Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ԹԱՐՔՄԱՆՉԻ

 

1. Թարքմանիչ անուանի այն, որ զգիրս ի յայլ լեզուէ թարքմանէ հայերէն, կամ ի դիպիլ հարկաւորութեան` ի հայոց լեզուէ թարքմանէ այլ լեզու, ի յոր նա ուսեալ իցէ եւ կարող իցէ թարքմանել:

2. Թարքմանիչն պարտ է առնել զթարքմանութիւն իւր ոչ բառ առ բառ, այլ ի զօրութենէ ի զօրութիւն. եւ պարտի զգոյշ կալ, զի թարքմանեսցէ գիրս այնու նշանակութեամբ, ի յոր նշանակութիւն ունի եւ նախատիպն, եւ ո'չ երբէք առաւելացուսցէ կամ պակասեսցուսցէ զզօրութիւնս բանից. եւ վասն հաստատութեան եւ ստուգութեան թարքմանեցեալ գրոյն` հարկ է թարքմանչին ի ներքոյ թարքմանութեան իւրոյ գրել զանուն իւր:

3. Թարքմանիչն պարտաւորի զթարքմանելի գիրն բաց ի դատաստանարանէ յայլ ուրեք ոչ տանի` յորժամ թարքմանելի գիրն իցէ դատաստանական, կամ դատաւորք եւ ատենադպիրք տուեալ իցեն նմա վասն թարքմանելոյ. իսկ յորժամ վասն հասարակ ժողովրդեան կամ վասն որո'ց եւ իցէ` արասցէ թարքմանութիւն, ու'ր ուրեք կամեսցէ` կարէ թարքմանել: