Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՈՒԹՆԵՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ՄՏԱՆԵԼՈՅ Ի ԱՏԵԱՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ

 

1. Ատեան դատաստանի ոչ ոք կարիքէ առանց թոյլատրութեան եւ հրամանի դատաւորաց եւ ատենադպրի մտանել` բաց ի դատաստանական սպասաւորացն, որպիսիք են` օրինակօղն, թարքմանիչն, ըստառստայն եւ այլքն. եւ նոքա եւս վասն հարկաւորութեան գործոյ, եւ ո'չ յորժամ կամիցին` գնայցեն:

2. Յորժամ իցէ դատախնդիր` պարտ է ատենապանի յայտնել դատաւորաց եւ ատենադպրին, թէ գոյ դատախնդիր, որ կամի գալ ի յատեան դատաստանի. եւ դատաւորք կամ ատենադպիրն ի պատշաճ ժամու հրամայիցեն ատենապանին թողուլ զնա մտանել ի յատեան դատաստանի:

3. Յորժամ ոք մտանէ ի յատեան դատաստանի, այնպիսին որպիսի' կացութեան եւ իցէ` պարտ է դիտել, զի մտանէ առ ատեան իրաւանց, որոյ աներեւոյթ եւ նախկին կառավարիչն է աստուած, եւ թագաւորն եւ դատաւորքն կարգեալ են անդ կառավարիչ փոխանակ աստուծոյ եւ թագաւորի. եւ վասն այսորիկ իբր մտանել ատեան աստուծոյ կամ ատեան թագաւորի պարտ է զգաստ շարժողութեամբ խոնարհաբար մտանիլ եւ կալ ի յետին տեղւոջն դատաստանարանին եւ զխնդրուածս իւր ծանուցանել` առանց վարելոյ զշողոքորթական` բառից եւ հպարտ մեծաբանութեանց:

4. Եթէ ոք, որպիսի' կացութեան' իցէ` ի ատեան դատաստանի անարգեսցէ եւ հայհոյիցէ զոք, պարտաւորի տալ տուգանս ատեանն տասն ըռուբլի, եւ որում անարգեաց եւ հայհոյեաց` ըստ արժանապատւութեան նորին տալ նա` ըստ օրինաց վասն անպատիւ առնելոյն զնա: