Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՆԵԼՈՅ

 

1. Գոն այլ եւս մնացորդք կիրառութեան դատաստանական գործոց, եւ է' հարցումն մեղաւորին եւ հարկումն նորին` զի արասցէ զճշմարտութիւն բանին:

2. Յորժամ դատաւորն կամեսցի հարկանել զոք` պարտ է, զի ունիցի զհաստատ պատճառ ինչ, յորմէ եթէ հրաժարեսցի մեղապարտն ի յանձնառութենէ` յայնժամ հարկաւորեալ հարկանեսցէ զնա եւ ստիպեսցէ նմա յայտնել զճշմարիտն: Զոր օրինակ. ամբաստանեցեալ լինի ոմն վասն գողութեան եւ վկայեսցին զնմանէ անձինք երկու կամ երեք, եւ մեղաւորն ոչ կամիցի յանձն առնուլ ինքնին զմեղս իւր. այսպիսի պատահմանն պարտ է հարկանել, զի ասասցէ զճշմարիտն:

3. Յորժամ ամբաստանեցեալ լիցի ոք վասն գողութեան կամ մարդասպանութեան կամ այլոց սոյնպիսեաց, եւ մեղաւորն յանձն առնուցու կամաւ կամ հարկանմամբ եւ խոստովանիցէ զմեղս իւր, ո'չ է պարտ բաւական համարել զմի անգամ յանձնառութիւնս կամ խոստովանութիւնն մեղաւորին, այլ պարտ է հարկանել երկիցս անգամ եւ ստիպել, զի ասասցէ զճշմարտութիւն բանին եւ զամենայն հանգամանս մեղաց իւրոց:

4. Իսկ եթէ ոք զո'ր ինչ ասաց եւ ի ժամանակի հարկանելոյն փոխեաց զբանս իւր` պարտ է հարկանել խստապէս երրորդ եւ չորրորդ անգամ եւ ստիպել, զի ասասցէ զստոյգն. եւ յորժամ ասաց զճշմարիտն եւ ոչ փոխեաց զբանս իւր` յայնժամ ի վերայ ասացուածոց եւ բանից նորին առնել օրինաւոր կարգաւորութիւն եւ տալ զվճիռն:

5. Յորժամ եկրու կամ երեք կամ այլ աւելի մեղապարտք մարդիկ ըմբռնեսցին` ի միասին կամ ընկերք մեղաւորաց այսպիսիքն ո'չ է պարտ առաջի միմեանց հարցանել, այլ պարտ է իւրաքանչիւրոց առանձին` յատուկ-յատուկ հարցանել եւ զրոյց տուեալն միոյն ոչ ցուցանել միւսոյն, զի մի' ուսեալք ի միմեանց ջանայցեն անմեղադիր կացուցանել զինքեանս գոլովն մեղապարտք:

6. Զչափ հարկանելոյ մեղաւորին վասն ստուգութեան մեղաց կախեալ կայ ի վերահասութենէ դատաւորին, զի ե'ն մեղք փոքրագոյնք, զորս ոչ կարօտի խստապէս հարկանելոյ, եւ ե'ն մեղք մեծագոյնք, զորոց սակս հարկաւոր է խստապէս հարկանումն վասն ստոյգագոյն հաստատութեան, վասն որոյ դատաւորքն վերահասու եղեալ մեղաց ամբաստանեցելոցն` ըստ այնմ չափու եւ հարկանիցէ. եւ պարտի դիտել դատաւորն, թէ հարկանէ զմեղաւորն ոչ առ ի պատժել, այլ առ ի իմանալ զստուգութիւն գործեցելոյ մեղաց, որպէսզի հաւատացեալ` առյապայն պատժեսցի: Ուստի պարտաւորի, զի մի' հարկանեսցէ զմեղաւորն ի ժամանակի քննութեան մինչեւ ի մահ:

7. Հասակ հարկանեցելոյ անձանց եղիցի ոչ պակաս քան զամս չորեքտասան եւ ոչ աւելի քան զամս վաթսուն. այսպէս եւ վասն մարդասպանութեան վարելի է` ըստ կերպի վերոյ գրեցելոյն, առա'նց զանցառութեան:

8. Ի հարկանելն զմեղաւորն վասն ստոյգութեան մեղաց պարտի լինիլ առաջի դատաւորի, եւ բաց ի դատաւորէ ոչ այլ ոք գտանեսցի անդ ներկայ. իսկ յորժամ հարկանումն լինի վասն պատժոց յանցաւորին, յայնժամ առաջի բազմութեան արանց կարելի է առնել, որպէսզի տեսեալ այլոց` երկիւղ կրեսցեն ի գործելոյ զմեղս եւ անկարգութիւնս:

9. Եթէ կին գտանիցի մեղաւոր, որոյ հարկաւոր լիցի հարկանելով հարցանումն, եւ նա իցէ յղի, պարտ է արգելուլ ի բանտի այնքան ժամանակ, մինչեւ ծնցի զաւակն. եւ յետ ծննդեանն եւս համբերել մինչեւ քառասուն աւուր եւ ապա յետ այնորիկ հարկանել եւ հարցանել զնա, որպէս է օրէն է: