Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

212

Թէ հասեալ է քո ` ճշգրիտ արուստին,

մըզոնախաղաց ` չափաբերողին,

ճշգըրտեալ գտցես ` զերկայնել սորին,

քան զայլոց բազկաց ` Ուռումէլիին:

 

213

Յանուն դից Հերմեայ ` պանծացեալ նախկին,

1 թեւարկէ ՚ի կողմ ` Անատօլուին,

յորմէ անձկանայ ` միջոց նեղուցին,

քան զայլոց տեղեաց ` ՚ի Վօսբօրօսին:

 

214

Վասն այն ընկալաւ ` զանուն արժանին,

Լէմօդօբիին ` առ յունաց ազգին,

որ Պօղազ քէսէն ` յեղու ըստ տաճկին,

պարանոցահատ ` ըստ մերում լեզուին:

 

215

Յիշեա ' դու աստէն ` զխաղալ դարեհին,

զահագին շինուած ` նորին կամրջին,

քեզ կենդ նորոգեա ` զայն դիպուած նախնին,

յիշողականաւդ ` իբր ՚ի պատկերին:

 

216

Հոսանուտ վիճակ ` մեր ժամանակին,

մոռացուցիչ է ` գործոց մարդկային,

այլ հովիտք լերինք ` ուր այս գործք լինին,

յիշեցուցիչք են ` գործոց որք անցին:

 

217

Ես որ ծընեալս եմ ` յետ հազար ամին,

ոչ յիշեմ բընաւ ` եւ ոչինչ ունիմ,

ըզգործոց մարդոյ ` զանցից աշխարհին,

որք անցին նախ քան ` զերկհազար ամին:

 

218

Եթէ գիտակ եմ ` նախնեաց մատենին,

Երոդոտոսին ` կամ այլ պատմագրին,

գիտակ եմ գործոց ` որք յայնժամ անցին,

այլ գիտակ միայն ` իբր ՚ի ըստուերին:

 

219

Իսկ մինչ գտանիմ ` անձամբ առանձին,

՚ի նոյն ՚ի տեղի ` ՚ի նիւթականին,

գիտեմ զամենայն ` իբր ՚ի հայելին,

զօրէն կենդանւոյ ` ականատեսին:

 

220

Ահա տեսանեմ ` ՚ի սոյն երկրին,

2 զարին Մանտրօգլիս ` զայր Սամոսացին,

որ լաստափայտին ` հիւսիչ կամրջին,

զանդունդ լոյծ ջըրոյն ` փոխօղ յանջրդին:

 

221

Ինձ սքանչելիք ` համայն արուեստին,

արուեստ օգտութիւնք ` ճարտարապետին,

կոխէ յանդընդին ` նաւէ ՚ի լերին,

ընդ բուրգն ընդ սանդուղս ` վեր հանէ յերկին:

 

222

Ես զվարսագեղոյն ` բուն բուսաբերին,

մրգաբեր գիտեմ ` գործի ճաշակին,

բայց հանճար եւ գիւտք ` ճարտարապետին,

զայն գործի առնու ` յամենայն մասին:

 

223

Ես ըզբռնութիւն ` ջըրոց յորձանին,

շարժիչ ոչ կանգնիչ ` գիտեմ նաւակին,

նա ըզնոյն հոսանս ` ջուրց լուծականին,

շարժիչ կամ կանգնիչ ` փոխէ ըստ կամին:

 

224

Որո՞վ պարանաւ ` ուսոյց դերձակին,

լաստ առ լաստ կարել ` վերայ նաւակին,

որո՞վ խարըսխաւ ` ընդդէմ յորձանին,

ըզլաստսըն պնդեաց ` իբր ՚ի ցամաքին:

 

225

Տեսանեմ զաթոռ ` կոխեալ ՚ի վիմին,

՚ի սոյն յայս ծովեզր ` մեծի Հիսարին,

եւ անդ ըզԴարեհ ` բազմեալ յաթոռին,

դիտօղ իւր զօրաց ` դիտօղ կամըրջին:

 

226

Թէպէտ չիք առ այժմ ` հետք ինչ աթոռին,

3 բարձին ժամանակք ` ՚ի գիրս մնացին,

այլ վայր բընական ` ուր ես գտանիմ,

կենդանի կանգնէ ` զոր գիրք ներկեցին:

 

227

Տեսանեմ ապա ` յայլ դար ինչ յետին,

զՖաթիհ Մէհմմէտ ` շինօղ ամրոցին,

զոր Նէօգաստռօն ` յոյնք անուանէին,

որ նորոգ ամրոց ` բերի ըստ ձայնին:

 

228

Եռամսեայ շինեալ ` ՚ի զառ ՚ի վայրին,

երրեակ աշտարակք ` ըստ թուոյ ամսին,

4 երկու մեծամեծք ` առ ՚ի կողմ լերին,

իսկ այն որ երրորդ ` ՚ի ծովեզերին:

 

229

Պարիսպք ամրոցին ` որք ոլորտ բերին,

երրակ աշտարակք ` կանգնալք ՚ի նըմին,

խորհրդաբերեն ` ըստ ձեւոյ տառին,

զանուն Մէհէմմէտ ` շինօղ ամրոցին:

 

230

Թաղ մերոյ ազգին ` արտաքոյ բերդին,

Սրբուհի Սանդուխտ ` իւր եկեղեցին,

դժուարին իւր ելք ` զառ ՚ի վայր լերին,

այլ օդն աննման ` բազմեալ յայն գահին:

 

231

Ուր առ հիսարին ` յորձանք զայրագնին,

զայն Բիռռա գիօն ` տեղի կարդային,

5 յանուն կարմիր շան ` ուրումըն հովուին,

կամ թէ ըզթափ շան ` ճահ բերեալ ուղխին:

 

232

Իսկ ուր խառն եռան ` ալէտանջ բաղխին,

յուզմամբ թափ առեալ ` վերկոյս հիսարին,

6 զայն վայր Ռոօտիս ` նախնիք կոչէին,

յետինք Ֆօնիա ` առ խոխոջ ձայնին:

 

233

Զոր արդ դէպ բերեալ ` բռնութեան Դիւին,

Շէյդան ագընտը ` անուն տան նըմին,

ուր ջուրք մրմռան ` նաւակք վտանգին,

նաւաստիք գոչեն ` վայր գարան դիւին:

1 յոյն Էրմէօն անուանէր վասն տաճարին հերմեայ դից, որ կայր ՚ի հնոյ ՚ի վերայ լերին, զոր յիշէզ Պոլիբիոս. զորոյ զբանս տե ' ս ՚ի թղթոյ. 22:

2 Զայսմանէ Երոդոտոս գիրք Դ: Հայեցեալ Դարեհի ընդ Վօսբօրօս, երկուս սիւնս կանգնեաց առ նովաւ ՚ի սպիտակ վիմէ. դրոշմեալ տառս ՚ի միումն ասորերէն, իսկ ՚ի միւսումն յունարէն զայսոսիկ սիւնս ապա բիւզանդացիք ՚ի քաղաքն իւրեանց փոխադրեալք, ՚ի կիր արկին ՚ի սեղան Օրթոսեան անահտայ. բաց ՚ի միոջէ վիմէ ` որ ՚ի նմին քաղաքի առ տաճարաւ Բագոսի թողեալ կայ լի ասորերէն գրովք յետ այսորիկ զուարճացեալ դարեհի ընդ Լաստակերտ կամուրջն ` մեծապարգեւ շքեղացոյց զճարտարապետ նորա զՄանտրօգլիս սամոսացին. յորոց ընծայից Մանտրօգլիս նկարեալ արձանագրեաց զբոլոր պատերազմն Վօսբօրօսի. եւ զարքայն Դարեհ նստեալ յաթոռ. եւ զանցանել զօրաց. եւ զնոյն նկար նուիրեաց ՚ի տաճար իրասայ սովին մակագրութեամբ: Մանտրօգլիս որ լաստիւք միացոյց զձկնաբերն Վօսբօրօս, լցեալ զկամս հրամանաց Դարեհի թագաւորին. զայս յիշատակարան նուիրեաց Իրասայ ՚ի պատիւ սամոսացւոց, եւ ՚ի պարծանս անձին:

3 Բազմօք քննեալ Ճիլլիոսի զայս աթոռ, եւ ոչ գտեալ, գրէ թէ ՚ի հիմունս պարսպի բերդին անկեալ է նոյն ապառաժ քարն ` ուր փորագրեալ էր այն աթոռ Դարեհի:

4 Շինեցաւ ՚ի Հիճրէթի 856, յամին 1452, 52 ամօք զկնի շինութեան Անատօլու հիսարին, զի դիւրին լիցի անցք զօրացն տաճկաց յԱսիայէ յԵւրոպայ, եւ պատսպարան լիցի զօրաց ՚ի պաշարման քաղաքին Կոստանդնուպօլսոյ: Քալկոնտիլիս պատմագիր զերիս ամիսս վկայէ կատարեալ զշինութիւն ամրոցին. զորոյ զթանձրութիւն պարսպին դնէ 22 ոտք, իսկ զաշտարակացն ` 30: Առաջին դրան որ հայի ՚ի լեռնակողմն ` տեսաք ռմբագործի մեծ առեալ ՚ի Գերմանացւոց. յորում կայր մակագրեալ Rud. II Rom. Imp. 1601 սա է Բ Ռուտօլֆոս կայսր որ մեռաւ 1612: Իսկ ՚ի մէջ դրան բերդին ուրանօր է բանտն ` կախեալ տեսաք սաղաւարտս երկուս, եւ բակուղ պատերազմական, այն է ` Թօփուզ ըստ եւրոպացւոց օրինի. եւ ոսկր երկայն իբր գրկաչափ, եւ կրկին ատամունս մարդոյ ( ըստ համբաւելոյն ), ստուարութեամբ իբրեւ երկուց բթամատից:

5 Բիռռա առ յոյնս ` Կարմիր թարգմանի. իսկ Գիօն ` Շուն:

6 Ռոօտիս թարգմանի Հոսական, Հոսանուտ: