Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

249

Եմիրկիուն օղլին ` օդով հեշտալին,

գալ հըրաւիրէ ` ըզքեզ ՚ի զընին,

նո ' ր է իւր մզկիթ ` նո ' ր եւ բաղանին

նո ' ր եւ իւր կրպակք ` շինուածք Համիտին:

 

250

Նախ ՚ի հիսար էր ` տուն մաքսապետին,

նաւուց իջելոց ` ընդ ծով Պոնտոսին,

այլ սուլդան Համիտ ` զարդարօղ սորին,

անտի աստ փոխեաց ` ըզկայան մաքսին:

 

251

Կալուած հաստատեաց ` իւր իմարէթին,

չքնաղագունի ` ՚ի մէջ քաղաքին,

այլ է գեղեցիկ ` գործ հանճարեղին,

որոյ գործ ընդ գործ ` կարգին կապակցին:

 

252

Են անուանք տեղեաց ` ընդ ոլորտ երկրին,

որոց անուանք են ` մատեանք պատմագրին,

կամ զշինօղ նորին ` կամ զդիպուած ինչ հին,

յիշեն քանդակեն ` սուղ Սողոբային:

 

253

Թէ յածեալ է քո ` ՚ի գիրս պատմագրին,

մեր առաքելին ` կամ բընիկ ազգին,

յուշ ածեալ գտցես ` ըզպատճառ ձայնին,

որով Էմիրկիուն ` ըզսա կոչեցին:

 

254

Առեալ զերեւան ` չորրորդ միւրատին,

1 եւ ըզնորին խան ` զԷմիրկուն օղլին,

ածեալ ՚ի քաղաքս ` անուամբ փաշային,

կալուած ետ նմա ` զայս պայծառ տեղին:

 

255

Որով Էմիրկիուն ` կոչեցաւ տեղին,

Ֆէրիտուն փաշա ` կոչեցեալ նախկին,

այլ Քիբարո ' տիս ` ՚ի նախնագունին,

յանուանէ նոճեաց ` յոյնք անուանէին:

 

256

Զոր Դըռիվիա ` յետինք ձայնեցին,

զսահման ծովեզրին ` մինչ յիսթենեացին,

լատին մականուամբ ` եգագեայ բագնին,

վասըն կանգնելոյ ` զարձան յեռուղին:

1 Էմիրկիունէ օղլին կոչէր Դահմասէպ Գուլ խան. որում սուլդան Միւրատ ետ զփաշայութիւն Հալպայ, անուամբ Եուսուֆ փաշայի. ուր զերկուս ամիսս եւեթ մնաց սակս վշտացուցանելոյ զբնակիչս. սուլդան Միւրատ առաքեաց զնա Յիզնիմիտ. անտի ընդ իւր տարեալ ՚ի Կոստանդնուպօլիս ետ դարձեալ զվէզիրութեան շնորհս. եւ ՚ի կալուած նորին ` ետ զայս պարտէզ Ֆէրիտուն փաշային. եւ պալատ մեծակառոյց ՚ի մէջ քաղաքին ՚ի յախօռ Գափուն. եւ ագարակ ՚ի գիւղն Քեաղէտ խանէ. եւ զամենայն պաշար յարքունուստ կարգեաց. որոյ զամս 6, կամ 7 այսպէս վարեալ, ապա յաւուրս սուլդան Իպրահիմին սպանաւ: