Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  444

ԸզՉէնկէլ քեոյի` զանուն առ ռամկին,

՚ի Ժէնկէռ անուն` ոմանք փոխեցին,

Խրիսօքէրամիս` անուն առաջին,

յայս բերալ զնոսա` ըստ ուղղախօսին:

 

445

Զի ոսկեզօծեալք ` համափայլէին,

յարկք եկեղեցւոյն ` ՚ի յելս արեգին,

Խրիսօքէրամիս ` անուամբ կոչեցին,

ոսկեկըզմինտըր ` ըստ մերում լեզուին:

 

446

Ունի զիւր ծոց մեծ ` ՚ի Վօսբօրօսին,

յետ մեծի ծոցոյ ` Իսթէնեէ շինին,

հեղեղատ փոքրիկ ` բարեբեր հովտին,

սերկեւիլ պտղոց ` ընտրելագունին:

 

447

՚Ի լըման լուսնի ` ՚ի նոյեմբերին,

գիշերայն հանդէս ` փոքու եւ մեծին,

քաղաք ինչ կազմեն ` զերեսօք ծովին,

յորս ձըկան մեծի ` ժողով ահագին:

 

448

Նախ քրթմնջէիր ` ըզդըրից սորին,

իբրեւ նուազեալ ` յօդոյ հիւսիսին,

այլ գուլէ պաղչէն ` եւ Հավուզ պաշին,

յաջմէ յահեկէ ` զսէր քո ձըգեցին:

 

449

Զայս միայն գըտեր ` ՚ի Վօսբօրօսին,

համօրէն դիտօղ ` կողմանցըն կրկին,

դիտօղ եւ տեսլեան ` մեծի քաղաքին,

իբր ՚ի պատկերին ` իբր ՚ի հայելին:

 

450

Այն քո ցանկալի` բանական ոգին,

գիտեմ հեշտանայ` կալ ՚ի յայն տեղին,

ուր միով դիտէ` ըզտեսիլ բազմին,

ըզհեռագունին` զեւս հեռագունին:

 

451

Աստ աննիւթ շարժուածք ` քում գործարանին,

յառաջախաղացք ` տեսողականին,

ըզբազմօք կողմամբք ` ճեմ առեալ շրջին,

առանց շարժելոյ ` քում նիւթականին:

 

452

Նախնի ինքնակալք ` առ տեսլեան սորին,

ձգեալք ըզմայլեալք ` պալատ շինեցին,

՚ի յամարանոց ` առ ծովեզերին,

1 ըստ ակնարկելոյ ` Պրոկոպիոսին:

 

453

Որ քակեալ գոլով ` առ դարու նորին,

Յուստինիանոս ` փոխեաց ըզտեղին,

շինեալ մենաստան ` փոխանակ նըմին,

ապաշխարողաց ` կանանց քաղաքին:

 

454

Շինեաց եւ զտաճար ` սրբուհւոյ կուսին,

զայն որ քյքայեալ ` ըստ կիսոյ մասին,

այլ արդ Այ եօռկի ` իւր եկեղեցին,

կիսաքակ կանգնեալ ` ՚ի ծայր սոյն շինին:

 

455

Տեսի ես աստէն ` յիւրում փողոցին,

խաչանիշ զարդուք ` զաւազան վիմին,

յիշեցի զնախնեաց ` ըզգործս ըստ կարգին,

յորոց ժամանակք ` զայս միայն թողին:

1 Գրք Ա շինուածոց. գլ. 9: Ճիլլիոս էտես աստէն զմեծամեծ վէմս հիմանց ` զորս հանէին: