեմ զայս անուն ` յարմարեալ տաճկին:

141

Անտառ գոյր դաբնեաց ` յիւր կրկին հովտին,

ապողոնեայ դից ` քարաշէն բագին,

այժմ եկեղեցիք ` Սուրբ աստուածածնին,

կրկին կառուցեալք ` յունական ազգին:

142

՚ի բարեշունչ թաղ ` ՚ի Պէշիքդաշին,

էր եկեղեցի ` եւ հայոց ազգին,

փոքրիկ հոգետուն ` Սուրբ Աստուածածնին,

ա քակեալ ՚ի վաղուց ` կռուով ի չընչին:

 

ա ՚Ի Միտիլլի կղզւոյն անկաւ ՚ի կողմանս Ճեզայիրի, անտի ՚ի Կոստանդնուպօլիս ՚ի հիճրէթին 940, յամի Տեառն 1533. ուրանօր եհաս նմա լինել Գափուտան փաշա Ա սուլդան Սիւլեյմանին. եւ մեռաւ ՚ի հիճրէթին 953. յամին 1546: Մատենագիրք քրիստոնէից ` ՚ի քրիստոնէութենէ դարձեալ դնեն զսա:

բ Տիբլօգիօն ` ածանցեալ յանուանէս Տիբլօգիօնիօն, նշանակէ յոյն կրկնակասիւն. այսպէս կոչէին զՊէշիքդաշ յոյնք ` որք ՚ի ժամանակս Ճիլլիոսի:

գ Ագռա յունարէն ` ծայր թարգմանի առ մեզ:

դ Բէդռա յոյն, նշանակէ վէմ, յորոյ ՚ի Զ ձեւոյն Պէշիքդաշ կոգեցեալ համարի նաեւ Էրպլօ, յարեւելեան մատենադարանին ՚ի բառն Պէշիքդաշ:

ա ՚ի գնալն ՚ի Պէշիքդաշէ Յօրթաքէօյ, ՚ի բարձրաւանդակի ՚ի լանջակողմն լերին ` երեւի թիւրպէ. այն է ` շիրիմ գմբեթաւոր էահեա Էֆէնտիին, որ էր Շէյխիւլիսլամ. զոր շինեաց Գ սուլդան Միւրատ: