Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Քանզի յընթացս բանիս յիշատակին վէզի'րի Ազէմք օսմանեանց, որոց ոչ սակաւ շինուածք են ՚ի նեղուցին, եւ որոց Ժամանակօք կարեւոր են յոյժ ՚ի տեղեկութիւն պատմութեան, առ ՚ի ոչ կրկնել ստէպ ստէպ զթուական ժամանակաց նոցա, հարկաւոր համարեցաք յայսմ վայրի միահամուռ դնել առաջի զյաջորդութիւն նոցա հանդերձ ժամանակագրութեամբ, հանեալ ՚ի գրոց օսմանեանց, զոր ընթերցասէրք ոչ կարեն գտանել յայլ գիրս ինչ լեզուի մերում: Նախկին թագաւոր օսմանեանց` է սուլդան օսման Ղազի, որում ոչ դնեն վէզիր. երկրորդն է սուլդան Օրխան Ղազի, որոց վէզիրի ազէմք են.

 

Կարգ.

՚Ի հիճ''.

Յամի.

Ա. Ալայէտտին փաշա, որդի Օսմանայ:

728

1327.

Բ. Սիւլէյման փաշա, որդի Օրխադայ:

730.

1329.

Վէզի'րի ազէմ Ա սուլդան Միւրատայ:

 

 

Գ. Խայրէտտին փաշա. (նախ կոչէր, Ձանտարլու Գարախալիլ: )

770.

1368.

Վէզի'րի ազէմ Էըլտըրըմ սուլդան Պայէզիտի:

 

 

Դ. Ալի փաշա, որդի Խայրէտտի փաշային:

788.

1386.

Ե. Իպրահիմ փաշա, որդի կամ եղբայր Ալի փաշային. որ եւ կարգեցաւ վէզիր յաւուրս չէլէպի Ա սուլդան Մէհէմմէտին:

814

1411.

Վէզի'րի ազէմք Բ սուլդան Միւրատայ:

 

 

Իպրահիմ փաշա, Վերոգրեալ:

 

 

Զ. Խալիլ փաշա, որդի Իպրահիմ փաշային:

831

1427

Վէզի'րի ազէմք Ֆաթիհ. սուլդանի Մէհէմմէտին Բի:

 

 

Խալիլ փաշա, Վերոգրեալ:

 

 

Է. Մահմուտ փաշա, Ալաճա հիսարլը:

857.

1453.

Ռում Մէհէմմէտ փաշա, ըստ ոմանց.

872:

 

Ը. Իսհագ փաշա, ըստ ոմանց 875, իսկ ըստ այլոց:

872.

1467.

Թ. Մահմուտ փաշա,

877.

1472.

Երկրորդ անգամ:

 

 

Ժ. Կէտիք Ահմէտ փաշա:

878.

1473.

ԺԱ. Գարամանի Մէհէմմէտ փաշա:

882.

1477.

ՎԷզի'րի ազէմք Վէլի սուլդան Պայէզիտի Բի:

 

 

ԺԲ. Իսհագ փաշա, երկրորդ անգամ:

886.

1481.

ԺԳ. Տավուտ փաշա:

888.

1483.

ԺԴ. Հէրսէկ զատէ Ահմէտ փաշա:

902.

1496.

ԺԵ. Իպահիմ փաշա, որդի Խալիլ փաշայի:

903.

1497.

ԺԶ. Մէսիհ փաշա:

905.

1499.

ԺԷ. Խատիմ Ալի փաշա:

907.

1501.

ԺԸ. Հէրսէկ զատէ Ահմէտ փաշա, կրկին անգամ:

909.

1503.

ԺԹ. Խատիմ ալի փաշա, կրկին անգամ:

902.

1506.

Ի. Հէրսէկ զատէ Ահմէտ փաշա, երրորդ անգամ:

917.

1511.

ԻԱ. Գօճա Մուսդաֆա փաշա:

917.

1511.

Վէզի'րի ազէմք Ա սուլդան Սէլիմի:

 

 

Գօճա Մուսդաֆա փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ԻԲ. Հէրսէկ զատէ Ահմէտ փաշա,

չորրորդ անգամ. ըստ ոմանց 918:

919.

1513.

ԻԳ. Խատիմ Սինան փաշա:

920.

1514.

ԻԳ. Եօնուս փաշա:

923.

1517.

ԻԵ. Փիրի փաշա:

923.

1517.

Վէզի'րի ազէմք սահիպ Գանուն Ա սուլդան Սիւլէյմանի:

 

 

Փիրի փաշա, Վերոգրեալ:

 

 

ԻԶ. Իպրահիմ փաշա:

929.

1522.

ԻԷ. Այաս փաշա:

942.

1535.

ԻԸ. Լութֆի փաշա:

944.

1537.

ԻԹ. Խատիմ Սիւլէյման փաշա:

947.

1540.

Լ. Րիւսթէմ փաշա:

951.

1544.

ԼԱ. Գարտ Ահմէտ փաշա, եղբայր Րիւսթէմին:

960.

1552.

ԼԲ. Րիւսթէմ փաշա, կրկին անգամ:

962.

1554.

ԼԳ. Սէմիզ ալի փաշա:

968.

1560.

ԼԴ. Սօգօլլու կամ Դավիլ Մէհէմէէտ փաշա, որ արար վէզիրութիւն նաեւ ՚ի ժամանակս հալիմ Բ սուլդան Սէլիմին, եւ Գ սուլդանի Միւրատայ:

972.

1564.

Վէզի'րի ազէմք Գ սուլդան Միւրատայ:

 

 

Սօգօլլու Մէհէմմէտ փաշա, Վերոգրեալ:

 

 

ԼԵ. Ահմէտ փաշա:

987.

1579.

ԼԶ. Գօճա Սինան փաշա:

988.

1580.

ԼԷ. Սիյավիւշ փաշա:

990.

1582.

ԼԸ. Էօզտէմիր օղլի Օսման փաշա:

992.

1584.

ԼԹ. Խատիմ Մէսիհ փաշա:

993.

1585.

Խ. Սիյավիւշ փաշա, երկրորդ անգամ:

994.

1585.

ԽԱ. Սինան փաշա, երկրորդ անգամ:

997

1588.

ԽԲ. Ֆէրհատ փաշա:

999.

1590.

ԽԴ. Սիյավիւշ փաշա, երրորդ անգամ,

1000.

1591.

ԽԴ. Սինան փաշա, երրորդ անգամ:

1001.

1592.

Վէզի'րի ազէմք Ֆաթի'հի եկրի սուլդան Մէհէմմէտի Գի:

 

 

Սինան փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ԽԵ. Ֆէրհատ փաշա, երկրորդ անգամ:

1003.

1594.

ԽԶ. Սինան փաշա, չորրորդ անգամ:

1003.

1594.

ԽԷ. Լալա Մէհէմմէտ փաշա:

1004.

1595.

ԽԸ. Սինան փաշա, հինգերորդ անգամ:

1004.

1595.

ԽԹ. Տամատ Իպրահիմ փաշա:

1004.

1595.

Ծ. Ճղալէ օղլի Սինան փաշա:

1005.

1596.

ԹԱ. Տամատ Իպրահիմ փաշա, երկրորդ անգամ:

1005.

1596.

ԾԲ. Խատիմ Հասան փաշա:

1006.

1597.

ԾԳ. Ճէռռահմէհէմմէտ փաշա:

1006.

1597.

ԾԴ. Տամատ Իպրահիմ փաշա, երրորդ անգամ:

1007.

1598.

ԾԵ. Եէմիշճի Հասան փաշա:

1010.

1601.

ԾԶ. Եավուզ Ալի փաշա:

1012.

1603.

Վեզի'րի ազէմք Ա սուլդան Ահմէտի:

 

 

Եավուզ Ալի փաշա, վերագրեալ:

 

 

ԾԷ. Լալա Մէհէմմէտ փաշա, սա այլ է ՚ի վերոգրելոյն:

1013.

1604.

ԾԸ. Տէրվիշ Մէհէմմէտ փաշա:

1015.

1606.

ԾԹ. Գույիճի Միւրատ փաշա:

1015.

1606.

Կ. Նասուհ փաշա:

1020.

1611.

ԿԱ. Էօքիւզ կամ Տամատ Մէհէմմէտ փաշա:

1023.

1617.

ԿԲ. Խալիլ փաշա, որ եւ արար վէզիրութիւն ՚ի ժամանակս Ա սուլդան Մուսդաֆայի եւ Բ սուլդան Օսմանայ:

 

 

Վէզի'րի ազէմք Բ սուլդան Օսմանայ:

 

 

Խալիլ փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ԿԳ. Էօքիւզ Մէհէմմէտ փաշա, երկրորդ անգամ:

1028.

1618.

ԿԴ. Չէլէպի Ալի փաշա:

1029.

1619.

ԿԵ. Հիւսէյին փաշա:

1030.

1620.

ԿԶ. Տիլավէր փաշա:

1030.

1620.

Վէզի'րի ազէմք Ա սուլդան Մուսդաֆայի, ՚ի կրկին անգամ թագաւորութեան:

 

 

ԿԷ. Գարա տավուա փաշա:

1031.

1621.

ԿԸ. Մէրրէ կամ Գարա Հիւսէյին փաշա:

1031.

1621.

ԿԹ. Լէֆքէլի Մուսդաֆա փաշա:

1031.

1621.

Հ. Կիւրճի մէհէմմէտ փաշա:

1031.

1621.

ՀԱ. Մէրրէ հիւսէյին փաշա, երկրորդ անգամ:

1032.

1622.

ՀԲ. Քէմանքէշ ալի փաշա:

1032.

1622.

Վէզի'րի ազէմք Ֆաթի'հի Պաղտատ սուլդան Միւրատայ Դի:

 

 

Քէմանքէշ ալի փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ՀԳ. Չէրքէս Մէհէմմէտ փաշա:

1033.

1623.

ՀԴ. Հաֆըզ Ահմէտ փաշա:

1034.

1624.

ՀԵ. Խալիլ փաշա, երկրորդ անգամ:

1036.

1626.

ՀԶ. Խիւսրէվ փաշա,

1037.

1627.

ՀԷ. Հաֆըզ Ահմէտ փաշա, երկրորդ անգամ:

1041.

1631.

ՀԸ. Ռէմէպ փաշա:

1041.

1631.

ՀԹ. Դապանի Եասսի Մէհէմմէտ փաշա:

1041.

1631.

Ձ. Պայրամ փաշա:

1046.

1636.

ՁԱ. Դայեար Մէհէմմէտ փաշա:

1048.

1638.

ՁԲ. Գարա Մուսդաֆա փաշա:

1048.

1638.

Վէզի'ր ազէմք սուլդան Իպրահիմի:

 

 

Գարա Մուսդաֆա փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ՁԳ. Սուլդան զատէ Մէպէմմէտ փաշա:

1053.

1643.

ՁԵ. Հէզար փարէ Ահմէտ փաշա:

1057.

1647.

Վէզի'րի ազէմք Դ սուլդան Մէհէմմէտի:

 

 

ՁԶ. Սօֆի Մէհէմմէտ փաշա:

1058.

1648.

ՁԷ. Միւրատ փաշա:

1059.

1649.

ՁԸ. Մէլէք Ահմէտ փաշա:

1060.

1650.

ՁԹ. Սիյավիշ փաշա:

1061.

1650.

Ղ. Կիւրճի Մէպէմմէտ փաշա.

1061.

1650.

ՂԱ. Դարխունճի Ահմէտ փաշա:

1062.

1651.

ՂԲ. Տէրվիշ Մէհէմմէտ փաշա:

1063.

1652.

ՂԳ. Իպշիր Մուսդաֆա փաշա:

1064.

1653.

ՂԴ. Միւրատ փաշա, երկրորդ անգամ:

1065.

1654.

ՂԵ. Էրմէնի Սիւլէյման փաշա: ոմանք յետ սորա դնէն զտէլի Հիւսէյին փաշա, բայց ՚ի ճանապարհին յետս դարձուցաւ կնիքն` նախ քան զհասանել ՚ի ձեռս նորա:

1065.

1654.

ՂԶ. Սուրնազէն Մուսդաֆա փաշա:

1066.

1655.

ՂԷ. Սիյավիւշ փաշա, երկրորդ անգամ:

1066.

1655.

ՂԸ. Պօյնի Էկրի կամ Պօյնի Եարէլի Մէհէմմէտ փաշա:

1066.

1655.

ՂԹ. Քեօփրիլի Մէպէմմէտ փաշա:

1066.

1655.

Ճ. Քեօփրիլի օղլի Ֆազըլահմէտ փաշա:

1072.

1661.

ՃԱ. Մագթուլ, կամ Մէրզիֆունլի գարա Մուսդաֆա փաշա:

1087.

1676.

ՃԲ. Գարա Իպրահիմ փաշա:

1095.

1683.

ՃԳ. Սիւլէյման փաշա:

1097.

1685.

ՃԴ. Սիյավիւշ փաշա: (այլ)

1098.

1686.

Վեզի'րի ազէմք Բ սուլդան Սիւլէյմանին:

 

 

Սիյավիւշ փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ՃԵ. Նիշանճի Իսմայիլ փաշա:

1099.

1687.

ՃԶ. Թէքֆուր տաղլը Մուսդաֆա փաշա:

1099.

1687.

ՃԷ. Քեօփրիլի զատէ ֆազըլ Մուսդաֆա փաշա:

1101.

1689.

Վէզի'րի ազէմք Բ սուլդան Ահմէտի:

 

 

Քեօփրիլի զատէ եւ այլն, վերոգրեալ:

 

 

ՃԸ. Արապաճի Աի փաշա:

1102.

1690.

ՃԹ. Հաճի Ալի փաշա:

1103.

1691.

ՃԺ. Պօյըգլը Մուսդաֆա փաշա:

1104.

1692.

ՃԺԱ. Սիւրմէլի կամ Տէֆթէրտար Ալի փաշա:

1105.

1693.

Վէզի'րի ազէմք Բ սուլդան Մուսդաֆայի:

 

 

Սիւրմէլի Ալի փաշա: վերոգրեալ:

 

 

ՃԺԲ. Էլմաս Մէհէմմէտ փաշա:

1106.

1694.

ՃԺԳ. Ամուճա զատէ Հիւսէյին փաշա:

1109.

1697.

ՃԺԳ. Տալդապան Մուսդաֆա փաշա:

1114.

1702.

ՃԺԵ. Րամի Մէհէմմէտ փաշա:

1114.

1702.

Վեզի'րի ազէմք Գ սուլդան Ահմէտի:

 

 

ՃԺԶ. Նիշանճի Ահմէտ փաշա:

1115.

1703.

ՃԺԷ. Էնիշթէ, կամ Տամատ Հասան փաշա:

1115.

1703.

ՃԺԸ. Գալայլի գօզ Էլհաճի Ահմէտ փաշա:

1116.

1704.

ՃԺԹ. Թէպէրտար, կամ Պալթաճի Մէհէմմէտ փաշա:

1116.

1704.

ՃԻ. Զօռլիլի Ալի փաշա:

1118.

1706.

ՃԻԱ. Քեօփրիլի օղլի Նիւման փաշա:

1122.

1710.

ՃԻԲ. Թէպէրտար Մէհէմմէտ փաշա, երկրորդ անգամ:

1122.

1710.

ՃԻԳ. Կիւրճի Եուսուֆ փաշա:

1123.

1711.

ՃԻԳ. Կիւրճի, ամ Նիշանճի Սիւլէյման փաշա:

1124.

1712.

ՃԻԵ. Գափուտան, կամ Հօճա Իպարհիմ փաշա:

1125.

1713.

ՃԻԶ. Տամատ, կամ Շէհիտ Ալի փաշա:

1125.

1713.

ՃԻԷ. Պօսթանճի պաշի Խալիլ փաշա:

1128.

1715.

ՃԻԸ. Նիշանճի Մէհէմմէտ փաշա:

1129.

1716.

ՃԻԹ. Տամատ իպրահիմ փաշա:

1130.

1717.

ՃԼ. Սիլէհտար Մէհէմմէտ փաշա:

1143.

1730.

Վէզի'րի ազէմք սուլդ. Մահմուտի:

 

 

Սիլէհտար Մէհէմմէտ փաշա, վէրոգրեալ:

 

 

ՃԼԱ. Հաճի կամ Գապա դուլագ Իպրահիմ փաշա:

1144.

1730.

ՃԼԲ. Դօփալ օսման փաշա:

1144.

1731.

ՃԼԳ. Հէքիմ պաշի օղլի Ալի փաշա:

1144.

1731.

ՃԼԴ. Կիւրճի Իսմայիլ փաշա:

1148.

1735.

ՃԼԵ. Սիլէհտար Էսսէյեիտ Մէհէմմէտ փաշա:

1148.

1735.

ՃԼԶ. Եեկէն Մէհէմմէտ փաշա, ըստ ոմանց 1150. ոմանք նախ քան զսա դնեն վեզիր, զմիւսին զատէ Ապտուլլահ փաշա:

1151.

1738.

ՃԼԷ. Իվազ կամ Հաճի Մէհէմմէտ փաշա:

1151.

1738.

ՃԼԸ. Նիշանճի հաճի Ահմէտ փաշա:

1153.

1740.

ՃԼԹ. Հէքիմ պաշի օղլի Ալի փաշա, երկրորդ անգամ:

1155.

1742.

ՃԽ. Սէյետի հասան փաշա, կամ Աղա փաշա:

1155.

1742.

ՃԽԱ. Թիրեաքի Մէհէմմէտ փաշա:

1159.

1746.

ՃԽԲ. Սէյեիտ կամ Ֆիրարի զատէ Ապտուլլահ փաշա:

1160.

1747.

ՃԽԳ. Տիվիթտար Էմին Մէհէմմէտ փաշա:

1163.

1749.

ՃԽԴ. Միրախօռ Մուսդաֆա փաշա:

1165.

1751.

Վեզի'րի ազէմք Գ սուլդան Օսմանայ:

 

 

Միրախօռ Մուսդաֆա փաշա, Վերոգրեալ:

 

 

ՃԽԵ. Հէքիմ պաշի օղլի Ալի փաշա, երրորդ անգամ:

1168.

1754.

ՃԽԶ. Տէֆթէրտար Նայիլի Ապտուլլահ փաշա:

1168.

1754.

ՃԽԷ. Սիլէհտար Պէյիքլի Ալի փաշա:

1168.

1754.

ՃԽԸ. Իկիրմի Սէքիզ Չէլէպի Մէհէմմէտ Սաիտ փաշա:

1169.

1755.

ՃԽԹ. Միրախօռ Մուսդաֆա փաշա, երկրորդ անգամ:

 

1169.

ՀԾ. Րաղիպ Մէհէմմէտ փաշա:

1170.

1756.

Վէզի'րի ազէմք Գ սուլդան Մուսդաֆայի:

 

 

Րաղիպ Մէպէմմէտ փաշա, վերոգրեալ:

 

 

ՃԾԱ. Համազա փաշա, կամ Համզա համիտ փաշա:

1176.

1762.

ՃԾԲ. Միրախօռ Մուսդաֆա փաշա: Երրորդ անգամ:

1177.

1763.

ՃԾԳ. Միւհսին օղլի Մէհէմմէտ փաշա:

1178.

1764.

ՃԾԴ. Սիլէհտար Համզա փաշա:

1182.

1768.

ՃԾԵ. Նիշանճի Մէհէմմէտ Էմին փաշա:

1182.

1768.

ՃԾԶ. Մօղտօվանճի Ալի փաշա:

1183.

1769.

ՃԾԷ. Իվազ փաշա օղլի Խալիլ փաշա

1183.

1769.

ՀԾԸ. Մէհէմմէտ փաշա:

1184.

1770.

ՀԾԹ. Միւհսին օղլի Մէհէմմէտ փաշա, Բ. անգամ:

1185.

1771.

Վէզի'րի ազէմք սուլդան Ապտիւլհամիտի:

 

 

Միւհսին օղլի Մէհէմմէտ փաշա վերոգրեալ:

 

 

ՃԿ. Իզզէթ մէհէմմէտ փաշա:

1188.

1774.

ՃԿԱ. Տէրվիշ Մէհէմմէտ փաշա:

1189.

1775.

ՃԿԲ. Տէրէնտէլի Մէհէմմէտ փաշա:

1190.

1776.

ՃԿԳ. Աղա կամ Չէլէպի Մէհէմմէտ փաշա:

1192.

1778.

ՃԿԴ. Սիլէհտար Էսսէյեիտ Մէհէմմէտ փաշա. կամ Գարավէզիր:

1193.

1779.

ՃԿԵ. Իզզէթ Մէհէմմէտ փաշա, երկրորդ անգամ:

1195.

1780.

ՃԿԶ. Էսսէյեիտ հաճի Եէկէն Մէհէմմէտ փաշա:

1196.

1781.

ՃԿԷ. Համիտ Խալիլ փաշա:

1197.

1782.

ՃԿԸ. Շահին Ալի փաշա:

 

1199.

ՃԿԹ. Եուսուֆ փաշա:

1200.

1785.