Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
ՎԱՍՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ

1. Կառավարիչք եւ սպասաւորք դատաստանի, որպիսիք են` դատաւորքն, վերակացուքն դատաւորաց, ատենադպիրն, օրինակօղն, թարքմանիչն, ստարստայն, ատենապանն, բանդապետն եւ այլ պաշտօնեայք դատաստանի պարտին գոլ անձինք բարիք, երկիւղածք եւ ըստ ամենայնի յարմարք առ պաշտօնս իւրեանց, եւ ո'չիցեն արգելեալք յօրինաց` սակս կառաւարելոյ զնոցին յանձնելի պարտաւորութիւն:

2. Ոչ կարեն լինիլ կառավարիչք կամ սպասաւորք դատաստանի այնպիսիք անձինք, որք արգելեալք են յօրինաց, եւ են այսոքիկք.

ա) հրապարակաւ պատժեցեալքն վասն մեղաց.

բ) հռչակաւոր խելագարեալքն.

գ) արտաքսեալքն ի դատաստանական պաշտօնէ վասն մեղաց.

դ) նզովեալք եւ բանադրեալք յեկեղեցւոյ.

ե) որոց ոչ իցեն լցեալ զքսանեւհինգ ամ հասակին իւրեանց.

այս իմացեալ լինի վասն դատաւորաց, վերակացուացն դատաւորաց, ատենադպրի, ըստարստի, բանդապետի, եւ ո'չ օրինակողի, թարքմանչի, ատենապանի եւ դատաստանական պաշտօնէի՞ քանզի կարելի է կարգել ի գործ օրինակողի, ատենապանի, թարքմանչի եւ դատաստանական պաշտօնէի նաեւ այնոսիկք, որք չիցեն լցեալք

զքսանեւհինգ ամ հասակին իւրեանց.

զ) որք ոչ գիտեն գրել եւ ընթեռնուլ զգիր, եւ այս` վասն դատաւորաց, վերակացուացն դատաւորաց, ատենադպրի, օրինակողի թարքմանչի, ըստարստի, եւ ո'չ` վասն ատենապանի, բանդապետի, դատաստանական պաշտօնէի. իսկ եթէ եւ սոքա ուսեալք իցեն զգիր` ո'չ է անպատշաճ: