Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

536

Գիւղ երկայնաձիգ` առ ծովեզերին,

այլ ոչ յաճախեալ` իբրեւ զառաջին,

1 յորժամ շինեցաւ` ձեռամբ դահիրին,

սիրելւոյն երրորդ` Մուսդաֆայ խանին:

 

537

2 Սիգէտ ձայնեալ` առ յունաց ազգին,

յիւրոց թըզենեաց` առ յետագային,

իսկ սարաւանդակ` Պուռուն պաղչէսին,

Ըսդըռիտիօ` ձայնեալ առ նոսին:

 

538

Յանուն սուլդանի` Սիւլէյման խանին,

Հանչէրլի սուլդան` յայնժամ կոչէին,

այլ Սուլդանիէ` արդիք կոչեցին,

զոր Գիգլամինոս` յոյնք անուանէին:

 

539

Դաշտ լայն ծառախիտ` առ ծովեզերին,

՚ի ծոց լայնանիստ` հանդէպ հիւսիսին,

աղբիւր աւազան` կանգնեալ ՚ի նըմին,

պարտէզք բարելիցք` ՚ի շրջակային:

 

540

Մեծ էր ծոց սորա` այլ ծանծաղ ճախին,

փոքրիկ կղզեակ ինչ` անդ յիւրում ծոցին,

սուլդան Սիւլէյման` հըզօրն առաջին,

ելից եւ փոխեաց` ՚ի դաշտ ցամաքին:

 

541

Շինեաց հովանոց` ըզբօսարանին,

պարտէզզ վայելուչ` ՚ի դաշտավայրին,

ուր ծառ անուշակ` բերովք սխրալին,

հոսէր իւղ զուարթ` քաղցր օծանելին:

 

542

Այլ արդ միացեալ` գտցես զերկոսին,

ըզմիմեամբք գրկեալ` նոճին թըզենին,

մինըն պատուանդան` իսկ միւս սիւն նորին,

՚ի հաճոյս աչաց` օտարականին:

 

543

Բժիշկ է ճարտար` ընտիր ջուր սորին,

երագ բուժելով` քան ըզդեղ նորին,

բղխեալ ՚ի վերայ` ուղղաբերձ լերին,

ընդ խորոփիս ինչ` հին ձեռագործին:

1 Այս Դահիր աղա ստորին ոք ՚ի Պէզազիսբան ( ռամկաց Պէզէզթէն Գույումճոց ) սիրելի լեալ Գ սուլդան Մուսդաֆային, շինութիւն արար յայս գիւղօրէք մինչեւ Մուսդաֆային եւս պինիշ առնել անդ. այլ ՚ի կարի իմն յաճախել բազմութեան, յաճախեալ ընդ նմին եւ գործոց անառակութեան, եւ վասն այնր նեղեալ Պօսթանճի պաշիին զնոսա, լքաւ եւ եղծաւ յառաջին շքոյ: Զայս դահիր չէ պարտ շփոթել ընդ միւս Դահիրի ` որ էր թոռն Մէհէմմէտ Էմին աղայի, զորմէ յիշատակեացաք ՚ի վերոյ:

2 Սիգէա յոյն նշանակէ բուզ. յորմէ եւ տաճիկք կոչեցին Ինճիր, որ զնոյն նշանակէ. այս անուն ` որպէս եւ Ըսդռիտիօ ՚ի գործ ածէր ՚ի ժամանակս Ճիլլիոսի: