Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

650

Ես կրտսերագոյն` ծընունդ բիւզանդին,

բազմամեայ նշդեհ` յօտար աշխարհին,

՚ի տար աշխարհէ` դարձայ վերըստին,

յորժամ վերին կամք` առաջնորդեցին:

 

651

՚Ի թողուլ իմում` զազգն իմ զհայրենին,

վառեցայ ոգւով` հայրենասիրին,

՚ի հեռանալս իմ` ուսայ զսէր ազգին,

զոր ոչ ուսոյց ինձ սընունդ իմ ազգին:

 

652

Ազգն իմ սընոյց զիս` յարօտ կերակրին,

այլ օտար աշխարհ` յարօտ իմաստին,

գրեաց քանդակեաց` յարձան իմ սըրտին,

 

653

Զամենայն մաշել` յօգուտ ընկերին,

զի այս է կըտակ` պատգամ միածնին,

զամենայն մաշել` ՚ի յօգուտ ազգին,

զի մայր է անմահ` ծընօղ ընկերին:

 

654

Սոսկ կեանք կենդանւոյն` է կեալ ՚ի յանձին,

այլ կեանք մարդկային` է կեալ յընկերին,

սընունդ կենդանւոյ` սընունդ սընընդին,

այլ սընունդ մարդոյ` սընունգ առ բարին:

 

655

Ըսկիզբն եւ աւարտ` բարւոյն պատգամին,

՚ի սէրն հոլովի` իբրեւ յիւր անուն,

ըսկիզբն եւ աւարտ` սիրոյն պատգամին,

պատի հոլովի` յօգուտ ընկերին:

 

656

Այսպիսեօք վառեալ` եռանդեամբք օգտին,

եկաք քառամեայ` կացաք ՚ի սըմին,

բազում անցք անցին` յանձն իմ ցաւագին,

անձամբ փորձառու` անցից աշխարհին:

 

657

Զոգի եւ խորհուրդ` զիմ քաղաքակցին,

տեսի առեղծեալ` յայս հանդէս կարգին,

զընկերսիրութիւն` տայ այլ ուսուցչին,

զանձնասիրութիւն` իւր վարդապետին:

 

658

Այսպէս դընելով`զիւր հիմն առածին,

՚ի թիւրն անկանի` խորխորատ չարին,

ոչ խղճէ զրկել` զինչըս ընկերին,

այլ գործ իւր կարծէ` հընարք արուեստին:

 

659

Ոչինչ վաստակի` յօգուտ իւր ազգին,

այլ ՚ի դիւրութիւն` իւրում անհատին,

զամենայն գործէ` առ ՚ի պէտս անձին,

ոչ տանի ինչ փոյթ` առ հասարակին:

 

660

Այս հոգ շահելոյ` յընչից ընկերին,

ընկէց ըզսոսա` ՚ի ծուփս աշխարհին,

անցոյց ընդ մոլար` անցք առապարին,

որ հակառակ է` եւ անձնասիրին:

 

661

Ունին հեշտալի` տեղիս ՚ի զընին,

ընդ նեղուց ծովուն` յամարանոցին,

այլ չունին ինչ սիրտ` կեանք բանականին,

ըզմայլել նովաւ` ՚ի գործ արարչին:

 

662

Զայն որ անկարօտ` հոգոց մարդկային,

հոգոց վաստակոց` կարօտ համարին,

կեալն է սոցա հոգ` եւ գործ առաջին,

զոր թէեւ չհոգան` կեան ոչ մեռանին:

 

663

Որք խորհին ըզկեալ` եւ որք ոչ խորհին,

միօրինակ կեան` շնչեն զօդ երկնին,

այլ առ ՚ի շնչել` սոքա տառապին,

ըզկեանսըն մաշեն` առ ՚ի կեալ նովին:

 

664

Այնմ որ կորօտի` հոգոց մարդկային,

ոչինչ փոյթ ունին` ոչինչ համարին,

գիտութիւնք բարիք` զարդք կենաց անձին,

յերկիր անկեալ կան` առաջի սոցին:

 

665

Առաքինութիւնք` բարոյականին,

կրթողականօք` ըզկիրս սանձողին,

օտար են սոցա` յանօգտից սակին,

որք են դեղք կենաց` երկարօղք նըմին:

 

666

Ստանան գոհար` առ ՚ի զարդ անձին,

որ յինքեան է զարդ` ոչ ստացողին,

մերժեն ըզբարին` բարոյականին,

որ մարդոյն է զարդ` ւոչ ինքըն ինքնին,

 

667

Ոմանք լիացեալք` եւ յաւելորդին,

ողբան չունել ինչ` ըզկարեւորին,

քաղց ծարաւ ընչից` նախանձ ընկերին,

ոչինչ ցուցանէ` զոր յանձին ունին:

 

668

Այլ արգեամբք ողբան` չունել զոր ունին,

զի ոչ վայելեն` զինչսըն զոր ունին,

ունին իղձ անյագ` փոխանակ ընչին:

ոչ իշխեն ընչին` այլ յըղձից իշխին:

 

669

Բազմացուցանել` զինչսըն զարտաքին,

յոյր սակըս մաշեն` զհոգի ըզմարմին,

չածէ ինչ հանգիստ` զայն զոր խնդրէին,

ոչ անձանց իւրեանց` ոչ մերձաւորին:

 

670

Զամենայն ծախեն` ՚ի պարծանս անձին,

մինչ առաւելուլ` քան շահ արուեստին,

այլ ծախք պատճառեն` զրկել զընկերին,

առ ՚ի զսակ լընուլ` ծախուց գումարին:

 

671

Վաղ քաջ յառաւօտս` առ պատուհանին,

նստեալ հայէի` ՚ի զընին սոցին,

տեսանէի միշտ` զամբոխ ահագին,

եւ ըզբազմութիւն` խուռն անցաւորին:

 

67 2

Հարցի ես անդէն` առ խորհուրդ նոցին,

զինչ այս ընթացք ձեր` զինչ ձեր խնդրելին,

մի առ մի կարգաւ` պատասխանէին,

հոգալ ըզկենաց` առ որ կարօտին:

 

673

Ոմըն ընթանայր` ՚ի գործ արուեստին,

իսկ ոմն ՚ի վաճառ` իւր ձեռագործին,

ոմըն ՚ի կագել` կագ ընդ փոխառուին,

այլ ոմն յոզոքել` ըզսիրտ փոխատուին:

 

674

Իւրաքանչիւրոք` շըփոթեալք վերջին,

առ սընունդ կենաց` առ որ պէտք չէին,

ոչ գըտի ես ոչ` յայնչափ ամբոխին,

զոմըն հոգ տանօղ` առ որ պէտք էին:

 

675

Յերեկոյեան ժամ` դարձեալ առանձին,

նստէի անդէն` ՚ի զընին դարձին,

իւրաքանչիւրոք` տխրեալ դառնային,

զի ոչ գըտին զայն` զոր ինչ խնդրէին:

 

676

Ընդ վայր էր պատճառ` փոյթ հոգոց սոցին,

ընդ վայր եւ տագնապ` հետեւակ նորին,

թողին զբաւականն` զհանգստեան գործին,

ընտրեցին զանբաւն` զգործ տագնապին:

 

677

Անցի նաւակաւ` ընդ ծով քաղաքին,

տեսի եւ ըզտունս` զամարանոցին,

շըքեղ գեղեցիկ` ձգեալ առ ծովին,

մինչ երանի տաս` բընակչաց նոցին:

 

678

Մըտի շրջեցայ` մի մի ըստ կարգին,

քննեցի ըզկայս` ներքին վիճակին,

մըտի անտրտում` առանց ինչ վշտին

ելի դառնացեալ` տխուր վշտագին:

 

679

Զի զաղէտս լուայ` ինձ կսկըծելին,

յիւրաքանչիւրոց` զհեծումն ցաւագին,

կարծէի զբօսնուլ` ՚ի խօսից նոցին,

լըցայ թախծութեամբ` եւ ես ընդ նոսին:

 

680

Ոմըն վըշտանայր` յախտից ընկերին,

այլ ոմն ՚ի հաղբից` հակառակորդին,

ոմըն ՚ի չարեաց` իւր պարտապանին,

այլ ոմն ՚ի վարձուց` իւր տան վարձկանին:

 

681

Թողուն զտեսութիւն` իւրեանց պարտիզին,

մատչին գանգատել` առ անձուկ սրտին,

ազգական բանայ` զախտ ազգականին,

բարեկամ ըզդաւ` իւր բարեկամին:

 

682

Այրըն զհեղգութիւն` զանգործ կողակցին,

կինն ըզխստութիւն` դժնեայ լըծակցին,

եղբայր ըզզրկումն` զեղբօր մըտերմին,

մեծըն ըզփոքուն` փոքրըն ըզմեծին:

 

683

Այն նըկարք ծաղկանց` յառաստաղ յարկին,

այլ չըքեղ տեսիլ` ծովու ցամաքին,

ոչինչ համարին` ոչինչ երեւին,

առ այսչափ հոգոց` որովք յար մաշին:

 

684

Այն մետաքսագործ` բարձք բազմականին,

բոլորապատեալք` ՚ի նիստ սենեկին,

իբրեւ զըփոշի` մոռացեալ դընին,

առ մրրկելոյ` զհոգովք աշխարհին:

 

685

Աղքատք եւ փարթամք` միապէս տանջին,

յառիթ տանջանաց` միայն տարբերին,

աղքատըն տանջի` առ կարեաց անձին,

փարթամըն տանջի` առ հոգոց վշտին:

 

686

Ըզվիշտ փարթամին` քան զվիշտ աղքատին,

դառնագոյն դըտի` կշռեալ ըզներքին,

զի կարօտութիւն` տանջէ ըզմարմին,

այլ հոգ խորհըրդոց` զմարմին ըզհոգին:

 

687

Յայսչափ ՚ի յուզմունս` վարանաց նոցին,

զոր յիս պատմէին` ըզհոգս աղէտին,

ոչ տեսի ես հոգ` առ հոգւոց բարին,

ոչ առ աղքատին` ոչ առ փարթամին:

 

688

Այսպէս ոչ միայն` առ իմում ազգին,

այլեւ առ ազգին` մեզ տիրականին,

ցաւագնեալ տեսի` ըզբոլորեսին,

առ զանխուլ վշտաց` որք չըսպառէին: