Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻՆՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԴԱՏԵԼ Ի ԱՒՈՒՐՑ

 

1. Հասարակաբար դատաւորք պարտին գալ ի դատաստանարան եւ առնել իրաւունս ամենայն երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթի, շաբաթի եւ հրաժարիլ իւրաքանչիւր աւուրս միաշաբաթին ի առնելոյ զդատաստան:

2. Պարտ է զանց առնել վարումն իրաւանց ի յաւուրս գլխաւոր տօնախմբութեանց. ըստ այսմ կերպի` նոր տարւոյն մի օր, ծննդեան եւ մկրտութեան` եօթն օր, գալստեան ի տաճարն մի օր, բարեկենդանին` չորս օր, աւետեաց աստուածածնի` մի օր, աւագ շաբաթն եւ զատիկ` շաբաթն ամբողջ համբարձման` մի օր, հոգոյ գալստեան` մի օր, վարդավառին` մի օր, աստուածածնին` մի օր, սուրբ խաչին` երկու օր, սրբոյն Գրիգորի լուսաւորչին ի տարւոջն` երեք օր, յղութեան աստուածածնի` մի օր, ծննդեան աստուածածնի` մի օր, ընծայեցման աստուածածնի ի տաճարն` մի օր, Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ առաքելոյն` մի օր, Ստեփանոսի նախավկային` մի օր, գլխաւոր առաքելոցն Պետրոսի եւ Պողոսի` մի օր, որոտման որդոցն Յակոբայ եւ Յոհաննու` մի օր, սրբոյն Յոհաննու Մկրտչին` մի օր, Յովակիմայ եւ Աննայի ծնողաց սրբոյ աստուածածնի` մի օր:

3. Եթէ գլխաւոր եւ մեծ հարկաւորութիւն ինչ պատահեսցի, որպիսի' գլխաւոր եւ մեծ տօնախմբութիւն եւ իցէ` եթէ' տէրունական եւ եթէ' սրբոց, պարտ է դատաւորաց եւ այլ դատաստանական պաշտօնէից ժողովիլ եւ հոգալ զհարկավորութիւն այն, զի մի' ծնանիցի վնաս ի յամեցուցանելոյ: