Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ

 

1. Կարգաւորութիւն անուանի դատաստանական վճիռն եւ սահմանադրութիւն, որ գրեցեալ լինի վերահասութեամբ դատաւորաց ի վերայ գրեցելոյ դատախազի արզին, պատասխանւոյ պատասխանօղին, յանձնառութեան, ցուցման վկայից եւ այլոց պարագայից ապացուցութեանց իրաւանց:

2. Դատաւորք հարկաւորին ամենեքեան լինիլ միաբան ի գրելն կարգաւորութեան, եւ վասն այսորիկ պարտ է ուղղապէս քննել զամենայն զկարգաւորելի բանսն: Եթէ համեմատք իցեն վճիռք նոցին` առանց զանցառութեան հաստատեսցեն զկարգաւորութիւն, եւ ամենեքեան ստորագրեսցեն ի ներքոյ նոյն գրեցեալ կարգաւորութեան. իսկ եթէ անմիաբանք իցեն ի վճիռս կարգաւորութեան` ամենայն ոք գրեսցէ զգիտացեալն իւր, որ եւ ասի մնենիե, եւ կոչեսցեն զինն արս վերակացուս եւ վերահասու լինօղս ի վերայ դատաւորաց, ցուցցեն նոցա, եւ նոքա վերահասու եղեալ` գրով սահմանեսցեն զվճիռն տարաձայնութեան դատաւորացն այնոցիկ, եւ որպէս նոքա արասցեն` եղիցի հաստատուն:

3. Ցորքան ոչ են ձեռնադրեցեալք դատաւորք զկարգաւորութիւն բանի` մի'շտ կարեն փոխել զկարծիս եւ զդատողութիւնս իւրեանց. սակայն յետ ամենեցուն ձեռնադրեցելոյն եւ ստորագրելոյն` ո'չ երբէք կարելի է փոխել զկարգաւորութիւն ամենայնիւ:

4. Յորժամ կարգաւորութեան բանից ոչ իցեն ամենայն դատաւորք ստորագրեցեալք, ո'չ է կարելի ցուցանել դատախազին կամ պատասխանօղին կամ այլ ումեք. սակայն յետ ստորագրելոյն դատաւորացն ամենեքեանցն եւ գրելոյն ի ժուռնալ` ոչ միայն կարելի է ի յատեան դատաստանի առաջի դատաւորաց յայտնել կարգաւուրութիւն դատախազին եւ պատասխանօղին, այլեւ օրինակ կարգաւորութեան իւրաքանչիւր կողմանն գրել եւ տալն կարելի է:

5. Կարգաւորութիւնն դատաստանական պարտ է գրեցեալ լինիլ ի վերայ դատախազին եւ պատասխանօղին գրեցեալ արզիցն եւ ի վերայ նոցին եղեալ ապացուցութեանցն եւ զամենայն հանգամանք բանից պարտ է յայտնել ի մէջ կարգաւորութեանն եւ, բաց ի նոյն հարկաւոր եւ առ այնս գործս պատկանօղ բանիցն, այլ ամենեւին ոչինչ օտար բանք խառնել, թէեւ վասն օրինակի ոմանք խառնեն, սակայն ոչ է վայելուչ եւ օրինաւոր:

6. Յորժամ յայտնեսցեն դատախազին եւ պատասխանօղին զկարգաւորութիւն դատաւորաց, տացի իւրաքանչիւր կողմանն օրինակ կարգաւորութեանն ատենադպրին ստորագրեցելովն. այնպիսի դատախազն եւ պատասխանօղն յորժամ ընկալան զօրինակ կարգաւորութեան` վերահասու լիցին մինչեւ երեք օր: Եթէ տեսցեն անիրաւութիւն ինչ եղեալ, ինքեանց` որո'յ կողմին եւ եղեալ իցէ, ի չորրորդում աւուրն արզով գրեսցէ եւ տացէ ի դատաստանարանն, եւ նոյն գրեցեալ արզին հաւասար եւս գրեսցէ եւ տացէ ինն արանց, որք կարգեալք են վասն վերահասութեան դատաւորաց ի նոյն աւուրն, յորում եւ ետ զարզայն ի դատաստանարանն` ցուցանելով անդ, թէ այսպիսի պատճառիւ ոչ կարէ ինքն լինիլ բաւական ի կարգաւորութենէն. իսկ եթէ անցուցանիցէ երեք աւուրն եւ ի չորրորդում աւուրն ոչ տացէ անբաւականութիւն իւր ի դատաստանարանին, եւ յետոյ կամեսցէ տալ` ո'չ է կարելի, այլ ըստ կարգաւորութեան դատաւորաց պարտի կատարումն գործ ածել` առա'նց փոփոխման:

7. Եթէ դատախազ կամ պատասխանօղ ոմն ի վերայ կարգաւորութեան դատաւորաց անբաւական գոլով տացէ գանգատական արզայ յետ ընկալման կարգաւորութեան օրինակին մինչեւ աւուրս չորս, հա'րկ է դատաւորաց, յորժամ ընկալան զգանգատական արզէն մինչեւ շաբաթս երկու կոչել զինն այրսն, զի վերահասու լիցին գանգատոյ նորին: Եթէ անցուցանիցեն զերկու շաբաթն, որ ոչ կոչեսցեն զնոսա ըստ գրեցելոյ գանգատաւորին` դատաւորք եղիցին պարտաւորք եւ արասցեն վճարումն առանց զանցառութեան. սակայն եթէ դատաւորք կոչեսցեն զինն այրսն, եւ նոքա ոչ եկեսցեն` ինքեանք եղիցին անմեղադրելիք: