Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԵՕԹԵՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՒՈՅ

 

1. Յորժամ դատախազն տայ ի վերայ ումեք արզայ եւ պատասխանօղն գրէ զպատասխանի նորին, յայնժամ պարտ է դատաւորացն լինիլ վերահասու ի վերայ բանից նոցին գրեցելոյն:

2. Պատասխանի դատախազին խնդրոյն լինի երեք կերպիւ. նախ` եթէ յանձն առնու պատասխանօղն զամենայն գրեցեալսն դատախազին գոլ ճշմարիտ եւ առանց ստութեան. այսպիսի պատահմանն ոչ է պարտ խնդրել աւելի ապացուցութիւն, այլ պարտ է ի վերայ նոցին գրեցելոցն տալ զվճիռ եւ լուծումն: Երկրորդ` եթէ բոլորովին հրաժարեսցի ի յանձնառութենէ խնդրոյ նորին: Երրորդ` թէպէտ եւ յանձնառու, բայց ոչ որպէս առաջադրեցեալ է դատախազն, այլ այլում կերպիւ` որում բանք դատախազին եւ պատասխանօղին ոչ իցեն համեմատք միմեանց, յայսպիսի պատահմանս հարկաւոր է կատարեալ ապացուցութիւն իւրաքանչիւր կողման, որպէսզի դատաւորքն կարասեն առնել զճշմարիտ եւ ուղիղ լուծումն բանից նոցին: